Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl Sofiendalsvej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej."

Transkript

1 Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner Pkt. 4: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Pkt. 5: Kort orientering fra Hovedudvalget (Lone og Gitte) Lone Guldbæk har overtaget Danske Fysioterapeuters FTF plads i Region Nordjyllands Hovedudvalg efter Gitte Nørgaard Pkt. 6: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Ina) Pkt. 7: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) Derunder svar på spørgsmål til referater. Pkt. 8: Kommende arrangementer Evaluering af forårets arrangementer om kost, diskusprolaps, Kinesiotape, Fagpolitisk aften med Tina L. og medlemsmøde om Journalføringspligt. D. 26. maj er der et Sundhedskartel medlemsmøde om Verdens bedste kollega. Vi har 30 pladser. Planlægning af kommende arrangementer: Ønske fra medlem, arrangement om funktionelle lidelser som er afholdt i Syddanmark i januar. Forslag til medlemsmøde, Manuelterapi som fertilitetsfremmende behandling og "Er man død når man er kold" som har været afholdt af Bioanalytikerne. Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse I foråret denne opgave være koncentreret til Rebild kommune. Der orienteres på mødet. Det skal aftales om planen fra sidste møde følges fra nu af. Referat fra sidst: Fremtidige politiske opgaver: Vi skal mødes med politikere i de kommuner vi ikke besøgte før valget. Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Morsø og Vesthimmerland. Gitte udfærdiger liste over politikere som vi vil besøge. Gradvist tages kontakt til politikerne ang. mødedatoer. Regionsbestyrelsens medlemmer melder til, når Gitte melder datoer ud. Pkt. 10: Repræsentantskab Der er Repræsentantskab d. 14. og 15. november Nordjylland har 3 pladser og 2 suppleantpladser. Der er opstillingsfrist d. 15. maj og valg i juni. Dialog om hvad det vil sige at sidde i Repræsentantskabet, og hvem der ønsker at stille op.

2 Bilag 1 og 2. Pkt. 11: Rapport behov for velfærdsuddannede i Nordjylland. Diskussion af rapportens konklusioner og hvad det betyder for bestyrelsens arbejde. Rapport kan findes her: Pixiudgaven: Pkt. 12: foreløbigt regnskab 2013 Der er kommet foreløbigt regnskab for Regnskabet er midlertidigt fordi det først godkendes på Repræsentantskabet i november. Bilag 3 Regnskabet diskuteres. Pkt. 13: Deltagelse i Er du OK kampagne på Nibefestival 2014 Organisationer går sammen om at lave en stand om det at have overenskomst Er du OK på Nibefestival. FTF giver kr til arrangementet, de andre hovedorganisationer forventes også at støtte økonomisk. Diskussion om støtte af arrangement og betaling af billetter til Fysioterapeuter der deltager i dette. Hvem kan være interesseret i at hjælpe? Pkt. 14: EVT. Pkt. 15: Planlægning af næste møde 19. august med deltagelse af Ann Sofie Orth under punkt om Repræsentantskab. Pkt. 16: Evaluering af møde Referat fra Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Afbud: Tina Kaas, Ina Lesager og Karin Jepsen Ad 1: Referent: AK Ordstyrer: Marit Ad 2: Dagsorden godkendes i 1. version Ad 3: Møde mellem Gitte Nørgård og Dorthe Drachmann UCN blev aflyst i januar, udskudt til marts og nu udskudt igen til juni. Regionsbestyrelsen er bekymret for, hvordan kvaliteten af uddannelsen kan sikres ved øget optag og dermed større hold. I klinisk sammenhæng drejer bekymringen sig særligt om praktiksteder uden ydernummer i privat praksis, hvor den store vederlagsfri gruppe ikke repræsenteres. Der ud over er det bekymrende, at de kliniske vejledere i visse moduler ikke har en fysioterapeutisk faglig baggrund. Der er behov for at sikre faglig kvalitet i uddannelsen.

3 Regionsbestyrelsen er overordnet særligt opmærksom på det øgede optag på skolen, set i lyset af at flere undersøgelser viser, at der i de kommende år vil forekomme stigende arbejdsløshed blandt fysioterapeuter. Dette udløser markedsmekanismer i form af mindre mobilitet, risiko for løntryk mm, som vil være en uhensigtsmæssig udvikling for faget. Ad 4: Fysioterapeuter som hjælpepersonale hos praktiserende læger: I Mariagerfjord har det i Nordjyske været nævnt, at der er lægemangel og borgere i Hadsund ønsker et Sundhedshus. Borgmester vil indkalde til et møde med relevante parter heriblandt fysioterapeuterne. Gitte har deltaget i netværksmøde med praktiserende i Mariager fjord, med dialog om at foreslå at Fysioterapeuter kan aflaste læger, hvis de ansættes som hjælpepersonale. I Tårs er der jvf artikel i Nordjyske ansat fysioterapeut i lægepraksis 2 timer dagligt fem dage om ugen. Spændende og Gitte prøver at komme i dialog for at høste erfaring. Ydernumre: Der har været to artikler i Nordjyske i forbindelse med pågående debat i Nordjylland omkring fordeling af ydernumre. Journalføringspligt: Gurli Petersen fra Danske Fysioterapeuter har holdt oplæg på otte nordjyske arbejdspladser. Derudover har der være et åbent medlemsmøde d. 24 april. Lønforhandling i Region Nordjylland. GN har sammen med Elin Lau været til møde hos Region Nordjylland vedr. lønforhandling 2013 i starten af Der var pga. den aktuelle økonomi ingen penge til lokale lønfohandlinger. Danske Fysioterapeuter påpeger, at dette ikke kan accepteres igen i DSR og D-Bio har forhandlet en ny lederlønsmodel. Danske Fysioterapeuter har bedt om forhandling for ledere på Sygehus Himmerland og Thy-Mors, hvor afdelingsledere er direkte under Klinikchef. Der er udmeldt en økonomisk ramme på 0,2 % til lokalløn for 2014 i Region Nordjylland. MED struktur i RN: Fortsat udfordringer på MED området i regionen, hvor særligt Mini MED volder problemer. Ledelserne har fået deadline til 15. marts 2014 for afholdelse af første MED møde. Det er ikke i Fysioterapierne der er problemer men det smitter af på hele organisationen at MED arbejdet ikke fungerer. Midtvejs evaluering afholdt d.31. marts, selve slut evaluering fra Carma forlænge til 31. dec Af samme grund er MED struktur/nyudpegning til MED udvalg forlænget frem til 1. april Møde med Region Nordjyllands politisk formandskab: Som udløb af debat mellem politikere og organisationer fra valgkamp i efteråret 2013, er der afholdt møde mellem politiske formænd fra regionsrådet og organisationerne. Hovedemner var arbejdsmiljø, kvalitet og patientsikkerhed. Der aftales etablering af flere møder, hvor der opfordres til at der bydes ind med konkret talmateriale og eksempler på, hvordan man kan bidrage sammen til at tænke og handle smartere. Ad 5: Preben orienterede kort fra samarbejdsudvalgets seneste møde, hvor der er kommet nye politikere efter valget i november Der er én genganger fra tidligere, Peter Therkelsen, som nu er regionspolitiker og repræsenterer venstre, herudover er der kommet tre nye politikere som repræsenterer bredt politisk. Politikerne udviser stor interesse for udvalgets arbejde og der er positive forventninger til det fremtidige samarbejde. Der er endvidere kommet nyt medlem i udvalget, som er kommunernes repræsentant på ledelsesniveau (sundhedsdirektør fra Frederikshavn Kommune). Rikke Albrektsen afløser Anne Krøyer.

4 Ny i det kommunale sekretariat er Maria Fornæs, der afløser Tommy Andersen. Der var flere sager på det seneste møde. Bla. en sag om ydernummer, som har været nævnt i den offentlige debat. Der er lagt plan for udarbejdelse af den nye praksisplan, der efter tidsplanen skal ligge færdig ultimo Der var en opfattelse af at politikerne var lydhøre over for den nye praksisplan og skabelse af nye jobs. Bla borgerperspektivet mere træning og mindre kniv fik opmærksomhed og blev understøttet af eksempler fra praksis. GLA:D (godt liv med arthrose i Danmark) og ULRUS (udvidet lænderygundersøgelse). Politikerne var meget lydhøre overfor disse eksempler. I planen nævnes bla. ventetid, antallet af patienter og udgift pr. patient behandlet i privat praksis. GN deltog i mødet som observatør og roser også den politiske engagerede deltagelse. Der ud over blev der talt om kontrolstatistikker, et par sager som har været i landssamarbejdsudvalget og anvendelse af særligt tidskrævende tillæg. (STT) På speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi) er anvendelsen af ydelsen 42% og på speciale 51 (almen fysioterapi) er den 5% i forhold til antal normalnormalbehandlinger/førstegangskonsultationer. Den økonomiske udvikling viser, at der er færre patienter og mindre økonomi i praksissektor i Region Nordjylland i 2013 i forhold til I de øvrige regioner har der været stigning. Ad 6: Hovedudvalgsreferat. 6.feb -Tilfredshed Gennemført nov-dec Svarprocent 85%. Tilfredshed på 73point= fald på 3point ift 2011 Social kapital 75 point = steget med 7point fra Alle sektorer har oplevet stigning i den sociale kapital. I forhold til at 2013 har været et turbulent år med omstillingsproces pga. den nye ledelsesstruktur så vurderes resultatet at være acceptabelt. Alle sektorers handleplaner skal må HU mødet i juni. - Budget Rammebesparelser og effektivitetskrav. Medarbejdere påpeger at især medicinsk område er under pres pga. ovebelægning. Ledelse siger tal ikke viser overbelægning. Tal viser et, virkelighed er noget andet. -Politik om fuld tid. Medarbejdere påpeger at RN ikke overholder Danske Regioner og RN s egen Politik om fuld tid. Der ansættes stadig på deltid og ansatte tilbydes ikke at gå op i tid. Det er ikke et ønske fra de ansatte, men det der tilbydes pga dårlig økonomi. DSR dom har afgjort at ansatte der har ønsket flere timer skal tilbydes disse ved vakant stilling/timer. Heller ikke dette efterleves. -Brug af frivillige. Medarbejdere vil gerne at der er fokus på at frivillige ikke tager opgaver som ansatte skulle have varetaget. Meningen med ordningen er at frivillige ikke er decideret arbejdskraft med kun klarer opgaver en pårørende kunne varetage. Konklusion: hver gang en frivillig tilknyttes et område skal det vurderes om opgaven kunne varetages af en pårørende. HU referat 19. marts. - Årlig arbejdsmiljødrøftelse. Der kom mange input som arbejdsmiljøforum kan arbejde videre med. - Behov for velfærdsuddannede. Se PKT 11. i denne dagsorden - Regningslinjer vedr. ID kort. Ønske fra medarbejdere om at være anonyme. Ledelse afslog dette med henvisning til patienters sikkerhed, men påpegede at det er en ledelsesopgave at medarbejdere har et godt psykisk arbejdsmiljø. - DHL stafet. Der tilbydes i år telt, T-shirt og vand, evt sandwich. Medarbejdere skal selv betale gebyr. - Stressramte er blevet nægtet deltagelse i Mindfulness kurser. Dette uhensigtsmæssigt, fremover skal den sygemeldte sikre sig at kommunen godkender, så Regionen ikke render ind i ny 30 dage uden refusion. - Sygehus Himmerland ind under Aalborg Universitetshospital. Høringsrunde. Beslutning 28. april Det diskuteres hvordan der kan fastholdes et velfungerende MED-system i overgangsfasen. Regionsråd holder møde d. 29. april, så der er ikke nyt i sagen.

5 HU referat 24. april Lone Guldbæk orienterer ift referat fra seneste Hovedudvalgsmøde den 24. april. Ad 7: Anne Kirstine giver referat fra mødet. Se referat her: Ad 8: Gitte orienterer fra Hovedbestyrelsen, fremhæver punkter fra afholdte møder. Se referater her Referat fra møde d. 23. april er ikke på hjemmesiden da dette referat udsendes. Ad 9: Afholdte arrangementer - Kostarrangement: 48 tilmeldte og 36 fremmødt. Det var et godt og givende emne, som ramte vores fragment godt. - Diskusprolaps arrangement: 117 tilmeldt og 90 fremmødte. Det bekræftes, at der altid er frafald til arrangementerne, så det kan godt lade sig gøre at overbooke populære arrangementer. - Kinesiotape: 42 tilmeldte og 36 fremmødt - Børneterapeutmøde hvor RB ikke har været indblandet i planlægning: Børne Fys og ergo havde selv arangeret. DF og Ergoterapeutforeningen deler udgift til oplægsholder. - Fagpolitisk aften med Tina Lambrecht: 25 tilmeldte og 19 fremmødte. God debatrig aften. - Journalføringspligt: 58 tilmeldte og 43 fremmødte. Godt og givtigt arrangement, hvor alle uanset arbejdsmæssigt tilhør fik mulighed for uddybning af emner vedr. journalføringspligt. Emnet er nærmest uudtømmeligt og der er opstår løbende eksempler på nye scenarier, hvor der opstår tvivl ift. journalføringspligt. Kommende planlagte arrangementer: - D. 29. april Fys.træf i Snedsted, hvor fysioterapeuter i området Thy/Mors mødes på tværs af sektorer, interesser osv.for netværksdannelse o.lign. - Den 5. maj er der et arrangement på Aalborg Universitetshospital om løb og arthrose, arrangeret af Kontaktudvalget på Aalborg Universitetshospital. Arrangementet er efter aftale med planlæggere annonceret på hjemmesiden - Den 9. maj er der Sundspurt, som vi sponserer og har en stand. Christina og Gitte arangerer. - D. 26. maj er der et møde i Sundhedskartellet Verdens bedste kollega, hvor Danske Fysioterapeuter har 30 pladser.. Planlægning af kommende arrangementer: Et medlem har foreslået et arrangement om funktionelle lidelser, hvor der i Region Syddanmark har været afholdt et arrangement. Der er forslag om møde vedr. Manuel terapi som fertilitetsfremmende behandling og om Er man død, når man er kold v. Benedict K. samt et møde med Dennis Nyboe vedr. patentsøgning, iværksætteri mm. Gitte har fra ETF fået et forslag om et oplæg fra lektor i jura ift journalføringspligt og dette vil Gitte tage med sammen med øvrige regioner og forholde sig til som en samlet gruppe. Det foreslåes fra studerendes side, at der laves temaaften om facieteknikker og behandling. Marit er pt. i gang med uddannelse inden for området.

6 Preben foreslår en temaaften med en repræsentant fra NLP Huset i Maren Turisgade. Et oplæg om forskellige værktøjer til afdækning mennesketyper, kan bruges ift. kolleger og patienter. Overordnet bestræbes der på at arrangementerne skal ramme så bred en målgruppe som muligt. Det besluttes, at der Ulla går videre ift evt. arrangement om funktionelle lidelser og Marit ift oplægsholder vedr. faciebehandling og teknikker. Endvidere aftales det, at foredrag v. Benedict K. gemmes til næste forår. Temaaften vedr. mennesketyper gemmes også til næste forår, evt som indslag på generalforsamling. Ad 10: Politisk opgavevaretagelse: Der er endnu ikke udmeldt datoer ift fremtidige politiske opgaver/møder, da GN har koncentreret sit arbejde om udfordringer ift udbud på genoptræningsområdet i Rebild Kommune. De kommuner, der ikke var i spil ift politisk møde op til valget i efteråret 2013, skal der nu stilles fokus på, det drejer sig om Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Morsø og Vesthimmeland. Gitte vil i nærmeste fremtid melde forslag til politikere og til datoer for politiske møder ud, hvor vi så hver især kan byde ind ift at deltage. Der skal gradvist tages kontakt til politikerne ang. mødedatoer. Ad 11: Der er repræsentantskabsmøde den november Nordjylland har 3 pladser og 2 suppleantpladser. Opstillingsfrist den 15. maj og valg ved urafstemning i juni måned Repræsentantskabsperioden er fra 1. juli 2014 til 30. juni Marit, Lone og AK stiller op, Preben stiller op såfremt, han ikke vælges som repræsentant for SU. Der sendes mail til regionsbestyrelsens medlemmer, som ikke er tilstede ved dette RB møde, så alle høres ift vores i alt pladser i Repræsentantskabet. Opstillingsfrist bliver internt den 10. maj i RB og Gitte afventer svar fra valg til ift SU, hvor Preben stiller sit kandidatur til rådighed som 1. prioritet. Ad 12: Rapport for velfærdsuddannnede i Nordjylland. Pixiudgaven: Der er entydig tendens til overskud af fysioterapeuter i den nyeste rapport på området. I rapporten fra 2010 blev det også forudset at der ville være et overskud af fysioterapeuter Danske Fysioterapeuter ønsker ikke opnormering af studerende. Der er i Hovedudvalgets møde den 19. marts taget stilling til at man fra HU indstillede til at regionen aktivt søger at gøre sin indflydelse gældende, således at uddannelsestilbuddene i Nordjylland ikke justeres, uden at regionen som aftager og praktikvært inddrages Der er pt. 4 % ledighed i Region Nordjylland. Et tal som ikke er retvisende, da flere og særligt nyuddannede fysioterapeuter arbejder i flere andre typer job, dette er underbygget af udtaleser fra TR. Rapporten giver anledning til at vi i RB får endnu mere fokus på jobskabelse og på de konsekvenser, som er nævnt under pkt 3. Regionsbestyrelsen opfordrer til at man på uddannelsesinstitutionerne også får fokus på det arbejdsmarked, som de studerende skal ud på efter endt uddannelse. Der skal også opfordres til at fokusere på, hvor og hvilke nye arbejdsområder, der kunne bringes i spil ift jobskabelse til nyuddannede fysioterapeuter. Ad 13: Foreløbigt regnskab 2013, som skal endeligt godkendes på repræsentantskabet.

7 Regnskabet drøftes og detaljeres/forklares. U forbrugte midler:43.489kr Overført til 2014: kr. Tilbageført kr Ad 14: Deltagelse i Er du OK kampagne på Nibefestival 2014: Organisationerne går sammen om en stand på fesivalen, om det at have en overenskomst Er du OK. FTF bidrager med ,- til arrangementet, som de øvrige hovedorganisationer også forventes at støtte. Der efterlyses hjælp til arrangementet. Det planlægges med bannere og stadeplads med merchandise som skal lokke de unge til. Feks. åben fra og to hjælpere kan stå sammen. DSR giver 4 dages billet for 2 vagter. Det kunne feks være unge TRére eller unge regionsbestyrelsesmedlemmer, det diskuteres hvorvidt det er noget nogen af os eller andre fra faggruppen, kunne tænkes at have lyst til at deltage i. Umiddelbart bakker RB op omkring arrangementet og der arbejdes på at kunne stille to hjælpere til rådighed. Det er vigtigt at få gjort budskaberne i OK sammenhænge tydelige for hjælperne, så budskaberne omkring organisering og vigtigheden af overenskomst formidles bedst muligt på festivalen. GN undersøger blandt bestyrelsesmedlemmer, der ikke er til stede i dag, Marit blandt SU medlemmer. Marit og Christina er måske selv interesseret. GN afventer tilbagemelding senest d. 15. maj Hvis ikke dette er nok forespørger Gitte i TR netværket, og Christina spørger blandt studerende. ADd 15: Intet til evt. Ad 16: Planlægning af næste møde: Den 19. august 2014 kl 9-15 hvor Ann Sofie Orth deltager over middag ift. repræsentantskab, det vanlige møde om formiddagen. Ad 17: Evaluering af mødet: Kun positive kommentarer, vi nåede dagsordenen og regionsformanden føler sig klædt på fra RB s side ift de emner, hvor der har været behov for sparring.

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Evaluering. Marts 2014

Evaluering. Marts 2014 Marts 2014 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil...

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30?

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Du skal selvfølgelig til Generalforsamling i din fagforening sammen med rigtig mange socialrådgiver-kollegaer. DS-SYD indkalder til generalforsamling

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere