Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009"

Transkript

1 Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august august Nr. 32. Bekendtgørelse af aftalememorandum af 13. maj 2009 med Irak Den 13. maj 2009 blev der i Bagdad undertegnet et aftalememorandum mellem Udenrigsministeriet i Danmark og Udenrigsministeriet i Republikken Irak vedrørende tilbagetagelse. Aftalememorandumet har følgende ordlyd: Udenrigsmin., MENA j.nr. 17.D.87: AS001088

2 17. august Nr. 32. Oversættelse Memorandum of Understanding between Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark and Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark and The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq, Hereinafter referred to as the Parties. (a) Recognising that the right of all citizens to leave and to return to their country is a basic human right enshrined, inter alia, in Article 13(2) of the 1948 Universal Declaration of Human Rights and Article 12 of 1966 International Covenant on Civil and Political Rights; (b) Resolved to cooperate in order to assist the voluntary, dignified, safe and orderly return to and successful reintegration in Iraq of Iraqis now in Denmark; (c) Noting the desire of the Parties to work with each other to achieve full observance of international human rights and humanitarian standards; Have reached the following understandings: Aftalememorandum mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det følgende benævnt parterne, (a) som anerkender, at enhver borgers ret til at forlade og vende tilbage til sit land er en grundlæggende menneskerettighed, som er nedfældet i bl.a. artikel 13, stk. 2, i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948 og artikel 12 i FN s konvention om civile og politiske rettigheder fra 1966; (b) som er fast besluttet på at samarbejde med henblik på at støtte en frivillig, værdig, sikker og forsvarlig tilbagevenden, samt en vellykket reintegration i Irak af irakere, der på nuværende tidspunkt opholder sig i Danmark; (c) som noterer sig parternes ønske om at samarbejde for at opnå fuld overholdelse af de internationale menneskerettigheder og humanitære normer. Har opnået enighed om følgende: PARAGRAPH 1 ARTIKEL 1 Objectives Formål With this MOU the Parties wish to lay the basis for a closely coordinated, phased and humane process of assisted return of Iraqis in Denmark which respects the primacy of voluntary return and which takes account of the conditions in Iraq and of the importance of safe, dignified and sustainable return. Med denne aftale ønsker parterne at fastlægge grundlaget for en velkoordineret, faseindledt og human proces for at hjælpe irakere i Danmark med at vende tilbage til Irak. Tilbagevenden skal primært ske frivilligt og under hensyntagen til forholdene i Irak og vigtigheden af en sikker, værdig og bæredygtig tilbagevenden. PARAGRAPH 2 ARTIKEL 2 Modalities of Return Vilkår for tilbagevenden The Parties hereby accept that the return of Iraqis will, primarily, take place at their freely expressed wish, based on their knowledge of the situation in intended places of return and of any options for continued stay in Denmark: I. Iraqis holding a permanent residence permit in Denmark will return to Iraq on the basis of their freely expressed wish in accordance with the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. II. Iraqis with pending applications for asylum, who decide of their own free will to return to Iraq, can opt for voluntary return. III. Iraqis, who are found not to have protection needs or humanitarian reasons in accordance with the regulations in the Parterne accepterer hermed, at irakeres tilbagevenden først og fremmest vil ske som følge af deres eget udtrykkelige ønske på grundlag af deres viden om situationen i de områder de har til hensigt at vende tilbage til, og om deres muligheder for fortsat ophold i Danmark: I. Irakere med permanent opholdstilladelse i Danmark vender tilbage til Irak på grundlag af deres eget udtrykkelige ønske i overensstemmelse med flygtningekonventionen fra 1951 med dertil hørende protokol fra II. Irakere med verserende asylsager, der af egen fri vilje beslutter at vende tilbage til Irak, kan vælge en frivillig tilbagevenden. III. Irakere, der ikke anses for at have behov for beskyttelse eller ophold af humanitære årsager i henhold til bestemmel-

3 17. august Nr. 32. Danish Aliens Act, could opt for voluntary return after a final negative decision on their asylum claim. IV. Iraqis who have no protection or compelling humanitarian needs justifying prolongation of their stay in Denmark, but who nevertheless continue to refuse to avail themselves of the option of voluntary return may be ordered to leave Denmark as an option of last resort. The return process of such persons will be phased, orderly and humane. serne i den danske udlændingelov, kan vælge frivilligt at vende tilbage, når de har fået endeligt afslag på deres asylansøgning. IV. Irakere uden behov for beskyttelse eller tvingende humanitære behov, der retfærdiggør en forlængelse af deres ophold i Danmark, men som ikke desto mindre nægter at gøre brug af muligheden for at vende frivilligt tilbage, kan som en sidste mulighed blive tvunget til at forlade Danmark. Udsendelsesprocessen for disse personer vil foregå gradvist, under ordnede forhold, og humant. PARAGRAPH 3 ARTIKEL 3 Re-admission Tilbagetagelse The Republic of Iraq will readmit its nationals and will assist, where necessary, in determining the nationality of persons covered by this MOU, within the shortest possible time and in any case not later than within one month. The Republic of Iraq and the Kingdom of Denmark will cooperate closely in this respect. Republikken Irak vil tilbagetage sine statsborgere og om nødvendigt bistå med hurtigst muligt og inden for en periode på højst en måned at fastslå statsborgerskabet af personer omfattet af denne aftale. Republikken Irak og Kongeriget Danmark vil samarbejde tæt herom. PARAGRAPH 4 ARTIKEL 4 Commitments upon Return Forpligtelser efter tilbagevenden The Republic of Iraq will, together with other relevant bodies, carry out the necessary measures to ensure that Iraqis abroad can return without any fear of harassment, intimidation, persecution, discrimination, prosecution or any punitive measures whatsoever. These safeguards do not preclude the right of competent authorities of Iraq to prosecute individuals on account of war crimes and crimes against humanity, as defined in international instruments, or very serious common crimes involving death or severe bodily harm in accordance with established human rights standards. Republikken Irak vil sammen med andre relevante organer træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at irakere i udlandet kan vende tilbage uden at frygte nogen form for chikane, trusler, forfølgelse, diskrimination, retsforfølgning eller nogen andre former for straffeforanstaltninger. Disse sikkerhedsforanstaltninger udelukker ikke, at de kompetente myndigheder i Irak har ret til at retsforfølge personer for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som defineret i internationale retsakter, eller meget alvorlige almindelige forbrydelser, der medfører død eller grov legemsbeskadigelse, i overensstemmelse med gældende menneskerettighedsstandarder. PARAGRAPH 5 ARTIKEL 5 Freedom of Choice of Destination Frit valg af bestemmelsessted The Republic of Iraq accepts that Iraqis returning from a- broad will be free to settle in their former place of residence or any other place of their choice in Iraq. Republikken Irak accepterer, at irakere, der vender tilbage fra udlandet, frit kan bosætte sig på deres tidligere opholdssted eller et andet sted i Irak efter eget valg. PARAGHRAPH 6 ARTIKEL 6 Documentation Dokumentation The Kingdom of Denmark will contribute towards the costs of the issuance of travel documents to Iraqis returning under this MOU. The Republic of Iraq will, in cases in which Iraqis wishing to return do not hold travel documents, issue such documents without delay, and not later than within one month, through their diplomatic representations. For Iraqis who have no protection or humanitarian needs justifying prolongation of their stay in Denmark and who nevertheless, following the communication of a final negative decision, continue to refuse to avail themselves of the option Kongeriget Danmark skal bidrage til omkostningerne forbundet med udstedelse af rejsedokumenter til irakere, som vender tilbage efter denne aftale. Republikken Irak udsteder uden unødigt ophold, og ikke senere end én måned, rejsedokumenter gennem sine diplomatiske repræsentationer, hvis irakere, der ønsker at vende tilbage, ikke er i besiddelse af sådanne dokumenter. For irakere uden behov for beskyttelse eller humanitære behov, der retfærdiggør en forlængelse af deres ophold i Danmark, som alligevel efter at have fået forkyndt et endeligt afslag, fortsat nægter at udrejse frivilligt, kan den relevante

4 17. august Nr. 32. of voluntary return, the relevant Danish authority may issue a valid travel document, EU Laissez-Passer. The EU Laissez-Passer may also be issued to those returning voluntarily with the assistance of the International Organization of Migration (IOM) and who are not in the possession of valid travel documents. danske myndighed udstede et gyldigt rejsedokument, et EU laissez-passer. Der kan også udstedes et EU laissez-passer til de personer, der frivilligt vender tilbage med bistand fra International Organization for Migration (IOM), og som ikke er i besiddelse af gyldige rejsedokumenter. PARAGRAPH 7 ARTIKEL 7 Preservation of Family Unity Bevarelse af familiens enhed In accordance with the principle of family unity, the Kingdom of Denmark will, in cases where all members of a family, who are all Iraqis covered by the MOU, decide to return to Iraq, make every effort to ensure that families are returned as units and that involuntary separation is avoided. Family reunification shall in all cases take place in accordance with the respective national and international laws. I overensstemmelse med princippet om familiens enhed vil Kongeriget Danmark gøre sit yderste for at sikre, at familier tilbagesendes som enheder, og at ufrivillig adskillelse undgås, når alle medlemmer af en familie, som alle er irakere omfattet af denne aftale, beslutter at vende tilbage til Irak. Familiesammenføring skal i alle tilfælde ske i overensstemmelse med relevant national og international lovgivning. PARAGRAPH 8 ARTIKEL 8 Special Measures for Vulnerable Groups Særlige foranstaltninger for sårbare grupper The Parties will take special measures to ensure that vulnerable groups receive adequate protection, assistance and care throughout the return and reintegration process. In particular, measures will be taken to ensure that unaccompanied minors are not returned prior to successful tracing of family members or without specific and adequate reception and care-taking arrangements having been put in place in Iraq. Parterne vil træffe særlige forantaltninger for at sikre, at sårbare grupper modtager en tilstrækkelig beskyttelse, bistand og omsorg under udsendelses- og reintegrationsprocessen. Der skal i særdeleshed træffes foranstaltninger for at sikre, at uledsagede mindreårige børn ikke sendes tilbage før det er lykkedes at opspore familiemedlemmer, eller før der er truffet aftale om foranstaltninger, der sikrer en forsvarlig modtagelse og omsorg i Irak. PARAGRAPH 9 ARTIKEL 9 Airport Arrival and Transit Arrangements Ankomst i lufthavn og transitering The Parties decide that the appropriate mode of return from Denmark to Iraq is by air. Parterne har besluttet at den mest hensigtsmæssige måde at vende tilbage fra Danmark til Irak er med fly. PARAGRAPH 10 ARTIKEL 10 Return Transportation Assistance Støtte til hjemtransport The Kingdom of Denmark will, according to the Danish legislation, meet the costs of travel for Iraqis covered by this MOU up to final destination in Iraq. Kongeriget Danmark vil i henhold til dansk lovgivning afholde rejseomkostningerne for irakere omfattet af denne aftale frem til deres slutdestination i Irak. PARAGRAPH 11 ARTIKEL 11 Reintegration Assistance Reintegrationsstøtte The Kingdom of Denmark will continue to consider favourably the provision of support to reconstruction and rehabilitation projects with a view to facilitating the re-establishment of livelihoods in Iraq of returnees taking into account the broader reconstruction needs of Iraq. Kongeriget Danmark vil fortsat være positiv over for at yde støtte til genopbygnings- og rehabiliteringsprojekter for at gøre det lettere for tilbagevendte irakere på ny at skaffe sig forsørgelsesmuligheder i Irak under hensyntagen til det generelle behov for genopbygning i Irak. PARAGRAPH 12 ARTIKEL 12 Co-ordination Mechanisms Koordineringsmekanismer In implementing this MOU, the Parties are committed to coordinating and consulting closely with each other. In this regard, relevant information except person-specific informa- Parterne er ved implementeringen af denne aftale forpligtede til i vidt omfang at koordinere og rådføre sig med hinanden. I den forbindelse vil relevante oplysninger bortset fra per-

5 17. august Nr. 32. tion related to the content of asylum-claims will be shared between the Parties. sonrelaterede oplysninger om indholdet af asylansøgninger blive udvekslet mellem parterne. PARAGRAPH 13 ARTIKEL 13 Personnel Medarbejdere The Kingdom of Denmark and the Republic of Iraq will facilitate the entry and stay, through issuance of visas as necessary, in accordance with their applicable national immigration laws, of their officials and personnel in facilitating the implementation of the MOU. For at fremme implementeringen af denne aftale vil Kongeriget Danmark og Republikken Irak lette indrejse og ophold for hinandens repræsentanter og ansatte, ved efter behov at udstede visa i overensstemmelse med deres gældende nationale udlændingelovgivning. PARAGRAPH 14 ARTIKEL 14 Continued Validity of other Agreements Andre aftalers fortsatte gyldighed This MOU will not affect the validity of or derogate from any existing instruments, agreements, arrangements or mechanisms of cooperation between the Parties. Denne aftale påvirker ikke gyldigheden af eller indskrænker nogen eksisterende retsakter, aftaler, ordninger eller samarbejdsmekanismer mellem parterne. PARAGRAPH 15 ARTIKEL 15 Resolution of Disputes Konfliktløsning Any question arising out of the interpretation or application of this MOU, or for which no provision is expressly made herein, will be resolved amicably through consultations between Parties. Ethvert spørgsmål, der opstår om fortolkning eller anvendelse af denne aftale, som ikke udtrykkeligt er reguleret i aftalen, skal løses i mindelighed ved drøftelser mellem parterne. PARAGRAPH 16 ARTIKEL 16 Coming into effect Ikrafttræden This MOU will come into effect upon signature by the Parties. Denne aftale træder i kraft ved parternes underskrivelse. PARAGRAPH 17 ARTIKEL 17 Amendment Ændringer This MOU may be amended by mutual consent in writing between the Parties. Denne aftale kan ændres ved parternes gensidige skriftlige samtykke. PARAGRAPH 18 ARTIKEL 18 Termination Ophør Each Party has the right to denounce this MOU at any time by notification in writing to the other Party communicated via diplomatic channels. The MOU shall cease to apply 30 calendar days after the date of the receipt of any such notification. In witness thereof the representatives of the Parties have signed this MOU. DONE at Baghdad on 13 May 2009 in two original copies in English and Arabic languages. Both Texts have being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail. For Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark Begge parter har ret til at opsige denne aftale til enhver tid ved skriftlig meddelelse til den anden part gennem de diplomatiske kanaler. Aftalen ophører 30 kalenderdage efter modtagelse af en sådan meddelelse. Til bekræftelse heraf har parternes repræsentanter underskrevet denne aftale. Udfærdiget i Bagdad den 13. maj 2009 i to originaleksemplarer på engelsk og arabisk. Begge tekster har samme gyldighed. Ved fortolkningsuoverensstemmelser har den engelske tekst forrang. For Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium

6 17. august Nr. 32. Mikael H. Winther For Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq Hoshyar Zebari Mikael H. Winther For Republikken Iraks Udenrigsministerium Hoshyar Zebari Annex Concerning the implementation of the Memorandum of Understanding (MOU) between the Kingdom of Denmark and the Republic of Iraq This annex shall form an integral part of the MOU between the Kingdom of Denmark and the Republic of Iraq. Bilag om den praktiske gennemførelse af aftalememorandum mellem Kongeriget Danmark og Republikken Irak Dette bilag udgør en integreret del af det indgåede aftalememorandum mellem Kongeriget Danmark og Republikken Irak. 1. Voluntary return 1. Frivillig tilbagevenden In accordance with paragraph 2 of the MOU the Kingdom of Denmark and the Republic of Iraq agree to promote the option of voluntary return of Iraqi nationals to Iraq to the extent possible. muligt omfang. In this context the Kingdom of Denmark will, in accordance with the Danish law and legislation, continue its assistance to Iraqi nationals who opt for a voluntary return. The Danish assistance to Iraqi returnees currently includes a programme by which certain groups of rejected asylum seekers are offered six to nine months of pre-departure training in Denmark on the condition that the trainee agrees to return voluntarily to Iraq once the training in Denmark has been completed. The courses and training in Denmark under this particular programme seek to build on the trainees existing skills and are sought matched with the needs of the labour market in Iraq. Furthermore, rejected asylum seekers who opt for a voluntary return receive economic support in the form of cash grants as well as reintegration assistance in Iraq. Returnees who wish to establish their own businesses are provided with self-employment support. This kind of support is expected to go towards the purchase of items and equipment necessary to the establishment of a small business/ self-employment project which has been identified in partnership with the returnee, and marked in the business plan. I henhold til aftalens artikel 2 er Kongeriget Danmark og Republikken Irak enige om at fremme muligheden for, at irakiske statsborgere frivilligt vender tilbage til Irak i størst I denne sammenhæng vil Kongeriget Danmark i henhold til dansk ret og lovgivning fortsat støtte irakiske statsborgere, der vælger frivilligt at vende tilbage. Den danske støtte til irakere, der vender tilbage, omfatter på nuværende tidspunkt et program, hvorunder visse grupper af afviste asylansøgere tilbydes 6-9 måneders opkvalificering i Danmark inden afrejsen på den betingelse, at de pågældende vender frivilligt tilbage til Irak, når opkvalificeringen i Danmark er tilendebragt. Kurserne og opkvalificeringen i Danmark i dette særlige program søger at bygge oven på de pågældendes eksisterende færdigheder og er forsøgt tilpasset behovet på det irakiske arbejdsmarked. Desuden modtager afviste asylansøgere, der vælger frivilligt at vende tilbage, økonomisk støtte i form af kontant tilskud og reintegrationsstøtte i Irak. Irakere, der vender tilbage, og som ønsker at starte egen virksomhed, får iværksætterstøtte. Denne form for støtte forventes at gå til køb af materiel og udstyr, der er nødvendigt for at kunne starte en lille virksomhed/et iværksætterprojekt, som er beskrevet i samarbejde med den enkelte tilbagevendte iraker og indført i forretningsplanen. 2. Competent authorities for the implementation of the MOU The competent authority in Denmark for the implementation of the MOU: 2. Kompetente myndigheder til implementering af aftalen Kompetent myndighed i Denmark til implementering af aftalen: Authority: The National Commissioner of the Danish Police, Aliens Department Myndighed: Rigspolitichefen, Udlændingeafdelingen Address: Anker Heegaards Gade 5, 3rd floor 1780 Copenhagen V Adresse: Anker Heegaards Gade 5, København V Denmark Telephone: , ext. 6104/6365 Telefon: , lokal 6104/6365 Telefax: Telefax:

7 17. august Nr address: adresse: The competent authority in Iraq for the implementation of the MOU: Authority: Address: Telephone: Telefax: address: Kompetent myndighed i Irak til implementering af aftalen: Myndighed: Adresse: Telefon: Telefax: adresse: 3. Readmission procedures 3. Tilbagetagelsesprocedurer In accordance with paragraph 3 of the MOU, the Republic of Iraq shall readmit its own nationals upon request by the Kingdom of Denmark. Danmark. A transfer of a person to be readmitted in accordance with paragraph 3 of the MOU shall require the submission of a readmission request from the competent Danish authority to the competent Iraqi authority, cf. paragraph 2 above. A readmission request shall contain the following information: particulars of the person to be readmitted (as listed in the attached form Information on the identity of the person to be readmitted ); all relevant documentation of the nationality of the person to be readmitted (cf. paragraph 5 below); to the extent possible, indication that the person to be readmitted may need help or care, as well as indication of any other protection or security measure which may be necessary. The competent Iraqi authority shall reply in writing to a readmission request from the competent Danish authority within 30 calendar days from the date of receipt of the readmission request. Where there are legal or factual obstacles to the request being replied to within 30 calendar days, this time limit may, upon duly motivated request, be extended with a maximum of six calendar days. Reasons shall be given for the refusal of a readmission. After agreement has been reached or, where appropriate, after expiry of the deadline of 30 calendar days, the person concerned shall be transferred within three months. On request of the competent Danish authority, this time limit may be extended by the time taken to deal with legal or practical obstacles. In case the person to be readmitted absconds for a period of time, that period of time shall not count toward the said three months. Readmission requests, including all the necessary documentation, from the competent Danish authority shall be submitted to the competent Iraqi authorities via the Danish Embassy in Baghdad. Replies from the competent Iraqi authorities shall as well be submitted to the competent Danish authorities via the Danish Immigration attaché at the Danish Embassy in Baghdad. I henhold til aftalens artikel 3 skal Republikken Irak tilbagetage sine egne statsborgere efter anmodning fra Kongeriget Til overførelse af en person, der skal tilbagetages i henhold til aftalens artikel 3, kræves det, at der indgives en tilbagetagelsesanmodning fra den kompetente danske myndighed til den kompetente irakiske myndighed, jf. ovenstående pkt. 2. En tilbagetagelsesanmodning skal indeholde følgende oplysninger: oplysninger om den person, der skal tilbagetages (som anført i vedhæftede skema med Identitetsoplysninger om den person, der skal tilbagetages ); al relevant dokumentation for statsborgerskabet af den person, der skal tilbagetages (jf. nedenstående pkt. 5); så vidt muligt en angivelse af, hvorvidt den person, der skal tilbagetages, måtte have behov for hjælp eller omsorg, samt en angivelse af enhver anden beskyttelsesmæssig eller sikkerhedsmæssig foranstaltning, der måtte være nødvendig. Den kompetente irakiske myndighed skal skriftligt besvare en tilbagetagelsesanmodning fra den kompetente danske myndighed senest 30 kalenderdage efter modtagelse af tilbagetagelsesanmodningen. Hvis der er juridiske eller faktiske hindringer for at besvare anmodningen inden 30 kalenderdage, kan fristen forlænges på behørig begrundet begæring, dog højst seks kalenderdage. Afslag på en tilbagetagelsesanmodning skal begrundes. Når der er opnået enighed, eller efter udløbet af fristen på 30 kalenderdage, skal den pågældende person overføres inden for 3 måneder. Efter anmodning fra den kompetente danske myndighed kan fristen forlænges med den tid, der medgår til at behandle juridiske eller praktiske hindringer. Hvis den person, der skal tilbagetages, forsvinder i en periode, tæller den pågældende periode ikke med i de 3 måneder. Tilbagetagelsesanmodninger, herunder al nødvendig dokumentation, fra den kompetente danske myndighed skal fremsendes til den kompetente irakiske myndighed via Den Danske Ambassade i Bagdad. Svar fra den kompetente irakiske myndighed skal ligeledes fremsendes til den kompetente danske myndighed via den danske udlændingeattaché på Den Danske Ambassade i Bagdad.

8 17. august Nr Transfer modalities 4. Metoder til overførelse Before the transfer of a person, the competent Danish and Inden en person overføres skal de kompetente danske og Iraqi authorities shall make arrangements in writing in advance irakiske myndigheder skriftligt træffe foranstaltninger vedrørende overførelsesdato, ankomststed, eventuelle luftfarts- regarding the transfer date, the point of entry, possible carriers and other information relevant to the transfer. selskaber og andre oplysninger, der er relevante for overfø- The precise transfer modalities will later be discussed in detail by the relevant Danish and Iraqi authorities. In accordance with paragraph 9 of the MOU, return shall as a rule take place by air. Return by air is not restricted to the use of Danish national carriers or security staff, and may take place by using scheduled flights as well as charter flights. relsen. Den præcise metode for overførelsen vil senere blive drøftet i detaljer mellem de relevante danske og irakiske myndigheder. I henholdt til aftalens artikel 9 skal udsendelsen som udgangspunkt ske med fly. Udsendelse med fly er ikke begrænset til brugen af nationale danske luftfartsselskaber eller dansk sikkerhedspersonale, og kan foregå ved brug af rutefly såvel som charterfly. 5. Means of evidence regarding Iraqi nationality 5. Bevisformer vedrørende irakisk statsborgerskab Proof of Iraqi nationality can be furnished through the following documents: Bevis for irakisk statsborgerskab kan tilvejebringes ved følgende dokumenter: valid travel documents gyldige rejsedokumenter valid identity cards gyldige id-kort Prima facie evidence of the presumption of Iraqi nationality can be furnished through the following documents: Formodningsbevis for irakisk statsborgerskab kan tilvejebringes ved følgende dokumenter: photocopies of travel documents or identity cards fotokopi af rejsedokumenter eller id-kort expired travel documents or identity cards udløbne rejsedokumenter eller id-kort driving licenses or photocopies thereof kørekort eller fotokopi deraf birth certificates or photocopies thereof fødselsattester eller fotokopi deraf confirmation of nationality or photocopies thereof bekræftelse af statsborgerskab eller fotokopi deraf military books or photocopies thereof soldaterbøger eller fotokopi deraf bona fide statements by witnesses udsagn fra sandhedsvidner statements made by the person concerned and language spoken by him or her, including by means of an official test result any other document which may help to establish the nationality of the person concerned. If none of the documents listed above can be presented, the competent authorities shall make the necessary arrangements in order to establish the nationality of the person to be readmitted. The competent Iraqi authorities may hold interviews in Denmark, if necessary, with persons who cannot provide sufficient documentation for Iraqi identity and nationality. The National Commissioner of the Danish Police will cover all expenses in this regard. den pågældendes egne udtalelser og vedkommendes talte sprog, herunder i form af resultatet af en godkendt sprogtest andre dokumenter, der kan medvirke til at fastslå den pågældendes statsborgerskab. Hvis ingen af de ovenfor anførte dokumenter kan fremlægges, skal de kompetente myndigheder træffe de nødvendige foranstaltninger for at fastlægge statsborgerskabet af den person, der skal tilbagetages. Den kompetente irakiske myndighed kan om nødvendigt gennemføre interview i Danmark af personer, der ikke kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for irakisk identitet eller statsborgerskab. Rigspolitichefen afholder alle udgifter hertil. 6. Final clauses 6. Afsluttende bestemmelser This Annex enters into force at the same time as the MOU. Dette bilag træder i kraft samtidig med det indgåede aftalememorandum. Ændringer af bilaget skal aftales skriftligt Amendments to this Annex must be agreed in writing between the Danish and Iraqi competent authorities. mellem de kompetente danske og irakiske myndigheder. For Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark Mikael H. Winther For Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq Hoshyar Zebari For Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium Mikael H. Winther For Republikken Iraks Udenrigsministerium Hoshyar Zebari

9 17. august Nr. 32. FORM to be used for the readmission of Iraqi nationals to Iraq Information on the identity of the person to be readmitted: Identity Name Date of birth and sex (age) Time of entry in Denmark Wishes to cooperate in the return efforts Family situation (single, family with children) Language Father s name Paternal grandfather s name Place of birth Religion Ethnicity Civil status (all wives must be mentioned by name and date of birth, and names of parents) Children Siblings (address, telephone no.) Relatives currently living in Iraq (address, telephone no.) Address where the person was born/ Village/town/city, street name and raised no. Area of the town Province Name of village leader Date of leaving this address Latest residential address before entering Denmark no. Village/town/city, street name and Area of the town Province Name of village leader Name of village mullah Date of departure from Iraq Military particulars Military particulars where/ when regiment/barrack Identity documents Which documents? Issued by whom? When and where? Education Which education? When? Employment Last place of employment Registered by Telephone no. Name SKEMA til brug for tilbagesendelse af irakiske statsborgere til Irak Identitetsoplysninger om den person, der skal tilbagetages: Identitet Navn Fødselsdato og køn (alder) Tidspunkt for ankomst til Danmark

10 17. august Nr. 32. Fødested/adresse gennem opvækst Sidste bopælsadresse inden ankomsten til Danmark Soldateroplysninger Identitetsdokumenter Uddannelse Arbejde Ønsker at samarbejde om udsendelsen Familiesituation (ugift, familie med børn) Sprog Fars navn Farfars navn Fødested Religion Etnisk herkomst Civilstand (alle gifte kvinder skal nævnes ved navn og fødselsdato samt forældres navn) Børn Søskende (adresse, telefon) Slægtninge bosiddende i Irak (adresse, telefon) Landsby/provinsby/by, gadenavn og nr. Områdebetegnelse Provins Navn på landsbyens leder Fraflytningsdato Landsby/provinsby/by, gadenavn og nr. Områdebetegnelse Provins Navn på landsbyens leder Navn på landsbyens mullah Afrejsedato fra Irak Soldateroplysninger hvor/ hvornår regiment/kaserne Hvilke dokumenter? Udstedt af hvem? Hvornår og hvor? Hvilken uddannelse? Hvornår? Seneste arbejdssted Registreret af Telefon Navn Aftalememorandumet trådte i kraft ved undertegnelsen den 13. maj Udenrigsministeriet, den 17. august 2009 PER STIG MØLLER

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Bekendtgørelse af aftalememorandum af 13. maj 2009 med Irak

Bekendtgørelse af aftalememorandum af 13. maj 2009 med Irak BKI nr 32 af 17/08/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., MENA j.nr. 17.D.87: Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 31. juli 1992 med Litauen om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl.

Bekendtgørelse af aftale af 31. juli 1992 med Litauen om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl. BKI nr 48 af 08/12/2005 Offentliggørelsesdato: 21-12-2005 Udenrigsministeriet Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Engelsk tekst Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 19. april 1993 med Estland om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl 1)

Bekendtgørelse af aftale af 19. april 1993 med Estland om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl 1) Nr. 47 8. december 2005 Bekendtgørelse af aftale af 19. april 1993 med Estland om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl 1) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention

Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention BKI nr 42 af 13/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUK j.nr. 400.I.9-0-0 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2007 med Ukraine om tilbagetagelse af personer

Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2007 med Ukraine om tilbagetagelse af personer BKI nr 17 af 31/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., BVP j.nr. 17.D.93. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Trepartsaftale mellem Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan, Danmarks regering og De Forenede Nationers Flygtningehøjkommissariat

Trepartsaftale mellem Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan, Danmarks regering og De Forenede Nationers Flygtningehøjkommissariat Trepartsaftale mellem Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan, Danmarks regering og De Forenede Nationers Flygtningehøjkommissariat Den danske regering, Den Islamiske Overgangsstat Afghanistan og FN's

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 18. oktober 2004 med Bosnien-Herzegovina om tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold

Bekendtgørelse af aftale af 18. oktober 2004 med Bosnien-Herzegovina om tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold BKI nr 37 af 02/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., BVP j.nr. 17.D.83. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge BKI nr 61 af 11/12/2000 Offentliggørelsesdato: 20-12-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS Danish and English texts are not written full, but includes only words which are necesssay to give a correct understanding B. PROVINSBYER CITIES Year and

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Agreement. Commonwealth War Graves in Danish Territory. British. Treaty Series No. 37 (1954)

Agreement. Commonwealth War Graves in Danish Territory. British. Treaty Series No. 37 (1954) DENMARK ^ 3. 3 Treaty Series No. 37 (1954) Agreement between the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, India

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Tonny Brems Knudsen, Aarhus Universitet R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention:

Læs mere

Bekendtgørelse af samarbejdsaftale af 12. september 2007 med Kina

Bekendtgørelse af samarbejdsaftale af 12. september 2007 med Kina BKI nr 33 af 30/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EIR j.nr. 65.I.DAN.Kina. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., HUC j.nr. 17.C.13.a. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2015 Udgivet den 25. februar 2015

2015 Udgivet den 25. februar 2015 Lovtidende C 2015 Udgivet den 25. februar 2015 23. februar 2015. Nr. 5. Bekendtgørelse af protokol til ændring af overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold )

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold ) 1. Hver kontraherende part skal på anmodning fra den anden kontraherende part og uden formaliteter tilbagetage personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse eller

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 10. september 2009 mellem Danmark og Nederlandene for så vidt angår Aruba til fremme af økonomiske forbindelser

Bekendtgørelse af aftale af 10. september 2009 mellem Danmark og Nederlandene for så vidt angår Aruba til fremme af økonomiske forbindelser BKI nr 20 af 18/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-612-0031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Bekendtgørelse af noteveksling af 27. maj 2014 og 19. juni 2014 med Sydafrika om arbejdstilladelse til ægtefæller til diplomater

Bekendtgørelse af noteveksling af 27. maj 2014 og 19. juni 2014 med Sydafrika om arbejdstilladelse til ægtefæller til diplomater BKI nr 12 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. JTF, 2015-38048 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN

LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KØBENHAVN / DANISH COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN MARTS 2014 / MARCH 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0019 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af aftale

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af aftale

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter pr. 16. februar 2015 s and additional fees for work on cases on biocidal products Valid from 16 February 2015

Læs mere

Bekendtgørelse af overenskomst af 18. september 2003 med De Forenede Nationers Befolkningsfond (UNFPA) om etablering af det nordiske UNFPAkontor

Bekendtgørelse af overenskomst af 18. september 2003 med De Forenede Nationers Befolkningsfond (UNFPA) om etablering af det nordiske UNFPAkontor BKI nr 4 af 06/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., GSO j.nr. 119.D.16. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Strengt fortroligt Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Debated issues regarding witnesses Debate spurred by the 38 th Nordiskt Juristmöte Niels Fisch-Thomsen:

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO:

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO: Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Dato: 21. november 2013 FCO: 200 01 502 035 Vi leverer oplysningerne i denne meddelelse for at underrette dig om et vigtigt

Læs mere

9 Marital status Single Married Separated Divorced Widow(er) * 19 Current occupation Valid: From

9 Marital status Single Married Separated Divorced Widow(er) * 19 Current occupation Valid: From Harmonised application form (1) Application for Schengen Visa This application form is free. Photo 1 Surname (Family name) (x) FOR OFFICIAL USE ONLY 2 Surname at birth (Former family name(s)) (x) Date

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 REJSEARRANGØRS KONKURS - ANMELDELSESBLANKET (FINANCIAL FAILURE

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 23. juni 2005 med Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp

Bekendtgørelse af aftale af 23. juni 2005 med Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp BKI nr 22 af 12/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., BBB j.nr. 27.D.102. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx.

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. ingeniør, IT, sundhed osv. Rekruttering, rådgivning, information

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Anerkendelse af faderskab

Anerkendelse af faderskab Blanket 4 (Form 4) Anerkendelse af faderskab Acknowledgement of Paternity Send blanketten til Statsforvaltningen (Please submit this form to the State Administration) Oplysninger om faren (Information

Læs mere

Protokollens tekst er som følger: BKI nr 4 af 07/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016

Protokollens tekst er som følger: BKI nr 4 af 07/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 BKI nr 4 af 07/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. JTF 38.M.1-14. Senere ændringer til forskriften BKI nr 39 af 02/06/2010

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

CERTIFIKAT CERTIFICATE

CERTIFIKAT CERTIFICATE CERTIFIKAT CERTIFICATE GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 04/00102 UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 17-05-2017 UDLØBER / EXPIRY DATE: 16-05-2022 Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere