Ansvarlig udskænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlig udskænkning"

Transkript

1 Ansvarlig udskænkning 2009

2 Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, udgave, 1. oplag ISBN (trykt version): ISBN (elektronisk version): Manuskript: Mette Svejgaard Redaktion: Mia Fischerman, Maria Koch Aabel, Anne-Marie Sindballe, Sundhedsstyrelsen Ekstern arbejdsgruppe: Svend Ebbesen, Holstebro Kommune Steen Møller Bach, Esbjerg Kommune Kaj Frost, Odense Kommune Maria Bislev, Det Kriminalpræventive Råd Jan Andersen, Østjylland Politi Martin Jørgensen, Dansk Erhverv Gry Asnæs, Asnæs & Vangstrup Advice Ronnie Hansen, Musikspillestedet Vega. Grafisk tilrettelæggelse: Peter Dyrvig Grafisk Design Illustrationer: Patrick Sheándell O carroll/photoalto (side 2, 4, 12, 18, 23 og 29) Europa/Image Library (side 7, 14, 25 og 26) Food and drinks (omslag, side 17) Get fit (side 20) Trykkeri: Datagraf Printed in Denmark 2009 Kan rekvireres hos: Komiteen for Sundhedsoplysning Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: Fax:

3 Forord Det primære myndighedsansvar for forebyggelse af alkoholrelaterede skader ligger hos kommunerne. Et af de væsentlige værktøjer, kommunerne har til rådighed for arbejdet, er udstedelsen af bevillinger og samarbejdet med politiet om lejlighedstilladelser til udskænkning af alkohol. Dette hæfte beskriver metoden Ansvarlig udskænkning, der sikrer, at alkoholbevillinger og lejlighedstilladelser administreres med et alkoholforebyggende sigte, og sådan at både ønsker om et godt erhvervsmiljø og forventninger om et trygt natteliv i lokalområdet tilgodeses. Metoden bygger på samarbejde mellem alle aktører på området og er udviklet og anvendt i en række kommuner, såvel i Danmark som i Sverige. Særligt bygger denne rapport på de danske erfaringer fra projekterne Trygt natteliv og Narkoen ud af byen, og på det svenske projekt STAD-projektet, der har vist tydelig effekt af en systematisk og sammenhængende indsats i forhold til ansvarlig udskænkning af alkohol. Dette hæfte er tænkt som inspiration til kommuner, som allerede på forskellig måde arbejder efter metoden eller dele af den og kommuner, der ønsker at indføre og arbejde med ansvarlig udskænkning. Sundhedsstyrelsen ønsker at takke den eksterne arbejdsgruppe tilknyttet projektet for god og vigtig sparring i forbindelse med udarbejdelse af hæftet: Svend Ebbesen, forebyggelseskonsulent, Holstebro Kommune, Steen Bach, leder af SSP & Forebyggelse, Esbjerg Kommune, Kaj Frost, misbrugsog forebyggelseskonsulent, Odense Kommune, Maria Bislev, sociolog, Det Kriminalpræventive Råd, Jan Andersen, politiinspektør, Østjylland Politi, Martin Jørgensen, advokatfuldmægtig, Dansk Erhverv, Gry Asnæs, advokat, Asnæs & Vangstrup Advice, Ronnie Hansen, afdelingsleder, Musikspillestedet Vega. Else Smith, centerchef Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen September

4 Indhold Forord 1 Indledning 3 Arbejdsmetoden Ansvarlig udskænkning 4 Varetagelsen af bevillinger og lejlighedstilladelser 7 Planer for bevillinger og lejlighedstilladelser 8 Udstedelsen af bevillinger og lejlighedstilladelser 9 Tilsyn og kontrol med udskænkningssteder 10 Samarbejdet mellem de involverede aktører 12 Deltagere i samarbejdet 15 Opgaver for samarbejdet 16 Proces for forberedelse og drift af Ansvarlig udskænkning 27 Forberedelse 27 Opstart 28 Drift 29 Referencer 31 2

5 Indledning Kommuner og politi har opgaven med at udstede bevillinger og tilladelser til udskænkning af alkohol i lokalområdet. Ansvarlig udskænkning er en metode til at varetage denne opgave med et stof- og alkoholforebyggende sigte. Det vil sige, at udskænkning af alkohol foregår på ansvarlig vis og i tråd med det øvrige forebyggende arbejde på alkohol- og stofområdet, der pågår i kommunerne. Ansvarlig udskænkning er en metode til at skabe fornuftige rammer for alkoholudskænkning, ikke mindst i nattelivet, hvor de unge er de hyppigste gæster. Unge er dermed den primære målgruppe for Ansvarlig udskænkning. Målet er et trygt natteliv med fornuftige rammer for de unges færden. Midlerne er samarbejde, dialog, fælles mål og aftaler, uddannelse samt kontrol. En vigtig del af metoden er, at kommunen etablerer et samarbejde om bevillings-/lejlighedstilladelsesopgaven, der involverer de mange aktører og forskellige interesser på området. Selv om der er forskellige interesser blandt aktørerne, er der også et fælles udgangspunkt i ønsket om at kombinere et trygt natteliv med et godt erhvervsliv i lokalområdet. Ansvarlig udskænkning er udviklet i forbindelse med Sundhedsstyrelsens modelprojekt Alkoholforebyggelse i kommunen, som 20 kommuner er med i. Metoden bygger blandt andet på danske erfaringer fra Trygt natteliv, Narkoen ud af byen samt det svenske STAD-projekt. I den grundige evaluering af det svenske projekt indgik omkostningsanalyser, der viste, at metoden havde effekt ved at nedsætte vold og andre skader ved fuldskab, og at udgifterne ved at indføre Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö tjente sig selv hjem 39 gange. Det er rimeligt at antage, at man vil kunne få de samme effekter af en tilsvarende indsats i Danmark. 3

6 Arbejdsmetoden Ansvarlig udskænkning Idégrundlag Kommuner og politi har opgaven med at udstede bevillinger og tilladelser til udskænkning af alkohol i lokalområdet. Hermed følger også opgaven med opfølgning og kontrol. Med metoden Ansvarlig udskænkning forvaltes disse myndighedsopgaver med et alkohol- og stofforebyggende sigte og i et samarbejde med lokale aktører. Målet er at skabe et trygt natteliv med fornuftige rammer for de unges færden og dermed at opnå en reduktion i antallet af voldssager og overdreven fuldskab, i brugen af stoffer i nattelivet, i antallet af ulykker og skader samt at sikre, at der ikke serveres for mindreårige. Metoden bygger på: Lokal mobilisering Samarbejde Udarbejdelse af restaurationsplan og plan for lejlighedstilladelser Uddannelse af relevant personale Effektivt tilsyn og opfølgning. En tovholder understøtter, at metoden implementeres som en driftsopgave. 4

7 Ansvarlig udskænkning består af to opgaver 1. Varetagelsen af bevillinger og lejlighedstilladelser, se side 7 2. Samarbejdet mellem de involverede aktører, se side 12. Lille indsats stort udbytte Det svenske STAD-projekt viser tydeligt en positiv effekt af en systematisk og sammenhængende indsats i forhold til ansvarlig udskænkning af alkohol. Én af effekterne er et fald i andelen af alkoholbetinget vold. Voldssagerne er dyre for samfundet, fordi de blandt andet er forbundet med udgifter til såvel rets- som sundhedsvæsen. I forbindelse med projektet i Stockholm faldt antallet af alkoholrelaterede voldssager, og besparelsen for samfundet var iøjnefaldende: Omkostningerne, der var forbundet med projektet, tjente sig selv hjem 39 gange. I starten af processen med at udvikle og implementere Ansvarlig udskænkning må der ud fra de svenske erfaringer påregnes at skulle ydes en ekstra indsats. Dels er der behov for ressourcer til samarbejdet, og dels vil det kræve ekstra ressourcer at justere arbejdsgange. Men herefter forventes der ikke at blive behov for ekstra indsats. Erfaringerne fra Sverige var, at der skete en rationalisering af arbejdet (Nordisk Rusmiddelkonference 2008). Inspirationshæftets opbygning Indledningsvis beskrives den lovbestemte opgave med bevillinger og lejlighedstilladelser. Herefter beskrives, hvorledes opgaven kan forvaltes efter metoden Ansvarlig udskænkning. Først beskrives indholdet i metoden, og herefter følger en procesbeskrivelse for det praktiske arbejde i forbindelse med opstart og gennemførelse af metoden. Der gøres opmærksom på, at begrebet udskænkningssteder anvendes som samlet benævnelse for de steder, der udskænker alkohol, hvad enten udskænkning sker ud fra en opnået bevilling eller en lejlighedstilladelse. 5

8 Hvad siger loven? Udstedelse af bevillinger og lejlighedstilladelser I henhold til restaurationsloven er myndighedsopgaven med at udstede bevillinger og lejlighedstilladelser placeret hos henholdsvis kommune og politi. Det kræver en alkoholbevilling at kunne servere alkohol på restaurationer, mens lejlighedstilladelser gives i forbindelse med servering af alkohol ved arrangementer som for eksempel byfester, fester på uddannelsesinstitutioner, halballer, i sportsklubber o.l. Lejlighedstilladelser kan gives til ét enkeltstående arrangement i en særlig anledning. Det udelukker ikke, at et arrangement kan strække sig over en periode, såsom stævner eller festivaler. Lejlighedstilladelser kan ikke gives til samme personkreds, der systematisk eventuelt i samme lokaler søger tilladelse til arrangementer, for eksempel halballer. De pågældende driver i så fald almindelig restaurationsvirksomhed og skal i stedet have en bevilling. Bevillingen kan eventuelt begrænses til de pågældende arrangementer. Lovgivningen regulerer bevillingsopgaven og fastslår, at det er kommunen, der i samarbejde med politiet giver alkoholbevillinger og regulerer vilkårene for disse. Lejlighedstilladelser har politiet alene myndighed til at udstede og fastsætte vilkår for. Loven tilsiger, at bevillinger kan gives under hensyntagen til eksempelvis samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og byplanmæssige hensyn. Politiet fører løbende tilsyn med restauranter, diskoteker og andre udskænkningssteder, herunder arrangementer med lejlighedstilladelser. Tilsynene rummer en kontrol af de overordnede forhold på udskænkningsstedet, herunder en opfølgning på vilkår. Denne del af opgaven er ikke lovbestemt, men gældende praksis. 6

9 Varetagelsen af bevillinger og lejlighedstilladelser Når opgaven skal varetages, kan de alkohol- og stofforebyggende perspektiver sikres ved: Planer for bevillinger og lejlighedstilladelser se side 8 Udstedelsen af bevillinger og lejlighedstilladelser se side 9 Tilsyn og kontrol med udskænkningssteder se side 10 Inspiration Hvis der er behov for inspiration til udvikling af restaurationsplan, har flere kommuner og politikredse udarbejdet planer. Søg for eksempel: På Hjørring Kommunes hjemmeside Hos politiet i kreds Midt- og Vestjylland Midvestjylland Hos politiet i kreds Syd- og Sønderjylland Sydsoenderjylland 7

10 Planer for bevillinger og lejlighedstilladelser En restaurationsplan med et alkohol- og stofforebyggende sigte Det alkohol- og stofforebyggende sigte kan sikres ved, at kommunen udarbejder en restaurationsplan. Planen kan blandt andet tage stilling til antal og geografisk tæthed af udskænkningssteder, fysisk indretning, lukketider, vilkår for og varighed af bevillinger, beliggenhed i forhold til boligkvarterer, skoler og andre institutioner for unge. En grundig og gennemarbejdet plan kan sikre, at der er balance mellem de alkohol- og stofforebyggende og de erhvervsmæssige hensyn. En plan for lejlighedstilladelser Tilsvarende er det en god ide, at politiet udarbejder en plan for lejlighedstilladelser med et klart alkohol- og stofforebyggende sigte, og at der således skabes en sammenhæng med den overordnede bevillingsplan. En grundig og gennemarbejdet plan kan sikre, at der er balance mellem de alkohol- og stofforebyggende og de erhvervsmæssige hensyn. Der er således mange muligheder for at påvirke de rammer, der dermed skabes om ovennævnte arrangementer. Udgivelse af planerne Der er gode erfaringer med at udgive restaurationsplanen og planen for lejlighedstilladelser som én samlet udgivelse og udforme den samlede plan således, at både eksisterende og fremtidige bevillingsindehavere samt ansøgere om lejlighedstilladelser kan bruge den som håndbog for regler, planer og bestemmelser. 8

11 Udstedelsen af bevillinger og lejlighedstilladelser Afstemmes med planerne Den enkelte bevilling/lejlighedstilladelse gives i overensstemmelse med de generelle planer for de to områder, herunder i overensstemmelse med de samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, byplanmæssige og forebyggelsesmæssige perspektiver, som planerne indeholder. Et vigtigt element er at klargøre vilkårene for bevillingen/tilladelsen og heri indgår blandt andet spørgsmålet om varighed. Eksempel på vilkår for lejlighedstilladelser fra Syd- og Sønderjyllands Politi Tilladelse meddeles på betingelse af, at arrangøren sikrer: at de ansvarlige for arrangementet under hele arrangementet er til stede, ædru og tydeligt afmærkede som ansvarlige for arrangementet at der betales fuld entré, hver gang gæster ankommer til arrangementet, selv om der tidligere på aftenen er betalt entré, og gæsten efterfølgende har forladt arrangementet at der i hele åbningstiden anvendes autoriserede dørmænd at der foretages en tydelig adskillelse af gæster under og over 18 år at synligt berusede personer ikke lukkes ind at unge under 18 år ikke indtager alkohol at der tydeligt skiltes med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet at området uden for hallen er tilstrækkeligt oplyst og holdes ryddeligt for flasker og glas at der ikke foretages aggressiv markedsføring, hård udskænkning eller særlige arrangementer med det formål at få gæsterne, herunder særlige grupper som unge, til at forøge indtagelsen af alkohol. 9

12 Tilsyn og kontrol med udskænkningssteder Løbende tilsyn Politiets løbende tilsyn med restauranter, diskoteker og andre udskænkningssteder indgår som et væsentligt element i modellen Ansvarlig udskænkning. Modellen indebærer en videreudvikling af tilsyn og opfølgning, herunder at der også følges op på de fælles aftaler, som aktørerne har indgået. Der kan foretages tilsyn både uniformeret og i civil. I flere politikredse ligger opgaven hos specialpatruljerne (uropatrulje/civilpatrulje), i andre kommuner er det patruljer både fra beredskabet og lokalpolitiet, der foretager tilsyn. Tilsynene foretages som hovedregel uanmeldt. Under tilsynene bliver der taget kontakt til personalet, og herunder er det naturligt, at der spørges hvordan går det i aften?. Det er vigtigt, at politiet er i åben dialog med personalet, så man har en god kontakt, som er grundlag for at kunne løse de problemer, der måtte opstå. Erfaringerne er, at bevillingsindehaverne er glade for, at politiet kigger forbi. Opfølgende samtale Tilsynsbesøgene kan intensiveres, hvis der konstateres særlige problemer hos en restauratør. Der kan så tages en samtale med bevillingsindehaveren på stedet. 10

13 Nogle politikredse benytter sig også af at indkalde restauratører til en samtale på politigården, hvis der gentagne gange er problemer på en restaurant. Samtalen betragtes som en form for kriminalpræventiv og støttende foranstaltning, hvor restauratøren bliver gjort bekendt med de problematiske forhold, så der fremadrettet kan følges op på dem. Der er i den forbindelse mulighed for at udfærdige et notat, som vedlægges bevillingssagen, så det indgår som en del af vurderingsgrundlaget ved ansøgning om fornyelse af bevilling. De generelle erfaringer fra tilsynene anvendes i opfølgningen i det etablerede samarbejde om Ansvarlig udskænkning, for eksempel i forbindelse med revidering af restaurationsplan og opfølgning på fælles aftaler, se side 33. Overtrædelser af restaurationslovens bestemmelser kan medføre bødeforlæg. Eksempel på tjekliste for tilsyn Tilladelse meddeles på betingelse af, at arrangøren sikrer: Er der mange gæster? Hvad er det for et klientel? Er der mange unge? Er nogen synligt berusede? Er nogen påvirkede af stoffer? Bliver der serveret for personer under 18 år? Er der det nødvendige personale? Er der dørmænd? Hvilken alder har personalet? Er der kun ansatte bag baren? Hvordan ser afrydningen ud? Er brandvejene farbare? 11

14 Samarbejdet mellem de involverede aktører Centralt i Ansvarlig udskænkning er at etablere et samarbejde mellem de involverede aktører. Formålet er at sikre, at bevillingsopgaven og opgaven med lejlighedstilladelser løses i dialog imellem aktørerne, således at der sikres et trygt natteliv samtidig med, at de mange interesser varetages. Aktørerne består af restauratører, der driver forretning ved at stille rammer til rådighed, uddannelsesinstitutioner og foreninger, der danner rammen om unges sammenkomster, kommunen der har ansvar for bevillinger og forebyggelse, politiet der har ansvar for lejlighedstilladelser, kontrol og opfølgning samt de transportfirmaer, som lever af at befordre gæsterne. 12

15 De mange aktører repræsenterer mange forskellige interesser, men samtidig har aktørerne også en række fælles interesser, for eksempel interessen for at skabe og vedligeholde et trygt natteliv samt et godt erhvervsliv. De fælles ønsker er det bærende for samarbejdet, og værktøjerne i samarbejdet til at nå målene er dialog, fælles aftaler, fælles viden, uddannelse, opfølgning på planer samt deling af viden og erfaringer. Etablér et forum for samarbejde Hvordan opgaverne med henholdsvis bevillinger/lejlighedstilladelser og samarbejdet bedst organiseres afhænger af de lokale forhold. Nogle kommuner vil finde det hensigtsmæssigt med en model, hvor én instans varetager både bevillings-/lejlighedstilladelsesopgaven og det brede samarbejde, mens andre vil foretrække at skille bevillings-/lejlighedstilladelsesopgaven og samarbejdet ad. Vælger en kommune at skille opgaverne ad, nedsættes en selvstændig bevillingsinstans og en gruppe for samarbejdet. Alle kommuner har etableret et lokalråd med repræsentation på højt niveau af politi og kommune. Kommunen kan også vælge at inddrage dette råd i organiseringen af opgavevaretagelsen. Eksempel på organisering Holstebro Kommune har organiseret sig med et bevillingsnævn bestående af politidirektøren og seks politisk valgte repræsentanter samt en styregruppe for Trygt natteliv med deltagelse af formanden for bevillingsnævnet, to restauratører, politiinspektøren, en SSP-repræsentant, kommunens forebyggelsesteam samt en repræsentant for SSPfællessekretariatet. 13

16 14

17 Deltagere i samarbejdet I samarbejdsgruppen bør sidde repræsentanter for de mange aktører, der spiller en rolle i festmiljøet. Ved valg af repræsentanter for de enkelte områder, er det vigtigt at vælge personer med beslutningsmandat, fagkundskab og engagement, og som er indstillede på at medvirke i et langsigtet arbejde. Aktørerne i samarbejdet er typisk repræsentanter for: Kommunen Fra kommunen kan repræsentanterne være en politiker og embedsmænd med arbejdsfelt inden for bevillingsområdet samt inden for det forebyggende arbejde på alkohol- og stofomådet. Det er væsentligt, at sundhedsområdet og SSP er repræsenteret. Politiet Bevillingsindehaverne Uddannelsesinstitutionerne Eventuelt ad hoc-aktører Ad hoc-aktører kan for eksempel være arrangører af halballer og byfester, skadestuer samt aktører med ansvar for trafik, for eksempel taxa eller busselskaber med natbuskørsel. 15

18 Opgaver for samarbejdet Dannelse af en fælles platform Fælles faglig viden og viden om de lokale forhold er vigtige forudsætninger for opgavevaretagelsen i samarbejdet. De forskellige aktører sidder med hver deres faglige viden om og erfaringer fra området, og samlet set vil det give gruppen et godt udgangspunkt for planlægningen af de fælles initiativer. Relevante fagpersoner i kommunen vil kunne bidrage med den faglige viden om alkohol- og stofområdet samt om perspektiver for forebyggelse. Såvel kommune som politi fører statistikker, som ligeledes er relevante for arbejdet. Ved at udvælge indsatsområder ud fra statistisk materiale bliver det nemmere at målrette den specifikke indsats og efterfølgende opgøre resultaterne af indsatsen. Eksempel på anvendelse af statistik på området Bornholms Politi indledte i slutningen af 2007 en markant indsats mod spirituskørsel. Anledningen var, at statistikkerne viste et øget antal alvorlige færdselsuheld, hvor der hver gang var spiritus indblandet hos én af førerne. Et færdselsuheld var med dødelig udgang. En målrettet indsats blev sat i værk. Resultatet af indsatsen er indtil videre, at der er sket et fald i antallet af spiritusbetingede færdselsuheld fra 33 uheld i 2006 til , hvilket svarer til et fald på 39 %. Spiritusbetingede færdselsuheld med unge op til 25 år faldt fra 10 uheld i 2006 til 5 uheld i 2008, altså en halvering. Kilde: Jan Egelund Nielsen. Politikommissær, Leder af Beredskabet, Bornholms Politi 16

19 Klage til Alkoholreklamenævnet I tilfælde af uetisk markedsføring er der mulighed for at klage til Alkoholreklamenævnet, som blandt andet slår fast at: Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må, uanset hvilken form den antager, ikke rette sig mod børn og unge. Fælles aftaler Et af udgangspunkterne for samarbejdet er aktørernes sammenfaldende ønsker om at skabe et godt og trygt natteliv for de unges færden i nattelivet samt et godt erhvervsliv. Et vigtigt redskab i dette arbejde er, at aktørerne indgår fælles aftaler, eksempelvis om en praksis for markedsføring og udskænkning, der ikke stimulerer til svær beruselse. Tilsvarende vil udvikling af fælles succeskriterier for modellen Ansvarlig udskænkning udgøre en vigtig ramme for samarbejdet. Visse restauratører, foreninger og uddannelsesinstitutioner kan være kreative i deres markedsføring: Slagtilbud på hele flasker spiritus, tilbud om gratis transport og indgangsbillet. Via dialog i samarbejdsorganet kan der arbejdes hen imod fælles, ansvarlige retningslinjer for annoncering, således at der sendes et stærkt, samlet signal om, at kommune, politi, restauratører og andre aktører i fællesskab ønsker ansvarlig udskænkning og et trygt natteliv. Samtidig kan det være af værdi for udskænkningsstederne at profilere sig på, at de er en del af Ansvarlig udskænkning, fordi det gør forældre og andre voksne omkring de unge mere trygge ved deres færden i nattelivet. 17

20 Fælles aftaler om grænser for udskænkning har til formål at dæmme op for hård udskænkning. Samtidig giver samarbejdet mulighed for, at restauratørerne kan udveksle erfaringer om de regler for udskænkning, der er på de enkelte udskænkningssteder. Succeskriterier Udvikling af succeskriterier for arbejdet med Ansvarlig udskænkning er endnu et eksempel på fælles aftaler. Skal antallet af unge under 18 år i nattelivet bringes ned? Skal der være færre berusere i bybilledet om natten? Mindre vold? Færre færdselsuheld med alkohol indblandet? Ved at drøfte og nå til enighed om fælles succeskriterier engagerer alle parter sig i, at succeskriterierne nås. Samtidig er der større mulighed for, at de aftaler, der indgås, er i overensstemmelse med de lokale politikker og regler på området, idet alle relevante aktører har mulighed for at være repræsenteret i samarbejdet. 18

21 Alkohol- og stofpolitikker på udskænkningssteder Det er en god ide, at der udarbejdes en politik på det enkelte udskænkningssted. Politikken skal beskrive rammerne, reglerne og endvidere angive handleanvisninger for de ansatte og omfatte to dele: personalets egen omgang med alkohol i arbejdstiden samt udskænkning af alkohol til gæster. Hvor det er relevant bør politikken også omfatte forholdsregler mod stoffer på stedet. Politikken skal anføre de grænser og normer, som den enkelte ejer ønsker for sin virksomhed. Det er vigtigt, at politikken består i enkle, skriftlige regler. Politikken skal være tydelig og praktisk anvendelig, så alle ansatte kan arbejde efter den. Hvad gør man for eksempel, hvis en kollega bryder reglerne? Hvordan håndterer man den praktiske håndhævelse af loven, altså at man ikke serverer alkohol for personer, der: ikke er fyldt 18 år, eller om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre. (Restaurationslovens 29, stk. 1) Hvad stiller de ansatte op i situationer, hvor 18-årige køber i baren og derefter videregiver alkohol til personer, som man kan være i tvivl om er fyldt 18 år? Hvilke drikkevarer vil man servere, afhængigt af kundesammensætningen? Ejeren har ansvaret for politikken, men det er en god ide, at den udarbejdes og drøftes i samarbejde med personalet. Der kan vise sig behov for at udbyde kursus om udarbejdelse af og opfølgning på personalepolitik. 19

22 Alkohol- og stofpolitikker på steder med lejlighedstilladelser Også på de steder, som opnår lejlighedstilladelser, er det hensigtsmæssigt, at der findes en politik for indtagelse og udskænkning af alkohol: uddannelsesinstitutioner, foreninger og klubber anbefales at udarbejde en alkoholpolitik for fester og lignende situationer, hvor alkohol indgår. Materiale til udarbejdelse af sådanne politikker kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Flere steder er der gode erfaringer med, at kommuner understøtter udarbejdelse og ajourføring af disse politikker. Endelig anbefales det, at også sportsforeninger og -klubber gør deres nuværende og kommende trænere opmærksomme på deres betydning som rollemodeller for de unge. En aktiv stillingtagen til både egen og andres indtagelse af alkohol i forbindelse med træning og klubaktivitet, bør være et vigtigt element i de leder- og trænerkurser, som foreninger og klubber udbyder. Ofte vil den lokale SSP-organisation kunne tilbyde undervisning heri. Alkoholpolitik i sportsklubben Et eksempel på en alkoholpolitik for en sportsklub kan ses på Københavns Boldklubs hjemmeside: 20

23 Kurser og uddannelse Et veluddannet personale til at varetage opgaverne i forbindelse med Ansvarlig udskænkning er en vigtig forudsætning for en vellykket drift på området. Mange personalegrupper indgår i opgaverne, eksempelvis politiet, bevillingshavere, personale på udskænkningssteder og på uddannelsesinstitutioner. Projektet forudsætter, at aktørerne i samarbejdet løbende vurderer uddannelsesbehovet og tager initiativ til, at der etableres relevante ad hoc kursus- og uddannelsestilbud. Politiet afholder ved behov uddannelsestilbud til eget personale. Mange af parterne har allerede uddannet hele personalet, mens andre måske ikke har uddannet alt personalet. For alle parter forventes der at blive et uddannelsesbehov i forbindelse med nyansættelser og ved etablering af nye udskænkningssteder. Eksempler på emner for undervisning Uddannelse af nyt udskænkningspersonale Uddannelse af nye ejere af udskænkningssteder Udarbejdelse af alkoholpolitik på uddannelsesinstitutioner Udarbejdelse af alkoholpolitik i foreninger og klubber Ungekulturer Fakta om rusmidler i relation til restaurationslivet og de unges færden i det Konflikthåndtering Førstehjælp Udskænknings- og personalepolitik. 21

24 Praktiske tips Ved planlægning af uddannelse og kurser bør man være opmærksom på restaurationsbranchens særlige vilkår, hvad angår personale og åbningstider: Der er mange time- og sæsonarbejdere, og arbejdet ligger hovedsagligt i aften- og nattetimerne samt i weekender. Mange ansatte har måske andre jobs ved siden af. Disse forhold skal der tages hensyn til: Læg uddannelsen sidst på dagen eller først på aftenen. Læg ikke uddannelse og kurser på mandage. Personalet i restaurationsbranchen har ofte fri efter weekendens arbejde, og ønsker derfor ikke at deltage om mandagen. Lav et par opsamlingshold til dem, der kommer for sent med tilmeldingerne. Branchen er præget af mange sæsonarbejdere og stor udskiftning. Overvej, om uddannelsen skal udbydes løbende til nye medarbejdere. Afhold kurserne med passende interval. Planer for bevillinger og lejlighedstilladelser Som en del af samarbejdet om Ansvarlig udskænkning gives der mulighed for, at de involverede aktører kan få indflydelse på udformningen af restaurationsplanen og planen for lejlighedstilladelser. Der kan være forhold, som en eller flere aktører ikke er opmærksomme på, men som har stor betydning for andre aktører. Samtidig kan der hen ad vejen gøres erfaringer, som kan være vigtige at inddrage i arbejdet med evaluering af restaurationsplan og plan for lejlighedstilladelser. 22

25 Opfølgning på initiativerne I samarbejdet er det oplagt at følge op på de igangsatte initiativer. Virker de igangsatte initiativer? Opnås de mål, der var sat? Er der behov for justeringer? Overholdes de aftaler, der er indgået? Typisk vil opfølgning kunne ske gennem inddragelse af statistikker, erfaringer med restaurationsplanen, erfaringer og viden fra de enkelte restauratører, fra politiets tilsyn og kendskab til nattelivet samt fra kommunens forebyggelsesansatte. Festmiljøerne er dynamiske og udvikler sig at følge med og udveksle erfaringer og vurderinger er vigtigt for at forebygge uheldige udviklinger. Der kan være behov for at revurdere og foretage justeringer eksempelvis af fælles aftaler eller restaurationsplanen, ligesom der kan blive behov for at indgå nye aftaler. Samarbejdet med de unge Det er væsentligt, at de unge løbende inddrages i arbejdet med at skabe og bevare et trygt natteliv. SSP-organisationen, som har opgaver på det alkohol- og stofforebyggende område, og som i forvejen er i dialog med de unge, kunne eksempelvis varetage denne opgave. Gennem SSP s repræsentation i det etablerede samarbejde om bevillingsopgaverne, kunne dette aspekt bringes ind i arbejdet. 23

26 Udstedelse af ID-kort Som et led i Ansvarlig udskænkning kan brug af og samarbejde om ID-kort til unge over 16 år overvejes. Kommunerne har pligt til at udstede kortene på anmodning fra den unge. ID-kortene blev oprindeligt til i forbindelse med indførslen af 16-års-aldersgrænsen for køb af alkohol i detailhandlen. Kortene kan som en del af Ansvarlig udskænkning overvejes i en lokal kampagne. De er især relevante for unge over 18 år, som ikke har anden gyldig billedlegitimation, for eksempel pas eller kørekort. Kortene koster typisk omkring 150 kroner, og udgiften afholdes af den unge. En del af kampagnen kunne være udstedelse af gratis kort. Samarbejde med pressen Medierne har meget fokus på de unge, og det bør overvejes, hvordan samarbejdet med pressen håndteres i forhold til Ansvarlig udskænkning. Et godt samarbejde med lokale journalister kan profilere projektet positivt og samtidig være med til at nuancere billedet af byens unge- og natteliv. Der behøver ikke være en decideret pressestrategi for projektet, men tovholderen og øvrige nøglepersoner i projektet bør overveje følgende: Hvordan får vi gjort opmærksom på projektet (events, pressemeddelelser, annoncer, radiospots m.v.)? Hvordan skaber vi interesse for, hvordan arbejdet skrider frem? Hvordan sørger vi for løbende at informere om vigtige resultater af arbejdet? Har kommunen ansat en kommunikationsmedarbejder, vil det være oplagt at inddrage vedkommende i dette arbejde. 24

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING. 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik

INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING. 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Inspirationshæfte Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer

forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer Forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer Sundhedsstyrelsen 2005 1. udgave, 1. oplag ISBN 87-7676-229-7

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Odinsvej 19, 2.sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 43 44 88 88 Telefax +45 33 43 01 39 E-mail dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Bryggeriforeningens alkoholpolitik

Bryggeriforeningens alkoholpolitik bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 2 Hvad er et moderat og ansvarligt forbrug? Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Verdens bedste politi

Verdens bedste politi Flemming Balvig, Lars Holmberg Maria Pi Højlund Nielsen Verdens bedste politi Politireformen i Danmark Jurist- og Økonomforbundets Forlag INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 5 INDLEDNING 7 Hvad skete der siden

Læs mere

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG TRYG DEN AF KURSUSKATALOG ALS RESEARCH TRYG DEN AF KURSUSKATALOG I dette katalog kan du læse nærmere om de to gratis kurser som udbydes som en del af projektet Tryg den af Partnerskab for et sikkert natteliv

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alkoholreklamenævnet Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alle har krav på ansvarlig markedsføring Producenter, erhvervsdrivende, forbrugere og myndigheder er enige om, at markedsføringen

Læs mere