Løbsreglement INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbsreglement INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Løbsreglement For væddeløbsbaner under Dansk Hundevæddeløb (Hundevæddeløbsbaner med lokalspil) 13. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE LØBSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER VÆDDELØBSHUNDEN 2 REGISTRERING 3 LICENS/STARTKVALIFIKATION 4 RESULTATER 5 SYGDOMME OG VACCINATIONER 6 BRUG AF LÆGEMIDLER OG ANDEN BEHANDLING HUNDEEJER/-TRÆNER/-FØRER 7 OPFØRSEL 8 PROTEST OFFICIALS M.V. 9 LØBSLEDELSEN 10 DOMMERKOMITEEN 11 DYRELÆGE 12 STARTEREN 13 MÅLFOTO BANEN 14 STARTBOKSEN 15 HAREATTRAPPEN 16 HUNDENS UDRUSTNING UNDER LØB 17 LØB DISIPLINÆRMIDLER M.V. 18 GYLDIGHED 19 STRAFAFVIKLING 20 DISKVALITIKATION/HENVISNING TIL TESTLØB 21 STRAFFE 22 DOPING I ØVRIGT 23 BANEREGLEMENT 24 FORTOLKNING FORKORTELSER ANVENDT I REGLEMENTET

2 LØBSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSE 1.1 Dette løbsreglement (i det følgende kaldet LR) skal anvendes ved hundevæddeløb arrangeret på danske hundevæddeløbsbaner. Disse baner henhører under totalisatorlovgivningen for lokalspil. 1.2 Dansk Hundevæddeløb(i det følgende kaldet DHV) er den organisation, der er kontrolorgan for afvikling af hundevæddeløb i Danmark og efter hvis regler, der løbes. 1.3 Alle væddeløbshundeejere og trænere der bringer hunde til start på danske hundevæddeløbsbaner, skal være aktive medlemmer af en CGRC eller FCI godkendt klub. En træner er enten ejeren selv eller en af ejeren bemyndiget person, der overtager de opgaver, der berører væddeløbssporten for den eller de hunde, det drejer sig om. Oplysning om træner/ejerskifte skal meldes til DHVs registrator. Hvis ejer og træner har forskelligt tilhørsforhold, regnes hunden for at starte for ejerens klub. 1.4 Enhver væddeløbshundeejer og træner er forpligtet at behandle hunde i sin varetægt i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning og almen praksis for dyrevelfærd. 1.5 Enhver væddeløbshundeejer, hundefører, træner, kennelpersonale, funktionær, official eller anden til løbene knyttet person, er pligtig til at kende og underkaste sig nærværende LR samt de tillæg og ændringer, som udsendes af DHV. 1.6 Hundevæddeløbsbaner samt ændringer af disse, skal godkendes af DHV. 1.7 Alle væddeløbshunde starter under træners ansvar. 1.8 Ændringer til dette reglement kan ske efter vedtagelse i DHV. Alle ændringer indføjes i dette reglement ved førstkommende lejlighed, og udsendes inden ikrafttræden til samtlige hundevæddeløbsklubber i Danmark. VÆDDELØBSHUNDEN 2 REGISTRERING 2.1 Stambogsføringen af væddeløbshundene skal foregå igennem en FCI eller CGRC godkendt stambogsudsteder. 2.2 Kopi af følgende dokumenter skal sendes til DHVs registrator før registrering er gyldig i DHV regi: Importerede: Danske: Hvalpe: Ved ejerskifte: Stambogsbevis eller Identity Card Ejerskifteerklæring eller købskontrakt Vaccinationskort Registreringsattest fra Dansk Hunderegister Stambogsbevis Vaccinationskort Registreringsattest fra Dansk Hunderegister Tro og love erklæring/registreringsanmeldelse vedr. oprindelse Vaccinationskort Registreringsattest fra Dansk Hunderegister Ejerskifteerklæring eller købskontrakt Registreringsattest fra Dansk Hunderegister

3 2.3 Ingen væddeløbshund, der har været bragt til start på DHV bane i officielt løb, kan skifte navn. 2.4 En væddeløbshund regnes i løbs- og licenssammenhæng som født den 1. i måneden. 2.5 En hund er at regne som dansk opdræt, hvis den er født i Danmark og at opdrætteren er registreret i Dansk Hunderegister som underskriftsberettiget ejer af tævehunden på fødselstidspunktet. 3 LICENS/STARTKVALIFIKATION 3.1 En væddeløbshund, der opfylder nedenstående krav, er berettiget til løbslicens: a. Er registreret iflg. 2. b. Er fyldt 15 måneder. (Gælder greyhound og afghaner) c. Er fyldt 12 måneder (Gælder whippet og basenji). Andre racer efter DHVs skøn, dog mindst 12 måneder. d. Ved licensprøver på rundbane erklæret løbssikker jvfr. 3 stk. 3, af DHVs licensgiver eller dennes stedfortræder. 3.2 Når hunden har taget sin licens udstedes en licensbog, som følger hunden. 3.3 Licenshunden skal gennemføre mindst 1 sololøb og derpå mindst 2 fællesløb efter hinanden, hvor væddeløbshunden skal vise, at den jager haren og ikke viser tegn til at interessere sig for konkurrenterne. Det er således vigtigt at notere sig, at hunden skal kunne overhale og overhales, uden at miste interessen for løbet efter den mekaniske hare. Licensløbene skal foretages i nævnte rækkefølge. Hvis en hund bliver ej godkendt i et af fællesløbene, starter fællesløbene forfra. Hunde der har erhvervet licens, udelukkende på sprinterdistancen, må kun starte i sprinterløb. Der skal være gennemført mindst et licensløb med andre hunde på normaldistancen for at opnå licens til alle distancer. Jævnfør dog 17, stk. 6. Hunde med sprinterlicens kan ombytte denne til licens på alle distancer ved deltagelse i mindst 1 testløb med andre hunde på normaldistancen. Der skal mindst være 3 dage imellem sidste licensløb og første officielle væddeløb. Licensløb må tidligst påbegyndes 1 måned før hunden opfylder alderskravet, dog kan der af løbsmanageren gives dispensation til at starte op til 2 måneder før. Der skal være mindst 48 timer imellem de enkelte licensløb. Ved licensløb sammen med andre skal der foruden licenstageren være mindst 2 rutinerede hunde til start. Udenlandsk trænede/ejede væddeløbshunde med gyldig licens og importerede væddeløbshunde med gyldig licens, er startberettigede på rundbane. Væddeløbshunde med licens til en anden banetype end rundbane, skal erhverve licens til rundbane ved at fuldføre et sololøb og et sammen med andre. Før de kan bringes til start på rundbane. (Der skal udskrives licensbog, som skal følge hunden.) 3.4 Væddeløbshunden kan bringes til start, så længe den har en acceptabel almentilstand. 3.5 Løbslicensen gælder for et år ad gangen, og fornys ved fremvisning af licensbog og gyldig vaccinationsattest.

4 Væddeløbshunde, der ikke har fået fornyet licens, og ikke har fået inddraget samme, kan efter licensgiverens eller dennes stedfortræders skøn, bruges i licensløb som om den havde gyldig licens. En hund kan ikke uden sin træners tilsagn sættes i licensløb for at give diskvalificeret hund relicens. 4 RESULTATER Id-kort og resultater af løb opbevares af DHV i elektronisk form og/eller i form af bøger/lister. Bestyrelsen i hver klub udpeger en person, som er ansvarlig for indsamling og registrering af alle resultater på den pågældende bane. Denne person er ligeledes ansvarlig for udveksling af resultater med de øvrige baner. 5 SYGDOMME OG VACCINATIONER Såfremt en træner konstaterer smitsomme sygdomme i sin besætning af væddeløbshunde (herunder også øvrige hunde i kontakt med registrerede væddeløbshunde), er den pågældende pligtig til at meddele dette til DHVs løbsledelser. Træneren er ligeledes pligtig til at underrette personerne, hvis hunde, der har været kontakt med i inkubationstiden. Disse tager herefter stilling til eventuelle forholdsregler, i forbindelse med den konstaterede sygdom med fornøden veterinær bestand. Forholdsreglerne vil tage sigte på at undgå eventuel smitteoverførelse til den øvrige væddeløbshundebestand i forbindelse med deltagelse i løb og træning og vil som regel medføre en karantæneperiode for den pågældende træners væddeløbshunde. Evt. karantæneperiode fastsættes af en DHV udpeget dyrlæge. Væddeløbshunden skal som minimum være vaccineret imod: Hundesyge, parvo-virus og hepatitis. Der kan ved udførsel af hunde til udlandet, gælde andre regler. Væddeløbshunde skal være vaccineret indenfor de seneste 2 år. Vaccinationen skal være foretaget af en autoriseret dyrlæge. Kopi af vaccinationsattest afleveres i forbindelse med første tilmelding/start, efter den ny gyldighedsperiode, til den pågældende banes løbssekretariat. En væddeløbshund må ikke startes før 4 dage efter vaccinationen. Uvaccinerede hunde må ikke medtages på væddeløbsbanerne. Væddeløbshunde, hvis vaccinationsdato er overskredet, må ikke tilmeldes løb. Sker det, vil den pågældende træner blive idømt en bøde på kr. 300,00. 6 BRUG AF LÆGEMIDLER OG ANDEN BEHANDLING En hund må ikke i forbindelse med planlagt løbsdeltagelse tilføres lægemidler eller anden kemisk substans, som på nogen måde kan påvirke dens aktuelle præstation under løb. Indgreb med lokalbedøvende eller smertestillende hensigt, samt andre indgreb eller behandling, som har til hensigt at påvirke en sygdom eller almentilstand, må ikke foretages på et sådan tidspunkt, at hundens aktuelle præsentations evne kan antages at være påvirket under løb. Det påhviler træneren at holde sig orienteret om de behandlinger, hunden modtager, og om de fremsatte karensperioder, der ifølge dyrlæge er gældende for overholdelse af dopingreglement.

5 Lægemidler og andre midler, som kan give den ovennævnte effekt, må ikke forefindes i stalde, hvor løbshunde opstaldes. Lægemidler, der er ordineret af en dyrlæge til en navngiven hund, må dog opbevares i et aflåst skab i stalden. Nøgler til skabet skal på betryggende vis opbevares af den for hunden ansvarlige person. I private hjem skal medicinen til enhver tid opbevares således, at hunde ikke kan få fat i den. Forklarende anvisning: Det er forbudt at tilføre en hund lægemidler, der ikke er tilladt her i landet. Receptpligtige lægemidler må kun tilføres en løbshund, hvis en dyrlæge i det bestemte tilfælde har ordineret disse til en navngiven hund. I tilfælde, hvor behandling af en akut syg hun skønnes uopsættelig, og dyrlægens tilstedeværelse ikke kan afventes, kan lægemidler, som ikke er ordineret til den bestemte hund, dog anvendes. Dyrlæge skal altid kontaktes i forbindelse med sådan behandling. Injektioner skal altid foretages af dyrlæge. SYGDOMBEHANDLING AF LØBSHUND: En hund må ikke starte i løb, hvis den: Inden 4 døgn (96 timer) før planlagt løbsdeltagelse har fået tilført en substans gennem injektion (indsprøjtning), infusion (drop), inhalation eller anden kunstig måde, uanset substansens art. Indenfor samme tidsrum har været behandlet med midler, f.eks. pulvere, tabletter, mikstur, salver, linimenter, m.v. med de i løbsbestemmelsernes (se 22) nævnte virkninger. Indenfor 12 døgn (288 timer) før planlagt løbsdeltagelse har fået foretaget ledpunktur eller modtaget behandling i form af indsprøjtning i et led, uanset arten af denne indsprøjtede substans. Inden 14 døgn (336 timer) før planlagt løbsdeltagelse har modtaget behandling i form af: Overordnet cortisone (ACTH) Cortisoner (glucocorticoider) også ledbehandling Ikke cortisonelignende anti- inflammatoriske midler (f.eks. Bruta-Præparater el. Finadyne) Midler indeholdende koffein Er behandlet med løbetidsudsættende præparater (Dokumentation stemplet og underskrevet af dyrlæge fremvises til LM). Alle tidsfrister er gældende, hvad enten midlerne anvendes indvortes eller udvortes. HUNDEEJER/-TRÆNER/-FØRER 7 OPFØRSEL Væddeløbshundeejer/-træner/-fører skal optræde på en sådan måde, at væddeløbssporten ikke bringes i miskredit. Utilbørlig opførsel overfor officials er strengt forbudt, både før, under og efter et løb. Dette gælder også for opførsel på sociale medier. 8 PROTEST Protester skal indgives til løbssekretariatet, inden man forlader banen. Protester imod afgørelser omkring selve løbet vil ikke umiddelbart kunne give anledning til ændringer, men kan medføre, at de implicerede officials vil få en vejledning til sikring af rigtigheden i fremtidige beslutninger. Appel af idømt straf medfører ikke udsættelse, medmindre DHVs godkendelse er indhentet. OFFICIALS M.V.

6 9 LØBSLEDELSEN Den arrangerende bane er ansvarlig for løbsledelsen. Løbene sammensættes af LM udpeget af den arrangerende bane. Denne er også udenfor løbsdage i samarbejde med banens dommerkomité ansvarlig for reglementsspørgsmål, der er relevante i forbindelse med licensgivning, løbsdeltagelse og lignende. På løbsdage er en dommerkomité (i det følgende kaldet DK), ansat af den arrangerende bane, øverste myndighed. Som assistance for dommerkomitéen er normalt ansat en starter, en harefører og tidstagere. 10 DOMMERKOMITÉEN 10.1 DK s myndighed og udøvelse af den magt, der gives denne ifølge dette LR, begynder ved hundenes programsatte ankomst til baneområdet DK kan på et hvilket som helst tidspunkt foranstalte identitetscheck af hundene DK kan annullere, eller dekretere omstart i følgende tilfælde: Hvis startboksen ikke fungerer tilfredsstillende Hvis der er fejl ved den mekaniske hare Hvis den mekaniske hare skønnes at have været for tæt på, eller for langt fra den førende hund Hvis løbet forstyrres i den grad, at dets sportslige værdi kan drages i tvivl. Ved uheld og anden løbsafbrydelse kan DK dekretere omstart, hvis der ikke er løbet 300 meter Hvis en væddeløbshund slipper løs, efter ankomst til paddock, afvises denne og får ikke starttilladelse, hvis DK skønner, at det vil være dyreværnsmæssigt uforsvarligt at lade hunden komme til start DK afgør suverænt indløbsrækkefølgen og løbets resultat i øvrigt. Som hjælpemiddel kan DK anvende målfotografi Før der kaldes til præsentation skal DK påse, at væddeløbshunde og førere er samlede og klar til start i godt tid og iført det reglementerede udstyr DK skal ligeledes påse, om hundeføreren kan magte væddeløbshunden. DK kan efter eget skøn forlange hundeføreren udskiftet DK s ordrer skal efterkommes straks og uden indsigelser. 11 DYRLÆGE 11.1 Den arrangerende bane kan forlange uanmeldt dyrlægekontrol, hvor samtlige væddeløbshunde vedrørende løbsdagen skal efterses før start. Træneren er forpligtiget til at oplyse dyrlægen om kendte skader på væddeløbshunden og evt. medicinforbrug Dopingkontrol kan foretages af officials udnævnt af banen, på et hvilket som helst tidspunkt og sted, dog kun på kontrollerende myndigheds forlangende. 12 STARTEREN Væddeløbshunden skal, når tegn gives fra DK, indsættes i startboksen i den af starteren bestemte rækkefølge. Starterens anvisninger skal efterkommes uden indsigelser. 13 MÅLFOTO

7 DK s afgørelse omkring indløbsrækkefølgen er altid afgørende, uanset om målfotografiet er brugbart eller ej. BANEN 14 STARTBOKSEN Væddeløbshundene skal starte fra en af DHV anerkendt startboks og væddeløbshundene skal løbe banen rundt mod uret. 15 HAREATTRAPPEN Hareattrappen skal være af passende materiale, synlig størrelse, og understøtte hundens jagtinstinkt. 16 HUNDENS UDRUSTNING UNDER LØB 16.1 Væddeløbshunden skal til enhver tid bære mundkurv Væddeløbshunden skal under løb bære et nummerdækken. Dækkenerne skal være nummererede i boksrækkefølge fra 1 til 6 set fra venstre i løbsretningen. Løbsdækkenerne skal være uden reklame, nummeret skal være mindst 10 cm højt og sættes direkte på dækkenet Løbsdækkenerne skal have følgende farver: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Rød Blå Hvid Sort Gul/orange Sort og hvid i vandrette striber 17 LØB 17.1 Alle hunde der bringes til start skal medbringe gyldig licensbog, som skal fremvises for DK på forlangende Væddeløbshunde der er tilmeldt løb, må ikke slettes, medmindre det drejer sig om en skade, der kan verificeres af dyrlæge eller dommerkomité. Banen kan kræve dyrlægeerklæring erlagt som understøttelse for trækning. Dyrlægeerklæring betales af træner Anmeldelse af væddeløbshund til løb kan kun foretages af hundens registrerede træner En træner, der tilmelder en hund, der på løbsdagen viser sig ikke at være startberettiget, kan pådrage sig ansvar overfor den arrangerende bane En væddeløbshund regnes som værende unghund i 24 måneder fra og med den måned den er født. Veteraner er hunde, der er fyldt 5 år. Superveteraner er hunde, der er fyldt 7 år. Når det drejer sig om alder, er det løbsdagen (i løb over flere dage den første løbsdag) og ikke tilmeldingsdagen, der er afgørende for, om en hund er startberettiget Standarddistancer: Supersprint distancen Sprinter distancen Normal distancen meter meter meter

8 Stayer distancen Maraton distancen meter meter En væddeløbshund skal være fyldt 18 mdr. før den må deltage i stayerløb og 24 måneder før den må deltage i maratonløb Den arrangerende bane er uden ansvar for urigtige oplysninger i programmet, hvorfor træneren bør kontrollere, at deres væddeløbshund er rigtigt opført i programmet. Eventuelle fejl meddeles banesekretariatet De deltagende væddeløbshunde skal indfinde sig i paddocken senest en time før første start, og må ikke forlade denne inden 15 minutter efter sidste løb er afviklet. (Dispensation herfor kan gives af den arrangerende bane) De respektive baners DK eller LM kan henvise væddeløbshunde til testløb i forbindelse med større formudsving. Ved eventuel skade kan dette kræves verificeret af dyrlæge indenfor 48 timer En væddeløbshund skal have mindst 2 løbsfri dage mellem hver start (herunder dog undtaget omløb) Væddeløbshunde der stiller til start på baner i udlandet løber efter det arrangerende forbunds regler. Hviletidsregler jvfr. 17 stk. 10 skal dog overholdes i det omfang blot en af starterne er i DHV regi. Eventuelle straffe og sanktioner fra andre landes forbund har ikke gyldighed i DHV regi. LØBSBESKRIVELSE: Åbne løb er løb, hvor alle kan tilmelde sig indenfor acceptabelt antal. Lodtrækning og seedning til finaler skal foregå offentligt efter semifinalernes afvikling. Tid og sted skal fremgå af indbydelsen. Invitationsløb er løb, hvor der inviteres hunde, som opfylder specielle krav. (f.eks. alder, køn, tider o.s.v.) Ved åbne løb og ved invitationsløb med mere end en runde skal der seedes efter formodet styrke. Der seedes også efter inside, midt og outside og der trækkes lod hvis nødvendigt. Specialløb er løb, hvor LM sætter hundene sammen så spillemæssigt rigtigt som muligt, altså med så lille en formodet styrkeforskel mellem hundene i det enkelte løb som muligt. For at kunne deltage i andet end højeste rangerede specialløb skal væddeløbshunden have deltaget i åbent-, invitations- eller testløb, idet den ellers ikke vil kunne seedes til korrekt specialløb. Testløb er prøveløb, hvor hunden, enten på grund af henvisning, ønske om licensombytning til anden distance eller for at opnå en seedningstid til specialløb, skal løbe solo- eller fællesløb. DISCIPLINÆRMIDLER M.V. 18 GYLDIGHED 18.1 Straffemyndighed er gældende før, under og efter løbene Den, som overtræder dette reglement, eller forskrifter udstedt af officials, kan/skal idømmes en eller flere af de i 21 nævnte straffe. 19 STRAFAFVIKLING

9 19.1 Betalinger til DHV eller anerkendt bane/klub kan indeholdes i vedkommende væddeløbshundetræners væddeløbsregnskab Protest eller klage skal indgives efter DISKVALIFIKATION/HENVISNING TIL TESTLØB 20.1 DK kan til enhver tid kræve en hund i testløb for urent løb før den på den pågældende banetype igen kan bringes til start. Dette kan typisk ske, hvis hunden viser sig at løbe urutineret ved at bremse mærkbart op eller dreje hovedet væk fra løbsretningen under løbet Overdommeren skal diskvalificere en hund, hvis han ikke er i tvivl om, at den har gjort sig skyldig i fight. Fight karakteriseres ved at hunden med vilje vender hovedet imod en konkurrent og angriber og hindrer denne i dens frie løb fremefter Det er ikke fight, hvis en hund på grund af urutine gør sig skyldig under pkt. 1., reagerer på angreb fra anden hund (genfight), har pådraget sig skade under løbet og dette er sket inden angrebet på den anden hund SANKTIONER Licensen skal inddrages, når væddeløbshunden diskvalificeres efter 20 stk. 2. Importeret hund og hund fra anden banetype starter med rent generalieblad. Hvis en væddeløbshund gør sig skyldig i fight under 20 stk. 2, skal den diskvalificeres og dens licens inddrages fra væddeløb på den pågældende banetype, og den mister retten til evt. præmier ved det pågældende stævne. En diskvalificeret væddeløbshund kan ikke mere deltage i løb, hvortil den var tilmeldt. Der foretages ikke fysisk inddragelse af hundens licensbog ved diskvalifikation, men meddelelse om inddraget licens anføres i hundens licensbog. Når licensen er inddraget, skal væddeløbshunden op til 3 relicens-løb, 1 solo og 2 sammen med minimum 2 andre hunde af nogenlunde tilsvarende styrke som relicenshunden. Hvis relicenshunden ikke bliver godkendt i begge relicensløb starter relicensen forfra. Herudover gælder følgende: 20.4.A Ved 1. gangs diskvalifikation ingen tidsbestemt udelukkelse B Ved 2. gangs diskvalifikation bliver væddeløbshunden udelukket fra løb i en måned C Ved 3. gangs diskvalifikation bliver væddeløbshunden udelukket fra løb i 3 måneder C Ved 4. gangs diskvalifikation bliver væddeløbshunden udelukket fra al videre deltagelse i DHV regi. 21 STRAFFE 21.1 En anerkendt bane kan til enhver tid nedlægge startforbud overfor væddeløbshunde, hvis ejere eller trænere står i gæld til anerkendt bane eller forening. Sådant startforbud kan dog kun gøres gældende for beløb, som forgæves har været søgt inddrevet (se i øvrigt 19 stk. 1).

10 21.2 Udelukkelse fra DHVs side kan ikke træde i kraft overfor væddeløbshundene før allerede sammensatte løb er afviklet Udover ovennævnte straffe kan der idømmes advarsel, bøde (dog højst 5.000,00 kr.), karantæne i tidsbestemt periode, bortvisning fra banen og eventuel udelukkelse. Bøder over 500,00 kr. samt karantæne over 14 dage skal behandles af DHV Enhver form for utilbørlig optræden før, under og efter løbene straffes med påtale, bøde eller karantæne Den arrangerende bane kan til enhver tid nedlægges startforbud overfor en træner, hvis dennes væddeløbshunde er af sådan en forfatning/udseende/foderstand, at det skader hundesportens og/eller banens renommé. 22 DOPING 22.1 DHVs baner forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt ved autoriseret dyrlæge og medhjælper at foretage dopingkontrol af de startende væddeløbshunde. Ingen træner kan nægte deltagelse i en dopingkontrol. Hvis denne nægter deltagelse, er han/hun at betragte som skyldig. Bliver en væddeløbshund testet positiv i brug af forbudte lægemidler, vil det medføre øjeblikkelig udelukkelse af træneren og dennes hunde i tidsbegrænset periode (3 mdr.) samt bøde på 5.000,00 kr. Ligeledes inddrages de ved stævnet indvundne løbspræmier. I gentagelsestilfælde inddrages trænerlicensen for livstid I tilfælde, hvor prøverne udtages på andre tidspunkter end i forbindelse med løb, skal baneledelsens anvisninger følges, så længe de ikke medfører udgifter for træneren. DHV kan foranledige prøve foretaget på en hund, der på umiddelbar uforklarlig vis dør i forbindelse med løbsdeltagelse Dopingprøve udtages af de af baneledelsen udpegede officials og medhjælper på et dertil udpeget område. Træneren eller en repræsentant for denne skal have lejlighed til at være til stede og overvære samtlige procedurer. Procedurerne gennemføres dog, selvom en sådan repræsentant ikke er til stede. I ØVRIGT 23 BANEREGLEMENT Den enkelte bane udarbejder sit individuelle banereglement, som udleveres til samtlige trænere. Dette banereglement supplerer LR, ligesom det på visse områder erstatter det. Banereglementet skal godkendes af DHV. Under banereglementet angives også for banens forskellige distancer den tid, indenfor hvilken en hund skal løbe for at opnå licens. 24 FORTOLKNING Alle fortolkningsspørgsmål vedrørende dette reglement afgøres af DHV. FORKORTELSER ANVENDT I REGLEMENTET Forkortelse Betydning

11 LR LM DK DHV Løbsreglement Løbsmanager Dommerkomité Dansk Hundevæddeløb Dette Løbsreglement er tiltrådt på DHVs generalforsamling 29. marts Revideret 13. august 2015

Løbsreglement INDHOLDSFORTEGNELSE

Løbsreglement INDHOLDSFORTEGNELSE Løbsreglement for rundbaner (lokalspils-baner udenfor Dantoto-regi) under Greyhound Sport Danmark ver. 070519-1 INDHOLDSFORTEGNELSE LØBSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER VÆDDELØBSHUNDEN

Læs mere

Løbsreglement INDHOLDSFORTEGNELSE

Løbsreglement INDHOLDSFORTEGNELSE Løbsreglement For væddeløbsbaner under Dansk Hundevæddeløb 5. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE LØBSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 2 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 VÆDDELØBSHUNDEN... 2 2 REGISTRERING...

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 23. september 2015 i Sag nr. 14/2015 [A] mod Dansk Dart Union Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

DAFFs Konkurrenceregulativ

DAFFs Konkurrenceregulativ DAFFs Konkurrenceregulativ for Cheerleading Konkurrenceregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 1. september 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

KALLERUP VÆDDELØBS FORENING

KALLERUP VÆDDELØBS FORENING KALLERUP VÆDDELØBS FORENING HAR HERMED FORNØJELSEN AF AT INVITERE DIG OG DINE HUNDE TIL DE DANSKE MESTERSKABER I HUNDEVÆDDELØB ÅR 2008. MESTERSKABERNE AFVIKLES I WEEKENDEN DEN 22. TIL 24. AUGUST PÅ KALLERUPBANEN

Læs mere

Løbsreglement for Scaleracing

Løbsreglement for Scaleracing Dansk Mini Racing Union 2013 Løbsreglement for Scaleracing LØBSREGLER FOR SCALERACING GENERELT 1 TILMELDING & TEKNISK KONTROL Kørere, der ønsker at deltage, skal være tilmeldt ved teknisk kontrol. Samtidigt

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Folkerace Sportsligt Reglement 2015

Folkerace Sportsligt Reglement 2015 Folkerace Sportsligt Reglement 2015 INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser / Point 1.6 Præmier 1.7 Klassesponsorer, Startnummer 1.8 Særlige

Læs mere

Reglement for klubrally light

Reglement for klubrally light Reglement for klubrally light DASU 15-11-2017 Reglement for klubrally light Definition... 2 Køretøjer... 2 Udrustning... 2 Startnumre... 2 Før konkurrencen... 2 Tillægsregler... 2 Anmeldelse... 3 Aflysning...

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid Cykling Februar 2013 afsnit 3.8 CYKLING UDSKRIVNING AF LØB Afdelingen udskriver normalt 2-3 landevejsløb om året, hvoraf det ene afholdes som Jernbanemesterskab. Af praktiske grunde vil løbene normalt

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Supplerende stævnereglement

Supplerende stævnereglement Supplerende stævnereglement Indhold 1. Generelt... 2 2. Indbydelse og propositioner... 2 3. Anmeldelse / anmeldelsesfrist... 2 4. Resultatliste... 2 5. Præmier... 3 6. Reklamer på badetøj... 3 7. Deltagere...

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). DDS, DFIF og DGI ønsker at bidrage til kampen mod doping inden for

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Kapitel 1. Indledning

Kapitel 1. Indledning Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hundehold I medfør af 13, stk. 1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde og kattehold, som senest ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for udspring

Mesterskabsbestemmelser for udspring 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 3 01.06 Tilmeldinger.... 3 01.07 Springlister.... 3 01.08

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 5. januar 2018 Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Rallycross. Sportsligt reglement 2017

Rallycross. Sportsligt reglement 2017 Rallycross Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 19-01-2017 Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem Schæferhundeklubben`s nye avlskåringssystem Fra 01.01.2015 indføres der i Danmark 2 måder at få avlskåret sin hund. * Dansk model, godkendt i alle FCI lande (undtagen Tyskland, heller ikke for en 2- årig

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2002 April 2002 1 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE, DELTAGELSE I ARRANGEMENTER I UDLANDET OG FORPLIGTIGELSER I HENHOLD

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI OPDATERET JANUAR 2015 1. januar 2015 Dopingreglement for motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s elitedommerudvalg (EDU) påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, 1. division for herrer, landspokalkampe i indledende runder

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB 2015 PÅ NISSERINGEN TILLÆGSREGLER TIL KM PÅ NISSERINGEN I 2015 (U/ PUBLIKUM) ARRANGØR: Næstved Motor Klub`s Autoafdeling LØBSLEDELSE: Bjarne Christensen DELTAGERE: Medlemmer

Læs mere