Kommentarer til indkomne høringssvar, Høring af analyserapport. Kommentarer med videre til indkomne høringssvar 28. maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer til indkomne høringssvar, Høring af analyserapport. Kommentarer med videre til indkomne høringssvar 28. maj 2014"

Transkript

1 Høring af analyserapport Rengøring af kommunale lokaliteter Ringsted Kommune 2014 Kommentarer til indkomne høringssvar, 1

2 Indholdsfortegnelse: Bilagsoversigt: Kommentar til Høringssvar Børnecenter - CMU og Skolecenter - CMU Kommentar til Høringssvar Socialcenter - CMU Kommentar til Høringssvar Sundheds- og omsorgscenter - CMU Kommentar til Høringssvar Handicapområdet - LMU Kommentar til Høringssvar i Teknik- og Miljøcenter - CMU Kommentar til Høringssvar for Erhverv, Fritid og Kommunikation - CMU Kommentar til Høringssvar fra Ledelsescentret - CMU Kommentar til Høringssvar MadhuZet Zahles - LMU Kommentar til Høringssvar Solbakken - LMU Kommentar til Høringssvar Plejecenter Ortved - LMU Kommentar til Høringssvar Sundhed og Træning - LMU Kommentar til Høringssvar Nebs Møllegård MED Kommentar til Høringssvar Ringsted Kongrescenter - LMU Kommentar til Høringssvar Ringsted Sport Center - LMU Kommentar til Høringssvar Knud Lavard Centret - MED Kommentar til Høringssvar Ringsted Brandvæsen, LMU Kommentar til Høringssvar Vej- og Ejendomscenter - CMU Oversigt indkomne høringssvar

3 Bilagsoversigt: 1.1 Høringssvar Børnecenter CMU og Skolecenter - CMU 1.2 Høringssvar Socialcenter - CMU 1.3 Høringssvar Sundheds- og omsorgscenter - CMU 1.4 Høringssvar Handicapområdet - LMU 1.5 Høringssvar i Teknik- og Miljøcenter - CMU 1.6 Høringssvar for Erhverv, Fritid og Kommunikation - CMU 1.7 Høringssvar fra Ledelsescentret - CMU 1.8 Kommentar til Høringssvar MadhuZet Zahles - LMU 1.9 Høringssvar Solbakken - LMU 1.10 Høringssvar Plejecenter Ortved - LMU 1.11 Høringssvar Sundhed og Træning - LMU 1.12 Høringssvar Nebs Møllegård - MED 1.13 Høringssvar Ringsted Kongrescenter LMU 1.13a Supplerende registreringsoplysninger Ringsted Kongrescenter 1.14 Høringssvar Ringsted Sport Center - LMU 1.15 Høringssvar Knud Lavard Centret - MED 1.16 Høringssvar Ringsted Brandvæsen - LMU 1.17 Høringssvar Vej- og Ejendomscenter - CMU 3

4 Dansk Servicekonsulent har efter aftale med Ringsted Kommune gennemgået de indkomne høringssvar, og skal hermed fremkomme med kommentarer hertil i forhold til den videre behandling. Det skal hertil bemærkes, at kommentarerne alene er valgt ud fra indholdet i høringssvarene og at der dermed kan være andre forhold som med rette kunne være behandlet. Kommentarerne er, jf. afsnit 1.18 Oversigt indkomne høringssvar, opdelt i 8 hovedpunkter. Indholdet af høringssvarene uddybes i afsnit 1 Kommentarer til Høringssvar. Høringssvarene fremgår i sin fulde længde af separat vedlagte bilag 1, Høring af rengøringsanalyse Der var ved høringsfristens udløb den 21. maj 2014 indkommet 17 høringssvar. Analyserapporten Flere af høringssvarere kritiserer rapporten for ikke at afspejle de faktiske forhold, mens andre kritiserer den for at anbefale, at enkelte lokaliteter udeholdes fra at indgå i de foreslåede løsninger, imens andre sammenlignelige lokaliteter fastholdes. Nogle høringssvar er uenige i analysens konklusioner omkring etablering af en centraliseret service og rengøringsafdeling, imens andre er uenige i analysens konklusioner omkring grænsefladedragningerne imellem rengøring pleje og serviceydelserne. Flere er direkte uenige i, at en hjemtagelse af alle opgaverne, som foreslået i Model 1, kan dække de nuværende behov i fuldt omfang. Enkeltstående svar giver udtryk for, at analysegrundlaget i enkelte sammenhænge ikke er korrekt. Der er dog også ros af eksempelvis rapportens forslag til, at en samlet rengøringsenhed vil give mulighed for at arbejde med potentielle synergieffekter. Dansk Servicekonsulents kommentarer Det kan bekræftes, at rapporten kan være svær at forholde sig til i forhold til den enkelte høringspart. Dette skyldes blandt andet, at den nuværende situation, hvor kontrakten med ISS udløber i 2014, har krævet en forholdsmæssig hurtig sagsbehandling i Vej og Ejendomscentret for at nå til en politisk behandling/beslutning inden sommerferien. Den stramme tidsplan nødvendiggjorde derfor en høringsproces med afsæt i et overordnet beslutningsniveau i de berørte centre. Konsekvensen af beslutningen om at sende analysen i høring på flere niveauer, afspejler sig bl.a. i de indkomne høringssvar. Flere af høringssvarene udtrykker utilfredshed med den stramme proces samt manglende medinddragelse. Det er Dansk Servicekonsulents oplevelse efter gennemgangen af svarene, at den omfattende høring har været udfordret af den stramme tidsplan, der, som tidligere nævnt, har taget udgangspunkt i en overordnet høringsproces. Med hensyn til kritikken af, at analysen indeholder fejl, kan det oplyses, at Dansk Servicekonsulent har lagt mere end 20 års erfaring til grund for de gennemførte kalkulationer med videre. Herunder indgår helt naturligt også en sammenligning med opnåede resultater i en lang række andre sam- 4

5 menlignelige kommuner indenfor de forskellige modeller. Flere af de påpegede fejl i høringssvarene er fremkommet som følge af data, de omhandlende lokaliteter skriftligt har udleveret under registreringsbesøgene, og som Dansk Servicekonsulent efterfølgende har taget udgangspunkt i. 1.1 Kommentar til Høringssvar Børnecenter - CMU og Skolecenter - CMU Det kan bekræftes, at forløbet har en stram tidsplan, og at dette først og fremmest skyldes, at kontrakten med ISS Facility Service A/S udløber den 31/ , uden mulighed for yderligere forlængelse. Det er Dansk Servicekonsulents vurdering, at den nuværende beskrivelse af de ønskede modeller er fuldt dækkende, og at der ville kunne ske en tilpasning af analysens kravspecifikation m.v., som imødekommer behovet ved en fuld decentral model. Det er ikke muligt at forlænge den nuværende kontrakt yderligere 1.2 Kommentar til Høringssvar Socialcenter - CMU Dansk Servicekonsulent har vurderet hver enkelt lokalitet individuelt, bl.a. med udgangstagen i lokalitetens indretning og fremkommelighed samt de oplysninger, der fremkommer under de enkelte besigtigelser. Det skal bemærkes, at Dansk Servicekonsulent ikke tager stilling, til hvorvidt kommunens lokaliteter i større eller mindre grad skal udelades af modellerne. Dansk Servicekonsulent har i forhold til Regnbuen vurderet, at bygningens rengøringstekniske indretning, herunder muligheden for at planlægge den daglige rengøring, ikke giver anledning til en udeladelse. I forhold til tidspunktet for arbejdets udførelse, har Dansk Servicekonsulent taget udgangspunkt i den for kommunen mest økonomisk fordelagtige løsning. Det er Dansk Servicekonsulents erfaring fra andre sammenlignelige lokaliteter, at arbejdet i det væsentligste kan tilrettelægges på hverdage indenfor tidsrummet kl , samt at dette giver et optimalt samspil imellem rengøringspersonalet og det øvrige stedlige personale. 1.3 Kommentar til Høringssvar Sundheds- og omsorgscenter - CMU I forhold til rengøringspersonalet, er det Dansk Servicekonsulents opfattelse, at det samlede analysegrundlag inkl. bilag overordnet set har taget højde for de personalemæssige aspekter i alle de foreslåede modeller, og at de kan dække de behov, der fremgår af Høringssvaret. Det er Dansk Servicekonsulents erfaring, at en grænsedragning imellem pleje- og rengøringsopga- 5

6 verne er den økonomisk mest fordelagtige løsning. Det er ligeledes Dansk Servicekonsulents erfaring, at opslåede plejestillinger indeholdende egentlige rengøringsfunktioner, ikke frembringer den optimale grobund for personalerekvirering, dermed ikke sagt, at personalerekvireringen ikke fungerer tilfredsstillende hos Ringsted Kommune. Plejecenter Ortveds centerleder gjorde på et indledende registreringsmøde den 19/ ude på centret Dansk Servicekonsulent opmærksom på en potentiel problemstilling ved rekvirering af plejepersonale, når disse plejestillinger tillige indeholdt rengøringsfunktioner. I forhold til, at CMU stiller sig undrende overfor Analyserapportens påstande og konklusioner, herunder en udeladelse af et punkt omhandlende velfærdsteknologi, har Dansk Servicekonsulent følgende kommentarer: 1. Plejecenter Ortveds centerledelse gjorde under et registreringsmøde den 19/ Dansk Servicekonsulent opmærksom på en mulig problemstilling ved rekvirering af personale til plejeområdet, når rengøringen udgjorde en del af normeringsgrundlaget. Dansk Servicekonsulent registrerede, at en stilling, der havde været opslået, og som havde indeholdt såvel pleje som rengøringsopgaver kombinationsstilling, havde givet centerlederen en oplevelse af, at der på trods af en stor interesse, havde været et stort frafald af ansøgere. Dansk Servicekonsulent blev under besøget opfordret til at medtage den erfaring i analysegrundlaget. 2. I forbindelse med registreringsmødet på Knud Lavard Centret, blev arbejdsplanerne for de enkelte områder efterfølgende fremsendt skriftligt til Dansk Servicekonsulent. Af de fremsendte arbejdsplaner fremgår der med tydelighed, hvilke områder der var omfattet af rengøring weekender. Dansk Servicekonsulent foretager en tilretning af bilag 1, Lokalitetslisten, samt en tilretning i afsnit 3.5 Opmåling og registrering, i forhold til weekendrengøringen på Knud Lavard Centret 3. Det er Dansk Servicekonsulents erfaring, at velfærdsteknologi skal anvendes i praksis for at gøre en forskel. I Ringsted Kommune foregår der allerede i dag forsøg med velfærdsteknologi på lokaliteter, bl.a. forsøges der med inddragelse af brugere på skoler, ligesom der f.eks. anvendes robotstøvsugere på enkelte lokaliteter. Dansk Servicekonsulent har ikke et indgående kendskab til forsøgene på skolerne, men det er drøftet i Styregruppen, hvorvidt forsøg, der ikke er afsluttede, skal indgå i analysen, så længe der ikke kan udledes endelige konklusioner på effektivitet m.v. Analysen anvender rigtignok ikke udtrykket velfærdsteknologi, men den praktiserer den i bred forstand i analysens helhed, ligesom analysen overordnet set har taget højde for at inddrage denne efter en beslutning af model. 6

7 1.4 Kommentar til Høringssvar Handicapområdet - LMU Dansk Servicekonsulent vurderer hver enkelt lokalitet individuelt, bl.a. med udgangstagen i lokalitetens indretning og fremkommelighed samt de oplysninger, der fremkommer under de enkelte besigtigelser. Det skal bemærkes, at Dansk Servicekonsulent ikke tager stilling til hvorvidt kommunens lokaliteter i større eller mindre grad skal udelades af modellerne. Dansk Servicekonsulent har i forhold til Regnbuen vurderet, at bygningens rengøringstekniske indretning, herunder muligheden for at planlægge den daglige rengøring, ikke giver anledning til en udeladelse. I Høringssvaret fremgår forskellige synspunkter omkring de opgaver husassistenterne udfører, herunder rengøringsopgaver. Dansk Servicekonsulent anerkender Handicapområdets oplevelse af husassistenternes arbejdsfunktioner, men det er vores erfaring, at en opdeling imellem pleje og rengøringsopgaver giver det bedste resultat, ligesom det i overvejende grad er det økonomisk mest fordelagtige for kommunale løsninger. Måling af sygedage og arbejdsmiljø kan ske på forskellige grundlag. Dansk Servicekonsulent har ved analysen lagt erfaringer til grund fra andre sammenlignelige opgaver, der har været hjemtaget efter en årrække. Efterfølgende evalueringer har i en række tilfælde vist, at opgaver, der blev samlet i en centralt styret rengøringsafdeling, oplevede markante fald i sygefraværet i forhold til tidligere, ligesom det har været målbart, at arbejdsmiljøet blev væsentligt forbedret. Dansk Servicekonsulent har lagt mere end 20 års erfaring til grund for denne analyse, og forventer ikke, der vil ske forringelser i rengøringsniveauet i forhold til tidligere. 1.5 Kommentar til Høringssvar i Teknik- og Miljøcenter - CMU Ingen kommentarer 1.6 Kommentar til Høringssvar for Erhverv, Fritid og Kommunikation - CMU I forhold til, hvorvidt institutionerne/arbejdspladserne har mulighed for at påvirke planlægningen af opgaverne lokalt, fx gennem en månedlig plan, kan Dansk Servicekonsulent henvise til bl.a. afsnit 4.2 Kvalitetssikring, kvalitetskontrol og kvalitetsrapportering, hvoraf det bl.a. fremgår, at uanset hvem, der har ansvaret for udførelse af rengøringen, bør det af hensyn til den overordnede rengøringsstrategi forudsættes, at der foretages en løbende rapportering af kvaliteten til den enkelte lokalitet og til Ringsted Kommunes opgaveansvarlige. Kvalitetssikring, -kontrol og - rapportering bør derfor for rengøringsarbejdet i Ringsted Kommune som minimum indeholde følgende elementer: 7

8 Rengøringsinstruktion Procedure for medarbejdernes egenkontrol Procedure for serviceledelsens inspektion Fejlmeldingsprocedure Opfølgning på aftaler Servicebesøg/-rapporter Overordnet og detaljeret periodevis kvalitetsvurdering Afhjælpning/udbedring af konstaterede/rapporterede svigt Reaktionstider Institutionerne/arbejdspladserne har herigennem mulighed for at påvirke planlægningen af opgaverne lokalt. 1.7 Kommentar til Høringssvar fra Ledelsescentret - CMU Det kan bekræftes, at der ved hjemtagelse af hele området (Model 1) vil skulle afsættes ressourcer til bl.a. Ledelsescentret, idet det vil kræve nogle administrative ressourcer i forhold til driften. Dansk Servicekonsulent har indbygget et samlet overhead på 3,5 % af den beregnede grundlønsvolumen til dækning af overordnede administrative omkostninger, herunder de overordnede omkostninger, der måtte vedrøre Ledelsescentret. Som nævnt i analysen, finder Dansk Servicekonsulent en grænsedragning imellem rengøring og plejeopgaver for den mest økonomisk fordelagtige løsning uanset valg af model. Det er Dansk Servicekonsulents anbefaling, at der efter beslutning om model, sker en tilpasning over en periode, herunder at der udarbejdes klare retningslinjer for de mulige kombinationsstillinger, der måtte være behov for. 1.8 Kommentar til Høringssvar MadhuZet Zahles - LMU Det kan bekræftes, at der vil ske en tilretning af de oplyste rengøringstimer fra 64 timer pr. uge til 45,8 timer pr. uge. I forhold til de øvrige punkter i Høringssvaret, kan Dansk Servicekonsulent ikke udlede konkrete forhold, som ikke allerede er afdækket i analysen, herunder at det klart fremgår af bl.a. Model 1, at der er afsat ressourcer til en forøget indsats for tilvejebringelse af den nødven- 8

9 dige kvalitet. I forhold til analysens afsnit omkring sygefravær ved valg af Model 1, kan Dansk Servicekonsulent oplyse, at der foreligger en entydig dokumentation for analysens standpunkt desangående. 1.9 Kommentar til Høringssvar Solbakken - LMU Dansk Servicekonsulent kan bekræfte, at der i forhold til analysen er foretaget en grænsefladedragning imellem, hvad der i analysen omhandler rengøringsopgaver og, hvad der er plejeopgaver. Grænsedragningen er foretaget med udgangstagen i Ringsted Kommunes besluttede Kvalitetsstandard fra april 2012, jf. bilag 7, Kvalitetsstandard for Plejecentre. Det er således Dansk Servicekonsulents erfaring, at en adskillelse af opgaverne er den mest økonomisk fordelagtige. Dansk Servicekonsulent tager ikke stilling til, hvorvidt denne løsning er den bedst egnede for kommunen. I forhold til det somatiske afsnit på plejecentrene, kan det bekræftes, at der bør skeles til de personalemæssige kompetencer, som skal udføre opgaverne. Dette er der taget højde i afsnit 4.3 Personaleressourcer, hvoraf følgende fremgår: o at uanset hvordan rengøringsopgaverne i Ringsted Kommune organiseres, bør der dog overordnet stilles en række minimumskrav til medarbejdernes personlige og faglige forudsætninger og eksempelvis uniformering, Id-kort, sproglighed, uddannelse m.v. Vold mod personalet er desværre en kendt faktor i mange sammenhænge. Hvordan dette opleves i Ringsted Kommune har Dansk Servicekonsulent ikke taget stilling til. Det er imidlertid Dansk Servicekonsulents erfaring fra registreringsbesøg i andre kommuner, at det overordnet set i sammenhænge, hvor ældrecentre og Bo- og Servicecentre har været omhandlet af besøgene, oftere har været nødvendigt med særlige eskorteforanstaltninger fra det stedlige personale, når det galt Bo- og Servicecentrene. Dansk Servicekonsulent har ikke ved denne analyse fundet det aktuelt, at uddybe kommunens erfaring med området fra før 2009, hvor rengøringen var organiseret i en centralt styret rengøringsafdeling, men ved et eventuelt valg af Model 1, kan Dansk Servicekonsulent oplyse, at analysen og dens anbefalinger hviler på sammenlignelige opgaver. Som et konkret eksempel kan henvises til Helsingør Kommunes hjemmeside, Økonomiudvalgsmøde den 19/5-2014, sagsnr.: 14/7042, omhandlende evaluering af en hjemtagen rengøringsopgave i 2012, hvor ca. 25 % af den samlede rengøringsvolumen i kommunen var omfattet. Af evalueringen kan det udledes, at den hjemtagne rengøring har været forbundet med en dokumenterbar succes, der i det overordnede hviler på det 9

10 samme grundlag, som beskrevet i denne analyses Model 1. Artikel omhandlende do i Frederiksborg Amts Avis den 19/ bekræfter det forhold yderligere, dette ved at nævne, at der ved en undersøgelse blandt institutionernes involverede parter, blev konstateret stor opbakning til evalueringsrapportens påstande. Det er Dansk Servicekonsulent erfaring, at der især indenfor de seneste 3 4 år er sket en udvikling, der viser at professionelle kommunale rengøringsvirksomheder, der hviler på et højt fagligt niveau, kan forblive konkurrencedygtige i forhold til den private sektor, når det hviler på et solidt grundlag. I forhold til det økonomiske fundament i modellerne kan det oplyses, at der jf. analysen er udarbejdet en budgetmodel omhandlende de faktiske oplyste løntimer tillagt alle med opgaverne værende omkostninger. De konkrete lønsummer kan der ikke sammenlignes direkte med de summer, der fremgår af analysens bilag 1, Lokalitetslisten kolonne k12 k Kommentar til Høringssvar Plejecenter Ortved - LMU Dansk Servicekonsulent har vurderet hver enkelt lokalitet individuelt, bl.a. med udgangstagen i lokalitetens indretning og fremkommelighed samt de oplysninger, der fremkommer under de enkelte besigtigelser. Det skal bemærkes, at Dansk Servicekonsulent ikke tager stilling, til hvorvidt kommunens lokaliteter i større eller mindre grad skal udelades af modellerne. Dansk Servicekonsulent har i forhold til Bo- og Servicecenter Ringsted vurderet, at bygningernes rengøringstekniske indretning, herunder muligheden for at planlægge den daglige rengøring, giver anledning til en udeladelse. Vold mod personalet er desværre en kendt faktor i mange sammenhænge. Hvordan dette opleves i Ringsted Kommune har Dansk Servicekonsulent ikke taget stilling til. Det er imidlertid Dansk Servicekonsulents erfaring fra registreringsbesøg i andre kommuner, at det overordnet set i sammenhænge, hvor ældrecentre og Bo- og Servicecentre har været omhandlet af besøgene, oftere har været nødvendigt med særlige eskorteforanstaltninger fra det stedlige personale, når det galt Bo- og Servicecentrene Kommentar til Høringssvar Sundhed og Træning - LMU Ingen kommentarer 1.12 Kommentar til Høringssvar Nebs Møllegård MED Ingen kommentarer 10

11 1.13 Kommentar til Høringssvar Ringsted Kongrescenter - LMU Det kan bekræftes, at der ved rapportens udfærdigelse er taget højde for de store sæsonudsving. Dette er bl.a. sket ved at lægge de oplysninger til grund for analysen, som blev udleveret af den stedlige driftsleder på et besigtigelses- og registreringsbesøg den 19/ Herudover har der fundet et kvalitetssikringsmøde sted den 28/4 imellem Styregruppen og Kongrescentret, og hvor Kongrescentret var repræsenteret af den stedlige driftsleder. På mødet blev de væsentligste registreringer drøftet igen, og de rengøringsmæssige udfordringer omkring såvel den bygningsmæssige rengøringsvedligeholdelse som de rengøringsopgaver, som på særskilt aftale med brugerne løbende udføres af de stedlige medarbejdere blev drøftet. Dansk Servicekonsulent har udelukkende forholdt sig til den indvendige bygningsmæssige rengøringsvedligeholdelse, hvorfor de rengøringsydelser, der er oplyst, bliver bestilt og udført på særskilt afregning af brugerne, ikke har indgået som grundlag i analysen. Efter Høringsfristens udløb den 21/5-2014, har Dansk Servicekonsulent behandlet det fremsendte Høringssvar med ovenstående kommentarer. Den 9. maj 2014 efter at analysen er sendt i høring, fremsender Kongrescentret supplerende oplysninger til analysegrundlaget. Oplysningerne fremgår separat som bilag 1.13a, Supplerende registreringsoplysninger Ringsted Kongrescenter. Med afsæt i de nye oplysninger, er det Dansk Servicekonsulent opfattelse, at Kongrescentret udelades i første fase i analysen, og at der i stedet sker en nærmere registrering og afklaring af de faktiske renholdelsesomkostninger for lokaliteten Kommentar til Høringssvar Ringsted Sport Center - LMU Det er, som det fremgår i analysen, Dansk Servicekonsulents anbefaling, at der efterfølgende sker en budgettilpasning. Hos Ringsted Sportscenter (inkl. Svømmeland) er det især gældende, idet omkostningen for den del af rengøringsopgaverne, der udføres af det tekniske personale samt halassistenter m.v., ikke har indgået i analysens nuværende budgetgrundlag. Dansk Servicekonsulent har derimod kunnet beregne en forventet fremadrettet omkostning for hver af de 4 modeller, der er foreslået. Omkostningen er beregnet ud fra egentlige opmålinger i forhold til stedets oplyste behov. I forhold til Bilag 9, Opgavefordeling Rengøring, Svømmehal, kan det oplyses, at Dansk Servicekonsulent udelukkende arbejder med gennemprøvede løsningsforslag i dialog med vores kommunale kunder. Ved denne opgave er der, foruden en opmåling af den daglige grundige rengøring i Svømmeland, lagt erfaringer til grund fra andre sammenlignelige opgaver indenfor de sene- 11

12 ste 3 år, hvor der skulle tilvejebringes et højt niveau til den laveste omkostning. Dansk Servicekonsulent har i analysen peget på, at der med fordel kan ske en budgettilpasning i forhold til det nuværende budget, dette som følge af en manglende grænsedragning af de økonomiske midler, der i dag anvendes til rengøring ved brug af stedets tekniske personale. For Ringsted Sportscenter (inkl. Svømmeland) vil den foreslåede budgettilpasning i givet fald indebære en nærmere kortlægning af det samlede budget til rengøringen inkl. de rengøringsopgaver, der i dag udføres af det stedlige tekniske personale/halassistenter Kommentar til Høringssvar Knud Lavard Centret - MED Dansk Servicekonsulent har med udgangspunkt i den anvendte budgetmodel, foretaget en grænsedragning imellem ydelser, der ud fra analysens forudsætning skulle adskilles fra rengøringsbudgettet og ydelser, der med fordel kunne forblive udført af de stedlige rengøringspersonaler. Grænsedragningen er foretaget ud fra en konkret vurdering på stedet i de enkelte tilfælde. Der er således taget udgangspunkt i den konkrete lokalitet ved kortlægningen af disse og ikke antal medarbejdere el.lign Kommentar til Høringssvar Ringsted Brandvæsen, LMU Det nuværende budget er beregnet ud fra den oplyste lønsum, tillagt øvrige faste omkostninger, tillagt et overordnet overhead til administration m.v Kommentar til Høringssvar Vej- og Ejendomscenter - CMU Ingen kommentarer 1.18 Oversigt indkomne høringssvar 12

13 HS. nr. Analyserapport Sammensætning af udvalg og proces Personale Organisering Omkostning og økonomi Synlighed Velfærdsteknologi og kvalitet Fejl 1.1 Medlemmerne har ikke haft det fulde materiale i god nok tid Anbefaler en analyse af en alternativ model 1.2 Undres over at Regnbuen ikke fremgår på listen over særlige områder Arbejdet foregår i dag som en integreret del af de samlede arbejdsopgaver. Hensynet til borgerne er det vigtigste Model 3 eller 4 foretrækkes Behov for usynlig rengøring Ønsker at borgerne inddrages i rengøringen 1.3 CMU stiller sig undrende overfor en række påstande og konklusioner i analyserapporten Det er ikke hensigtsmæssigt, at CMU/LMU har fået så kort tid til at sætte sig ind i det omfangsrige materiale Det er særlig vigtigt, at rengøringspersonalet er instrueret i de særegne arbejdsgange, der kendetegner plejecentrene. Udefrakommende rengøringspersonale kan give anledning til unødvendige konfrontationer Det er et centralt aspekt, at personalet er ansat og ledet på centrene, hvilket imødekommes af model 3 og Ikke enig i analysens påstand om færre sygedage ved central model. Ikke enig i at der kan ske opsplitning af opgaverne. Vigtigt at bibeholdehusassistenterne, der yder andre vigtige serviceydelser Model 3 eller 4 foretrækkes, valg af Model 1 eller 2, vil være bekymrende 1.5 Ønsker, at der sker en høring angående den oplevede rengøringsstandard 1.6 Særlige udfordringer for Kongrescentret og Sportscentret ift. overlappende opgaver mellem teknisk-, service- og rengøringspersonalet Anbefaler, at der arbejdes videre med Model 3 eller model Såfremt model 1 vælges (hjemtagelse), skal der udarbejdes klare retningslinjer for kombinationsstillinger Ved beslutning af model 1 vil der skulle afsættes ressourcer til Ledelsescentret 13

14 HS. nr. Analyserapport Sammensætning af udvalg og proces Personale Organisering Omkostning og økonomi Synlighed Velfærdsteknologi og kvalitet Fejl 1.8 Stiller sig tvivlende overfor færre sygedage ved valg af Model 1 Ønsker model 4 Synlig rengøring en fordel Rengøringstimer ændres fra 64 timer pr. uge til 45,8 timer pr. uge 1.9 I analysen nævnes, at man nemt vil kunne adskille pleje og rengøringsdelen. Det er vi helt uenige i Utilfredsstillende, med så kort tid til at sætte sig ind i materialet. Husassistenter indgår aldrig i personlig pleje, og personlig pleje har aldrig og vil aldrig blive udført af husassistenter. Kombinationsstillinger, indeholder såvel rengøring som lettere plejeopgaver Ønske om Model 4, eller blive udeholdt på lige fod med Bo og Servicecentret. Lignende model som i model 1 har været afprøvet i kommunen inden for de seneste år med meget dårligt resultat. økonomien i de forskellige modeller er uoverskuelig 1.10 Det er utilfredsstillende med så kort en frist. Det giver det bedst mulige arbejdsmiljø, at være ansat under plejelederen Model 3 4 ligger tæt op af nuværende løsning. Ønske om at blive organiseret som Boog Servicecenter 1.11 Indstiller model med valgfrihed 1.12 Ønsker at bibeholde opgaven i nuværende regi 1.13 Analysen afspejler ikke virkeligheden Forkert analysegrundlag, bør udelades i første fase 1.14 Udokumenterede udsagn. Har ikke taget hensyn til, at Ringsted Svømmeland ikke kan sammenlignes med en normal svømmehal. Behov for stor fleksibilitet i personalets indsatsområder. Ekstern rengøringsmodel vil hindre en effektiv udnyttelse af personaleressourcerne Peger på Model 1 eller 4 i denne sammenhæng. Ringsted Svømmeland skal levere en høj standard 1.15 Utilfreds med den korte frist Vigtigt, det er det samme personale, der kommer hos borgerne Anbefaler Model 3 eller 4 Mener, der er urigtige tal i analysen 1.16 Ønsker Model 3 eller 4 Mener, der er anvendt forkert budgettal 1.17 En samlet organisation vil understøtte det bedst mulige arbejdsmiljø Anbefaler Model 1. Rengøring foretaget af kommunalt ansat personale vil give størst muligt ejerskab til opgaveløsningen. 14

Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed

Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed Model 1a - Centraliseret service- og I denne model udføres alle opgaverne af kommunens egne ansatte medarbejdere efter principperne for "Frit valg" imellem at få udført rengøringsopgaven, som beskrevet

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

Forvaltning af aftalen varetages af Teknik og Drift med bistand af ServiceConsult som ekstern controller.

Forvaltning af aftalen varetages af Teknik og Drift med bistand af ServiceConsult som ekstern controller. Notat Rengøring og vinduespolering i Allerød Kommune Rengøring og vinduespolering på de kommunale lokaliteter 1, har siden den 1. november 2015 været udført af Forenede Service A/S. Baggrunden for aftalen

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Side 1 af 4 9-1-1-06 4. Forslag til overordnet organisering samt geografisk placering af

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær

Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær MED-udvalgene og bestyrelserne i Ringsted Kommune har haft forslag til forskellige tiltag omkring det fremtidige arbejde med sygefravær i høring.

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion

Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/03474 Dato: 25-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 3. juli 2013 kl. 14.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i bybusserne

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter:

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng Bilag 1 Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Kvalitetsstrategi for plejecentre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF)

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Høringsnotat fælles ejendomsdrift

Høringsnotat fælles ejendomsdrift 19-05-2015 Kit Kristine Meyer Direkte: 7257 7338 Mail: kit@jammerbugt.dk Sagsnr.: 82.00.00-G00-4-12 Høringsnotat fælles ejendomsdrift I forbindelse med høring vedrørende fælles ejendomsdrift i Jammerbugt

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015

Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 16. september 2015 på Bertram Knudsens Have. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 21. maj 2014 på Munkensdam plejecenter

Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 21. maj 2014 på Munkensdam plejecenter Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 21. maj 2014 på Munkensdam plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Frederiksværk Plejecenter Arresøparken

Frederiksværk Plejecenter Arresøparken Den 31. juli 2014 Udvalget for Ældre og Handicappede, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit ekstraordinære møde den 8. juli behandlet Tilsynsrapporterne for Plejecentrene

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal

Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal Ringsted Kommune Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1.1 Indledning... 2 1.2 Rengøringsopgavens omfang... 2 1.3 Praktisk opdeling... 4 1.4 Hygiejne

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Høringsproces Borgmesterens Afdeling har udarbejdet indstilling til Magistraten om Aarhus Kommunes tilslutning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Oversigt over magtanvendelse 2011

Oversigt over magtanvendelse 2011 Oversigt over magtanvendelse 2011 Årsredegørelsen for magtanvendelse 2011 giver overblik over de indberetninger om magtanvendelser, der er foretaget i 2011, herunder om disse er blevet godkendt. Årsredegørelsen

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen Projektaftale Fremtidens medarbejder Fase 2 Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) Version af projektaftalen 00.01.10.10-P20-11-13 Version 1: Indstilling til politisk behandling godkendelse november 2014.

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Notat vedr. ny organisering af rengøringsområdet og Teknisk Service i Faaborg-Midtfyn Kommune

Notat vedr. ny organisering af rengøringsområdet og Teknisk Service i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat vedr. ny organisering af rengøringsområdet og Teknisk Service i Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 24-2-2009 Sagsid.: Version nr.: 1.0 1.0 Forord Politikerne besluttede i

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning Punkt 9. Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning 2016-069918 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, den gennemførte evaluering af understøttende undervisning samt

Læs mere

NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger

NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 276223 Brevid. 2451467 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger 24. november 2016 Proces

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at Pkt.nr. 5 Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365 Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at 1. Opgavefordelingen i hjemmesygeplejen mellem sygeplejersker og

Læs mere

Oversigt over magtanvendelse 2012

Oversigt over magtanvendelse 2012 Oversigt over magtanvendelse 2012 Årsredegørelsen for magtanvendelse 2012 giver overblik over de indberetninger om magtanvendelser, der er foretaget i 2012, herunder om disse er blevet godkendt. Årsredegørelsen

Læs mere

Opfølgende evaluering af rengøringsudbud

Opfølgende evaluering af rengøringsudbud Bilag 6a Hovedudvalget 2/3-212 Bilag Opfølgende evaluering af rengøringsudbud 212 Indhold Hovedresultater... 2 Undersøgelsens besvarelser... 3 Oplevelse af rengøringsstandard... 4 Status for rengøringsplaner,

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Evaluering af rengøringsudbud

Evaluering af rengøringsudbud Evaluering af rengøringsudbud Indhold Hovedresultater... Undersøgelsens besvarelser... Oplevelse af rengøringsstandard... Status for rengøringsplaner, mærkater og kvalitetsrapporter... 5 Tid på samarbejde

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere