Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem"

Transkript

1 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse i kommunen, hvor intentionen er at styrke den kommunale alkoholforebyggende indsats gennem udvikling og implementering af alkoholpolitikker i 20 modelkommuner. Alkoholpolitikkerne skal omfatte følgende: 1. Professionelle funktioner 2. Kommunale institutioner 3. Begrænsning af tilgængelighed af alkohol 4. Rådgivning og behandling 5. Alkohol og personale Modelkommunernes projektarbejde understøttes blandt andet gennem tildeling af økonomiske midler til implementering af de forskellige politikker. Modelkommunerne skal udvikle og vedtage politikker og handleplaner for alle 5 områder, men det er op til den enkelte kommune, hvilke af de 5 politikker, der implementeres i løbet af de tre år projektet varer. Samtidig ønsker Sundhedsstyrelsen at stimulere kommunerne til at have et særligt fokus, hvor der er evidens for effekt og hvor indsatsen er omkostningseffektiv. Derfor er understøttelse af kommunernes indsats vedrørende tilgængelighed af alkohol et særligt fokusområde for Sundhedsstyrelsen. Evidensen viser nemlig, at begrænsning af tilgængeligheden af alkohol er et af de mest effektive tiltag i forhold til forebyggelsesindsatser over for alkohol i lokalsamfundet. Reduktion i antal timer og dage, der udskænkes alkohol, samt reduktion i antallet af udskænkningssteder medfører et nedsat alkoholforbrug og færre alkoholrelaterede problemer. Øgning af aldersgrænser for salg af alkohol medvirker til at reducere alkoholforbrug og debutalder hos børn og unge. På lokalt plan involverer et sådant tiltag både en styrkelse af udskænkningsreglerne samt ansvarlig servering fra beværtningernes side og myndighedskontrol. Formål Projektet har til formål at udvikle og implementere et dansk koncept i modelkommunerne, der skal medvirke til: ansvarlig servering på serveringssteder og til lejlighedsbevillinger at nedsætte alkoholbetinget vold og skader et trygt natteliv, herunder at skabe fornuftige rammer for unges færden i nattelivet Indhold i den lokale indsats

2 2 Projektet vil tage udgangspunkt i erfaringerne fra det svenske STAD- projekt Ansvarsfuld alkoholservering i kromiljøer (dansk restaurationsmiljøer) (www.fhi.se stadprojektet), som gennem en årrække er gennemført i Stockholm kommune og nu er implementeret i store dele af Sverige. Evalueringen af projektet viser på linje med den internationale forskning, at der er en betydelig effekt af en systematisk og sammenhængende indsats over for ansvarlig servering, blandt andet i forhold til alkoholbetinget vold. Elementerne i projektet er følgende: Udskænkningsregler (bevillingspakke) Fælles aftaler og samarbejde (serveringssteder, kommune, politi, mv) Uddannelse af serveringspersonale og politi Kontrol og opfølgning På baggrund af erfaringerne fra Sverige har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en ekstern arbejdsgruppe udviklet et dansk koncept, som modelkommunerne kan afprøve og implementere i projektperioden via midler fra Sundhedsstyrelsen. I udviklingen af konceptet har arbejdsgruppen inddraget danske erfaringer med lignende projekter, som fx Trygt natteliv i blandt andet Holstebro og Odense kommuner. Den eksterne ekspertgruppe består af repræsentanter for kommuner, politi, Horesta, serveringssteder, Det Kriminalpræventivt Råd og juridisk konsulent, alle med langvarige erfaringer på området. Ekspertgruppen vil følge projektet, herunder arbejdet med udviklingen af inspirationsmateriale. Idegrundlaget for konceptet Rammerne for en alkoholpolitisk indsats på serveringsområdet vil være kommunens vedtagne politikker, som eksempelvis Sundhedspolitik, Børn og Unge politik, Bypolitik, Rusmiddelpolitik. Ansvarlig servering ses som principper/metode for varetagelse af driften af bevillingsopgaven. Håndtering af bevillinger ses som en myndighedsopgave, med mulighed for at kunne tage afsæt i alkoholpolitiske perspektiver og med en opgaveløsning, der varetages i et samarbejde med de mange parter, der har betydning for området. Med projektet ansvarlig servering udvikles og tilrettelægges opgaveløsningerne, således at den fremtidige drift af serveringsområdet kan varetages efter udviklede principper for ansvarlig servering og med de kommunalpolitiske perspektiver for øje. Den danske model bygger på at de lovgivningsmæssige opgaver varetages, samtidig med, at der etableres et bredt samarbejde som skal sikre at både alkoholpolitiske perspektiver og de mange forskelligartede interesser varetages. Med udgangspunkt i kommunens alkoholpolitisk formuleres fælles mål for området Et bredt sammensat samarbejdsorgan skal gennem dialog, fælles aftaler, vidensdeling og højt vidensniveau samt opfølgning sikre at målene nås og fastholdes. Med en aktiv restaurationsplan samt kontrol og opfølgning, vil myndighederne bidrage til at et ansvarligt serveringsmiljø udvikles og opretholdes.

3 3 Ansvarlig servering forudsætter veluddannede aktører og i modellen indgår derfor at behovet for uddannelse vurderes og efterkommes. Kriterier for gennemførelse af konceptet i kommunen Den lokale indsats har et bredt forebyggende sigte og bygger på samarbejde mellem de mange aktører om at gennemføre ansvarlig servering. Dialogbaseret samarbejde med fokus på, at lovgivningen skal overholdes og med et alkoholforebyggende sigte. Nøgleordene er dialog, fælles mål og aftaler, opkvalificering og kontrol. Gennemførsel af konceptet ansvarlig servering forudsætter: At kommunen har vedtaget en overordnet rusmiddelpolitik/alkoholpolitik At kommunen og politi udarbejder en restaurationsplan med et alkoholpolitisk sigte At politi i samarbejde med kommunen udarbejder en plan for lejlighedstilladelser, hvori det alkoholpolitiske sigte indgår At kommunen afdækker alle relevante interessenter At kommunen etablerer et samarbejdsorgan for de mange parter, herunder mhp samarbejde med branchen, de lokale uddannelsesinstitutioner m.v. At kommunen vurderer behovet for og medvirker i etableringen af nødvendige uddannelsestilbud til bevillingsindehavere, serveringspersonale, lejlighedstilladelsesindehavere, festarrangører på uddannelsesinstitutionerne mv. At kommune og politi udfører den nødvendige kontrol og opfølgning Rusmiddelpolitik Konceptet forudsætter at kommunen har vedtaget en overordnet rusmiddelpolitik, som bevillingsområdet tager afsæt i. Politikken kan enten være vedtaget som en samlet rusmiddelpolitik eller som en alkoholpolitik og en stofpolitik. Bevillingsopgaven samt udvikling af bevillingsplan med alkoholpolitiks sigte Lovgivningen regulerer bevillingsopgaven. Restaurationsloven fastsætter, at kommunen i samarbejde med politiet giver alkoholbevilling, herunder regulerer vilkår for bevilling. Lejlighedstilladelser gives udelukkende af politiet. Lovens fastsætter samtidig, at kommunen kan nedsætte et bevillingsnævn, bestående af politidirektøren (eller den af denne udpegede) samt indtil 6 andre medlemmer. I projektet forudsættes, at der udarbejdes en restaurationsplan med et aktivt alkoholpolitisk sigte. En aktiv bevillingspolitik kan være med til at minimere problemer på længere sigt: gennem en restaurationsplan kan sikres overordnet plan for placering, åbningstid, antal og karakter af restauranter i kommunen samt overordnet princip for lejlighedstilladelser, således at det alkoholpolitisk forebyggende sigte fastholdes og de erhvervsmæssige hensyn balanceres

4 4 gennem introduktion til nye bevillingshavere understøttes det lokale samarbejde om ansvarlig servering gennem principper for opfølgning kan bevillingsinstansen skride ind over for problematiske forhold i restaurationsbranchen, f.eks ved gennemførsel af adfærdssamtaler gennem bevillingsinstans understøttes efterlevelse af fælles aftaler i restaurationsbranchen, herunder ved udstedelse af vilkår gennem samarbejde med f.eks taxa/offentlig transport sikres gode transportmuligheder for gæster i serveringsmiljøet, mhp at understøtte et trygt natteliv gennem evt. byggetilladelser søges skabt sammenhæng mellem restaurationsplan og fysisk placering af udskænkningssteder (senere udstedelse af bevilling) Kommunen etablerer et samarbejdsorgan Mange aktører har betydning for serveringsmiljøet restauratører driver forretning ved at stille rammer til rådighed, uddannelsesinstitutioner og foreninger stiller rammer til rådighed for unges sammenkomster, kommune og politi regulerer vilkår for bevillinger, politi har politimæssige opgaver i forbindelse med ro og orden, taxa giver mulighed for transport til og fra serveringsstederne og kommunen har brede forebyggende initiativer. At gennemføre ansvarlig servering - en alkoholpolitiske forebyggelsesindsats med et bredt sigte, men også med fokus på at loven overholdes - forudsætter samarbejde mellem de mange parter. Nøgleordene for samarbejdet er dialog, fælles mål samt kontrol og opfølgning. I projektet forudsættes, at kommunen etablerer et organ for samarbejdet om ansvarlig servering med deltagelse af repræsentanter for relevante parter. Samarbejdsorganet skal sikre det løbende samarbejde om serveringsområdet. Gennem dialog udvikles fælles mål for serveringsområdet med et alkoholpolitisk sigte. Redskaberne til at nå og fastholde målene er: aktiv alkoholpolitik på uddannelsesinstitutioner og idrætsanlæg, sportsforeninger og andre foreninger med tilskud fra det offentlige aktiv alkoholpolitik på kulturområder med offentlige støttemidler, hvor der tillige sker udskænkning f, eks regionale spillesteder, kulturhuse udarbejdelse af fælles aftaler, eksempelvis for at undgå hård udskænkning og aggressiv reklame at bevillingsmyndighed (politi og kommune) udarbejder en aktiv restaurationsplan og sikrer at der sker aktiv opfølgning og kontrol at uddannelsestilbud stilles til rådighed i nødvendigt omfang at området afdækkes og følges, f.eks med statistik fra politi og kommune samt med erfaringer fra dialog parterne imellem Organisering af de to opgaver - bevillingsopgaven og samarbejdet mellem de mange aktører

5 5 Hvorledes kommunerne finder det hensigtsmæssigt at organisere disse to arbejdsopgaver kan være forskellige, hvilket ikke er afgørende. Nogle kommuner kan finde det hensigtsmæssigt at de to opgaver varetages i et organ, andre vil måske finde det hensigtsmæssigt at skille de to opgaver ad. Parterne for samarbejdet vil dog typisk være repræsentanter for: kommunen (politiker samt embedsmand med arbejdsfelt inden for det forebyggende arbejde på misbrugsområdet) politiet restauratørerne uddannelsesinstitutionerne Vælger en kommune at samle opgaverne i et organ nedsættes typisk et bevillingsnævn med repræsentation af parterne. Vælger en kommune at skille opgaverne nedsættes såvel en bevillingsinstans som et samarbejdsorgan. I hver kommune er etableret et lokalråd med repræsentation på højt niveau af politi og kommune. Nogle kommuner vil måske vælge at inddrage dette råd i organiseringen af opgavevaretagelsen. Kommunen etablerer samarbejde med branchen og uddannelsesinstitutionerne Kommunen inviterer branchen til et dialogmøde mindst en gang årligt. Formålet er dialog og drøftelse af fælles problemstillinger, vidensdeling, herunder vedrørende misbrugsforebyggelse samt drøftelse af fælles mål og aftaler. Flere kommuner har gode erfaringer med samarbejdet. Det kan være en politiker, f.eks. borgmesteren, der er vært for møderne eller det kan være en embedsmand på højt niveau, der er vært. Foreningerne og uddannelsesinstitutionerne, som er initiativtagere til fester for unge bør inddrages i disse møder. Flere steder er der etableret en brancheforening i lokalområdet for at sikre samarbejdet mellem serveringsstederne. En sådan brancheforening er en vigtig samarbejdspart, og hvis en forening ikke er oprettet, opfordres branchen til at tage initiativ til at danne en sådan. Uddannelse Et veluddannet personale til at varetage opgaverne i forbindelse med ansvarlig servering er en vigtig forudsætning for en vellykket drift på området. Mange personalegrupper indgår i opgaverne, eksempelvis politiet, ejere af bevillingssteder, personale på serveringssteder, personale på uddannelsesinstitutioner.

6 6 Mange af parterne har allerede uddannet hele personalet, mens andre måske ikke har uddannet alt personalet. For alle parter forventes at blive et uddannelsesbehov i forbindelse med nyansættelser og i forbindelse med etablering af nye serveringssteder, ligesom der løbende kan være behov for suppleringskurser inden for diverse emner. Projektet forudsætter at kommunen løbende vurderer uddannelsesbehovet og medvirker til at der etableres relevante ad hoc uddannelsestilbud. Politiet afholder ved behov uddannelsestilbud til eget personale. Emner for undervisning kan f.eks være: Uddannelse af nyt serveringspersonale Uddannelse af ejere af serveringssted Udarbejdelse af alkoholpolitik på uddannelsesinstitutioner Konflikthåndtering Førstehjælp Udskænknings- og personalepolitik Desuden kan kommunen understøtte udarbejdelse og ajourføring af uddannelsesinstitutioners politikker på området. Kontrol og opfølgning Såvel politi som kommune har opgaven med at føre kontrol og opfølgning på bevillingsopgaven. Forudsætningen for gennemførsel af ansvarlig servering er en effektiv og målrettet opgavevaretagelse. Serveringsstederne Erfaringen viser, at personalepolitik for håndtering af kunder og udskænkning for det enkelte serveringssted er et væsentlig redskab for ansvarlig servering. Ikke alene kan ejerne derigennem sikre forretningsordenen, men også sikre personalet støtte og opbakning i problematiske situationer. Serveringsstederne bør opfordres til at udarbejde en personalepolitik for området. Der kan der vise sig at være behov for at udbyde kursus om udarbejdelse af og opfølgning på personalepolitik. På uddannelsesinstitutionerne kan der tilsvarende være behov for at udarbejde en alkoholpolitik for fester m.v. Der kan ligeledes være behov for støtte og inspiration til at udarbejde politikken. ID kort Unge over 16 år kan ved henvendelse til kommunen få udstedt ID kort. Kortet er fuldt brugerfinansieret, men kommunen kan vælge at give tilskud. For at understøtte ansvarlig servering i den enkelte kommune, kan der etableres samarbejde mellem relevante parter om udstedelse og anvendelse af ID kort til

7 7 unge. Der er gode erfaringer hermed, men der stilles ikke krav om at det indgår i projektet. Projektproces i den enkelte kommune Fase 1 - etablering af drift for ansvarlig servering: 1. Politikere, politi og relevante embedsmænd deltager i et indledende inspirationsmøde med henblik på at kunne igangsætte og varetage driften af ansvarlig servering 2. Kommunen beslutter organiseringen af opgavevaretagelsen for de to opgaver bevillingsopgave og samarbejde på området - og nedsætter den/de respektive instans(er) 3. Der afholdes kick- off møde for de nedsatte instanser 4. Der indkaldes til dialogmøder med restaurationsbranchen samt uddannelsesinstitutionerne Fase 2 driften af ansvarlig servering: 5. Kommunen afholder mindst et årligt møde i de nedsatte instanser 6. Kommunen vurderer behov for uddannelse og medvirker til at etablere uddannelsestilbud 7. Kommune og politi regulerer løbende området gennem kontrol og opfølgning, herunder ved kortlægning og afrapportering 8. Kommunen indkalder mindst en gang årligt til dialogmøder med restaurationsbranchen samt uddannelsesinstitutionerne 9. Kommunen etablerer evt. samarbejde om ID kort til unge Sundhedsstyrelsen bidrag til projektet Ansvarlig servering anses som en driftsopgave for kommunen. Sundhedsstyrelsen bidrager i fasen for kommunens udvikling og etablering af drift på området (fase 1). Sundhedsstyrelsens bidrag: Står for indledende inspirationsmøde for deltagende kommunernes politikere, lokale politi samt relevante embedsmænd. I projektet afholdes i alt 2-3 møder, fordelt over landet. Formålet med mødet er at give deltagerne viden og forudsætninger til at udvikle og etablere ansvarlig servering

8 8 Afholder i samarbejde med den enkelte kommune kick-off møde for de bevillingsinstanser/samarbejdsorganer, som den enkelte kommune nedsætter. Med kick-off mødet igangsættes arbejdsgrupperne. Formålet er at deltagerne får faglig viden og erfaring, får igangsat dialog om opgaver og samarbejdsmuligheder Udarbejder inspirationsmateriale om bevillingsopgaverne og om det brede samarbejde Evaluering ved COWI, der står for evalueringen af Alkoholforebyggelse i kommunen. Afholder udgifter til afholdelse af indledende inspirationsmøde, til de faglige oplæg i forbindelse med kick-off møder i kommunen Afholder udgifter til informationsmateriale og evaluering Netværksarbejde om projektet sker gennem det etablerede netværk for modelkommunerne Udmelder puljemidler i juni og december 2009 til implementering af konkrete indsatser inden for et eller flere politikområder. Der vil kunne søges til implementering af aktiviteter inden for ansvarlig serveringsprojektet Tidsplan Invitation til kommunerne udsendes april 2009 Tilmelding fra kommunerne til projektdeltagelse senest 29. juni 2009 Projekt påbegyndes i september/oktober måned 2009 Inspirations- og kick-off møder afholdes september 2009 januar 2010

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer

forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer Forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer Sundhedsstyrelsen 2005 1. udgave, 1. oplag ISBN 87-7676-229-7

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Alkoholpolitisk Appel

Alkoholpolitisk Appel Alkoholpolitisk Appel til regeringen og Folketinget Vi skal hermed opfordre regering og Folketing til at påtage sig et politisk lederskab for at dæmpe de negative sider af danskernes alkoholkultur, skære

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug Kampen mod narko handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere