Forhold til anden planlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhold til anden planlægning"

Transkript

1 Forhold til anden planlægning

2 Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende for kommuneplan I 2006 udarbejdede staten landsplanredegørelsen: Det nye Danmarkskort planlægning under nye vilkår. Landsplanredegørelsen er regeringens overordnede politiske udmelding om målene for den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling af Danmark. planen skal afspejle de overordnede interesser, som fremføres i landsplanredegørelsen. Redegørelsen peger på fem pejlemærker for den fysiske planlægning i hele landet: Fastholde adskillelsen og forskellen mellem land og by. Udviklingen skal komme hele landet til gode. Planlægningen skal basere sig på respekt for naturen, miljøet og landskabet. Den fysiske planlægning og den overordnede transportstruktur skal spille tæt sammen. Den fysiske planlægning skal være helhedsorienteret bl.a. sikre dynamik mellem by og land og funktionaliteten i den enkelte by. Særligt for Hovedstadsregionen omhandler landsplanredegørelsen: Tæthed omkring stationerne. Udvikling af attraktive erhvervsområder, uden at traditionelle erhverv presses ud. Fokus på naturhensyn, der skal vægtes højt. Kvaliteterne i de rekreative områder, strande, skove, søer, fritidsområder og attraktive bymiljøer skal understøttes og udvikles. Kvaliteterne i landskaberne skal udvikles og understøttes, så de hænger sammen på tværs af kommunegrænserne. Det skal bidrage til en hensigtsmæssig byudvikling, og at der fortsat bust natur. De overordnede landspolitiske mål og temaer, som kommer til udtryk i landsplanredegørelsen, er i god overensstemmelse med kommuneplanen for Vallensbæk. planen fastholder kvaliteterne i Strandparken og i de rekreative områder i Den Grønne Kile med det åbne slettelandskab og de klare kanter mellem landsby, eng og ager. Endvidere vedtog Vallensbæk Kommunalbestyrelse i 2007 en bevarende lokalplan nr. 73 for Vallensbæk Landsby, som skal sikre bevaring og forbedring af det visuelle miljø i landsbyen. Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. planen er i overensstemmelse med Fingerplan Fingerplan 2007 fastlægger de overordnede principper for byudvikling, hovedstadsområdet. derne. De grønne kiler friholdes for bymæssig bebyggelse og anvendes til fritidsformål. 77

3 Vallensbæk Redegørelse - Forhold til anden planlægning Klar grænse mellem by og land. Hovedstadsområdet opdeles i 4 delområder: De grønne kiler. Det øvrige hovedstadsområde. 78 Vallensbæk Vestegnen Fingerbyens håndfalde Byfingrene De indre grønne kiler De ydre grønne kiler Byområder uden for fingerbyen Sommerhusområder Lufthavne

4 Redegørelse - Forhold til anden planlægning rene, og de grønne kiler. n indeholder både en del af den Stationsnærhed trængsel skal imødegås ved, at der bygges tæt omkring stationerne. råder, som afgrænses med udgangspunkt i maksimale gangafstande på 600 meter til en s-togstation. Det stationsnære område afgrænses med udgangspunkt i afstand til en S-togstation. Formålet med stationsnærhedsprincippet er at opnå et miljømæssigt mere bæredygtigt by- transportmønster ved at fremme andelen af - m², skal lokaliseres inden for det stationsnære kerneområde. Indenfor det stationsnære kerneområde skal nye intensive byfunktioner primært placeres og kommunen er endvidere forpligtet til at planlægge en tæthed af boligområderne eksempelvis ved at tillade en høj bebyggelsesprocent, der modsvarer og dermed udnytter den stationsnære beliggenhed. De stationsnære kerneområder i Vallensbæk kommune er stort set udbyggede. Derfor planlægges der for fortætning af de stationsnære villaområder samt fortsat byomdannelse af tidligere erhvervsområder til boliger. Arealreservationer planen forholder sig til arealinteresser i sektorplanerne for udstrækningen af højspændingsjordledning og gasledning. planen respektere følgende mulige fremtidige overordnede Reservation af transportkorridorer i Den Grønne Kile, som skal sikre Reservation af areal til udvidelse af S-banen, med et overhalingsspor, mellem Ny Ellebjerg og Hundige. En fremtidig baneforbindelse mellem København og Ringsted via Roskilde eller Køge. en eventuel forlængelse mod nord og mod syd. Roskilde Rødovre Københavns Glostrup Albertslund Brøndby Høje-Taastrup Hvidovre Vallensbæk Ishøj Greve Transportkorridor, jf. Fingerplan 2007, 21 Byområde i transportkorridoren 79

5 600 m Stationsnærhed - efter princip i Fingerplan m m 600 m Stationsnært område - Udgangspunkt i m cirkel - Tæt-lav boligbebyggelse - Større arbejdspladser Stationsnært kerneområde meter gangafstand fra ejendom til station - Tæt-høj boligbebyggelse - Besøgsintensive institutioner og arbejdspladser

6 Redegørelse - Forhold til anden planlægning planen er ikke i strid med sektorplanen for vandforsyning, hovedledninger og råvandsledninger, samt kildepladszoner og vandboringer. Langs Holbækmotorvejen løber en naturgas hovedtransmissionsledning. Ledningen har en høringszone på 200 m på hver side. Endvidere løber der en 400 KW højspændingsjordledning samt en højspændingsluftledning langs Køge Bugt Motorvejen. planen har ikke arealreservationer, der forhindre adgangen til disse. Adgangen til gasledninger og højspændingsjordledninger er uændret med denne kommuneplan. Dog skal det nævnes, at den planlagte nye togbane transmissionsledningens høringszone. Der er endnu ikke taget endelig beslutning om togbanen København - Ringsteds placering og n afventer derfor en afklaring på dette. Rækkefølgeplan I henhold til Fingerplanens 8 skal kommuneplanen sikre, at der fastlægges en rækkefølge for byudvikling og byomdannelse af regional betydning. planens tidsperspektiv er 12 år, dog kan strategiske og langsigtede overvejelser række længere. En rækkefølgeplan for kommuneplanen for Vallensbæk er ikke relevant, idet kommunen er fuldt udbygget og byomdannelsen vurderes, at være så - Landsplandirektiv for detailhandel planens detailhandelsstruktur er i overensstemmelse med landsplandirektivets bestemmelser om detailhandel. Planloven indeholder bestemmelser for kommunernes planlægning af detailhandel. Bestemmelserne blev ændret med virkning fra 1. juli 2007, så kommunen nu har den fulde kompetence til at planlægge for detailhandel inden for de rammer, som loven udstikker. Planlovens detailhandelsbestemmelser bygger på et centerhierarki, hvor bymidten udgør det primære center. Herefter følger bydelscentre i de største byer. Uden for bymidter og bydelscentrene kan der planlægges for lokalcentre samt placeres butikker til lokalområdets forsyning og butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Ifølge loven kan der kun være en bymidte pr. by, og afgrænsningen af bymidter og bydelscentre skal ifølge detailhandelsbestemmelserne ske efter en statistisk metode, der er nærmere beskrevet i miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. september 2007 om afgrænsning af bymidter og bydelscentre. I miljøministeriets oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen er det et mål for detailhandelsplanlægningen: at forbedre mulighederne for en decentral detailhandelsstruktur også i mindre bysamfund, stationsbyer og mellemstore byer, at de eksisterende bymidter skal styrkes, og at der skal sikres et varieret butiksudbud i både mindre og mellemstore byer, samt bydele i større byer, at detailhandelsplanlægningen fremmer byomdannelse frem for inddragelse af nye byarealer, at transportafstande begrænses, så afhængighed af bil ved indkøb begrænses, ICP (Institut for Center-Planlægnng) i forbindelse med planlægning af et nyt stationscenter. Detailhandlen i Vallensbæk er beskrevet i redegørelsens afsnit om centerstruktur og detailhandel og bestemmelser vedrørende detailhandel fremgår af kommuneplanens hovedstruktur og rammmer for lokalplanlægning. 81

7 Vallensbæk Redegørelse - Forhold til anden planlægning Den regionale udviklingsplan Regionsrådet for Hovedstaden har vedtaget en regional udviklingsplan Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst. I den regionale udviklingsplan er der lagt mest vægt på hovedtemaerne: infrastruktur, uddannelse, natur og miljø. Der peges på en række visioner, målsætninger og løsningsforslag. En række af planens forslag er arvegods fra tidligere planlægning, specielt Regionplan 2005 for hovedstadsregionen, som er indarbejdet i kommuneplanen. Regionens vision er, at der skal ske en markant udbygning af den kol- under Københavns centrum skal tage trykket af de overbelastede veje. Mobiliteten skal forbedres med nyt materiel, ny S-togslinjer og særlige lerstrækninger. Mobiliteten for bilister foreslås forbedret ved en udbygning af Ring 4 fra Ballerup til Bagsværd, en tværvej mellem Høje Tåstrup og Ballerup samt en forlængelse af Farum motorvejen helt til Hillerød samt en havnetunnel i København. - Nærhed til naturen skal fremmes således, at der maksimalt vil være 10 minutters gang til et grønt område. I kommuneplanen arbejdes der strategisk med, at der fortsat er god tilgængelighed til naturområder fra alle byområder. Natur- og grønne områder kan nås indenfor 10 minutters gang (1000m) fra stort set alle byområder. Den regionale udviklingsplans afsnit om erhvervsudvikling handler om hovedstadsregionens rammevilkår for erhvervsudvikling, om principper der understøtter sammenhængen i den regionale indsats, og om mål og indsatsområder for regionens fortsatte vækst og konkurrenceevne. Som en del af grundlaget for den regionale udviklingsplan indgår Vækstforums nye erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden. Vallensbæk s kommuneplan må ikke stride mod beskrivelsen af den ønskelige fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan, jf. planlovens 11 stk. 4, men kommunen har ikke pligt til at virke for planens gennemførelse. planen for Vallensbæk indeholder ikke elementer, der er i modstrid med Den regionale udviklingsplan for Hovedstadsområdet. Regionplan 2005 Det nye plansystem, styrker både kommuneplanlægningen og lands- 1. januar 2007 virkning som et landsplandirektiv. Dele af regionplan 2005 er indarbejdet i Fingerplan 2007, medens andre dele af regionplanen er bindende for hver enkelt kommunes planlægning frem til, at de nye kommuneplaner 2009 er vedtaget. Med kommunalreformen er det kommunen der har fået hele ansvaret for planlægningen i det åbne land. Regionplanens retningslinjer for det åbne land indskrives i kommuneplanen, så regionplanen herved kan ophæves. Statens vand- og natura 2000 planer Målene for vand- og naturkvaliteten vil fremover blive fastsat i de statslige vandplaner og Natura 2000-planer, der træder i kraft med udgangen af Vandplanerne skal sikre en god tilstand for grundvand, vandløb, søer og fjorde. Natura 2000-planerne skal bevare og genoprette vores internationale naturområder (Natura 2000-områderne).

8 Redegørelse - Forhold til anden planlægning De endelige vand- og naturplaner vil være bindende for kommunernes planlægning og administration. Indtil vandplanerne er vedtaget, er regionplanens kvalitetsmålsætninger og tilhørende retningsliner for grundvand, vandløb, søer og kystvande fortsat gældende med retsvirkning som landsplandirektiv, og kommunerne skal fortsat arbejde for, at målsætningerne opnås. n forholder sig gennem kommuneplantillæg til ændringer i vandplaner, når de er offentliggjort, og handlingsplaner er udarbejdet. Regionplanen har ikke tilsvarende retningslinjer for Natura 2000-områderne, idet planlægningen her reguleres af Miljøministeriets bekendtgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder. Når vand- og naturplanerne er vedtaget, skal kommunen i løbet af 2010 udarbejde handleplaner, der fastlægger, hvilke konkrete tiltag kommunen vil iværksætte, for at målsætningerne kan opnås. For vandplanerne gælder, at målene som udgangspunkt skal være opfyldt senest i Da Vallensbæk ikke har nogen Natura 2000-områder, skal der ikke udarbejdes handleplaner for disse. Råstofplan 2007 plan 2007 ikke er relevant for Vallensbæk. - og byomdannelse i Vallensbæk, er med til at understøtte den København Ringsted projektet Folketinget vedtog i marts 2007 en projekteringslov med henblik på at undersøge og projektere de nødvendige anlæg for at forbedre jernbanekapaciteten på strækningen mellem København og Ringsted. henholdsvis 5. sporsløsningen og nybygningsløsningen. I efteråret løsning til transportministeren med henblik på beslutning i Folketinget. Uanset hvilken løsning der vælges, forventes der at gå omkring syv år med detailprojektering, ekspropriationer, udbud af entrepriser og gennemførelse af anlægsarbejdet. Projektets konsekvenser for Vallensbæk I 5. sporsløsningen etableres langs eksisterende jernbane til Roskilde og berør ikke Vallensbæk. I nybygningsløsningen er der tale om en ny, dobbeltsporet jernbane fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted. Den dobbeltsporede bane vil i store træk følge Holbækmotorvejen ud af København til Vallensbæk og derfra videre langs Køge Bugt motorvejen til Køge og videre til Ringsted. Banen forberedes til kørsel med passagertog med op til 250 km i timen. Nybygningsløsningen vil blive placeret lige syd for Holbækmotorvejen, hvor der allerede er foretaget arealreservationer til anlægget gennem hele kommunen. En enkelt ejendom med beboelse er forlods blevet eksproprieret. Den nye bane anlægges i en afgravning under Vejlegårdsvej, nord om Vallensbæk Ridecenter, og på en dæmning langs nordsiden af Vallensbæk Sø. Stierne i området føres under banen. 83

9 Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper: Søer over 100 m² Moser og lignende Strandenge og strandsumpe Ferske enge og biologiske overdrev Beskyttelseslinier: Kirkebeskyttelseslinje Strandbeskyttelseslinje Søbeskyttelseslinje Åbeskyttelseslinje Skovbeskyttelseslinje Fredsskov Kort over arealer der er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven

10 Redegørelse - Forhold til anden planlægning Naturbeskyttelsesloven Strandbeskyttelseslinje I henhold til Naturbeskyttelseslovens 15 må der som udgangspunkt ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder og andre kyststrækninger, der ligger i en afstand af 300 m fra begyndelsen af den sammenhængende landvegetation. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Fredskov Fredskov udløser efter naturbeskyttelsesloven en beskyttelseslinie på 300 m inden for hvilken der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende. Kirkefredning I henhold til Naturbeskyttelseslovens 19 må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Omkring Vallensbæk Kirke, der i øvrigt er fredet, ligger der fredningsbestemmelser fra 1951, der sikrer en bræmme på 40 m fra kirkegårdsmuren mod nord og øst mod udsigtsødelæggende beplantning, byggerier, master m.v. Vandområder Naturbeskyttelseslovens 3 bestemmer, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m², eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra amtsrådet er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb. De 2 søer Tueholmsøen og Vallensbæk Sø er begge en del af spildevandssystemet og fungerer som regnvandsbassiner. Søerne administreres og ejes af 6 kommuner og administreres af I/S Vallensbæk Mose. Ringebæk Sø administreres og ejes af I/S Køge Bugt Strandpark. Store Vejle Å og Bækrenden er kommunale vandløb. For begge vand- Miljøvurdering På baggrund af den indledende miljøscreening er det Vallensbæk s vurdering, at plan ikke påvirker miljøet væsentligt, og der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. 85

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Kommuneplanlægning i en reformtid

Kommuneplanlægning i en reformtid Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 8 13 15 17 18 19 Kommuneplanlægning i en reformtid Hovedtræk i lovforslaget til ændring af planloven Faser i sammenlægningsprocessen Reformarbejdets organisering - To grupper

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat. September 2008. Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune

ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat. September 2008. Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat September 2008 rev. januar 2009 Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune ABCD-modellen som afsæt for den bybygning og bymønster Kuben Management Indholdsfortegnelse

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere