Kommentarer til indkomne høringssvar, Høring af analyserapport. Kommentarer med videre til indkomne høringssvar 28. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer til indkomne høringssvar, Høring af analyserapport. Kommentarer med videre til indkomne høringssvar 28. maj 2014"

Transkript

1 Høring af analyserapport Rengøring af kommunale lokaliteter Ringsted Kommune 2014 Kommentarer til indkomne høringssvar, 1

2 Indholdsfortegnelse: Bilagsoversigt: Kommentar til Høringssvar Børnecenter - CMU og Skolecenter - CMU Kommentar til Høringssvar Socialcenter - CMU Kommentar til Høringssvar Sundheds- og omsorgscenter - CMU Kommentar til Høringssvar Handicapområdet - LMU Kommentar til Høringssvar i Teknik- og Miljøcenter - CMU Kommentar til Høringssvar for Erhverv, Fritid og Kommunikation - CMU Kommentar til Høringssvar fra Ledelsescentret - CMU Kommentar til Høringssvar MadhuZet Zahles - LMU Kommentar til Høringssvar Solbakken - LMU Kommentar til Høringssvar Plejecenter Ortved - LMU Kommentar til Høringssvar Sundhed og Træning - LMU Kommentar til Høringssvar Nebs Møllegård MED Kommentar til Høringssvar Ringsted Kongrescenter - LMU Kommentar til Høringssvar Ringsted Sport Center - LMU Kommentar til Høringssvar Knud Lavard Centret - MED Kommentar til Høringssvar Ringsted Brandvæsen, LMU Kommentar til Høringssvar Vej- og Ejendomscenter - CMU Oversigt indkomne høringssvar

3 Bilagsoversigt: 1.1 Høringssvar Børnecenter CMU og Skolecenter - CMU 1.2 Høringssvar Socialcenter - CMU 1.3 Høringssvar Sundheds- og omsorgscenter - CMU 1.4 Høringssvar Handicapområdet - LMU 1.5 Høringssvar i Teknik- og Miljøcenter - CMU 1.6 Høringssvar for Erhverv, Fritid og Kommunikation - CMU 1.7 Høringssvar fra Ledelsescentret - CMU 1.8 Kommentar til Høringssvar MadhuZet Zahles - LMU 1.9 Høringssvar Solbakken - LMU 1.10 Høringssvar Plejecenter Ortved - LMU 1.11 Høringssvar Sundhed og Træning - LMU 1.12 Høringssvar Nebs Møllegård - MED 1.13 Høringssvar Ringsted Kongrescenter LMU 1.13a Supplerende registreringsoplysninger Ringsted Kongrescenter 1.14 Høringssvar Ringsted Sport Center - LMU 1.15 Høringssvar Knud Lavard Centret - MED 1.16 Høringssvar Ringsted Brandvæsen - LMU 1.17 Høringssvar Vej- og Ejendomscenter - CMU 3

4 Dansk Servicekonsulent har efter aftale med Ringsted Kommune gennemgået de indkomne høringssvar, og skal hermed fremkomme med kommentarer hertil i forhold til den videre behandling. Det skal hertil bemærkes, at kommentarerne alene er valgt ud fra indholdet i høringssvarene og at der dermed kan være andre forhold som med rette kunne være behandlet. Kommentarerne er, jf. afsnit 1.18 Oversigt indkomne høringssvar, opdelt i 8 hovedpunkter. Indholdet af høringssvarene uddybes i afsnit 1 Kommentarer til Høringssvar. Høringssvarene fremgår i sin fulde længde af separat vedlagte bilag 1, Høring af rengøringsanalyse Der var ved høringsfristens udløb den 21. maj 2014 indkommet 17 høringssvar. Analyserapporten Flere af høringssvarere kritiserer rapporten for ikke at afspejle de faktiske forhold, mens andre kritiserer den for at anbefale, at enkelte lokaliteter udeholdes fra at indgå i de foreslåede løsninger, imens andre sammenlignelige lokaliteter fastholdes. Nogle høringssvar er uenige i analysens konklusioner omkring etablering af en centraliseret service og rengøringsafdeling, imens andre er uenige i analysens konklusioner omkring grænsefladedragningerne imellem rengøring pleje og serviceydelserne. Flere er direkte uenige i, at en hjemtagelse af alle opgaverne, som foreslået i Model 1, kan dække de nuværende behov i fuldt omfang. Enkeltstående svar giver udtryk for, at analysegrundlaget i enkelte sammenhænge ikke er korrekt. Der er dog også ros af eksempelvis rapportens forslag til, at en samlet rengøringsenhed vil give mulighed for at arbejde med potentielle synergieffekter. Dansk Servicekonsulents kommentarer Det kan bekræftes, at rapporten kan være svær at forholde sig til i forhold til den enkelte høringspart. Dette skyldes blandt andet, at den nuværende situation, hvor kontrakten med ISS udløber i 2014, har krævet en forholdsmæssig hurtig sagsbehandling i Vej og Ejendomscentret for at nå til en politisk behandling/beslutning inden sommerferien. Den stramme tidsplan nødvendiggjorde derfor en høringsproces med afsæt i et overordnet beslutningsniveau i de berørte centre. Konsekvensen af beslutningen om at sende analysen i høring på flere niveauer, afspejler sig bl.a. i de indkomne høringssvar. Flere af høringssvarene udtrykker utilfredshed med den stramme proces samt manglende medinddragelse. Det er Dansk Servicekonsulents oplevelse efter gennemgangen af svarene, at den omfattende høring har været udfordret af den stramme tidsplan, der, som tidligere nævnt, har taget udgangspunkt i en overordnet høringsproces. Med hensyn til kritikken af, at analysen indeholder fejl, kan det oplyses, at Dansk Servicekonsulent har lagt mere end 20 års erfaring til grund for de gennemførte kalkulationer med videre. Herunder indgår helt naturligt også en sammenligning med opnåede resultater i en lang række andre sam- 4

5 menlignelige kommuner indenfor de forskellige modeller. Flere af de påpegede fejl i høringssvarene er fremkommet som følge af data, de omhandlende lokaliteter skriftligt har udleveret under registreringsbesøgene, og som Dansk Servicekonsulent efterfølgende har taget udgangspunkt i. 1.1 Kommentar til Høringssvar Børnecenter - CMU og Skolecenter - CMU Det kan bekræftes, at forløbet har en stram tidsplan, og at dette først og fremmest skyldes, at kontrakten med ISS Facility Service A/S udløber den 31/ , uden mulighed for yderligere forlængelse. Det er Dansk Servicekonsulents vurdering, at den nuværende beskrivelse af de ønskede modeller er fuldt dækkende, og at der ville kunne ske en tilpasning af analysens kravspecifikation m.v., som imødekommer behovet ved en fuld decentral model. Det er ikke muligt at forlænge den nuværende kontrakt yderligere 1.2 Kommentar til Høringssvar Socialcenter - CMU Dansk Servicekonsulent har vurderet hver enkelt lokalitet individuelt, bl.a. med udgangstagen i lokalitetens indretning og fremkommelighed samt de oplysninger, der fremkommer under de enkelte besigtigelser. Det skal bemærkes, at Dansk Servicekonsulent ikke tager stilling, til hvorvidt kommunens lokaliteter i større eller mindre grad skal udelades af modellerne. Dansk Servicekonsulent har i forhold til Regnbuen vurderet, at bygningens rengøringstekniske indretning, herunder muligheden for at planlægge den daglige rengøring, ikke giver anledning til en udeladelse. I forhold til tidspunktet for arbejdets udførelse, har Dansk Servicekonsulent taget udgangspunkt i den for kommunen mest økonomisk fordelagtige løsning. Det er Dansk Servicekonsulents erfaring fra andre sammenlignelige lokaliteter, at arbejdet i det væsentligste kan tilrettelægges på hverdage indenfor tidsrummet kl , samt at dette giver et optimalt samspil imellem rengøringspersonalet og det øvrige stedlige personale. 1.3 Kommentar til Høringssvar Sundheds- og omsorgscenter - CMU I forhold til rengøringspersonalet, er det Dansk Servicekonsulents opfattelse, at det samlede analysegrundlag inkl. bilag overordnet set har taget højde for de personalemæssige aspekter i alle de foreslåede modeller, og at de kan dække de behov, der fremgår af Høringssvaret. Det er Dansk Servicekonsulents erfaring, at en grænsedragning imellem pleje- og rengøringsopga- 5

6 verne er den økonomisk mest fordelagtige løsning. Det er ligeledes Dansk Servicekonsulents erfaring, at opslåede plejestillinger indeholdende egentlige rengøringsfunktioner, ikke frembringer den optimale grobund for personalerekvirering, dermed ikke sagt, at personalerekvireringen ikke fungerer tilfredsstillende hos Ringsted Kommune. Plejecenter Ortveds centerleder gjorde på et indledende registreringsmøde den 19/ ude på centret Dansk Servicekonsulent opmærksom på en potentiel problemstilling ved rekvirering af plejepersonale, når disse plejestillinger tillige indeholdt rengøringsfunktioner. I forhold til, at CMU stiller sig undrende overfor Analyserapportens påstande og konklusioner, herunder en udeladelse af et punkt omhandlende velfærdsteknologi, har Dansk Servicekonsulent følgende kommentarer: 1. Plejecenter Ortveds centerledelse gjorde under et registreringsmøde den 19/ Dansk Servicekonsulent opmærksom på en mulig problemstilling ved rekvirering af personale til plejeområdet, når rengøringen udgjorde en del af normeringsgrundlaget. Dansk Servicekonsulent registrerede, at en stilling, der havde været opslået, og som havde indeholdt såvel pleje som rengøringsopgaver kombinationsstilling, havde givet centerlederen en oplevelse af, at der på trods af en stor interesse, havde været et stort frafald af ansøgere. Dansk Servicekonsulent blev under besøget opfordret til at medtage den erfaring i analysegrundlaget. 2. I forbindelse med registreringsmødet på Knud Lavard Centret, blev arbejdsplanerne for de enkelte områder efterfølgende fremsendt skriftligt til Dansk Servicekonsulent. Af de fremsendte arbejdsplaner fremgår der med tydelighed, hvilke områder der var omfattet af rengøring weekender. Dansk Servicekonsulent foretager en tilretning af bilag 1, Lokalitetslisten, samt en tilretning i afsnit 3.5 Opmåling og registrering, i forhold til weekendrengøringen på Knud Lavard Centret 3. Det er Dansk Servicekonsulents erfaring, at velfærdsteknologi skal anvendes i praksis for at gøre en forskel. I Ringsted Kommune foregår der allerede i dag forsøg med velfærdsteknologi på lokaliteter, bl.a. forsøges der med inddragelse af brugere på skoler, ligesom der f.eks. anvendes robotstøvsugere på enkelte lokaliteter. Dansk Servicekonsulent har ikke et indgående kendskab til forsøgene på skolerne, men det er drøftet i Styregruppen, hvorvidt forsøg, der ikke er afsluttede, skal indgå i analysen, så længe der ikke kan udledes endelige konklusioner på effektivitet m.v. Analysen anvender rigtignok ikke udtrykket velfærdsteknologi, men den praktiserer den i bred forstand i analysens helhed, ligesom analysen overordnet set har taget højde for at inddrage denne efter en beslutning af model. 6

7 1.4 Kommentar til Høringssvar Handicapområdet - LMU Dansk Servicekonsulent vurderer hver enkelt lokalitet individuelt, bl.a. med udgangstagen i lokalitetens indretning og fremkommelighed samt de oplysninger, der fremkommer under de enkelte besigtigelser. Det skal bemærkes, at Dansk Servicekonsulent ikke tager stilling til hvorvidt kommunens lokaliteter i større eller mindre grad skal udelades af modellerne. Dansk Servicekonsulent har i forhold til Regnbuen vurderet, at bygningens rengøringstekniske indretning, herunder muligheden for at planlægge den daglige rengøring, ikke giver anledning til en udeladelse. I Høringssvaret fremgår forskellige synspunkter omkring de opgaver husassistenterne udfører, herunder rengøringsopgaver. Dansk Servicekonsulent anerkender Handicapområdets oplevelse af husassistenternes arbejdsfunktioner, men det er vores erfaring, at en opdeling imellem pleje og rengøringsopgaver giver det bedste resultat, ligesom det i overvejende grad er det økonomisk mest fordelagtige for kommunale løsninger. Måling af sygedage og arbejdsmiljø kan ske på forskellige grundlag. Dansk Servicekonsulent har ved analysen lagt erfaringer til grund fra andre sammenlignelige opgaver, der har været hjemtaget efter en årrække. Efterfølgende evalueringer har i en række tilfælde vist, at opgaver, der blev samlet i en centralt styret rengøringsafdeling, oplevede markante fald i sygefraværet i forhold til tidligere, ligesom det har været målbart, at arbejdsmiljøet blev væsentligt forbedret. Dansk Servicekonsulent har lagt mere end 20 års erfaring til grund for denne analyse, og forventer ikke, der vil ske forringelser i rengøringsniveauet i forhold til tidligere. 1.5 Kommentar til Høringssvar i Teknik- og Miljøcenter - CMU Ingen kommentarer 1.6 Kommentar til Høringssvar for Erhverv, Fritid og Kommunikation - CMU I forhold til, hvorvidt institutionerne/arbejdspladserne har mulighed for at påvirke planlægningen af opgaverne lokalt, fx gennem en månedlig plan, kan Dansk Servicekonsulent henvise til bl.a. afsnit 4.2 Kvalitetssikring, kvalitetskontrol og kvalitetsrapportering, hvoraf det bl.a. fremgår, at uanset hvem, der har ansvaret for udførelse af rengøringen, bør det af hensyn til den overordnede rengøringsstrategi forudsættes, at der foretages en løbende rapportering af kvaliteten til den enkelte lokalitet og til Ringsted Kommunes opgaveansvarlige. Kvalitetssikring, -kontrol og - rapportering bør derfor for rengøringsarbejdet i Ringsted Kommune som minimum indeholde følgende elementer: 7

8 Rengøringsinstruktion Procedure for medarbejdernes egenkontrol Procedure for serviceledelsens inspektion Fejlmeldingsprocedure Opfølgning på aftaler Servicebesøg/-rapporter Overordnet og detaljeret periodevis kvalitetsvurdering Afhjælpning/udbedring af konstaterede/rapporterede svigt Reaktionstider Institutionerne/arbejdspladserne har herigennem mulighed for at påvirke planlægningen af opgaverne lokalt. 1.7 Kommentar til Høringssvar fra Ledelsescentret - CMU Det kan bekræftes, at der ved hjemtagelse af hele området (Model 1) vil skulle afsættes ressourcer til bl.a. Ledelsescentret, idet det vil kræve nogle administrative ressourcer i forhold til driften. Dansk Servicekonsulent har indbygget et samlet overhead på 3,5 % af den beregnede grundlønsvolumen til dækning af overordnede administrative omkostninger, herunder de overordnede omkostninger, der måtte vedrøre Ledelsescentret. Som nævnt i analysen, finder Dansk Servicekonsulent en grænsedragning imellem rengøring og plejeopgaver for den mest økonomisk fordelagtige løsning uanset valg af model. Det er Dansk Servicekonsulents anbefaling, at der efter beslutning om model, sker en tilpasning over en periode, herunder at der udarbejdes klare retningslinjer for de mulige kombinationsstillinger, der måtte være behov for. 1.8 Kommentar til Høringssvar MadhuZet Zahles - LMU Det kan bekræftes, at der vil ske en tilretning af de oplyste rengøringstimer fra 64 timer pr. uge til 45,8 timer pr. uge. I forhold til de øvrige punkter i Høringssvaret, kan Dansk Servicekonsulent ikke udlede konkrete forhold, som ikke allerede er afdækket i analysen, herunder at det klart fremgår af bl.a. Model 1, at der er afsat ressourcer til en forøget indsats for tilvejebringelse af den nødven- 8

9 dige kvalitet. I forhold til analysens afsnit omkring sygefravær ved valg af Model 1, kan Dansk Servicekonsulent oplyse, at der foreligger en entydig dokumentation for analysens standpunkt desangående. 1.9 Kommentar til Høringssvar Solbakken - LMU Dansk Servicekonsulent kan bekræfte, at der i forhold til analysen er foretaget en grænsefladedragning imellem, hvad der i analysen omhandler rengøringsopgaver og, hvad der er plejeopgaver. Grænsedragningen er foretaget med udgangstagen i Ringsted Kommunes besluttede Kvalitetsstandard fra april 2012, jf. bilag 7, Kvalitetsstandard for Plejecentre. Det er således Dansk Servicekonsulents erfaring, at en adskillelse af opgaverne er den mest økonomisk fordelagtige. Dansk Servicekonsulent tager ikke stilling til, hvorvidt denne løsning er den bedst egnede for kommunen. I forhold til det somatiske afsnit på plejecentrene, kan det bekræftes, at der bør skeles til de personalemæssige kompetencer, som skal udføre opgaverne. Dette er der taget højde i afsnit 4.3 Personaleressourcer, hvoraf følgende fremgår: o at uanset hvordan rengøringsopgaverne i Ringsted Kommune organiseres, bør der dog overordnet stilles en række minimumskrav til medarbejdernes personlige og faglige forudsætninger og eksempelvis uniformering, Id-kort, sproglighed, uddannelse m.v. Vold mod personalet er desværre en kendt faktor i mange sammenhænge. Hvordan dette opleves i Ringsted Kommune har Dansk Servicekonsulent ikke taget stilling til. Det er imidlertid Dansk Servicekonsulents erfaring fra registreringsbesøg i andre kommuner, at det overordnet set i sammenhænge, hvor ældrecentre og Bo- og Servicecentre har været omhandlet af besøgene, oftere har været nødvendigt med særlige eskorteforanstaltninger fra det stedlige personale, når det galt Bo- og Servicecentrene. Dansk Servicekonsulent har ikke ved denne analyse fundet det aktuelt, at uddybe kommunens erfaring med området fra før 2009, hvor rengøringen var organiseret i en centralt styret rengøringsafdeling, men ved et eventuelt valg af Model 1, kan Dansk Servicekonsulent oplyse, at analysen og dens anbefalinger hviler på sammenlignelige opgaver. Som et konkret eksempel kan henvises til Helsingør Kommunes hjemmeside, Økonomiudvalgsmøde den 19/5-2014, sagsnr.: 14/7042, omhandlende evaluering af en hjemtagen rengøringsopgave i 2012, hvor ca. 25 % af den samlede rengøringsvolumen i kommunen var omfattet. Af evalueringen kan det udledes, at den hjemtagne rengøring har været forbundet med en dokumenterbar succes, der i det overordnede hviler på det 9

10 samme grundlag, som beskrevet i denne analyses Model 1. Artikel omhandlende do i Frederiksborg Amts Avis den 19/ bekræfter det forhold yderligere, dette ved at nævne, at der ved en undersøgelse blandt institutionernes involverede parter, blev konstateret stor opbakning til evalueringsrapportens påstande. Det er Dansk Servicekonsulent erfaring, at der især indenfor de seneste 3 4 år er sket en udvikling, der viser at professionelle kommunale rengøringsvirksomheder, der hviler på et højt fagligt niveau, kan forblive konkurrencedygtige i forhold til den private sektor, når det hviler på et solidt grundlag. I forhold til det økonomiske fundament i modellerne kan det oplyses, at der jf. analysen er udarbejdet en budgetmodel omhandlende de faktiske oplyste løntimer tillagt alle med opgaverne værende omkostninger. De konkrete lønsummer kan der ikke sammenlignes direkte med de summer, der fremgår af analysens bilag 1, Lokalitetslisten kolonne k12 k Kommentar til Høringssvar Plejecenter Ortved - LMU Dansk Servicekonsulent har vurderet hver enkelt lokalitet individuelt, bl.a. med udgangstagen i lokalitetens indretning og fremkommelighed samt de oplysninger, der fremkommer under de enkelte besigtigelser. Det skal bemærkes, at Dansk Servicekonsulent ikke tager stilling, til hvorvidt kommunens lokaliteter i større eller mindre grad skal udelades af modellerne. Dansk Servicekonsulent har i forhold til Bo- og Servicecenter Ringsted vurderet, at bygningernes rengøringstekniske indretning, herunder muligheden for at planlægge den daglige rengøring, giver anledning til en udeladelse. Vold mod personalet er desværre en kendt faktor i mange sammenhænge. Hvordan dette opleves i Ringsted Kommune har Dansk Servicekonsulent ikke taget stilling til. Det er imidlertid Dansk Servicekonsulents erfaring fra registreringsbesøg i andre kommuner, at det overordnet set i sammenhænge, hvor ældrecentre og Bo- og Servicecentre har været omhandlet af besøgene, oftere har været nødvendigt med særlige eskorteforanstaltninger fra det stedlige personale, når det galt Bo- og Servicecentrene Kommentar til Høringssvar Sundhed og Træning - LMU Ingen kommentarer 1.12 Kommentar til Høringssvar Nebs Møllegård MED Ingen kommentarer 10

11 1.13 Kommentar til Høringssvar Ringsted Kongrescenter - LMU Det kan bekræftes, at der ved rapportens udfærdigelse er taget højde for de store sæsonudsving. Dette er bl.a. sket ved at lægge de oplysninger til grund for analysen, som blev udleveret af den stedlige driftsleder på et besigtigelses- og registreringsbesøg den 19/ Herudover har der fundet et kvalitetssikringsmøde sted den 28/4 imellem Styregruppen og Kongrescentret, og hvor Kongrescentret var repræsenteret af den stedlige driftsleder. På mødet blev de væsentligste registreringer drøftet igen, og de rengøringsmæssige udfordringer omkring såvel den bygningsmæssige rengøringsvedligeholdelse som de rengøringsopgaver, som på særskilt aftale med brugerne løbende udføres af de stedlige medarbejdere blev drøftet. Dansk Servicekonsulent har udelukkende forholdt sig til den indvendige bygningsmæssige rengøringsvedligeholdelse, hvorfor de rengøringsydelser, der er oplyst, bliver bestilt og udført på særskilt afregning af brugerne, ikke har indgået som grundlag i analysen. Efter Høringsfristens udløb den 21/5-2014, har Dansk Servicekonsulent behandlet det fremsendte Høringssvar med ovenstående kommentarer. Den 9. maj 2014 efter at analysen er sendt i høring, fremsender Kongrescentret supplerende oplysninger til analysegrundlaget. Oplysningerne fremgår separat som bilag 1.13a, Supplerende registreringsoplysninger Ringsted Kongrescenter. Med afsæt i de nye oplysninger, er det Dansk Servicekonsulent opfattelse, at Kongrescentret udelades i første fase i analysen, og at der i stedet sker en nærmere registrering og afklaring af de faktiske renholdelsesomkostninger for lokaliteten Kommentar til Høringssvar Ringsted Sport Center - LMU Det er, som det fremgår i analysen, Dansk Servicekonsulents anbefaling, at der efterfølgende sker en budgettilpasning. Hos Ringsted Sportscenter (inkl. Svømmeland) er det især gældende, idet omkostningen for den del af rengøringsopgaverne, der udføres af det tekniske personale samt halassistenter m.v., ikke har indgået i analysens nuværende budgetgrundlag. Dansk Servicekonsulent har derimod kunnet beregne en forventet fremadrettet omkostning for hver af de 4 modeller, der er foreslået. Omkostningen er beregnet ud fra egentlige opmålinger i forhold til stedets oplyste behov. I forhold til Bilag 9, Opgavefordeling Rengøring, Svømmehal, kan det oplyses, at Dansk Servicekonsulent udelukkende arbejder med gennemprøvede løsningsforslag i dialog med vores kommunale kunder. Ved denne opgave er der, foruden en opmåling af den daglige grundige rengøring i Svømmeland, lagt erfaringer til grund fra andre sammenlignelige opgaver indenfor de sene- 11

12 ste 3 år, hvor der skulle tilvejebringes et højt niveau til den laveste omkostning. Dansk Servicekonsulent har i analysen peget på, at der med fordel kan ske en budgettilpasning i forhold til det nuværende budget, dette som følge af en manglende grænsedragning af de økonomiske midler, der i dag anvendes til rengøring ved brug af stedets tekniske personale. For Ringsted Sportscenter (inkl. Svømmeland) vil den foreslåede budgettilpasning i givet fald indebære en nærmere kortlægning af det samlede budget til rengøringen inkl. de rengøringsopgaver, der i dag udføres af det stedlige tekniske personale/halassistenter Kommentar til Høringssvar Knud Lavard Centret - MED Dansk Servicekonsulent har med udgangspunkt i den anvendte budgetmodel, foretaget en grænsedragning imellem ydelser, der ud fra analysens forudsætning skulle adskilles fra rengøringsbudgettet og ydelser, der med fordel kunne forblive udført af de stedlige rengøringspersonaler. Grænsedragningen er foretaget ud fra en konkret vurdering på stedet i de enkelte tilfælde. Der er således taget udgangspunkt i den konkrete lokalitet ved kortlægningen af disse og ikke antal medarbejdere el.lign Kommentar til Høringssvar Ringsted Brandvæsen, LMU Det nuværende budget er beregnet ud fra den oplyste lønsum, tillagt øvrige faste omkostninger, tillagt et overordnet overhead til administration m.v Kommentar til Høringssvar Vej- og Ejendomscenter - CMU Ingen kommentarer 1.18 Oversigt indkomne høringssvar 12

13 HS. nr. Analyserapport Sammensætning af udvalg og proces Personale Organisering Omkostning og økonomi Synlighed Velfærdsteknologi og kvalitet Fejl 1.1 Medlemmerne har ikke haft det fulde materiale i god nok tid Anbefaler en analyse af en alternativ model 1.2 Undres over at Regnbuen ikke fremgår på listen over særlige områder Arbejdet foregår i dag som en integreret del af de samlede arbejdsopgaver. Hensynet til borgerne er det vigtigste Model 3 eller 4 foretrækkes Behov for usynlig rengøring Ønsker at borgerne inddrages i rengøringen 1.3 CMU stiller sig undrende overfor en række påstande og konklusioner i analyserapporten Det er ikke hensigtsmæssigt, at CMU/LMU har fået så kort tid til at sætte sig ind i det omfangsrige materiale Det er særlig vigtigt, at rengøringspersonalet er instrueret i de særegne arbejdsgange, der kendetegner plejecentrene. Udefrakommende rengøringspersonale kan give anledning til unødvendige konfrontationer Det er et centralt aspekt, at personalet er ansat og ledet på centrene, hvilket imødekommes af model 3 og Ikke enig i analysens påstand om færre sygedage ved central model. Ikke enig i at der kan ske opsplitning af opgaverne. Vigtigt at bibeholdehusassistenterne, der yder andre vigtige serviceydelser Model 3 eller 4 foretrækkes, valg af Model 1 eller 2, vil være bekymrende 1.5 Ønsker, at der sker en høring angående den oplevede rengøringsstandard 1.6 Særlige udfordringer for Kongrescentret og Sportscentret ift. overlappende opgaver mellem teknisk-, service- og rengøringspersonalet Anbefaler, at der arbejdes videre med Model 3 eller model Såfremt model 1 vælges (hjemtagelse), skal der udarbejdes klare retningslinjer for kombinationsstillinger Ved beslutning af model 1 vil der skulle afsættes ressourcer til Ledelsescentret 13

14 HS. nr. Analyserapport Sammensætning af udvalg og proces Personale Organisering Omkostning og økonomi Synlighed Velfærdsteknologi og kvalitet Fejl 1.8 Stiller sig tvivlende overfor færre sygedage ved valg af Model 1 Ønsker model 4 Synlig rengøring en fordel Rengøringstimer ændres fra 64 timer pr. uge til 45,8 timer pr. uge 1.9 I analysen nævnes, at man nemt vil kunne adskille pleje og rengøringsdelen. Det er vi helt uenige i Utilfredsstillende, med så kort tid til at sætte sig ind i materialet. Husassistenter indgår aldrig i personlig pleje, og personlig pleje har aldrig og vil aldrig blive udført af husassistenter. Kombinationsstillinger, indeholder såvel rengøring som lettere plejeopgaver Ønske om Model 4, eller blive udeholdt på lige fod med Bo og Servicecentret. Lignende model som i model 1 har været afprøvet i kommunen inden for de seneste år med meget dårligt resultat. økonomien i de forskellige modeller er uoverskuelig 1.10 Det er utilfredsstillende med så kort en frist. Det giver det bedst mulige arbejdsmiljø, at være ansat under plejelederen Model 3 4 ligger tæt op af nuværende løsning. Ønske om at blive organiseret som Boog Servicecenter 1.11 Indstiller model med valgfrihed 1.12 Ønsker at bibeholde opgaven i nuværende regi 1.13 Analysen afspejler ikke virkeligheden Forkert analysegrundlag, bør udelades i første fase 1.14 Udokumenterede udsagn. Har ikke taget hensyn til, at Ringsted Svømmeland ikke kan sammenlignes med en normal svømmehal. Behov for stor fleksibilitet i personalets indsatsområder. Ekstern rengøringsmodel vil hindre en effektiv udnyttelse af personaleressourcerne Peger på Model 1 eller 4 i denne sammenhæng. Ringsted Svømmeland skal levere en høj standard 1.15 Utilfreds med den korte frist Vigtigt, det er det samme personale, der kommer hos borgerne Anbefaler Model 3 eller 4 Mener, der er urigtige tal i analysen 1.16 Ønsker Model 3 eller 4 Mener, der er anvendt forkert budgettal 1.17 En samlet organisation vil understøtte det bedst mulige arbejdsmiljø Anbefaler Model 1. Rengøring foretaget af kommunalt ansat personale vil give størst muligt ejerskab til opgaveløsningen. 14

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler Karin Mathiesen, Maya Flensborg Jensen og Hans Hvenegaard April 2007 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Center for Ældre Analyse af samarbejdet mellem bestiller og udfører og udfører og modtager samt kortlægning af vagtplanlægningsmodeller i hjemmeplejen December 2014 Ældrepuljen

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere