Sssssssxsssssssssssssxscassssss. for H A S L E V iirtiititiiiii

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sssssssxsssssssssssssxscassssss. for H A S L E V iirtiititiiiii"

Transkript

1 f-to U T / g E V A K U E R I N G S P L A N az>6/~^ Sssssssxsssssssssssssxscassssss for H A S L E V rttt Nærværende Evakuerngsplan er udarbejdet H.t. Crkulæreskrvelse af 6/5-944 fra Statens cvle Luftværn. Evakuerngsleder* Overretssagfører N.I. Heje Jespersen Stedfortræder* Ingenør E. -ortensen, Sofendalsvej 3 * <Ur4 u v # / * a o é h * n tftv / é r/ Let Lanen omhandlede Personel føres Kartotekvefter Hverv. I* A l a r m e r n g t Evakuerngslederen alarmerer sne Hjælpere pr. Telefon eller Ordonnans. Alarmerng sker øvrgt ved ) at lade klemte med Krkeklokkerne 4 x/ 5 Mnutter med-^ mnutters Mellemrum. ) Opslag af Plakater. Ler træffes Aftale med 3 Vognmand om at møde ved Raadhuset, naar de alarmeres af Evakuerngslederen eller hører Krkeklokkerne klemte. Paa tlsvarende Maade tlkaldes eller møder 8 af Spejdernes hjælpe«korps, hvoraf melder sg tl Evakuerngslederen som Ordonnanser og melder sg tl hver af Vognmandene. Le sdstnævnte 6 Ord. forsyner sg hver med Raaber samt Pakke med 6 Plakater.(bndes LL.-Vagten), Opgave for Vognmand og Spejdere At alarmere Byens Beboere ved Opsætnng af Pakater samt Udraab, det nedennævnte Ruter følges* Rute lt Kør ad Frederksgade, nedad Jernbanegade, Statonspladsen, Statons- vej, rngvej, Vestergade, nedad Nørregade, Webers Tværgade, opad Enghedsvej, Vsstergade, opad Jernbanegade, 0, By, lygade, Savskærervej, Schwartzgade, Sofendalsvej tl Themstruphus, tlbage og ad Allegade tl Gadekæret, nedad Allegade, Themstrupvej, Torvegade, stergade, Jernbanegade, Prederksgade, tl Lgfey V a gten. ^ C. Ruten mærket med blaat.

2 . Rute \ d Kør nedad Præstevanget, Søndergade, Troelstrupvej tl Kavehavegaar tlbage og ad Skolegade, Udv, Højskole, Præstevænget, Bredgade, Skolagade,^^ Bregentvedvej, Moltkeavej tl Gsselfeldvej, tlbage, Køgevej, Prerslevvej ^tl Aldershvle, tlbage ad Bregentvedvej, kargrethevsj 0. By tl den gl.jkole, tlbage GI.By. nedad Jernbanegade, jrederkagade tl f ' Ruten mærket med rødt. Rute Kør nedad Prsstevænget, Tngvej, Rngstedvej tl Sogneskellet, tlbage, Nordskovvej tl Skoven, tlbage ad Mndevej, Lnghavevej, ordskovvej, Rngstedvej, Hundnsvej, Røn <: Ile, ordborgvej, ^arcelvej, Bøttexnosevej»tlbage, Parcelvej, ljordborgvej, Fredensvej, Slagterve j, Gasværksvej, ordborgvej, Houmansvej, Slagtervej, Rngstedvej, Lysholm Alle tl rtensnngsanl«get, tlbage, Tngvej, Praeatevænget, frederksgade tl rfv d M å -* Kuten mærket med grønt. Ruten gennemkøre8 Gange. / r s. Efter at Alarmerngen er gennemført, melder Vognmænd og Hjælpe«sg tl Evakuerngslederen, hvor nærmere Ordre vl tlgaa* Plakatens ekst* " Efter Ordre skal Byens evakueres tt Beboerne skal straks gøre sg rede tl Opbud og møde saaledes*, Beboerne nord for Jernbanen møder ved -uansk ^lektro Industr * ( t k «Beboerha Syd for Jernbanen, men Vest for Jernbane ade,(beboerne Jernban* gade medregnet) møder ved Gymnaset«3* Beboerne Syd for Jernbanen, men kst for Jernbanegade møder Købmand Røbers Gaard«X l De skal medbrnge«* Legtmaton, Ratonerngsmærker og personlge Paprer» Tæpper, madvarer, Spsegrejer og Ladspande. Tag kke mere med end ^ e selv kan medføre paa Vogn, Cykel, Barnevogn, o*lgn«, L e der kke selv kan gaa vl blve kørt ved Henvendelse tl Opsamlngsstedet.

3 _ I I. <f U g ø t f Besternmelse om Oprettelse af Opsamlngssteder. :^om Opsamlngssteder anvendes;. Dansc.lehtronduatr for. eboerne ord for Jernbanelnen (63). Personel; Leder Stedfortræder Hjælpere. Grymnss et«for beboerne Syd for Jernbanelnen, men Vest for Jernbanegade. (Beboerne Jernbanegade medregnet)«(4-5). rer so nel Leder UtedfortrKder 3 Hjælpere 3. Købmand Rjzbers Gaard for -'aboerne Syd for Jernbanelnen, men *st for Jernbanegade(9o I araonel; Leder stedfortræder 7 Hjælpere.

4 I I I. Plan for Evakuerng af Sygehus, Alderdomshjem o.l, 4. Evakuerng af Sorg Amte Sygehus llasl«v,_._ H.t«Indenrgsmnsteret«Crkulæreskrvelse af 5.Jun 4^ edr. Sygehustjene«t«n under Luftværn«- og.atastrofeforhold _har utaten«,clv_ a Luftværn vedrørende Evakuerng godkendtt 5o> af Sygehusets ;atenter udskrves. (ca. 5 patenter) Evakuer ngslederen drager Omsorg for Køretøjer tl Hjem trane port af de fra Sygehuset Anlednng af Katastrofeforhold udskrevne Patenter, der kke selv kan befordre sg hjem,, ^er regneed, at Evakuerngs lederen skal akaffe Køretøj tl o Patenter, hvoraf 5 lggende* Tlfælde af, at det maatte blve nødvendgt at evakuere selve Sygeh u s«t oprette«et Heseywelazaret Lysholm Skole. Alt det flg. Luftværnsplanen udpegede Mandskab tl Assstance paa Syg«hu««t er forsynet mad L- -^evs pg -^egtmatosnkort og sfcal under evt* yakuerng blve tlbage Byan evt.paa Sygehuset.(Lager, Sygeplejersker,Husvagter, Brandvagter o.s.v.) bortsrlngsstatonen«-*** * -- r- II ntsl n m j p l mrnrfhnh -'...l'nv^'-v-maaé tg h ed - s«t,.statonens U m tp t m l ø n Æ * * * * * * * W l * * s-etea^tlbag«yen. (SaRf^rbOdarvra«^ 6 f *<4* / *+ * " ^ 4 ^ ^ ^ 'n ^ f ^ * *» 4 Personalet og &taterel( Vogne) ved»santetstjenestens Opsajnlngs staton underlægges Sygehuset og faar Staton samne Sted. Sygdoms- eller Skadetllfglde skal saaleaes de af Kommunens aeboerea der *blvet tlbags* henvende sg tl Sygehuset om assstance, det al.laegeog Sygeplejehjalp osntralseres der.- Kr kvnder o.d#» ktes--*«hst' f*» Jard«m«4nfl»* Byens Jordem*4are følger med de evakuerede for evt.at kunne yde Assstance tl dsse.. 7 t * s u* % yrrjj*></ rn *<U Saafremt der Hjemmene kommunen fndes sengelggende Patenter tl hvlk«der efter en Evakuerng kka kan skaffes -leje etc*, kan d^ae oraaa overflyttes tl Sygehuset eller ^esereafdelngen paa l^shølm Skole henvendelse sker tl -vakusrngsledaren, Angaa«nde Sygehuset Personel se sde.

5 5* Evakuern/a: af De Gamles H.lems ^»>n»rnp pftn. De. GI».em afhentes af Vop;ne, se bde *}. Personalet paa Hjemmet følger Beboerne, Evakuerngsplan for Sydøstsjællands Elektrctets Akteselskab* ( o e a s ; v. S e a s besåaar af* Admnstratonsafdelngen, Tngvej Installatonsafdelngen, -tatonsvej, Centralen, Nordborgvej. I Hovedsagen evakueres admnstratonsafdelngen, hvormod Installatons afdelngen og Centralen forblver ^unkton. Personellet der blver tlbage ses af Afsnt VIf«Se Sde 9. S e a s raader over følgende Haslev statonerede Vogne* l(g Personvogne Last- og Varevogne, heraf møder* 6 Personvogne tl Raadghed for Evakuerngslederen. Eventuelt kan denne yderlgere rekvrere Indtl 4 Lastvogne og 4 Varevogne. Evakuerng af Jernbanestatonen* Naar evakuerng af Haslev gennemfares, reduceres Statonens Personale tl 6. Personer, se Afsnt T U * Sde tz, * IV. Porteanelse over, hvor mange gamle, syge og ødre med s»uaa tørn.tl hvlke der skal skaffes Vognplads* Gamle og svagelge, lenhold tl Eartotek Personer l o Invalderentenydere, do do do 4o Ifl Beboere m.fl. paa ~>e GI.Hjem, do do 5o Kvnder med Spædbørn H.t.do do f.tden 7o Barselspatenter, do do " M o alt 33 Paa Kartotekkortene paaføres Bemærknng, forsaavdt afhentnng nødvendg. skønnes

6 V, 6. su- Fortegnelse over Vogne, der skal anvendes tl Transport, med Anglvel se af Mødested* Følgende Vogne med Fører skal stlles tl Raadghed for Lvakuerngslederen* 6 Personvogne fra Seas H. (Lastmotorvogn, H a d s tl 5 Personer) Fører H* (Lastmotorvogn, Plaas tl 5 Personer) H. ( Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) Fører, H* (Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) H. (Personvogn, Plads tl 7 Personer) Fører, serve H, 964 (Rutebl, Plads tl 3 Personer) Følgende Vogne med Fører stlles tl Raadghed for Lederen af Qps a fflw.a e a -Mr.J., -uansc -lettronausn O *Anvendes tl ransport af gamle, svagelge L I W H* M. (Lastmotorvogn,.la n s t l 5 xersoner) H. (Lastmotorvogn, lads tl? Personer) _\rfc H* (Personvogn, Plads tl 7 Personer) Fører sse-veh Lastvogn og Varevogn fra S e a s Følgende Vogne slfés tl Raadghed for Lederen af Opsamlngssted r,, (Gymnaset). Anvendes tl Transport af gamle, svagelge o.l. '.. yt Uf H. (Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) H. (Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer Pører, H. (Personvogn, Plads tl 7 Personer) Førar ftsffl flk»»c &aætxm<&am m xfraw&mvt y& jxx y&x&xgy&.

7 V. Opsamlngssted flr. (Gymnaset). (Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) Jan*. H, (Varevogn, Plads tl 5 personer) Reserve«Lastvogn og Varevogn fra S e a 3 Følgende Vogne stlles tl Raadghed for cederen af Op s am n s t e d r,3 (* (' bm an d ftøbers G aar d ) Anvendes tl Transport af gamle, svagelge, o.l. H, H. (Lastmotorvogn, Fører. Plads tl 5 Personer) H. (Lastmotorvogn, Plads tl 5. Personer) H. ( lastmotorvogn, Plads tl 5 'ersoner) H, (jjastx.o torvogn, H a d s tl 5 Personer) H. ( lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) v'&a H. (Personvogn, P l a d s tl 7 P e r s o n e r, F ø r e r Reserve«! x.astvogn og varevogn fra Se a s Tl Transport af Beboerne paa Le Gl.H.jem møder følgende Heatekøretøjer ved :jrxg jde Gamles H.jem«Gummvogn med Charabanc Sæder fra Gdr* Jacob Larsen, llads tl I# Pars, Fører,... *... Vogn txxy & A xx med Sæder fra Gdr, Jacob Larsen * H S H H Fører.....o..«.,«...,.. Vogn med Sæder fra Landbrugsskolen Fører,.... Jagtvogne fra Slagter Rerm.Jacobsen *Fører...,Fører, / / * j n t ø J < x d x H V ejn+h +rh ljf 8 f o -»H.H

8 VI* 8. Bestemmelser med hensyn tl forholdene den evakuerede By H lyaaejo. Føleende kommunale Funktonærer maa blve tlbage Evakuerng^ An+al Sogneraadsformand Kommun e kaxxxx 3tS e kr e t ær Bogholder Ingenører Kassererske Kontorster Pedel Tlfælde af Personer *.trarsonale ved K.T./v.S*. Haslev, der maa blve tlb Formand Overmontør Dstrktsmontør Tlf.montører 6 Forstandernde Telefonstnder ' L tt 3. Personale ved Vaætværnet* værnsleder Vaøtære**** og 8 Vægtere 9 ujc I ov I LF- mandskab tl.c. (fast)t,eneste* $u f t f ol'to ' t ju' W / h t jrt'h er fo l" Undergruppéfører Menge 6 LB«vandskab tl K,C.T.eneste(Aeserve)t ov X Menge (Ateserve) 7 *=* L - andfcskoa tl u m a d t. enesten* au S ^enge 3 LB-Itlandskab tl xeknsk T.eneste -enge 4 V J * v Komnunens j randr and skabt Brandnspektør Brandassstent Menge l lo Transport* loft

9 PerBoner, der skal blve tlbage ved H&Blev xostkontor; Postmester x b x *h k hx Antal Pe Transport* lo<s Overassstent Assstenter kontorst Pakmester Postbude 4 Asprant.andpostbude Postkontratøen t Chauffør t ersonale, der maa blve ved Haslev..ndels Lvneslagt, Drektør Bogholder Kasserer Slagtermester Pølsemester Tarmmester Fyrbøder Slagtersvende Overdyrlæge Opsynsmand fc«personale, der maa blve ved Haslev Gas-og Vandvark* Bestyrer JvasknaBestent Hetorthusarbejdere Pladsarbejdere ( Personale, der maa blve tlbage ved S e a? Haslev; Drektør Overngenør Anlagsafdelngent Afdelngsngen ør Ingenør Montører Arbejdsmand Transport; n '( \

10 % v. Transport* Personale, der maa blve tlbage red S e a b«centralen; Ingenører Masknnestre Assstent Elektrkere Masknarbejdere Arbejdsmænd Tømrer I / Lneafdelnp;ant Lnemester Assstenter Ingenør Montører Masknarbejdere Malere Arbejdsmænd lo Antal Personer»58. IS<j Kørselsafdelngen«Værkfører Mekankere Arbejdsmænd l 3 *agaanet«lagerforvalter.assstent Arbejdsmænd Smed Admnstratonakontoret«Hovedbogholder Kasserer /$. Hos Bagermester Petersen. Jernbanegade, blver«bagermester Bagersvende Hjælper Transport 5 * k > J

11 f å. VI. Ved Storemøllen, ^oltkesvej, blver* Transport* Antal Personer 5 Bagermester Bagersvend Møllersvend Af Købmand Røbers Personale. blver; Købmanden Komsser Bogholder Chauffør! ^ Af Carl J.Ulrch & Gøns -ersonale, blver: Drektør Dsponenter(Kolonal & Isenkram) Forvalter paa Pladsen Komms Chauffør Paa Gymnaset, der kan bespse oo ^ennaker,blver* Forstanderen og Frue Pger lo Karle t t * V. Haslav Højskole og Aderdomshj»kan bespses ndtl oo Personer* Tl Betjenng forblver Byen o ØK.B.-Warner *ø(/v)q L ftrt d dd 5%., Personale ved Sorø Amts Sygehus Haslev* lo l o Overlæge Reservelæger Oversygeplejersker Afdelngsygeplejerkher 3 Assstenter 9 Sygeplejeelever 4 Gangpger 8 Pottører Køkkenpersonale 5 Vaskerpersonale 3 Fyrbøder Kontorpersonale Transport* 3 * /

12 VI.. * l*u Hjælpepersonale ved Sygehuset Læger Haslev.blver* Transport«Antal Personer Sygeplejersker 8 l Opsarnlngstjenestens Personel.s: ' a Statonsleder Stedfortræder Undergruppefører Instruktør Menge Bese r vemandkab Brandkolonne Ordenskolonne teknsk Kolonne Ordonnans Telefonvagt l. Personale ved Jernbanestatonens 4 4 Statonsforstander Overassstenter.4 Assstent Trafkmedhjælper Ekstrakontorst * fl kstraskrver Overportører Statonsbetjente Portører Statonsarbejdsre Ekstraarbejdere lyf. Personale ved Haslev Bank* Drektør Kasserer 3 3 dø m m * K^eee^er ** Transport: - L V?

13 Personale ved Haslev Apotek* Apotheker Kanddater Defektrcer Laboratorebetjent Transport* Antal Personer 3 9 * - 4 é $ 3? / 3 Personale ved Socaltjenesten Haslev* (Opsamlngsstedet paa Gymnaset opretholdes) Leder Stedfortræder Santetstjenestens Bler, samt Voftnrn^nd (Chauffører^ knyttet tl Opsamlngsstedernet. I-ersonale ved Dommer-kontoret* Dommeren Fuldmægtg ontorst Personale ved Tng-os Arresthuset* Arrestforvareren og Hustru Medhj3Blper Krken* Præst Gravér Klokker Arbe j dsmand Personale ved Trfolum "* Ostemester Førstemejerst Mejerster ontorst 3 l $ l, Johannessens Automåblvarksted* Mekankere Vulkansør Sanatoret* Læger Sygepleje-og Køkkenpersonale Patenter 48 Transport

14 r VII.& VIII. 4. Antal Personer Fortegnelse over Antal janonkueg Beboere dstrkts-og gadevs}.an har valgt en Dstrktsnddelng med naturlge Skllelner,der samtdg deler Byen nogenlunde lge store Dele. Inddelngen er lgeledes foret&gét under hensyn tl opsamlngsstederne. Tallene larentes angver det sandsynlge Antal s^g^sengelggende).os Invalder, ældre og svagelge Personer, -pædbørn o.l. det der er regnet med 5/ Antal Beboere.. Dstrkt. (Alle Beboere Lord for Jernbanelnen),.IS ;.ss.as. Bøttemosevej 66 Personer ( 3 ). Fredensvej 53 ( 3 ) 3. Gasværksvej 3 H ( ) 4. Houmansvej 3 ( ) 5. Lysholm A 49 " ( 7 ) 6. Nordborgvej 07 " ( 5 ) 7. Parcelvej 56 «( 3 ) 8. Rngstedvej 409 " ( 0 ) 9. Røn Alle 59 ( 3 lo. Slagtervej 49 * ( ) * Brkevøj ). Enghavevej \ 3* Grønnevej ) 4. Mndevej ) 6 " ( 3 ) 5* Nordskovvej 5 ( 3 ) 6. Sanatoret 48 ( ) Ialt I.Dstrkt 63 Personer ( 57 ) 3 ', t!r > II. Dstrkt Beboerne *>ern- beboerne Syd for Banen, men Vest for Jernbanegade, banegade medregnet*. Bredgade I06 Peraoner C 5 ) * Enghed s ve j 59 ( 3 ) *cs 3. frederksgade 56 " ( 3 ) 4» Jernbanegade 63 M ( 3o ) 5. Nørregade 7 M ( 4 ) Toansport 906 Personer ( 45 ) 30.?

15 VII & VIII 5. I By n,.s >. Transport* 906 Personer ( 45 ) 6. Prsstevænget I08 N C 5 ) 7. Skolegade 36 H ( 7 ) 8. Statonsvaj I 5 ( ) 9* Søndergade 47 H ( 7 ) lo. Tngvej 65 N C 3 S, ro els trupvej 4 H 6 ) «Vestergade H 33 C ) 3. Webers Tværgade 7 N ( ) 4. Udv.Høj skole lo7 N ( 5 ) 5* Keandværfcerhøj skolen 349 M ( 7 ) 6. Gymnaset 3 M ( 5 7. Landbrugsskolen H ( 6 ) Ialt II»Dstrkt 45 Personer (0 ) III. Dstrkt Beboerne syd for Jernbanen, &en # 3t for Jernbanegade.,8.IX.S >.AI ^ x,dx Sønad.X.s.»a S * Allegade 68 Personer ( 3 ). GI. By 48 N C ) 3. Krkepladsen 68 H ( 3 ) 4. Margrethevej M 3* ( ) 5. Sygade 38 n ( ) 6, Savskærervej 7 H ( ) 7. Schwartzgade I 9 ( ) 8. Sofendalsvej 56 H ( 8 ) 9. Themstrupvej m 5 ( 3 ) lo. Torvegade M 35 ( ) II. atergade 6 ( 0 ). reyentvedvej lo * ( lo ) 3. rerslevv«j 53 l 3 ) 4. Køgevej 94 II ( 5 ) 5. Moltkesvej 85 N ( lo ) 6. De Gamles Hjem 45 M ( ) M 7. Braabyvej lo ( ) N 8. Sygehuset 7 ( 6 ) II 9. Højskolen 45 ( 7 ) ls.lt H I. Dstrkt 9 o personer ( 95 ) H ^et samlede Indbyg.erantal Haslev er 557 x'eraoner

16 x* le Vlll. 6. Antal af Lo tor- o«u estekøretøj er Haslev Rutebl 5 personvogne 34 Lastmotorvogne 7 Hestekøretøjer med oæder 5 Hestekøretøjer(.uadvogne) med Plads tl 3 Personer » «alt M t «H «H n N * «w " 7 * Ialt, 906 Personer.Endvdere har S a a s følgende Vognet Personvogne med lads tl 56 Personer alt Last-og Varevogne " " " 44^ Af S e a e' Vogne kan der stlles 4 Personvogne tl Kaadghed for Evakuerngen af Haslevs Beboere* De øvrge Vogne en nødvendge tl Selskabets daglge ^rft»

17 f t - / O l 5, Forslag tl Evakuerngsrutter I. Haslev - Store Hedlnge. hf... /f?' Dalby Forsamlngshus - Poul Larsens Gaard Gstrup - / Karse Centralskole - Frøslev - Store Hednge. II«Haslev - Fakse. (fftj^ ' f' Dalby Forsamlngshus - ^ster Egede - Fakse. III. Haslev - Præstø. Ulse Skole - Kongsted Hovedskole - Lestrup Skole - Strandhuse? - Frøstø. IV. Haslev H) - Tappe m ø.le. f y u t l f t t Chrstanshøj Vester Egede - Everdrup? - Tappernø^e# V * * * - S / W W - & ~ L~ n T - & «««h ^ u '.e - -tojam -Åfreftr ap S asa n g sh u s * ftestved. VI. Haslev- Glumsø. r ~ J ty Ufn fn Øf A vers g. Skole - 'N<3k - Glumsø. VII. Haslev - Rngsted«F^F-eev-ForsamlJaftteus - Sneslev? - Rngsted. * _ VIII# Haslav - Borup. Terslev Skole - åarløse Skole Vollerslev? Bjæverskov? Borup. IX. Haslev - Køae. follerød Skole - sdder - Herfølge Køge.

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Gyldig fra 11. september 2012. Samlet køreplan for Movia S

Gyldig fra 11. september 2012. Samlet køreplan for Movia S Gyldig fra 11. september 2012 Samlet køreplan for Movia S 2012 99N nat efter fredag Karise st Hellested Brugs Arnøje St. Heddinge st. Strøby ( Præstevangen) Strøby Egede ( Fortunvej) Hårlev st. 00.50 1.15

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Detektionsgraenser og isotopidentifikation

Detektionsgraenser og isotopidentifikation INlSmf 6 DET FJERDE NORDISKE RADIO0KOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR. MARTS 985 GOL, NORGE Detektongraener og otopdentfkaton Sven Poul Ntlen Foraganlaeg R» DK4000 Roklde INDLEDNING Ved det nordke mnemnar 67 februar

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Gyldig fra 18. januar 2013. Samlet køreplan for Movia S

Gyldig fra 18. januar 2013. Samlet køreplan for Movia S Gyldig fra 18. januar 2013 Samlet køreplan for Movia S 2013 99N nat efter lørdag Køge st. 99N nat efter fredag Strøby Egede ( Fortunvej) Strøby ( Præstevangen) Varpelev Hårlev st. 1.14 1.22 1.26 1.33 1.41

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning Boteknolog gymnaset - en undersøgelse af elevernes valg af studeretnng 15. marts 2012/CPK Formålet med undersøgelsen er at undersøge udvklngen antallet af elever, der vælger en studeretnng, som gver drekte

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Gyldig fra 15. december 2013. Samlet køreplan for Movia S

Gyldig fra 15. december 2013. Samlet køreplan for Movia S Gyldig fra 15. december 2013 Samlet køreplan for Movia S 2013 246 Borup St. Kulerup Nr. Dalby Kirke Bjæverskov (Lidemarksvej) Vemmedrup Ejby (Egernets Kvarter) Assendrupvej Lille Skensved (Ved Banen) Jersie

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse

Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse Dato: 22.08.2013 Udgave 4,0 kategori Inst.navn Adresse postnr Bemærkninger 1 Bavneskolen + SFO Bavnestræde 36 4690 1 SFOdin Bavneskolen Bavnestræde

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Kan imødekommes efter lovgivning og retningslinjer: Adresse 1 Lindersvoldvej 10,? Forbedring-/nedrivnings- Beløb Tilskud i % Tilskud i kr. udgifter Nedrivning

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere