Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Definitioner Kontraktparter Kontraktens skriftlige grundlag, fortolkning og ændring Kontraktens ydelser og omfang Kontraktperiode Vederlag og timer Ekstra opgaver/ øvrige tilkøbsydelser Betalingsbetingelser Prisregulering Omallokering ved kortvarige reduktioner, mindre belastninger o.l Kreditering ved periodisk reduktion/lukning Regulering af vederlag ved vedvarende ændringer Fleksibilitet og samarbejde Ajourføring Lokalefaciliteter Meldepligt Ansvar for underleverandører Tavshedspligt Offentliggørelse og referencer Myndighedskrav Miljø/arbejdsmiljø Sikkerhed Nøgler/adgangskort og alarm Arbejdsledelse Forsikring Samfundsansvar Arbejdsklausul Beskæftigelse a. Social klausuler Personale Personaleoplysninger Straffeattest/børneattest Uddannelse Kvalitetssikring/-styring Leverandørens kvalitetskontrol Leverandørs skriftlige månedlige afrapportering Ordregivers kvalitetskontrol Kvalitetsbedømmelse og bod Misligholdelse Forholdsmæssigt afslag Ophævelse Force majeure Lovvalg og værneting Erstatning Virksomhedsoverdragelse Overdragelse Forpligtelser ved opsigelse hhv. udløb af kontrakten Underskrift Kontraktbilag 1: Rettelsesskrivelse(r) Kontraktbilag 2: Enhedsoversigt Kontraktbilag 3: Tilbud fra leverandør Side 1 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

2 0. Definitioner I nærværende kontrakt gælder følgende definitioner: Ved kontrakt(en)/kontraktvilkår forstås nærværende af parterne underskrevne kontrakt med tilhørende bilag som anført i 2 samt eventuelle senere skriftlige allonger. Ved (kontrakt)part eller (kontrakt)parterne forstås henholdsvis ordregiver og/eller leverandøren. Ved udbudsmaterialet forstås alle dokumenter, der indgik i det udbud, der ligger til grund for denne kontrakt. Ved kravspecifikation forstås de af udbudsmaterialet omfattede dokumenter: Teknisk kravspecifikation, teknisk kravspecifikation for ekstraopgaver, kalkulationsoplysninger, tegninger og lokalefortegnelser. Ved ydelser forstås samtlige af de ydelser, som leverandøren er forpligtet til at levere til ordregiver i henhold til nærværende kontrakt. Ved rengøringsservice og rengøring forstås udførsel af rengørings- og rengøringsrelaterede ydelser under kontrakten og som kravspecificeret i udbudsmaterialet. Ved basisydelser forstås den faste del af kontrakten, hvor ordregiver har defineret en fastlagt ydelse, som er dækket af det årlige vederlag i henhold til kontraktens 5. Ved tilkøbsydelser forstås de ydelser, som ordregiver kan vælge at købe til, og som er specificeret på udbudsmaterialets kalkulationsoplysninger, og som leverandøren har afgivet selvstændig pris på. Ved serviceopgaver forstås rengøringsrelaterede ydelser, som er specificeret på udbudsmaterialets kalkulationsoplysninger og som er en del af kontraktens basisydelser. Ved ekstra opgaver forstås udførelse af rengøringsservice, som ikke er indeholdt i kontraktens basisydelser, men som bestilles efter ordregivers behov og udføres i henhold til teknisk kravspecifikation for ekstraopgaver og i henhold til leverandørens tilbud herpå. Ved lokation og enhed forstås de af kontrakten omfattede bygninger/adresser som angivet i 3 ( kontraktbilag 2). Ved underleverandører forstås de virksomheder, som bistår leverandøren ved den faktiske udførelse af ydelser under kontrakten. Ved medarbejder og personale forstås leverandørens eller dennes underleverandørs ansatte, som varetager levering af ydelser på denne kontrakt. Ved ansvarlig leder(e) forstås leverandørens eller dennes underleverandørs nærmeste ansatte daglige leder(e) med instruktions- og personaleansvar og ansvar for levering af Side 2 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

3 kontraktmæssig ydelse. Ved stationære arbejdsleder(e) forstås leverandørens eller dennes underleverandørs daglige arbejdsleder(e) (fx tilsynsassistent/ inspektørassistent) fast stationeret/tilknyttet en bestemt lokation, som ansvarlig leders ledelseshjælp. Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag. 1. Kontraktparter Denne kontrakt er indgået mellem: <<Indsæt leverandørnavn>> <<Indsæt adresse>> <<Indsæt postnummer og by>> CVR-nr.: <<Indsæt cvr-nr>> (herefter benævnt leverandør) og Viborg Kommune Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg (herefter benævnt ordregiver) (sammen benævnt parterne) 2. Kontraktens skriftlige grundlag, fortolkning og ændring Kontraktens skriftlige grundlag består af: Nærværende kontrakt samt følgende: 1. Kontraktbilag 1 - rettelsesskrivelse(r) 2. Udbudsmateriale iht. udbudsbetingelsernes afsnit 2.2 af 6. marts Kontraktbilag 2 - enhedsoversigt 4. Kontraktbilag 3 - tilbud fra leverandør Eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå parterne imellem, skal løses i henhold til nærværende kontrakt og ovenstående punkt 1-4. Formuleringerne i selve kontrakten har forrang forud for eventuelle modstridende bestemmelser i punkt 2, 3 og 4, hvorimod punkt 1 har forrang for selve kontrakten. Ordregiver kan til enhver tid kræve ændringer i ydelserne. Såfremt ydelserne, der ønskes ændret, ikke kan anses for at være omfattet af kontrakten, er leverandøren berettiget til at få Side 3 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

4 eventuelle afledte og dokumenterede merudgifter honoreret. Ændringer af kontrakten kan aldrig antage et omfang eller karakter, som vil stride mod de til en hver tid gældende udbudsregler. Denne kontrakt kan alene ændres med skriftligt samtykke fra tegningsberettigede personer for henholdsvis ordregiver og leverandøren. Ændringer udarbejdes i form af nummererede, daterede og underskrevne allonger til kontrakten. 3. Kontraktens ydelser og omfang Leverandøren skal levere ydelserne med den kvalitet, som fremgår af nærværende kontrakt, og som ordregiver med føje kan forvente. Det påhviler således leverandøren at levere de ydelser, der er beskrevet i nærværende kontrakt således, at alle krav og beskrivelser, der fremgår af kontrakten, herunder som kravspecificeret i udbudsmaterialet, til en hver tid opfyldes. Leverandøren har i den tilbudte løsning i kontraktbilag 3 angivet, hvorledes leverandøren vil udføre de af kontrakten omfattede ydelser. Leverandøren kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af kontraktbilag 3, medfører, at krav i det øvrige kontraktgrundlag ikke kan opfyldes. Kontrakten omfatter løbende ydelser i form af rengøringsservice (basisydelser) Ydelserne leveres på lokationer angivet i kontraktbilag 2. Kontrakten omfatter ligeledes følgende tilkøbsydelser i henhold til udbudsmaterialets kalkulationsoplysninger: A. <<Indsæt tilkøbsydelse >> B. <<Indsæt tilkøbsydelse >> Osv. 4. Kontraktperiode Kontrakten træder i kraft den 1. august Kontrakten løber frem til og med 31. juli 2019, hvorefter den ophører uden yderligere varsel. Ordregiver kan dog kræve kontrakten forlænget i 2 gange i op til 12 måneder på uændrede betingelser. Ønsker ordregiver en forlængelse skal dette varsles skriftligt senest 6 måneder inden kontraktens udløb. Hele eller dele af kontrakten kan af ordregiver skriftligt opsiges med 6 måneders varsel til ophør den 1. i en måned eller efter skriftlig aftale parterne imellem. Hele eller dele af kontrakten er uopsigelig fra leverandørens side. Side 4 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

5 Ved udløb af kontrakten eller ordregivers opsigelse af kontrakten i henhold til ovenstående kan leverandør ikke kræve nogen form for erstatning, herunder vederlag, tab af goodwill og driftstab. Hvis udbuddet vedrørende de af nærværende kontrakt omfattede ydelser indbringes for Klagenævnet for udbud eller domstolene, og ordregivers beslutning om at tildele leverandør kontrakten annulleres, eller ordregiver pålægges at bringe kontrakten til ophør, er ordregiver berettiget til at opsige kontrakten med et efter de konkrete omstændigheder passende varsel. 5. Vederlag og timer Vederlaget for den samlede ydelse i henhold til 3 udgør en fast pris på Rengøringsservice (basisydelser) DKK pr. år Specifikation pr. lokation fremgår af kontraktbilag 3) Rengøringsservice (tilkøbsydelser) A <<Indsæt tilkøbsydelse >>, <<Insæt lokation>> DKK B <<Indsæt tilkøbsydelse >>, <<Insæt lokation>> DKK pr. år pr. år Ovennævnte beløb er ekskl. moms. Ordregiver forbeholder sig ret til uden udgifter at få tilbudspriserne delt i yderligere delpriser. Vedlagt denne kontrakt er kopi af tilbudsskemaer (se kontraktbilag 3). Leverandøren er forpligtet til at levere kontraktmæssig ydelse i overensstemmelse med de vederlag, timer og redegørelser leverandøren har afgivet på tilbudsskemaerne (se kontraktbilag 3). Efter skriftlig anmodning fra ordregiver er leverandøren forpligtet til at fremsende dokumentation (f.eks. log fra ordregivers alarmsystem (evt. omkostninger hertil afholdes af leverandør) på, at der som minimum anvendes det anførte antal timer til rengøringsservice, som fremgår af kontraktbilag Ekstra opgaver/ øvrige tilkøbsydelser Tilkøbsydelser, der ikke fremgår af 3 og ekstra opgaver leveres kun efter godkendelse og bestilling fra ordregivers kontraktstyringsenhed og faktureres i henhold til de afgivne tilbud og enhedspriser. Leverandøren er i hele kontraktperioden (inkl. eventuelle forlængelser) forpligtet til, efter bestilling, at levere tilkøbsydelser/ekstra opgaver i henhold til leverandørens tilbud, dog med prisregulering i henhold til 8. Vedlagt denne kontrakt er kopi af tilbudsskemaer (se kontraktbilag 3). Side 5 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

6 7. Betalingsbetingelser Fakturering af rengøringsservice sker med en 1/12 del af det årlige vederlag. Fakturering af rengøringsservice skal ske den 20. i den måned, hvor ydelsen leveres med en betalingsfrist på 30 kalenderdage. Sidste rettidige betalingsdag er således fakturadato plus 30 kalenderdage under forudsætning af leverandørens fremsendelse af korrekt og fyldestgørende elektronisk faktura. Fakturering foretages til den enkelte enhed (iht. ordregivers enhedsnr. med tilhørende EAN.nr. (se kontraktbilag 2)) Faktureringsgebyr eller lignende accepteres ikke. Fakturering skal ske til ordregiver under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. med senere ændringer) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven, herunder bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Forrentning ved forsinket betaling sker i henhold til LBK nr. 459 af 13/05/2014 Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven). 8. Prisregulering En gang årligt pr. 1 januar reguleres vederlaget i overensstemmelse med udviklingen i ILON12: Lønindeks for virksomheder og organisationer (1. kvartal 2005 = 100), brancheindeks Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service - sæsonkorrigeret fra Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang den 1. januar Reguleringen sker i overensstemmelse med udviklingen i Lønindeks for virksomheder og organisationer, brancheindeks Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service fra 2. kvartal forrige år til 2. kvartal året før. Eksempel: Lønindeks for virksomheder og organisationer, brancheindeks Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 2. kvartal 2015 = 120,1 og 2. kvartal 2016 = 122,0. Vederlaget reguleres således med (122,0 120,1)*100/120,1) = 1,58 % Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere måtte blive beregnet, reguleres vederlaget i overensstemmelse med udviklingen i et andet tilsvarende neutral fastsat og af Danmarks Statistik offentliggjort indekstal, eller hvis et sådant ikke findes, efter principper som ligger den anførte indeksregulering så nær som mulig. Leverandør fremsender minimum 3 måneder forud for eventuel prisregulering dokumentation for denne til ordregivers kontaktperson. Reguleringen kan tidligst træde i kraft efter ordregivers modtagelse af dokumentation. Side 6 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

7 9. Omallokering ved kortvarige reduktioner, mindre belastninger o.l. Leverandør er forpligtet til at anvende sparet tid ved kortvarige lukninger (10 arbejdsdage eller mindre), reduktioner, mindre belastninger og lignende efter nærmere aftale med den/de af ordregiver udpegede kontaktpersoner. Den sparede tid anvendes til andet tilsvarende rengørings- og servicearbejde samme arbejdsdag efter ordregivers kontaktpersons anvisninger. Såfremt rengøringstidspunkt skal ændres midlertidigt på grund af møde eller lignende varsles dette med minimum 7 dage til leverandør. Fremkommer der pludseligt opstående situationer, såsom brand eller lignende, som gør at aktiviteterne på lokationen må flyttes til anden lokation, skal serviceydelsen flyttes med, når det er inden for samme geografiske (for delaftalen) område. 10. Kreditering ved periodisk reduktion/lukning Leverandør skal kreditere ordregiver, hvis serviceydelsen gennem længere tid (mere end 10 arbejdsdage) ikke kan udføres som aftalt, f. eks. på grund af lukninger af lokaler/bygninger på ordregivers foranledning, myndighedskrav eller andre udefra kommende begivenheder. Periodisk reduktion/lukning varsles skriftligt af ordregiver i så god tid, at leverandør kan varsle sit personale med overenskomstmæssigt varsel (dog maksimalt 4 måneder regnet fra ordregivers skriftlige henvendelse). Når Leverandøren er varslet i overensstemmelse med ovenstående krediteres ordregiver 100 % i den periode reduktionen/lukningen finder sted. Indtil kreditering kan finde sted er leverandøren forpligtet til at anvende sparet tid efter nærmere aftale med ordregivers kontaktperson. 11. Regulering af vederlag ved vedvarende ændringer Ved vedvarende ændrede forudsætninger for kontrakten som f.eks. ordregivers bygningsmæssige ændringer, udvidelser, reduktioner og lukninger, kvalitetsmæssige ændringer og lign. i kontraktperioden, skal kontrakten og vederlaget reguleres i overensstemmelse hermed. Dog vil en reduktion/udvidelse i antal brugere af et givent lokale, eksempelvis kontorlokaler, ikke kunne danne baggrund for reduktion/forhøjelse af vederlag. Ved vedvarende reduktioner af den samlede ydelse skal ordregiver skriftligt varsle leverandør i så god tid, at leverandøren kan varsle sit personale med overenskomstmæssigt varsel (dog maksimalt 4 måneder regnet fra ordregivers skriftlige henvendelse). Når Leverandøren er varslet i overensstemmelse med ovenstående krediteres ordregiver 100 % af det vederlag den vedvarende reduktion udgør. Indtil kreditering kan finde sted er leverandøren forpligtet til at anvende sparet tid efter nærmere aftale med ordregivers kontaktperson. Side 7 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

8 Ved vedvarende udvidelser af den samlede ydelse skal leverandør hurtigst muligt og seneste en måned efter skriftlig anmodning kunne varetage den pågældende udvidelse. Ved mindre vedvarende ændringer/udvidelser/reduktioner af bygningsmassen op- eller nedskaleres vederlaget med udgangspunkt i de m2-enhedspriser pr. frekvensprofil, som er gældende i henhold til det afgivne tilbud, jf. kontraktbilag 3. Ved ændringer i antallet af lokationer som følge af ordregivers opførelse, overtagelse, afståelse eller lukning af lokationer, skal de i leverandørs tilbud angivne priser ( kontraktbilag 3) benyttes som beregningsgrundlag for udvidelse eller reduktion for rengøringsareal. Ved udvidelse af antallet af lokationer må m2-prisen kun i ekstraordinære situationer overskride den gennemsnitlige m2-pris for lokationer af samme type i leverandørs tilbud og først efter nærmere aftale med ordregiver. Regulering i henhold til nærværende kan aldrig antage et omfang eller karakter, som vil stride mod de til en hver tid gældende udbudsregler. 12. Fleksibilitet og samarbejde Med udgangspunkt i kravspecifikationen og leverandørens tilbud kan leverandøren og ordregiver til enhver tid, som en omfordeling inden for det afgivne tilbud aftale at tilpasse ydelsen til ordregivers faktiske behov. Ved vedvarende ændringer kan dette dog kun ske ved en skriftlig aftale i mellem parterne. Regulering i henhold til nærværende kan aldrig antage et omfang eller karakter, som vil stride mod gældende udbudsregler. 13. Ajourføring I kontraktperioden er det leverandørs pligt successivt og i relevant omfang at ajourføre det samlede aftalegrundlag, herunder kontrol- og styringssystemer, tegninger, lokalefortegnelser, arbejdsplaner, beskrivelser, m.m. og løbende bibringe ordregiver kopi af dette. Endvidere skal materialet også fremsendes i elektronisk version efter nærmere aftale med ordregiver. 14. Lokalefaciliteter Ordregiver stiller lokaler til rådighed for leverandørens opbevaring af rengøringsartikler og -maskiner mv. i relevant omfang og efter nærmere aftale mellem ordregiver og leverandør. Leverandøren skal holde disse lokaler rene og ryddelige for egen regning. Side 8 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

9 15. Meldepligt Meddelelse af iagttagne uregelmæssigheder skal straks gives til den enkelte lokations kontaktperson. Ved uregelmæssigheder forstås dryppende vandhaner, vandskader, indbrud o.l. 16. Ansvar for underleverandører Ordregiveren skal forudgående skriftligt godkende leverandørens brug af underleverandør (inkl. de underleverandører leverandøren har anført i forbindelse med tilbudsafgivelsen) før hele eller dele af ydelserne omfattet af denne kontrakt kan leveres af underleverandør. Til brug for godkendelsen fremlægger leverandøren underleverandørens registreringsbeviser, der viser at underleverandøren er registreret hos SKAT efter momsloven og kildeskatteloven samt serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, eller anden dokumentation, der indeholder tilsvarende oplysninger og underskrevet tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige (jf. LBK nr. 336 af ). Ved brug af udenlandsk underleverandør skal denne være registreret i Register over Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i henhold til BEK nr af 15/12/2010. Leverandøren er ansvarlig for underleverandører på samme måde som for egne forpligtelser. Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsninger i leverandørens ansvar, og ordregiver kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til leverandøren. Leverandøren hæfter således for underleverandørens forhold og ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. Leverandør er forpligtet til at indgå kontrakter med underleverandører, som svarer til forpligtelser, som følger af denne kontrakt og dermed sikrer overholdelsen af disse. Leverandør forpligter sig til at sikre, at eventuelle underleverandører lever op til lovgivningens krav, herunder at der foretages afregning af A-skat for personale samt rettidig betaling og korrekt indberetning af moms. Ordregiveren kan til enhver tid afkræve leverandøren dokumentation for, at disse krav og forpligtelser er opfyldt. Leverandørens anvendelse af underleverandør på denne kontrakt, som ikke forudgående er skriftligt godkendt af ordregiver udløser en bod på 5 % af det årlige vederlag, som anført i kontraktens 5, dog minimum DKK ,-. Boden forfalder til betaling med en betalingsfrist på 14 kalenderdage regnet fra dagen for ordregivers skriftlige henvendelse herom og ordregiver er berettiget til at modregne boden i leverandørens månedlige vederlag. Leverandørens anvendelse af underleverandør på denne kontrakt, som ikke forudgående er skriftligt godkendt af ordregiver vil tillige være at betragte som væsentlig misligholdelse fra leverandørs side og giver ordregiver adgang til at hæve kontrakten efter de bestemmelser, kontraktens 39 fastlægger. Side 9 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

10 17. Tavshedspligt Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt disses personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende ordregivers eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Leverandøren og eventuelle underleverandører og deres personale er omfattet af straffelovens bestemmelser om tavshedspligt, jf. straffelovens 152 a. Tilsidesættelse af denne tavshedspligt betragtes som misligholdelse fra leverandørs side og kan resultere i øjeblikkelig bortvisning af leverandørs personale eller eventuelle underleverandører. Leverandør skal i form af generelle ansættelsesvilkår eller individuelle aftaler sikre, at leverandørs personale og eventuelle underleverandører til enhver tid er forpligtet til at overholde tavshedspligten. Al personale, der færdes i ordregivers bygninger, skal underskrive en tavshedserklæring udarbejdet af ordregiver. Det er leverandørs ansvar, at erklæringen bliver underskrevet, og at en kopi, på ordregivers forlangende, bliver afleveret til ordregiver. Tavshedspligten gælder også efter kontraktperiodens ophør. 18. Offentliggørelse og referencer Nærværende kontrakt betragtes som fortrolig. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at gøre udbudsmaterialet tilgængelig på kommunens hjemmeside. Leverandøren må ikke uden ordregivers forudgående skriftlige samtykke udsende offentlige meddelelser om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Leverandør må ikke uden ordregivers forudgående skriftlige tilladelse bruge ordregiver, som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng. Leverandør er dog berettiget til at angive ordregiver som reference ved tilbudsafgivelse i forbindelse med offentlige udbud. 19. Myndighedskrav Det er leverandørs ansvar at sikre, at relevante lovkrav, bekendtgørelser og øvrige retskilder overholdes. Leverandør er forpligtet til at overholde alle myndighedskrav, der er gældende for virksomheden og ydelsens udførelse, såvel på kontraktindgåelsestidspunktet som i kontraktperioden, ligesom det fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven for de beskæftigede medarbejdere, og den i forbindelse hermed nødvendige forsikringsdækning, er pålagt leverandør. Side 10 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

11 Leverandørs ansvar gælder også for eventuelle underleverandører. Forekommer der overtrædelse af myndighedskrav, vil det være at betragte som misligholdelse fra leverandørs side. 20. Miljø/arbejdsmiljø Leverandør skal efterleve bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres i henhold til artikel 27, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning. Det påhviler leverandøren straks at underrette ordregiver, såfremt denne modtager påbud i forhold til arbejdsmiljø. Endvidere kan ordregiver forlange, at leverandøren udarbejder handleplaner m.v. for at efterkomme Arbejdstilsynets krav. Det er et krav at leverandøren, indenfor alle områder omfattet af denne kontrakt, skal arbejde målrettet på at undgå arbejdsskader, unødig nedslidning og arbejdsbetingede lidelser. Det er derfor et krav, at arbejdet tilrettelægges således, at ensidig gentaget arbejde (EGA) og ensidigt belastende arbejde (EBA) i videst muligt omfang undgås. Rengøringsservice skal udføres således, at materialer, maskiner, elektronisk udstyr, overflader og bygningskonstruktioner ikke pådrages skader. Der skal udvises omhu for at minimere rengøringens påvirkninger af overflader, indeklima, arbejdsmiljø samt påvirkning af brugerne af lokalerne. Leverandøren skal leve op til følgende krav til rengøringsmidler og metoder: a. Leverandøren er pligtig til uden at dette medfører kvalitetsforringelser - at anvende ergonomisk venlige rengøringsvogne, maskiner og metoder m.m. til udførelse af den beskrevne ydelse (undgå unødig nedslidning af medarbejderne). b. Leverandøren er pligtig til at anvende metoder, der reducerer brugen af rengøringsmidler til det mindst mulige samt til at bruge miljøvenlige produkter i forbindelse med ydelsens udførelse. c. Der skal anvendes de bedst mulige forholdsregler/metoder (f. eks. doseringsanlæg) for at undgå overdosering af rengøringsmidler med efterfølgende påvirkning af miljø/arbejdsmiljø. d. Rengøringsmidler: Produkterne må ikke indeholde kandidatlistestoffer i en koncentration, der medfører at disse skal anføres på produktmærkningen, i sikkerhedsdatabladet (SDS) eller i andre relevante tekniske dataark. Ved kandidatlistestoffer forstås stoffer, som er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på listen i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen). Se liste over stoffer (kandidatlisten) på Echa.europa.eu. e. Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser. f. Spraydåser eller -flasker med drivgasser må ikke anvendes. Undtagelsesvis accepteres stålplejemidler på sprayflaske, hvor dysens udformning er sådan, at der i mindst muligt omfang genereres aerosoler ved brug. Side 11 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

12 g. Der kan ikke anvendes rengøringsmidler med duft- og farvestoffer uden forudgående skriftlig godkendelse fra ordregiver. h. Der skal på forlangende forelægges dokumentation for/erklæring om at de enkelte rengøringsmidler lever op til ovennævnte krav (pkt. d g). Rengøringsmidler der er mærket med EU s miljømærke Blomsten eller Nordisk miljømærke Svanen vil blive accepteret som levende op til ovennævnte krav. Anden valid dokumentation for samme vil blive accepteret. i. Såfremt der ønskes benyttet rengøringsmidler, som ikke lever op til ovenstående krav kræves der i hver enkelt tilfælde forudgående skriftlig godkendelse fra ordregiver. 21. Sikkerhed Leverandør har ansvaret for, at medarbejderne opfylder alle sikkerhedsmæssige krav, som står i forbindelse med arbejdets udførelse. 22. Nøgler/adgangskort og alarm Ordregiver udleverer mod kvittering det nødvendige antal nøgler og/eller adgangskort til Leverandøren. Hvert nøglebundt/adgangskort forsynes med leverandørs kontaktoplysninger. Tilknytning til ordregiver skal anonymiseres. Ordregiver skal instruere leverandørens ansvarlige leder i betjening af adgangs- og alarmsystemer samt øvrige relevante systemer. Leverandøren skal sikre, at ordregivers sikkerhedsforskrifter overholdes, og at udleverede nøgler og adgangskort opbevares forsvarligt. Bortkommer nøgler eller adgangskort, skal dette straks meddeles til ordregiver. Bestilling af nye nøgler eller adgangskort samt eventuel omkodning af låse foretages af ordregiver. Ordregiver er berettiget til at viderefakturere alle omkostninger forbundet med erstatning af nøgler og adgangskort samt relevant omkodning/udskiftning af låse til leverandøren. I forbindelse med kontraktophør betragtes ikke afleverede nøgler/adgangskort som bortkomne og erstattes af leverandøren på samme måde. Ordregiver er berettiget til at viderefakturere alle omkostninger forbundet med eventuelle vagttilkald, som er forårsaget af leverandørens fejlbetjening af alarmsystemer eller som leverandøren i øvrigt bærer ansvaret for. 23. Arbejdsledelse Leverandørs arbejdsledelse ved ansvarlig leder(e) og evt. stationære arbejdsleder(e) skal have relevant uddannelse og føre fornødent tilsyn med, at arbejdet udføres i overensstemmelse med den indgåede kontrakt og den deri forudsatte kvalitet. Side 12 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

13 Leverandørs arbejdsledelse har ansvaret for, at ordregivers sikkerhedsforskrifter overholdes, og at udleverede nøgler og kort opbevares forsvarligt. Leverandørs arbejdsledelse har ansvaret for betjening af adgangs-, styrings- og alarmsystemer. Leverandørs arbejdsledelse har ligeledes ansvar for, at medarbejderne er instrueret i brug af ovennævnte systemer. 24. Forsikring Leverandør forpligter sig til, i hele kontraktperioden og i eventuel forlængelse heraf, at opretholde sædvanlige og lovpligtige forsikringer herunder en erhvervsansvarsforsikring, som dækker et eventuelt ansvar for skade tilføjet personer eller ting i forbindelse med varetagelsen af denne kontrakt. Leverandørs forsikringssum skal minimum andrage DKK ,- for personskade/tingskade pr. forsikrings år. Leverandør skal til enhver tid kunne opretholde den krævede dækning ved tilkøb af yderligere forsikringssum eller genopfyldning af policens forsikringssum, såfremt dækningssummen helt eller delvis opbruges i indeværende dækningsperiode. På ordregivers skriftlige anmodning er leverandøren forpligtet til straks at dokumentere at ovenstående krav efterleves. 25. Samfundsansvar Ordregiver forudsætter, at leverandøren og eventuelle underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hvis ordregiver bliver bekendt med, at leverandøren ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde kontrakten med en tilsvarende ydelse, som opfylder alle kontraktens krav til ydelsen. Leverandørens eventuelle Side 13 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

14 omkostninger forbundet hermed er ordregiver uvedkommende. 26. Arbejdsklausul Ordregiver ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være ordregiver i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Leverandøren skal endvidere på ordregivers opfordring dokumentere at denne er registreret i relevante registre som fx Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret. Overholder leverandør ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra personalet, kan ordregiver tilbageholde vederlag til leverandør med henblik på at sikre personalet de nævnte ansættelsesvilkår. 27. Beskæftigelse Leverandøren skal i hele kontraktens løbetid sørge for at have ansat personale med indgående og opdateret ekspertise med de ydelser, kontrakten omfatter. Leverandøren skal til stadighed sikre, at et tilstrækkeligt og kvalificeret personale er tilknyttet kontrakten i alle dens forhold. Såfremt der indtræder forsinkelse eller risiko for forsinkelse, som ikke er begrundet i ordregivers forhold, er leverandøren forpligtet til i nødvendigt omfang at allokere yderligere medarbejderressourcer. Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i ydelsen i videst muligt omfang ansætte/tilknytte fast personale til levering af ydelser på kontrakten samt bestræbe sig på en så lille udskiftning af personale som muligt. Såfremt Leverandøren undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte personale, må udskiftningen ikke påføre ordregiver omkostninger eller forsinkelser, og det nye personale skal have mindst tilsvarende kvalifikationer og indsigt, som det personale der udskiftes. Side 14 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere