Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen"

Transkript

1 Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen

2 Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt forlig en ny folkeskolelov. En folkeskolelov, der i 13. stk. 2 siger: Som et led i skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for vejledningen af den enkelte elev og for planlægning. Reaktionerne var dengang: En stor gruppe, der allerede var i gang med evalueringsarbejdet, kastede sig over en videre udvikling af evalueringen med henblik på at optimere elevernes læring og udvikling. Færre sagde: Det har vi da altid gjort, og andre ventede på, at det nok gik over. Noget tyder dog på, at der fortsat er uendeligt meget udviklingspotentiale. Vi kan blot rejse uden for Danmarks grænser eller have besøg af kolleger fra andre lande. Når kollegerne spørger ind til, hvordan vi evaluerer elevernes udbytte af, og hvordan vi sikrer eleverne det optimale udbytte og hvordan vi vejleder eleven ud fra det ja, så bliver mange af os lidt vævende. Ofte kommer vi med bemærkninger som, at vi tester lidt, der er noget portfolio, vi tager nogle prøver og synes, det går da meget godt. Den går bare ikke folkeskoleloven siger, at vi er forpligtet på at evaluere. Og hvis ikke vi selv tager mere systematisk fat på arbejdet, er der uden tvivl andre, der står på spring. For med de internationale undersøgelser, vore egne landsdækkende på mange fronter og de stigende krav til folkeskolen, er der noget der tyder på, at vi stadig har et stykke spændende og forpligtende arbejde foran. Evaluering selv-evaluering hvorfor skal vi det? Ingen kan vist udtrykke det bedre, end Tom Tiller gør det her: En grundig og professionelt udført selvvurdering giver os magt gennem at vi får ord på hændelser, begivenheder og situationer. Vi styrker det gode argument gennem en bevidst systematisk og langsigtet selvvurdering. Det gør os mere trygge og dristige i diskussioner med andre. Selvvurderingen øger vores professionalitet og styrker vores selvfølelse. I Vejle Kommune har vi derfor taget initiativ til og iværksat et arbejde, som du her sidder med resultatet af Evalueringsopgaver og fokuspunkter for evaluering i fagene. Der er udarbejdet hæfter for samtlige fag med udgangen af skoleåret 2006/07, og ideerne til evalueringsopgaverne er knyttet til trin-målene for fagene. Dermed er hæfterne bygget op, så de indgår som en brugbart redskab i teamets arbejde med årsplanen for klassen og den enkelte elev. Trin-målene er de bindende mål for bestemte klassetrin, som er fastsat af undervisningsministeren med justeringen af folkeskoleloven i 2003, og hvor det er pædagogisk begrundet ud fra de enkelte fags vejledende timetal, opbygning og progression. Slutmål og trinmål angiver fælles nationale mål for, hvad skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig af kundskaber og færdigheder i faget eller emnet, henholdsvis ved afslutningen af og ved afslutningen af bestemte klassetrin. Opgaverne i hæftet er derfor ideer til evalueringen af, om man har nået de bindende trin-mål og dermed er på rette vej mod at nå slut-målene. Det er derfor ikke et spørgsmål, om man vil evaluere, men hvordan man vil. Held og lykke med det uendeligt spændende arbejde at bruge hæfterne løbende og systematisk i. Skolechef Anette Jensen 1

3 Formål for Dansk som 2. sprog Formålet med i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk, og den skal udvikle deres bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. Undervisningen skal herved bidrage til, at eleven udvikler forudsætningen for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund. Bemærk venligst: Beskrivelserne har ikke været tilgængelige, mens arbejdet med evalueringsopgaverne har stået på. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i trin- og slutmål. 2

4 Det talte sprog Efter 2. klassetrin Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger ved skolestart. forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og emner i dansk og andre fag Rollespil med hånddukker (kendt eller frit indhold). Gennem leg vise at man kan udføre forskellige handlinger ud fra instruktioner fra lærer eller elev. At se, lytte og forstå er fundamentet i begynder. Dokumentation: Optages på video eller læreren observerer (skriver noter). Fx gennem ture og oplevelser uden for skolen får eleverne fælles erfaringer, som kan danne udgangspunkt for. lytte til lærerens oplæsning og fortælling, når den understøttes af illustrationer, og deltage i små rollespil og dramatiseringer af udvalgte fortællinger Genfortælle eller agere en vending. Lave replikker til rollespil ud fra den oplæste/fortalte historie. Tegne til historien og genfortælle handling ud fra tegning. Roller i historien gives til eleverne. Der knyttes en aktivitet til rollen, der skal udføres hver gang rollens navn nævnes. Eleverne skal opleve sproget ved at lytte og deltage i fælles sange, lege og rollespil. Billeder og andre visuelle udtryk anvendes til at støtte forståelsen. Læreren bruger mimik og gestik til at understrege det sproglige udtryk. Undervisningen bygger i høj grad på, at sprog og handling kædes sammen. deltage i samtaler om forskellige temaer, som klassen arbejder med Dokumentation: Optages på video eller læreren observerer (skriver noter). Efter temaarbejde fortælles der om udvalgte portfolioarbejder for klassen, en kammerat el. forældre. Dokumentation: Observation af samtaler om givet tema (noter/båndoptagelser) Fortsættes side 4! samtale om alderssvarende billedmedier Fremadrettede spørgsmål til det, der skal ses. Fokuspunkter til efterfølgende samtale. Meddigtning til billeder fra TV, film. Dokumentation: Optages på bånd. Der arbejdes med varierede lyt- fortælle forståeligt om egne oplevelser og følelser og beskrive daglige Dagen begyndes og afsluttes med faste ritualer dag, måned, hvad lavede du i weekenden? osv. 73

5 Det talte sprog Efter 2. klassetrin Det talte sprog Fortsat fra side 3! Bånd og video skal især omhandle nære og genkendelige emner, således at elevernes forforståelse kan støtte afkodningen af sproget. Der arbejdes med varierede lytteaktiviteter med forskellige formål: eleverne skal blive fortrolige med sprogets intonation og udtale, og de skal lære at koncentrere sig om at modtage en fælles besked eller instruktion. Der arbejdes med udtale gennem leg med sproget, fx ved at bruge rim og remser, således at eleverne erfarer, at talesproget kan deles i mindre enheder såsom ord, stavelser og lyd. fortælle forståeligt om egne oplevelser og følelser og beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem og fritid Dagen begyndes og afsluttes med faste ritualer dag, måned, hvad lavede du i weekenden? osv. Fotos fra elevernes hverdag bruges til at lave div. spil (eksempelvis vendespil og billedlotteri). Samtale om billeder fra hverdagen to og to eller i grupper. Bruge hverdagsoplevelser som emne i Fortællekredsen. Ved konflikthåndtering at udtrykke følelser og behov. Dokumentation: Læreren observerer (noter/båndoptagelser) 4

6 Det skrevne sprog Efter 2. klassetrin Det skrevne sprog Eleverne skal erfare, at det at læse er kimen til oplevelse og information. Læseindlæringen må derfor tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger og erfaringer med at lytte til, forstå og tale dansk. De første læsetekster kan være skrevet på kort med ord eller sætninger og tekster, som elever og lærer laver i fællesskab. Derefter introduceres små bøger med et kendt indhold. Fokus er såvel på sikkerhed i læsningen som forståelsen af indholdet. udnytte billedstøtte i forbindelse med læsning læse og forstå korte sprogligt enkle tekster, hvor indholdet er kendt tegne, genfortælle eller dramatisere handlingen i en tekst Hjemkundskab opskrift med ord og billeder. Billedsamtale før og efter læst tekst. Dokumentation: Observation (noter) Genfortælle læst tekst (evt. på bånd), gå ind i teksten: finde navne, beskrive ting etc. Tegne til eller lave tegneserie ud fra læst tekst. Fotos fra elevernes hverdag lav tekstkort, historier. Eleverne læser for hinanden læser udfører instrukser. Dokumentation: Noter. Elevprodukter. Båndoptagelser. Elevfortælling. Drama over givet tekst. Tegninger der understøtter drama. Der arbejdes med bogstavernes navn, form og lyd, først i bogstavlydrelationen i lydrette ord og efterhånden i vanskeligere ord. I dette arbejde inddrages forskellige sanser. Forsættes side 6! kende til børnelitteratur og eventyr fra forskellige kulturer Dokumentation: Bånd- og videooptagelser. Elevprodukter. Boganmeldelse (tegne, børnestave), genfortælle, rollespil, dukkespil. Fortællekredsen : Hvis jeg var i et eventyr, ville jeg være, fordi Dokumentation: Lærerens noter. Elevprodukter. Der arbejdes med forskellige stave- og læsefremgangsmåder, lydstavning, stavelsesdeling, rytmisk skrive enkle ord, udtryk og sætninger om nære og genkendelige emner som egen person, familien, skole og Billeder af elevernes familie og nærmiljø skriv navn, alder osv. ID-kort, stam-træ. Fotos elever laver ordkort til billederne. Knytte ord til billeder el. tegninger. 5

7 Det skrevne sprog Efter 2. klassetrin Det skrevne sprog Fortsat fra side 5! Der arbejdes med forskellige stave- og læsefremgangsmåder, lydstavning, stavelsesdeling, rytmisk stavning, ordbilleder, bogstavkombinationer etc. Højtlæsning bruges i forbindelse med parlæsning eller læsning i mindre grupper. Der arbejdes med forudsigelser af tekstens indhold skrive enkle ord, udtryk og sætninger om nære og genkendelige emner som egen person, familien, skole og fritid vide, at der er sammenhæng mellem tale og skrift skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift Billeder af elevernes familie og nærmiljø skriv navn, alder osv. ID-kort, stam-træ. Fotos elever laver ordkort til billederne. Knytte ord til billeder el. tegninger. Lave lille bog, planche el. andet evt. til portfolio. Dokumentation: Elevprodukter. Lave talte eller skrevne replikker til tegning. Udfylde tomme talebobler på tegning. (Elev el. lærer skriver.) Dokumentation: Elevprodukter. Dokumentation: Elevprodukter. skrive på computer Alle historier, ord til billeder, børnestavning kan skives på computer. PC-kørekort. Dokumentation: Elevprodukter. 6

8 Sprog og sprogbrug Efter 2. klassetrin Sprog og sprogbrug Eleverne lærer at blive fortrolige med sprogbrugen i almindeligt forekommende situationer, og byder på mange muligheder for at få sproglige erfaringer. Gennem sanglege, rim og remser udvikles elevernes udtale og intonation. Eleverne tilegner sig et ordforråd gennem lytning, handling, leg, rollespil, læsning, selvproducerede ordbøger og tekster. Eleverne bliver fortrolige med bogstavernes navn, form og lyd gennem forskellige aktiviteter. For at give eleverne mulighed for at sammenligne de danske skrifttegn med modersmålets kan de forskellige alfabeter gøres synlige i klassen. udtrykke sig mundtligt på et forståeligt dansk anvende og forstå et elementært ordforråd, så de sprogligt kan fungere i sociale sammenhænge med elever, der har dansk som modersmål kende skrifttegnenes navn, form og lyd og om muligt sammenligne dem med eget modersmål Give længere eller kortere beskeder, som skal forstås af modtager. Eks: To og to: giv/modtag beskriv hvad man vil have. Skærmøvelser, kommunikative øvelser. Dokumentation: Båndoptagelse, videooptagelse, elevprodukt. Eleven beskriver emne, billede (evt. fra Trin for trin ) el. velkendt situation (frikvarter, leg) Fortællekredsen om fællesskab hvad er en god ven etc. Udnytte spisesituationen til at tale om pli. Udnyt sproget i konfliktsituationer (bl.a. mediation). Rollespil ud fra givne dagligdags situationer. Hvornår gør man og siger man hvad til hvem og hvorfor. Arbejde m. ordforråd, der knytter sig til social træning, trivsel og konflikthåndtering, som anvendes i klassen. Dokumentation: Lærerens observation. Evt. bånd- og videooptagelse. Arbejde med børnestavning elevens egne tekster. Dokumentation: Elevprodukter. (elevprodukt) Fortsættes side 8! fortælle, i hvilke situationer og med hvem, de taler henholdsvis dansk og modersmålet Tag fotos af forskellige personer omkring børnene. Eleverne samtaler parvis eller i grupper om hvem de er sammen med. Hvilket sprog taler du med? Og hvorfor? Eleverne beskriver deres dagligdag eller interviewer hinanden. 7

9 Sprog og sprogbrug Efter 2. klassetrin Sprog og sprogbrug Fortsat fra side 7! fortælle, i hvilke situationer og med hvem, de taler henholdsvis dansk og modersmålet Tag fotos af forskellige personer omkring børnene. Eleverne samtaler parvis eller i grupper om hvem de er sammen med. Hvilket sprog taler du med? Og hvorfor? Eleverne beskriver deres dagligdag eller interviewer hinanden. Dokumentation: Optages på bånd. 8

10 Viden om sprogtilegnelse og egen læring Efter 2. klassetrin Viden om sprogtilegnelse og egen læring Undervisningen foregår i en tryg atmosfære, så eleverne har lyst til at anvende det, de lærer. Det betragtes som naturligt, at eleverne laver fejl, og det er vigtigt, at eleverne får anerkendelse for deres fremskridt. Elevernes selvtillid som sprogbrugere prioriteres højere end kommunikationsfærdighed og sproglig præcision. Der tales med eleverne om, hvad forskellige ord hedder på elevernes modersmål, og at der er forskel på sprog. Og der tales om, hvordan man lærer sprog, fx gennem undervisning og gennem leg og spil i og uden for skolen. Fortsættes side 10! deltage i små samtaler om sprog, og hvordan man lærer sprog anvende enkle kommunikationsstrategier på opfordring, bl.a. omskrivning, brug af overbegreber og synonymer, mimik og kropssprog spørge direkte eller ved indirekte appel gøre opmærksom på, at noget ikke er forstået lytte med opmærksomhed til andres oplæsning eller fortælling Dokumentation: Lærerens observation. Forklare ord og begreber via. forskellige kommunikationsstrategier. Beskrive en genstand uden at sige, hvad det er en anden gætter par el. gruppe. Lave ord- og begrebstræer. Lave små spil f.eks. med overbegreber. Mimelege andre gætter. Dokumentation: Videooptagelse. Elevprodukter. Observation (noter). Fortæl om udvalgte emner til portfolio i par eller gruppe. Andre elever stiller opklarende spørgsmål. Dokumentation: Daglig observation (noter.) Elever fortæller om portfolio eller oplevelser el.lign. Aktiv lytning med øjenkontakt. Dokumentation: Observation (noter). Videooptagelse. turde gætte på betydningen af ukend- Detalje fra foto Hvad er det? Hvem tør gætte på, hvad det er? Stoppe op i højtlæsning, få elever til at forklare hvad ord/begreb betyder. 9

11 Viden om sprogtilegnelse og egen læring Efter 2. klassetrin Viden om sprogtilegnelse og egen læring Fortsat fra side 9! Hvis eleverne mangler ord til at komme videre med en fortælling, opfordres de til at sige det på en anden måde, og de gøres opmærksomme på, hvordan de ved at bruge kommunikationsstrategier alligevel kan få sagt det, de ønsker. Kommunikationsstrategier kan udvikles gennem lege, spil og drama. Der er opmærksomhed på elevernes forståelse af fx en forklaring eller en kollektiv besked, og eleverne opfordres til altid at spørge, hvis noget ikke er forstået. turde gætte på betydningen af ukendte ord og begreber samtale om, hvad man bruger læsning og skrivning til benytte billedordbøger som kommunikationsmiddel Detalje fra foto Hvad er det? Hvem tør gætte på, hvad det er? Stoppe op i højtlæsning, få elever til at forklare hvad ord/begreb betyder. Dokumentation: Observation (noter) Dokumentation: Lærerens observation. Fortælle om handlingen i billedbog par eller gruppe. Anvende billedordbog som samtalebilleder. Dokumentation: Observation (noter) Lærerens oplæsning og fortælling afpasset efter elevernes sproglige niveau og understøttet af billeder er med til at opøve elevernes koncentrationsevne. Forsættes på side 11! 10

12 Viden om sprogtilegnelse og egen læring Efter 2. klassetrin Viden om sprogtilegnelse og egen læring Fortsat fra side 10! Eleverne opmuntres til at gætte på ord og begreber, de ikke helt forstår betydningen af. Gennem skrivning og læsning af fx små beskeder, skilte og reklamer erfarer eleverne, at læsning og skrivning har en praktisk funktion, som har betydning i deres liv. Billedordbøger er et vigtigt hjælpemiddel til kommunikation og forklaring for både lærer og elever. Der bør derfor være forskellige slags billedordbøger i klassen. 11

13 Sprog, kultur og samfundsforhold Efter 2. klassetrin Sprog, kultur og samfundsforhold Undervisningen bygger på konkrete, dagligdags emneområder, og fx gennem ture og oplevelser uden for skolen får eleverne erfaringer med dagligliv i Danmark, som kan danne udgangspunkt for samtaler. Klassebiblioteket rummer, ud over eventyr og fortællinger fra forskellige kulturer, også små bøger om børn i andre lande. I stifter eleverne bekendtskab med et rigt udvalg af sange, rim, remser og fortællinger fra Danmark og andre lande, hvilket giver mulighed for sammenligninger og undren. Lærerens oplæsning og fortælling danner udgangspunkt for samtaler om familieliv, skole og fritid for børn i hele verden. Gennem små rollespil og dramatiseringer lever eleverne sig ind i andres situation. samtale om dagliglivet i Danmark på baggrund af egne iagttagelser og erfaringer kende til danske fortællinger, sange, rim og remser og sammenligne med tekster fra andre kulturelle traditioner samtale om sociale forhold i familie, skole og fritid ud fra lærerens oplæsning, fortælling og elevernes små rollespil Temaer om nærmiljø, portfolio, digitalkamera, små spil med billeder til indlæring af fagudtryk. Kendskab til fagudtryk observeres via. billedsamtaler. Ud i marken fortælle tegne /skrive. Rollespil om dagliglivet. Dokumentation: Videooptagelse, fotos, observation (noter). Udvalgte sange/rim/remser/historier dramatisere, genfortælle, illustrere. Findes samme el. lign. historie også i en anden kultur? Dokumentation: Videooptagelse, fotos, båndoptagelse, optræden, observation (noter) Samtale om socialt samvær vha. eks. Fortællekredsen el. Classroom Management. Tilbagevendende evt. ugentlig snak. Evt. som optakt til rollespil. Evt. besøg af familiemedlemmer. Dokumentation: Observation (noter), videooptagelse. 12

14 Det talte sprog Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes alder og faglige forudsætninger fra eventuel skolegang i hjemlandet og i de sproglige forudsætninger, eleverne har fra modersmålet eller andre sprog. forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og emner i dansk og andre fag, når de er tilpasset elevernes alder og sproglige niveau forstå talt dansk, når der tales direkte til eleven Brainstorm ud fra oplæg eller fællesoplevelse fra fagene. Planlæg og gennemfør et interview med en kammerat ud fra brainstormen. Dokumentation: Elevprodukter i form af brainstorm, noter, båndoptagelser. Fokus på kommunikationsstrategier. Dokumentation: Lærerens observation. Eleverne får fælles erfaringer, som kan danne udgangspunkt for, fx gennem ekskursioner og oplevelser uden for skolen. indgå i enkle rollespil og dramatiseringer Dokumentation: Lærerens observation af elevens behov for støtte til aktiv deltagelse. Videooptagelse. Læreren bruger mimik og gestik til at understrege det sproglige udtryk. I s første fase er det vigtigt, at sprog og handling kædes sammen, og at oplæsning og fortælling understøttes af illustrationer. deltage i samtaler om forskellige temaer, som klassen arbejder med forstå og uddrage hovedindholdet af en kortere lyttetekst, evt. understøttet af illustrationer Dokumentation: Lærerens observation af elevens deltagelse i samtaler. Videooptagelse. Lytteøvelser med udvalgte fokuspunkter. Dokumentation: observation, bånd- og videooptagelser, elevprodukter i form af tegninger eller skriftligt arbejde. Fortsættes side 14! Der arbejdes med varierede lyt- følge med i lyd- og billedmedier om emner, der er centrale for eleverne, og gøre rede for hovedindholdet Mundtligt referat og resumé evt. ud fra støttespørgsmål. Dokumentation: Lærerens observationer, båndoptagelser. 13

15 Det talte sprog Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år Det talte sprog Fortsat fra side 13! Der arbejdes med varierede lytteaktiviteter med forskellige formål. I begyndelsen skal eleverne blive fortrolige med sprogets intonation og udtale og at modtage en fælles besked eller instruktion. Senere arbejdes der med mere varierede lytteforståelsesaktiviteter, der inddrager førlytte, lytte og efterlytteaktiviteter. Der arbejdes med at gætte kvalificeret. Eleverne skal bl.a. acceptere, at det ikke er nødvendigt at forstå hvert ord i en lyttetekst for at uddrage hovedindhold eller detaljer. følge med i lyd- og billedmedier om emner, der er centrale for eleverne, og gøre rede for hovedindholdet fortælle forståeligt, evt. med accent, om egne oplevelser og følelser og beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem og fritid Mundtligt referat og resumé evt. ud fra støttespørgsmål. Dokumentation: Lærerens observationer, båndoptagelser. Fortællekredsen. Elevsamtalen. Dokumentation: Lærerens observation, video- og båndoptagelser. Fortsættes side 15! Der arbejdes med lyd- og ordskelneøvelser og imitationsøvelser. 14

16 Det talte sprog Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år Det talte sprog Fortsat fra side 14! Der arbejdes med lyd- og ordskelneøvelser og imitationsøvelser. Det prioriteres, at eleverne er aktive sprogbrugere, og skal lægge op til situationer, hvor samtalen er omdrejningspunktet. Gennem rollespil, improvisation og drama træner eleverne forskellige samtalesituationer, der har betydning i deres hverdag, fx indkøbssituationer og telefonsamtaler. Forsættes side 16! Der arbejdes med forskellige kommunikationsøvelser- og spil, der udvikler elevernes evne til at diskutere og argumentere på 15

17 Det talte sprog Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år Det talte sprog Fortsat fra side 15! Der arbejdes med forskellige kommunikationsøvelser- og spil, der udvikler elevernes evne til at diskutere og argumentere på dansk. Bånd og video skal omhandle genkendelige emner, således at elevernes forforståelse kan støtte afkodningen af sproget. Det er vigtigt, at eleverne oplever, at det er naturligt at lave fejl, når man skal lære at udtrykke sig på dansk, og at de tør tage denne risiko. Selv om eleverne mangler ord og viden om sprogets systematik, skal de til stadighed opfordres til at udtrykke sig på dansk. 16

18 Det skrevne sprog Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år Det skrevne sprog Læse- og skriveindlæringen på dansk tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger fra tidligere skolegang. Mange af eleverne har lært at læse og skrive på deres modersmål. Blandt dem er der dog elever, der kun er tekniske læsere. En del elever kan uden større vanskelighed overføre deres læsefærdighed til dansk, selvom skriftsystemet er forskelligt fra det latinske alfabet. Elever, der allerede kan læse på modersmålet, bør opfordres til at fortsætte denne aktivitet. Andre er analfabeter og skal først i gang med en egentlig læseindlæring. Disse elever har brug for et særligt læse- og skriveindlæringsforløb i lighed med udviklingen frem mod 2. klassetrin. udnytte bånd- og billedstøtte i forbindelse med læsning læse og forstå sprogligt enkle tekster om kendte emner udvalgt efter elevernes alder og modenhed under hensyntagen til, om eleven var alfabetiseret ved skolegangens begyndelse genfortælle hovedindholdet i en enkel tekst forholde sig til indholdet af litteratur svarende til alder og modenhed, når den bliver læst op Meddigtning ud fra billede eller lyttet tekst. Dokumentation: Elevtekster inden for det udvidede tekstbegreb. Kolonnenotat. Referat. Cloze. Multiple Choice. Genreskrivning efter arbejde med en given genre. Der arbejdes med procesorienteret skrivning. Dokumentation: Idémylder. Elevtekst. Kolonnenotat. Kolonnenotat med givne overskrifter. Eleven genfortæller skriftligt med støtte fra kolonnenotatet. Dokumentation: Kolonnenotat. Elevtekst. På forhånd kendte spørgsmål besvares skriftligt efter lærerens oplæsning. Herefter gruppedrøftelse. Multiple Choice. Dokumentation: Elevprodukter. Forsættes side 18! Læse tager udgangspunkt i de ord og begreber, eleverne efterhånden lærer på uddrage informationer af enkle tekster under hensyntagen til, om Fag- og skønlitterære læsekurser med inddragelse af lærerstyret kolonnenotat. Multiple Choice. 17

19 Det skrevne sprog Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år Det skrevne sprog Fortsat fra side 17! Læse tager udgangspunkt i de ord og begreber, eleverne efterhånden lærer på dansk, og de første tekster kan være ordkort, kort med sætninger og tekster formuleret i fællesskab. Efterhånden indføres alderssvarende tekster tilpasset elevernes sproglige og faglige niveau. Fokus er såvel på sikkerhed i læsningen som forståelsen af indholdet. Der arbejdes med bogstavernes navn, form og lyd, først i bogstavlydrelationen i lydrette ord og efterhånden i vanskeligere ord. I dette arbejde kan inddrages forskellige sanser. Forsættes side 19! Der arbejdes med forskellige stave- og læsefremgangsmåder, lydstavning, stavelsesdeling, rytmisk stavning, ordbilleder, boguddrage informationer af enkle tekster under hensyntagen til, om eleven var alfabetiseret ved skolegangens begyndelse skrive korte sammenhængende tekster om vedkommende emner med hjælp fastholde informationer og tanker, bl.a. ved hjælp af logbog deltage i procesorienterede skriveforløb, herunder udveksle ideer gennem brainstorming, skrive første udkast og modtage respons Fag- og skønlitterære læsekurser med inddragelse af lærerstyret kolonnenotat. Multiple Choice. Dokumentation: Elevens kolonnenotat. Multiple Choice-opgaven. Procesorienteret skrivning. Dokumentation: Idémylder. Elevtekst fra første til sidste udkast. Rettenøgle. Redegøre skriftligt for eget udbytte af fællesoplevelser. Der kan bl.a. skrives ud fra fotos. Dokumentation: Elevtekster. Elevens egen rettenøgle. Idémylder evt. ud fra elevens egen tegning. Dokumentation: Idémylder. Rettenøgle. Første til sidste udkast af elevtekst. skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift Dokumentation: Elevprodukter. 18

20 Det skrevne sprog Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år Det skrevne sprog Fortsat fra side 18! Der arbejdes med forskellige stave- og læsefremgangsmåder, lydstavning, stavelsesdeling, rytmisk stavning, ordbilleder, bogstavkombinationer etc. Højtlæsning bruges i forbindelse med parlæsning eller læsning i mindre grupper. Efterhånden, som eleverne udvikler deres læsefærdigheder, skal deres læselyst stimuleres gennem læsning af alderssvarende tekster inden for forskellige genrer. Eleverne skal læse ofte, gerne som selvstændig læsning med støtte i billeder og læseopgaver. De opfordres til også at læse i skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift skrive på computer Dokumentation: Elevprodukter. Procesorienteret skrivning. Dokumentation: Elevfiler fra dokumentmappen. Observation af elevens arbejdsmetode. Forsættes side 20! fritiden både på dansk og evt. på modersmålet. Gennem lærerens oplæsning af sprogligt sværere tekster får eleverne mulighed for 19

21 Det skrevne sprog Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år Det skrevne sprog Fortsat fra side 19! fritiden både på dansk og evt. på modersmålet. Gennem lærerens oplæsning af sprogligt sværere tekster får eleverne mulighed for indlevelse og oplevelse. Læsning af bøger indtalt på bånd og tekstede tv-programmer støtter elevernes læsesikkerhed og styrker deres fornemmelse for sprogets intonation og rytme. Det er en fordel, at teksterne indgår i en tematisk sammenhæng, da det støtter elevernes sprogtilegnelse og ordforrådsindlæring. Forsættes side 21! Der arbejdes med forudsigelser af tekstens indhold gennem samtale om bl.a. billeder og overskrifter. 20

22 Det skrevne sprog Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år Det skrevne sprog Fortsat fra side 20! Der arbejdes med forudsigelser af tekstens indhold gennem samtale om bl.a. billeder og overskrifter. Elevernes forforståelse i forhold til en given tekst eller et emne afdækkes inden selve tekstlæsningen. Der arbejdes med førlæseaktiviteter, læsning af teksten og efterbearbejdning. Eleverne bør have adgang til ordbøger fra modersmålet til dansk og fra dansk til modersmålet. Forsættes side 22! De skønlitterære tekster skal give mulighed for identifikation, og lærerens oplæsning af sprogligt sværere tekster giver eleverne mulighed for indlevelse og ople- 21

23 Det skrevne sprog Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år Det skrevne sprog Fortsat fra side 21! De skønlitterære tekster skal give mulighed for identifikation, og lærerens oplæsning af sprogligt sværere tekster giver eleverne mulighed for indlevelse og oplevelse. Der arbejdes med elevernes indholdsforståelse gennem genfortælling og diskussion af de læste tekster. Til støtte for indholdsforståelsen kan teksten evt. deles op i mindre enheder, så der foretages en løbende opsamling af indholdet. Der arbejdes med at uddrage information fra sagtekster. Forsættes side 23! Eleverne bør skrive meget allerede fra starten af forløbet. I begyndelsen er der ingen krav om for- 22

24 Det skrevne sprog Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder år Det skrevne sprog Fortsat fra side 22! Eleverne bør skrive meget allerede fra starten af forløbet. I begyndelsen er der ingen krav om formel korrekthed, men efterhånden stilles der større krav afhængig af den enkeltes forudsætninger. Elevernes skrivelyst videreudvikles både gennem skrivning af faglige tekster og gennem kreative skriveaktiviteter som digte, breve og s, historier og skuespil. Logbogen indføres som en hjælp til at fastholde informationer og tanker. I begyndelsen som afskrift fra tavlen, men gradvist bliver eleverne i stand til selv at formulere sig. Hvis eleverne kan skrive Forsættes side 24! på deres modersmål, er logbogen en mulighed for, at eleverne holder sig skriftligt aktive. 23

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt.

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013 Klassen: 7 elever. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Materialer: Bogsystemet First Choice for

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

Del-, slutmål og undervisningsplan for engelsk på Ryparken Lille Skole.

Del-, slutmål og undervisningsplan for engelsk på Ryparken Lille Skole. Del-, slutmål og undervisningsplan for engelsk på Ryparken Lille Skole. Indledning Engelskundervisningen på Ryparken Lille Skole er meget varieret, og vi benytter mange forskellige indfaldsvinkler til

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A Piece

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læseplan for faget engelsk

Læseplan for faget engelsk Læseplan for faget engelsk Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1.- 4. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 7 2. trinforløb for 5.- 7. klassetrin 8 Mundtlig

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Læreplaner for Halsnæs lilleskole Generelle betragtninger om undervisningen på Halsnæs Lilleskole. Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Projektarbejde:

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets materiale Forenklede Fælles Mål. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Dansk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Andre smetoder Undervisningsministeriet Silkeborg Kommune 0. kl. Elevplaner KTI LUS Funder Skole Hvordan anvendes metoden i faget? Med hvilken hensigt anvendes

Læs mere

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid.

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. Fagårsplan 10/11 Fag: engelsk Klasse: 5.a Lærer: MC Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Family/myself, numbers August Arbejde med familien, beskrive sig selv og en ven. Repetere tallene fra 0-100

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Engelsk. Der undervises i engelsk på alle klassetrin (1.-9. klasse)

Undervisningsplan for faget engelsk. Engelsk. Der undervises i engelsk på alle klassetrin (1.-9. klasse) Undervisningsplan for faget engelsk. Der undervises i engelsk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Sprogtilegnelse Kultur- og samfundsforhold Engelsk Formål

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Engelsk

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Engelsk Årsplan Skoleåret 2014/2015 Engelsk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Engelsk KLASSE:

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes Årsplan for engelsk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Trinmål efter 4. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Periode Emne/aktivitet

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere