Løbsreglement INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbsreglement INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Løbsreglement For væddeløbsbaner under Dansk Hundevæddeløb (Hundevæddeløbsbaner med lokalspil) 13. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE LØBSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER VÆDDELØBSHUNDEN 2 REGISTRERING 3 LICENS/STARTKVALIFIKATION 4 RESULTATER 5 SYGDOMME OG VACCINATIONER 6 BRUG AF LÆGEMIDLER OG ANDEN BEHANDLING HUNDEEJER/-TRÆNER/-FØRER 7 OPFØRSEL 8 PROTEST OFFICIALS M.V. 9 LØBSLEDELSEN 10 DOMMERKOMITEEN 11 DYRELÆGE 12 STARTEREN 13 MÅLFOTO BANEN 14 STARTBOKSEN 15 HAREATTRAPPEN 16 HUNDENS UDRUSTNING UNDER LØB 17 LØB DISIPLINÆRMIDLER M.V. 18 GYLDIGHED 19 STRAFAFVIKLING 20 DISKVALITIKATION/HENVISNING TIL TESTLØB 21 STRAFFE 22 DOPING I ØVRIGT 23 BANEREGLEMENT 24 FORTOLKNING FORKORTELSER ANVENDT I REGLEMENTET

2 LØBSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSE 1.1 Dette løbsreglement (i det følgende kaldet LR) skal anvendes ved hundevæddeløb arrangeret på danske hundevæddeløbsbaner. Disse baner henhører under totalisatorlovgivningen for lokalspil. 1.2 Dansk Hundevæddeløb(i det følgende kaldet DHV) er den organisation, der er kontrolorgan for afvikling af hundevæddeløb i Danmark og efter hvis regler, der løbes. 1.3 Alle væddeløbshundeejere og trænere der bringer hunde til start på danske hundevæddeløbsbaner, skal være aktive medlemmer af en CGRC eller FCI godkendt klub. En træner er enten ejeren selv eller en af ejeren bemyndiget person, der overtager de opgaver, der berører væddeløbssporten for den eller de hunde, det drejer sig om. Oplysning om træner/ejerskifte skal meldes til DHVs registrator. Hvis ejer og træner har forskelligt tilhørsforhold, regnes hunden for at starte for ejerens klub. 1.4 Enhver væddeløbshundeejer og træner er forpligtet at behandle hunde i sin varetægt i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning og almen praksis for dyrevelfærd. 1.5 Enhver væddeløbshundeejer, hundefører, træner, kennelpersonale, funktionær, official eller anden til løbene knyttet person, er pligtig til at kende og underkaste sig nærværende LR samt de tillæg og ændringer, som udsendes af DHV. 1.6 Hundevæddeløbsbaner samt ændringer af disse, skal godkendes af DHV. 1.7 Alle væddeløbshunde starter under træners ansvar. 1.8 Ændringer til dette reglement kan ske efter vedtagelse i DHV. Alle ændringer indføjes i dette reglement ved førstkommende lejlighed, og udsendes inden ikrafttræden til samtlige hundevæddeløbsklubber i Danmark. VÆDDELØBSHUNDEN 2 REGISTRERING 2.1 Stambogsføringen af væddeløbshundene skal foregå igennem en FCI eller CGRC godkendt stambogsudsteder. 2.2 Kopi af følgende dokumenter skal sendes til DHVs registrator før registrering er gyldig i DHV regi: Importerede: Danske: Hvalpe: Ved ejerskifte: Stambogsbevis eller Identity Card Ejerskifteerklæring eller købskontrakt Vaccinationskort Registreringsattest fra Dansk Hunderegister Stambogsbevis Vaccinationskort Registreringsattest fra Dansk Hunderegister Tro og love erklæring/registreringsanmeldelse vedr. oprindelse Vaccinationskort Registreringsattest fra Dansk Hunderegister Ejerskifteerklæring eller købskontrakt Registreringsattest fra Dansk Hunderegister

3 2.3 Ingen væddeløbshund, der har været bragt til start på DHV bane i officielt løb, kan skifte navn. 2.4 En væddeløbshund regnes i løbs- og licenssammenhæng som født den 1. i måneden. 2.5 En hund er at regne som dansk opdræt, hvis den er født i Danmark og at opdrætteren er registreret i Dansk Hunderegister som underskriftsberettiget ejer af tævehunden på fødselstidspunktet. 3 LICENS/STARTKVALIFIKATION 3.1 En væddeløbshund, der opfylder nedenstående krav, er berettiget til løbslicens: a. Er registreret iflg. 2. b. Er fyldt 15 måneder. (Gælder greyhound og afghaner) c. Er fyldt 12 måneder (Gælder whippet og basenji). Andre racer efter DHVs skøn, dog mindst 12 måneder. d. Ved licensprøver på rundbane erklæret løbssikker jvfr. 3 stk. 3, af DHVs licensgiver eller dennes stedfortræder. 3.2 Når hunden har taget sin licens udstedes en licensbog, som følger hunden. 3.3 Licenshunden skal gennemføre mindst 1 sololøb og derpå mindst 2 fællesløb efter hinanden, hvor væddeløbshunden skal vise, at den jager haren og ikke viser tegn til at interessere sig for konkurrenterne. Det er således vigtigt at notere sig, at hunden skal kunne overhale og overhales, uden at miste interessen for løbet efter den mekaniske hare. Licensløbene skal foretages i nævnte rækkefølge. Hvis en hund bliver ej godkendt i et af fællesløbene, starter fællesløbene forfra. Hunde der har erhvervet licens, udelukkende på sprinterdistancen, må kun starte i sprinterløb. Der skal være gennemført mindst et licensløb med andre hunde på normaldistancen for at opnå licens til alle distancer. Jævnfør dog 17, stk. 6. Hunde med sprinterlicens kan ombytte denne til licens på alle distancer ved deltagelse i mindst 1 testløb med andre hunde på normaldistancen. Der skal mindst være 3 dage imellem sidste licensløb og første officielle væddeløb. Licensløb må tidligst påbegyndes 1 måned før hunden opfylder alderskravet, dog kan der af løbsmanageren gives dispensation til at starte op til 2 måneder før. Der skal være mindst 48 timer imellem de enkelte licensløb. Ved licensløb sammen med andre skal der foruden licenstageren være mindst 2 rutinerede hunde til start. Udenlandsk trænede/ejede væddeløbshunde med gyldig licens og importerede væddeløbshunde med gyldig licens, er startberettigede på rundbane. Væddeløbshunde med licens til en anden banetype end rundbane, skal erhverve licens til rundbane ved at fuldføre et sololøb og et sammen med andre. Før de kan bringes til start på rundbane. (Der skal udskrives licensbog, som skal følge hunden.) 3.4 Væddeløbshunden kan bringes til start, så længe den har en acceptabel almentilstand. 3.5 Løbslicensen gælder for et år ad gangen, og fornys ved fremvisning af licensbog og gyldig vaccinationsattest.

4 Væddeløbshunde, der ikke har fået fornyet licens, og ikke har fået inddraget samme, kan efter licensgiverens eller dennes stedfortræders skøn, bruges i licensløb som om den havde gyldig licens. En hund kan ikke uden sin træners tilsagn sættes i licensløb for at give diskvalificeret hund relicens. 4 RESULTATER Id-kort og resultater af løb opbevares af DHV i elektronisk form og/eller i form af bøger/lister. Bestyrelsen i hver klub udpeger en person, som er ansvarlig for indsamling og registrering af alle resultater på den pågældende bane. Denne person er ligeledes ansvarlig for udveksling af resultater med de øvrige baner. 5 SYGDOMME OG VACCINATIONER Såfremt en træner konstaterer smitsomme sygdomme i sin besætning af væddeløbshunde (herunder også øvrige hunde i kontakt med registrerede væddeløbshunde), er den pågældende pligtig til at meddele dette til DHVs løbsledelser. Træneren er ligeledes pligtig til at underrette personerne, hvis hunde, der har været kontakt med i inkubationstiden. Disse tager herefter stilling til eventuelle forholdsregler, i forbindelse med den konstaterede sygdom med fornøden veterinær bestand. Forholdsreglerne vil tage sigte på at undgå eventuel smitteoverførelse til den øvrige væddeløbshundebestand i forbindelse med deltagelse i løb og træning og vil som regel medføre en karantæneperiode for den pågældende træners væddeløbshunde. Evt. karantæneperiode fastsættes af en DHV udpeget dyrlæge. Væddeløbshunden skal som minimum være vaccineret imod: Hundesyge, parvo-virus og hepatitis. Der kan ved udførsel af hunde til udlandet, gælde andre regler. Væddeløbshunde skal være vaccineret indenfor de seneste 2 år. Vaccinationen skal være foretaget af en autoriseret dyrlæge. Kopi af vaccinationsattest afleveres i forbindelse med første tilmelding/start, efter den ny gyldighedsperiode, til den pågældende banes løbssekretariat. En væddeløbshund må ikke startes før 4 dage efter vaccinationen. Uvaccinerede hunde må ikke medtages på væddeløbsbanerne. Væddeløbshunde, hvis vaccinationsdato er overskredet, må ikke tilmeldes løb. Sker det, vil den pågældende træner blive idømt en bøde på kr. 300,00. 6 BRUG AF LÆGEMIDLER OG ANDEN BEHANDLING En hund må ikke i forbindelse med planlagt løbsdeltagelse tilføres lægemidler eller anden kemisk substans, som på nogen måde kan påvirke dens aktuelle præstation under løb. Indgreb med lokalbedøvende eller smertestillende hensigt, samt andre indgreb eller behandling, som har til hensigt at påvirke en sygdom eller almentilstand, må ikke foretages på et sådan tidspunkt, at hundens aktuelle præsentations evne kan antages at være påvirket under løb. Det påhviler træneren at holde sig orienteret om de behandlinger, hunden modtager, og om de fremsatte karensperioder, der ifølge dyrlæge er gældende for overholdelse af dopingreglement.

5 Lægemidler og andre midler, som kan give den ovennævnte effekt, må ikke forefindes i stalde, hvor løbshunde opstaldes. Lægemidler, der er ordineret af en dyrlæge til en navngiven hund, må dog opbevares i et aflåst skab i stalden. Nøgler til skabet skal på betryggende vis opbevares af den for hunden ansvarlige person. I private hjem skal medicinen til enhver tid opbevares således, at hunde ikke kan få fat i den. Forklarende anvisning: Det er forbudt at tilføre en hund lægemidler, der ikke er tilladt her i landet. Receptpligtige lægemidler må kun tilføres en løbshund, hvis en dyrlæge i det bestemte tilfælde har ordineret disse til en navngiven hund. I tilfælde, hvor behandling af en akut syg hun skønnes uopsættelig, og dyrlægens tilstedeværelse ikke kan afventes, kan lægemidler, som ikke er ordineret til den bestemte hund, dog anvendes. Dyrlæge skal altid kontaktes i forbindelse med sådan behandling. Injektioner skal altid foretages af dyrlæge. SYGDOMBEHANDLING AF LØBSHUND: En hund må ikke starte i løb, hvis den: Inden 4 døgn (96 timer) før planlagt løbsdeltagelse har fået tilført en substans gennem injektion (indsprøjtning), infusion (drop), inhalation eller anden kunstig måde, uanset substansens art. Indenfor samme tidsrum har været behandlet med midler, f.eks. pulvere, tabletter, mikstur, salver, linimenter, m.v. med de i løbsbestemmelsernes (se 22) nævnte virkninger. Indenfor 12 døgn (288 timer) før planlagt løbsdeltagelse har fået foretaget ledpunktur eller modtaget behandling i form af indsprøjtning i et led, uanset arten af denne indsprøjtede substans. Inden 14 døgn (336 timer) før planlagt løbsdeltagelse har modtaget behandling i form af: Overordnet cortisone (ACTH) Cortisoner (glucocorticoider) også ledbehandling Ikke cortisonelignende anti- inflammatoriske midler (f.eks. Bruta-Præparater el. Finadyne) Midler indeholdende koffein Er behandlet med løbetidsudsættende præparater (Dokumentation stemplet og underskrevet af dyrlæge fremvises til LM). Alle tidsfrister er gældende, hvad enten midlerne anvendes indvortes eller udvortes. HUNDEEJER/-TRÆNER/-FØRER 7 OPFØRSEL Væddeløbshundeejer/-træner/-fører skal optræde på en sådan måde, at væddeløbssporten ikke bringes i miskredit. Utilbørlig opførsel overfor officials er strengt forbudt, både før, under og efter et løb. Dette gælder også for opførsel på sociale medier. 8 PROTEST Protester skal indgives til løbssekretariatet, inden man forlader banen. Protester imod afgørelser omkring selve løbet vil ikke umiddelbart kunne give anledning til ændringer, men kan medføre, at de implicerede officials vil få en vejledning til sikring af rigtigheden i fremtidige beslutninger. Appel af idømt straf medfører ikke udsættelse, medmindre DHVs godkendelse er indhentet. OFFICIALS M.V.

6 9 LØBSLEDELSEN Den arrangerende bane er ansvarlig for løbsledelsen. Løbene sammensættes af LM udpeget af den arrangerende bane. Denne er også udenfor løbsdage i samarbejde med banens dommerkomité ansvarlig for reglementsspørgsmål, der er relevante i forbindelse med licensgivning, løbsdeltagelse og lignende. På løbsdage er en dommerkomité (i det følgende kaldet DK), ansat af den arrangerende bane, øverste myndighed. Som assistance for dommerkomitéen er normalt ansat en starter, en harefører og tidstagere. 10 DOMMERKOMITÉEN 10.1 DK s myndighed og udøvelse af den magt, der gives denne ifølge dette LR, begynder ved hundenes programsatte ankomst til baneområdet DK kan på et hvilket som helst tidspunkt foranstalte identitetscheck af hundene DK kan annullere, eller dekretere omstart i følgende tilfælde: Hvis startboksen ikke fungerer tilfredsstillende Hvis der er fejl ved den mekaniske hare Hvis den mekaniske hare skønnes at have været for tæt på, eller for langt fra den førende hund Hvis løbet forstyrres i den grad, at dets sportslige værdi kan drages i tvivl. Ved uheld og anden løbsafbrydelse kan DK dekretere omstart, hvis der ikke er løbet 300 meter Hvis en væddeløbshund slipper løs, efter ankomst til paddock, afvises denne og får ikke starttilladelse, hvis DK skønner, at det vil være dyreværnsmæssigt uforsvarligt at lade hunden komme til start DK afgør suverænt indløbsrækkefølgen og løbets resultat i øvrigt. Som hjælpemiddel kan DK anvende målfotografi Før der kaldes til præsentation skal DK påse, at væddeløbshunde og førere er samlede og klar til start i godt tid og iført det reglementerede udstyr DK skal ligeledes påse, om hundeføreren kan magte væddeløbshunden. DK kan efter eget skøn forlange hundeføreren udskiftet DK s ordrer skal efterkommes straks og uden indsigelser. 11 DYRLÆGE 11.1 Den arrangerende bane kan forlange uanmeldt dyrlægekontrol, hvor samtlige væddeløbshunde vedrørende løbsdagen skal efterses før start. Træneren er forpligtiget til at oplyse dyrlægen om kendte skader på væddeløbshunden og evt. medicinforbrug Dopingkontrol kan foretages af officials udnævnt af banen, på et hvilket som helst tidspunkt og sted, dog kun på kontrollerende myndigheds forlangende. 12 STARTEREN Væddeløbshunden skal, når tegn gives fra DK, indsættes i startboksen i den af starteren bestemte rækkefølge. Starterens anvisninger skal efterkommes uden indsigelser. 13 MÅLFOTO

7 DK s afgørelse omkring indløbsrækkefølgen er altid afgørende, uanset om målfotografiet er brugbart eller ej. BANEN 14 STARTBOKSEN Væddeløbshundene skal starte fra en af DHV anerkendt startboks og væddeløbshundene skal løbe banen rundt mod uret. 15 HAREATTRAPPEN Hareattrappen skal være af passende materiale, synlig størrelse, og understøtte hundens jagtinstinkt. 16 HUNDENS UDRUSTNING UNDER LØB 16.1 Væddeløbshunden skal til enhver tid bære mundkurv Væddeløbshunden skal under løb bære et nummerdækken. Dækkenerne skal være nummererede i boksrækkefølge fra 1 til 6 set fra venstre i løbsretningen. Løbsdækkenerne skal være uden reklame, nummeret skal være mindst 10 cm højt og sættes direkte på dækkenet Løbsdækkenerne skal have følgende farver: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Rød Blå Hvid Sort Gul/orange Sort og hvid i vandrette striber 17 LØB 17.1 Alle hunde der bringes til start skal medbringe gyldig licensbog, som skal fremvises for DK på forlangende Væddeløbshunde der er tilmeldt løb, må ikke slettes, medmindre det drejer sig om en skade, der kan verificeres af dyrlæge eller dommerkomité. Banen kan kræve dyrlægeerklæring erlagt som understøttelse for trækning. Dyrlægeerklæring betales af træner Anmeldelse af væddeløbshund til løb kan kun foretages af hundens registrerede træner En træner, der tilmelder en hund, der på løbsdagen viser sig ikke at være startberettiget, kan pådrage sig ansvar overfor den arrangerende bane En væddeløbshund regnes som værende unghund i 24 måneder fra og med den måned den er født. Veteraner er hunde, der er fyldt 5 år. Superveteraner er hunde, der er fyldt 7 år. Når det drejer sig om alder, er det løbsdagen (i løb over flere dage den første løbsdag) og ikke tilmeldingsdagen, der er afgørende for, om en hund er startberettiget Standarddistancer: Supersprint distancen Sprinter distancen Normal distancen meter meter meter

8 Stayer distancen Maraton distancen meter meter En væddeløbshund skal være fyldt 18 mdr. før den må deltage i stayerløb og 24 måneder før den må deltage i maratonløb Den arrangerende bane er uden ansvar for urigtige oplysninger i programmet, hvorfor træneren bør kontrollere, at deres væddeløbshund er rigtigt opført i programmet. Eventuelle fejl meddeles banesekretariatet De deltagende væddeløbshunde skal indfinde sig i paddocken senest en time før første start, og må ikke forlade denne inden 15 minutter efter sidste løb er afviklet. (Dispensation herfor kan gives af den arrangerende bane) De respektive baners DK eller LM kan henvise væddeløbshunde til testløb i forbindelse med større formudsving. Ved eventuel skade kan dette kræves verificeret af dyrlæge indenfor 48 timer En væddeløbshund skal have mindst 2 løbsfri dage mellem hver start (herunder dog undtaget omløb) Væddeløbshunde der stiller til start på baner i udlandet løber efter det arrangerende forbunds regler. Hviletidsregler jvfr. 17 stk. 10 skal dog overholdes i det omfang blot en af starterne er i DHV regi. Eventuelle straffe og sanktioner fra andre landes forbund har ikke gyldighed i DHV regi. LØBSBESKRIVELSE: Åbne løb er løb, hvor alle kan tilmelde sig indenfor acceptabelt antal. Lodtrækning og seedning til finaler skal foregå offentligt efter semifinalernes afvikling. Tid og sted skal fremgå af indbydelsen. Invitationsløb er løb, hvor der inviteres hunde, som opfylder specielle krav. (f.eks. alder, køn, tider o.s.v.) Ved åbne løb og ved invitationsløb med mere end en runde skal der seedes efter formodet styrke. Der seedes også efter inside, midt og outside og der trækkes lod hvis nødvendigt. Specialløb er løb, hvor LM sætter hundene sammen så spillemæssigt rigtigt som muligt, altså med så lille en formodet styrkeforskel mellem hundene i det enkelte løb som muligt. For at kunne deltage i andet end højeste rangerede specialløb skal væddeløbshunden have deltaget i åbent-, invitations- eller testløb, idet den ellers ikke vil kunne seedes til korrekt specialløb. Testløb er prøveløb, hvor hunden, enten på grund af henvisning, ønske om licensombytning til anden distance eller for at opnå en seedningstid til specialløb, skal løbe solo- eller fællesløb. DISCIPLINÆRMIDLER M.V. 18 GYLDIGHED 18.1 Straffemyndighed er gældende før, under og efter løbene Den, som overtræder dette reglement, eller forskrifter udstedt af officials, kan/skal idømmes en eller flere af de i 21 nævnte straffe. 19 STRAFAFVIKLING

9 19.1 Betalinger til DHV eller anerkendt bane/klub kan indeholdes i vedkommende væddeløbshundetræners væddeløbsregnskab Protest eller klage skal indgives efter DISKVALIFIKATION/HENVISNING TIL TESTLØB 20.1 DK kan til enhver tid kræve en hund i testløb for urent løb før den på den pågældende banetype igen kan bringes til start. Dette kan typisk ske, hvis hunden viser sig at løbe urutineret ved at bremse mærkbart op eller dreje hovedet væk fra løbsretningen under løbet Overdommeren skal diskvalificere en hund, hvis han ikke er i tvivl om, at den har gjort sig skyldig i fight. Fight karakteriseres ved at hunden med vilje vender hovedet imod en konkurrent og angriber og hindrer denne i dens frie løb fremefter Det er ikke fight, hvis en hund på grund af urutine gør sig skyldig under pkt. 1., reagerer på angreb fra anden hund (genfight), har pådraget sig skade under løbet og dette er sket inden angrebet på den anden hund SANKTIONER Licensen skal inddrages, når væddeløbshunden diskvalificeres efter 20 stk. 2. Importeret hund og hund fra anden banetype starter med rent generalieblad. Hvis en væddeløbshund gør sig skyldig i fight under 20 stk. 2, skal den diskvalificeres og dens licens inddrages fra væddeløb på den pågældende banetype, og den mister retten til evt. præmier ved det pågældende stævne. En diskvalificeret væddeløbshund kan ikke mere deltage i løb, hvortil den var tilmeldt. Der foretages ikke fysisk inddragelse af hundens licensbog ved diskvalifikation, men meddelelse om inddraget licens anføres i hundens licensbog. Når licensen er inddraget, skal væddeløbshunden op til 3 relicens-løb, 1 solo og 2 sammen med minimum 2 andre hunde af nogenlunde tilsvarende styrke som relicenshunden. Hvis relicenshunden ikke bliver godkendt i begge relicensløb starter relicensen forfra. Herudover gælder følgende: 20.4.A Ved 1. gangs diskvalifikation ingen tidsbestemt udelukkelse B Ved 2. gangs diskvalifikation bliver væddeløbshunden udelukket fra løb i en måned C Ved 3. gangs diskvalifikation bliver væddeløbshunden udelukket fra løb i 3 måneder C Ved 4. gangs diskvalifikation bliver væddeløbshunden udelukket fra al videre deltagelse i DHV regi. 21 STRAFFE 21.1 En anerkendt bane kan til enhver tid nedlægge startforbud overfor væddeløbshunde, hvis ejere eller trænere står i gæld til anerkendt bane eller forening. Sådant startforbud kan dog kun gøres gældende for beløb, som forgæves har været søgt inddrevet (se i øvrigt 19 stk. 1).

10 21.2 Udelukkelse fra DHVs side kan ikke træde i kraft overfor væddeløbshundene før allerede sammensatte løb er afviklet Udover ovennævnte straffe kan der idømmes advarsel, bøde (dog højst 5.000,00 kr.), karantæne i tidsbestemt periode, bortvisning fra banen og eventuel udelukkelse. Bøder over 500,00 kr. samt karantæne over 14 dage skal behandles af DHV Enhver form for utilbørlig optræden før, under og efter løbene straffes med påtale, bøde eller karantæne Den arrangerende bane kan til enhver tid nedlægges startforbud overfor en træner, hvis dennes væddeløbshunde er af sådan en forfatning/udseende/foderstand, at det skader hundesportens og/eller banens renommé. 22 DOPING 22.1 DHVs baner forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt ved autoriseret dyrlæge og medhjælper at foretage dopingkontrol af de startende væddeløbshunde. Ingen træner kan nægte deltagelse i en dopingkontrol. Hvis denne nægter deltagelse, er han/hun at betragte som skyldig. Bliver en væddeløbshund testet positiv i brug af forbudte lægemidler, vil det medføre øjeblikkelig udelukkelse af træneren og dennes hunde i tidsbegrænset periode (3 mdr.) samt bøde på 5.000,00 kr. Ligeledes inddrages de ved stævnet indvundne løbspræmier. I gentagelsestilfælde inddrages trænerlicensen for livstid I tilfælde, hvor prøverne udtages på andre tidspunkter end i forbindelse med løb, skal baneledelsens anvisninger følges, så længe de ikke medfører udgifter for træneren. DHV kan foranledige prøve foretaget på en hund, der på umiddelbar uforklarlig vis dør i forbindelse med løbsdeltagelse Dopingprøve udtages af de af baneledelsen udpegede officials og medhjælper på et dertil udpeget område. Træneren eller en repræsentant for denne skal have lejlighed til at være til stede og overvære samtlige procedurer. Procedurerne gennemføres dog, selvom en sådan repræsentant ikke er til stede. I ØVRIGT 23 BANEREGLEMENT Den enkelte bane udarbejder sit individuelle banereglement, som udleveres til samtlige trænere. Dette banereglement supplerer LR, ligesom det på visse områder erstatter det. Banereglementet skal godkendes af DHV. Under banereglementet angives også for banens forskellige distancer den tid, indenfor hvilken en hund skal løbe for at opnå licens. 24 FORTOLKNING Alle fortolkningsspørgsmål vedrørende dette reglement afgøres af DHV. FORKORTELSER ANVENDT I REGLEMENTET Forkortelse Betydning

11 LR LM DK DHV Løbsreglement Løbsmanager Dommerkomité Dansk Hundevæddeløb Dette Løbsreglement er tiltrådt på DHVs generalforsamling 29. marts Revideret 13. august 2015

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 17 Forbundsmappe Rekordbestemmelser Sæson 2015 Dato Hvor Changes / Ændringer 23-09-2010 A LU Opdatering 27-11-2010 B Jakob L oplæg til lovtekst LU, Steen Jensen 24. juli /

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.1 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.2 Et hold består af maksimum 4

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli.

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli. Kære deltager i Danske Invest DM TRI seriens 3. afdeling itrytofly - i Værløse. Der er nu knap tre uger til start og arrangørerne og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet.

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere