REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER FOR UDSTILLING AF DYR"

Transkript

1 REGLER FOR UDSTILLING AF DYR juni 2016 Roskilde Dyrskue, Fulby 15, 4180 Sorø Tlf Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde 1

2 Almindelige bestemmelser for Roskilde Dyrskue 2016 For at kunne udstille skal ejeren være bosiddende inden for området Sjælland, Møn, Lolland-Falster eller Bornholm eller være inviterede af dyrskueledelsen. Ingen kan tilkendes anerkendelse uden at være ejer af det eller de udstillede dyr. Ret til at modtage anerkendelse tilkommer dog også aktieselskaber og foreninger, når dyrene ejes af foreninger eller disses medlemmer. Det påhviler hvert dommerhold ved sin formand, umiddelbart efter at bedømmelsen er sluttet, at indføre denne med motiver i dommerprotokollen, få protokollen underskrevet af hele dommerholdet, aflevere protokollen til sekretariatet. Dommerne er bemyndigede til at overføre dyr fra den ene gruppe til den anden. Dommerne har frie hænder og selvstændigt ansvar for udførelsen af deres hverv, dog i henhold til reglerne. Efter at bedømmelsen er afsluttet, indføres resultatet i dommerprotokollerne, og når disse er underskrevet, er den trufne afgørelse inappellabel. Ingen kan være dommer, når vedkommende (gælder for foreninger kun formanden) selv udstiller i de hold, dommerudvalget skal bedømme, eller når der inden for disse hold udstilles dyr, i hvis bedømmelse han/hun er direkte økonomisk interesseret. Dyrskuets ledelse har ret til at lade suppleanten indtræde eller flytte vedkommende til et andet dommerhold. Ethvert dyr, der tilkendes anerkendelse, skal udstilles på en sådan måde, at alle kan tage det i øjesyn og blive bekendt med hvilken anerkendelse eller hvilken plads, det har opnået ved bedømmelsen. Dommerne kan beslutte at tilbageholde en anerkendelse. For at kunne udstilles i en samling skal dyret være udstillet som enkeltindivid. Dyrets ejer må indestå for rigtigheden af den alder, afstamning og ydelse, som han/hun har opgivet ved tilmelding. Ligeledes må han/hun indestå for, at dyret ikke har fejl, der let kan undgå dommernes opmærksomhed. Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, der af Fødevareregionen er sat under offentligt tilsyn. Såfremt forholdene gør det umuligt at skaffe plads til alle de tilmeldte dyr, kan ledelsen i samråd med udstillingsudvalgene foranledige, at der foretages en prioritering. På dyrskuepladsen leveres foder og halm til de udstillede dyr, efter nærmere aftale med udstillingsudvalgene. Dyrene skal være på dyrskuepladsen senest kl fredag morgen. For kvæg, får og geders vedkommende dog torsdag. Ifølge Bekendtgørelse nr. 185 vedrørende dyrskuer, foretages der en veterinær syning af alle dyr. Ved denne syning vil dyr, der har symptomer på smitsomme sygdomme blive afvist. Dette gælder også dyr med ringorm. Enhver risiko for afvisning af dyr ved denne syning bæres alene af udstilleren. Dyrskuet ledelse kan kræve et dyr hjemsendt, såfremt det skønnes farligt for dyr eller mennesker, eller kræve at det forbliver i stalden. Ingen dyr må fjernes fra dyrskuepladsen før søndag aften efter kl Dyr, der uden skriftlig tilladelse trækkes bort fra skuet inden for de i programmet fastsatte mødetider, fortaber retten til præmie, og udstilleren vil blive udelukket for udstilling af dyr i 5 år. 2

3 Udstillerne skal under skuet, i et og alt, rette sig efter de givne regler og følge alle anvisninger fra dyrskuets ledelse eller dennes repræsentanter. De bærer selv enhver art af risiko for det udstillede, såvel under transporten til og fra skuet, som under skuet. Der etableres nattevagt, men dyrskuet påtager sig intet økonomisk ansvar for de på pladsen værende dyr og rekvisitter. Udstillere bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel under forsendelse / transport som under udstillingen. Udstillerne er tillige ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillerens eller hans medhjælpers side. Det kan anbefales udstillerne at sikre sig i den henseende gennem et tillæg til bestående forsikringer. Tilmeldingsfrist: Heste den 1. april, inden kl Kødkvæg, får, geder samt kaniner den1. maj. Malkekvæg den 9. maj kl 9.00 (husk at lav forhånds tilmelding inden den 27. april) Tilmeldingsgebyr Gebyr Moms I alt kr. Grundgebyr pr. udstiller (ikke kanin).. 336,00 84,00 420,00 Malkekvæg: ,00 40,00 200,00 Kalvekonkurrence: Kalve under 1 år ,00 60,00 300,00 For 3 års kalve skal der betales almindeligt tilmeldingsgebyr. Kødkvæg: ,00 68,00 340,00 Kødkvæg: (ko med kalv i boks) ,00 80,00 400,00 Heste: ,00 80,00 400,00 Heste: Gangartskonkurrence ,00 300,00 Får og geder:... 80,00 20,00 100,00 Kaniner, grundgebyr pr. udstiller... 48,00 12,00 60,00 Kaniner... 40,00 10,00 50,00 De fastsatte tilmeldingsgebyrer gælder for alle, dog fratrækkes aktive medlemmer af Gefion, Syd- Østsjællands Landboforening, Odsherreds Landboforening, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Sjællandske Familiebrug eller Øernes Landøkonomiske Selskab kr. 200,00 inkl. moms (ikke kaniner). For dyr, der afmeldes senest den 25. maj 2016, vil tilmeldingsgebyret blive tilbagebetalt. Afmelding af kødkvæg senest den 23. maj 2016 af hensyn til staldplanen Udstilleren kan ikke disponere over staldpladsen, hvis man afmelder eller udebliver. Al færdsel på dyrskuepladsen er på eget ansvar og risiko. Enhver besøgende må rette sig efter alle bestemmelser truffet af dyrskuets ledelse. Roskilde, februar 2016 Dyrskuets ledelse v/ Thor Nielsen 3

4 Afdeling for kvæg 1. Almindelige bestemmelser for kvæg Der kan udstilles kvæg af officielt anerkendte racer. De udstillede dyr må have mindst 7/8 blodrenhed i henhold til stamtavlens 3 første led, dog skal de opfylde racens krav for racerenhed. For DRH er kravet sat til minimum 75% Holstein raceandele på det enkelte dyr, samt et eksteriørmæssigt tydeligt tilhørsforhold. Tvivlstilfælde vedrørende racerenhed, afvigelse i type, farve og aftegn afgøres af dyrskuets ledelse. Alt kvæg skal være øremærket efter gældende regler (Mærkningsbekendtgørelse, nr. 374 af 29. april 2012). I tilfælde af fejlmærkning skal det meddeles ved tilmeldingen. Hundyr af malke- og kombinationsracer skal være ydelseskontrolleret og fra en besætning med officielt godkendt kontrolregnskab. De skal have stambogsført far. Ingen tyre må anvendes til naturlig bedækning på vej til eller under dyrskuets afvikling. Overtrædelse medfører udelukkelse fra dyrskuet. Tyre ældre end 12 mdr. skal have ring i næsen for at kunne udstilles. Kalve skal være afhornede senest 30 dage før skuet og sår skal være helet. Intet dyr kan konkurrere i mere end et hold, med undtagelse af Kalvekonkurrencen, Superkokonkurrencen, og Staldens Dronning. Tilmeldingsskemaerne skal være korrekt udfyldt, og udstilleren indestår for rigtigheden. I tilfælde af mangelfuld og ukorrekt udfyldning kan tilmeldingsskemaerne afvises. Enhver udstiller er pligtig til at møde med dyrene i ringen til de tider, der opgives i programmet, og udstillerne skal møde med dyrene ved den familievise udstilling efter nærmere meddelelse. 1. Veterinære bestemmelser Betingelser for udstilling af kreaturer på dyrskuer i 2016 Der må ikke være tilført klovbærende dyr til udstillerbesætningen de seneste 7 dage inden udstilling. Det udstillede dyr skal have været i besætningen de seneste 30 dage. SALMONELLA: Der kan kun udstilles dyr fra besætninger med salmonellaniveau 1. Besætningen, hvor i dyret er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1 i min. 9 mdr., når dyret ankommer til dyrskuet. Det enkelte dyr må kun udstilles, såfremt det vedvarende har været registreret i besætninger med salmonellaniveau 1 i min. 9 mdr. inden skuet. MYCOPLASMA: Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen indenfor de seneste 6 måneder, og der er alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse i den forbindelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen. Mælkeleverende besætninger skal testes for mycoplasma efter følgende: - Der skal udtages to tankprøver med mindst 1 uges mellemrum indenfor 30 dage forud for dyrskuet. Begge prøver undersøges for bakterier med PCR og for antistoffer med ELISA. - Alle analyseresultater skal være negative for at besætningen kan udstille på dyrskuet. D.v.s. Ct-værdien for PCR skal være højere end 37, og antistofværdien skal være lavere end 50 ODC % 4

5 - Resultaterne skal være tilgængelige i Kvægdatabasen før dyrskuet. PARATUBERKULOSE: Såfremt der inden for de seneste 24 måneder er forekommet kliniske tilfælde af paratuberkulose i besætningen, kan der ikke udstilles på dyrskuet. B-STREPTOKOKKER: Der kan ikke udstilles lakterende dyr fra besætninger med B- streptokokker. Besætningen, hvor i dyret er registreret og udstilles fra, skal have været fri for B- streptokker i min. 3 mdr., når dyret ankommer til dyrskuet. Ovennævnte prøver, der udtages til analyse ved PCR for mycoplasma undersøges også for b- streptokokker. Hvis prøverne er positive, d.v.s. CT-værdien i en af prøverne er mindre end 40, må besætningen ikke udstille på dyrskuet BVD, IBR, LEUKOSE m.m.: Der kan ikke udstilles dyr fra besætning, der af Fødevarestyrelsen er sat under offentligt tilsyn. Der kan kun udstilles dyr fra besætninger der ikke har nogle aktuelle fejl i dyreregistrering/dms, vedrørende indgang til besætningen, samt udstationering/hjemtagning til besætningen. Der vil fra tilmeldingen til indsyning blive kørt en række test og hvis besætningen ikke har det hele på plads inden indsyningen får dyrene ikke adgang til dyrskuet. Øvrige krav Køer og kvier, der har kastet inden for de sidste 14 dage før skuet, må ikke deltage på skuet og der må ikke udstilles kreaturer, som efter gennemførelse af normal drægtighed, kan kælve under skuet. Køer/kvier må ikke transporteres den sidste 1/10 (svarer til ca. 30 dage, dog kan der forekomme raceforskelle) af drægtighedsperioden. Kvæg anses ikke for transport egnet før 15 dage efter kælvning. Desuden må der ikke udstilles kalve, som er yngre end 14 dage. Smitsomme sygdomme, herunder bl.a. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder, digital dermatistis mv. vil medføre, at dyrene ikke får adgang til dyrskuet. Besætning og udstiller skal nøje opfylde og iagttage de derom, og til enhver tid, gældende veterinære bestemmelser, herunder de i Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 185 af 20. marts 2000 fastsatte regler om afholdelse af dyrskuer. Udstillinger og lignede samlinger af husdyr. Bekendtgørelsen er vedhæftet. Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomst til dyrskuet. Kun sunde og raske dyr kan tilføres dyrskuet. Ved tilmelding af dyr indestår udstilleren for, at ovennævnte krav er opfyldt. 5

6 Malkekvæg Udstillingsregler Udstillere af malkekvæg, som har tilmeldt 3 eller flere køer, er automatisk forhånds tilmeldt besætningskonkurrencen for den pågældende race. Endelig tilmelding til besætningskonkurrencen skal ske i kvægteltet eller på tilmeldingssedler ophængt i kvægstalden senest fredag d. 3. juni 2016, klokken Besætningskonkurrencen afsluttes med en besætningskonkurrence på tværs af malkeracerne. Den bedømmes af de valgte dommere som en almindelig bedømmelse hvor vinderen udpeges efter en lukket votering blandt dommerne. Der kan ikke udstilles malkekvægskvier over 2½ år. For malkekvægskvier ældre end 21 mdr. SKAL insemineringen/løbningen være indberettet i dyreregistreringen/dms inden tilmeldingen. Malkekvæget vil blive opstaldet besætningsvis. Ydelseskrav Der er ingen ydelseskrav. Undtaget herfor er krav til livsydelseskøer, se holdinddeling for malkekvæg. I kataloget anføres køerne efter paritet (laktationsnr) og alder, og samlingerne alfabetisk efter udstillerens efternavn. Holdinddeling Udstillingskriterierne for malkeracerne er vist nedenfor. Når tilmeldingerne foreligger, opdeles køerne i kataloget efter følgende kriterier: Livsydelse, 3. laktation og ældre, 2. laktation og 1. laktation Inddelinger i bedømmelseshold sker på dyrskuet dagen før bedømmelsen. Der stræbes efter at lave bedømmelseshold med max 10 køer i hvert hold. Kvierne inddeles aldersmæssigt således, at der maksimalt er 4 måneders aldersforskel i holdet. Udstillingskategori Jer- DRH RDM HOL sey m.fl. Afkomssamlinger af køer x x x x Enkelte køer med livsydelse over 3500 kg (HOL 3600 kg) fedt + protein ved sidste kontrol før dataudtræksdato x x x x Enkelte køer x x x x Kvier født før 1/ x x x x Kalvekonkurrence: RDM Vejen frem, kalve født før 1/ x HOL - Derby, kalve født før 1/ Jersey - Fremtidens kalv født før 1/ DRH - Derby, Kalvene skal være født i perioden 1/ til 1/ x x x 6

7 Superko-konkurrencen RDM og Jersey: 1. Blandt køer, som har kælvet to eller flere gange, tilmeldt dyrskuet, deltager de 10 højstydende i Superko-konkurrencen. Ydelsen beregnes på baggrund af samtlige foderdage siden første kælvning. På tavlerne over køernes vises med et skilt, hvilke der skal deltage. 2. For de deltagende køer beregnes værdien af produktionen i kr. pr. dag til dato for tilmeldingen. Mejeriforeningens priser på fedt og protein anvendes. 3. Konkurrencens produktionsdel: Koen med mest den værdifulde produktion blandt de udvalgte, tildeles 50 point. Øvrige køer tildeles point herimellem med 5 points interval. Disse point offentliggøres ved konkurrencens afslutning. 4. Konkurrencens eksteriørdel: Køerne bedømmes i en ring. Eksteriørdommere angiver hvilken placering, den enkelte ko skal have. Den ko, som dommerne placerer højest tildeles 50 point, mens den der placeres lavest tildeles 5 point. De øvrige herimellem. Opstår lighed mellem to dyr i eksteriørkonkurrencen i forbindelse med en åben votering rangeres det dyr med flest højeste placeringer først. Er dette også lige er det hoveddommerens placering der er afgørende. 5. Points fra produktions- og eksteriørkonkurrencen lægges sammen. Den ko, som opnår størst pointsum (max 100 point) er Superko Opnår flere dyr samme pointsum, placeres det dyr med den højeste ydelse/ntm indeks først. 6. Dyr der er mødt frem til dyrskuet, skal deltage i de konkurrencer de er udpeget til. HOL: Som punkt 1 og punkt 4 og 5. Køerne udtages efter højst NTM, herefter efter Y-index, herefter P-index, hvis der er flere med samme NTM. Punkt 2 og punkt 3 udgår for HOLs vedkommende. Staldens Dronning Konkurrencen på tværs af Superkøerne. Den bedste Superko fra hver race indgår i denne konkurrence. Point-antallet fra ydelseskonkurrence /indekskonkurrencen fra HOL overføres til denne konkurrence. Herefter bedømmes køerne for deres eksteriør i en konkurrence med åben votering. Dommeren er en repræsentant for hver af de 3 racer. Den bedste ko i eksteriør konkurrencen til dels 30 point, den næstbedst 25, 20, 15, 10 og 5. I tilfælde af point lighed vinder det dyr med flest høje placeringer. Er det også lige vælges modeldyret i en lukket votering blandt dommerne. Staldens Dronning er den ko der sammenlagt får den højeste pointsum. I tilfælde af pointlighed vinder den ko med den højeste ydelse/indeks. 7

8 Kalve konkurrencen: RDM - Vejen frem, HOL/DRH - Derby og Jersey - Fremtidens kalv Har du en kviekalv, som du har en forventning om bliver en god dyrskueko som ko, så tilmeld hende allerede nu som kalv til kalvekonkurrencen på Roskilde Dyrskue. Princip Kalve tilmeldes inden 1 års alderen, for til sidst at deltage i den endelig konkurrence som 1. kalvs køer. Der betales ikke tilmeldingsgebyr, men derimod et præmiegebyr som indgår i en pulje, der hører til årgangens og racens kvier. Puljen udbetales til de 3 bedst placerede, når kvierne møder til bedømmelse som 1. kalvs køer. Fælles regler for RDM, HOL, DRH og JERSEY- kalvekonkurrence År 1 Kviekalve under 1 år pr. 1. marts i tilmeldingsåret kan deltage. De tilmeldte kalve kan stille til bedømmelse i kalvekonkurrencen. (Gælder dog ikke Jersey) Præmiegebyr: Kr År 2 Kvien må gerne, men skal ikke udstilles. Der er ingen kalvekonkurrence, men de fremmødte deltager i den ordinær bedømmelse. År 3 Køer, som har kælvet min. 1 gang og som i år 1 har deltaget i kalvekonkurrencen. Desuden betales tilmeldingsgebyr som malkekvæg til den ordinære Dyrskuebedømmelse. Køerne deltager både i bedømmelsens i deres respektive hold og senere i kalvekonkurrencens bedømmelse. Tilmelding til kalvekonkurrencens bedømmelse skal anføres på tilmeldingsblanketten. Konkurrencen forløber som en almindelig dyrskuekonkurrence. Præmiepuljen er alle de præmiegebyrer, som er indbetalt ved tilmelding. Præmierne fordeles således: 1. præmie: 50% af præmiepuljen 2. præmie: 30% af præmiepuljen 3. præmie: 20% af præmiepuljen Hvert år starter en ny pulje, som følger den pågældende årgang og race. 8

9 Bedømmelse og præmiering RDM, HOL og DRH: Et passende antal dyr vælges af dommeren fra den ordinære konkurrence til at deltage i ærespræmie konkurrencen. Det er dommeren af den ordinære konkurrence der bestemmer hvor mange og hvilke dyr der indgår i ærespræmiekonkurrencen, dog skal der minimum indgå et antal dyr svarende til det antal æres præmier racen er tildelt. Konkurrencen om ærespræmierne afholdes som en knock-out konkurrence, hvor de tilbageværende dyr rangeres. I ærespræmie konkurrencen udpeger dommeren ligeledes de dyr der indgår i modelkokonkurrencen. Jersey: Her forhåndsreserveres 2. ærespræmier 1. prioritet: Fløjkoen i livsydelsesholdet. 2. prioritet: Højst ydende (kg. F+P) 3. kalvsko eller ældre med 23 point. Alle 23 points køer fra den ordinære konkurrence deltager i konkurrencen om ærespræmierne. De resterende ærespræmier fordeles efter en knock-out konkurrence hvor de tilbageværende dyr rangeres. I ærespræmie konkurrencen udpeger dommeren ligeledes de dyr der indgår i modelkokonkurrencen. - Hos RDM findes modeldyr i 3 kategorier: 3 kalvs og ældre, 2. kalvs og 1. kalvs. - Hos HOL findes model dyr i 2 kategorier: 3 kalvs og ældre og 2. kalvs eller yngre. - Hos Jersey findes model i 2 kategorier: 3. kalvs og ældre og 2. kalvs eller yngre. - Hos DRH findes kun et modeldyr. I konkurrencen Skuet Bedste ko vælges 2 modeldyr fra hver race som deltager i konkurrencen. For DRH findes de 2 deltagere i forbindelse med ærespræmiekonkurrencen. Konkurrencen afgøres med åben votering med 4 dommere, en repræsentant for hver race. Koen med det laveste pointtal bliver dyrskuets bedste malkeko på tværes af race. I tilfælde af point lighed vinder det dyr med flest høje placeringer. Er det også lige vælges modeldyret i en lukket votering blandt dommerne. 9

10 Kødkvæg Udstillingsregler Afkomssamlinger består af min. 3 stk. og max. 12 stk. afkom pr. tyr. Der kan max. tilmeldes 4 dyr ekstra til afkomssamlinger. Ved præsentation af afkomssamlinger ved bommene vil der være mulighed for at præsentere en familiesamling. Dyrene bliver ikke bedømt eller oprangeret. Udstillere af kødkvæg, som har tilmeldt 3 eller flere dyr, er automatisk forhånds tilmeldt besætningskonkurrencen for den pågældende race. Endelig tilmelding til besætningskonkurrencen sker på racestandene senest fredag d. 3. juni 2016, klokken Køer af kødkvægsracerne kan kun møde med kalv, hvis denne på første dyrskuedag ikke er fyldt 8 mdr. (Skotsk Højland og Galloway 9 mdr.) 1. kalvskøer skal have kælvet inden de er 30 mdr. Undtaget er Hereford max 27 mdr. Blonde d Aquitane, Piemontese og Simmentaler max 36 mdr. Galloway og Skotsk Højlandskvæg max 40 mdr. Køer skal have kælvet efter 1. marts 2015 for at kunne udstilles. Holdinddeling, Kødkvæg Inddelingen gælder for såvel han- som hundyr. Den endelige holdinddeling fastsættes efter tilmelding. Endvidere kan udstilles kofamilier og afkomssamlinger på mindst 3 dyr. I afkomssamling kan udstilles både han- og hundyr. Vejning af kødkvæg Ved udstilling af kødkvæg skal han- og hundyr vejes. Kødkvæg, udstillingskategori 1. Kalve 8 mdr mdr. (født fra ) 2. Kalve 12 mdr mdr. (født fra ) 3. Kalve 15 mdr mdr. (født fra ) 4. Juniorer 18 mdr mdr. (født fra ) 5. Juniorer 21 mdr. - 2,0 år (født fra ) 6. Juniorer 2,0 år - 2,5 år (født fra ) 7. Seniorer 2,5 år - 3,0 år (født fra ) 8. Seniorer 3,0 år - 4,0 år (født fra ) 9. Seniorer 4,0 år og derover (født før ) 10

11 Kalvekonkurrence, kødkvæg: fra 8 måneder (konkurrence er kun for kvier). Det 3. år møder kvierne til bedømmelse som køer. År 1. År 2. År mdr. (Skotsk Højland og Galloway 9-18 mdr.) Kviekalve under 15 (18) mdr. kan tilmeldes kalvekonkurrencen, deltage ligeledes i ordinær bedømmelse. Alle tilmeldt dyr skal møde til bedømmelse mdr. (Skotsk Højland og Galloway mdr.) Kvien må gerne udstilles, men skal ikke. Der er ingen kalvekonkurrence, men de fremmødet deltager i ordinær bedømmelse mdr. (Skotsk Højland og Galloway mdr.) Køer som har kælvet min 1 gang og som i år 1 har deltaget i kalvekonkurrencen. Deltager i ordinær bedømmelse samt kalvekonkurrencens bedømmelse. Tilmelding til kalvekonkurrencens bedømmelse skal være angivet på tilmeldingsskemaet. Konkurrencen forløber som en almindelig dyrskuekonkurrence. Bedømmelse og præmiering Bedømmelsen er bestemmende for opstillingen i præmierækken (ej for tyrene). Afkoms- og familiesamlinger bedømmes, tildeles point og opstilles som en helhed (traditionelt). Desuden bedømmes de enkelte individer i samlinger og tildeles points. Ærespræmie kan tildeles enkeltindivider i alle samlinger. I konkurrencen om skuets bedste hundyr forudsættes det, at der af racens dommerhold er indstillet minimum et dyr til ærespræmie. Ved bedømmelser og fremvisninger må man kun benytte showstick eller lignende med samme tykkelse. Ved brug af andre hjælpemidler vil man blive udelukket fra konkurrence/bedømmelse, og præmiering kan fratages. 11

12 Afdeling for heste For alle heste gælder, at de skal være godkendt af eller tilknyttet et avlsforbund under Landsudvalget. Der kan kun udstilles hingste, vallakker og hopper, hvor der foreligger et hestepas udstedt af eller godkendt af Landsudvalget for Heste og som afstamningsmæssigt er godkendt af den pågældende avlsretning. Hingste på 3 år og derover skal være avlsgodkendt af avlsforbund under Landsudvalget for Heste. Hingste der udelukkende har avlsgodkendelse via licens eller EU-godkendelse kan ikke udstilles. Kårede hopper skal være avlsgodkendt af avlsretninger under Landsudvalget for Heste. Der kræves mindst 3 leds afstamning for hingste, dog således at hingstens afstamning kan godkendes til kåring i det respektive avlsforbund og 2 led for hopper. Dog kræves for heste, der ønskes udstillet som Oldenborg, at de tilhører hovedafsnittet. Der udstilles i 4 hovedgrupper: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Specialracer Dansk Varmblod De svære heste (koldblod) Småheste og ponyer Gruppe A omfatter: 1. Frederiksborgheste, renavlede eller m. max. 50% anerkendt fremmed afstamning. 2. Oldenborgheste, renavlede eller m. max. 75% fuldblod/anglonormanner(condor)blod 3. Trakehnerheste 4. Lipizzanerheste 5. Knabstrupper 6. Pinto 7. Palomino Sportsheste Avlsforbund 8. Frieserheste 9. Arabisk fuldblod OX 10. Shagya-, Sports- og Angloaraber X 11. Pura Raza Espanola (P.R.E.) 12. Fuldblodsheste XX 13. Travheste 14. Appaloosa Horse Club Denmark Gruppe B omfatter: 1. Dansk Varmblod Gruppe C omfatter: 1. Jyske heste 2. Belgiskeheste 3. Shireheste 4. Dansk Tinker Forening 5. Nordsvensk Brugshest Gruppe D omfatter: 1. Fjordheste 2. Islandske heste 3. Haflinger heste 4. Danske Sports Ponyer 5. Connemara ponyer 6. New Forest ponyer 7. Dartmoor ponyer 8. Dansk Gotlands Russ 9. Welsh Mountain, Welsh ponyer og Welsh cob 10. Shetlandsponyer 11. Dansk Miniature Hesteforening 12

13 Inden for hver gruppe og race (type) kan der udstilles til bedømmelse eller præsentation i følgende hold: Hold nr. 1. Afkomspræmierede hingste: a. Hingste med afkomspræmie I kl. 2. gr. (22) og derover (dog kun til præsentation året efter afkomsfremstillingen). b. Hingste til præsentation, der møder med afkomssamling på skuet. 2. Hingste på 6 år og derover. 3. Hingste på 4 og 5 år. 4. Hingste på 3 år. 5. Hingste på 2 år. 6. Hopper på 4 år til og med 15 år med eget føl ved siden. Føllet skal være efter avlsgodkendt hingst, og føllets Afstamning skal kunne godkendes i et af forældrenes forbund. 7. Hopper på 6 år og opefter, uden eget føl ved siden, der udstilles i samling. 8. Hopper på 4-8 år, som ikke foler i indeværende år, kan kun udstilles, hvis de deltager i en samling eller gangartskonkurrencen (se særligt regelsæt). 9. Hopper på 3 år, der ikke foler i indeværende år. 10. Hopper på 2 år. 11. Vallakker kan udstilles, hvis de deltager i en samling efter en hingst eller hoppe 12. Samlinger efter hopper, mindst 3 stk. eventuelt inkl. moderen. Al afkom skal være mindst 2 år gamle. 13. Hoppefamilie, mindst 3 generationer i lige linie - mindst 2 år gamle. 14. Samlinger efter hingste, mindst 5 stk. - mindst 2 år gamle. For at kunne udstilles i en samling skal dyrene være udstillet som enkeltindivid. Hopper over 15 år kan udstilles, hvis de indgår i en samling. Gangartskonkurrence: Ved tilmelding betales et startgebyr på kr. 300,- som tilbage betales når man har startet i konkurrencen. Ved afmelding tilbagebetales de kr. 300,-. De udstillede hestes alder følger kalenderåret. Skulle en udstillet hoppe mod forventning fole under dyrskuet, bliver den udelukket fra bedømmelse og præsentation. Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage, eller har folet inden for de seneste 14 dage anses ikke for transportegnede. Føl anses ikke for udstillingsegnede, hvis de er under 14 dage gamle. Heraf følger, at hopper og føl, omfattet af ovenstående ikke kan udstilles. Dispensation fra nærværende regler kan i særlige tilfælde gives af Dyrskuets ledelse. Halekuperede heste importeret efter den 1. januar 1995 kan ikke udstilles. Ved importerede heste samt heste som ikke registres af SEGES/Hest SKAL der vedlægges KOPI AF AFSTAMNINGSPAPIR. Alle heste skal være ledsaget af et gyldigt pas efter gældende regler (husk medicin sider) Al bedømmelse af heste skal foregå på bedømmelsesbanerne, og i bevægelse. Alle udstillede dyr skal møde til de programsatte aktiviteter. 13

14 Særlige bestemmelser for heste. For at kunne udstille skal ejeren være bosiddende inden for Sjælland, Møn, Lolland-Falster eller Bornholm. Der kan dog dispenseres herfra til ejere af heste, der indgår i samlinger. Avlsgodkendte hingste kan udstilles, når de i udstillingsåret er udlejet og virker mindst 3 måneder i dyrskuets område, herunder på udstillingstidspunktet, uanset at ejeren/ejerne er bosiddende uden for dyrskuets geografiske område. Tilmeldingerne er først endelige, når de er godkendt af Dyrskueledelsen, og SEGES/Hest har efterkontrolleret de på tilmeldingerne givne oplysninger. Mangelfuld udfyldning af tilmeldingsskemaerne kan medføre udelukkelse fra dyrskuet. I konkurrencen om sjællandspræmien for hingste kan hver avlsretning indstille en 4 årig eller ældre fløjhingst, der har fået 23 points eller derover. Ved udpegning af skuets bedste følhoppe kan hver avlsretning indstille en fløjhoppe med føl ved siden, der har opnået 23 points eller derover. Til konkurrencen om skuets bedste 2-års hoppe kan hver avlsretning indstille fløjen i 2-års holdet, hvis den har opnået mindst 22 points. Til konkurrencen om skuets bedste 3-års hoppe kan hver avlsretning indstille fløjen i 3-års holdet, hvis den har opnået mindst 23 points. Til konkurrencen om skuets bedste føl, kan hver avlsretning indstille et føl. Føllet skal dog være mindst 14 dage gammelt. Til konkurrencen om skuets bedste samling kan hver avlsretning indstille en fløjsamling med 22 points eller derover (se punkt 11, 12 og 13). Konkurrencen gennemføres kun, såfremt mindst 3 samlinger indstilles. Samlinger på enkelt 5 dyr skal vises side om side på række. Samlinger på mere end fem dyr kan vises på 2 rækker. Hvis der indgår en hingst i samlingen kan denne vises særskilt. Vedrørende afvikling af fælleskonkurrencer: Mønstringen foregår på trekantbane. Skridt på lille trekantbane og trav på stor trekantbane. Når man er færdig med sin fremvisning skal man trække ud til hegnet og følge hegnet tilbage til rækken. Hvis dette ikke følges kan speakeren vælge at afbryde konkurrencen og lade den efterfølgende begynde igen Der kan gives ærespræmie til dyr, der opnår mindst 23 points. For at en race eller afdeling kan få et selvstændigt dommerhold, skal der være anmeldt mindst 5 heste. Alle udstillere skal ved indsyning til skuet aflevere en skriftlig erklæring på de udstillede hestes sundhedsstatus. Udstilleren erklærer ved sin underskrift, at de udstillede heste kommer fra en ejendom eller et stutteri, hvor der ikke er forekommet smitsomme sygdomme indenfor den sidste måned. Hermed menes 1 måned fra afslutningen af sidste sygdomsudbrud, således at risiko for smitteoverførsel er overstået. Heste kan i forbindelse med bedækning/insemination forlade pladsen i tidsrummet kl til Tilladelse skal foreligge fra Hesteavlskontoret. Alle heste skal være vaccineret mod influenza og stivkrampe. Heste påbegyndt vaccination før skal være vaccineret med 2 basisvacciner med dages mellemrum. Heste påbegyndt vaccination efter skal være vaccineret med 2 basisvacciner med dages mellemrum. Herefter en boostervaccine tidligst 5 mdr. og senest 6 mdr. og 21 dage efter 2. basisvaccination. Sidste basisvaccination skal ske senest 7 dage inden dyrskuets start. Vaccination mod virusabort anbefales efter gældende anvisninger. Bokse tildeles fortrinsvis 3-årige og ældre hingste samt følhopper. Udebliver en hest fra udstilling disponerer dyrskuet over opstaldningspladsen. 14

15 Afdeling for får og geder Veterinære forhold for udstilling af får og geder på dyrskuer i 2016 Udstilleren har pligt til at opsøge dyrlægen for dyrlægekontrol, inden indkørsel på pladsen. Der må ikke være tilført klovbærende dyr til udstillerbesætningen de seneste 7 dage inden udstilling. Det udstillede dyr skal have været i besætningen de seneste 30 dage. Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument. Dette udskrives fra nettet eller ved henvendelse kan ske til CHR-afdelingen på tlf Importerede dyr: Importerede dyr, skal være godkendt i relation til officielle godkendt regler Dyr importeret efter kan ikke udstilles. Besætninger og dyr, der har haft kontakt med dyr importeret efter kan ikke udstilles. Besætninger, der har købt fra importbesætninger, er under samme regler. Maedi: Der må kun udstilles dyr fra besætninger, der har M3-status. M3 attest medbringes og forevises ved indsyn. Salmonella: Hvis du også har kvæg i din besætning, skal den have salmonellaniveau 1, min 9 mdr.. Skab og lus: Dyr med lus eller skab vil blive afvist. Kastning: Får/geder, der har kastet inden for de sidste 21 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage. Klovsyge: For at udstille får og geder skal besætningen være testet fri for klovsyge og ejererklæring vedrørende det frivillige klovsyge sundhedsprogram skal medbringes. Prøverne for klovsyge test er gældende i 3 år Følgende regler skal dog overholdes: Lam/kid skal forblive i boksen eller indhegnet forevisningsring under udstillingen. Smitsomme sygdomme: Besætninger med udbrud af nedenstående sygdomme kan ikke udstilles: Orf i udbrud inden for 3 mdr. før dyrskuet, andre klovspalte infektioner, skab, smitsom øjenbetændelse, byldesyge og jaagsiekte lungesygdom. Får/geder fra besætninger, hvori der har været udbrud af smitsomme sygdomme, inden for de sidste 14 dage, forud for dyrskuet, må ikke deltage. Hvis denne regel overtrædes kan besætningsejeren drages til ansvar. Der kan ikke udstilles dyr fra besætning, der af Fødevarestyrelsen er sat under offentligt tilsyn Transport: Får/geder som påregnes at skulle læmme inden for 15 dage før dyrskuet anses ikke for transportegnede. I øvrigt udstilles dyrene sundhedsmæssigt på eget ansvar. 15

16 Generelle forhold Dyrene skal have godkendte CHR-øremærker for at kunne udstilles, og være mærket i henhold til gældende regler (Mærkningsbekendtgørelsen, nr. 374 af 12. april 2012). Undtaget er dyr med dispensation fra Fødevarestyrelsen. Efter dyrskuet nedtager udstillerne grinderne som afleveres i de opstillede stativer. 16

17 Afdeling for får Der kan udstilles får af officielt anerkendte racer. De udstillede dyr skal uanset race være racerene (mindst 86 %). Hvis raceforeningen/-udvalget har godkendt et krydsningsprogram, kan krydsningslam medtages. Tvivlstilfælde vedrørende racerenhed, afvigelser i type, farve og aftegn afgøres af dyrskuets ledelse. De udstillede dyrs alder afgøres på grundlag af indrapporteringen i CHR. Uldlængden: For udstillede væddere og får gælder, at uldlængden ikke må overstige 2 cm. Dyr, der ikke overholder disse regler, afvises af dommeren. Dog kan væddere og får af racerne Merino, Wensleydale, Finuld, Spælsau og Gute møde med længerer uld. For Finuldsracen gælder, at de skal være klippet efter 1. januar. Tandstilling: Dyr med over- eller underbid større end ca. 1 mm bliver afvist ved bedømmelsen. Halelængde: For alle dyr skal halen kunne dække endetarmsåbning og for hundyr kønsåbning. De udstillede dyrs alder afgøres på grundlag af det kalenderår, hvori de er født. Dyr født i november og december måned, kan udstilles i hold for de respektive efterfølgende kalenderår. Samlinger: En samling kan bestå af 4 får, hvoraf mindst 3 skal bedømmes. Får tilmeldt som samling kan udstilles som enkeltdyr, såfremt udefra kommende årsager (sygdom m.m.) forhindrer, at samlingen kan udstilles. Alle dyr i samlingen skal tilmeldes om enkelt dyr, og der betales tilmeldingsgebyr som for enkeltdyr. Malkefårsracer der malkes på skuet kan stille uden lam. Registrerede besætninger: Får, der er med i fåreregistreringen kan undlade at møde med lam, når læmning og 2 måneders vægt er indberettet inden tilmeldingen til dyrskuet samme år. Ikke-registrerede besætninger: Får fra besætninger, der ikke deltager i fåreregistreringen, og som er 2 år og ældre, skal møde med 2 lam. 17

18 Holdinddeling: Væddere Elitevæddere med S indeks på 105 og derover Væddere... Væddere... Væddere... 3 år og ældre 3 år og ældre 2 år 1 år Får Elitefår med S indeks på 105 og derover Får med lam... Får med lam... Får med lam... Får/gimmere uden lam... 3 år og ældre 3 år og ældre 2 år 1 år 1 år Samlinger Samling af 3 dyr af samme køn. Afkomssamling: 1 forældredyr med mindst 2 stk. afkom over 1 år, alle skal være tilmeldt som enkelt dyr Kåringstilmelding: Tilmeld dyr kun til kåring. Det er muligt at tilmelde dyr til kun at deltage i kåring. Dyrene afleveres torsdag i udstillingen. Kåring afholdes lørdag hvor udstilleren kommer fremvise dyrene for dommerne. Dyrene kan afhentes søndag efter kl Der vil blive sørget for pasning i dyrskue dagene. Lineær kåring: Der gennemføres i år en lineær kåring af de udstillede dyr. Udstillerne skal vil tilmelding til dyrskuet anføre, hvilke dyr de ønsker lineært kåret. Den lineære kåring kan efterfølgende registreres i dyreregistreringen. Konkurrencer: Lammetilvækst: Der konkurreres om, hvem der har det hurtigst voksende lam, og hvem der har det hurtigst voksende lammekuld. For at deltage i konkurrencen skal fødselsvægt og dato være indrapporteret ved tilmeldingen til dyrskuet. Lammet må maksimalt være 5 måneder. Lammet skal være født af det tilmeldte moderfår og opfostret af samme. Øvrige konkurrencer: Der gennemføres et antal publikums orienterede konkurrencer. 18

19 Afdeling for geder Alle gederacer godkendt af Dansk Gede Union kan udstilles i henhold til Dyrskuets alm. regler om racerenhed, racens standard og sundhed m.v.. Der kræves mindst 87,5 % racerenhed. Bukke og geder skal være øremærkede for at kunne udstilles. CHR-nummer / øremærkenummer skal påføres tilmeldingsskema og anføres i kataloget sammen med eventuelt navn. Der kan udstilles i følgende hold: Bukke... Bukke... Bukke... Grand Old Ladies, med/uden kid Geder med kid... Geder med kid... Geder med kid... Geder uden kid... 3 år og ældre 2 år 1 år 7 år og ældre 3 år og ældre 2 år 1 år 1 år Afkomssamling: 1 forældredyr med min. 2 afkom på min 1 år. Dyr til samling tilmeldes enkeltvis Gedernes alder følger kalenderåret, således regnes dyr født i 2015 for værende 1 år i Geder på to år og derover skal kunne dokumentere produktionsegenskaber i form af kid. Geder, der er med i gederegistreringen, kan undlade at møde med kid, når læmning og 2 mdr. vægt er indberettet inden tilmeldingen til dyrskuet. Geder, der udstilles med kid, skal have læmmet efter 1/1 i indeværende år Geder og bukke skal kunne håndteres således at yver, patter og pung kan vurderes af dommerne. Tandstilling: Dyr med over- og underbid større end tilladt i racestandarden, kan ikke bedømmes. 19

20 Afdeling for fjerkræ Alt fjerkræ skal være mærket, så deres oprindelse og identitet kan fastslås. Der skal foreligge vaccinationskort mod Newcastle disease med dyrlægestempel ved ankomst til Dyrskuet. Vaccinationen skal være udført senest 8 dage før udstilling. (Revaccination skal foretage én gang årligt) Vaccinationen skal være udført senest 8 dage før udstilling. Ellers vil dyret blive afvist. Daggamle kyllinger skal mærkes batch-vis, og skal holdes adskilt fra vaccinerede fjerkræ Det skal bemærkes at udstillerne har pligt at holde sig orienterede om de til enhver tid gældende veterinærregler. OBS. Dyrene skal igennem indsyn - hos Dyrlægen ved port 6 Afdeling for kaniner For at kunne udstille kaniner på Roskilde Dyrskue skal man være medlem af en landboorganisation eller en kaninavlerforening. Kaninerne skal være racerene, og må ikke være kastreret. Kaninen skal være mærket med avlernummer i højre øre (4 cifre) og kuldmærket i venstre øre(3-5 cifre). Der må ikke udstilles unger under 6 uger, heller ikke sammen med moderen. Det er ikke tilladt at udstille kaniner fra besætninger, der er vaccineret mod myxomatose, indenfor de sidst 30 dage. Der må ikke udstilles kaniner fra besætninger, hvor der har været udbrud af smitsomme sygdomme inden for de sidste 14 dage forud for dyrskuet. Det er ikke tilladt efterfølgende at ombytte de tilmeldte dyr med en anden klasse eller race/farve/variant. F. eks. En tilmeldt blå hermelin, kan ikke erstattes med en sort. Hun med unger kan ikke erstattes med enkeltdyr osv. OBS. Dyrene skal igennem indsyn - hos Dyrlægen ved port 6 20

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015 PLAN OG REGLER 2015 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 7. 9. juni 2013 Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

PLAN OG REGLER 10-04-15

PLAN OG REGLER 10-04-15 PLAN OG REGLER 2015 10-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med interesse for Hjørring

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere 28-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med

Læs mere

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte

Læs mere

Sundhedsregler for dyrskuet

Sundhedsregler for dyrskuet Sundhedsregler for dyrskuet I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark. Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr

Læs mere

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 Det er vigtigt at du læser de veterinære regler godt igennem for det dyr du skal udstille. Det er ærgerligt hvis du kommer til dyrskuet og bliver afvist af dyrlægen

Læs mere

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016 30. juni - 2. juli 2016 Meget mere end landbrug Værd at vide Opmærksomheden henledes på, at tilmeldingen slutter for Kvæg 20. maj 2016 Får/geder 9. maj 2016 Heste 2. maj 2016 Tilmeldinger vil ikke kunne

Læs mere

Veterinære bestemmelser

Veterinære bestemmelser Veterinære bestemmelser 2016 18-04-16 Veterinære bestemmelser Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue (Det Østjyske Dyrskue anvender reglerne for højprævalent område). Hvis sundhedsreglerne ændres inden dyrskuet vil dyrskuet følge de ændrede regler. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

B O R N H O L M S L A N D B R U G

B O R N H O L M S L A N D B R U G B O R N H O L M S L A N D B R U G Regler for fremstilling af dyr 159. DYRSKUE i Hareløkkerne den 23. og 24. juni 2012 Arrangeret af: Bornholms Landbrug Kannikegaard Rønnevej 1 3720 Aakirkeby 56 9078 00

Læs mere

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler.

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler. Sundhedsregler 2017 For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme. Sundhedsreglerne

Læs mere

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark SUNDHEDSREGLER I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr eller besætninger,

Læs mere

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Værd at vide (plan og regler) Klovdag og børnedyrskue lørdag den 31. maj 2014 Hovdag søndag den 1.

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 26. 28. maj 2017 Roskilde Dyrskue, Fulby 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde 1 Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Heste Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering 4

Læs mere

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 - RING I RING II RING III KVÆGRING KVÆGTORVET 8.45-8.45-12.30 Malkekvæg ordinær bedømmelse, Kvægtorvet 9.00 - og karakteristik af de udstillede Fjordheste

Læs mere

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet.

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet. Opdateret: 25. oktober 2016 Tilmelding Tilmeldingsskemaerne skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 21. oktober 2016. Tilmeldinger kan sendes med post til Kødkvægsskuet s sekretariat Jonna Christoffersen,

Læs mere

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne 13., 14. og 15. Juni 2008 Information til udstillerne 1 2 Ankomst og indsyning Indsyning foregår umiddelbart inden for lågen ved Flemmings Alle. Indkørsel ad Østergårds Allé og langs hegnet til lågen Følg

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

9., 10. & 11. juni 2017

9., 10. & 11. juni 2017 Dyrskuepladsen Broløkkevej 2 5250 Odense SV Dyrskuets CHR-nr.: 79062 9., 10. & 11. juni 2017 Priser & Regler For dyreudstillere Tilmeldingsfrist: Heste & Æsler: 18. april Kvæg: Får & Geder: 1. maj 1. maj

Læs mere

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Skotsk Højlandskvæg Kvier Køer Tyre > 1 år 30 36 mdr. > 12 mdr. 12 18 mdr. 36 48 mdr. 12 24 mdr. 18 24 mdr. > 36 mdr. 24 36 mdr. 24 36 mdr. > 36 mdr. Ved

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Plan og regler Klovdag og børnedyrskue lørdag den 4. juni 2016 Hovdag søndag den 5. juni 2016 Indhold

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Alle (medlemmer) deltagere har pligt til at gennemlæse kåringsregler og tillæg til kåringsregler inden deltagelse i arrangementer i DTF's regi. Tillæg

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2016

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2016 PLAN OG REGLER 2016 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Plan og regler Klovdag og børnedyrskue lørdag den 4. juni 2016 Hovdag søndag den 5. juni 2016 Indhold

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

9.00-15.00 Bedømmelse af geder Smådyr ring II 9.00 12.30 Bedømmelse af får, Smådyr ring 1

9.00-15.00 Bedømmelse af geder Smådyr ring II 9.00 12.30 Bedømmelse af får, Smådyr ring 1 PROGRAM FOR FREDAG DEN 8. JUNI 2007. Side 1 25-05-2007 TID RING I RING II RING III KVÆGTORVET SMÅDYR- RINGE 4H SKUE FORMIDLINGS -HALLEN FØDEVARE- UDSTILLINGEN PÅ PLADSEN 08.00-09.00 09.00- - - 10.30-11.30

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Lørdag d. 31. august 2013 på Allerupgaard Fra. Kl. 9.00

Lørdag d. 31. august 2013 på Allerupgaard Fra. Kl. 9.00 Lørdag d. 31. august 2013 på Allerupgaard Fra. Kl. 9.00 KATALOGPRIS: 20 KR. TIL ALLE UDSTILLERE Nummerskilte til føllene skal afhentes i sekretariatet senest ½ time før klassen starter og føllene bedes

Læs mere

Til udstillere af dyr 2016

Til udstillere af dyr 2016 Aars, den 27. september 2016 Til udstillere af dyr 2016 Hermed fremsendes brev vedrørende KIMBRERSKUET 2016, der foregår i AGRO- OG MESSECENTRET, MESSEVEJ 1, 9600 AARS Brevet bedes venligst gennemlæst,

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indholdsfortegnelse AVLSMÅL...2 Avlsplan PSA 2013-2017...2 Fokus i avlsplanen 2013-2017...2 REGLER

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015 Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Åbningstider... 3 Entré... 3 Dyrskuesekretariatet... 3 Hvem står bag dyrskuet... 4 Dyrskueledelse...

Læs mere

Katalog for udstilling af. & smådyr

Katalog for udstilling af. & smådyr Katalog for udstilling af kvæg & smådyr PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2011 TID RING I RING II RING III KVÆGTORVET/ KVÆGRING 08.00-09.00 09.00-10.00 8.45-16.00 Bedømmelse Kødkvæg Bedømmelse Kødkvæg 9.00

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 4. Oktober 2014 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var igen en kæmpe succes, og derfor har vi i år fornøjelsen af at invitere jer til endnu

Læs mere

FØLSKUE Lørdag den 5. September 2015

FØLSKUE Lørdag den 5. September 2015 FØLSKUE Lørdag den 5. September 2015 TID OG STED Følskuet afholdes d. 5. september 2015 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

FØLSKUE Lørdag den 23. August 2014

FØLSKUE Lørdag den 23. August 2014 FØLSKUE Lørdag den 23. August 2014 TID OG STED Følskuet afholdes d. 23. august 2014 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info om

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag d. 27. Oktober 2012 Vi gentager succesen fra sidste år, og vil hermed intivere alle til Oktobershow, vi har valgt denne gang at invitere shetlænderfolket med. Showet finder

Læs mere

FlexNyt. Nyt faktaark. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 14, 2016

FlexNyt. Nyt faktaark. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 14, 2016 FlexNyt Indhold Mark Nyt faktaark Kvieopdræt skal huske årlige blodprøver for salmonella Planlæg afgræsningen Salmonellaregler for kvæg ved dyrskuer Meld en meningsløs regel Kødkvægets dag er flyttet i

Læs mere

Værd at vide. 30. juni - 2. juli 2011

Værd at vide. 30. juni - 2. juli 2011 30. juni - 2. juli 2011 Værd at vide Opmærksomheden henledes på, at tilmeldingen slutter for Kvæg 6. juni 2011 Heste 16. maj 2011 Får/geder 1. juni 2011 Tilmeldinger vil ikke kunne modtages efter disse

Læs mere

H H. dyrskuer 2010. Orienteringshæfte

H H. dyrskuer 2010. Orienteringshæfte dyrskuer 2010 Orienteringshæfte Indhold 4 dyrskuer 2010... 3 vad er et 4 dyrskue?... 4 Retningslinier for udstillere på dyrskuerne... 5 Specielt til udstillere af heste, kalve, får og geder... 6 Teltlejr

Læs mere

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat for P.R.E. heste DAMOCHA 2015 22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Sted: Aalestrup Rideklub Borgergade 59 9620 Aalestrup Danmark Dommer eksteriør: Dommer

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer BEK nr 1479 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

PLAN OG REGLER. K:\Dyrskue - Fjerritslev\Dyrskue, Fjerritslev 2015\Plan og Regler 2015.docx Side 1/11 Den 4/7/2015

PLAN OG REGLER. K:\Dyrskue - Fjerritslev\Dyrskue, Fjerritslev 2015\Plan og Regler 2015.docx Side 1/11 Den 4/7/2015 PLAN OG REGLER 2015 Side 1/11 Den 4/7/2015 Side 2/11 Den 4/7/2015 GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Fjerritslev Dyrskue. Anmeldelse Anmeldelse

Læs mere

FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER

FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER FREDAG OG LØRDAG DEN 16. OG 17. JUNI 2017 PLAN OG REGLER 2017 11-04-17 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 16. og 17. juni 2017. på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at

Læs mere

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE! Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben

Læs mere

SOP Smittebeskyttelse

SOP Smittebeskyttelse 1 / 23 (SKRIV GÅRDENS NAVN) SOP Smittebeskyttelse SOP-smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god smittebeskyttelse. Blandt emnerne er: Intern smittebeskyttelse Flytning

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning December 2013 Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning Vejledning vedrørende typiske mangler og fejl ved handlet kvæg Videncentret for Landbrug og SamMark foreslår i dette dokument konkret håndtering

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub

Læs mere

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar 1 1 Hvad kaldes hestens afkom? A: Lam B: Føl 2 Hvad er en vallak? A: Hoppe B: Kastreret hingst 3 Kan hesten stå op og sove? 4 Hvad er en sok? A: Aftegn i panden B: Aftegn på benet 5 Hvor sidder lansemærket?

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Roskilde Dyrskue. Information og regler. Fødevareog. Økologiudstillingen. 7. 9. juni 2013

Roskilde Dyrskue. Information og regler. Fødevareog. Økologiudstillingen. 7. 9. juni 2013 Roskilde Dyrskue Information og regler Fødevareog Økologiudstillingen 7. 9. juni 2013 Sekretariat: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk. E-mail: mail@roskildedyrskue.dk

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Mønstringskonkkurencen Signe Givskov Petersen 1 X Senior Camilla Givskov Petersen 2 X Senior

Mønstringskonkkurencen Signe Givskov Petersen 1 X Senior Camilla Givskov Petersen 2 X Senior Præmieliste Malkekvæg - Dyreskuet i Horsens 2016 Kat nr. Chr nr. Ejer Point Plc Ærespræmie Prædikat RDM 300 21720 2402 Irene og Mogens Mikkelsen, Børkop 23 1 X 301 21951 2270 Kridtbjerg v/bent Pedersen,

Læs mere

Ærespræmieliste 2014.

Ærespræmieliste 2014. Ærespræmieliste 2014. Heste og ponyer. Kat.nr. Udstiller Frieserheste Pernille Vibe Sørensen 6 Kirkegade 29 6800 Varde Knabstruppere Per Godsk Stelmach 14 Vestermarksvej 11 7130 Juelsminde Arabisk Fuldblod

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER AFHOLDELSE Dato: 30/9-2/10 2016 PROPOSITIONER Sted: Møllebakkens Rideklub Præstemarksvej 4 4241 Vemmelev ORGANISATOR Møllebakkens Rideklub. Navn: Heidi Jørgensen Telefon: +45 29 80 41 13 Email: DMNM2016@gmail.com

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Brugervejledning - ReproDagsliste

Brugervejledning - ReproDagsliste Brugervejledning - ReproDagsliste ReproDagsliste er udviklet som redskab til at systematisere det daglige reproduktionsarbejde i besætningen. Der er lagt vægt på en stor grad af fleksibilitet i udskriften,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 LOVE for Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 1 1 Foreningens navn er : Silkeborg Fugle-og Stuekulturforening. 2 Formålet er ved alle til rådighed stående midler at skabe og fremme interessen for akvarier,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER REGLER FOR KÅRING AF HOPPER ' 1 Afstamningskrav til stambogens hovedafsnit For at en afstamning til Dansk Hovedstambog (DH) kan godkendes kræves mindst 3 fulde led af godkendt varmblods-, fuldblods eller

Læs mere