Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009"

Transkript

1 Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august august Nr. 32. Bekendtgørelse af aftalememorandum af 13. maj 2009 med Irak Den 13. maj 2009 blev der i Bagdad undertegnet et aftalememorandum mellem Udenrigsministeriet i Danmark og Udenrigsministeriet i Republikken Irak vedrørende tilbagetagelse. Aftalememorandumet har følgende ordlyd: Udenrigsmin., MENA j.nr. 17.D.87: AS001088

2 17. august Nr. 32. Oversættelse Memorandum of Understanding between Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark and Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark and The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq, Hereinafter referred to as the Parties. (a) Recognising that the right of all citizens to leave and to return to their country is a basic human right enshrined, inter alia, in Article 13(2) of the 1948 Universal Declaration of Human Rights and Article 12 of 1966 International Covenant on Civil and Political Rights; (b) Resolved to cooperate in order to assist the voluntary, dignified, safe and orderly return to and successful reintegration in Iraq of Iraqis now in Denmark; (c) Noting the desire of the Parties to work with each other to achieve full observance of international human rights and humanitarian standards; Have reached the following understandings: Aftalememorandum mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det følgende benævnt parterne, (a) som anerkender, at enhver borgers ret til at forlade og vende tilbage til sit land er en grundlæggende menneskerettighed, som er nedfældet i bl.a. artikel 13, stk. 2, i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948 og artikel 12 i FN s konvention om civile og politiske rettigheder fra 1966; (b) som er fast besluttet på at samarbejde med henblik på at støtte en frivillig, værdig, sikker og forsvarlig tilbagevenden, samt en vellykket reintegration i Irak af irakere, der på nuværende tidspunkt opholder sig i Danmark; (c) som noterer sig parternes ønske om at samarbejde for at opnå fuld overholdelse af de internationale menneskerettigheder og humanitære normer. Har opnået enighed om følgende: PARAGRAPH 1 ARTIKEL 1 Objectives Formål With this MOU the Parties wish to lay the basis for a closely coordinated, phased and humane process of assisted return of Iraqis in Denmark which respects the primacy of voluntary return and which takes account of the conditions in Iraq and of the importance of safe, dignified and sustainable return. Med denne aftale ønsker parterne at fastlægge grundlaget for en velkoordineret, faseindledt og human proces for at hjælpe irakere i Danmark med at vende tilbage til Irak. Tilbagevenden skal primært ske frivilligt og under hensyntagen til forholdene i Irak og vigtigheden af en sikker, værdig og bæredygtig tilbagevenden. PARAGRAPH 2 ARTIKEL 2 Modalities of Return Vilkår for tilbagevenden The Parties hereby accept that the return of Iraqis will, primarily, take place at their freely expressed wish, based on their knowledge of the situation in intended places of return and of any options for continued stay in Denmark: I. Iraqis holding a permanent residence permit in Denmark will return to Iraq on the basis of their freely expressed wish in accordance with the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. II. Iraqis with pending applications for asylum, who decide of their own free will to return to Iraq, can opt for voluntary return. III. Iraqis, who are found not to have protection needs or humanitarian reasons in accordance with the regulations in the Parterne accepterer hermed, at irakeres tilbagevenden først og fremmest vil ske som følge af deres eget udtrykkelige ønske på grundlag af deres viden om situationen i de områder de har til hensigt at vende tilbage til, og om deres muligheder for fortsat ophold i Danmark: I. Irakere med permanent opholdstilladelse i Danmark vender tilbage til Irak på grundlag af deres eget udtrykkelige ønske i overensstemmelse med flygtningekonventionen fra 1951 med dertil hørende protokol fra II. Irakere med verserende asylsager, der af egen fri vilje beslutter at vende tilbage til Irak, kan vælge en frivillig tilbagevenden. III. Irakere, der ikke anses for at have behov for beskyttelse eller ophold af humanitære årsager i henhold til bestemmel-

3 17. august Nr. 32. Danish Aliens Act, could opt for voluntary return after a final negative decision on their asylum claim. IV. Iraqis who have no protection or compelling humanitarian needs justifying prolongation of their stay in Denmark, but who nevertheless continue to refuse to avail themselves of the option of voluntary return may be ordered to leave Denmark as an option of last resort. The return process of such persons will be phased, orderly and humane. serne i den danske udlændingelov, kan vælge frivilligt at vende tilbage, når de har fået endeligt afslag på deres asylansøgning. IV. Irakere uden behov for beskyttelse eller tvingende humanitære behov, der retfærdiggør en forlængelse af deres ophold i Danmark, men som ikke desto mindre nægter at gøre brug af muligheden for at vende frivilligt tilbage, kan som en sidste mulighed blive tvunget til at forlade Danmark. Udsendelsesprocessen for disse personer vil foregå gradvist, under ordnede forhold, og humant. PARAGRAPH 3 ARTIKEL 3 Re-admission Tilbagetagelse The Republic of Iraq will readmit its nationals and will assist, where necessary, in determining the nationality of persons covered by this MOU, within the shortest possible time and in any case not later than within one month. The Republic of Iraq and the Kingdom of Denmark will cooperate closely in this respect. Republikken Irak vil tilbagetage sine statsborgere og om nødvendigt bistå med hurtigst muligt og inden for en periode på højst en måned at fastslå statsborgerskabet af personer omfattet af denne aftale. Republikken Irak og Kongeriget Danmark vil samarbejde tæt herom. PARAGRAPH 4 ARTIKEL 4 Commitments upon Return Forpligtelser efter tilbagevenden The Republic of Iraq will, together with other relevant bodies, carry out the necessary measures to ensure that Iraqis abroad can return without any fear of harassment, intimidation, persecution, discrimination, prosecution or any punitive measures whatsoever. These safeguards do not preclude the right of competent authorities of Iraq to prosecute individuals on account of war crimes and crimes against humanity, as defined in international instruments, or very serious common crimes involving death or severe bodily harm in accordance with established human rights standards. Republikken Irak vil sammen med andre relevante organer træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at irakere i udlandet kan vende tilbage uden at frygte nogen form for chikane, trusler, forfølgelse, diskrimination, retsforfølgning eller nogen andre former for straffeforanstaltninger. Disse sikkerhedsforanstaltninger udelukker ikke, at de kompetente myndigheder i Irak har ret til at retsforfølge personer for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som defineret i internationale retsakter, eller meget alvorlige almindelige forbrydelser, der medfører død eller grov legemsbeskadigelse, i overensstemmelse med gældende menneskerettighedsstandarder. PARAGRAPH 5 ARTIKEL 5 Freedom of Choice of Destination Frit valg af bestemmelsessted The Republic of Iraq accepts that Iraqis returning from a- broad will be free to settle in their former place of residence or any other place of their choice in Iraq. Republikken Irak accepterer, at irakere, der vender tilbage fra udlandet, frit kan bosætte sig på deres tidligere opholdssted eller et andet sted i Irak efter eget valg. PARAGHRAPH 6 ARTIKEL 6 Documentation Dokumentation The Kingdom of Denmark will contribute towards the costs of the issuance of travel documents to Iraqis returning under this MOU. The Republic of Iraq will, in cases in which Iraqis wishing to return do not hold travel documents, issue such documents without delay, and not later than within one month, through their diplomatic representations. For Iraqis who have no protection or humanitarian needs justifying prolongation of their stay in Denmark and who nevertheless, following the communication of a final negative decision, continue to refuse to avail themselves of the option Kongeriget Danmark skal bidrage til omkostningerne forbundet med udstedelse af rejsedokumenter til irakere, som vender tilbage efter denne aftale. Republikken Irak udsteder uden unødigt ophold, og ikke senere end én måned, rejsedokumenter gennem sine diplomatiske repræsentationer, hvis irakere, der ønsker at vende tilbage, ikke er i besiddelse af sådanne dokumenter. For irakere uden behov for beskyttelse eller humanitære behov, der retfærdiggør en forlængelse af deres ophold i Danmark, som alligevel efter at have fået forkyndt et endeligt afslag, fortsat nægter at udrejse frivilligt, kan den relevante

4 17. august Nr. 32. of voluntary return, the relevant Danish authority may issue a valid travel document, EU Laissez-Passer. The EU Laissez-Passer may also be issued to those returning voluntarily with the assistance of the International Organization of Migration (IOM) and who are not in the possession of valid travel documents. danske myndighed udstede et gyldigt rejsedokument, et EU laissez-passer. Der kan også udstedes et EU laissez-passer til de personer, der frivilligt vender tilbage med bistand fra International Organization for Migration (IOM), og som ikke er i besiddelse af gyldige rejsedokumenter. PARAGRAPH 7 ARTIKEL 7 Preservation of Family Unity Bevarelse af familiens enhed In accordance with the principle of family unity, the Kingdom of Denmark will, in cases where all members of a family, who are all Iraqis covered by the MOU, decide to return to Iraq, make every effort to ensure that families are returned as units and that involuntary separation is avoided. Family reunification shall in all cases take place in accordance with the respective national and international laws. I overensstemmelse med princippet om familiens enhed vil Kongeriget Danmark gøre sit yderste for at sikre, at familier tilbagesendes som enheder, og at ufrivillig adskillelse undgås, når alle medlemmer af en familie, som alle er irakere omfattet af denne aftale, beslutter at vende tilbage til Irak. Familiesammenføring skal i alle tilfælde ske i overensstemmelse med relevant national og international lovgivning. PARAGRAPH 8 ARTIKEL 8 Special Measures for Vulnerable Groups Særlige foranstaltninger for sårbare grupper The Parties will take special measures to ensure that vulnerable groups receive adequate protection, assistance and care throughout the return and reintegration process. In particular, measures will be taken to ensure that unaccompanied minors are not returned prior to successful tracing of family members or without specific and adequate reception and care-taking arrangements having been put in place in Iraq. Parterne vil træffe særlige forantaltninger for at sikre, at sårbare grupper modtager en tilstrækkelig beskyttelse, bistand og omsorg under udsendelses- og reintegrationsprocessen. Der skal i særdeleshed træffes foranstaltninger for at sikre, at uledsagede mindreårige børn ikke sendes tilbage før det er lykkedes at opspore familiemedlemmer, eller før der er truffet aftale om foranstaltninger, der sikrer en forsvarlig modtagelse og omsorg i Irak. PARAGRAPH 9 ARTIKEL 9 Airport Arrival and Transit Arrangements Ankomst i lufthavn og transitering The Parties decide that the appropriate mode of return from Denmark to Iraq is by air. Parterne har besluttet at den mest hensigtsmæssige måde at vende tilbage fra Danmark til Irak er med fly. PARAGRAPH 10 ARTIKEL 10 Return Transportation Assistance Støtte til hjemtransport The Kingdom of Denmark will, according to the Danish legislation, meet the costs of travel for Iraqis covered by this MOU up to final destination in Iraq. Kongeriget Danmark vil i henhold til dansk lovgivning afholde rejseomkostningerne for irakere omfattet af denne aftale frem til deres slutdestination i Irak. PARAGRAPH 11 ARTIKEL 11 Reintegration Assistance Reintegrationsstøtte The Kingdom of Denmark will continue to consider favourably the provision of support to reconstruction and rehabilitation projects with a view to facilitating the re-establishment of livelihoods in Iraq of returnees taking into account the broader reconstruction needs of Iraq. Kongeriget Danmark vil fortsat være positiv over for at yde støtte til genopbygnings- og rehabiliteringsprojekter for at gøre det lettere for tilbagevendte irakere på ny at skaffe sig forsørgelsesmuligheder i Irak under hensyntagen til det generelle behov for genopbygning i Irak. PARAGRAPH 12 ARTIKEL 12 Co-ordination Mechanisms Koordineringsmekanismer In implementing this MOU, the Parties are committed to coordinating and consulting closely with each other. In this regard, relevant information except person-specific informa- Parterne er ved implementeringen af denne aftale forpligtede til i vidt omfang at koordinere og rådføre sig med hinanden. I den forbindelse vil relevante oplysninger bortset fra per-

5 17. august Nr. 32. tion related to the content of asylum-claims will be shared between the Parties. sonrelaterede oplysninger om indholdet af asylansøgninger blive udvekslet mellem parterne. PARAGRAPH 13 ARTIKEL 13 Personnel Medarbejdere The Kingdom of Denmark and the Republic of Iraq will facilitate the entry and stay, through issuance of visas as necessary, in accordance with their applicable national immigration laws, of their officials and personnel in facilitating the implementation of the MOU. For at fremme implementeringen af denne aftale vil Kongeriget Danmark og Republikken Irak lette indrejse og ophold for hinandens repræsentanter og ansatte, ved efter behov at udstede visa i overensstemmelse med deres gældende nationale udlændingelovgivning. PARAGRAPH 14 ARTIKEL 14 Continued Validity of other Agreements Andre aftalers fortsatte gyldighed This MOU will not affect the validity of or derogate from any existing instruments, agreements, arrangements or mechanisms of cooperation between the Parties. Denne aftale påvirker ikke gyldigheden af eller indskrænker nogen eksisterende retsakter, aftaler, ordninger eller samarbejdsmekanismer mellem parterne. PARAGRAPH 15 ARTIKEL 15 Resolution of Disputes Konfliktløsning Any question arising out of the interpretation or application of this MOU, or for which no provision is expressly made herein, will be resolved amicably through consultations between Parties. Ethvert spørgsmål, der opstår om fortolkning eller anvendelse af denne aftale, som ikke udtrykkeligt er reguleret i aftalen, skal løses i mindelighed ved drøftelser mellem parterne. PARAGRAPH 16 ARTIKEL 16 Coming into effect Ikrafttræden This MOU will come into effect upon signature by the Parties. Denne aftale træder i kraft ved parternes underskrivelse. PARAGRAPH 17 ARTIKEL 17 Amendment Ændringer This MOU may be amended by mutual consent in writing between the Parties. Denne aftale kan ændres ved parternes gensidige skriftlige samtykke. PARAGRAPH 18 ARTIKEL 18 Termination Ophør Each Party has the right to denounce this MOU at any time by notification in writing to the other Party communicated via diplomatic channels. The MOU shall cease to apply 30 calendar days after the date of the receipt of any such notification. In witness thereof the representatives of the Parties have signed this MOU. DONE at Baghdad on 13 May 2009 in two original copies in English and Arabic languages. Both Texts have being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail. For Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark Begge parter har ret til at opsige denne aftale til enhver tid ved skriftlig meddelelse til den anden part gennem de diplomatiske kanaler. Aftalen ophører 30 kalenderdage efter modtagelse af en sådan meddelelse. Til bekræftelse heraf har parternes repræsentanter underskrevet denne aftale. Udfærdiget i Bagdad den 13. maj 2009 i to originaleksemplarer på engelsk og arabisk. Begge tekster har samme gyldighed. Ved fortolkningsuoverensstemmelser har den engelske tekst forrang. For Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium

6 17. august Nr. 32. Mikael H. Winther For Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq Hoshyar Zebari Mikael H. Winther For Republikken Iraks Udenrigsministerium Hoshyar Zebari Annex Concerning the implementation of the Memorandum of Understanding (MOU) between the Kingdom of Denmark and the Republic of Iraq This annex shall form an integral part of the MOU between the Kingdom of Denmark and the Republic of Iraq. Bilag om den praktiske gennemførelse af aftalememorandum mellem Kongeriget Danmark og Republikken Irak Dette bilag udgør en integreret del af det indgåede aftalememorandum mellem Kongeriget Danmark og Republikken Irak. 1. Voluntary return 1. Frivillig tilbagevenden In accordance with paragraph 2 of the MOU the Kingdom of Denmark and the Republic of Iraq agree to promote the option of voluntary return of Iraqi nationals to Iraq to the extent possible. muligt omfang. In this context the Kingdom of Denmark will, in accordance with the Danish law and legislation, continue its assistance to Iraqi nationals who opt for a voluntary return. The Danish assistance to Iraqi returnees currently includes a programme by which certain groups of rejected asylum seekers are offered six to nine months of pre-departure training in Denmark on the condition that the trainee agrees to return voluntarily to Iraq once the training in Denmark has been completed. The courses and training in Denmark under this particular programme seek to build on the trainees existing skills and are sought matched with the needs of the labour market in Iraq. Furthermore, rejected asylum seekers who opt for a voluntary return receive economic support in the form of cash grants as well as reintegration assistance in Iraq. Returnees who wish to establish their own businesses are provided with self-employment support. This kind of support is expected to go towards the purchase of items and equipment necessary to the establishment of a small business/ self-employment project which has been identified in partnership with the returnee, and marked in the business plan. I henhold til aftalens artikel 2 er Kongeriget Danmark og Republikken Irak enige om at fremme muligheden for, at irakiske statsborgere frivilligt vender tilbage til Irak i størst I denne sammenhæng vil Kongeriget Danmark i henhold til dansk ret og lovgivning fortsat støtte irakiske statsborgere, der vælger frivilligt at vende tilbage. Den danske støtte til irakere, der vender tilbage, omfatter på nuværende tidspunkt et program, hvorunder visse grupper af afviste asylansøgere tilbydes 6-9 måneders opkvalificering i Danmark inden afrejsen på den betingelse, at de pågældende vender frivilligt tilbage til Irak, når opkvalificeringen i Danmark er tilendebragt. Kurserne og opkvalificeringen i Danmark i dette særlige program søger at bygge oven på de pågældendes eksisterende færdigheder og er forsøgt tilpasset behovet på det irakiske arbejdsmarked. Desuden modtager afviste asylansøgere, der vælger frivilligt at vende tilbage, økonomisk støtte i form af kontant tilskud og reintegrationsstøtte i Irak. Irakere, der vender tilbage, og som ønsker at starte egen virksomhed, får iværksætterstøtte. Denne form for støtte forventes at gå til køb af materiel og udstyr, der er nødvendigt for at kunne starte en lille virksomhed/et iværksætterprojekt, som er beskrevet i samarbejde med den enkelte tilbagevendte iraker og indført i forretningsplanen. 2. Competent authorities for the implementation of the MOU The competent authority in Denmark for the implementation of the MOU: 2. Kompetente myndigheder til implementering af aftalen Kompetent myndighed i Denmark til implementering af aftalen: Authority: The National Commissioner of the Danish Police, Aliens Department Myndighed: Rigspolitichefen, Udlændingeafdelingen Address: Anker Heegaards Gade 5, 3rd floor 1780 Copenhagen V Adresse: Anker Heegaards Gade 5, København V Denmark Telephone: , ext. 6104/6365 Telefon: , lokal 6104/6365 Telefax: Telefax:

7 17. august Nr address: adresse: The competent authority in Iraq for the implementation of the MOU: Authority: Address: Telephone: Telefax: address: Kompetent myndighed i Irak til implementering af aftalen: Myndighed: Adresse: Telefon: Telefax: adresse: 3. Readmission procedures 3. Tilbagetagelsesprocedurer In accordance with paragraph 3 of the MOU, the Republic of Iraq shall readmit its own nationals upon request by the Kingdom of Denmark. Danmark. A transfer of a person to be readmitted in accordance with paragraph 3 of the MOU shall require the submission of a readmission request from the competent Danish authority to the competent Iraqi authority, cf. paragraph 2 above. A readmission request shall contain the following information: particulars of the person to be readmitted (as listed in the attached form Information on the identity of the person to be readmitted ); all relevant documentation of the nationality of the person to be readmitted (cf. paragraph 5 below); to the extent possible, indication that the person to be readmitted may need help or care, as well as indication of any other protection or security measure which may be necessary. The competent Iraqi authority shall reply in writing to a readmission request from the competent Danish authority within 30 calendar days from the date of receipt of the readmission request. Where there are legal or factual obstacles to the request being replied to within 30 calendar days, this time limit may, upon duly motivated request, be extended with a maximum of six calendar days. Reasons shall be given for the refusal of a readmission. After agreement has been reached or, where appropriate, after expiry of the deadline of 30 calendar days, the person concerned shall be transferred within three months. On request of the competent Danish authority, this time limit may be extended by the time taken to deal with legal or practical obstacles. In case the person to be readmitted absconds for a period of time, that period of time shall not count toward the said three months. Readmission requests, including all the necessary documentation, from the competent Danish authority shall be submitted to the competent Iraqi authorities via the Danish Embassy in Baghdad. Replies from the competent Iraqi authorities shall as well be submitted to the competent Danish authorities via the Danish Immigration attaché at the Danish Embassy in Baghdad. I henhold til aftalens artikel 3 skal Republikken Irak tilbagetage sine egne statsborgere efter anmodning fra Kongeriget Til overførelse af en person, der skal tilbagetages i henhold til aftalens artikel 3, kræves det, at der indgives en tilbagetagelsesanmodning fra den kompetente danske myndighed til den kompetente irakiske myndighed, jf. ovenstående pkt. 2. En tilbagetagelsesanmodning skal indeholde følgende oplysninger: oplysninger om den person, der skal tilbagetages (som anført i vedhæftede skema med Identitetsoplysninger om den person, der skal tilbagetages ); al relevant dokumentation for statsborgerskabet af den person, der skal tilbagetages (jf. nedenstående pkt. 5); så vidt muligt en angivelse af, hvorvidt den person, der skal tilbagetages, måtte have behov for hjælp eller omsorg, samt en angivelse af enhver anden beskyttelsesmæssig eller sikkerhedsmæssig foranstaltning, der måtte være nødvendig. Den kompetente irakiske myndighed skal skriftligt besvare en tilbagetagelsesanmodning fra den kompetente danske myndighed senest 30 kalenderdage efter modtagelse af tilbagetagelsesanmodningen. Hvis der er juridiske eller faktiske hindringer for at besvare anmodningen inden 30 kalenderdage, kan fristen forlænges på behørig begrundet begæring, dog højst seks kalenderdage. Afslag på en tilbagetagelsesanmodning skal begrundes. Når der er opnået enighed, eller efter udløbet af fristen på 30 kalenderdage, skal den pågældende person overføres inden for 3 måneder. Efter anmodning fra den kompetente danske myndighed kan fristen forlænges med den tid, der medgår til at behandle juridiske eller praktiske hindringer. Hvis den person, der skal tilbagetages, forsvinder i en periode, tæller den pågældende periode ikke med i de 3 måneder. Tilbagetagelsesanmodninger, herunder al nødvendig dokumentation, fra den kompetente danske myndighed skal fremsendes til den kompetente irakiske myndighed via Den Danske Ambassade i Bagdad. Svar fra den kompetente irakiske myndighed skal ligeledes fremsendes til den kompetente danske myndighed via den danske udlændingeattaché på Den Danske Ambassade i Bagdad.

8 17. august Nr Transfer modalities 4. Metoder til overførelse Before the transfer of a person, the competent Danish and Inden en person overføres skal de kompetente danske og Iraqi authorities shall make arrangements in writing in advance irakiske myndigheder skriftligt træffe foranstaltninger vedrørende overførelsesdato, ankomststed, eventuelle luftfarts- regarding the transfer date, the point of entry, possible carriers and other information relevant to the transfer. selskaber og andre oplysninger, der er relevante for overfø- The precise transfer modalities will later be discussed in detail by the relevant Danish and Iraqi authorities. In accordance with paragraph 9 of the MOU, return shall as a rule take place by air. Return by air is not restricted to the use of Danish national carriers or security staff, and may take place by using scheduled flights as well as charter flights. relsen. Den præcise metode for overførelsen vil senere blive drøftet i detaljer mellem de relevante danske og irakiske myndigheder. I henholdt til aftalens artikel 9 skal udsendelsen som udgangspunkt ske med fly. Udsendelse med fly er ikke begrænset til brugen af nationale danske luftfartsselskaber eller dansk sikkerhedspersonale, og kan foregå ved brug af rutefly såvel som charterfly. 5. Means of evidence regarding Iraqi nationality 5. Bevisformer vedrørende irakisk statsborgerskab Proof of Iraqi nationality can be furnished through the following documents: Bevis for irakisk statsborgerskab kan tilvejebringes ved følgende dokumenter: valid travel documents gyldige rejsedokumenter valid identity cards gyldige id-kort Prima facie evidence of the presumption of Iraqi nationality can be furnished through the following documents: Formodningsbevis for irakisk statsborgerskab kan tilvejebringes ved følgende dokumenter: photocopies of travel documents or identity cards fotokopi af rejsedokumenter eller id-kort expired travel documents or identity cards udløbne rejsedokumenter eller id-kort driving licenses or photocopies thereof kørekort eller fotokopi deraf birth certificates or photocopies thereof fødselsattester eller fotokopi deraf confirmation of nationality or photocopies thereof bekræftelse af statsborgerskab eller fotokopi deraf military books or photocopies thereof soldaterbøger eller fotokopi deraf bona fide statements by witnesses udsagn fra sandhedsvidner statements made by the person concerned and language spoken by him or her, including by means of an official test result any other document which may help to establish the nationality of the person concerned. If none of the documents listed above can be presented, the competent authorities shall make the necessary arrangements in order to establish the nationality of the person to be readmitted. The competent Iraqi authorities may hold interviews in Denmark, if necessary, with persons who cannot provide sufficient documentation for Iraqi identity and nationality. The National Commissioner of the Danish Police will cover all expenses in this regard. den pågældendes egne udtalelser og vedkommendes talte sprog, herunder i form af resultatet af en godkendt sprogtest andre dokumenter, der kan medvirke til at fastslå den pågældendes statsborgerskab. Hvis ingen af de ovenfor anførte dokumenter kan fremlægges, skal de kompetente myndigheder træffe de nødvendige foranstaltninger for at fastlægge statsborgerskabet af den person, der skal tilbagetages. Den kompetente irakiske myndighed kan om nødvendigt gennemføre interview i Danmark af personer, der ikke kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for irakisk identitet eller statsborgerskab. Rigspolitichefen afholder alle udgifter hertil. 6. Final clauses 6. Afsluttende bestemmelser This Annex enters into force at the same time as the MOU. Dette bilag træder i kraft samtidig med det indgåede aftalememorandum. Ændringer af bilaget skal aftales skriftligt Amendments to this Annex must be agreed in writing between the Danish and Iraqi competent authorities. mellem de kompetente danske og irakiske myndigheder. For Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark Mikael H. Winther For Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq Hoshyar Zebari For Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium Mikael H. Winther For Republikken Iraks Udenrigsministerium Hoshyar Zebari

9 17. august Nr. 32. FORM to be used for the readmission of Iraqi nationals to Iraq Information on the identity of the person to be readmitted: Identity Name Date of birth and sex (age) Time of entry in Denmark Wishes to cooperate in the return efforts Family situation (single, family with children) Language Father s name Paternal grandfather s name Place of birth Religion Ethnicity Civil status (all wives must be mentioned by name and date of birth, and names of parents) Children Siblings (address, telephone no.) Relatives currently living in Iraq (address, telephone no.) Address where the person was born/ Village/town/city, street name and raised no. Area of the town Province Name of village leader Date of leaving this address Latest residential address before entering Denmark no. Village/town/city, street name and Area of the town Province Name of village leader Name of village mullah Date of departure from Iraq Military particulars Military particulars where/ when regiment/barrack Identity documents Which documents? Issued by whom? When and where? Education Which education? When? Employment Last place of employment Registered by Telephone no. Name SKEMA til brug for tilbagesendelse af irakiske statsborgere til Irak Identitetsoplysninger om den person, der skal tilbagetages: Identitet Navn Fødselsdato og køn (alder) Tidspunkt for ankomst til Danmark

10 17. august Nr. 32. Fødested/adresse gennem opvækst Sidste bopælsadresse inden ankomsten til Danmark Soldateroplysninger Identitetsdokumenter Uddannelse Arbejde Ønsker at samarbejde om udsendelsen Familiesituation (ugift, familie med børn) Sprog Fars navn Farfars navn Fødested Religion Etnisk herkomst Civilstand (alle gifte kvinder skal nævnes ved navn og fødselsdato samt forældres navn) Børn Søskende (adresse, telefon) Slægtninge bosiddende i Irak (adresse, telefon) Landsby/provinsby/by, gadenavn og nr. Områdebetegnelse Provins Navn på landsbyens leder Fraflytningsdato Landsby/provinsby/by, gadenavn og nr. Områdebetegnelse Provins Navn på landsbyens leder Navn på landsbyens mullah Afrejsedato fra Irak Soldateroplysninger hvor/ hvornår regiment/kaserne Hvilke dokumenter? Udstedt af hvem? Hvornår og hvor? Hvilken uddannelse? Hvornår? Seneste arbejdssted Registreret af Telefon Navn Aftalememorandumet trådte i kraft ved undertegnelsen den 13. maj Udenrigsministeriet, den 17. august 2009 PER STIG MØLLER

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey 1.1 ORGANISATOR Navn og adresse ( a ) ( b ) Organisers name and address( a ) ( b ) DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health and Medicines Authority hereby

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages DANISH TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 Den europæiske pagt om regionale sprog eller

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Luftfartssikkerhed og Kendte Kunder. TØF Luftfragtkonference

Luftfartssikkerhed og Kendte Kunder. TØF Luftfragtkonference Luftfartssikkerhed og Kendte Kunder TØF Luftfragtkonference 7 februar 2013 Laurits Nielsen Luftfartsinspektør Security Emner - Hvorfor blive Kendt Kunde? - Hvem skal være Kendt kunde? - Hvem skal / kan

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Oversættelse * side 1 af 16 [logo] KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Paris, 17. oktober 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Oversættelse * side 2 af 16 KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC DENMARK

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC DENMARK of Directive 2009/110/EC DENMARK Final Report Version 2.0 08/02/2013 www.tipik.eu Tipik Communication Agency S.A. Avenue de Tervueren 270 B-1150 Brussels Tel. +32.2.235.56.70 Fax +32.2.235.56.99 info@tipik.eu

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

2014 Udgivet den 24. januar 2014

2014 Udgivet den 24. januar 2014 Lovtidende C 2014 Udgivet den 24. januar 2014 23. januar 2014. Nr. 3. Bekendtgørelse af overenskomst af 5. november 2009 med Bangladesh om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer Den 5. november

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 214 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere