Leveringsbetingelser - Verdo Energy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringsbetingelser - Verdo Energy"

Transkript

1 Leveringsbetingelser - Verdo Energy An værk-levering af halm til Grenaa Kraftvarmeværk Gældende pr. 1. februar Generelt Nærværende betingelser udgør de krav, der stilles til an værk-leverancerne af halm til Grenaa Kraftvarmeværk (GRV). For levering af kornhalm accepteres halm fra rug, hvede, byg, havre samt triticale. For levering af raps- eller frøgræsblanding må maksimalt 4 ud af de 12 halmballer på hvert halmlag være henholdsvis raps- eller frøgræshalm, med mindre andet er aftalt. De resterende mindst otte baller skal være kornhalm. Halmen må ikke være snittet, inden den presses i halmballer. Halmen forudsættes fri for større fremmedlegemer og må ikke være tilsat ammoniak eller andre kemikalier efter presning. Definitioner Fragtfører: Leverandør: Den vognmand, der transporterer halm fra afhentningssted til værket Den person, der leverer halmen 2. Leveringsbetingelser 2.1 Køretøjer Det er kun muligt at transportere halm med lastbil med mindre andet er aftalt. Alle køretøjer som færdes i halmlagre skal være forsynet med gnistfang De fuldt læssede vogntog må ikke overskride følgende maksimumdimensioner: Længde ved aflæsning: 18,75 m Bredde: 2,55 m Højde: 4,00 m Vogntogene skal udformes således, at aflæsning af halmballerne kan foregå uhindret til begge sider og bagud. (F.eks. må der ikke forekomme bagmonteret kran på forvogn/hænger). Alle vogntog skal efter aflæsning rengøres af chaufføren inden udkørsel fra aflæsningsstedet. Der forefindes støvsuger. Enhver forurening af vejområdet skal undgås. Evt. miljøkrav i forbindelse med transport påhviler fragtføreren. 2.2 Halmtransport Alle halmtransporter skal være med fast og plan bund. For at undgå halmspild SKAL vogntogene overdækkes således, at halmen på alle åbne flader er dækket af net. Nettet skal gå helt til vognbunden og maskestørrelsen må ikke være større end 20 mm. Halmballerne skal læsses i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler, og som beskrevet under pkt Halmtransporterne skal være udstyret på en sådan måde, at chaufføren selvstændigt og uden hjælp fra modtageværkets personale skal kunne aftrække og pålægge nettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med alle regler på området. Ved aflæsning i halmlageret på værket registreres leverandøren og fragtføreren ved indtastning af indvejningsnummer i indvejningsterminalen eller ved hjælp af et ID-kort og leverandørnummer. Værket foretager aflæsningen. Leveringsbetingelser Verdo Energy: An værk-levering af halm til Grenaa Kraftvarmeværk Side 1 af 6

2 Efter aftale vil leverandøren få udleveret eller tilsendt kvitteringer for læsset med følgende oplysninger: - dato og klokkeslæt - leverandør - halmtype - halmens vægt i kilo - halmens vandindhold i % - vejeseddelsnummer 2.3 Halmballernes størrelse og halmlagenes vægt Halmballerne leveres som storballer med følgende dimensioner: Bredde: min. 120 cm, maks. 130 cm Højde: min. 125 cm, maks. 135 cm Længde: min. 225 cm, maks. 255 cm* Vægt: min. 500 kg, maks. 700 kg På GRV må der i stedet maksimalt være kg pr. lag á 12 baller, hvorfor gennemsnitsvægten af hvert lag ved levering til GRV højest må være 600 kg pr. balle. *Der tilstræbes så lille variation i længden som overhovedet muligt. 2.4 Halmballernes fugtighed Halmballerne skal have så lavt fugtindhold som muligt. Vandindholdet måles ved indvejning med det på kranerne installerede fugtmåleudstyr. Det gennemsnitlige fugtindhold i en måling på tværs af 2 halmballer må ikke overstige 22%. Hvis Én måling på en halmgriber svarer til den til en hver tid maksimale grænse for kranudstyrets måleområde, kan halmballelaget henholdsvis læsset afvises. På hver halmgriber måles flere repræsentative steder. På nuværende tidspunkt er denne maksimale grænse for måleudstyret 27%. Verdo Energy er berettiget til at udskifte måleudstyret i tilfælde af, at der fremkommer nye og mere nøjagtige måleinstrumenter og/eller målemetoder til bestemmelse af vandindhold i halmballer, ligesom beregningsmodeller løbende kan opdateres efter behov. Såfremt mikrobølgesystemet bryder ned, foretages fugtmåling af værket ved indstikning af fugtmålespyd 10 steder pr. vogntog. Gennemsnittet af disse 10 målinger er gældende. Resultatet af den manuelle måling indlæses i værkets registreringssystem, og afregning sker således på normal vis. Verdo Energy er endvidere berettiget til at supplere målinger ved mikrobølger med kontrolmålinger med fugtspyd. Kontrolmåling foretages ved indstikning af fugtmålespyddet i halmballerne efter kontrollørens eget valg. Der måles ikke i de yderste 5 cm af halmballen. Såfremt fugtindholdet i to målinger med indbyrdes afstand på 30 cm overstiger 27%, afvises halmballelaget henholdsvis hele læsset i halmmodtagelsen. Målepunkterne må ikke ligge på en lodret akse i forhold til hinanden. 2.5 Læsning af halmballerne Halmballerne skal læsses i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler. Halmballerne skal læsses med 24 baller pr. transport, som anvist nedenfor: - 12 halmballer på forvogn og 12 halmballer på hænger - 24 halmballer på trailer med plant og vandret lad - tæt sammenpakket - på langs i vognen - omkring vognens langsgående centerlinje - tæt mod vognens forende - kun i 2 lag og med samme antal baller i hvert lag - således, at der ikke er forskydninger mellem halmballerne - halmballerne skal stå på båndene Leveringsbetingelser Verdo Energy: An værk-levering af halm til Grenaa Kraftvarmeværk Side 2 af 6

3 - halmballer med misfarvning skal vende med den misfarvede side opad - forskydningerne (overkant lad) mellem forvogn og anhænger må ikke være større end 10 cm - alle åbne flader skal være dækket med net - alle halmballer skal have undersiden nedad 2.6 Afvisningskriterier Halmtransporten vil blive afvist, hvis: - halmballerne afviger fra størrelseskriteriet (jf. pkt. 2.3) - halmballerne er for fugtige (jf. pkt. 2.4) - halmballerne ikke er tildækket med net (jævnfør pkt. 2.2) - halmballerne ikke er læsset rigtigt (jævnfør pkt. 2.5) - halmballerne indeholder ikke-brændbart materiale - halmbåndene er møre eller mangler (halmballer uden ydersnore afvises altid) - halmballerne er deforme eller skæve - halmballerne ved visuel bedømmelse afviger fra normal tilfredsstillende kvalitet, f.eks. overfladefugt, snelag, forrådnelse, slag af spånpladelignende karakter m.v. Ved afvisning udarbejdes en rapport med oplysninger om hvilke baller, der er årsag til afvisningen, samt efter hvilke kriterier, afvisningen har fundet sted. Halmtransporten kan endvidere blive afvist, hvis: - øvrige af de i tilhørende kontrakt eller nærværende notat nævnte betingelser ikke er opfyldt - hvis det på nogen måde kan dokumenteres / sandsynliggøres, at leverancen i forbindelse med fremstilling, transport, levering eller på anden måde, har været i strid med dansk lovgivning - lokale miljø- eller sikkerhedsbestemmelser ikke efterkommes - anvisninger fra værkets personale ikke efterkommes Levering af halm, der afvises i henhold til ovenstående, er at betragte som misligholdelse af kontrakten og berettiger Verdo Energy til at ophæve denne samt foretage erstatningskøb for leverandørens regning. Hvis et lag eller læs halm afvises, må leverandøren selv afholde alle udgifter i forbindelse med oprydning og bortskaffelse af læsset, herunder tildækning af afviste halmlag med net. Leverandøren er ansvarlig overfor VERDO efter Dansk rets almindelige regler, herunder for omstændigheder som følge af urenheder/forurening samt skjulte fejl og mangler i den leverede halm. 2.7 Diverse Færdsel på halmlæsset må ikke forekomme. Alle chauffører som transporterer halm til Verdo Energy, er pligtige til at overholde miljø- og sikkerhedsbestemmelserne for de værker der leveres til. Miljø- og sikkerhedsbestemmelserne kan rekvireres på modtageværket. Anvisninger fra modtageværkets personale skal efterkommes. 3. Leveringsplaner Levering sker efter aftale med Verdo Energy s logistikkoordinator i leveringsperioden angivet i tilhørende kontrakt. Telefonnummer på Verdo Energy s logistikkoordinator kan findes på hjemmesiden Ved tilrettelæggelse af levering vil Verdo Energy tilstræbe en hensigtsmæssig fordeling af den aftalte halmmængde gennem leveringsperioden, ligesom der i nogen grad vil kunne tages hensyn til eventuelle ønsker fra leverandøren. Verdo Energy kan dog altid fastsætte leveringstidspunktet med den nedenfor anførte frist. Senest to hverdage før levering af halmen påbegyndes, bliver leverandøren kontaktet af Verdo Energy s logistikkoordinator for nærmere at aftale leveringstidspunkt og -mængde pr. dag. Halmen skal leveres som angivet i denne plan. I tilfælde af indstilling eller reduktion af halmlevering eller aftagning skal den anden part straks informeres herom samt om årsagen til og den forventede varighed af stop eller reduktion. Såfremt transporten af et læs halm er påbegyndt, skal værket aftage læsset (med mindre læsset afvises efter pkt. 2.6). Leveringsbetingelser Verdo Energy: An værk-levering af halm til Grenaa Kraftvarmeværk Side 3 af 6

4 Hver enkelt halmleveringskontrakt er at regne for opfyldt for hver sæson når der er leveret en mængde svarende til det i kontraktens fastsatte kvantum, afrundet til nærmeste hele læs. VERDO Energy er til enhver tid berettiget til at reducere den i henhold til halmleveringskontrakterne aftalte mængde, såfremt tekniske forhold hos VERDO Energy gør en sådan reduktion nødvendig. Parterne skal herefter i fællesskab søge at opnå en løsning, der bidrager til at afbøde reduktionen i aftaget. Reduktionen er midlertidig, og levering under kontrakterne fortsætter, når de tekniske forhold er udbedret, indtil den samlede mængde er leveret. Reduktionen i aftaget skal ske i samme forhold på alle halmleveringskontrakter omfattet af de tekniske forhold. Vejrlig Leverandøren kan med begrundelse i halmknaphed som følge af vejrlig reducere periodemængden ned til 80% i leveringsåret under forudsætning af, at Verdo Energy senest den 1. oktober skriftligt får meddelelse herom. Overskrides denne tidsfrist, er leverandøren forpligtet til at levere i henhold til indgåede kontrakter, det vil sige levering af den fulde kontraherede mængde i leveringsåret. Hvis leverandøren meddeler, at han ønsker at reducere halmleverancen i overensstemmelse med ovenstående, fraskriver leverandøren sig samtidig muligheden for på et senere tidspunkt at levere denne mængde til VERDO Energy. VERDO Energy er således ikke forpligtet til at aftage den nævnte mængde. Leverandøren kompenserer VERDO Energy for en eventuel reduktion af leverancen med 100 kr. pr. ton halm, som ikke kan leveres, dog maksimalt ned til 80% af periodemængden. Prisen er eksklusive moms (basispris 1. august 2009). Prisen reguleres én gang årligt pr. 1. august på baggrund af stigningen i nettoprisindekset i den forudgående periode 1. april 31. marts (se eksemplet nedenfor). Kompensationen bliver fratrukket i afregningen af leverandørens halmleverancer for oktober måned eller de nærmest efterfølgende måneder med levering og afregning. Eksempel Leveringsår 1 Leveringsår sæson sæson Periodemængde: 100 tons Periodemængde: 100 tons Meddelt leveringsmængde pr. 1. oktober 2009: Meddelt leveringsmængde pr. 1. oktober 2010: 85 tons 80 tons Ønskes ikke leveret i sæson: 15 tons Ønskes ikke leveret i sæson: 20 tons Skyldigt beløb til Verdo Energy: 15 tons x 100 kr. = 1500,00 kr. Udvikling i nettoprisindeks: April 2009: 122,1 Marts 2010: 125,3 (tænkt for eksemplet) Nettoprisudvikling: (125,3-122,1)/122,1 x 100 = 2,62% Skyldigt beløb til Verdo Energy: 20 tons x 102,62 kr. = 2052,40 kr. Force majeure Parterne hæfter ikke, når der efter aftalens indgåelse indtræder force majeure. Ved force majeure forstås i henhold til denne kontrakt omstændigheder, som parterne ikke er herre over, herunder naturkatastrofer, brand i halmlagre, fejl eller havarier på kedler inkl. modtageanlæg eller lignende på værket, der umuliggør eller reducerer mulighederne for halmens modtagelse og afbrænding. Foreligger der force majeure, fritages hver af parterne helt eller delvis for deres leveringsforpligtelse eller aftagepligt. Den part, der vil påberåbe sig force majeure, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om dens opståen og forventede ophør. Årsagen til force majeure skal skriftligt dokumenteres. Såfremt værket reducerer leverancerne, skal denne reduktion ske forholdsmæssigt for alle leverandører. Leveringsbetingelser Verdo Energy: An værk-levering af halm til Grenaa Kraftvarmeværk Side 4 af 6

5 Når årsagen til force majeure er fjernet, genoptages leverancerne som ovenfor omtalt, indtil den kontraherede mængde er leveret. 4. Prisfastsættelse og betalingsbetingelser 4.1 Prisfastsættelse Halmen afregnes med udgangspunkt i kontraktbasisprisen. Basisprisen korrigeres én gang årligt pr. 1. august (første gang pr. 1. august i kontraktens 2. leveringssæson) med følgende fordeling mellem ændringerne i følgende fire indeks fra Statistikbanken under Danmarks Statistik. Indeks Fordeling Nettoprisindekset (marts år 1 > marts år 2) 70% Gødningsstoffer (LPRIS; Kvartal1 år 1 > Kvartal1 år 2) 10% Diesel og motorolie (PRIS7; marts år 1 > marts år 2) 10% Lønindeks for den private sektor (ILON2; Erhverv i alt, Ikke sæsonkorrigeret, Kvartal1 år 1 > Kvartal1 år 2) 10% Basisprisen kan både reguleres op og ned, og altså også under den oprindelige basispris. Afregningsprisen, som er fastsat i kontrakten, reguleres gennem leveringssæsonen ved sæsonvariation og vægtkorrektion, som følger: Sæsonvariation Leveringsprisen er i perioden 1. august til 31. august lig med basisprisen. For levering i de efterfølgende måneder forhøjes prisen med et månedligt tillæg. Det månedlige tillæg beregnes måned for måned leveringsåret igennem med udgangspunkt i følgende formel: (Basispris) x ((Leveringsmåned-1)/12) x (diskonto + 5)% De månedlige tillæg i leveringsåret beregnes ved leveringssæsonens start på basis af den gennemsnitlige diskonto + 5% i den forudgående periode 1. april til 31. marts. I tilfælde hvor modtageværkerne ikke kan aftage den fulde kontraherede halmmængde indenfor leveringsperioden 1. august til 31. juli afregnes sæsonvariationen med udgangspunkt i kontraktbasisprisen og regulering for leveringsmåned 13., 14., 15. osv., såfremt der ikke foreligger force majeure. Vægtkorrektion Den indvejede vægt korrigeres for vandindhold, som følger: Basisprisen gælder for 13% vandindhold. 13% vandindhold dækker 12,5 til 13,4%, 14% vandindhold dækker 13,5 til 14,4% osv. Er den gennemsnitlige fugtprocent mindre end 13, korrigeres vægten med 2% pr. 1%-point reduceret vandindhold. Det mindste vandindhold, der kan danne grundlag for afregning, er 10%. Er den gennemsnitlige fugtprocent større end 13, korrigeres vægten med -2% pr. 1%-point for stigende vandindhold. Eksempel: Vandindhold 12%: vægt øges med 2% Eksempel: Vandindhold 15%: vægt reduceres med 4% Der afregnes efter vejning udført med værkets kran eller den på værket installerede brovægt. Den samlede regulering af prisen (kr./ton) afrundes til 2 decimaler. Leveringsbetingelser Verdo Energy: An værk-levering af halm til Grenaa Kraftvarmeværk Side 5 af 6

6 4.2 Betalingsbetingelser Opgørelse over leverede halmmængder korrigeret for vandindhold og sæsonvariation foretages af Verdo Energy den sidste hverdag i måneden. Købesummen for halmleverancer forfalder til betaling med løbende måned + 15 dage. Hvis den 15 i måneden er en lørdag, søndag eller helligdag, betales der den følgende hverdag. Vejesedler udleveres ved aflæsningen. Købesummen for halmleverancer skal kunne overføres til et dansk pengeinstitut. 5. Levering Grenaaværket (GRV) Leveringsadresse: Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa Af hensyn til trafikafviklingen ved levering til GRV henvises transporter fortrinsvis til adkomst ad Nordre omfartsvej. Der er indført skalsikring på GRV. Det betyder, at alle transporter skal registreres ved brug af adgangskort/brobizz ved indkørsel til værket. Grenaa Kraftvarmeværk vil være åbent for modtagelse af halmballer mandag til torsdag i tidsrummet 07:00-15:00, og på fredage i tidsrummet 07:00 14:30. Modtagelse af halm uden for dette tidsrum kan kun finde sted efter særlig aftale. Vogntogene må ikke ankomme til Grenaa kraftvarmeværks port før åbningstid og de skal være ude før lukketid. Hvis værkets halmaflæsning kommer ud af drift, kan ventetid udover en time, der alene skyldes halmaflæsnings driftsstop, afregnes med 400 kr. pr. time pro rata (august 2007) efter aftale med værkets arbejdsleder/driftsvagt. Prisen for ventetid korrigeres én gang årligt pr. 1. august med nettoprisindekset. Leveringsbetingelser Verdo Energy: An værk-levering af halm til Grenaa Kraftvarmeværk Side 6 af 6

Leveringsbetingelser - Verdo Energy

Leveringsbetingelser - Verdo Energy Leveringsbetingelser - Verdo Energy Ab gård-levering af halm til Grenaa Kraftvarmeværk Gældende pr. 1. februar 2014 1. Generelt Nærværende betingelser udgør de krav, der stilles til ab gård-leverancerne

Læs mere

Betingelser for an værk-levering af halm til DONG Energy - 1. Januar 2014.

Betingelser for an værk-levering af halm til DONG Energy - 1. Januar 2014. Betingelser for an værk-levering af halm til DONG Energy - 1. Januar 2014. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia 1. Generelt Nærværende betingelser udgør de krav, der stilles til

Læs mere

Betingelser for levering af halm til MEC Bioheat & Power A/S

Betingelser for levering af halm til MEC Bioheat & Power A/S Betingelser for levering af halm til MEC Bioheat & Power A/S MEC Bioheat & Power A/S Energivej 2 DK-7500 Holstebro Tlf. +45 9611 1400 CVR-nr. 25 49 59 77 www.maabjergenergycenter.dk 1. Generelt Nærværende

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

Halmfolder. REFA Biomasseindkøb ApS - Halmvejledning. aflæsning af halm på Maribo-Sakskøbing. Kraftvarmeværk. Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk

Halmfolder. REFA Biomasseindkøb ApS - Halmvejledning. aflæsning af halm på Maribo-Sakskøbing. Kraftvarmeværk. Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk Halmfolder REFA Biomasseindkøb ApS - Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning Halmvejledning af halm på 2016 Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm

Læs mere

3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S

3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S 3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S Mellem:. ; CVR-nr. ; [i det følgende kaldet leverandøren] og: Sønderjysk Biogas I/S. CVR-nr. ; [i det følgende kaldet SB I/S] 1: Parterne Leverandør:

Læs mere

1-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S

1-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S 1-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S Mellem:. ; CVR-nr. ; [i det følgende kaldet leverandøren] og: Sønderjysk Biogas I/S. CVR-nr. ; [i det følgende kaldet SB I/S] 1: Parterne Leverandør:

Læs mere

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård)

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) April 2015 Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) 1. Indledning Følgende standardvilkår gælder for ab gård kontrakter for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende benævnt

Læs mere

Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket, Ringsted Fjernvarmeværk og Slagelse Kraftvarmeværk

Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket, Ringsted Fjernvarmeværk og Slagelse Kraftvarmeværk Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket, Ringsted Fjernvarmeværk og Slagelse Kraftvarmeværk 03.05.2012 De følgende bestemmelser er gældende i henhold til enhver kontrakt om levering af halm

Læs mere

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård)

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) Side 1 af 11 Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) 1. Indledning Følgende standardvilkår gælder for ab gård kontrakter for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende benævnt

Læs mere

Holbæk Forsyning deltager ikke i udbudsrunden for halm i 2015. Der kan ikke gives tilbud om levering af halm til St. Merløse varmeværk i 2015-16

Holbæk Forsyning deltager ikke i udbudsrunden for halm i 2015. Der kan ikke gives tilbud om levering af halm til St. Merløse varmeværk i 2015-16 Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket, Slagelse Kraftvarmeværk, Ringsted Halmvarmeværk, Haslev Kraftvarmeværk og St. Merløse Varmeværk 26.03.2015 De følgende bestemmelser er gældende i

Læs mere

Standardleveringsbetingelser for halmleverancer til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. (Bilag 1)

Standardleveringsbetingelser for halmleverancer til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. (Bilag 1) Standardleveringsbetingelser for halmleverancer til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. (Bilag 1) April 2014 Indholdsfortegnelse Punkt 1. Generelt... 2 2. Håndtering af halm indtil levering... 2 3. Leveringssted

Læs mere

Leveringsbetingelser for halmleverancer til Høng Varmeværk 2015

Leveringsbetingelser for halmleverancer til Høng Varmeværk 2015 Punkt 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3. 3.1 3,2 3.3 3.4 Kontraktbestemmelse Generelt Leveringsbetingelser for halmleverancer til Høng Varmeværk 2015 gælder for levering af halm, når parterne

Læs mere

Rammeaftale om halmleverancer fra Østjysk Halmvarme A.m.b.A til AffaldVarme Aarhus

Rammeaftale om halmleverancer fra Østjysk Halmvarme A.m.b.A til AffaldVarme Aarhus Rammeaftale om halmleverancer fra Østjysk Halmvarme A.m.b.A til AffaldVarme Aarhus 5. december 2013 1 Indledning Mellem Østjysk Halmvarme A.m.b.A (ØH) og AffaldVarme Aarhus (AVA) er indgået rammeaftale

Læs mere

KONTRAKT. Leverandør.. Efterfølgende benævnt Leverandøren. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. HALMLEVERANCER

KONTRAKT. Leverandør.. Efterfølgende benævnt Leverandøren. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. HALMLEVERANCER Rudkøbing den 1. april 2015 KONTRAKT indgået mellem Leverandør.. Efterfølgende benævnt Leverandøren og Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende HALMLEVERANCER til RUDKØBING KRAFTVARMEVÆRK Efterfølgende

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket og Slagelse Kraftvarmeværk 12. juli 2012 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb af halm Indledning I løbet af 2011 og foråret 2012 har de lokale

Læs mere

Tvangsruter De markerede ruter SKAL følges. Information ved halmleverance. Åbningstider i halmladen Mandag torsdag: 07:00 14:30 Fredag: 07:00 14:00

Tvangsruter De markerede ruter SKAL følges. Information ved halmleverance. Åbningstider i halmladen Mandag torsdag: 07:00 14:30 Fredag: 07:00 14:00 Information ved halmleverance Tvangsruter De markerede ruter SKAL følges Åbningstider i halmladen Mandag torsdag: 07:00 14:30 Fredag: 07:00 14:00 Levering uden for normal åbningstid skal aftales med halmhåndteringspersonalet.

Læs mere

Standardvilka r for halmleverancer til Fynsværket (an værk)

Standardvilka r for halmleverancer til Fynsværket (an værk) April 2015 Standardvilka r for halmleverancer til Fynsværket (an værk) 1. Indledning Følgende standardvilkår gælder for ab gård kontrakter for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende benævnt

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Ringsted Halmvarmeværk Slagelse Kraftvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 19. april 2013 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

1. Indledning Levering Leveringsomfang Kvalitet Halmballernes størrelse... 3

1. Indledning Levering Leveringsomfang Kvalitet Halmballernes størrelse... 3 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Levering... 3 2.1 Leveringsomfang... 3 3. Kvalitet... 3 3.1 Halmballernes størrelse... 3 3.2. Halmballernes vandindhold... 3 3.3 Halmtype... 4 3.4 Halmballernes beskaffenhed...

Læs mere

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Energivej 35 4690 Haslev Tel.: 56 31 11 41 Udgave september 2014 Generel information

Læs mere

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård)

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) Side 1 af 11 Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) 1. Indledning Følgende standardvilkår gælder for ab gård kontrakter for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende benævnt

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER FOR HALM. Udarbejdet af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning oktober 2015. 1. Generelt

LEVERINGSBETINGELSER FOR HALM. Udarbejdet af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning oktober 2015. 1. Generelt For levering af halm til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A. gælder leveringsaftale for halmleverancer indgået mellem varmeværket og den enkelte leverandør, samt nedenstående. LEVERINGSBETINGELSER FOR

Læs mere

Halmkvalitet på Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S

Halmkvalitet på Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Halmkvalitet på Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer FORMÅL OG AFVISNINGSKRITERIER FORMÅL Hos Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S bygger vi kriterier til halmkvalitet

Læs mere

ER DU I TVIVL, OM HALMEN VIL BLIVE GODKENDT? Halmkvalitet på Fynsværket. Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer

ER DU I TVIVL, OM HALMEN VIL BLIVE GODKENDT? Halmkvalitet på Fynsværket. Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer ER DU I TVIVL, OM HALMEN VIL BLIVE GODKENDT? Halmkvalitet på Fynsværket Læs om kriterierne for godkendelse af halmballer Formål og afvisningskriterier Formål Fynsværket har fyret med halm siden 2009, og

Læs mere

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket Notat Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Tlf 99 55 11 11 Fax 76 22 19 62 Kontraktnr.: www.dongenergy.dk CVR-nr. 18 93

Læs mere

Kontrakt om levering af halm

Kontrakt om levering af halm til Ørsted Fjernvarmeværk a.m.b.a. Januar 2013 1 Parterne Ørsted Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rougsøvej 61D 8950 Ørsted i det følgende kaldet værket, og «Leverandør» «Adresse_1» «Adresse_2» «PostnrBy» i det

Læs mere

Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested. Standardvilkår

Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested. Standardvilkår April 2016 Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested Standardvilkår Side 1/12 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Levering...3 2.1 Leveringsomfang...3 2.2 Regulering af kontraktmængde...3

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Ringsted Halmvarmeværk Slagelse Kraftvarmeværk 3. maj 2012 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb af halm Indledning I løbet af 2011 og foråret

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 28. marts 2014 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Halsskov Fjernvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Fjernvarme St. Merløse Varmeværk 22. december 2017 SK Forsyning A/S

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

a) Kulepladsen skal så vidt muligt være jævn og fri for uønskede genstande (f.eks. sten, græstørv, majsstubbe, træstubbe m.m.) og dybe hjulspor.

a) Kulepladsen skal så vidt muligt være jævn og fri for uønskede genstande (f.eks. sten, græstørv, majsstubbe, træstubbe m.m.) og dybe hjulspor. Vilkår for roe logistik Transport af egne Disse vilkår for roelogistik (anlæggelse af roekule, kulepleje, og roetransport) beskriver de standarder, som Dyrkeren som minimum skal opfylde som grundlag for

Læs mere

Håndbog for transport af halm til Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S

Håndbog for transport af halm til Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Håndbog for transport af halm til Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Generelle forhold Krav til transportører og chauffører Leverancerne, lastbilerne og chaufførerne skal overholde kravene i den indgåede

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser

Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser Halmudbud til Fynsværkets blok 8 Udbudsbetingelser 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1 Køber... 2 2.2 Udbudsform... 3 2.3 Kontraktform... 3 2.4 Tidsplan... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 3.1

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Halmudbud Udbudsbetingelser

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Halmudbud Udbudsbetingelser Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S Halmudbud Udbudsbetingelser Indhold Indledning... 3 Nærværende udbudsbetingelser... 3 Generelle oplysninger... 3 Køber... 3 Udbudsform... 4 Kontraktform... 4 Tidsplan...

Læs mere

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Leverandøren er hvert år forpligtet til at levere den kontraherede halmmængde, jfr. Punkt 4.1 om leveringsplan.

Leverandøren er hvert år forpligtet til at levere den kontraherede halmmængde, jfr. Punkt 4.1 om leveringsplan. Standardvilkår 1. Indledning Følgende standardvilkår gælder for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende benævnt Leverandøren ) til Fynsværket, der ejes af Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (i det

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested. Håndbog - Transport af halm

Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested. Håndbog - Transport af halm April 2016 Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested Håndbog - Transport af halm Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold... 3 2. Transportørens ansvar... 3 3. Krav til transportører

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. Udbudsbetingelser Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. April 2014 Indholdsfortegnelse Punkt 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1 Køber... 2 2.2 Udbudsform... 2 2.3 Kontraktform...

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Transport af entreprenørmaskiner for Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Transport af entreprenørmaskiner for Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Transport af entreprenørmaskiner for Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel

Læs mere

Aftale om handel med foder

Aftale om handel med foder Aftale om handel med foder Køber Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Sælger Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Side 1 af 8 1. Formål at sikre køber en forsyning af foder i et omfang

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Kontraktbilag 7. Montering af sugekanistre (Delaftale 4A)

Kontraktbilag 7. Montering af sugekanistre (Delaftale 4A) Kontraktbilag 7 (Delaftale 4A) Indholdsfortegnelse 1. Levering af sugekanistre ved kontraktstart...2 1.1 Vilkår for levering...2 1.2 Vilkår for montering af sugekanistre...2 1.3 Vilkår for levering af

Læs mere

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr.

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr. Min leje 3 mdr. Opkræves kvartalsvis. Her efter forlænges aftale automatisk med 3 mdr. af gangen. Kan altid opsiges med 30 dages varsel til den 1 i hver mdr. Tilbud få 12 mdr. leje for 11 mdr. pris, ved

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere