Ansvarlig udskænkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlig udskænkning"

Transkript

1 Ansvarlig udskænkning 2009

2 Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, udgave, 1. oplag ISBN (trykt version): ISBN (elektronisk version): Manuskript: Mette Svejgaard Redaktion: Mia Fischerman, Maria Koch Aabel, Anne-Marie Sindballe, Sundhedsstyrelsen Ekstern arbejdsgruppe: Svend Ebbesen, Holstebro Kommune Steen Møller Bach, Esbjerg Kommune Kaj Frost, Odense Kommune Maria Bislev, Det Kriminalpræventive Råd Jan Andersen, Østjylland Politi Martin Jørgensen, Dansk Erhverv Gry Asnæs, Asnæs & Vangstrup Advice Ronnie Hansen, Musikspillestedet Vega. Grafisk tilrettelæggelse: Peter Dyrvig Grafisk Design Illustrationer: Patrick Sheándell O carroll/photoalto (side 2, 4, 12, 18, 23 og 29) Europa/Image Library (side 7, 14, 25 og 26) Food and drinks (omslag, side 17) Get fit (side 20) Trykkeri: Datagraf Printed in Denmark 2009 Kan rekvireres hos: Komiteen for Sundhedsoplysning Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: Fax:

3 Forord Det primære myndighedsansvar for forebyggelse af alkoholrelaterede skader ligger hos kommunerne. Et af de væsentlige værktøjer, kommunerne har til rådighed for arbejdet, er udstedelsen af bevillinger og samarbejdet med politiet om lejlighedstilladelser til udskænkning af alkohol. Dette hæfte beskriver metoden Ansvarlig udskænkning, der sikrer, at alkoholbevillinger og lejlighedstilladelser administreres med et alkoholforebyggende sigte, og sådan at både ønsker om et godt erhvervsmiljø og forventninger om et trygt natteliv i lokalområdet tilgodeses. Metoden bygger på samarbejde mellem alle aktører på området og er udviklet og anvendt i en række kommuner, såvel i Danmark som i Sverige. Særligt bygger denne rapport på de danske erfaringer fra projekterne Trygt natteliv og Narkoen ud af byen, og på det svenske projekt STAD-projektet, der har vist tydelig effekt af en systematisk og sammenhængende indsats i forhold til ansvarlig udskænkning af alkohol. Dette hæfte er tænkt som inspiration til kommuner, som allerede på forskellig måde arbejder efter metoden eller dele af den og kommuner, der ønsker at indføre og arbejde med ansvarlig udskænkning. Sundhedsstyrelsen ønsker at takke den eksterne arbejdsgruppe tilknyttet projektet for god og vigtig sparring i forbindelse med udarbejdelse af hæftet: Svend Ebbesen, forebyggelseskonsulent, Holstebro Kommune, Steen Bach, leder af SSP & Forebyggelse, Esbjerg Kommune, Kaj Frost, misbrugsog forebyggelseskonsulent, Odense Kommune, Maria Bislev, sociolog, Det Kriminalpræventive Råd, Jan Andersen, politiinspektør, Østjylland Politi, Martin Jørgensen, advokatfuldmægtig, Dansk Erhverv, Gry Asnæs, advokat, Asnæs & Vangstrup Advice, Ronnie Hansen, afdelingsleder, Musikspillestedet Vega. Else Smith, centerchef Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen September

4 Indhold Forord 1 Indledning 3 Arbejdsmetoden Ansvarlig udskænkning 4 Varetagelsen af bevillinger og lejlighedstilladelser 7 Planer for bevillinger og lejlighedstilladelser 8 Udstedelsen af bevillinger og lejlighedstilladelser 9 Tilsyn og kontrol med udskænkningssteder 10 Samarbejdet mellem de involverede aktører 12 Deltagere i samarbejdet 15 Opgaver for samarbejdet 16 Proces for forberedelse og drift af Ansvarlig udskænkning 27 Forberedelse 27 Opstart 28 Drift 29 Referencer 31 2

5 Indledning Kommuner og politi har opgaven med at udstede bevillinger og tilladelser til udskænkning af alkohol i lokalområdet. Ansvarlig udskænkning er en metode til at varetage denne opgave med et stof- og alkoholforebyggende sigte. Det vil sige, at udskænkning af alkohol foregår på ansvarlig vis og i tråd med det øvrige forebyggende arbejde på alkohol- og stofområdet, der pågår i kommunerne. Ansvarlig udskænkning er en metode til at skabe fornuftige rammer for alkoholudskænkning, ikke mindst i nattelivet, hvor de unge er de hyppigste gæster. Unge er dermed den primære målgruppe for Ansvarlig udskænkning. Målet er et trygt natteliv med fornuftige rammer for de unges færden. Midlerne er samarbejde, dialog, fælles mål og aftaler, uddannelse samt kontrol. En vigtig del af metoden er, at kommunen etablerer et samarbejde om bevillings-/lejlighedstilladelsesopgaven, der involverer de mange aktører og forskellige interesser på området. Selv om der er forskellige interesser blandt aktørerne, er der også et fælles udgangspunkt i ønsket om at kombinere et trygt natteliv med et godt erhvervsliv i lokalområdet. Ansvarlig udskænkning er udviklet i forbindelse med Sundhedsstyrelsens modelprojekt Alkoholforebyggelse i kommunen, som 20 kommuner er med i. Metoden bygger blandt andet på danske erfaringer fra Trygt natteliv, Narkoen ud af byen samt det svenske STAD-projekt. I den grundige evaluering af det svenske projekt indgik omkostningsanalyser, der viste, at metoden havde effekt ved at nedsætte vold og andre skader ved fuldskab, og at udgifterne ved at indføre Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö tjente sig selv hjem 39 gange. Det er rimeligt at antage, at man vil kunne få de samme effekter af en tilsvarende indsats i Danmark. 3

6 Arbejdsmetoden Ansvarlig udskænkning Idégrundlag Kommuner og politi har opgaven med at udstede bevillinger og tilladelser til udskænkning af alkohol i lokalområdet. Hermed følger også opgaven med opfølgning og kontrol. Med metoden Ansvarlig udskænkning forvaltes disse myndighedsopgaver med et alkohol- og stofforebyggende sigte og i et samarbejde med lokale aktører. Målet er at skabe et trygt natteliv med fornuftige rammer for de unges færden og dermed at opnå en reduktion i antallet af voldssager og overdreven fuldskab, i brugen af stoffer i nattelivet, i antallet af ulykker og skader samt at sikre, at der ikke serveres for mindreårige. Metoden bygger på: Lokal mobilisering Samarbejde Udarbejdelse af restaurationsplan og plan for lejlighedstilladelser Uddannelse af relevant personale Effektivt tilsyn og opfølgning. En tovholder understøtter, at metoden implementeres som en driftsopgave. 4

7 Ansvarlig udskænkning består af to opgaver 1. Varetagelsen af bevillinger og lejlighedstilladelser, se side 7 2. Samarbejdet mellem de involverede aktører, se side 12. Lille indsats stort udbytte Det svenske STAD-projekt viser tydeligt en positiv effekt af en systematisk og sammenhængende indsats i forhold til ansvarlig udskænkning af alkohol. Én af effekterne er et fald i andelen af alkoholbetinget vold. Voldssagerne er dyre for samfundet, fordi de blandt andet er forbundet med udgifter til såvel rets- som sundhedsvæsen. I forbindelse med projektet i Stockholm faldt antallet af alkoholrelaterede voldssager, og besparelsen for samfundet var iøjnefaldende: Omkostningerne, der var forbundet med projektet, tjente sig selv hjem 39 gange. I starten af processen med at udvikle og implementere Ansvarlig udskænkning må der ud fra de svenske erfaringer påregnes at skulle ydes en ekstra indsats. Dels er der behov for ressourcer til samarbejdet, og dels vil det kræve ekstra ressourcer at justere arbejdsgange. Men herefter forventes der ikke at blive behov for ekstra indsats. Erfaringerne fra Sverige var, at der skete en rationalisering af arbejdet (Nordisk Rusmiddelkonference 2008). Inspirationshæftets opbygning Indledningsvis beskrives den lovbestemte opgave med bevillinger og lejlighedstilladelser. Herefter beskrives, hvorledes opgaven kan forvaltes efter metoden Ansvarlig udskænkning. Først beskrives indholdet i metoden, og herefter følger en procesbeskrivelse for det praktiske arbejde i forbindelse med opstart og gennemførelse af metoden. Der gøres opmærksom på, at begrebet udskænkningssteder anvendes som samlet benævnelse for de steder, der udskænker alkohol, hvad enten udskænkning sker ud fra en opnået bevilling eller en lejlighedstilladelse. 5

8 Hvad siger loven? Udstedelse af bevillinger og lejlighedstilladelser I henhold til restaurationsloven er myndighedsopgaven med at udstede bevillinger og lejlighedstilladelser placeret hos henholdsvis kommune og politi. Det kræver en alkoholbevilling at kunne servere alkohol på restaurationer, mens lejlighedstilladelser gives i forbindelse med servering af alkohol ved arrangementer som for eksempel byfester, fester på uddannelsesinstitutioner, halballer, i sportsklubber o.l. Lejlighedstilladelser kan gives til ét enkeltstående arrangement i en særlig anledning. Det udelukker ikke, at et arrangement kan strække sig over en periode, såsom stævner eller festivaler. Lejlighedstilladelser kan ikke gives til samme personkreds, der systematisk eventuelt i samme lokaler søger tilladelse til arrangementer, for eksempel halballer. De pågældende driver i så fald almindelig restaurationsvirksomhed og skal i stedet have en bevilling. Bevillingen kan eventuelt begrænses til de pågældende arrangementer. Lovgivningen regulerer bevillingsopgaven og fastslår, at det er kommunen, der i samarbejde med politiet giver alkoholbevillinger og regulerer vilkårene for disse. Lejlighedstilladelser har politiet alene myndighed til at udstede og fastsætte vilkår for. Loven tilsiger, at bevillinger kan gives under hensyntagen til eksempelvis samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og byplanmæssige hensyn. Politiet fører løbende tilsyn med restauranter, diskoteker og andre udskænkningssteder, herunder arrangementer med lejlighedstilladelser. Tilsynene rummer en kontrol af de overordnede forhold på udskænkningsstedet, herunder en opfølgning på vilkår. Denne del af opgaven er ikke lovbestemt, men gældende praksis. 6

9 Varetagelsen af bevillinger og lejlighedstilladelser Når opgaven skal varetages, kan de alkohol- og stofforebyggende perspektiver sikres ved: Planer for bevillinger og lejlighedstilladelser se side 8 Udstedelsen af bevillinger og lejlighedstilladelser se side 9 Tilsyn og kontrol med udskænkningssteder se side 10 Inspiration Hvis der er behov for inspiration til udvikling af restaurationsplan, har flere kommuner og politikredse udarbejdet planer. Søg for eksempel: På Hjørring Kommunes hjemmeside Hos politiet i kreds Midt- og Vestjylland Midvestjylland Hos politiet i kreds Syd- og Sønderjylland Sydsoenderjylland 7

10 Planer for bevillinger og lejlighedstilladelser En restaurationsplan med et alkohol- og stofforebyggende sigte Det alkohol- og stofforebyggende sigte kan sikres ved, at kommunen udarbejder en restaurationsplan. Planen kan blandt andet tage stilling til antal og geografisk tæthed af udskænkningssteder, fysisk indretning, lukketider, vilkår for og varighed af bevillinger, beliggenhed i forhold til boligkvarterer, skoler og andre institutioner for unge. En grundig og gennemarbejdet plan kan sikre, at der er balance mellem de alkohol- og stofforebyggende og de erhvervsmæssige hensyn. En plan for lejlighedstilladelser Tilsvarende er det en god ide, at politiet udarbejder en plan for lejlighedstilladelser med et klart alkohol- og stofforebyggende sigte, og at der således skabes en sammenhæng med den overordnede bevillingsplan. En grundig og gennemarbejdet plan kan sikre, at der er balance mellem de alkohol- og stofforebyggende og de erhvervsmæssige hensyn. Der er således mange muligheder for at påvirke de rammer, der dermed skabes om ovennævnte arrangementer. Udgivelse af planerne Der er gode erfaringer med at udgive restaurationsplanen og planen for lejlighedstilladelser som én samlet udgivelse og udforme den samlede plan således, at både eksisterende og fremtidige bevillingsindehavere samt ansøgere om lejlighedstilladelser kan bruge den som håndbog for regler, planer og bestemmelser. 8

11 Udstedelsen af bevillinger og lejlighedstilladelser Afstemmes med planerne Den enkelte bevilling/lejlighedstilladelse gives i overensstemmelse med de generelle planer for de to områder, herunder i overensstemmelse med de samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, byplanmæssige og forebyggelsesmæssige perspektiver, som planerne indeholder. Et vigtigt element er at klargøre vilkårene for bevillingen/tilladelsen og heri indgår blandt andet spørgsmålet om varighed. Eksempel på vilkår for lejlighedstilladelser fra Syd- og Sønderjyllands Politi Tilladelse meddeles på betingelse af, at arrangøren sikrer: at de ansvarlige for arrangementet under hele arrangementet er til stede, ædru og tydeligt afmærkede som ansvarlige for arrangementet at der betales fuld entré, hver gang gæster ankommer til arrangementet, selv om der tidligere på aftenen er betalt entré, og gæsten efterfølgende har forladt arrangementet at der i hele åbningstiden anvendes autoriserede dørmænd at der foretages en tydelig adskillelse af gæster under og over 18 år at synligt berusede personer ikke lukkes ind at unge under 18 år ikke indtager alkohol at der tydeligt skiltes med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet at området uden for hallen er tilstrækkeligt oplyst og holdes ryddeligt for flasker og glas at der ikke foretages aggressiv markedsføring, hård udskænkning eller særlige arrangementer med det formål at få gæsterne, herunder særlige grupper som unge, til at forøge indtagelsen af alkohol. 9

12 Tilsyn og kontrol med udskænkningssteder Løbende tilsyn Politiets løbende tilsyn med restauranter, diskoteker og andre udskænkningssteder indgår som et væsentligt element i modellen Ansvarlig udskænkning. Modellen indebærer en videreudvikling af tilsyn og opfølgning, herunder at der også følges op på de fælles aftaler, som aktørerne har indgået. Der kan foretages tilsyn både uniformeret og i civil. I flere politikredse ligger opgaven hos specialpatruljerne (uropatrulje/civilpatrulje), i andre kommuner er det patruljer både fra beredskabet og lokalpolitiet, der foretager tilsyn. Tilsynene foretages som hovedregel uanmeldt. Under tilsynene bliver der taget kontakt til personalet, og herunder er det naturligt, at der spørges hvordan går det i aften?. Det er vigtigt, at politiet er i åben dialog med personalet, så man har en god kontakt, som er grundlag for at kunne løse de problemer, der måtte opstå. Erfaringerne er, at bevillingsindehaverne er glade for, at politiet kigger forbi. Opfølgende samtale Tilsynsbesøgene kan intensiveres, hvis der konstateres særlige problemer hos en restauratør. Der kan så tages en samtale med bevillingsindehaveren på stedet. 10

13 Nogle politikredse benytter sig også af at indkalde restauratører til en samtale på politigården, hvis der gentagne gange er problemer på en restaurant. Samtalen betragtes som en form for kriminalpræventiv og støttende foranstaltning, hvor restauratøren bliver gjort bekendt med de problematiske forhold, så der fremadrettet kan følges op på dem. Der er i den forbindelse mulighed for at udfærdige et notat, som vedlægges bevillingssagen, så det indgår som en del af vurderingsgrundlaget ved ansøgning om fornyelse af bevilling. De generelle erfaringer fra tilsynene anvendes i opfølgningen i det etablerede samarbejde om Ansvarlig udskænkning, for eksempel i forbindelse med revidering af restaurationsplan og opfølgning på fælles aftaler, se side 33. Overtrædelser af restaurationslovens bestemmelser kan medføre bødeforlæg. Eksempel på tjekliste for tilsyn Tilladelse meddeles på betingelse af, at arrangøren sikrer: Er der mange gæster? Hvad er det for et klientel? Er der mange unge? Er nogen synligt berusede? Er nogen påvirkede af stoffer? Bliver der serveret for personer under 18 år? Er der det nødvendige personale? Er der dørmænd? Hvilken alder har personalet? Er der kun ansatte bag baren? Hvordan ser afrydningen ud? Er brandvejene farbare? 11

14 Samarbejdet mellem de involverede aktører Centralt i Ansvarlig udskænkning er at etablere et samarbejde mellem de involverede aktører. Formålet er at sikre, at bevillingsopgaven og opgaven med lejlighedstilladelser løses i dialog imellem aktørerne, således at der sikres et trygt natteliv samtidig med, at de mange interesser varetages. Aktørerne består af restauratører, der driver forretning ved at stille rammer til rådighed, uddannelsesinstitutioner og foreninger, der danner rammen om unges sammenkomster, kommunen der har ansvar for bevillinger og forebyggelse, politiet der har ansvar for lejlighedstilladelser, kontrol og opfølgning samt de transportfirmaer, som lever af at befordre gæsterne. 12

15 De mange aktører repræsenterer mange forskellige interesser, men samtidig har aktørerne også en række fælles interesser, for eksempel interessen for at skabe og vedligeholde et trygt natteliv samt et godt erhvervsliv. De fælles ønsker er det bærende for samarbejdet, og værktøjerne i samarbejdet til at nå målene er dialog, fælles aftaler, fælles viden, uddannelse, opfølgning på planer samt deling af viden og erfaringer. Etablér et forum for samarbejde Hvordan opgaverne med henholdsvis bevillinger/lejlighedstilladelser og samarbejdet bedst organiseres afhænger af de lokale forhold. Nogle kommuner vil finde det hensigtsmæssigt med en model, hvor én instans varetager både bevillings-/lejlighedstilladelsesopgaven og det brede samarbejde, mens andre vil foretrække at skille bevillings-/lejlighedstilladelsesopgaven og samarbejdet ad. Vælger en kommune at skille opgaverne ad, nedsættes en selvstændig bevillingsinstans og en gruppe for samarbejdet. Alle kommuner har etableret et lokalråd med repræsentation på højt niveau af politi og kommune. Kommunen kan også vælge at inddrage dette råd i organiseringen af opgavevaretagelsen. Eksempel på organisering Holstebro Kommune har organiseret sig med et bevillingsnævn bestående af politidirektøren og seks politisk valgte repræsentanter samt en styregruppe for Trygt natteliv med deltagelse af formanden for bevillingsnævnet, to restauratører, politiinspektøren, en SSP-repræsentant, kommunens forebyggelsesteam samt en repræsentant for SSPfællessekretariatet. 13

16 14

17 Deltagere i samarbejdet I samarbejdsgruppen bør sidde repræsentanter for de mange aktører, der spiller en rolle i festmiljøet. Ved valg af repræsentanter for de enkelte områder, er det vigtigt at vælge personer med beslutningsmandat, fagkundskab og engagement, og som er indstillede på at medvirke i et langsigtet arbejde. Aktørerne i samarbejdet er typisk repræsentanter for: Kommunen Fra kommunen kan repræsentanterne være en politiker og embedsmænd med arbejdsfelt inden for bevillingsområdet samt inden for det forebyggende arbejde på alkohol- og stofomådet. Det er væsentligt, at sundhedsområdet og SSP er repræsenteret. Politiet Bevillingsindehaverne Uddannelsesinstitutionerne Eventuelt ad hoc-aktører Ad hoc-aktører kan for eksempel være arrangører af halballer og byfester, skadestuer samt aktører med ansvar for trafik, for eksempel taxa eller busselskaber med natbuskørsel. 15

18 Opgaver for samarbejdet Dannelse af en fælles platform Fælles faglig viden og viden om de lokale forhold er vigtige forudsætninger for opgavevaretagelsen i samarbejdet. De forskellige aktører sidder med hver deres faglige viden om og erfaringer fra området, og samlet set vil det give gruppen et godt udgangspunkt for planlægningen af de fælles initiativer. Relevante fagpersoner i kommunen vil kunne bidrage med den faglige viden om alkohol- og stofområdet samt om perspektiver for forebyggelse. Såvel kommune som politi fører statistikker, som ligeledes er relevante for arbejdet. Ved at udvælge indsatsområder ud fra statistisk materiale bliver det nemmere at målrette den specifikke indsats og efterfølgende opgøre resultaterne af indsatsen. Eksempel på anvendelse af statistik på området Bornholms Politi indledte i slutningen af 2007 en markant indsats mod spirituskørsel. Anledningen var, at statistikkerne viste et øget antal alvorlige færdselsuheld, hvor der hver gang var spiritus indblandet hos én af førerne. Et færdselsuheld var med dødelig udgang. En målrettet indsats blev sat i værk. Resultatet af indsatsen er indtil videre, at der er sket et fald i antallet af spiritusbetingede færdselsuheld fra 33 uheld i 2006 til , hvilket svarer til et fald på 39 %. Spiritusbetingede færdselsuheld med unge op til 25 år faldt fra 10 uheld i 2006 til 5 uheld i 2008, altså en halvering. Kilde: Jan Egelund Nielsen. Politikommissær, Leder af Beredskabet, Bornholms Politi 16

19 Klage til Alkoholreklamenævnet I tilfælde af uetisk markedsføring er der mulighed for at klage til Alkoholreklamenævnet, som blandt andet slår fast at: Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må, uanset hvilken form den antager, ikke rette sig mod børn og unge. Fælles aftaler Et af udgangspunkterne for samarbejdet er aktørernes sammenfaldende ønsker om at skabe et godt og trygt natteliv for de unges færden i nattelivet samt et godt erhvervsliv. Et vigtigt redskab i dette arbejde er, at aktørerne indgår fælles aftaler, eksempelvis om en praksis for markedsføring og udskænkning, der ikke stimulerer til svær beruselse. Tilsvarende vil udvikling af fælles succeskriterier for modellen Ansvarlig udskænkning udgøre en vigtig ramme for samarbejdet. Visse restauratører, foreninger og uddannelsesinstitutioner kan være kreative i deres markedsføring: Slagtilbud på hele flasker spiritus, tilbud om gratis transport og indgangsbillet. Via dialog i samarbejdsorganet kan der arbejdes hen imod fælles, ansvarlige retningslinjer for annoncering, således at der sendes et stærkt, samlet signal om, at kommune, politi, restauratører og andre aktører i fællesskab ønsker ansvarlig udskænkning og et trygt natteliv. Samtidig kan det være af værdi for udskænkningsstederne at profilere sig på, at de er en del af Ansvarlig udskænkning, fordi det gør forældre og andre voksne omkring de unge mere trygge ved deres færden i nattelivet. 17

20 Fælles aftaler om grænser for udskænkning har til formål at dæmme op for hård udskænkning. Samtidig giver samarbejdet mulighed for, at restauratørerne kan udveksle erfaringer om de regler for udskænkning, der er på de enkelte udskænkningssteder. Succeskriterier Udvikling af succeskriterier for arbejdet med Ansvarlig udskænkning er endnu et eksempel på fælles aftaler. Skal antallet af unge under 18 år i nattelivet bringes ned? Skal der være færre berusere i bybilledet om natten? Mindre vold? Færre færdselsuheld med alkohol indblandet? Ved at drøfte og nå til enighed om fælles succeskriterier engagerer alle parter sig i, at succeskriterierne nås. Samtidig er der større mulighed for, at de aftaler, der indgås, er i overensstemmelse med de lokale politikker og regler på området, idet alle relevante aktører har mulighed for at være repræsenteret i samarbejdet. 18

21 Alkohol- og stofpolitikker på udskænkningssteder Det er en god ide, at der udarbejdes en politik på det enkelte udskænkningssted. Politikken skal beskrive rammerne, reglerne og endvidere angive handleanvisninger for de ansatte og omfatte to dele: personalets egen omgang med alkohol i arbejdstiden samt udskænkning af alkohol til gæster. Hvor det er relevant bør politikken også omfatte forholdsregler mod stoffer på stedet. Politikken skal anføre de grænser og normer, som den enkelte ejer ønsker for sin virksomhed. Det er vigtigt, at politikken består i enkle, skriftlige regler. Politikken skal være tydelig og praktisk anvendelig, så alle ansatte kan arbejde efter den. Hvad gør man for eksempel, hvis en kollega bryder reglerne? Hvordan håndterer man den praktiske håndhævelse af loven, altså at man ikke serverer alkohol for personer, der: ikke er fyldt 18 år, eller om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre. (Restaurationslovens 29, stk. 1) Hvad stiller de ansatte op i situationer, hvor 18-årige køber i baren og derefter videregiver alkohol til personer, som man kan være i tvivl om er fyldt 18 år? Hvilke drikkevarer vil man servere, afhængigt af kundesammensætningen? Ejeren har ansvaret for politikken, men det er en god ide, at den udarbejdes og drøftes i samarbejde med personalet. Der kan vise sig behov for at udbyde kursus om udarbejdelse af og opfølgning på personalepolitik. 19

22 Alkohol- og stofpolitikker på steder med lejlighedstilladelser Også på de steder, som opnår lejlighedstilladelser, er det hensigtsmæssigt, at der findes en politik for indtagelse og udskænkning af alkohol: uddannelsesinstitutioner, foreninger og klubber anbefales at udarbejde en alkoholpolitik for fester og lignende situationer, hvor alkohol indgår. Materiale til udarbejdelse af sådanne politikker kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Flere steder er der gode erfaringer med, at kommuner understøtter udarbejdelse og ajourføring af disse politikker. Endelig anbefales det, at også sportsforeninger og -klubber gør deres nuværende og kommende trænere opmærksomme på deres betydning som rollemodeller for de unge. En aktiv stillingtagen til både egen og andres indtagelse af alkohol i forbindelse med træning og klubaktivitet, bør være et vigtigt element i de leder- og trænerkurser, som foreninger og klubber udbyder. Ofte vil den lokale SSP-organisation kunne tilbyde undervisning heri. Alkoholpolitik i sportsklubben Et eksempel på en alkoholpolitik for en sportsklub kan ses på Københavns Boldklubs hjemmeside: 20

23 Kurser og uddannelse Et veluddannet personale til at varetage opgaverne i forbindelse med Ansvarlig udskænkning er en vigtig forudsætning for en vellykket drift på området. Mange personalegrupper indgår i opgaverne, eksempelvis politiet, bevillingshavere, personale på udskænkningssteder og på uddannelsesinstitutioner. Projektet forudsætter, at aktørerne i samarbejdet løbende vurderer uddannelsesbehovet og tager initiativ til, at der etableres relevante ad hoc kursus- og uddannelsestilbud. Politiet afholder ved behov uddannelsestilbud til eget personale. Mange af parterne har allerede uddannet hele personalet, mens andre måske ikke har uddannet alt personalet. For alle parter forventes der at blive et uddannelsesbehov i forbindelse med nyansættelser og ved etablering af nye udskænkningssteder. Eksempler på emner for undervisning Uddannelse af nyt udskænkningspersonale Uddannelse af nye ejere af udskænkningssteder Udarbejdelse af alkoholpolitik på uddannelsesinstitutioner Udarbejdelse af alkoholpolitik i foreninger og klubber Ungekulturer Fakta om rusmidler i relation til restaurationslivet og de unges færden i det Konflikthåndtering Førstehjælp Udskænknings- og personalepolitik. 21

24 Praktiske tips Ved planlægning af uddannelse og kurser bør man være opmærksom på restaurationsbranchens særlige vilkår, hvad angår personale og åbningstider: Der er mange time- og sæsonarbejdere, og arbejdet ligger hovedsagligt i aften- og nattetimerne samt i weekender. Mange ansatte har måske andre jobs ved siden af. Disse forhold skal der tages hensyn til: Læg uddannelsen sidst på dagen eller først på aftenen. Læg ikke uddannelse og kurser på mandage. Personalet i restaurationsbranchen har ofte fri efter weekendens arbejde, og ønsker derfor ikke at deltage om mandagen. Lav et par opsamlingshold til dem, der kommer for sent med tilmeldingerne. Branchen er præget af mange sæsonarbejdere og stor udskiftning. Overvej, om uddannelsen skal udbydes løbende til nye medarbejdere. Afhold kurserne med passende interval. Planer for bevillinger og lejlighedstilladelser Som en del af samarbejdet om Ansvarlig udskænkning gives der mulighed for, at de involverede aktører kan få indflydelse på udformningen af restaurationsplanen og planen for lejlighedstilladelser. Der kan være forhold, som en eller flere aktører ikke er opmærksomme på, men som har stor betydning for andre aktører. Samtidig kan der hen ad vejen gøres erfaringer, som kan være vigtige at inddrage i arbejdet med evaluering af restaurationsplan og plan for lejlighedstilladelser. 22

25 Opfølgning på initiativerne I samarbejdet er det oplagt at følge op på de igangsatte initiativer. Virker de igangsatte initiativer? Opnås de mål, der var sat? Er der behov for justeringer? Overholdes de aftaler, der er indgået? Typisk vil opfølgning kunne ske gennem inddragelse af statistikker, erfaringer med restaurationsplanen, erfaringer og viden fra de enkelte restauratører, fra politiets tilsyn og kendskab til nattelivet samt fra kommunens forebyggelsesansatte. Festmiljøerne er dynamiske og udvikler sig at følge med og udveksle erfaringer og vurderinger er vigtigt for at forebygge uheldige udviklinger. Der kan være behov for at revurdere og foretage justeringer eksempelvis af fælles aftaler eller restaurationsplanen, ligesom der kan blive behov for at indgå nye aftaler. Samarbejdet med de unge Det er væsentligt, at de unge løbende inddrages i arbejdet med at skabe og bevare et trygt natteliv. SSP-organisationen, som har opgaver på det alkohol- og stofforebyggende område, og som i forvejen er i dialog med de unge, kunne eksempelvis varetage denne opgave. Gennem SSP s repræsentation i det etablerede samarbejde om bevillingsopgaverne, kunne dette aspekt bringes ind i arbejdet. 23

26 Udstedelse af ID-kort Som et led i Ansvarlig udskænkning kan brug af og samarbejde om ID-kort til unge over 16 år overvejes. Kommunerne har pligt til at udstede kortene på anmodning fra den unge. ID-kortene blev oprindeligt til i forbindelse med indførslen af 16-års-aldersgrænsen for køb af alkohol i detailhandlen. Kortene kan som en del af Ansvarlig udskænkning overvejes i en lokal kampagne. De er især relevante for unge over 18 år, som ikke har anden gyldig billedlegitimation, for eksempel pas eller kørekort. Kortene koster typisk omkring 150 kroner, og udgiften afholdes af den unge. En del af kampagnen kunne være udstedelse af gratis kort. Samarbejde med pressen Medierne har meget fokus på de unge, og det bør overvejes, hvordan samarbejdet med pressen håndteres i forhold til Ansvarlig udskænkning. Et godt samarbejde med lokale journalister kan profilere projektet positivt og samtidig være med til at nuancere billedet af byens unge- og natteliv. Der behøver ikke være en decideret pressestrategi for projektet, men tovholderen og øvrige nøglepersoner i projektet bør overveje følgende: Hvordan får vi gjort opmærksom på projektet (events, pressemeddelelser, annoncer, radiospots m.v.)? Hvordan skaber vi interesse for, hvordan arbejdet skrider frem? Hvordan sørger vi for løbende at informere om vigtige resultater af arbejdet? Har kommunen ansat en kommunikationsmedarbejder, vil det være oplagt at inddrage vedkommende i dette arbejde. 24

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Ansvarlig udskænkning. Mia Fischerman, Afdelingslæge Sundhedsstyrelsen

Ansvarlig udskænkning. Mia Fischerman, Afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Ansvarlig udskænkning Mia Fischerman, Afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Ansvarlig udskænkning Bygger på: svenske og danske erfaringer sparring fra ekstern arbejdsgruppe af repræsentanter fra kommune, politi,

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm Vejen til Trygt Natteliv - om præventivt partnerskab 5 mm Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 4344 8888 Telefax +45 3343 0139 E-mail dkr@dkr.dk www.dkr.dk Layout

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Status mht proces, tv og politikudvikling. Programmet for dagene

Status mht proces, tv og politikudvikling. Programmet for dagene Status mht proces, tv og politikudvikling Programmet for dagene Fælles proces over 3 år Planlægning Forberede implementering Implementering Projektbeskrivelse Etablering af projektorganisation Plan for

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING. 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik

INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING. 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Inspirationshæfte Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Ved Helle Oldrup Jensen, Sundhedskonsulent, Holbæk kommune Hvorfor er det vigtigt at uddannelsesinsitutionerne deltager i samarbejdet?

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Dagsorden Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Dagsorden Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Dagsorden Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Mødedato: Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Helsingør Gymnasium Bemærkninger: Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå til

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

til forældre snifning og unge

til forældre snifning og unge til forældre snifning og unge Snifning Rus gennem næsen Snifning betyder, at man for at opnå en rus indånder giftige dampe fra kemiske væsker og organiske opløsningsmidler. Rusen varer under en time Under

Læs mere

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Alkoholkoordinator Karina Nørby, 27.02. Baggrund Faxe Kommune har i perioden marts 2008 marts deltaget i modelprojektet

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511006 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk Der er møde i Udvalget for Boligområder og Tryg

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Modelfoto: Ulrik Jantzen. DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB. Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker

Modelfoto: Ulrik Jantzen. DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB. Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker Modelfoto: Ulrik Jantzen DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker DropMob er udviklet med hjælp fra: Nivå Skole og Børnehusene Nivå (Basen Fritidsklub, Galaxen

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere