Kommentarer til indkomne høringssvar, Høring af analyserapport. Kommentarer med videre til indkomne høringssvar 28. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer til indkomne høringssvar, Høring af analyserapport. Kommentarer med videre til indkomne høringssvar 28. maj 2014"

Transkript

1 Høring af analyserapport Rengøring af kommunale lokaliteter Ringsted Kommune 2014 Kommentarer til indkomne høringssvar, 1

2 Indholdsfortegnelse: Bilagsoversigt: Kommentar til Høringssvar Børnecenter - CMU og Skolecenter - CMU Kommentar til Høringssvar Socialcenter - CMU Kommentar til Høringssvar Sundheds- og omsorgscenter - CMU Kommentar til Høringssvar Handicapområdet - LMU Kommentar til Høringssvar i Teknik- og Miljøcenter - CMU Kommentar til Høringssvar for Erhverv, Fritid og Kommunikation - CMU Kommentar til Høringssvar fra Ledelsescentret - CMU Kommentar til Høringssvar MadhuZet Zahles - LMU Kommentar til Høringssvar Solbakken - LMU Kommentar til Høringssvar Plejecenter Ortved - LMU Kommentar til Høringssvar Sundhed og Træning - LMU Kommentar til Høringssvar Nebs Møllegård MED Kommentar til Høringssvar Ringsted Kongrescenter - LMU Kommentar til Høringssvar Ringsted Sport Center - LMU Kommentar til Høringssvar Knud Lavard Centret - MED Kommentar til Høringssvar Ringsted Brandvæsen, LMU Kommentar til Høringssvar Vej- og Ejendomscenter - CMU Oversigt indkomne høringssvar

3 Bilagsoversigt: 1.1 Høringssvar Børnecenter CMU og Skolecenter - CMU 1.2 Høringssvar Socialcenter - CMU 1.3 Høringssvar Sundheds- og omsorgscenter - CMU 1.4 Høringssvar Handicapområdet - LMU 1.5 Høringssvar i Teknik- og Miljøcenter - CMU 1.6 Høringssvar for Erhverv, Fritid og Kommunikation - CMU 1.7 Høringssvar fra Ledelsescentret - CMU 1.8 Kommentar til Høringssvar MadhuZet Zahles - LMU 1.9 Høringssvar Solbakken - LMU 1.10 Høringssvar Plejecenter Ortved - LMU 1.11 Høringssvar Sundhed og Træning - LMU 1.12 Høringssvar Nebs Møllegård - MED 1.13 Høringssvar Ringsted Kongrescenter LMU 1.13a Supplerende registreringsoplysninger Ringsted Kongrescenter 1.14 Høringssvar Ringsted Sport Center - LMU 1.15 Høringssvar Knud Lavard Centret - MED 1.16 Høringssvar Ringsted Brandvæsen - LMU 1.17 Høringssvar Vej- og Ejendomscenter - CMU 3

4 Dansk Servicekonsulent har efter aftale med Ringsted Kommune gennemgået de indkomne høringssvar, og skal hermed fremkomme med kommentarer hertil i forhold til den videre behandling. Det skal hertil bemærkes, at kommentarerne alene er valgt ud fra indholdet i høringssvarene og at der dermed kan være andre forhold som med rette kunne være behandlet. Kommentarerne er, jf. afsnit 1.18 Oversigt indkomne høringssvar, opdelt i 8 hovedpunkter. Indholdet af høringssvarene uddybes i afsnit 1 Kommentarer til Høringssvar. Høringssvarene fremgår i sin fulde længde af separat vedlagte bilag 1, Høring af rengøringsanalyse Der var ved høringsfristens udløb den 21. maj 2014 indkommet 17 høringssvar. Analyserapporten Flere af høringssvarere kritiserer rapporten for ikke at afspejle de faktiske forhold, mens andre kritiserer den for at anbefale, at enkelte lokaliteter udeholdes fra at indgå i de foreslåede løsninger, imens andre sammenlignelige lokaliteter fastholdes. Nogle høringssvar er uenige i analysens konklusioner omkring etablering af en centraliseret service og rengøringsafdeling, imens andre er uenige i analysens konklusioner omkring grænsefladedragningerne imellem rengøring pleje og serviceydelserne. Flere er direkte uenige i, at en hjemtagelse af alle opgaverne, som foreslået i Model 1, kan dække de nuværende behov i fuldt omfang. Enkeltstående svar giver udtryk for, at analysegrundlaget i enkelte sammenhænge ikke er korrekt. Der er dog også ros af eksempelvis rapportens forslag til, at en samlet rengøringsenhed vil give mulighed for at arbejde med potentielle synergieffekter. Dansk Servicekonsulents kommentarer Det kan bekræftes, at rapporten kan være svær at forholde sig til i forhold til den enkelte høringspart. Dette skyldes blandt andet, at den nuværende situation, hvor kontrakten med ISS udløber i 2014, har krævet en forholdsmæssig hurtig sagsbehandling i Vej og Ejendomscentret for at nå til en politisk behandling/beslutning inden sommerferien. Den stramme tidsplan nødvendiggjorde derfor en høringsproces med afsæt i et overordnet beslutningsniveau i de berørte centre. Konsekvensen af beslutningen om at sende analysen i høring på flere niveauer, afspejler sig bl.a. i de indkomne høringssvar. Flere af høringssvarene udtrykker utilfredshed med den stramme proces samt manglende medinddragelse. Det er Dansk Servicekonsulents oplevelse efter gennemgangen af svarene, at den omfattende høring har været udfordret af den stramme tidsplan, der, som tidligere nævnt, har taget udgangspunkt i en overordnet høringsproces. Med hensyn til kritikken af, at analysen indeholder fejl, kan det oplyses, at Dansk Servicekonsulent har lagt mere end 20 års erfaring til grund for de gennemførte kalkulationer med videre. Herunder indgår helt naturligt også en sammenligning med opnåede resultater i en lang række andre sam- 4

5 menlignelige kommuner indenfor de forskellige modeller. Flere af de påpegede fejl i høringssvarene er fremkommet som følge af data, de omhandlende lokaliteter skriftligt har udleveret under registreringsbesøgene, og som Dansk Servicekonsulent efterfølgende har taget udgangspunkt i. 1.1 Kommentar til Høringssvar Børnecenter - CMU og Skolecenter - CMU Det kan bekræftes, at forløbet har en stram tidsplan, og at dette først og fremmest skyldes, at kontrakten med ISS Facility Service A/S udløber den 31/ , uden mulighed for yderligere forlængelse. Det er Dansk Servicekonsulents vurdering, at den nuværende beskrivelse af de ønskede modeller er fuldt dækkende, og at der ville kunne ske en tilpasning af analysens kravspecifikation m.v., som imødekommer behovet ved en fuld decentral model. Det er ikke muligt at forlænge den nuværende kontrakt yderligere 1.2 Kommentar til Høringssvar Socialcenter - CMU Dansk Servicekonsulent har vurderet hver enkelt lokalitet individuelt, bl.a. med udgangstagen i lokalitetens indretning og fremkommelighed samt de oplysninger, der fremkommer under de enkelte besigtigelser. Det skal bemærkes, at Dansk Servicekonsulent ikke tager stilling, til hvorvidt kommunens lokaliteter i større eller mindre grad skal udelades af modellerne. Dansk Servicekonsulent har i forhold til Regnbuen vurderet, at bygningens rengøringstekniske indretning, herunder muligheden for at planlægge den daglige rengøring, ikke giver anledning til en udeladelse. I forhold til tidspunktet for arbejdets udførelse, har Dansk Servicekonsulent taget udgangspunkt i den for kommunen mest økonomisk fordelagtige løsning. Det er Dansk Servicekonsulents erfaring fra andre sammenlignelige lokaliteter, at arbejdet i det væsentligste kan tilrettelægges på hverdage indenfor tidsrummet kl , samt at dette giver et optimalt samspil imellem rengøringspersonalet og det øvrige stedlige personale. 1.3 Kommentar til Høringssvar Sundheds- og omsorgscenter - CMU I forhold til rengøringspersonalet, er det Dansk Servicekonsulents opfattelse, at det samlede analysegrundlag inkl. bilag overordnet set har taget højde for de personalemæssige aspekter i alle de foreslåede modeller, og at de kan dække de behov, der fremgår af Høringssvaret. Det er Dansk Servicekonsulents erfaring, at en grænsedragning imellem pleje- og rengøringsopga- 5

6 verne er den økonomisk mest fordelagtige løsning. Det er ligeledes Dansk Servicekonsulents erfaring, at opslåede plejestillinger indeholdende egentlige rengøringsfunktioner, ikke frembringer den optimale grobund for personalerekvirering, dermed ikke sagt, at personalerekvireringen ikke fungerer tilfredsstillende hos Ringsted Kommune. Plejecenter Ortveds centerleder gjorde på et indledende registreringsmøde den 19/ ude på centret Dansk Servicekonsulent opmærksom på en potentiel problemstilling ved rekvirering af plejepersonale, når disse plejestillinger tillige indeholdt rengøringsfunktioner. I forhold til, at CMU stiller sig undrende overfor Analyserapportens påstande og konklusioner, herunder en udeladelse af et punkt omhandlende velfærdsteknologi, har Dansk Servicekonsulent følgende kommentarer: 1. Plejecenter Ortveds centerledelse gjorde under et registreringsmøde den 19/ Dansk Servicekonsulent opmærksom på en mulig problemstilling ved rekvirering af personale til plejeområdet, når rengøringen udgjorde en del af normeringsgrundlaget. Dansk Servicekonsulent registrerede, at en stilling, der havde været opslået, og som havde indeholdt såvel pleje som rengøringsopgaver kombinationsstilling, havde givet centerlederen en oplevelse af, at der på trods af en stor interesse, havde været et stort frafald af ansøgere. Dansk Servicekonsulent blev under besøget opfordret til at medtage den erfaring i analysegrundlaget. 2. I forbindelse med registreringsmødet på Knud Lavard Centret, blev arbejdsplanerne for de enkelte områder efterfølgende fremsendt skriftligt til Dansk Servicekonsulent. Af de fremsendte arbejdsplaner fremgår der med tydelighed, hvilke områder der var omfattet af rengøring weekender. Dansk Servicekonsulent foretager en tilretning af bilag 1, Lokalitetslisten, samt en tilretning i afsnit 3.5 Opmåling og registrering, i forhold til weekendrengøringen på Knud Lavard Centret 3. Det er Dansk Servicekonsulents erfaring, at velfærdsteknologi skal anvendes i praksis for at gøre en forskel. I Ringsted Kommune foregår der allerede i dag forsøg med velfærdsteknologi på lokaliteter, bl.a. forsøges der med inddragelse af brugere på skoler, ligesom der f.eks. anvendes robotstøvsugere på enkelte lokaliteter. Dansk Servicekonsulent har ikke et indgående kendskab til forsøgene på skolerne, men det er drøftet i Styregruppen, hvorvidt forsøg, der ikke er afsluttede, skal indgå i analysen, så længe der ikke kan udledes endelige konklusioner på effektivitet m.v. Analysen anvender rigtignok ikke udtrykket velfærdsteknologi, men den praktiserer den i bred forstand i analysens helhed, ligesom analysen overordnet set har taget højde for at inddrage denne efter en beslutning af model. 6

7 1.4 Kommentar til Høringssvar Handicapområdet - LMU Dansk Servicekonsulent vurderer hver enkelt lokalitet individuelt, bl.a. med udgangstagen i lokalitetens indretning og fremkommelighed samt de oplysninger, der fremkommer under de enkelte besigtigelser. Det skal bemærkes, at Dansk Servicekonsulent ikke tager stilling til hvorvidt kommunens lokaliteter i større eller mindre grad skal udelades af modellerne. Dansk Servicekonsulent har i forhold til Regnbuen vurderet, at bygningens rengøringstekniske indretning, herunder muligheden for at planlægge den daglige rengøring, ikke giver anledning til en udeladelse. I Høringssvaret fremgår forskellige synspunkter omkring de opgaver husassistenterne udfører, herunder rengøringsopgaver. Dansk Servicekonsulent anerkender Handicapområdets oplevelse af husassistenternes arbejdsfunktioner, men det er vores erfaring, at en opdeling imellem pleje og rengøringsopgaver giver det bedste resultat, ligesom det i overvejende grad er det økonomisk mest fordelagtige for kommunale løsninger. Måling af sygedage og arbejdsmiljø kan ske på forskellige grundlag. Dansk Servicekonsulent har ved analysen lagt erfaringer til grund fra andre sammenlignelige opgaver, der har været hjemtaget efter en årrække. Efterfølgende evalueringer har i en række tilfælde vist, at opgaver, der blev samlet i en centralt styret rengøringsafdeling, oplevede markante fald i sygefraværet i forhold til tidligere, ligesom det har været målbart, at arbejdsmiljøet blev væsentligt forbedret. Dansk Servicekonsulent har lagt mere end 20 års erfaring til grund for denne analyse, og forventer ikke, der vil ske forringelser i rengøringsniveauet i forhold til tidligere. 1.5 Kommentar til Høringssvar i Teknik- og Miljøcenter - CMU Ingen kommentarer 1.6 Kommentar til Høringssvar for Erhverv, Fritid og Kommunikation - CMU I forhold til, hvorvidt institutionerne/arbejdspladserne har mulighed for at påvirke planlægningen af opgaverne lokalt, fx gennem en månedlig plan, kan Dansk Servicekonsulent henvise til bl.a. afsnit 4.2 Kvalitetssikring, kvalitetskontrol og kvalitetsrapportering, hvoraf det bl.a. fremgår, at uanset hvem, der har ansvaret for udførelse af rengøringen, bør det af hensyn til den overordnede rengøringsstrategi forudsættes, at der foretages en løbende rapportering af kvaliteten til den enkelte lokalitet og til Ringsted Kommunes opgaveansvarlige. Kvalitetssikring, -kontrol og - rapportering bør derfor for rengøringsarbejdet i Ringsted Kommune som minimum indeholde følgende elementer: 7

8 Rengøringsinstruktion Procedure for medarbejdernes egenkontrol Procedure for serviceledelsens inspektion Fejlmeldingsprocedure Opfølgning på aftaler Servicebesøg/-rapporter Overordnet og detaljeret periodevis kvalitetsvurdering Afhjælpning/udbedring af konstaterede/rapporterede svigt Reaktionstider Institutionerne/arbejdspladserne har herigennem mulighed for at påvirke planlægningen af opgaverne lokalt. 1.7 Kommentar til Høringssvar fra Ledelsescentret - CMU Det kan bekræftes, at der ved hjemtagelse af hele området (Model 1) vil skulle afsættes ressourcer til bl.a. Ledelsescentret, idet det vil kræve nogle administrative ressourcer i forhold til driften. Dansk Servicekonsulent har indbygget et samlet overhead på 3,5 % af den beregnede grundlønsvolumen til dækning af overordnede administrative omkostninger, herunder de overordnede omkostninger, der måtte vedrøre Ledelsescentret. Som nævnt i analysen, finder Dansk Servicekonsulent en grænsedragning imellem rengøring og plejeopgaver for den mest økonomisk fordelagtige løsning uanset valg af model. Det er Dansk Servicekonsulents anbefaling, at der efter beslutning om model, sker en tilpasning over en periode, herunder at der udarbejdes klare retningslinjer for de mulige kombinationsstillinger, der måtte være behov for. 1.8 Kommentar til Høringssvar MadhuZet Zahles - LMU Det kan bekræftes, at der vil ske en tilretning af de oplyste rengøringstimer fra 64 timer pr. uge til 45,8 timer pr. uge. I forhold til de øvrige punkter i Høringssvaret, kan Dansk Servicekonsulent ikke udlede konkrete forhold, som ikke allerede er afdækket i analysen, herunder at det klart fremgår af bl.a. Model 1, at der er afsat ressourcer til en forøget indsats for tilvejebringelse af den nødven- 8

9 dige kvalitet. I forhold til analysens afsnit omkring sygefravær ved valg af Model 1, kan Dansk Servicekonsulent oplyse, at der foreligger en entydig dokumentation for analysens standpunkt desangående. 1.9 Kommentar til Høringssvar Solbakken - LMU Dansk Servicekonsulent kan bekræfte, at der i forhold til analysen er foretaget en grænsefladedragning imellem, hvad der i analysen omhandler rengøringsopgaver og, hvad der er plejeopgaver. Grænsedragningen er foretaget med udgangstagen i Ringsted Kommunes besluttede Kvalitetsstandard fra april 2012, jf. bilag 7, Kvalitetsstandard for Plejecentre. Det er således Dansk Servicekonsulents erfaring, at en adskillelse af opgaverne er den mest økonomisk fordelagtige. Dansk Servicekonsulent tager ikke stilling til, hvorvidt denne løsning er den bedst egnede for kommunen. I forhold til det somatiske afsnit på plejecentrene, kan det bekræftes, at der bør skeles til de personalemæssige kompetencer, som skal udføre opgaverne. Dette er der taget højde i afsnit 4.3 Personaleressourcer, hvoraf følgende fremgår: o at uanset hvordan rengøringsopgaverne i Ringsted Kommune organiseres, bør der dog overordnet stilles en række minimumskrav til medarbejdernes personlige og faglige forudsætninger og eksempelvis uniformering, Id-kort, sproglighed, uddannelse m.v. Vold mod personalet er desværre en kendt faktor i mange sammenhænge. Hvordan dette opleves i Ringsted Kommune har Dansk Servicekonsulent ikke taget stilling til. Det er imidlertid Dansk Servicekonsulents erfaring fra registreringsbesøg i andre kommuner, at det overordnet set i sammenhænge, hvor ældrecentre og Bo- og Servicecentre har været omhandlet af besøgene, oftere har været nødvendigt med særlige eskorteforanstaltninger fra det stedlige personale, når det galt Bo- og Servicecentrene. Dansk Servicekonsulent har ikke ved denne analyse fundet det aktuelt, at uddybe kommunens erfaring med området fra før 2009, hvor rengøringen var organiseret i en centralt styret rengøringsafdeling, men ved et eventuelt valg af Model 1, kan Dansk Servicekonsulent oplyse, at analysen og dens anbefalinger hviler på sammenlignelige opgaver. Som et konkret eksempel kan henvises til Helsingør Kommunes hjemmeside, Økonomiudvalgsmøde den 19/5-2014, sagsnr.: 14/7042, omhandlende evaluering af en hjemtagen rengøringsopgave i 2012, hvor ca. 25 % af den samlede rengøringsvolumen i kommunen var omfattet. Af evalueringen kan det udledes, at den hjemtagne rengøring har været forbundet med en dokumenterbar succes, der i det overordnede hviler på det 9

10 samme grundlag, som beskrevet i denne analyses Model 1. Artikel omhandlende do i Frederiksborg Amts Avis den 19/ bekræfter det forhold yderligere, dette ved at nævne, at der ved en undersøgelse blandt institutionernes involverede parter, blev konstateret stor opbakning til evalueringsrapportens påstande. Det er Dansk Servicekonsulent erfaring, at der især indenfor de seneste 3 4 år er sket en udvikling, der viser at professionelle kommunale rengøringsvirksomheder, der hviler på et højt fagligt niveau, kan forblive konkurrencedygtige i forhold til den private sektor, når det hviler på et solidt grundlag. I forhold til det økonomiske fundament i modellerne kan det oplyses, at der jf. analysen er udarbejdet en budgetmodel omhandlende de faktiske oplyste løntimer tillagt alle med opgaverne værende omkostninger. De konkrete lønsummer kan der ikke sammenlignes direkte med de summer, der fremgår af analysens bilag 1, Lokalitetslisten kolonne k12 k Kommentar til Høringssvar Plejecenter Ortved - LMU Dansk Servicekonsulent har vurderet hver enkelt lokalitet individuelt, bl.a. med udgangstagen i lokalitetens indretning og fremkommelighed samt de oplysninger, der fremkommer under de enkelte besigtigelser. Det skal bemærkes, at Dansk Servicekonsulent ikke tager stilling, til hvorvidt kommunens lokaliteter i større eller mindre grad skal udelades af modellerne. Dansk Servicekonsulent har i forhold til Bo- og Servicecenter Ringsted vurderet, at bygningernes rengøringstekniske indretning, herunder muligheden for at planlægge den daglige rengøring, giver anledning til en udeladelse. Vold mod personalet er desværre en kendt faktor i mange sammenhænge. Hvordan dette opleves i Ringsted Kommune har Dansk Servicekonsulent ikke taget stilling til. Det er imidlertid Dansk Servicekonsulents erfaring fra registreringsbesøg i andre kommuner, at det overordnet set i sammenhænge, hvor ældrecentre og Bo- og Servicecentre har været omhandlet af besøgene, oftere har været nødvendigt med særlige eskorteforanstaltninger fra det stedlige personale, når det galt Bo- og Servicecentrene Kommentar til Høringssvar Sundhed og Træning - LMU Ingen kommentarer 1.12 Kommentar til Høringssvar Nebs Møllegård MED Ingen kommentarer 10

11 1.13 Kommentar til Høringssvar Ringsted Kongrescenter - LMU Det kan bekræftes, at der ved rapportens udfærdigelse er taget højde for de store sæsonudsving. Dette er bl.a. sket ved at lægge de oplysninger til grund for analysen, som blev udleveret af den stedlige driftsleder på et besigtigelses- og registreringsbesøg den 19/ Herudover har der fundet et kvalitetssikringsmøde sted den 28/4 imellem Styregruppen og Kongrescentret, og hvor Kongrescentret var repræsenteret af den stedlige driftsleder. På mødet blev de væsentligste registreringer drøftet igen, og de rengøringsmæssige udfordringer omkring såvel den bygningsmæssige rengøringsvedligeholdelse som de rengøringsopgaver, som på særskilt aftale med brugerne løbende udføres af de stedlige medarbejdere blev drøftet. Dansk Servicekonsulent har udelukkende forholdt sig til den indvendige bygningsmæssige rengøringsvedligeholdelse, hvorfor de rengøringsydelser, der er oplyst, bliver bestilt og udført på særskilt afregning af brugerne, ikke har indgået som grundlag i analysen. Efter Høringsfristens udløb den 21/5-2014, har Dansk Servicekonsulent behandlet det fremsendte Høringssvar med ovenstående kommentarer. Den 9. maj 2014 efter at analysen er sendt i høring, fremsender Kongrescentret supplerende oplysninger til analysegrundlaget. Oplysningerne fremgår separat som bilag 1.13a, Supplerende registreringsoplysninger Ringsted Kongrescenter. Med afsæt i de nye oplysninger, er det Dansk Servicekonsulent opfattelse, at Kongrescentret udelades i første fase i analysen, og at der i stedet sker en nærmere registrering og afklaring af de faktiske renholdelsesomkostninger for lokaliteten Kommentar til Høringssvar Ringsted Sport Center - LMU Det er, som det fremgår i analysen, Dansk Servicekonsulents anbefaling, at der efterfølgende sker en budgettilpasning. Hos Ringsted Sportscenter (inkl. Svømmeland) er det især gældende, idet omkostningen for den del af rengøringsopgaverne, der udføres af det tekniske personale samt halassistenter m.v., ikke har indgået i analysens nuværende budgetgrundlag. Dansk Servicekonsulent har derimod kunnet beregne en forventet fremadrettet omkostning for hver af de 4 modeller, der er foreslået. Omkostningen er beregnet ud fra egentlige opmålinger i forhold til stedets oplyste behov. I forhold til Bilag 9, Opgavefordeling Rengøring, Svømmehal, kan det oplyses, at Dansk Servicekonsulent udelukkende arbejder med gennemprøvede løsningsforslag i dialog med vores kommunale kunder. Ved denne opgave er der, foruden en opmåling af den daglige grundige rengøring i Svømmeland, lagt erfaringer til grund fra andre sammenlignelige opgaver indenfor de sene- 11

12 ste 3 år, hvor der skulle tilvejebringes et højt niveau til den laveste omkostning. Dansk Servicekonsulent har i analysen peget på, at der med fordel kan ske en budgettilpasning i forhold til det nuværende budget, dette som følge af en manglende grænsedragning af de økonomiske midler, der i dag anvendes til rengøring ved brug af stedets tekniske personale. For Ringsted Sportscenter (inkl. Svømmeland) vil den foreslåede budgettilpasning i givet fald indebære en nærmere kortlægning af det samlede budget til rengøringen inkl. de rengøringsopgaver, der i dag udføres af det stedlige tekniske personale/halassistenter Kommentar til Høringssvar Knud Lavard Centret - MED Dansk Servicekonsulent har med udgangspunkt i den anvendte budgetmodel, foretaget en grænsedragning imellem ydelser, der ud fra analysens forudsætning skulle adskilles fra rengøringsbudgettet og ydelser, der med fordel kunne forblive udført af de stedlige rengøringspersonaler. Grænsedragningen er foretaget ud fra en konkret vurdering på stedet i de enkelte tilfælde. Der er således taget udgangspunkt i den konkrete lokalitet ved kortlægningen af disse og ikke antal medarbejdere el.lign Kommentar til Høringssvar Ringsted Brandvæsen, LMU Det nuværende budget er beregnet ud fra den oplyste lønsum, tillagt øvrige faste omkostninger, tillagt et overordnet overhead til administration m.v Kommentar til Høringssvar Vej- og Ejendomscenter - CMU Ingen kommentarer 1.18 Oversigt indkomne høringssvar 12

13 HS. nr. Analyserapport Sammensætning af udvalg og proces Personale Organisering Omkostning og økonomi Synlighed Velfærdsteknologi og kvalitet Fejl 1.1 Medlemmerne har ikke haft det fulde materiale i god nok tid Anbefaler en analyse af en alternativ model 1.2 Undres over at Regnbuen ikke fremgår på listen over særlige områder Arbejdet foregår i dag som en integreret del af de samlede arbejdsopgaver. Hensynet til borgerne er det vigtigste Model 3 eller 4 foretrækkes Behov for usynlig rengøring Ønsker at borgerne inddrages i rengøringen 1.3 CMU stiller sig undrende overfor en række påstande og konklusioner i analyserapporten Det er ikke hensigtsmæssigt, at CMU/LMU har fået så kort tid til at sætte sig ind i det omfangsrige materiale Det er særlig vigtigt, at rengøringspersonalet er instrueret i de særegne arbejdsgange, der kendetegner plejecentrene. Udefrakommende rengøringspersonale kan give anledning til unødvendige konfrontationer Det er et centralt aspekt, at personalet er ansat og ledet på centrene, hvilket imødekommes af model 3 og Ikke enig i analysens påstand om færre sygedage ved central model. Ikke enig i at der kan ske opsplitning af opgaverne. Vigtigt at bibeholdehusassistenterne, der yder andre vigtige serviceydelser Model 3 eller 4 foretrækkes, valg af Model 1 eller 2, vil være bekymrende 1.5 Ønsker, at der sker en høring angående den oplevede rengøringsstandard 1.6 Særlige udfordringer for Kongrescentret og Sportscentret ift. overlappende opgaver mellem teknisk-, service- og rengøringspersonalet Anbefaler, at der arbejdes videre med Model 3 eller model Såfremt model 1 vælges (hjemtagelse), skal der udarbejdes klare retningslinjer for kombinationsstillinger Ved beslutning af model 1 vil der skulle afsættes ressourcer til Ledelsescentret 13

14 HS. nr. Analyserapport Sammensætning af udvalg og proces Personale Organisering Omkostning og økonomi Synlighed Velfærdsteknologi og kvalitet Fejl 1.8 Stiller sig tvivlende overfor færre sygedage ved valg af Model 1 Ønsker model 4 Synlig rengøring en fordel Rengøringstimer ændres fra 64 timer pr. uge til 45,8 timer pr. uge 1.9 I analysen nævnes, at man nemt vil kunne adskille pleje og rengøringsdelen. Det er vi helt uenige i Utilfredsstillende, med så kort tid til at sætte sig ind i materialet. Husassistenter indgår aldrig i personlig pleje, og personlig pleje har aldrig og vil aldrig blive udført af husassistenter. Kombinationsstillinger, indeholder såvel rengøring som lettere plejeopgaver Ønske om Model 4, eller blive udeholdt på lige fod med Bo og Servicecentret. Lignende model som i model 1 har været afprøvet i kommunen inden for de seneste år med meget dårligt resultat. økonomien i de forskellige modeller er uoverskuelig 1.10 Det er utilfredsstillende med så kort en frist. Det giver det bedst mulige arbejdsmiljø, at være ansat under plejelederen Model 3 4 ligger tæt op af nuværende løsning. Ønske om at blive organiseret som Boog Servicecenter 1.11 Indstiller model med valgfrihed 1.12 Ønsker at bibeholde opgaven i nuværende regi 1.13 Analysen afspejler ikke virkeligheden Forkert analysegrundlag, bør udelades i første fase 1.14 Udokumenterede udsagn. Har ikke taget hensyn til, at Ringsted Svømmeland ikke kan sammenlignes med en normal svømmehal. Behov for stor fleksibilitet i personalets indsatsområder. Ekstern rengøringsmodel vil hindre en effektiv udnyttelse af personaleressourcerne Peger på Model 1 eller 4 i denne sammenhæng. Ringsted Svømmeland skal levere en høj standard 1.15 Utilfreds med den korte frist Vigtigt, det er det samme personale, der kommer hos borgerne Anbefaler Model 3 eller 4 Mener, der er urigtige tal i analysen 1.16 Ønsker Model 3 eller 4 Mener, der er anvendt forkert budgettal 1.17 En samlet organisation vil understøtte det bedst mulige arbejdsmiljø Anbefaler Model 1. Rengøring foretaget af kommunalt ansat personale vil give størst muligt ejerskab til opgaveløsningen. 14

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal

Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal Ringsted Kommune Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1.1 Indledning... 2 1.2 Rengøringsopgavens omfang... 2 1.3 Praktisk opdeling... 4 1.4 Hygiejne

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune Teknisk dialog Silkeborg Kommune har i forbindelse med det kommende EU-Udbud af rengøring gennemført teknisk dialog med følgende fire virksomheder: ISS Facility

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe,

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune

Mål og Rammer. Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Mål og Rammer Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Januar 2012 Godkendt i Social- og sundhedsudvalget den 17. december 2008 Revideret i Social- og sundhedsudvalget den 16. juni 2009 Administrativ

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere