Sssssssxsssssssssssssxscassssss. for H A S L E V iirtiititiiiii

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sssssssxsssssssssssssxscassssss. for H A S L E V iirtiititiiiii"

Transkript

1 f-to U T / g E V A K U E R I N G S P L A N az>6/~^ Sssssssxsssssssssssssxscassssss for H A S L E V rttt Nærværende Evakuerngsplan er udarbejdet H.t. Crkulæreskrvelse af 6/5-944 fra Statens cvle Luftværn. Evakuerngsleder* Overretssagfører N.I. Heje Jespersen Stedfortræder* Ingenør E. -ortensen, Sofendalsvej 3 * <Ur4 u v # / * a o é h * n tftv / é r/ Let Lanen omhandlede Personel føres Kartotekvefter Hverv. I* A l a r m e r n g t Evakuerngslederen alarmerer sne Hjælpere pr. Telefon eller Ordonnans. Alarmerng sker øvrgt ved ) at lade klemte med Krkeklokkerne 4 x/ 5 Mnutter med-^ mnutters Mellemrum. ) Opslag af Plakater. Ler træffes Aftale med 3 Vognmand om at møde ved Raadhuset, naar de alarmeres af Evakuerngslederen eller hører Krkeklokkerne klemte. Paa tlsvarende Maade tlkaldes eller møder 8 af Spejdernes hjælpe«korps, hvoraf melder sg tl Evakuerngslederen som Ordonnanser og melder sg tl hver af Vognmandene. Le sdstnævnte 6 Ord. forsyner sg hver med Raaber samt Pakke med 6 Plakater.(bndes LL.-Vagten), Opgave for Vognmand og Spejdere At alarmere Byens Beboere ved Opsætnng af Pakater samt Udraab, det nedennævnte Ruter følges* Rute lt Kør ad Frederksgade, nedad Jernbanegade, Statonspladsen, Statons- vej, rngvej, Vestergade, nedad Nørregade, Webers Tværgade, opad Enghedsvej, Vsstergade, opad Jernbanegade, 0, By, lygade, Savskærervej, Schwartzgade, Sofendalsvej tl Themstruphus, tlbage og ad Allegade tl Gadekæret, nedad Allegade, Themstrupvej, Torvegade, stergade, Jernbanegade, Prederksgade, tl Lgfey V a gten. ^ C. Ruten mærket med blaat.

2 . Rute \ d Kør nedad Præstevanget, Søndergade, Troelstrupvej tl Kavehavegaar tlbage og ad Skolegade, Udv, Højskole, Præstevænget, Bredgade, Skolagade,^^ Bregentvedvej, Moltkeavej tl Gsselfeldvej, tlbage, Køgevej, Prerslevvej ^tl Aldershvle, tlbage ad Bregentvedvej, kargrethevsj 0. By tl den gl.jkole, tlbage GI.By. nedad Jernbanegade, jrederkagade tl f ' Ruten mærket med rødt. Rute Kør nedad Prsstevænget, Tngvej, Rngstedvej tl Sogneskellet, tlbage, Nordskovvej tl Skoven, tlbage ad Mndevej, Lnghavevej, ordskovvej, Rngstedvej, Hundnsvej, Røn <: Ile, ordborgvej, ^arcelvej, Bøttexnosevej»tlbage, Parcelvej, ljordborgvej, Fredensvej, Slagterve j, Gasværksvej, ordborgvej, Houmansvej, Slagtervej, Rngstedvej, Lysholm Alle tl rtensnngsanl«get, tlbage, Tngvej, Praeatevænget, frederksgade tl rfv d M å -* Kuten mærket med grønt. Ruten gennemkøre8 Gange. / r s. Efter at Alarmerngen er gennemført, melder Vognmænd og Hjælpe«sg tl Evakuerngslederen, hvor nærmere Ordre vl tlgaa* Plakatens ekst* " Efter Ordre skal Byens evakueres tt Beboerne skal straks gøre sg rede tl Opbud og møde saaledes*, Beboerne nord for Jernbanen møder ved -uansk ^lektro Industr * ( t k «Beboerha Syd for Jernbanen, men Vest for Jernbane ade,(beboerne Jernban* gade medregnet) møder ved Gymnaset«3* Beboerne Syd for Jernbanen, men kst for Jernbanegade møder Købmand Røbers Gaard«X l De skal medbrnge«* Legtmaton, Ratonerngsmærker og personlge Paprer» Tæpper, madvarer, Spsegrejer og Ladspande. Tag kke mere med end ^ e selv kan medføre paa Vogn, Cykel, Barnevogn, o*lgn«, L e der kke selv kan gaa vl blve kørt ved Henvendelse tl Opsamlngsstedet.

3 _ I I. <f U g ø t f Besternmelse om Oprettelse af Opsamlngssteder. :^om Opsamlngssteder anvendes;. Dansc.lehtronduatr for. eboerne ord for Jernbanelnen (63). Personel; Leder Stedfortræder Hjælpere. Grymnss et«for beboerne Syd for Jernbanelnen, men Vest for Jernbanegade. (Beboerne Jernbanegade medregnet)«(4-5). rer so nel Leder UtedfortrKder 3 Hjælpere 3. Købmand Rjzbers Gaard for -'aboerne Syd for Jernbanelnen, men *st for Jernbanegade(9o I araonel; Leder stedfortræder 7 Hjælpere.

4 I I I. Plan for Evakuerng af Sygehus, Alderdomshjem o.l, 4. Evakuerng af Sorg Amte Sygehus llasl«v,_._ H.t«Indenrgsmnsteret«Crkulæreskrvelse af 5.Jun 4^ edr. Sygehustjene«t«n under Luftværn«- og.atastrofeforhold _har utaten«,clv_ a Luftværn vedrørende Evakuerng godkendtt 5o> af Sygehusets ;atenter udskrves. (ca. 5 patenter) Evakuer ngslederen drager Omsorg for Køretøjer tl Hjem trane port af de fra Sygehuset Anlednng af Katastrofeforhold udskrevne Patenter, der kke selv kan befordre sg hjem,, ^er regneed, at Evakuerngs lederen skal akaffe Køretøj tl o Patenter, hvoraf 5 lggende* Tlfælde af, at det maatte blve nødvendgt at evakuere selve Sygeh u s«t oprette«et Heseywelazaret Lysholm Skole. Alt det flg. Luftværnsplanen udpegede Mandskab tl Assstance paa Syg«hu««t er forsynet mad L- -^evs pg -^egtmatosnkort og sfcal under evt* yakuerng blve tlbage Byan evt.paa Sygehuset.(Lager, Sygeplejersker,Husvagter, Brandvagter o.s.v.) bortsrlngsstatonen«-*** * -- r- II ntsl n m j p l mrnrfhnh -'...l'nv^'-v-maaé tg h ed - s«t,.statonens U m tp t m l ø n Æ * * * * * * * W l * * s-etea^tlbag«yen. (SaRf^rbOdarvra«^ 6 f *<4* / *+ * " ^ 4 ^ ^ ^ 'n ^ f ^ * *» 4 Personalet og &taterel( Vogne) ved»santetstjenestens Opsajnlngs staton underlægges Sygehuset og faar Staton samne Sted. Sygdoms- eller Skadetllfglde skal saaleaes de af Kommunens aeboerea der *blvet tlbags* henvende sg tl Sygehuset om assstance, det al.laegeog Sygeplejehjalp osntralseres der.- Kr kvnder o.d#» ktes--*«hst' f*» Jard«m«4nfl»* Byens Jordem*4are følger med de evakuerede for evt.at kunne yde Assstance tl dsse.. 7 t * s u* % yrrjj*></ rn *<U Saafremt der Hjemmene kommunen fndes sengelggende Patenter tl hvlk«der efter en Evakuerng kka kan skaffes -leje etc*, kan d^ae oraaa overflyttes tl Sygehuset eller ^esereafdelngen paa l^shølm Skole henvendelse sker tl -vakusrngsledaren, Angaa«nde Sygehuset Personel se sde.

5 5* Evakuern/a: af De Gamles H.lems ^»>n»rnp pftn. De. GI».em afhentes af Vop;ne, se bde *}. Personalet paa Hjemmet følger Beboerne, Evakuerngsplan for Sydøstsjællands Elektrctets Akteselskab* ( o e a s ; v. S e a s besåaar af* Admnstratonsafdelngen, Tngvej Installatonsafdelngen, -tatonsvej, Centralen, Nordborgvej. I Hovedsagen evakueres admnstratonsafdelngen, hvormod Installatons afdelngen og Centralen forblver ^unkton. Personellet der blver tlbage ses af Afsnt VIf«Se Sde 9. S e a s raader over følgende Haslev statonerede Vogne* l(g Personvogne Last- og Varevogne, heraf møder* 6 Personvogne tl Raadghed for Evakuerngslederen. Eventuelt kan denne yderlgere rekvrere Indtl 4 Lastvogne og 4 Varevogne. Evakuerng af Jernbanestatonen* Naar evakuerng af Haslev gennemfares, reduceres Statonens Personale tl 6. Personer, se Afsnt T U * Sde tz, * IV. Porteanelse over, hvor mange gamle, syge og ødre med s»uaa tørn.tl hvlke der skal skaffes Vognplads* Gamle og svagelge, lenhold tl Eartotek Personer l o Invalderentenydere, do do do 4o Ifl Beboere m.fl. paa ~>e GI.Hjem, do do 5o Kvnder med Spædbørn H.t.do do f.tden 7o Barselspatenter, do do " M o alt 33 Paa Kartotekkortene paaføres Bemærknng, forsaavdt afhentnng nødvendg. skønnes

6 V, 6. su- Fortegnelse over Vogne, der skal anvendes tl Transport, med Anglvel se af Mødested* Følgende Vogne med Fører skal stlles tl Raadghed for Lvakuerngslederen* 6 Personvogne fra Seas H. (Lastmotorvogn, H a d s tl 5 Personer) Fører H* (Lastmotorvogn, Plaas tl 5 Personer) H. ( Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) Fører, H* (Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) H. (Personvogn, Plads tl 7 Personer) Fører, serve H, 964 (Rutebl, Plads tl 3 Personer) Følgende Vogne med Fører stlles tl Raadghed for Lederen af Qps a fflw.a e a -Mr.J., -uansc -lettronausn O *Anvendes tl ransport af gamle, svagelge L I W H* M. (Lastmotorvogn,.la n s t l 5 xersoner) H. (Lastmotorvogn, lads tl? Personer) _\rfc H* (Personvogn, Plads tl 7 Personer) Fører sse-veh Lastvogn og Varevogn fra S e a s Følgende Vogne slfés tl Raadghed for Lederen af Opsamlngssted r,, (Gymnaset). Anvendes tl Transport af gamle, svagelge o.l. '.. yt Uf H. (Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) H. (Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer Pører, H. (Personvogn, Plads tl 7 Personer) Førar ftsffl flk»»c &aætxm<&am m xfraw&mvt y& jxx y&x&xgy&.

7 V. Opsamlngssted flr. (Gymnaset). (Lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) Jan*. H, (Varevogn, Plads tl 5 personer) Reserve«Lastvogn og Varevogn fra S e a 3 Følgende Vogne stlles tl Raadghed for cederen af Op s am n s t e d r,3 (* (' bm an d ftøbers G aar d ) Anvendes tl Transport af gamle, svagelge, o.l. H, H. (Lastmotorvogn, Fører. Plads tl 5 Personer) H. (Lastmotorvogn, Plads tl 5. Personer) H. ( lastmotorvogn, Plads tl 5 'ersoner) H, (jjastx.o torvogn, H a d s tl 5 Personer) H. ( lastmotorvogn, Plads tl 5 Personer) v'&a H. (Personvogn, P l a d s tl 7 P e r s o n e r, F ø r e r Reserve«! x.astvogn og varevogn fra Se a s Tl Transport af Beboerne paa Le Gl.H.jem møder følgende Heatekøretøjer ved :jrxg jde Gamles H.jem«Gummvogn med Charabanc Sæder fra Gdr* Jacob Larsen, llads tl I# Pars, Fører,... *... Vogn txxy & A xx med Sæder fra Gdr, Jacob Larsen * H S H H Fører.....o..«.,«...,.. Vogn med Sæder fra Landbrugsskolen Fører,.... Jagtvogne fra Slagter Rerm.Jacobsen *Fører...,Fører, / / * j n t ø J < x d x H V ejn+h +rh ljf 8 f o -»H.H

8 VI* 8. Bestemmelser med hensyn tl forholdene den evakuerede By H lyaaejo. Føleende kommunale Funktonærer maa blve tlbage Evakuerng^ An+al Sogneraadsformand Kommun e kaxxxx 3tS e kr e t ær Bogholder Ingenører Kassererske Kontorster Pedel Tlfælde af Personer *.trarsonale ved K.T./v.S*. Haslev, der maa blve tlb Formand Overmontør Dstrktsmontør Tlf.montører 6 Forstandernde Telefonstnder ' L tt 3. Personale ved Vaætværnet* værnsleder Vaøtære**** og 8 Vægtere 9 ujc I ov I LF- mandskab tl.c. (fast)t,eneste* $u f t f ol'to ' t ju' W / h t jrt'h er fo l" Undergruppéfører Menge 6 LB«vandskab tl K,C.T.eneste(Aeserve)t ov X Menge (Ateserve) 7 *=* L - andfcskoa tl u m a d t. enesten* au S ^enge 3 LB-Itlandskab tl xeknsk T.eneste -enge 4 V J * v Komnunens j randr and skabt Brandnspektør Brandassstent Menge l lo Transport* loft

9 PerBoner, der skal blve tlbage ved H&Blev xostkontor; Postmester x b x *h k hx Antal Pe Transport* lo<s Overassstent Assstenter kontorst Pakmester Postbude 4 Asprant.andpostbude Postkontratøen t Chauffør t ersonale, der maa blve ved Haslev..ndels Lvneslagt, Drektør Bogholder Kasserer Slagtermester Pølsemester Tarmmester Fyrbøder Slagtersvende Overdyrlæge Opsynsmand fc«personale, der maa blve ved Haslev Gas-og Vandvark* Bestyrer JvasknaBestent Hetorthusarbejdere Pladsarbejdere ( Personale, der maa blve tlbage ved S e a? Haslev; Drektør Overngenør Anlagsafdelngent Afdelngsngen ør Ingenør Montører Arbejdsmand Transport; n '( \

10 % v. Transport* Personale, der maa blve tlbage red S e a b«centralen; Ingenører Masknnestre Assstent Elektrkere Masknarbejdere Arbejdsmænd Tømrer I / Lneafdelnp;ant Lnemester Assstenter Ingenør Montører Masknarbejdere Malere Arbejdsmænd lo Antal Personer»58. IS<j Kørselsafdelngen«Værkfører Mekankere Arbejdsmænd l 3 *agaanet«lagerforvalter.assstent Arbejdsmænd Smed Admnstratonakontoret«Hovedbogholder Kasserer /$. Hos Bagermester Petersen. Jernbanegade, blver«bagermester Bagersvende Hjælper Transport 5 * k > J

11 f å. VI. Ved Storemøllen, ^oltkesvej, blver* Transport* Antal Personer 5 Bagermester Bagersvend Møllersvend Af Købmand Røbers Personale. blver; Købmanden Komsser Bogholder Chauffør! ^ Af Carl J.Ulrch & Gøns -ersonale, blver: Drektør Dsponenter(Kolonal & Isenkram) Forvalter paa Pladsen Komms Chauffør Paa Gymnaset, der kan bespse oo ^ennaker,blver* Forstanderen og Frue Pger lo Karle t t * V. Haslav Højskole og Aderdomshj»kan bespses ndtl oo Personer* Tl Betjenng forblver Byen o ØK.B.-Warner *ø(/v)q L ftrt d dd 5%., Personale ved Sorø Amts Sygehus Haslev* lo l o Overlæge Reservelæger Oversygeplejersker Afdelngsygeplejerkher 3 Assstenter 9 Sygeplejeelever 4 Gangpger 8 Pottører Køkkenpersonale 5 Vaskerpersonale 3 Fyrbøder Kontorpersonale Transport* 3 * /

12 VI.. * l*u Hjælpepersonale ved Sygehuset Læger Haslev.blver* Transport«Antal Personer Sygeplejersker 8 l Opsarnlngstjenestens Personel.s: ' a Statonsleder Stedfortræder Undergruppefører Instruktør Menge Bese r vemandkab Brandkolonne Ordenskolonne teknsk Kolonne Ordonnans Telefonvagt l. Personale ved Jernbanestatonens 4 4 Statonsforstander Overassstenter.4 Assstent Trafkmedhjælper Ekstrakontorst * fl kstraskrver Overportører Statonsbetjente Portører Statonsarbejdsre Ekstraarbejdere lyf. Personale ved Haslev Bank* Drektør Kasserer 3 3 dø m m * K^eee^er ** Transport: - L V?

13 Personale ved Haslev Apotek* Apotheker Kanddater Defektrcer Laboratorebetjent Transport* Antal Personer 3 9 * - 4 é $ 3? / 3 Personale ved Socaltjenesten Haslev* (Opsamlngsstedet paa Gymnaset opretholdes) Leder Stedfortræder Santetstjenestens Bler, samt Voftnrn^nd (Chauffører^ knyttet tl Opsamlngsstedernet. I-ersonale ved Dommer-kontoret* Dommeren Fuldmægtg ontorst Personale ved Tng-os Arresthuset* Arrestforvareren og Hustru Medhj3Blper Krken* Præst Gravér Klokker Arbe j dsmand Personale ved Trfolum "* Ostemester Førstemejerst Mejerster ontorst 3 l $ l, Johannessens Automåblvarksted* Mekankere Vulkansør Sanatoret* Læger Sygepleje-og Køkkenpersonale Patenter 48 Transport

14 r VII.& VIII. 4. Antal Personer Fortegnelse over Antal janonkueg Beboere dstrkts-og gadevs}.an har valgt en Dstrktsnddelng med naturlge Skllelner,der samtdg deler Byen nogenlunde lge store Dele. Inddelngen er lgeledes foret&gét under hensyn tl opsamlngsstederne. Tallene larentes angver det sandsynlge Antal s^g^sengelggende).os Invalder, ældre og svagelge Personer, -pædbørn o.l. det der er regnet med 5/ Antal Beboere.. Dstrkt. (Alle Beboere Lord for Jernbanelnen),.IS ;.ss.as. Bøttemosevej 66 Personer ( 3 ). Fredensvej 53 ( 3 ) 3. Gasværksvej 3 H ( ) 4. Houmansvej 3 ( ) 5. Lysholm A 49 " ( 7 ) 6. Nordborgvej 07 " ( 5 ) 7. Parcelvej 56 «( 3 ) 8. Rngstedvej 409 " ( 0 ) 9. Røn Alle 59 ( 3 lo. Slagtervej 49 * ( ) * Brkevøj ). Enghavevej \ 3* Grønnevej ) 4. Mndevej ) 6 " ( 3 ) 5* Nordskovvej 5 ( 3 ) 6. Sanatoret 48 ( ) Ialt I.Dstrkt 63 Personer ( 57 ) 3 ', t!r > II. Dstrkt Beboerne *>ern- beboerne Syd for Banen, men Vest for Jernbanegade, banegade medregnet*. Bredgade I06 Peraoner C 5 ) * Enghed s ve j 59 ( 3 ) *cs 3. frederksgade 56 " ( 3 ) 4» Jernbanegade 63 M ( 3o ) 5. Nørregade 7 M ( 4 ) Toansport 906 Personer ( 45 ) 30.?

15 VII & VIII 5. I By n,.s >. Transport* 906 Personer ( 45 ) 6. Prsstevænget I08 N C 5 ) 7. Skolegade 36 H ( 7 ) 8. Statonsvaj I 5 ( ) 9* Søndergade 47 H ( 7 ) lo. Tngvej 65 N C 3 S, ro els trupvej 4 H 6 ) «Vestergade H 33 C ) 3. Webers Tværgade 7 N ( ) 4. Udv.Høj skole lo7 N ( 5 ) 5* Keandværfcerhøj skolen 349 M ( 7 ) 6. Gymnaset 3 M ( 5 7. Landbrugsskolen H ( 6 ) Ialt II»Dstrkt 45 Personer (0 ) III. Dstrkt Beboerne syd for Jernbanen, &en # 3t for Jernbanegade.,8.IX.S >.AI ^ x,dx Sønad.X.s.»a S * Allegade 68 Personer ( 3 ). GI. By 48 N C ) 3. Krkepladsen 68 H ( 3 ) 4. Margrethevej M 3* ( ) 5. Sygade 38 n ( ) 6, Savskærervej 7 H ( ) 7. Schwartzgade I 9 ( ) 8. Sofendalsvej 56 H ( 8 ) 9. Themstrupvej m 5 ( 3 ) lo. Torvegade M 35 ( ) II. atergade 6 ( 0 ). reyentvedvej lo * ( lo ) 3. rerslevv«j 53 l 3 ) 4. Køgevej 94 II ( 5 ) 5. Moltkesvej 85 N ( lo ) 6. De Gamles Hjem 45 M ( ) M 7. Braabyvej lo ( ) N 8. Sygehuset 7 ( 6 ) II 9. Højskolen 45 ( 7 ) ls.lt H I. Dstrkt 9 o personer ( 95 ) H ^et samlede Indbyg.erantal Haslev er 557 x'eraoner

16 x* le Vlll. 6. Antal af Lo tor- o«u estekøretøj er Haslev Rutebl 5 personvogne 34 Lastmotorvogne 7 Hestekøretøjer med oæder 5 Hestekøretøjer(.uadvogne) med Plads tl 3 Personer » «alt M t «H «H n N * «w " 7 * Ialt, 906 Personer.Endvdere har S a a s følgende Vognet Personvogne med lads tl 56 Personer alt Last-og Varevogne " " " 44^ Af S e a e' Vogne kan der stlles 4 Personvogne tl Kaadghed for Evakuerngen af Haslevs Beboere* De øvrge Vogne en nødvendge tl Selskabets daglge ^rft»

17 f t - / O l 5, Forslag tl Evakuerngsrutter I. Haslev - Store Hedlnge. hf... /f?' Dalby Forsamlngshus - Poul Larsens Gaard Gstrup - / Karse Centralskole - Frøslev - Store Hednge. II«Haslev - Fakse. (fftj^ ' f' Dalby Forsamlngshus - ^ster Egede - Fakse. III. Haslev - Præstø. Ulse Skole - Kongsted Hovedskole - Lestrup Skole - Strandhuse? - Frøstø. IV. Haslev H) - Tappe m ø.le. f y u t l f t t Chrstanshøj Vester Egede - Everdrup? - Tappernø^e# V * * * - S / W W - & ~ L~ n T - & «««h ^ u '.e - -tojam -Åfreftr ap S asa n g sh u s * ftestved. VI. Haslev- Glumsø. r ~ J ty Ufn fn Øf A vers g. Skole - 'N<3k - Glumsø. VII. Haslev - Rngsted«F^F-eev-ForsamlJaftteus - Sneslev? - Rngsted. * _ VIII# Haslav - Borup. Terslev Skole - åarløse Skole Vollerslev? Bjæverskov? Borup. IX. Haslev - Køae. follerød Skole - sdder - Herfølge Køge.

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Aksel Beldring & Kaare Olsen OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Opholdssteder for udstødte, hjemløse med flere i København gennem mere end 100 år. Hvor kunne de bo, når ingen andre ville vide af dem? OVER LADEGAARDEN

Læs mere

Aakirkebvs historie de sidste 300 år

Aakirkebvs historie de sidste 300 år Aakirkebvs historie de sidste 300 år Af Wemer Hansen e.a.rrnrnny oso Ån Melodi: Der er et land. Aakirkeby - derinde midt i landet, for søværts fjender her du søgte ly, alligevel så skete det blandt andet

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

Friplejehjemmet Stauning

Friplejehjemmet Stauning Friplejehjemmet Stauning 2009 2010 De første spændende år Dansk Røde Kors Fra idé til virkelighed Selvom der er meget, der skal nås, er der altid tid til hyggelige bemærkninger til hinanden når f.eks.

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Den gode oplevelse hos dyrlægen

Den gode oplevelse hos dyrlægen Den gode oplevelse hos dyrlægen Trygge dyrlægebesøg Din hund skal besøge dyrlægen/dyreklinikken mange gange i sin levetid. Ofte i forbindelse med sundhedstjek og vaccination, men også hvis den skulle gå

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00723.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00 Fredningen vedrører: Dybesø Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet 24-10-1942 Fredningsnævnet 05-12-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923.

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923. EJ'orord. 9det jeg herf!led forelægger mit næste tilblevne Arbejde "KJØBMAGERGADE" for Publikum, sker det med den Fortrøstning, at jeg har bestræbt mig for af bedste Evne at bringe Klarhed i det; der kun

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere