Iw' rdi ~ nø(y. ~ i~~~aukitsoq fi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iw' rdi ~ nø(y. ~ i~~~aukitsoq fi"

Transkript

1 Anlngaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Inatsisartut -/ her AU: Medlem af Inatsisartut; Michael Rosing, Demokraterne Svar til medlem af Inatsisartut, Michael Rosing, Demokraterne, spørgsmål nr Michael Rosing har ønsket et overblik over de forskellige lovgivninger, der har et tilknytningskrav med henblik på at udarbejde et grønlandsk ID kort. Formålet med det nationale ID kort vil være, om man hører til her i landet, hvor samtlige rettigheder opnås ved besiddelse af et grønlandsk ID-kort Sags nr Dok. nr. P. O. Box Nuuk Tel. (+299) Fax (+299) E mall: WNW.naalakkersuisut.gl Der findes over 50 lovgivninger, disse er vedlagt som bilag. Som det fremgår, er bopæls- og tilknytningskrav ikke ens på tværs af disse lovgivninger. Det må antages at der i hvert enkelt tilfælde er en særlig grund til, at bestemmelserne er udformet på den pågældende måde. Det er derfor spørgsmålet, om at man med et nationalt grønlandsk ID-kort kan opnå mere, end hvad man i dag rent praktisk opnår med en bopæls-attest (og cpr/ger. nr). I de fleste lovgivninger vil en fortolkning af, hvorvidt en person er omfattet af en given lovgivning og dertilhørende rettigheder og pligter, bero på en konkret vurdering. Den konkrete vurdering kræver, at den enkelte myndighed objektivt påser, hvorvidt en person er omfattet af pågældende lovgivning, som allerede kontrolleres ved bopælsattester, via CPR registeret eller anden dokumentation. I skatteretlig henseende kan tilknytningen eksempelvis ikke afgøres alene efter enten bopæls- eller opholds kriteriet, da en række øvrige forhold kan have betydning i forhold til 'hvem' og 'på hvilket tidspunkt' en person opnår skattemæssig tilknytning til Grønland. Her er fortolkning af lovgivningen og praksis på området afgørende for, hvornår en person er skattepligtig til Grønland og kan ikke afgøres på forhånd. Jeg håber hermed at det besvarer dit spørgsmål. Med venlig hilsen Iw' rdi ~ nø(y ~ i~~~aukitsoq fi 1

2 De~artementet foilpinanser og Indenlligsanliggender landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat l, stk. 1 nr. 1 Personer der har bopæl i Grønland er fuldt skattepligtige hertil (bopælskriteriet). Ved siden af eksisterer opholdskriteriet i l, stk. l, nr. 2, hvorefter personer uden at have bopæl i Grønland opholder sig her i mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold udenfor Grønland på grund af ferie eller lignende. Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer 1. Valgret til kommunalbestyrelsen har med den i 3 nævnte undtagelse enhver, der opfylder aldersbetingelsen for valgret til Folketinget, har fast bopæl i vedkommende kommune senest 6 uger før valget, og enten 1) har dansk indfødsret og har haft sammenhængende fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse, eller 2) har haft fast bopæl i riget i mindst 3 år og har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse. Stk. 2. Som fast bopæl i Grønland, jf. stk. l, nr. log nr. 2, anses tillige midlertidigt ophold uden for Grønland omfattet af 2. Stk. 3. Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem, der som led i udøvelsen af kommunalbestyrelseshverv, bliver udpeget til formand på fuldtid i en landsdækkende interesseorganisation, som har hjemsted i en anden kommune, har valgret i fraflytterkommunen. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland, og de med disse personer samlevende ægtefæller eller registrerede partnere, har valgret til kommunalbestyrelsen, hvis de, bortset fra kravet om fast bopæl, i øvrigt opfylder kravene i l, stk. 1: 1) Personer der opholder sig uden for Grønland i uddannelses øjemed. 2) Personer der opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige grunde. 3) Personer der opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem valgt i Grønland. 4) Personer der opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre. 5) Personer der opholder sig uden for Grønland og som i henseende til tilknytning til Grønland ganske må sidestilles med de under 1-4 nævnte personer. Stk. 2. De i stk. I nævnte personer har dog kun valgret, hvis de forud for fraflytningen var tilmeldt folkeregisteret i Grønland og havde været tilmeldt folkeregisteret i Grønland i en sammenlagt periode på mindst 2 år. Stk. 3. Med samlevende ægtefæller eller registrerede partnere, jf. stk. I, sidestilles personer, som har etableret et ægteskabslignende samlivsforhold inden udrejsen. landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands landsting 1. Valgret til landstinget har enhver, der har dansk indfødsret, opfylder aldersbetingelsen for valgret til Folketinget og har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse, medmindre vedkommende er umyndiggjort med retsvirkning i Grønland. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland, og de med disse personer samlevende ægtefæller, har valgret til Landstinget, hvis de, bortset fra kravet om fast bopæl, iøvrigt opfylder kravene i I: 1) Personer der opholder sig uden for Grønland i uddannelses øjemed. 2) Personer der opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige grunde. 3) Personer der opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem valgt i Grønland.

3 4) Personer der opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Hjemmestyre. 5) Personer der opholder sig uden for Grønland og som i henseende til tilknytning til Grønland ganske må sidestilles med de under 1-4 nævnte personer. Stk. 2. De i stk. I nævnte personer har dog kun valgret, hvis de forud for fraflytningen har været tilmeldt folkeregisteret i Grønland mindst 2 år. Stk. 3. Med samlevende ægtefæller j f. stk. I sidestilles personer, som har etableret et ægteskabslignende samlivsforhold inden udrejsen. IDepartementet for Vddannelse, Klr~e, Kultur og Ligestilling inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte 2, stk. l, nr. 1. Uddannelsessøgende kan efter ansøgning få uddannelsesstøtte, hvis de 1) er danske statsborgere eller hvis de i henhold til internationale overenskomster, der har virkning for Grønland, sidestilles med danske statsborgere i forhold til ret til uddannelsesstøtte. 4. Uddannelsessøgende skal for at være berettiget til uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland have 1) fast bopæl i Grønland på ansøgningstidspunktet og have haft det i mindst 5 sammenhængende år umiddelbart forud herfor eller 2) have haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år. Den uddannelsessøgende må samtidig højst have haft bopæl uden for Grønland i sammenlagt 3 år efter det fyldte 18. leveår. Stk. 2. Som bopæl uden for Grønland efter det fyldte 18. leveår, jf. stk. l, nr. 2, 2. pkt. regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes den uddannelsessøgendes 1) uddannelsesforhold, eller 2) forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder, har medvirket ved opholdet. Stk. 3. Naalakkersuisut kan dispensere fra kravet om fast bopæl i Grønland i stk. l, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder at fast bopæl uden for Grønland skyldes særlige familiemæssige forhold sammenholdt med, hvor tæt den uddannelsessøgende er på at opfylde kravene i stk Grønlands Selvstyre yder på baggrund af ansøgning herom tilskud til tilbagebetaling af studielån til personer, der har fast bopæl i Grønland, når uddannelsen er afsluttet eller afbrudt, medmindre studielånet skyldes uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte. Stk. 2. Tilskud til tilbagebetaling af studielån kan, hvis ganske særlige forhold taler derfor, ydes til personer, der er bosiddende uden for Grønland. 32. Er en låntager med fast bopæl i Grønland efter gennemført eller afbrudt uddannelse særligt vanskeligt stillet, kan Naalakkersuisut efter ansøgning herom inden for et på finansloven afsat beløb eftergive studielån helt eller delvist. Låntageren anses for særligt vanskeligt stillet, hvis låntagerens erhvervsevne er væsentligt forringet eller bortfaldet, eller i tilfældet af låntagerens langvarige sygdom og låntageren i øvrigt ikke har formue. Inatsisartutlov nr. 10 af 22. november 2011 om fordeling af midler fra visse spil 3. Der kan alene ydes tilskud til personer med bopæl her i landet eller foreninger, organisationer, virksomheder, myndigheder m.v. med hjemsted i Grønland. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Elite Sport Greenland yde tilskud til personer med bopæl uden for Grønland, når modtagerne af Naalakkersuisut er godkendt som idrætstalenter eller eliteidrætsudøvere. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der ydes tilskud til Avalak.

4 inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 om sprogpolitik 5. Personer med fast bopæl i Grønland har ret til at tilegne sig grønlandsk og dansk samt sprog med international rækkevidde, i tale og skrift, således at de kan deltage i samfundslivet og anvende og udvikle deres modersmål. inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse 7. Den gymnasiale uddannelse er åben for enhver, der på ansøgningstidspunktet har fast bopæl i Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Ansøgere, der tidligere har haft fast bopæl i Grønland, anses i relation til optagelse på den gymnasiale uddannelse for at have fast bopæl i Grønland, hvis deres faste bopæl uden for Grønland skyldes forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket, eller uddannelsesforhold. Stk. 3. Den gymnasiale uddannelse er åben for ansøgere, der ikke har fast bopæl i Grønland, hvis de i henhold til internationale overenskomster, der har virkning for Grønland, har ret til optagelse på lige fod med ansøgere fra Grønland. inatsisartutlov nr. 23 af 18. november 2010 om teater 4, stk. 6 Medlemmerne skal have bopæl i Grønland, være fyldt 18 år og må ikke være medlem af Naalakkersuisut eller Inatsisartut. (Bestyrelsesmedlemmer til Grønlands Nationalteater) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 m tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet lo, stk. 1 Kursister skal være fyldt 18 år, højst have en kortere videregående erhvervsuddannelse, have bopæl i Grønland og opfylde de i forhold til det pågældende kursus fastsatte faglige forudsætninger for deltagelse i kurset. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i Danmark Følgende betingelser skal være opfyldt for at komme i betragtning til tilskud: 1) eleven og forældremyndighedsindehaverne skal ved efterskoleopholdets start have fast bopæl i Grønland, og skal have haft fast bopæl i Grønland i mindst 1 år umiddelbart forud for efterskoleopholdets start. Som bopæl uden for Grønland regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes uddannelsesforhold eller forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet Tilskudsmuligheder Hovedkonto Andre tilskud til Kultur (Tilskudsbevilling) Kulturelle arbejdslegater kan uddeles til kunstnere med fast bopæl i GrønlandArbejdslegater til kunstnere inden for billedkunst, litteratur, scenekunst, tonekunst, filmkunst, kunsthåndværk og kunstnerisk formgivning. Det er en betingelse for modtagelse af disse legater, at modtageren har fast bopæl i Grønland. Hovedkonto Andre tilskud til Kultur (Tilskudsbevilling) Tilskud til filmvirksomhed kan uddeles til ansøgeren med fast bopæl i Grønland, evt. i samproduktion med samarbejdspartnere i et andet land. Hovedkonto Andre tilskud til Kultur (Tilskudsbevilling) Tilskud til udgivelse af grønlandsksproget litteratur. Det er et krav, at ansøgeren har bopæl i Grønland. inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken. S, stk. 3. Der tilbydes kirkelig og sjælesørgerisk virksomhed til grønlandske personer, som ufrivilligt opholder sig i Danmark. Tilbud om kirkelig og sjælesørgerisk virksomhed til personer med tilknytning til Grønland, som ufrivilligt opholder sig i Danmark. Det fremgår imidlertid ikke af bestemmelsen, om der gælder særlige tilknytningskrav.

5 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 1. november 2007 om kollegier 3, stk. 1 Tildeling af kollegiebolig er betinget af, at den uddannelsessøgende er studieaktiv og opfylder kravet om tilknytning til Grønland jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelsesstøtte. Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 20 af 27. maj 1991 om styrelsen af erhvervsuddannelsesområdet 7, stk. 5, 1. pkt. De af organisationerne udpegede medlemmer skal have kendskab til branchen og bør være bosiddende i den kommune, hvori brancheskolen ligger. Er et medlem ikke bosiddende i samme kommune, skal suppleanten være det. (Valg til brancheudvalg for erhvervsskoler) Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed med senere ændringer. 13, stk. 1 nr. 1 Sendetilladelse til selskaber, foreninger og lignende inden for et lokalt område skal udstedes, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Selskabet, foreningen eller lignende har hjemsted i Grønland. inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen 29 Ethvert barn, der bor i Grønland, eller som skal opholde sig i landet i mindst 6 måneder, er undervisningspligtig efter reglerne i Departementet for Sundhed o Infrastruktur Sygdom Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser 2, stk. log 14 Ret til sundhedsydelser gratis eller mod betaling. Retten omfatter lægebehandling, herunder eventuelt speciallæge behandling, sygehusbehandling, sundhedspleje og sygepleje på sygehuset eller i hjemmet Personer der er tilmeldt et folkeregister i Grønland, og som har bopæl i Grønland. Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet Regulering af brugerbetaling, ophold på sundhedsvæsenets institutioner, hjælpemidler (lægeordinereret fodtøj, brystproteser, parykker, høreapparater, briller og kontaktlinser), helbreds- og personundersøgelser, laboratorieydelser. Uafbrudt ophold af mere end 6 måneders varighed sidestilles med folkeregisteradresse og bopæl i forordningen Bekendtgørelse nr. 17 af 13. september 2006 om Sundhedsvæsenets ydelser til personer med bopæl på Færøerne eller i Danmark under midlertidigt ophold i Grønland 1. Ret til gratis sygehjælp i tilfælde af akut opstået sygdom eller akut forværret sygdom, ulykkestilfælde eller lignende. Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser 2, stk. 1, 19, 20 Ret til gratis lægeordineret transport fra bygd eller et andet sted med helårsbeboelse til distriktssygehuset i byen og fra distriktssygehuset til Dronning Ingrids Hospital samt transport til andet sygehus eller behandlingsinstitution uden for landet. Personer der er tilmeldt et folkeregister i Grønland og som har bopæl i Grønland. 2, stk. log 21 Sundhedsvæsenet afholder alle nødvendige udgifter til ordinær fortæring og overnatning på steder, der er anvist af sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet betaler for lægeordineret transport i tilfælde af akut tandsygdom, der kan sidestilles med alvorlig sygdom i samme omfang som for lægeordineret transport i forbindelse med sygdomsbehandling. Personer, der har bopæl på Færøerne eller i Danmark, har under midlertidigt ophold i Grønland.

6 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 13. september 2006 om Sundhedsvæsenets ydelser til personer med bopæl på Færøerne eller i Danmark under midlertidigt ophold i Grønland 2 Gratis lægeordineret transport fra bygd eller andet sted med helårsbeboelse til distriktssygehuset i byen og fra distriktssygehuset til Dronning Ingrids Hospital. Personer, der har bopæl på Færøerne eller i Danmark, har under midlertidigt ophold i Grønland. Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om Sundhedsvæsenets ydelser 2, stk. log Gratis tandbehandling til den voksne befolkningsgruppe i det omfang distriktets ressourcer rækker dertil. Personer der har folkeregisteradresse og bopæl i Grønland eller har opholdt sig i Grønland uafbrudt i mere end 6 måneder. Bekendtgørelse nr. 15 af B. september 2006 om Tandpleje 2, stk. 3 Såfremt der ikke er tilstrækkelig kapacitet eller økonomi til at give et systematisk tandplejetilbud til hele befolkningen prioriteres systematisk tandplejetilbud til børn og unge. og 4-7 Gratis behandling til børn og unge, handikappede samt andre befolkningsgrupper. 2 og 8 Gratis tandbehandling for unge under uddannelse udenfor det distrikt, hvor de har folkeregisteradresse. Personer der er tilmeldt et folkeregister i Grønland, og som har bopæl i Grønland, eller som har opholdt sig i landet i mere end 6 måneder. Lægemidler Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser 2, stk. l, 14 (6) Gratis receptpligtig medicin, herunder ikke receptpligtig medicin, der indgår som led i lægeordineret behandling. Personer der er tilmeldt et folkeregister i Grønland, og som har bopæl i Grønland Bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet l, stk. 2, Gratis lægemidler under indlæggelse eller på grundlag af skriftlig ordination, hvis der ikke er tale om indlæggelse. Gratis medicin til alderspensionister eller førtidspensionister. Uafbrudt ophold af mere end 6 måneders varighed sidestilles med folkeregisteradresse og bopæl. Andre sundhedsydelser Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser 2, stk. log 14 Forebyggende helbredsundersøgelse, Opsøgende sundhedstjeneste, vaccination, hjælpemidler, der erstatter, afstiver eller korrigerer defekte eller manglende legemsdele, fysiurgisk behandling, der finder sted i tilknytning til læge- eller sygehusbehandling. 2, stk. log 7 I forbindelse med graviditet gratis, forebyggende helbredsundersøgelse af kvinder samt gratis fødselshjælp på sygehus. 2, stk. log Særlige rettigheder for børn og unge, herunder forebyggende helbredsundersøgelser og oplysning, sundhedsvejledning til forældre, observation af barnets sundhedstilstand, vaccination. Personer der er tilmeldt et folkeregister i Grønland, og som har bopæl i Grønland. Ret til sygehjælp i EU EF-Forordning 1408/71 artikel 22 stk. 1 litra a) og artikel 22 stk. 3 jf. Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser 2, stk. 1. Ret til sygehjælp i EU-lande på samme vilkår som landets egne statsborgere. Hvis borgerne i opholdsstaten selv skal betale en andel af udgifterne til lægebehandling, hospitalsindlæggelse, medicin m.v., gør disse vilkår sig også gældende for den tilrejsende.

7 Krav om tilknytning opfyldes ved opfyldelse af betingelserne for ret til sygehjælp i en kompetent stats lovgivning. For så vidt angår Grønland er det personer, der er tilmeldt et folkeregister i Grønland, og som har bopæl i Grønland. EF-Forordning 574/72 artikel 21 og 23. IKrav om dokumentation for ret til sundhedsydelser i Grønland. EF-forordning 1661/85 om fastsættelse af tekniske tilpasninger til fællesskabsbestemmelserne om vandrende arbejdstageres social sikring for så vidt angår Grønland 3. IFortsat anvendelse af EU-retlige regler om sygehjælp i forholdet mellem Grønland og EU. Ret til sygehjælp i andre nordiske lande Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring Art. 5 (en ny konvention træder i kraft den 1. maj Berører ikke bopælskrav). Ret til nødvendig behandling. Hvad der er nødvendigt, vurderes på baggrund af opholdets varighed og sygdommens karakter. Det er den behandlende læge, der afgør, om det er nødvendigt at give den ønskede behandling under opholdet. Personer med bopæl i et nordisk land, herunder Grønland. Personen er bosat i et nordisk land i overensstemmelse med national lovgivning. Ved uoverensstemmelse om, hvilken lovgivning, der skal anvendes på en person, anses personen som værende bosat i det nordiske land, hvor han eller hun er folkeregistreret, såfremt andre forhold ikke fører til andet (konventionen gælder ikke internet i Rigsfællesskabet). Den Nordiske Konvention om Social Sikring Art. 7. Merudgiften til hjemtransport, hvis en læge vurderer, at personen skal rejse hjem på en dyrere måde end oprindeligt på grund af sygdom. Ret til sygehjælp i Danmark Den danske sundhedslov 80 Ret til gratis akut behandling. Samtlige udgifter til en behandling, der ikke er akut, skal man selv betale. Sygehjælpen gives på samme vilkår som til landets egne borgere. Omfatter også akut tandbehandling. 80, stk. 2 Ret til behandling i Danmark, hvis det ikke skønnes rimeligt at henvise personen til behandling i hjemlandet (herunder Færøerne og Danmark), eller personen ikke tåler at blive flyttet. Personer der ikke har bopæl i Danmark, men som midlertidigt opholder sig i Danmark. De~ltementet for Familte og JustitsYæsen landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap Det følger af l, at personer med fast bopæl i Grønland, og som har et vidtgående psykisk eller fysisk handicap, skal sikres en tilværelse så nær det normale som muligt. Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud Det følger blandt andet af l, at retten til at få udbetalt børnetilskud efter Inatsisartutloven, er betinget af, 1) at barnet er under 18 år, 2) at barnet har hjemkommune i Grønland, og at den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har fast bopæl og er tilmeldt folkeregistret i Grønland, 3) at barnet eller den, der er berettiget til at få børnetilskuddet udbetalt enten har dansk indfødsret eller at såvel barnet som den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har haft bopæl i Grønland det seneste år,

8 Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Det følger blandt andet af l, at retten til at modtage forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag eller bidrag som tilskud fra det offentlige i henhold til denne forordning er betinget af, 1) at barnet har hjemkommune i Grønland, jfr. forordning om opholds- og hjemkommune, m.v., og at den der er berettiget til bidrag eller tilskud har fast bopæl i Grønland, 2) at barnet eller den der er berettiget til bidrag eller tilskud har dansk indfødsret, eller i henhold til indgåede aftaler mellem Danmark og andre stater har ret til at modtage bidrag eller tilskud udbetalt fra grønlandske myndigheder, Forslag tillnatsisartutlov om hjælp til børn og unge(behandles på nuværende tidspunkt i Inatsisartut og forventes vedtaget på FM 2014) Det følger af 3, at Inatsisartutloven finder anvendelse på børn, der har fast bopæl eller opholder sig i Grønland. Derudover fremgår det af stk. 2, visse regler finder anvendelse på børn, som på det offentliges foranstaltning, er anbragt i Danmark. Landstingsforordning nr. ls af 20. november 2006 om offentlig hjælp Det følger af 3, at enhver, der opholder sig i Grønland, har ret til offentlig hjælp ved akut trang, såfremt den pågældende ikke er i stand til at skaffe sig og sin familie det nødvendige til livets ophold. Derudover følger det af 4, at ret til at modtage offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til hjælp i særlige tilfælde er betinget af, at den pågældende har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og er: 1) dansk statsborger, 2) gift med eller senest har været gift med en dansk statsborger, eller 3) er omfattet af aftaler med andre lande eller internationale organisationer, der giver personer, der ikke er danske statsborgere, ret til fortløbende offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter under ophold i Grønland. Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Det følger af 2, at personer, der har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland, er berettiget til orlov ved graviditet og barsel. Stk. 2. Personer, der har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland, er berettiget til orlov i forbindelse med modtagelse af et barn i pleje med adoption for øje. Stk. 3. Personer, der er omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring eller anden international aftale, som er gældende for Grønland, er berettiget til orlov og dagpenge efter bestemmelserne i denne lov. Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension Det følger af l, at retten til alderspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder dog ikke: 1) Personer, der er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring. 2) Personer, der har haft fast bopæl i Grønland mindst 3 år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet. Indgives ansøgning efter det fyldte 65. år, skal bopælskravet være opfyldt ved det fyldte 65. år, jf. dog 27, stk Retten til alderspension er betinget af, at ansøgeren har fast bopæl i Grønland, i et af de øvrige nordiske lande eller i et land, som har tiltrådt EØS-aftalen. 3. Retten til alderspension er betinget af mindst 3 års fast bopæl i Grønland, Danmark eller på Færøerne mellem det fyldte 15. og det fyldte 65. år.

9 Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension Det følger af l, at retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder dog ikke: 1) Personer, der er omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring. 2) Personer, der har haft fast bopæl i Grønland i mindst 3 år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet. 2. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har fast bopæl i Grønland, i et af de øvrige nordiske lande, eller i et land som har tiltrådt EØS-aftalen. 3. Retten til førtidspension er betinget af mindst 3 års fast bopæl i Grønland, Danmark eller på Færøerne mellem det fyldte 15. år og det fyldte 65. år Departementet for Fiskel'i, Fangst og Ilandbrug Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri. Bestemmelser om hvem der kan udøve erhvervsmæssigt fiskeri 6 Stk. 3. Hvis fartøjet, jf. stk. 2, nr. l, ejes af enkeltpersoner skal følgende betingelser være opfyldt: 1) Alle nævnte personer skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund; 2) alle nævnte personer skal have folkeregisteradresse i Grønland, og have haft folkeregi-steradresse i Grønland i de forudgående to år; 3) alle nævnte personer skal være fuldt skattepligtige i Grønland og have været fuldt skattepligtige i Grønland i de forudgående to kalenderår. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 17. november 2011 om bemandingen af grønlandske fiskefartøjer 2. Mindst 60 % af besætningen der er officerer skal være personer, der 1) har folkeregistreret adresse i Grønland, og har haft folkeregistreret adresse i Grønland i hele de forudgående to kalenderår, og 2) er fuldt skattepligtige til Grønland, og har været fuldt skattepligtige til Grønland i hele de to forudgående kalenderår. Stk. 2. Ved officerer forstås i denne sammenhæng besætningsmedlemmer af følgende kategorier: 1) skipper, 2) styrmænd, 3) kok/hovmester, 4) trawlbas og 5) fabriksleder og fabriksformand. 3. Den del af besætningen som ikke er officerer, skal bestå af personer der 1) har folkeregistreret adresse i Grønland, og har haft folkeregistreret adresse i Grønland i hele de forudgående to kalenderår, og 2) er fuldt skattepligtige til Grønland, og har været fuldt skattepligtige til Grønland i hele de to forudgående kalenderår. Stk. 2. Ved udnyttelsen af grønlandske kvoter i internationale områder, kan der gives dispensation fra vilkårene i stk. 1 nr. log 2 for op til 50 % af besætningen nævnt i stk. 1. Ansøgningen sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Et eventuelt dispensationsforhold skal være afklaret inden fartøjets afrejse.

10 Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt senest ændret ved Landstingslov nr. laf 16. maj Fangst og jagt må kun udøves af personer med tilladelse hertil. Tilladelsen gives i form af et erhvervsjagtbevis eller et fritidsjagtbevis, jævnfør dog 7. Stk. 2. Tilladelse til erhvervsmæssig fangst og jagt kan kun gives personer, der 1) har fast tilknytning til det grønlandske samfund; 2) er tilmeldt et folkeregister i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år; og 3) er fuldt skattepligtige til Grønland og har været fuldt skattepligtige til Grønland i de seneste 2 år. 4) har en bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri på mindst 50 % af pågældendes samlede bruttoindkomst. Bruttoindkomst fra fiskeri med fartøjer, der i henhold til fartøjets målerbrev er over 150 BRT eller 210 BT, indgår ikke i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri. Honorarer fra borgerligt ombud eller honorarer fra bestyrelsesarbejde i erhvervsfangerorganisationer/-foreninger indgår hverken i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri eller i opgørelsen af den samlede bruttoindkomst. Stk. 3. Tilladelse til fritidsfangst og -fritidsjagt kan gives til danske statsborgere og andre landes statsborgere som er tilmeldt et folkeregister i Grønland. Stk.4. Landsstyret kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 2, nr. 2-4 og stk. 3, når det skønnes rimeligt ud fra ansøgerens tilknytning til Grønland, og når ansøgeren midlertidigt har opholdt sig uden for Grønland af uddannelsesmæssige årsager eller lignende. i) Ved "fast tilknytning til det grønlandske samfund" forstås i denne lov personer der ved at grunde sig husstand, leje sig eller købe sig bolig eller ved andre foranstaltninger tilkendegiver at agte at have hjemsted i Grønland, jf. 3 i Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt. ii) Folk som ikke har bopæl i Grønland kan deltage til jagt via betalingsjagt for nogle bestemte arter. iii) Såfremt FM 2014/38 godkendes, så vil 2 års kravet ændres til 3 års krav, hvilket vil give udefrakommende folkeregister-registrerede skatteborgere dårligere fangstmulighed i Grønland. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 9. oktober 2012 om fritidsjagtbeviser 3. Tilladelse til fritidsfangst og fritidsjagt kan gives til danske statsborgere og andre landes statsborgere, som er tilmeldt et folkeregister i Grønland. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst afvilde rensdyr Fordeling og udstedelse af licenser til kvoteret fangst (betalingsjagt) 8. De pågældende kommuner fordeler og udsteder licenser til ansøgere med gyldigt jagt-bevis, og folkeregisteradresse i forvaltningsområdet. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. l, kan Departementet for Fangst tillade fangst i et forvalt-ningsområde for personer bosiddende i andre forvaltningsområder, såfremt der i det pågæl-dende forvaltningsområde er åben kvote. Stk. 3. Ansøgere til licenser skal være fyldt 16 år på ansøgningstidspunktet. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser KapitelS Fordeling og udstedelse af licenser til kvoteret fangst (betalingsjagt) 8. De pågældende kommuner fordeler og udsteder licenser til ansøgere med gyldigt jagt-bevis, og folkeregisteradresse i forvaltningsområdet. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. l, kan Departementet for Fangst tillade fangst i et forvalt-ningsområde for personer bosiddende i andre forvaltningsområder, såfremt der i det pågæl-dende forvaltningsområde er åben kvote. Stk. 3. Ansøgere til licenser skal være fyldt 16 år på ansøgningstidspunktet.

11 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler 9. Kommunalbestyrelsen udsteder indenfor den af Naalakkersuisut fastsatte kvote for en geografisk afgrænset bestand, jf. 4-5, nummererede licenser efter ansøgning. Stk. 2. For at deltage i fordelingen af licenser, skal en ansøger på ansøgningstidspunktet og under fangstudøvelsen 1) have et gyldigt erhvervsjagtbevis eller fritidsjagtbevis og 2) have folkeregisteradresse i den kommune, der udsteder licensen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen udleverer samtidig med licensen et skema svarende til bekendtgørelsens bilag 3 tillicensmodtageren. Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros 5. Kun personer, som er i besiddelse af en licens udstedt i medfør af 6 må nedlægge hvalros. 6. For de kommunale fangstkvoter, jf. 4, udsteder kommunalbestyrelsen nummererede licenser til ansøgere med gyldigt erhvervsjagtbevis med folkeregisteradresse i den pågældende kommune. Ansøgere skal have et gyldigt erhvervsjagtbevis ved ansøgningstidspunktet for at kunne deltage i fordelingen af licenser. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne 6. For de kommunale fangstkvoter, jf. 4, udsteder kommunalbestyrelsen nummererede licenser til ansøgere med gyldigt erhvervsjagtbevis med folkeregisteradresse i den pågældende kommune. Ansøgere skal have et gyldigt erhvervsjagtbevis ved ansøgningstidspunktet for at kunne deltage i fordelingen af licenser. De artementet for Erhverv, Råstoffer og Arbe dsmarked Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. 3. Personer, som er født i Grønland og som har haft fast bopæl i landet i de første 5 leveår, betragtes som grønlandsk arbejdskraft. Stk. 2. Enhver, som ikke opfylder betingelserne i 3, stk. I, betragtes som udefra kommende arbejdskraft, med mindre pågældende har en særlig tilknytning til Grønland, jf Ved stillingsbesættelser anses en person for at have særlig tilknytning til Grønland, når vedkommende 1) har haft fast bopæl i Grønland i 7 år inden for de seneste 10 år, eller 2) er gift med eller kan dokumentere samliv af mindst I års varighed med en person, som enten er omfattet af 3, stk. I eller som har særlig tilknytning til Grønland, jf. nr. I i nærværende stykke samt nærværende stk. 3, eller som er ansat i en offentlig eller privat virksomhed i Grønland i henhold til reglerne i denne lov. Stk. 2. Som fast bopæl i Grønland efter stk. I, nr. 1 medregnes bopæl uden for Grønland i uddannelsesøjemed, når uddannelsen ikke kan gennemføres i Grønland og den pågældende ved uddannelsens påbegyndelse opfylder de betingelser til bopæl, som er en forudsætning for at opnå grønlandsk uddannelsesstøtte. Stk. 3. Landsstyret kan afgøre, at en person ved stillingsbesættelse skal anses for at have særlig tilknytning til Grønland af andre end de i stk. I og stk. 2 nævnte grunde. Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse 4. Kommunalbestyrelsen udbetaler arbejdsmarkedsydelsen, når en ledig, hjemsendt eller syg person henvender sig til kommunalbestyrelsen, opfylder betingelserne i kapitel 3 eller i kapitel 4, og endvidere opfylder følgende betingelser: 1) er fyldt 18 år eller er forsørger, 2) er tilmeldt folkeregistret i Grønland, og

12 3) de seneste 13 uger har haft beskæftigelse som lønmodtager og i denne periode har haft mindst 182 timers beskæftigelse. Perioder med arbejdsmarkedsydelse tæller ikke som optjent beskæftigelse. Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland 2. Personer har ret til at drive næring, når de 1) har dansk indfødsret eller gyldig opholds- og arbejdstilladelse gældende for Grønland, 2) har bopæl i Grønland, 3) er myndige eller efter myndighedsloven har fået tilladelse til på egen hånd at drive den pågældende næring, 4) er tilmeldt Grønlands Erhvervsregister og 5) ved næringsudøvelse som auktionsholder, vekselerer eller ejendomshandler ikke er under konkurs. Stk. 2. Kravet i stk. 10m dansk indfødsret og bopæl i Grønland bortfalder i det omfang, det har hjemmel i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af Landsstyret. landstingslov nr. 7 af 31. maj 20010m udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksportloven) 5. Tilladelse efter 4 kan kun meddeles til anparts- eller aktieselskaber, der har hjemsted i Grønland, som alene udfører virksomhed i medfør af tilladelser i henhold til denne landstingslov og som ikke sambeskattes med andre selskaber. Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor.(råstofloven) 16 Stk. 3. En tilladelse til udnyttelse efter stk. l, kan kun meddeles til et aktieselskab, jf. dog 32, stk. 2. Selskabet må alene udføre virksomhed i medfør af tilladelser i henhold til denne inatsisartutlov og må ikke sambeskattes med andre selskaber, medmindre der er tale om tvungen sambeskatning. Selskabet skal som hovedregel have hjemsted i Grønland. Selskabet må ikke være tyndere kapitaliseret end den koncern, selskabet indgår i, dog må selskabets fremmedkapital altid overstige egenkapitalen indtil forholdet 2:1. Selskabet skal generelt handle til armslængdepriser og på armslængdevilkår. Rettighedshaveren skal have fornøden sagkundskab og økonomisk baggrund for den pågældende udnyttelsesvirksomhed. Stk. 4. Rettighedshaveren efter en tilladelse til udnyttelse skal i hele tilladelsesperioden opfylde kravene nævnt i stk. 3 og have rådighed over sin formue, herunder ikke være i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles dermed. 32. Denne inatsisartutlovs regler om efterforskning og udnyttelse af mineraler gælder også for småskala efterforskning og udnyttelse af mineraler, medmindre andet er anført i dette kapitel 8. Det samme gælder for bestemmelser, der er fastsat af Naalakkersuisut om efterforskning og udnyttelse af mineraler i medfør af denne inatsisartutlov. Stk. 2. En tilladelse til småskala efterforskning og udnyttelse kan uanset 16, stk. 3, kun meddeles til fysiske personer, der er fast bosiddende og er fuldt skattepligtige i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående 5 år og har været fuldt skattepligtige i Grønland i de forudgående 5 år. Inatsisartutlov nr. 26 af 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden, om småskala efterforskning og udnyttelse af mineraler, om indsamling og brydning af mineraler uden tilladelse og om samfundsmæssig bæredygtighed m.v.) 45 a. En fastboende, jf. 45, stk. l, kan, uden at der dertil kræves tilladelse, foretage erhvervsmæssig indsamling af løstliggende mineraler og brydning af mineraler, hvis den samlede værdi af mineralerne ikke er større end kr. om året, jf. dog 45 c og 45 d. Brydning må kun foretages ved anvendelse af mindre håndholdte hjælpemidler, der ikke er mekaniske, som for eksempel hammer, mejsel, brækstang og hakke.

13 Departementetfor Boliger Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger 61. En andelshaver har pligt til at bebo den bolig, hvortil andelshaveren har brugsret. Bopælspligten er opfyldt, når andelshaveren eller en person, der tilhører andelshaverens husstand sammenlagt overnatter i andelsboligen i mindst 6 måneder ud af et år. Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. 23. Tilskud eller lån efter nærværende kapitel kan ydes til fysiske personer, der er myndige og har registreret folkeregisteradresse i Grønland. Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger I 48, stk. 5. Lejeren må ikke fraflytte boligen i utide uden at træffe fornøden aftale med udlejeren. De artementet for Natur' og MiljØ Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 13. september 2004 om eksport og import af vilde dyr og planter mv. omfattet af konventionen af 3. marts 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washingtonkonventionen/CITES) 2, stk. 3 Ved "personlige effekter og bohave" forstås enheder, som tilhører en privatperson, og som udgør en del af eller er bestemt til at udgøre en del af vedkommendes normale ejendom og løsøre og som i forbindelse med import, eksport eller reeksport enten bæres eller haves på, er indeholdt i personlig bagage eller er en del af en bohaveflytning. Enheder der anvendes til at opnå kommerciel gevinst, opbevares med henblik på salg, transporteres med henblik på salg, udstilles med kommercielt formål, transporteres med henblik på bearbejdning eller anvendes til gaveformål, er ikke at betragte som personlige effekter eller bohave. Rejsebekendtgørelsen (Grønland står for administrationen af Kapitel 1) 2. I naturreservatet er al fangst, jagt, fiskeri, ægsamling, færdsel, sejlads samt overflyvning i højde under 500 m forbudt. Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i enten Upernavik eller Avanersuaq kommune, og som har gyldigt bevis på at have fangst og jagt som hovederhverv, kan dog drive traditionel fangst og jagt i det område, der er beliggende mellem fredningsgrænse I og fredningsgrænse II. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. juni 1992 om Nationalparken i Nord- og østgrønland 21. Adgang til Nationalparken har: a. personer, der har bopæl i Avanersuaq (Thule) og Ittoqqortoormiit kommuner, og som samtidig har fast tilknytning til det grønlandske samfund, b. personer, der udfører tilsyns- eller andre opgaver for det offentlige, c. personer, der er beskæftiget på stationsområder. Stk. 2. For alle andre end de i stk. I, a-c, omhandlede personer kræves adgangstilladeise fra Landsstyret, jf De i 21, stk. I a, nævnte personer har ret til at drive traditionelt erhverv under overholdelse af de for Ittoqqortoormiit kommune gældende fredningsregler indenfor Nationalparkens grænser, såfremt de er erhvervsjægere.

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. I medfør af 1 i Lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål 1. Sundhedsvæsenets

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2, i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

10. august 2006 EM 2006/53. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2006 EM 2006/53. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2006 EM 2006/53 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Der har været tvivl om, hvilke hjemmelsbeføjelser 24 og 25 i landstingsforordning

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2016 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Oktober 2016 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at ændre folketingsvalgloven således

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Formål og den enkeltes

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

I medfør af 35, 49, 51, 60, stk. 2 og i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, fastsættes følgende:

I medfør af 35, 49, 51, 60, stk. 2 og i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, fastsættes følgende: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 13. september 2004 om eksport og import af vilde dyr og planter mv. omfattet af konventionen af 3. marts 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde

Læs mere

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2016 omdeler en redegørelse, som gennemgår lovgivningens regler om tilknytningskrav til det

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp 18. september 2006 EM 2006/034 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold I medfør af 20a, stk. 2 i landstingslov nr. 13 af 15. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. I medfør af 8, stk. 2, 11, stk. 6, 13, stk. 7, 18, stk. 3, og 24, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde 13. august 2012 EM 2012/85 Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne inatsisartutlov har til formål at fremme et effektivt

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Lovens anvendelsesområde. 1. Loven finder anvendelse på fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium. Lovens formål.

Lovens anvendelsesområde. 1. Loven finder anvendelse på fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium. Lovens formål. Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt. Lovens anvendelsesområde. 1. Loven finder anvendelse på fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium. Lovens formål. 2. Loven har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområdet

Kapitel 1 Anvendelsesområdet Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte Kapitel 1 Anvendelsesområdet 1. Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på uddannelsesstøtte, der ydes af Grønlands Selvstyre som hjælp

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 1998 om fredning af og fangst af hvalros.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 1998 om fredning af og fangst af hvalros. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 1998 om fredning af og fangst af hvalros. I medfør 5, stk. 1-3, 7, 8 stk. 2 og 12, stk. 2 i landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. I medfør af 5, 6, stk. 1 og stk. 2, 8, stk. 1, 9, 12 og 15, stk. 2 i landstingslov nr. 5 af 2. maj

Læs mere

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Sundhed Nr. 257 Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Nærværende cirkulære opsummerer de satser,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre I medfør af 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2 i Inatsisartutlov

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed.

Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed. Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed. I medfør af 1 og 2 i lov nr. 584 af 29. november 1978 om fritidsvirksomhed fastsættes: Kapitel 1. Kultur- og fritidsvirksomhed

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

VEJLEDNING OM BØRNETILSKUD

VEJLEDNING OM BØRNETILSKUD VEJLEDNING OM BØRNETILSKUD 1. Indledning. Pr. 1. januar 1997 træder Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud og en ny bekendtgørelse om børnetilskud i kraft. Landstingsforordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. I medfør af 5, 8, 10, 10a, stk. 1, 13, stk. 2, 23, 24, stk. 1, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) 23. november 2009 EM 2009/120 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling.

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

Vejledning om Børnetilskud

Vejledning om Børnetilskud Vejledning om Børnetilskud November 2012 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Indhold 1. Indledning 3 2. Formelle betingelser 3 3. Indkomster der lægges til grund for udbetaling af

Læs mere

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der efter ikrafttrædelse af den gældende inatsisartutlov på området, som

Læs mere

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10 29. oktober 2015 EM 2015/160 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. Til 5 1. Stk. 2 affattes således: Stk. 2. Alderspensionister

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2013 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (Helhedsbaseret forvaltning af vandkrafttilladelser og præcisering af hjemmel til modelaftaler

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Vejledning om alderspension Departementet for Sociale Anliggender December 2010 VEJLEDNING OM ALDERSPENSION Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 4 1.1 Indledende bemærkninger 4 1.2 Administration 4

Læs mere