Social- og sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundhedsudvalget"

Transkript

1 Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl : Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset Ikke tilstede : Sag nr. Emne Blad nr. ÅBEN DAGSORDEN 289 Orientering om Projekt Tidlig Indsats Hjemtagelse af familiepleje-opgaver Beskæftigelse statistik Personalenormering på plejecentre/-hjem forslag til ressourcetildeling efter beboernes individuelle behov Ældreområdets organisations- og ledelsesstruktur Handlingsplan for udvikling af ældreområdets organisatoriske og personalemæssige forhold Ansøgning om amtslig medfinansiering af akutstuer Venteliste til forskellige boligformer, dagcenter og daghjem for ældre og handicappede Opfølgning på økonomiredegørelse pr. 31. juli Samarbejde med Ældrerådet Høringssvar fra Ældrerådet Birkerød Kommunes høring af Ældrerådet Forslag til mødedatoer for Social- og Sundhedsudvalget i Den fremtidige drift af de amtslige støtte- og aktivitetscentre for voksne udviklingshæmmede 546 LUKKET DAGSORDEN 303 Opsamling på oversigt over visiterede hjemmehjælpsydelser 548 LUKKET DAGSORDEN - TILLÆGSDAGSORDEN 304 SSP 550

2 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Orientering om Projekt Tidlig Indsats J.nr P20 Formanden for Social- og Sundhedsudvalget ønsker at orientere udvalget om Projekt Tidlig Indsats. Retsgrundlag: Sagsfremstilling: På det gensidige kontakt- og informationsmøde for amtet og kommunerne den 27. august 2003 blev der ved psykolog Mariann Hedin fra Børnerådgivningen i Frederiksborg Amt givet en orientering om Projekt Tidlig Indsats../. Afslutningsrapport Projekt Tidlig Indsats vedlægges som bilag. Økonomi/personale: Offentliggøres. Forvaltningen indstiller: 1. at projektbeskrivelsen tages til efterretning. 2. at materialet om Projekt Tidlig Indsats indgår i det videre arbejde med Børn og unge handleplanen. Taget til efterretning.

3 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Hjemtagelse af familiepleje-opgaver J.nr G01 Formanden for Social- og sundhedsudvalget har ønsket en afklaring af plejehjemsforeningernes arbejde for Birkerød Kommune. Retsgrundlag: Sagsfremstilling: På det seneste møde i 5-kommunesarbejdet blev det drøftet, hvorvidt man i samarbejde med andre kommuner, eller som egen kommune, kunne drage fordel af at udføre de opgaver, som plejehjemsforeningerne traditionelt har udført for Birkerød Kommune mod betaling. Erfaring fra Fredensborg-Humlebæk kommune har været positive og de økonomisk perspektiver gode../. Orientering om hvordan Birkerød Kommune anvender plejehjemsforeningerne på Børn og unge området vedlægges som bilag. Økonomi/personale: Offentliggøres. Forvaltningen indstiller, at 1. Forvaltningen arbejder videre med en analyse af, om det vil være en økonomisk og faglig fordel at hjemtage opgaverne. 2. Sagen fremlægges til beslutning på næste møde. Indstillingen tiltrædes.

4 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Beskæftigelse statistik J.nr P05 Social- og sundhedsudvalget har truffet beslutning om, at Beskæftigelse hvert kvartal fremlægger opgørelse over borgere, der modtager offentlig forsørgelse samt oversigt over fordelingen på foranstaltninger. Retsgrundlag: Social- og sundhedsudvalgsvedtagelse../. Sagsfremstilling: Beskæftigelse har udarbejdet statistik over ledige udfra oplysninger i Edb-systemet KOMMA pr. 31.juli Økonomi/personale: Ifølge Arbejdsmarkedsrådet i Frederiksborg Amt er ledigheden generelt steget fra år 2002 til 2003 i Frederiksborg Amt i samtlige 19 kommuner, hvor stigningen i Birkerød Kommune alene skyldes de forsikrede ledige, mens stigningen for de ikke forsikrede er stationær. Statistikken pr. 31. juli 2003 viser, at der ikke har været væsentlige afvigelser i antallet af ledige og fordelingen på kategorier af foranstaltninger i det seneste kvartal. Antallet af aktiverede ledige har været svagt faldende, en tendens der er generel for sommermånederne og bl.a. kan tilskrives afholdelse af ferie. Etablering af fleksjob stiger fortsat jævnt, mens antallet af revalideringsydelser fortsat er faldende, en udvikling der afviger fra forventninger og tendenser ifølge den ny lovgivning på beskæftigelsesområdet. Tilgang og afgang af sager har gennem de seneste år været næsten lige store. I dette kvartal er der en svag overvægt af afgangssager. En af årsagerne til denne forskel kan være det øgede antal sager, der er overgået til pension i perioden. Beskæftigelse har sat fokus på de meget langvarige ledige med henblik på pensionsafklaring og fremtidigt forsørgelsesgrundlag, hvilket kan understøtte tendensen til større afgang af sager end tilgang. Offentliggøres.

5 Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 532 Forvaltningen indstiller, at statistikken tages til efterretning. Taget til efterretning. Social- og sundhedsudvalget ønsker en redegørelse for flexjob/skånejob optaget på dagsordenen.

6 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Personalenormering på plejecentre/-hjem forslag til re ssourcetildeling efter beboernes individuelle behov J.nr : P00 Retsgrundlag: Sagsfremstilling: Social- og sundhedsudvalget har gennem første halvår 2003 behandlet en række sager om ældreområdets udvikling i de kommende år. Behandlingen er samlet i udvalgets visions- og arbejdspapir for ældreområdet Social- og sundhedsudvalgets beslutninger, senest i møde den 23. april 2003, punkt 225. Et af de emner der indgår i arbejds- og visionspapiret er forslag om ressourcetildeling i plejeboliger efter beboernes individuelle behov. P.t. er ressourcerne fastsat som 0,97 medarbejder pr. beboer i almindelig plejebolig og 1,15 medarbejder pr. beboer i skærmet enhed for demente. Fast normering pr. beboer er ikke tidssvarende, bl.a. på grund af nye lovregler. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der sættes et arbejde i gang med at tidsfastsætte kvalitetsstandarderne vedrørende pleje og omsorg, som social- og sundhedsudvalget godkendte den 11. december 2002, punkt 166. Der vil herved kunne skabes grundlag for at tildele ressourcer efter individuelle behov i forhold til kvalitetsstandarderne../. Forvaltningens forslag vedrørende gennemførelse af opgaven vedlægges. Økonomi/personale: Igangsætning af opgaven har ingen økonomiske konsekvenser, idet projektet kan gennemføres indenfor de personalemæssige ressourcer der p.t. er til rådighed. Beslutning om visitation efter BUM-model kan have økonomiske konsekvenser. Offentliggøres. Høring af Ældrerådet. Forvaltningen indstiller, 1. at der igangsættes opgave med henblik på udarbejdelse af forslag til visitation efter individuelle behov for beboere i plejebolig; og 2. at der tages udgangspunkt i, at serviceniveauet samlet set efter tidsfastsættelsen skal svare til nuværende serviceniveau.

7 Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 534 Indstillingen tiltrædes.

8 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Ældreområdets organisations- og ledelsesstruktur J.nr A21 Retsgrundlag: Sagsfremstilling: Som opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets visions- og arbejdspapir for ældreområdet, , har forvaltningen udarbejdet notat med overvejelser om ældreområdets organisations- og ledelsesstruktur. Lov om social service. Birkerød Kommune har i dag organiseret ældreområdets ydelser i en struktur, der er kendetegnet ved såvel traditionelle som nye organiseringsformer. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes hen imod en justeret organisations- og ledelsesstruktur, der tager udgangspunkt i en samlet BUM-model for ældreområdet, således at myndigheds- og leverandørforhold adskilles klarere ikke kun på hjemmehjælpsområdet som i dag, men også på andre områder med ældreydelser, som f.eks. sygeplejeydelser, plejeboligydelser samt øvrige relevante ældreydelser. Indtil en samlet BUM-model for ældreområdet og den afledte ledelsesstruktur er vedtaget og gennemført er der behov for ledelsesmæssig støtte i forbindelse med generelle udviklingstiltag på plejeboligområdet og i forbindelse med planlægningen af de nye plejeboligers ibrugtagning på Soldraget../. Forvaltningens notat af 16. september 2003 er vedlagt dagsordenen. Økonomi/personale: Indstillingens punkt 2 holdes indenfor forvaltningens samlede normering og lønsum. Offentliggøres. Høring af Ældrerådet. Forvaltningen indstiller, 1. at sagen genoptages med konkret forslag om justeret organisations- og ledelsesstruktur med udgangspunkt i en samlet BUMmodel for ældreområdet; og 2. at opgaven vedrørende generelle udviklingstiltag på plejeboligområdet samt planlægnings-, rekrutterings- og igangsætningsopgaver vedrørende de nye plejeboliger på Soldraget midlertidigt tillægges en af de kommunale plejecenterledere.

9 Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 536 Indstillingen tiltrædes.

10 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Handlingsplan for udvikling af ældreområdets organisatoriske og personalemæssige forhold J.nr P16 Retsgrundlag: Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget har gennem første halvår 2003 behandlet en række sager om ældreområdets udvikling i de kommende år. Behandlingen er samlet i udvalgets visions- og arbejdspapir for ældreområdet i Som opfølgning herpå har udvalget den 13. august 2003 behandlet en handlingsplan for ældreområdets bolig- og bygningsforhold. Lov om social service. Forvaltningen har udarbejdet en handlingsplan for udvikling af ældreområdets organisatoriske og personalemæssige forhold baseret på Social- og Sundhedsudvalgets langsigtede visions- og arbejdspapir../. Handlingsplan af 10. september 2003 er vedlagt. Økonomi/personale: Godkendelse af handlingsplanen har ikke i sig selv økonomiske eller personalemæssige konsekvenser. Offentliggøres. Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender handlingsplan for udvikling af ældreområdets organisatoriske og personalemæssige forhold. Indstillingen tiltrædes.

11 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Ansøgning om amtslig medfinansiering af akutstuer J.nr P27 Birkerød Kommune har siden medio 1998 haft en akutstue på Plejecentret Lions Park. Akutstuen anvendes til borgere, der på grund af akut behov for pleje og pasning i en kortere periode ikke kan plejes hjemme. Retsgrundlag: Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 10. juni 1998, punkt 49. Sagsfremstilling: Akutstuen udnyttes fuldt ud, og det vurderes, at der er behov for 1-2 yderligere. Forvaltningen har derfor fremsendt ansøgning til Frederiksborg Amt, Sundhedsvæsenet, om amtslig medfinansiering af 2 3 akutstuer i Birkerød Kommune. Frederiksborg Amt har den 13. august 2003 meddelt, at der ikke umiddelbart er mulighed for at indgå yderligere samarbejdsaftaler om akutstuer mellem amtet og kommunerne indenfor den eksisterende budgetramme i 2003, samt at eventuelle nye aftaler med kommunerne må afvente politisk stillingtagen til Sundhedsvision Nordsjælland og budget /. Forvaltningens notat af 9. september 2003 er udsendt med dags ordenen. Økonomi/personale: Driftsudgifter til en akutstue svarer til drift af en almindelig plejehjemsplads, gennemsnitligt kr. En samarbejdsaftale med amtet medfører, at amtet medfinansierer driftsudgiften. Offentliggøres. Høring af Ældrerådet. Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Til efterretning.

12 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Venteliste til forskellige boligformer, dagcenter og daghjem for ældre og handicappede. J.nr G01 Social- og sundhedsudvalget har besluttet at udvalget hver måned skal orienteres om hvor mange borgere, der er på venteliste til boliger m.v. for ældre og handicappede. Retsgrundlag: Social- og sundhedsudvalgets beslutning. Sagsfremstilling: Ældre og Pension har pr. 1. september 2003 udarbejdet venteliste til plejeboliger, ældreboliger/beskyttede boliger, daghjem og dagcenter. Ventelisten er delt op i varige pladser, genoptræningsophold og midlertidigt ophold/aflastningsophold. Der er 1. september 2003 følgende på venteliste: 15 ansøgere til varig plejebolig 9 ansøgere til midlertidig plejebolig 27 ansøgere til ældrebolig 10 ansøgere til daghjem 6 ansøgere til dagcenter Hertil kommer 9 visiterede ekstraordinære plejeboligtilbud, der midlertidigt løses i ældrebolig tilknyttet plejecentre, hvorefter ventelisten til midlertidig og varig plejebolig udgør 33 (15+9+9)../. Ventelisten vedlægges dagsordenen som bilag. Af nedenstående tabel fremgår ansøgningsdato for længste ventetid på kommunalt dag- eller døgntilbud samt gennemsnitlig ventetid i april kvartal for de borgere der i kvartalet har fået et dag- eller døgntilbud. Ansøgningsdato for længste ventetid for Gennemsnitlig ventetid i april kvartal Varig plejebolig 3. juli ,6 måneder Ældrebolig 9. december ,5 måneder Dagcenter 7. februar ,7 måneder Daghjem 11. december ,6 måneder

13 Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 540 I budgettet er det forudsat, at Birkerød Kommune sælger 24 pladser til andre kommuner. P.t. modtager kommunen betaling for 21 pladser. Der sælges således 3 pladser færre end budgetteret, svarende til ca. 1,3 mio. kr. i mindreindtægter. Birkerød Kommune har for 2003 fået tildelt i alt 385 gratis ventedage. Gratisdagene er opbrugt med udgangen af maj måned. Ventedagsbetalingen for borgere der er indlagt på sygehus udgør i kr. for borgere over 67 år, og 739 kr. for borgere under 67 år. Økonomi/personale: De økonomiske konsekvenser ved tiltagene for at holde ventelisten nede finansieres af budgetbeløbet til særnormering, 3,3 mio. kr. Offentliggøres. Høring af Ældrerådet. Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Indstillingen tiltrædes. Forelægges fremtidigt hvert kvartal.

14 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Opfølgning på økonomiredegørelse pr. 31. juli 2003 J.nr Ø08 Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 27. august 2003 den seneste økonomiredegørelse, der tillige er behandlet i Økonomiudvalget den 9. september 2003 og i Byrådet den 17. september Retsgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om kommunernes styrelse. I økonomiredegørelsen pr. 31. juli 2003 forventes der en samlet merudgift på 0,5 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at budgetopfølgningen oversendes til efterretning for Økonomiudvalget, og at forvaltningen udarbejder forslag til modvirkende foranstaltninger til behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Økonomiudvalget besluttede efterfølgende, at Social- og Sundhedsudvalget skal udarbejde forslag til at nedbringe merudgifterne på arbejdsmarkedsområdet (2,6 mio. kr.) og på ældre- og handicapområdet (0,9 mio. kr.). Social- og Sundhedsudvalgets budgetudfordring i 2003 øges dermed fra 0,5 mio. kr. til 3,5 mio. kr../. Forvaltningens notat af 15. september 2003 er vedlagt dagsordenen. Økonomi/personale: - Offentliggøres. Høring af Ældrerådet. Forvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning. Taget til efterretning, idet sagen genoptages på møde den 29. oktober 2003.

15 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Samarbejde med Ældrerådet J.nr G01 Social- og Sundhedsudvalget har godkendt, at der afholdes møde med Ældrerådet 2 gange årligt. Næste møde afholdes onsdag den 22. oktober 2003, kl Retsgrundlag: Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 18. november Sagsfremstilling: Ældrerådet har fremsendt følgende forslag til emner for mødet med Social- og Sundhedsudvalget, som ønskes drøftet/uddybet: Økonomi/personale: - 1. Hvordan går det med tilslutningen til fritvalgsordningen, priser i forbindelse dermed 2. Hvordan fungerer nedsættelsen af bruger-/pårørenderådene på plejecentrene 3. Madordningen frit valg. Hvordan er priserne/kvaliteten fra private leverandører. 4. Sundhedscentertanken (i.f.m. det påtænkte idrætscenter). Hvis der ikke bliver plads dertil i idrætscentret, kan man så forestille sig det som et center i et plejecenter 5. Fremtidig vaccination af ældre imod influenza 6. Aktivitetscenter på Nordvanggård for Bistrupborgere, som Ældrerådet påpeger vigtigheden af 7. Frivillige bisiddere (hjælpere) i.fb.m. visitation til praktisk bistand i hjemmet Herudover foreslår forvaltningen punktet Høringsproceduren i forhold til Ældrerådet. Offentliggøres. Ældrerådet orienteres. Forvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning. Til efterretning.

16 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Høringssvar fra Ældrerådet J.nr G01 I henhold til lovgivningen for området er der mellem Birkerød kommune og Ældrerådet i Birkerød indgået aftale for samarbejdet. Ifølge samarbejdsaftalens 3 stk. 2 skal Ældrerådet rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, hvorfor Byrådet har en forpligtelse til at høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre Punktet vil foreløbig indgå som fast punkt på udvalgets dagsorden. Retsgrundlag: Lov om retssikkerhed Sagsfremstilling: Der forligger høringssvar fra Ældrerådet, for så vidt angår sager fra social- og sundhedsudvalgets møde den 27. august /. Ældrerådets høringssvar og forvaltningens forslag til opfølgning herpå vedlægges som bilag. Økonomi/personale: Offentliggøres. Ældrerådet orienteres. Forvaltningen indstiller, 1. at Ældrerådets høringssvar tages til efterretning og 2. at forvaltningens forslag til opfølgning godkendes. Indstillingen tiltrædes.

17 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Birkerød Kommunes høring af Ældrerådet J.nr P00 Forvaltningen har udarbejdet et notat om tilrettelæggelsen af Birkerød Kommunes lovpligtige høring af Ældrerådet. Retsgrundlag: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Sagsfremstilling: Retssikkerhedsloven fastlægger grundlaget for Ældrerådets virke, herunder at kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre. Kommunen og Ældrerådet kan indgå aftale om, hvordan høringsforpligtigelsen skal administreres i det daglige samarbejde../. I forvaltningens notat foreslås, at den beskrevne høringsprocedure (model 2) gennemføres; og at der indgås aftale herom med Ældrerådet som supplement til den eksisterende samarbejdsaftale. Økonomi/personale: - Offentliggøres. Økonomiudvalget har sendt sagen til høring i fagudvalgene og Ældrerådet med høringsfrist den 31. oktober Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at den beskrevne høringsprocedure (model 2) gennemføres; og 2. at der indgås aftale herom med Ældrerådet som supplement til den eksisterende samarbejdsaftale. Udsættes.

18 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Forslag til mødedatoer for Social- og Sundhedsudvalget i A14 Forvaltningen har udarbejdet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg i Retsgrundlag: - Sagsfremstilling: Mødeplanen for de politiske udvalg er tilrettelagt således, at fagudvalgene holder ordinært møde én gang om måneden. Møderne er programsat til at starte kl Der foreslås følgende mødedatoer: onsdag den 28. januar, onsdag den 25. februar, onsdag den 24. marts, onsdag den 28. april, onsdag den 26. maj, onsdag den 30. juni, onsdag den 25. august, onsdag den 22. september, onsdag den 27. oktober, onsdag den 24. november og onsdag den 8. december. Økonomi/personale: - Offentliggøres. Forvaltningen indstiller, at mødedatoerne godkendes. Indstillingen tiltrædes.

19 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Den fremtidige drift af de amtslige støtte- og aktivitetscentre for voksne udviklingshæmmede J.nr G01 Retsgrundlag: Sagsfremstilling: Frederiksborg Amt har fremsendt forslag til den fremtidige drift af de fire støtte- og aktivitetscentre for voksne udviklingshæmmede, som amtet driver i dag. Sagen er genoptaget efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 26. juni Lov om social service. Ét af amtets støtte- og aktivitetscentre er beliggende i Birkerød på Søndervangen, det såkaldte SAC-SYD, der fungerer som base for personale tilknyttet amtslige bofællesskaber samt som center for fritidsforanstaltninger for voksne udviklingshæmmede i optageområdet, som omfatter Allerød, Birkerød, Farum, Hørsholm og Karlebo kommuner. Med henvisning til lov om social service ønsker Frederiksborg Amt at overlade driftsansvaret for området til de involverede kommuner../. Der har været afholdt møde med Frederiksborg Amt og kommunerne i 5-kommune-samarbejdet. Forvaltningens notat af 3. september 2003 med bilag er vedlagt. Økonomi/personale: Godkendelse af indstillingen har ikke i sig selv økonomiske eller personalemæssige konsekvenser. Offentliggøres. Høring af Ældrerådet. Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, 1. at forvaltningen udarbejder beslutningsgrundlag for virksomhedsoverdragelse af SAC-SYD fra Frederiksborg Amt til Birkerød Kommune 2. at forvaltningen udarbejder beslutningsgrundlag for etablering af en samlet organisation for egne og nabokommunernes aktiviteter på området for voksne udviklingshæmmede i Birkerød Kommunes regi 3. at forvaltningen udarbejder beslutningsgrundlag for de økonomiske og personalemæssige forhold i sagen; og 4. at beslutningsgrundlaget i 1-3 fremlægges til politisk behandling i foråret 2004.

20 Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 547 Indstillingen tiltrædes.

21 Social- og sundhedsudvalget Blad nr Opsamling på oversigt over visiterede hjemmehjælpsydelser J.nr P20 Offentliggøres ikke

22 Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 549

23 Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 550 TILLÆGSDAGSORDEN 304 SSP J.nr G01 Offentliggøres ikke

24 Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 551

25 Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 552 Mødet hævet kl Indstillingen tiltrædes. Protokollen oplæst Godkendt Jette Ebro Dorte Svensson Lars Engelberth Georg Møller Nelli Modeweg-Hansen

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 309 Social- og sundhedsudvalget afholder møde på rådhuset i mødelokale 1 Onsdag den kl. 16.00 med følgende dagsorden Ikke tilstede : Sag nr. Emne Blad nr. 175 Gensidig orientering. 310 176 Familieværksted.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 498 Social- og sundhedsudvalget afholder møde på rådhuset i mødelokale 1 onsdag den kl. 18.00 med følgende dagsorden Ikke tilstede : Sag nr. Emne Blad nr. 272 Ansøgning om unit til Toftevangskolen

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående Den 15. november 2013 Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Anne Mette Villadsen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Forespørgsel vedr. overbetalingen af friplejeboliger. Magistratsafdelingen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL Social- og Sundhedsudvalg

BESLUTNINGSPROTOKOL Social- og Sundhedsudvalg Side 1118 BESLUTNINGSPROTOKOL Social- og Sundhedsudvalg Møde i mødelokale 1 kl. 16.00 Ikke tilstede : Punkt Emne Side ÅBEN DAGSORDEN 631 Fokus på sygedagpengeområdet - medio 2005 1119 632 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5 Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget & Børne- og skoleudvalget

Social- og sundhedsudvalget & Børne- og skoleudvalget Blad nr. 418 Social- og sundhedsudvalget & Børne- og skoleudvalget afholder fællesmøde på rådhuset i store sal onsdag den kl. 15.00 med følgende dagsorden Ikke tilstede : Sag nr. Emne Blad nr. 228 Analyser

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.30-15.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Tandplejen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 10.01.2007 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 10.01.2007 Punkter på åbent møde: 2. Løntilskud for forsikrede ledige for kommuner.

Læs mere

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas Åben sag Resumé I forbindelse med budgetforlig 16. september 2010 er et af opmærksomhedspunkter B2011 om en samlet administration af ældreboliger/udlejningsboliger

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...8

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 53 Referat Mødedato: 14. april 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 54 Sagsnr.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. juni 2005, kl. 13:00 Åben sag: 426. Efterretning Åben sag: 427. Arbejdstilsyn på ældrecentrene

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 20-03-2003. Mødedato: 20-03-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.50

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 20-03-2003. Mødedato: 20-03-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.50 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 20-03-2003 Mødedato: 20-03-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.50 Mødested: VIP-lokalet 20-03-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse til møde den 20-03-2003 Punkt

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat Af Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat Af Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat Af Handicaprådet Dato: 10.12.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Anders Krantz, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier, Jan

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Blad nr. 451 Social- og Sundhedsudvalget afholder møde på rådhuset i mødelokale 1 torsdag den kl. 16.00 med følgende dagsorden OBS! Bemærk ændret mødedag. Ikke tilstede : Sag nr. Emne Blad nr. 243 Den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere