Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Definitioner Kontraktparter Kontraktens skriftlige grundlag, fortolkning og ændring Kontraktens ydelser og omfang Kontraktperiode Vederlag og timer Ekstra opgaver/ øvrige tilkøbsydelser Betalingsbetingelser Prisregulering Omallokering ved kortvarige reduktioner, mindre belastninger o.l Kreditering ved periodisk reduktion/lukning Regulering af vederlag ved vedvarende ændringer Fleksibilitet og samarbejde Ajourføring Lokalefaciliteter Meldepligt Ansvar for underleverandører Tavshedspligt Offentliggørelse og referencer Myndighedskrav Miljø/arbejdsmiljø Sikkerhed Nøgler/adgangskort og alarm Arbejdsledelse Forsikring Samfundsansvar Arbejdsklausul Beskæftigelse a. Social klausuler Personale Personaleoplysninger Straffeattest/børneattest Uddannelse Kvalitetssikring/-styring Leverandørens kvalitetskontrol Leverandørs skriftlige månedlige afrapportering Ordregivers kvalitetskontrol Kvalitetsbedømmelse og bod Misligholdelse Forholdsmæssigt afslag Ophævelse Force majeure Lovvalg og værneting Erstatning Virksomhedsoverdragelse Overdragelse Forpligtelser ved opsigelse hhv. udløb af kontrakten Underskrift Kontraktbilag 1: Rettelsesskrivelse(r) Kontraktbilag 2: Enhedsoversigt Kontraktbilag 3: Tilbud fra leverandør Side 1 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

2 0. Definitioner I nærværende kontrakt gælder følgende definitioner: Ved kontrakt(en)/kontraktvilkår forstås nærværende af parterne underskrevne kontrakt med tilhørende bilag som anført i 2 samt eventuelle senere skriftlige allonger. Ved (kontrakt)part eller (kontrakt)parterne forstås henholdsvis ordregiver og/eller leverandøren. Ved udbudsmaterialet forstås alle dokumenter, der indgik i det udbud, der ligger til grund for denne kontrakt. Ved kravspecifikation forstås de af udbudsmaterialet omfattede dokumenter: Teknisk kravspecifikation, teknisk kravspecifikation for ekstraopgaver, kalkulationsoplysninger, tegninger og lokalefortegnelser. Ved ydelser forstås samtlige af de ydelser, som leverandøren er forpligtet til at levere til ordregiver i henhold til nærværende kontrakt. Ved rengøringsservice og rengøring forstås udførsel af rengørings- og rengøringsrelaterede ydelser under kontrakten og som kravspecificeret i udbudsmaterialet. Ved basisydelser forstås den faste del af kontrakten, hvor ordregiver har defineret en fastlagt ydelse, som er dækket af det årlige vederlag i henhold til kontraktens 5. Ved tilkøbsydelser forstås de ydelser, som ordregiver kan vælge at købe til, og som er specificeret på udbudsmaterialets kalkulationsoplysninger, og som leverandøren har afgivet selvstændig pris på. Ved serviceopgaver forstås rengøringsrelaterede ydelser, som er specificeret på udbudsmaterialets kalkulationsoplysninger og som er en del af kontraktens basisydelser. Ved ekstra opgaver forstås udførelse af rengøringsservice, som ikke er indeholdt i kontraktens basisydelser, men som bestilles efter ordregivers behov og udføres i henhold til teknisk kravspecifikation for ekstraopgaver og i henhold til leverandørens tilbud herpå. Ved lokation og enhed forstås de af kontrakten omfattede bygninger/adresser som angivet i 3 ( kontraktbilag 2). Ved underleverandører forstås de virksomheder, som bistår leverandøren ved den faktiske udførelse af ydelser under kontrakten. Ved medarbejder og personale forstås leverandørens eller dennes underleverandørs ansatte, som varetager levering af ydelser på denne kontrakt. Ved ansvarlig leder(e) forstås leverandørens eller dennes underleverandørs nærmeste ansatte daglige leder(e) med instruktions- og personaleansvar og ansvar for levering af Side 2 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

3 kontraktmæssig ydelse. Ved stationære arbejdsleder(e) forstås leverandørens eller dennes underleverandørs daglige arbejdsleder(e) (fx tilsynsassistent/ inspektørassistent) fast stationeret/tilknyttet en bestemt lokation, som ansvarlig leders ledelseshjælp. Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag. 1. Kontraktparter Denne kontrakt er indgået mellem: <<Indsæt leverandørnavn>> <<Indsæt adresse>> <<Indsæt postnummer og by>> CVR-nr.: <<Indsæt cvr-nr>> (herefter benævnt leverandør) og Viborg Kommune Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg (herefter benævnt ordregiver) (sammen benævnt parterne) 2. Kontraktens skriftlige grundlag, fortolkning og ændring Kontraktens skriftlige grundlag består af: Nærværende kontrakt samt følgende: 1. Kontraktbilag 1 - rettelsesskrivelse(r) 2. Udbudsmateriale iht. udbudsbetingelsernes afsnit 2.2 af 6. marts Kontraktbilag 2 - enhedsoversigt 4. Kontraktbilag 3 - tilbud fra leverandør Eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå parterne imellem, skal løses i henhold til nærværende kontrakt og ovenstående punkt 1-4. Formuleringerne i selve kontrakten har forrang forud for eventuelle modstridende bestemmelser i punkt 2, 3 og 4, hvorimod punkt 1 har forrang for selve kontrakten. Ordregiver kan til enhver tid kræve ændringer i ydelserne. Såfremt ydelserne, der ønskes ændret, ikke kan anses for at være omfattet af kontrakten, er leverandøren berettiget til at få Side 3 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

4 eventuelle afledte og dokumenterede merudgifter honoreret. Ændringer af kontrakten kan aldrig antage et omfang eller karakter, som vil stride mod de til en hver tid gældende udbudsregler. Denne kontrakt kan alene ændres med skriftligt samtykke fra tegningsberettigede personer for henholdsvis ordregiver og leverandøren. Ændringer udarbejdes i form af nummererede, daterede og underskrevne allonger til kontrakten. 3. Kontraktens ydelser og omfang Leverandøren skal levere ydelserne med den kvalitet, som fremgår af nærværende kontrakt, og som ordregiver med føje kan forvente. Det påhviler således leverandøren at levere de ydelser, der er beskrevet i nærværende kontrakt således, at alle krav og beskrivelser, der fremgår af kontrakten, herunder som kravspecificeret i udbudsmaterialet, til en hver tid opfyldes. Leverandøren har i den tilbudte løsning i kontraktbilag 3 angivet, hvorledes leverandøren vil udføre de af kontrakten omfattede ydelser. Leverandøren kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af kontraktbilag 3, medfører, at krav i det øvrige kontraktgrundlag ikke kan opfyldes. Kontrakten omfatter løbende ydelser i form af rengøringsservice (basisydelser) Ydelserne leveres på lokationer angivet i kontraktbilag 2. Kontrakten omfatter ligeledes følgende tilkøbsydelser i henhold til udbudsmaterialets kalkulationsoplysninger: A. <<Indsæt tilkøbsydelse >> B. <<Indsæt tilkøbsydelse >> Osv. 4. Kontraktperiode Kontrakten træder i kraft den 1. august Kontrakten løber frem til og med 31. juli 2019, hvorefter den ophører uden yderligere varsel. Ordregiver kan dog kræve kontrakten forlænget i 2 gange i op til 12 måneder på uændrede betingelser. Ønsker ordregiver en forlængelse skal dette varsles skriftligt senest 6 måneder inden kontraktens udløb. Hele eller dele af kontrakten kan af ordregiver skriftligt opsiges med 6 måneders varsel til ophør den 1. i en måned eller efter skriftlig aftale parterne imellem. Hele eller dele af kontrakten er uopsigelig fra leverandørens side. Side 4 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

5 Ved udløb af kontrakten eller ordregivers opsigelse af kontrakten i henhold til ovenstående kan leverandør ikke kræve nogen form for erstatning, herunder vederlag, tab af goodwill og driftstab. Hvis udbuddet vedrørende de af nærværende kontrakt omfattede ydelser indbringes for Klagenævnet for udbud eller domstolene, og ordregivers beslutning om at tildele leverandør kontrakten annulleres, eller ordregiver pålægges at bringe kontrakten til ophør, er ordregiver berettiget til at opsige kontrakten med et efter de konkrete omstændigheder passende varsel. 5. Vederlag og timer Vederlaget for den samlede ydelse i henhold til 3 udgør en fast pris på Rengøringsservice (basisydelser) DKK pr. år Specifikation pr. lokation fremgår af kontraktbilag 3) Rengøringsservice (tilkøbsydelser) A <<Indsæt tilkøbsydelse >>, <<Insæt lokation>> DKK B <<Indsæt tilkøbsydelse >>, <<Insæt lokation>> DKK pr. år pr. år Ovennævnte beløb er ekskl. moms. Ordregiver forbeholder sig ret til uden udgifter at få tilbudspriserne delt i yderligere delpriser. Vedlagt denne kontrakt er kopi af tilbudsskemaer (se kontraktbilag 3). Leverandøren er forpligtet til at levere kontraktmæssig ydelse i overensstemmelse med de vederlag, timer og redegørelser leverandøren har afgivet på tilbudsskemaerne (se kontraktbilag 3). Efter skriftlig anmodning fra ordregiver er leverandøren forpligtet til at fremsende dokumentation (f.eks. log fra ordregivers alarmsystem (evt. omkostninger hertil afholdes af leverandør) på, at der som minimum anvendes det anførte antal timer til rengøringsservice, som fremgår af kontraktbilag Ekstra opgaver/ øvrige tilkøbsydelser Tilkøbsydelser, der ikke fremgår af 3 og ekstra opgaver leveres kun efter godkendelse og bestilling fra ordregivers kontraktstyringsenhed og faktureres i henhold til de afgivne tilbud og enhedspriser. Leverandøren er i hele kontraktperioden (inkl. eventuelle forlængelser) forpligtet til, efter bestilling, at levere tilkøbsydelser/ekstra opgaver i henhold til leverandørens tilbud, dog med prisregulering i henhold til 8. Vedlagt denne kontrakt er kopi af tilbudsskemaer (se kontraktbilag 3). Side 5 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

6 7. Betalingsbetingelser Fakturering af rengøringsservice sker med en 1/12 del af det årlige vederlag. Fakturering af rengøringsservice skal ske den 20. i den måned, hvor ydelsen leveres med en betalingsfrist på 30 kalenderdage. Sidste rettidige betalingsdag er således fakturadato plus 30 kalenderdage under forudsætning af leverandørens fremsendelse af korrekt og fyldestgørende elektronisk faktura. Fakturering foretages til den enkelte enhed (iht. ordregivers enhedsnr. med tilhørende EAN.nr. (se kontraktbilag 2)) Faktureringsgebyr eller lignende accepteres ikke. Fakturering skal ske til ordregiver under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. med senere ændringer) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven, herunder bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Forrentning ved forsinket betaling sker i henhold til LBK nr. 459 af 13/05/2014 Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven). 8. Prisregulering En gang årligt pr. 1 januar reguleres vederlaget i overensstemmelse med udviklingen i ILON12: Lønindeks for virksomheder og organisationer (1. kvartal 2005 = 100), brancheindeks Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service - sæsonkorrigeret fra Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang den 1. januar Reguleringen sker i overensstemmelse med udviklingen i Lønindeks for virksomheder og organisationer, brancheindeks Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service fra 2. kvartal forrige år til 2. kvartal året før. Eksempel: Lønindeks for virksomheder og organisationer, brancheindeks Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 2. kvartal 2015 = 120,1 og 2. kvartal 2016 = 122,0. Vederlaget reguleres således med (122,0 120,1)*100/120,1) = 1,58 % Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere måtte blive beregnet, reguleres vederlaget i overensstemmelse med udviklingen i et andet tilsvarende neutral fastsat og af Danmarks Statistik offentliggjort indekstal, eller hvis et sådant ikke findes, efter principper som ligger den anførte indeksregulering så nær som mulig. Leverandør fremsender minimum 3 måneder forud for eventuel prisregulering dokumentation for denne til ordregivers kontaktperson. Reguleringen kan tidligst træde i kraft efter ordregivers modtagelse af dokumentation. Side 6 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

7 9. Omallokering ved kortvarige reduktioner, mindre belastninger o.l. Leverandør er forpligtet til at anvende sparet tid ved kortvarige lukninger (10 arbejdsdage eller mindre), reduktioner, mindre belastninger og lignende efter nærmere aftale med den/de af ordregiver udpegede kontaktpersoner. Den sparede tid anvendes til andet tilsvarende rengørings- og servicearbejde samme arbejdsdag efter ordregivers kontaktpersons anvisninger. Såfremt rengøringstidspunkt skal ændres midlertidigt på grund af møde eller lignende varsles dette med minimum 7 dage til leverandør. Fremkommer der pludseligt opstående situationer, såsom brand eller lignende, som gør at aktiviteterne på lokationen må flyttes til anden lokation, skal serviceydelsen flyttes med, når det er inden for samme geografiske (for delaftalen) område. 10. Kreditering ved periodisk reduktion/lukning Leverandør skal kreditere ordregiver, hvis serviceydelsen gennem længere tid (mere end 10 arbejdsdage) ikke kan udføres som aftalt, f. eks. på grund af lukninger af lokaler/bygninger på ordregivers foranledning, myndighedskrav eller andre udefra kommende begivenheder. Periodisk reduktion/lukning varsles skriftligt af ordregiver i så god tid, at leverandør kan varsle sit personale med overenskomstmæssigt varsel (dog maksimalt 4 måneder regnet fra ordregivers skriftlige henvendelse). Når Leverandøren er varslet i overensstemmelse med ovenstående krediteres ordregiver 100 % i den periode reduktionen/lukningen finder sted. Indtil kreditering kan finde sted er leverandøren forpligtet til at anvende sparet tid efter nærmere aftale med ordregivers kontaktperson. 11. Regulering af vederlag ved vedvarende ændringer Ved vedvarende ændrede forudsætninger for kontrakten som f.eks. ordregivers bygningsmæssige ændringer, udvidelser, reduktioner og lukninger, kvalitetsmæssige ændringer og lign. i kontraktperioden, skal kontrakten og vederlaget reguleres i overensstemmelse hermed. Dog vil en reduktion/udvidelse i antal brugere af et givent lokale, eksempelvis kontorlokaler, ikke kunne danne baggrund for reduktion/forhøjelse af vederlag. Ved vedvarende reduktioner af den samlede ydelse skal ordregiver skriftligt varsle leverandør i så god tid, at leverandøren kan varsle sit personale med overenskomstmæssigt varsel (dog maksimalt 4 måneder regnet fra ordregivers skriftlige henvendelse). Når Leverandøren er varslet i overensstemmelse med ovenstående krediteres ordregiver 100 % af det vederlag den vedvarende reduktion udgør. Indtil kreditering kan finde sted er leverandøren forpligtet til at anvende sparet tid efter nærmere aftale med ordregivers kontaktperson. Side 7 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

8 Ved vedvarende udvidelser af den samlede ydelse skal leverandør hurtigst muligt og seneste en måned efter skriftlig anmodning kunne varetage den pågældende udvidelse. Ved mindre vedvarende ændringer/udvidelser/reduktioner af bygningsmassen op- eller nedskaleres vederlaget med udgangspunkt i de m2-enhedspriser pr. frekvensprofil, som er gældende i henhold til det afgivne tilbud, jf. kontraktbilag 3. Ved ændringer i antallet af lokationer som følge af ordregivers opførelse, overtagelse, afståelse eller lukning af lokationer, skal de i leverandørs tilbud angivne priser ( kontraktbilag 3) benyttes som beregningsgrundlag for udvidelse eller reduktion for rengøringsareal. Ved udvidelse af antallet af lokationer må m2-prisen kun i ekstraordinære situationer overskride den gennemsnitlige m2-pris for lokationer af samme type i leverandørs tilbud og først efter nærmere aftale med ordregiver. Regulering i henhold til nærværende kan aldrig antage et omfang eller karakter, som vil stride mod de til en hver tid gældende udbudsregler. 12. Fleksibilitet og samarbejde Med udgangspunkt i kravspecifikationen og leverandørens tilbud kan leverandøren og ordregiver til enhver tid, som en omfordeling inden for det afgivne tilbud aftale at tilpasse ydelsen til ordregivers faktiske behov. Ved vedvarende ændringer kan dette dog kun ske ved en skriftlig aftale i mellem parterne. Regulering i henhold til nærværende kan aldrig antage et omfang eller karakter, som vil stride mod gældende udbudsregler. 13. Ajourføring I kontraktperioden er det leverandørs pligt successivt og i relevant omfang at ajourføre det samlede aftalegrundlag, herunder kontrol- og styringssystemer, tegninger, lokalefortegnelser, arbejdsplaner, beskrivelser, m.m. og løbende bibringe ordregiver kopi af dette. Endvidere skal materialet også fremsendes i elektronisk version efter nærmere aftale med ordregiver. 14. Lokalefaciliteter Ordregiver stiller lokaler til rådighed for leverandørens opbevaring af rengøringsartikler og -maskiner mv. i relevant omfang og efter nærmere aftale mellem ordregiver og leverandør. Leverandøren skal holde disse lokaler rene og ryddelige for egen regning. Side 8 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

9 15. Meldepligt Meddelelse af iagttagne uregelmæssigheder skal straks gives til den enkelte lokations kontaktperson. Ved uregelmæssigheder forstås dryppende vandhaner, vandskader, indbrud o.l. 16. Ansvar for underleverandører Ordregiveren skal forudgående skriftligt godkende leverandørens brug af underleverandør (inkl. de underleverandører leverandøren har anført i forbindelse med tilbudsafgivelsen) før hele eller dele af ydelserne omfattet af denne kontrakt kan leveres af underleverandør. Til brug for godkendelsen fremlægger leverandøren underleverandørens registreringsbeviser, der viser at underleverandøren er registreret hos SKAT efter momsloven og kildeskatteloven samt serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, eller anden dokumentation, der indeholder tilsvarende oplysninger og underskrevet tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige (jf. LBK nr. 336 af ). Ved brug af udenlandsk underleverandør skal denne være registreret i Register over Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i henhold til BEK nr af 15/12/2010. Leverandøren er ansvarlig for underleverandører på samme måde som for egne forpligtelser. Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsninger i leverandørens ansvar, og ordregiver kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til leverandøren. Leverandøren hæfter således for underleverandørens forhold og ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. Leverandør er forpligtet til at indgå kontrakter med underleverandører, som svarer til forpligtelser, som følger af denne kontrakt og dermed sikrer overholdelsen af disse. Leverandør forpligter sig til at sikre, at eventuelle underleverandører lever op til lovgivningens krav, herunder at der foretages afregning af A-skat for personale samt rettidig betaling og korrekt indberetning af moms. Ordregiveren kan til enhver tid afkræve leverandøren dokumentation for, at disse krav og forpligtelser er opfyldt. Leverandørens anvendelse af underleverandør på denne kontrakt, som ikke forudgående er skriftligt godkendt af ordregiver udløser en bod på 5 % af det årlige vederlag, som anført i kontraktens 5, dog minimum DKK ,-. Boden forfalder til betaling med en betalingsfrist på 14 kalenderdage regnet fra dagen for ordregivers skriftlige henvendelse herom og ordregiver er berettiget til at modregne boden i leverandørens månedlige vederlag. Leverandørens anvendelse af underleverandør på denne kontrakt, som ikke forudgående er skriftligt godkendt af ordregiver vil tillige være at betragte som væsentlig misligholdelse fra leverandørs side og giver ordregiver adgang til at hæve kontrakten efter de bestemmelser, kontraktens 39 fastlægger. Side 9 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

10 17. Tavshedspligt Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt disses personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende ordregivers eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Leverandøren og eventuelle underleverandører og deres personale er omfattet af straffelovens bestemmelser om tavshedspligt, jf. straffelovens 152 a. Tilsidesættelse af denne tavshedspligt betragtes som misligholdelse fra leverandørs side og kan resultere i øjeblikkelig bortvisning af leverandørs personale eller eventuelle underleverandører. Leverandør skal i form af generelle ansættelsesvilkår eller individuelle aftaler sikre, at leverandørs personale og eventuelle underleverandører til enhver tid er forpligtet til at overholde tavshedspligten. Al personale, der færdes i ordregivers bygninger, skal underskrive en tavshedserklæring udarbejdet af ordregiver. Det er leverandørs ansvar, at erklæringen bliver underskrevet, og at en kopi, på ordregivers forlangende, bliver afleveret til ordregiver. Tavshedspligten gælder også efter kontraktperiodens ophør. 18. Offentliggørelse og referencer Nærværende kontrakt betragtes som fortrolig. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at gøre udbudsmaterialet tilgængelig på kommunens hjemmeside. Leverandøren må ikke uden ordregivers forudgående skriftlige samtykke udsende offentlige meddelelser om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Leverandør må ikke uden ordregivers forudgående skriftlige tilladelse bruge ordregiver, som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng. Leverandør er dog berettiget til at angive ordregiver som reference ved tilbudsafgivelse i forbindelse med offentlige udbud. 19. Myndighedskrav Det er leverandørs ansvar at sikre, at relevante lovkrav, bekendtgørelser og øvrige retskilder overholdes. Leverandør er forpligtet til at overholde alle myndighedskrav, der er gældende for virksomheden og ydelsens udførelse, såvel på kontraktindgåelsestidspunktet som i kontraktperioden, ligesom det fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven for de beskæftigede medarbejdere, og den i forbindelse hermed nødvendige forsikringsdækning, er pålagt leverandør. Side 10 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

11 Leverandørs ansvar gælder også for eventuelle underleverandører. Forekommer der overtrædelse af myndighedskrav, vil det være at betragte som misligholdelse fra leverandørs side. 20. Miljø/arbejdsmiljø Leverandør skal efterleve bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres i henhold til artikel 27, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning. Det påhviler leverandøren straks at underrette ordregiver, såfremt denne modtager påbud i forhold til arbejdsmiljø. Endvidere kan ordregiver forlange, at leverandøren udarbejder handleplaner m.v. for at efterkomme Arbejdstilsynets krav. Det er et krav at leverandøren, indenfor alle områder omfattet af denne kontrakt, skal arbejde målrettet på at undgå arbejdsskader, unødig nedslidning og arbejdsbetingede lidelser. Det er derfor et krav, at arbejdet tilrettelægges således, at ensidig gentaget arbejde (EGA) og ensidigt belastende arbejde (EBA) i videst muligt omfang undgås. Rengøringsservice skal udføres således, at materialer, maskiner, elektronisk udstyr, overflader og bygningskonstruktioner ikke pådrages skader. Der skal udvises omhu for at minimere rengøringens påvirkninger af overflader, indeklima, arbejdsmiljø samt påvirkning af brugerne af lokalerne. Leverandøren skal leve op til følgende krav til rengøringsmidler og metoder: a. Leverandøren er pligtig til uden at dette medfører kvalitetsforringelser - at anvende ergonomisk venlige rengøringsvogne, maskiner og metoder m.m. til udførelse af den beskrevne ydelse (undgå unødig nedslidning af medarbejderne). b. Leverandøren er pligtig til at anvende metoder, der reducerer brugen af rengøringsmidler til det mindst mulige samt til at bruge miljøvenlige produkter i forbindelse med ydelsens udførelse. c. Der skal anvendes de bedst mulige forholdsregler/metoder (f. eks. doseringsanlæg) for at undgå overdosering af rengøringsmidler med efterfølgende påvirkning af miljø/arbejdsmiljø. d. Rengøringsmidler: Produkterne må ikke indeholde kandidatlistestoffer i en koncentration, der medfører at disse skal anføres på produktmærkningen, i sikkerhedsdatabladet (SDS) eller i andre relevante tekniske dataark. Ved kandidatlistestoffer forstås stoffer, som er identificeret som særligt problematiske stoffer og opført på listen i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen). Se liste over stoffer (kandidatlisten) på Echa.europa.eu. e. Emballage: Alle produkter skal leveres med tydelige doseringsangivelser. f. Spraydåser eller -flasker med drivgasser må ikke anvendes. Undtagelsesvis accepteres stålplejemidler på sprayflaske, hvor dysens udformning er sådan, at der i mindst muligt omfang genereres aerosoler ved brug. Side 11 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

12 g. Der kan ikke anvendes rengøringsmidler med duft- og farvestoffer uden forudgående skriftlig godkendelse fra ordregiver. h. Der skal på forlangende forelægges dokumentation for/erklæring om at de enkelte rengøringsmidler lever op til ovennævnte krav (pkt. d g). Rengøringsmidler der er mærket med EU s miljømærke Blomsten eller Nordisk miljømærke Svanen vil blive accepteret som levende op til ovennævnte krav. Anden valid dokumentation for samme vil blive accepteret. i. Såfremt der ønskes benyttet rengøringsmidler, som ikke lever op til ovenstående krav kræves der i hver enkelt tilfælde forudgående skriftlig godkendelse fra ordregiver. 21. Sikkerhed Leverandør har ansvaret for, at medarbejderne opfylder alle sikkerhedsmæssige krav, som står i forbindelse med arbejdets udførelse. 22. Nøgler/adgangskort og alarm Ordregiver udleverer mod kvittering det nødvendige antal nøgler og/eller adgangskort til Leverandøren. Hvert nøglebundt/adgangskort forsynes med leverandørs kontaktoplysninger. Tilknytning til ordregiver skal anonymiseres. Ordregiver skal instruere leverandørens ansvarlige leder i betjening af adgangs- og alarmsystemer samt øvrige relevante systemer. Leverandøren skal sikre, at ordregivers sikkerhedsforskrifter overholdes, og at udleverede nøgler og adgangskort opbevares forsvarligt. Bortkommer nøgler eller adgangskort, skal dette straks meddeles til ordregiver. Bestilling af nye nøgler eller adgangskort samt eventuel omkodning af låse foretages af ordregiver. Ordregiver er berettiget til at viderefakturere alle omkostninger forbundet med erstatning af nøgler og adgangskort samt relevant omkodning/udskiftning af låse til leverandøren. I forbindelse med kontraktophør betragtes ikke afleverede nøgler/adgangskort som bortkomne og erstattes af leverandøren på samme måde. Ordregiver er berettiget til at viderefakturere alle omkostninger forbundet med eventuelle vagttilkald, som er forårsaget af leverandørens fejlbetjening af alarmsystemer eller som leverandøren i øvrigt bærer ansvaret for. 23. Arbejdsledelse Leverandørs arbejdsledelse ved ansvarlig leder(e) og evt. stationære arbejdsleder(e) skal have relevant uddannelse og føre fornødent tilsyn med, at arbejdet udføres i overensstemmelse med den indgåede kontrakt og den deri forudsatte kvalitet. Side 12 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

13 Leverandørs arbejdsledelse har ansvaret for, at ordregivers sikkerhedsforskrifter overholdes, og at udleverede nøgler og kort opbevares forsvarligt. Leverandørs arbejdsledelse har ansvaret for betjening af adgangs-, styrings- og alarmsystemer. Leverandørs arbejdsledelse har ligeledes ansvar for, at medarbejderne er instrueret i brug af ovennævnte systemer. 24. Forsikring Leverandør forpligter sig til, i hele kontraktperioden og i eventuel forlængelse heraf, at opretholde sædvanlige og lovpligtige forsikringer herunder en erhvervsansvarsforsikring, som dækker et eventuelt ansvar for skade tilføjet personer eller ting i forbindelse med varetagelsen af denne kontrakt. Leverandørs forsikringssum skal minimum andrage DKK ,- for personskade/tingskade pr. forsikrings år. Leverandør skal til enhver tid kunne opretholde den krævede dækning ved tilkøb af yderligere forsikringssum eller genopfyldning af policens forsikringssum, såfremt dækningssummen helt eller delvis opbruges i indeværende dækningsperiode. På ordregivers skriftlige anmodning er leverandøren forpligtet til straks at dokumentere at ovenstående krav efterleves. 25. Samfundsansvar Ordregiver forudsætter, at leverandøren og eventuelle underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hvis ordregiver bliver bekendt med, at leverandøren ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde kontrakten med en tilsvarende ydelse, som opfylder alle kontraktens krav til ydelsen. Leverandørens eventuelle Side 13 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

14 omkostninger forbundet hermed er ordregiver uvedkommende. 26. Arbejdsklausul Ordregiver ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være ordregiver i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Leverandøren skal endvidere på ordregivers opfordring dokumentere at denne er registreret i relevante registre som fx Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret. Overholder leverandør ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra personalet, kan ordregiver tilbageholde vederlag til leverandør med henblik på at sikre personalet de nævnte ansættelsesvilkår. 27. Beskæftigelse Leverandøren skal i hele kontraktens løbetid sørge for at have ansat personale med indgående og opdateret ekspertise med de ydelser, kontrakten omfatter. Leverandøren skal til stadighed sikre, at et tilstrækkeligt og kvalificeret personale er tilknyttet kontrakten i alle dens forhold. Såfremt der indtræder forsinkelse eller risiko for forsinkelse, som ikke er begrundet i ordregivers forhold, er leverandøren forpligtet til i nødvendigt omfang at allokere yderligere medarbejderressourcer. Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i ydelsen i videst muligt omfang ansætte/tilknytte fast personale til levering af ydelser på kontrakten samt bestræbe sig på en så lille udskiftning af personale som muligt. Såfremt Leverandøren undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte personale, må udskiftningen ikke påføre ordregiver omkostninger eller forsinkelser, og det nye personale skal have mindst tilsvarende kvalifikationer og indsigt, som det personale der udskiftes. Side 14 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

15 Ordregiver skal skriftligt informeres om leverandørens udskiftning af personale, som er beskæftiget med leveringer af ydelser på kontrakten. Den 10. i hver måned fremsendes opdateret oversigt over medarbejdere og deres arbejdssted til ordregivers kontraktstyringsenhed. Leverandøren skal efter ordregivers anmodning udskifte en medarbejder, såfremt ordregivers anmodning er rimeligt begrundet. 27a. Social klausuler Social klausul om ansættelse af arbejdstagere med en vis ledighedsperiode Leverandør skal sikre, at mindst 1 af de stillinger, der til en hver tid anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med arbejdstagere, der har været ledige i mere end 6 måneder. Hvis leverandøren ellers må afskedige medarbejdere, kan leverandøren efter samtykke fra ordregiver overføre medarbejdere til at varetage den udbudte arbejdsopgave, selv om det kan betyde at ovenstående krav ikke kan opfyldes. Hvis leverandør ikke kan ansætte arbejdstagere, der har været ledige i mere en 6 måneder, skal leverandør rette henvendelse til Viborg Kommunes Jobcenter og anmode om at få formidlet sådanne arbejdstagere. Dette gælder stillinger, der oprettes eller senere bliver ledige i forbindelse med leverandørs opfyldes af nærværende kontrakt. Leverandør skal give ordregiver meddelelse, hvis en stilling, der skal besættes med en arbejdstager, der har været ledig mere end 6 måneder, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end 8 uger. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende ansættelse af personer med en vis ledighedsperiode er berettiget, kan ordregiver forlange en uddybende redegørelse fra leverandør. Hvis ordregiver fortsat finder leverandørs handling uberettiget, kan ordregiver meddele dette til leverandør med tilkendegivelse af, at manglende besættelse af stillinger med arbejdstagere med en vis ledighedsperiode vil blive betragtet som en misligholdelse af kontrakten jf. 37. Hvis leverandør ikke overholder pligten til at give meddelelse om manglende besættelse af stillinger med arbejdstagere med en vis ledighed eller til at dokumentere, at kravet om ansættelserne er opfyldt, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten jf. 37. Social klausul om ansættelse på særlige vilkår af arbejdstagere med varig begrænsninger i arbejdsevnen Leverandøren skal tilstræbe, at en andel af de stillinger, der til enhver tid anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med arbejdstagere ansat på særlige vilkår. Ved arbejdstagere på særlige vilkår forstås personer under den til en hver tid gældende folkepensionsalder med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal være udtømte. Side 15 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

16 Leverandør kan vælge at besætte ledige stillinger på særlige vilkår med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til ovennævnte. Det vil ikke være i overensstemmelse med hensigten i denne klausul, hvis leverandør blot foretager ansættelser på særlige vilkår ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandør, til den udbudte arbejdsopgave. Hvis leverandøren imidlertid ellers må afskedige medarbejdere, kan leverandøren dog overføre medarbejdere fra andre dele af leverandørens virksomhed til at varetage den udbudte arbejdsopgave, hvilket vil betragtes som opfyldelse af formålet. Hvis leverandør ikke umiddelbart kan ansætte arbejdstagere, som opfylder betingelsernes for ansættelse med særlige vilkår, kan leverandør rette henvendelse til Viborg Kommunes Jobcenter og anmode om at få formidlet sådanne arbejdstagere. Leverandør skal på anmodning over for ordregiver redegøre for hvilke ansættelser på særlige vilkår af arbejdstagere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der til en hver tid anvendes til at opfylde denne kontrakt alternativt redegøre for, hvad leverandør har foretaget sig i bestræbelserne på at sikre ansættelse af sådanne medarbejdere. Social klausul om praktikaftaler Leverandør skal tilstræbe, at 1 årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold m.v.) der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med en eller flere praktikanter. Leverandøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikanter i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelse af 1 årsværk i kontraktens løbetid. Ved praktikanter forstås en arbejdstager, med hvem leverandør indgår eller har indgået en uddannelsesaftale med. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som praktikanten følger, og som skal være rettet mod, at praktikanten opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter praktikantens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Stillinger, som besættes med praktikanter skal ske i relation til opgaver, der er knyttet til kontraktens udførelse af opgaven med rengøring. Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 om erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb. Leverandør kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelses-ordninger i EU/EØS, herunder med praktikanter fra andre EU/EØS-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb. Det vil ikke være i overensstemmelse med hensigten i denne klausul, hvis leverandør blot overfører praktikanter, som ved kontraktens indgåelse allerede er i praktikforhold hos leverandør, til den udbudte opgave. Leverandør skal på anmodning over for ordregiver redegøre for, hvilke praktikaftaler, der Side 16 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

17 til enhver tid er indgået, med henblik på at opfylde denne kontrakt - alternativt redegøre for, hvad leverandøren har foretaget sig i bestræbelserne på at sikre indgåelse af praktikaftaler. Social klausul om personalepolitik Leverandør skal tilkendegive at have eller ville indføre en skriftlig formuleret personalepolitik med særlig fokus på arbejdsmiljøet. Politikken, der skal være gældende for ansættelserne på den udbudte arbejdsopgave, skal særligt have til formål at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, at forebygge nedslidning samt at fastholde arbejdskraften. Personalepolitikken skal som minimum indeholde elementer om: Medarbejderindflydelse samarbejdsudvalg/med-udvalg Seniorpolitiske elementer fastholdelse af seniorer Mangfoldighed rummelighed og socialt ansvar Nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær Forebyggelse og håndtering af arbejdsskader Sundhedsfremme Personalepolitikken skal mindst gælde for den aftalte kontraktperiode. Leverandør skal dokumentere, at der er formuleret en skriftlig personalepolitik, jf. ovenfor. Personalepolitikken skal foreligge i løbet af det første halve år af kontraktperioden, og dokumenteres over for ordregiver. Leverandør skal årligt dokumentere, at virksomheden arbejder med ovennævnte personalepolitiske elementer dette kan eksempelvis ske ved fremlæggelse af dagsordener fra samarbejdsudvalgsmøder, personalemøder m.v. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørs manglende udfærdigelse af en personalepolitik samt udmøntning heraf er berettiget, kan ordregiver forlange en uddybende redegørelse fra leverandør. Hvis ordregiver fortsat finder leverandørs handling uberettiget, kan ordregiver meddele dette til leverandør med tilkendegivelse af, at manglende udfærdigelse af en personalepolitik samt udmøntning heraf vil blive betragtet som en misligholdelse af kontrakten jf Personale Leverandøren ansætter og aflønner det nødvendige personale og påtager sig dermed sædvanligt arbejdsgiveransvar. Alt personale til varetagelse af denne kontrakt skal være ansat af leverandøren eller en af ordregiver godkendt underleverandør, jf. 16. Det er ikke tilladt for personalet at gøre brug af egne medhjælpere, familiemedlemmer m.fl. ved arbejdets udførelse ej heller at sådanne er tilstede på arbejdspladsen. Leverandør er til enhver tid ansvarlig for personalets adfærd på ordregivers lokationer, samt for at personalet er bekendt med gældende husorden og regler. Side 17 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

18 Personalet skal altid, under arbejdets udførelse, være iført let genkendelig og ensartet arbejdsbeklædning. Endvidere skal personalet bære synligt ID-kort udstedt af leverandøren eller en godkendt underleverandør. ID-kortet skal være forsynet med medarbejderens navn, billede og leverandørens firmanavn/logo. Det er leverandørs pligt at sikre sig, at alt personalet beskæftiget med varetagelsen af denne kontrakt kan kommunikere klart og forstå beskeder fra såvel arbejdsledelse som fra ordregivers medarbejdere. 29. Personaleoplysninger Alt personale til varetagelse af denne kontrakt skal inden arbejdets påbegyndelse have modtaget ansættelsesbevis indeholdende oplysninger i henhold til ansættelsesbevisloven. Leverandøren er forpligtet til inden for 2 arbejdsdage efter skriftlig forespørgsel at fremsende kopi af ansættelsesbevis og lønsedler på en eller flere af personalet beskæftiget med varetagelsen af denne kontrakt til ordregiver. Leverandøren er forpligtet til inden for 2 arbejdsdage efter skriftlig forespørgsel at fremsende kopi af dokumentation for, at der er sket indberetning af A-indkomst og A-skat for det personale, der er antruffet på arbejdsstedet til ordregiver. Dokumentation skal fremlægges i form af udskrift fra E-indkomstsystemet. Ordregiver, eller en af ordregiver dertil udpeget person, har uden varsel ret til at gøre sig bekendt med de fremmødte personales identitet (fx ved ID-kort), med henblik på efterfølgende at få fremlagt dokumentation for indberetning til skattemyndighederne. Leverandøren er ansvarlig for, at der kun anvendes personale med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Personale, der er omfattet af disse regler, skal på ordregivers forlangende fremvise gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Leverandøren er i denne forbindelse forpligtet til at iagttage reglerne i persondatalovgivningen. Det er således leverandørens ansvar at indhente og være i besiddelse af samtykkeerklæring fra hver enkelt medarbejder på denne kontrakt om, at leverandøren må indhente og udlevere ovenstående personaleoplysninger til ordregiver. En sådan samtykkeerklæring skal ligeledes omfatte attester i henhold til 30. Forekommer der overtrædelse af ovenstående krav, vil det være at betragte som misligholdelse fra leverandørs side. 30. Straffeattest/børneattest Leverandør og dennes personale samt eventuelle underleverandører skal til varetagelsen af denne kontrakt have: ren straffeattest. en for ordregiver tilfredsstillende straffeattest. En ikke ren straffeattest skal forevises Side 18 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

19 ordregiver, som så afgør om det konkrete forhold har betydning for om vedkommende kan beskæftiges på kontrakten. En negativ børneattest (blank attest) hvilket betyder, at den person som attesten vedrører ikke har domme om sædelighedsforbrydelser bag sig. I henhold til Børneattestloven (LOV nr 520 af 21/06/2005) skal leverandør eller dennes underleverandører indhente og være i besiddelse af børneattest på tilknyttet personale, der som led i udførelsen af deres opgave kan have direkte kontakt med børn under 15 år. Børneattest skal være indhentet inden personen tiltræder. Leverandør er ansvarlig for at indhente og være i besiddelse af godkendelser og attester i henhold til ovenstående for de af leverandør samt eventuelle underleverandørers personale, som varetager opgaveudførelserne i henhold til denne kontrakt. Ordregiver kan med behørigt varsel i hele kontraktperioden kræve at få fremsendt dokumentation for ovenstående på alt personale, som varetager opgaveudførelserne i henhold til denne kontrakt. 31. Uddannelse Leverandør er ansvarlig for instruktion og oplæring af personalet, således at den leverede ydelse til en hver tid er i overensstemmelse med den i denne kontrakt fastlagte kvalitet samt alle øvrige krav i forbindelse med levering af ydelser på kontrakten. Leverandør skal på forlangende dokumentere, at personalet til enhver tid har en relevant uddannelse til at udføre opgaverne på en sikkerheds- og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vis for ordregiver. 32. Kvalitetssikring/-styring Leverandør etablerer et styringssystem (karmmærkater), som fortæller kontaktpersonen og den enkelte bruger (markering pr. lokale), hvornår den/de grundige rengøringer (ugeinterval) bliver udført. Leverandør etablerer ligeledes et system til styring af den periodiske rengøring (måneds- og kvartalsinterval) og eventuelle serviceopgaver. Leverandør er ansvarlig for at kopi af ovenstående styringssystemer er fremsendt til ordregiver senest 2 måneder efter kontraktstart. Leverandør har derefter i hele kontraktperioden ansvar for at bibringe ordregiver til stadighed ajourførte styringssystemer for rengøringsydelsen, jf. også 13. Side 19 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

20 33. Leverandørens kvalitetskontrol Med udgangspunkt i udbudsmaterialets kravspecifikationer skal leverandør fastholde den udbudte kvalitet på det beskrevne serviceniveau, og på en sådan måde, at der ikke opstår behov for egentlig ekstra rengøring/hovedrengøring. Krav til leverandør for fastholdelse af det fastsatte serviceniveau på de udbudte serviceydelser: Egenkontrol skal udføres dagligt af den enkelte rengøringsassistent (dette kræver grundig instruktion samt indgående kendskab til servicekrav i eget område). Egenkontrol skal udføres af den stationære arbejdsleder (hvor stationær arbejdsledelse forefindes) minimum én gang ugentligt. Denne kontrol udføres på tværs af alle områder og omfatter ligeledes styring af periodiske opgaver. Der foretages mundtlig afmelding til enhedens kontaktperson. Kontrol skal udføres én gang månedligt af leverandørens ansvarlige leder (på alle enheder) og skal resultere i en skriftlig afrapportering jf. 34. Rapporten udarbejdes i samarbejde med ordregivers leder/kontaktperson på enheden på de månedlige servicemøder. Karakter for tilfredshed med kvalitet og samarbejde angives af ordregivers leder/kontaktperson på enheden. Rapporten underskrives af begge parter. Deltagelse i møder på beslutningstagerniveau (ordregivers ledelse eller repræsentanter for denne/leverandørens ledelse) i henhold til nærmere aftale (dog min. 1 gang i kvartalet) samt efter behov. 34. Leverandørs skriftlige månedlige afrapportering Den månedlige kontrol, der jf. 33 udføres af den ansvarlige leder (alle enheder) i samarbejde med ordregivers leder/kontraktperson på enheden. Skabelon til rapporten udleveres af ordregiver og opfylder følgende krav: Der skal anvendes nedenstående karakterskala fra 1 til 4, hvor overensstemmelsen mellem det aftalte, og det leverede i løbet af den seneste måned vurderes. Der skal angives en karakter for både kvaliteten og samarbejdet. Rapporten indberettes elektronisk til ordregiver (kopi af de underskrevne rapporter for alle enheder i delaftalen indsendes elektronisk i ét samlet bilag den 10. i hver måned). Kvalitetsvurdering Meget tilfreds Fuld overensstemmelse, eventuelt med en ekstra indsats og/eller en ekstra god service Tilfreds Overensstemmelse, eventuelt med enkelte ikke betydende mangler eller afvigelser Karakterskala Farvekode Blå 4 Grøn 3 Side 20 af 32 delaftale << indsæt delaftale>>

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X DELAFTALE X 1. Parterne Mellem Viborg Kommune (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR.-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN]

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

Bilag 10, udkast til rammeaftale

Bilag 10, udkast til rammeaftale Bilag 10, udkast til rammeaftale 1. Parterne Mellem Holbæk Kommune [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet ordregiver) og [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT]

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] Mellem

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår om Teknisk Rådgivning til konvertering af Fjernvarmekedler på Lygten Vejledning Alle elementfelter skal udfyldes. (dette er et elementfelt) Sidehoved opdateres ved udskift og ved gem som PDF, eller ved

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt vedrørende levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune

Kontrakt vedrørende levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Kontrakt vedrørende levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 2. Kontraktgrundlag...3 3. Kontraktens omfang...3 4. Minimums udvalg i

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 2. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: mbf@balk.dk Kontakt: Michael Fallesen Sagsid: 88.00.00-A00-1-13 Vilkår

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med kontraktarbejde. (Anvendes i alle

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler.

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. NOTAT Politik/retningslinjer for sociale klausuler 6. maj 2013 (revideret 28. september 2015) 1. Baggrund Som en del af selskabets eksterne personalepolitik har By & Havn vedtaget, at selskabets væsentlige

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere