SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)"

Transkript

1 SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8

2 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes der intensivt med ideen om en infrastrukturkomponent. Denne komponent skal varetage nogle af de komplekse problemstillinger, der følger af LMS valg af autentifikationsniveau, specielt kravet om personlig digital signatur fra regionens EPJ-brugere, når der skal forespørges i og indberettes til Det Fælles Medicingrundlag. Dette notat har til formål at skitsere ideerne bag infrastrukturkomponenten samt danne grundlag for en drøftelse af, om komponenten vil være nyttig for andre parter i Det Fælles Medicingrundlag /FAME og andre nationale integrationsprojekter. Notatet er et relativt teknisk notat, idet infrastrukturkomponenten er teknisk af natur. Baggrund I Region Syddanmark (RSD) er de dele af regionsnettet, hvor kritiske servere er placeret, ekstra godt sikret mod ulovlig indtrængen og misbrug. Foruden fysisk sikring, er der høj netværksmæssig perimetersikkerhed, overvågning, gennemarbejdede beredskabsplaner etc. Regionen er samtidig i fuld gang med at ensrette brugeridentiteter, så både systemer og brugere inden for dette netværk er kendte, og regionen er ved at se på en fælles brugeradministrationsløsning (Identity Management løsning). Dette netværk udgør således et selvstændigt sikkerhedsdomæne, hvor man, pga. af alle disse tiltag og løsninger, ikke har samme behov for at etablere sikkerhedsløsninger som der er i forhold til de nationale tjenester. Det ændrer dog ikke på, at behovet for at benytte nationale tjenester vil være stigende, og i et meget heterogent systemmiljø, som det i RSD, kan det blive en risikofyldt og bekostelig affære, at få alle systemer til at understøtte disse nationale sikkerhedskrav. Derfor kan der være gode argumenter for at etablere en regional passage (en. gateway) som kan varetage flest muligt af disse sikkerhedskrav, f.eks.:. Håndtering af SOSI ID-kort (rekvirering, lagring, fornyelse), således at håndtering af MOCES-certifikater ikke skal implementeres i alle klient-systemer. Håndtering af kommunikation med den nyetablerede identitetsservice (SOSI-STS en) Central håndtering af ændringer i sikkerhedsmekanismer (f.eks. et kommende krav om message authentication), ændringer i standarder mv. Central håndtering af service metadata og UDDI integration (f.eks. til en kommende national UDDI infrastruktur). Konvertering af sikkerhedsniveauer fra interne forhold til eksterne krav (og omvendt) Arkitekturoverblik Gateway komponenten placeres konceptuelt lige på grænsen mellem regionens sikkerhedsdomæne og det sikkerhedsdomæne, som udgør de offentlige tjenester. 2/8

3 Figur 1 Konceptuel arkitektur I RSD har man valgt at følge Den Gode Web Service med sikkerhedsniveau 1 (dvs. beskeder indeholder ingen autentifikationsakkreditiver) i integrationen mellem systemer inden for det sikre domæne. For at kunne konvertere fra dette autentifikationsniveau til et højere niveau, f.eks. niveau 4 (personlig digital signatur), skal brugeren producere et bevis for sin identitet. I det konkrete eksempel, skal brugeren digitalt underskrive en del af en digital besked, hvilket kræver temmelig meget af det system, der skal initiere underskriften (håndtering af OCES, XML digital signatur, installerede krypteringsalgoritmer mv.). Der er derfor god ræson i at forsøge at håndtere dette i komponenten. En sidegevinst ved etablering af en sådan komponent, er, at der opnås single-sign-on (SSO) til eksterne tjenester fra alle de systemer i regionen, der er integreret med komponenten. Når brugeren én gang har logget sig på gateway en, kan hun shoppe rundt mellem de systemer i regionens systemkompleks, der er integreret med komponenten, uden at skulle logge på igen, når der skal benyttes eksterne tjenester. Hvor de eksisterende SOSI standarder og komponenter muliggør SSO mod flere offentlige tjenester, muliggør gateway komponenten SSO fra flere systemer. Dermed nærmer vi os en form for fælles login service for web service tjenester i sundhedssektoren. Den skitserede gateway har ligeledes til formål at centralisere kommunikationen med den eksterne nationale identitetsservice (SOSI-STS) og opbevare de udstedte digitale ID-kort på betryggende vis. Desuden centraliseres adgangen til Sundhedsdatanettet mht. web service tjenester. Dette muliggør en central overvågning kommunikationen på tværs af de to sikkerhedsdomæner, hvilket kan give god mulighed for at skride ind overfor driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige nedbrud. Endelig udgør SOSI-GW komponenten også en logisk afkobling mellem regionens systemer og de nationale tjenester for så vidt angår sikkerhedsmekanismer. Skulle der i fremtiden komme tilføjelser eller 3/8

4 ændringer til de nationale/internationale standarder, er der således etableret ét sted i regionen, hvor indsatsen skal fokuseres. Det er værd at bemærke, at såvel SOSI-GW komponenten, klientsystemerne og tjenesteudbydere med fordel kan anvende de eksisterende biblioteker, der omgiver Den Gode Web Service (SOSIseal og Seal.NET). Klientsystemerne skal bruge bibliotekerne til at danne niveau 1 beskeder, hvilket performancemæssigt er meget nemt og effektivt, hvorimod SOSI-GW komponenten skal anvende de mere komplekse funktioner i SOSI biblioteket, herunder kontrol af føderationscertifikater, kontrol af digital signatur, håndtering af de nødvendige krypteringsalgoritmer etc. Dette virker som en fornuftig arbejdsdeling i heterogene miljøer. Figur 2 - Bibliotekerne kan med fordel anvendes Håndtering af DGWS-sikkerhedsniveau 4 Som ovenfor nævnt synes det ikke realistisk af få alle EPJ-systemer i Region Syddanmark til at understøtte digital-signatur, som en integreret del af EPJ systemet. Regionen ønsker derfor at flytte håndteringen af den digitale signatur ud af de pågældende EPJ-systemer og over til en central (regional) komponent. Dette kan opnås ved at etablere et ID-kort lager, som, i forbindelse med udstedelse af ID-kortet, beder brugeren om at underskrive ID-kortet med medarbejder OCES digital signatur, og derefter husker ID-kortet så længe det er gyldigt. I nedenstående figur illustreres det, hvorledes arbejdsgangen mellem klientsystemet og SOSI-GW komponenten er, når der skal udstedes et nyt digitalt ID-kort: 4/8

5 Figur 3 Bruger har ikke gyldigt ID-kort (komplekst flow) 1. EPJ-systemet ønsker (f.eks.) at rekvirere det nyeste medicinkort fra Det Fælles Medicingrundlag. EPJ-systemet danner derfor en web service besked (DGWS niveau 1) og kontakter SOSI-GW komponenten. 2. SOSI-GW kontrollerer ID-kort lageret og finder ikke noget (gyldigt) ID-kort for brugeren. 3. SOSI-GW komponenten adviserer EPJ systemet om, at der skal oprettes et nyt ID-kort, og EPJ-systemet indsender de fornødne informationer. 4. SOSI-GW returnerer de informationer, der skal digitalt signeres til EPJ-systemet, og EPJsystemet iværksætter en digital underskrift. 5. EPJ systemet indsender de digitalt signerede informationer samt brugerens offentlige certifikat til SOSI-GW. 6. SOSI-GW danner en udsted ID-kort forespørgsel til SOSI-STS en (standard SOSI teknologi) og fremsender denne til STS en. STS en kontrollerer forespørgslen, brugerens digitale signatur og brugerens offentlige certifikat og hvis alt er OK, udstedes et digitalt IDkort underskrevet af STS en 7. SOSI-GW gemmer dette ID-kort i ID-kort lageret 8. SOSI-GW beriger det oprindelige kald (skridt 1) med det nye ID-kort, og fremsender det til Det fælles medicingrundlag. SOSI-GW vil tillade to måder, hvorpå EPJ systemet kan gennemføre skridtene 3,4 og 5: A. SOSI-GW klargør et ID-kort i en web-browser grænseflade (HTML) og returnerer en reference (URL) som EPJ systemet kan aktivere og derigennem lade brugeren signere ID-kortet (f.eks. vha. OpenOCES signeringsappletten) B. Alternativt klargør SOSI-GW et ID-kort og returnerer de fornødne informationer (bytes) til EPJ-systemet. EPJ-systemet overtager herefter selv kontrollen og iværksætter en signering ved brugerens hjælp. Mulighed A (browsersignering) er meget teknologineutral, og stiller ikke mange krav til EPJ systemet. Til gengæld kan mulighed B meget bedre integreres i EPJ systemet (som det ses i SOSI pilotafprøvningen i Harmonie systemet). 5/8

6 Når ID-kortet er signeret og lagret hos SOSI-GW komponenten kan det genbruges ved fremtidige kald til offentlige tjenester, indtil ID-kortet udløber (24 timer) eller det afvises som for gammelt hos en tjenesteudbyder. Kommunikationen kan illustreres således: Figur 4 Bruger har gyldigt ID-kort (simpelt flow) Interfaces i gatewaykomponenten Gatewaykomponenten skal udvikles så gennemstillings-operationen er generisk. Dette kræver, at der i beskeden er referencer til det egentlige endepunkt (f.eks. en operation hos Det fælles medicingrundlag ). Disse informationer kommunikeres i nogle strukturer, der overholder den internationale standard WS-Addressing 1. Endvidere udstiller SOSI-GW enkelte andre services, der primært skal bruges i udstedelsessammenhæng: 1. Kald ekstern operation (gennemstillingsoperation) 2. Opret ID-kort til browser-signering (mulighed A ovenfor) 3. Opret ID-kort til klientsignering (mulighed B ovenfor) 4. Installer signerede ID-kort 5. Log-out (fjerner ID-kortet fra SOSI-GW lageret) Alle disse services vil blive udstillet som web services. Derudover udstiller SOSI-GW komponenten det føromtalte web-baserede (HTML) interface til browser-signering (mulighed A) og et web-baseret administrationsinterface, hvor administratorer kan: Angive hvilke systemer, der er tillid til i sikkerhedsdomænet (white-list) Straksudelukke en bruger fra SOSI-GW komponenten Angive meta-informationer om de eksterne tjenester, herunder krævet sikkerhedsniveau mv. 1 Adressering vha. WS-Addressing kan evt. tages med i en kommende version af DGWS 6/8

7 Afslutning Figur 5 Interfaces på SOSI-GW komponenten Selvom gateway-komponenten tænkes etableret i arbejdet med at få EPJ-systemer til at håndtere data fra det fælles medicingrundlag, er ingen af de opstillede tekniske krav specifikke for dette projekt. Umiddelbart vil andre regioner også have mange af disse tekniske krav til integrationsopgaver knyttet til services i en fremtidig national infrastruktur. SOSI gateway komponenten er derfor en oplagt kandidat til en fælles regional infrastrukturkomponent på lige fod med SOSI-STS og SOSI-biblioteket. I SOSI styregruppen er det blevet besluttet, at såfremt andre regioner finder komponenten anvendelig i deres miljøer, vil komponenten blive udviklet efter SOSI modellen, dvs. som Open Source med ejerskab og ophavsret hos en central aktør i sundhedssektoren (i første omgang Danske Regioner), afprøvet i et pilotprojekt, publiceret på softwarebørsen etc. 7/8

8 Dokumenthistorik Dokumentplacering Kilden til dette dokument vil blive placeret på Revisionshistorik Dato for denne revision: 1. september 2008 Dato for næste revision: Revisionsn ummer Revisionsdato Oversigt over rettelser Rettet af Rettelser markeret Udkast til styregruppen JRI (N) Redigeret oplæg til TSO JRI (J) TSO kommentarer indarbejdet. Afsendt til EDA JRI (N) Revideret af EDA EDA (N) Enkelte typografiske rettelser JRI (J) 8/8

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013 Side 1 af 29 19. april 2013 Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in Version 1.4 Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (eksempelvis offentlige myndigheder), der skal tilsluttes

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg vedrørende arkivering og visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Teknisk beskrivelse af SmartSignatur. - og integration af Nets DanID medarbejdersignatur

Teknisk beskrivelse af SmartSignatur. - og integration af Nets DanID medarbejdersignatur Teknisk beskrivelse af SmartSignatur - og integration af Nets DanID medarbejdersignatur Version 2.4 - marts 2015 Indhold Indledning... 3 SmartSignatur forenkler hverdagen... 3 SmartSignatur overblik...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

BibPay MIKROBETALING. Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder. Projekt udviklet i et samarbejde mellem:

BibPay MIKROBETALING. Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder. Projekt udviklet i et samarbejde mellem: MIKROBETALING BibPay Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder Projekt udviklet i et samarbejde mellem: Herning Bibliotekerne Silkeborg Bibliotekerne Cordura - med støtte fra Kulturstyrelsen

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger Carsten Schürmann, David Basin Februar 2015 DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech/DIGST/Report

Læs mere