Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse"

Transkript

1 Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Notat Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik Nedenstående er servicekrav, der sammen med øvrige udbudsbetingelser, indarbejdes i udbuddet gennem Midttrafik A. Kommunikation 1. For brugere af kørselsordninger, der er tilknyttet skoler og institutioner, er entreprenøren og chaufførerne undergivet samme tavshedspligt som personalet på de pågældende skoler og må som følge deraf ikke drøfte personlige forhold vedrørende brugerne med udenforstående (indgår i standardudbud). 2. Chaufføren skal være villig til, på nærmere angivne ruter, at kontakte skolen/forældrene telefonisk umiddelbart inden ankomst (indgår i standardudbud). 3. Entreprenøren og dennes ansatte skal være villig til at indgå i daglig dialog med de institutioner og skoler, man befordrer til og fra. Entreprenøren og dennes ansatte skal være villig til at deltage i møder med ledere og medarbejdere for de institutioner og skoler, man befordrer til og fra samt med pårørende for de børn og elever, man befordrer 4. Entreprenøren og dennes ansatte accepterer at medvirke i løbende evalueringer af befordringen f.eks. ved besvarelser af spørgeskemaer m.v. B. Køreplanlægning 5. Rute og køreplan fastlægges af Midttrafik og Norddjurs Kommune. Rute- og køreplan udformes som vognløb over personer, der skal befordres med oplysning om, hvor opsamling og afsætning skal ske, samt tidspunkter (indgår i standardudbud). Betyder det at der skal være opsamlingssteder, for det ser vi som ikke som muligt idet børnene på Djurslandsskolen ikke vil være i stand til at skulle stå og vente på bussen i samlet flok dagligt. 6. Køreplanerne for ruterne revideres løbende som følge af indvundne erfaringer om køretider i forbindelse med til- eller afgang af personer, brugere eller lignende. Køretiderne revideres i øvrigt, hvis andre forhold gør det nødvendigt for skolerne at ændre på kørslen 7. Køreplaner udarbejdes af Norddjurs Kommune i samarbejde med Midttrafik, under hensyntagen til, at køretiden med eleverne på Djurslandskolen ikke må overstige 75 minutter og elever i specialklasserne 60 minutter med mindre andet er aftalt. Eleverne skal ankomme på skolen tidligst 10 minutter før start. Hvis vognen kommer tidligere end 10 minutter før ringetid, må chaufføren ikke sætte børnene af, med mindre der er truffet telefonisk aftale med skole/sfo. Hjemkørslen sker senest 10 minutter efter ringetid. De anførte mødetidspunkter og tidspunkter for hjemkørsler kan ændres gennem hele aftaleperioden. Tiderne som angives på ruterne og som oplyses til forældrene er gældende. Entreprenøren skal sørge for at tidspunkterne overholdes I forhold til køretiden kan det undre, at der skal forskelsbehandles på den tid eleverne må sidde i busserne. De elever der har det laveste funktionsniveau, og som har det sværest med transport og det at sidde sammen med mange på lidt plads, er så dem der skal køre længst tid. 1

2 Det vil være passende, at der ikke skete forskelsbehandling på dette felt og køretiden blev ligestillet til 60 min. for alle elever. 8. Befordringen om morgenen kan ske til enten SFO eller til skolestart/ringetid. 9. Befordringen om eftermiddagen kan ske enten ved skoledagens ophør eller fra SFO på en af skolen fastsat tidspunkt. 10. Entreprenøren kan ikke frasige sig kørslen af enkelte elever/børn i aftalen. Kørslerne skal altid planlægges på den for kommunen (kunden) mest fordelagtige måde. C. Kørselsomfang 11. Hvis der er ledige pladser i en vogn disponerer Midttrafik over disse. Chaufføren må under ingen omstændigheder tage initiativ til, at der befordres fremmede personer med vognen uden forudgående, at have indhentet tilladelse af Midttrafik 12. Der må desuden ikke befordres flere passagerer, end vognen er godkendt til 13. Midttrafik lægger vægt på, at entreprenøren selv kan dokumentere, at de stillede kvalitetskrav opfyldes, og at opfølgningen foregår i tæt dialog mellem entreprenøren, institutioner samt Midttrafik. Midttrafik forbeholder sig i den forbindelse ret til at foretage inspektion af de af entreprenøren til kørslen benyttede vogne D. Krav til vogne 14. Vogne, der indsættes i aftaleperioden, skal mindst være af den standard, der er angivet i tilbuddet for den vogn de afløser 15. Alle sæder, der anvendes ved kørslen, skal være udstyret med 3-punktsseler 16. Vogne, der anvendes lejlighedsvis (reservevogne), kan afvige fra den angivne standard hvis Midttrafik eller Norddjurs Kommune kan acceptere afvigelserne 17. Vognene skal være udstyret med kommunikationsudstyr til Midttrafiks Planetsystem. Krav til udstyret beskrives i bilag til udbudsmaterialet. Udstyret anskaffes og finansieres af entreprenøren 18. De anvendte vogne skal have en rimelig vedligeholdelsesstandard og være rengjorte 19. Entreprenøren skal sørge for at de anvendte køretøjer overholder gældende lovgivning 20. Såfremt eleverne under kørslen bliver syge og/eller utilpasse og i den forbindelse efterlader opkast, blod, urin eller andre afsondringer fra kroppen i køretøjet, påhviler det entreprenøren at rengøre køretøjet. Alle udgifter hertil afholdes af entreprenøren 21. Midttrafik kan anmode om, at en mindre vogn erstattes med en større vogn, hvis antallet af passagerer gør det nødvendigt. Midttrafik kan anmode om at en vogn uden lift erstattes af en liftvogn, hvis det er nødvendigt på grund af ændret elevgrundlag i aftaleperioden. Entreprenøren har i så fald krav på regulering i betalingen. Reguleringen fastlægges gennem forhandling mellem parterne. Hvis der ikke opnås enighed, kan Midttrafik opsige aftalen (indgår i standardudbud) 2

3 22. Vognene skal være udstyret med mobiltelefon, og nummeret skal kunne udleveres til forældre (plejeforældre) og skole/institution. Udstyret skal kunne anvendes håndfrit I forhold til alles trafiksikkerhed så må det være et krav, at der SKAL bruges udstyr så snak i telefon foregår håndfrit, hvis der overhoved skal tales under kørslen. 23. Ved kørsel med små børn på tre år eller derunder skal eventuelle airbags ved passagersædet være slået fra- Lovkrav. E. Kørslens udførelse 24. Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse med mindre udefrakommende begivenheder entreprenøren ikke kan afværge eller afhjælpe, hindrer dette 25. Alle vogne skal være tilknyttet abonnement på vejhjælp. 26. Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren indsætte reservevogn, reservechauffør eller træffe aftale med anden entreprenør om kørslens gennemførelse. 27. Vognen indlægges i Planetsystemet med start- og en slutadresse og afregnes også herigennem. Hvis vognen tillige kører under aftale med FynBus, Midttrafik og Sydtrafik som variabel kørsel, vil vognen kunne stilles til rådighed for variabel kørsel, således, at tomkørsel vil kunne reduceres i forbindelse med frem- og returkørslen. Vognen kører til den budte pakkepris i en tidsperiode før og efter den faste kørsel, der svarer til frem- og returkørslen fra hjemstedet, også selv om den har variable kørselsopgaver i disse tidsrum. Derudover vil den variable timepris gælde 28. Ekstrakørsel for de enkelte skoler/institutioner, ud over den faste køreplan, aftales med kommunen/skolen. 29. Entreprenøren har ansvaret for driftsafviklingen af egne vogne, og de driftsmæssige dispositioner foretages principielt af entreprenøren eller en repræsentant for denne 30. Entreprenøren har ansvaret for, at de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler overholdes 31. Chaufføren skal på et synligt sted bære Id-kort. Id- kortet fås ved henvendelse til Midttrafik 32. Entreprenøren er ansvarlig for, at de chauffører, der anvendes til kørslen, ved uddannelse eller instruktion er i stand til at betjene det udstyr, der findes i vognen og kender reglerne for transport af handicappede mv. Entreprenøren er ligeledes ansvarlig for, at chaufførerne har det nødvendige geografiske kendskab og elektronisk navigationssystem. Vejledningsmateriale udarbejdet af Midttrafik til brug for chaufførerne skal være tilgængelig for og kendt af chaufførerne. Chaufførerne skal være velsoignerede, optræde venligt og kunne tale og forstå dansk samt være i stand til at hjælpe passagererne i tilstrækkeligt omfang 33. Kørestole skal være fastspændt til vognbunden under kørslen. Chaufføren skal sikre at også kørestolsbrugeren er fastspændt med 3-punkts sikkerhedssele. Ligeledes gælder for de øvrige passagerer (indgår i standardudbud). Vigtigt at påpege at det er chaufførens opgave at placere kørestol og bruger på lift og køre denne op og få kørestolen ind i bussen. På 3

4 samme vilkår som når andre kørestolsbrugere bruger Midttrafik til Flex kørsler mm. Dette rent ansvarsmæssigt i forhold til alles sikkerhed. 34. Entreprenøren skal i øvrigt følge de retningslinjer for kørslen som Midttrafik fastlægger 35. Entreprenøren udpeger en kørselsleder som Midttrafik eller Norddjurs Kommune i driftstiden kan komme i kontakt med. Nødvendigt udstyr anskaffes og betales af entreprenøren 36. Specielle seler udleveres af forældre eller den enkelte skole og følger barnet. 37. Inden opstart af kørsel, skal der etableres en kontakt til forældrene for at udveksle startprocedure: Nogle elever har brug for at se chaufføren Aftale reglerne for det enkelte barn eksempelvis er nogle elever følsomme over for støj eller andet. Aftale cirka tider for afhentning og aflevering Udveksle telefonnumre. 38. Er der et reelt behov for at møde chauffør/forældre/elev inden opstart afregnes befordringstiden ud fra timeprisen for vognens faste kørsel. 39. Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførsel medmindre udefrakommende begivenheder entreprenøren ikke kan afværge eller afhjælpe hindrer dette 40. Kørslen skal altid udføres med den samme chauffør, med mindre sygdom eller lignede gør det nødvendigt at indsætte reservechauffør. Derfor er entreprenøren forpligtiget til at sætte faste chauffør(er) på kørslen i vagtplanen og benytte fast(e) afløser(e) ved sygdom, ferie mv. Entreprenøren er forpligtiget til at give oplysning om navn og adresse på de chauffører, der benyttes. Ved indsættelse af reservechauffør skal kunden altid orienteres hurtigst muligt 41. Entreprenør og chauffør må ikke ændre kørslen og f.eks. aflevere/hente elever andre steder end de fast aftalte, uden at dette er aftalt med den pågældende skole/institution eller den bevilgende myndighed (kommunen). 42. Kørslen mellem de enkelte opsamlings- og afhentningssteder skal gennemføres af korteste rute og hurtigst muligt. 43. Hvis forældrene selv bringer/henter eleven gives besked til chaufføren og skolen som udgangspunkt dagen før eller tidligere. 44. Ved elevers sygdom og andet fravær forventet til over 5 dage, skal forældrene meddele det til skolen. Skolen videregiver oplysningen til Skoleog dagtilbud i Norddjurs Kommune. 45. Ved almindelig sygdom skal forældrene afmelde kørslen til chaufføren. 46. Eleverne er informeret om at være klar til påstigning på det aftalte tidspunkt, hvis ikke andet er angivet til den enkelte kørselspakke. Chaufførerne skal dog vente 5 minutter hos hver elev inden kørslen fortsættes, og chaufføren må påregne, at skulle ringe til eller banke på hos enkelte elever. Udover de 5 minutters ventetid kan komme servicetid, f.eks. hjælp til at komme hen til bilen, til at komme om bord mv. 47. Retningslinjer for kørslen kan løbende blive revideret og ajourført. Entreprenøren og chaufførerne er forpligtiget til at følge de retningslinjer, der udarbejdes af Norddjurs Kommune 4

5 48. Entreprenøren er forpligtiget til at refundere udgifter til alternativ befordring af elever/børn på grund af manglende eller forsinket befordring, hvis forholdet skyldes fejl hos entreprenøren eller dennes personale. 49. Såfremt en vogn bliver indblandet i et færdselsuheld, der medfører personskade eller skade på materiellet i et sådant omfang, at kørslen ikke umiddelbart kan fortsætte, er entreprenøren/chaufføren forpligtiget til så hurtigt som muligt at underrette både skole/institution/forældre og kommunen (kunden). I tilfælde hvor færdselsuheldet medfører personskade, skal der optages politirapport. 50. Entreprenøren afgør efter en kritisk vurdering af situationen, om det er forsvarligt at gennemføre kørslen i tilfælde af dårligt vejr (snestorm, dårligt føre og lignende.) kan en kørsel ikke gennemføres, kontaktes både skole/institution og Norddjurs Kommune. Hvis vejrlig eller lignende medfører, at elever/børn ikke kan afleveres, skal chaufføren sikre, at børn/elever køres tilbage til den skole/institution, hvor de blev afhentet med mindre, der (efter samråd med forældrene og/eller skole/institution) kan arrangeres anden modtagelse. Kommunen kontaktes altid i sådanne tilfælde. Elever/Børn må aldrig lades alene. 51. Der må ikke laves individuelle aftaler med forældre om, at en elev skal sættes af ved en anden adresse end den, der er aftalt med Norddjurs Kommune/skolen. Hvis et barn/elev bringer chaufføren i tvivl om afleveringssted skal chaufføren kontakte kommunen (kunden) Skolen/institutionen. 52. Hvis der opstår væsentlige forsinkelser, skal chaufføren give besked til afleveringsstedet (skolen eller forældre) hurtigst muligt. Denne besked skal også gives til Midttrafik 53. Ligeledes er entreprenør forpligtiget til at indberette det til skolen/institutionen/forældre eller kommunen, hvis chaufføren ikke kan finde barnet/eleven på det aftalte afhentningssted, dvs. forgæves tur. F. Krav til Chauffører 54. Entreprenøren har pligt til at sikre sig, at personer, der har været straffet for vold eller forbrydelser mod børn og unge, ikke benyttes som chauffører på den af aftalen omfattede kørsel. Entreprenøren skal indhente børneattest på alle chauffører, der benyttes til kørslen. Børneattesterne skal være pletfri for alle chauffører og skal kunne fremvises på forlangende af Midttrafik (indgår i standardudbud). 55. Chaufføren og entreprenøren skal beherske det danske sprog i skrift og tale 56. Chaufføren skal sikre sig, at der udveksles telefonnumre forældre og chauffør imellem 57. Chaufføren må ikke indtage rusmidler i forbindelse med kørsel for entreprenør 58. Chaufføren må ikke tilbyde eleverne/børnene mad, drikke, slik eller lignende under kørslen. 59. Der må ikke ryges i de anvendte vogn eller på skolernes/institutionens grund. 5

6 60. Chauffører skal være villige til at tage det fornødne hensyn og yde den hjælp, der er nødvendig, for at kørslen kan udføres på bedst mulig måde for den enkelte elev. 61. Chaufføren skal i fornødent omfang hjælpe eleverne/børnene ind og ud af vognen sammen med vedkommendes ejendele, samt være behjælpelig med autostole. 62. Chaufføren skal generelt være opmærksom på børnenes sikkerhed, f.eks. i forhold til hvor og hvordan af- og påstigning kan foregå på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 63. Ved befordring skal alle bespændes efter den til enhver tid gældende lovgivning og ved behov skal chaufføren være behjælpelig med at spænde selen (og autostole, hvor dette er relevant), For eventuelle kørestolsbrugere skal chaufføren sørge for, at både kørestol og eleven er forsvarlig fastspændt ved brug af godkendte seler 64. Chaufføren må ikke fjerne sig længere væk fra køretøjet end at denne kan have opsyn med eleverne i vognen. 65. Chaufføren skal altid, med mindre andet er aftalt sikre sig, at der er nogen hjemme til at modtage eleven/barnet. 66. Nogle elever/børn har brug for faste pladser i vognen samt knytter sig til specielle genstande, som kan give en tryghed dette skal så vidt muligt accepteres af chaufføren. 67. Fysisk og psykisk magtanvendelse, ydmygende eller anden form for nedværdigende behandling af passagerer må ikke finde sted. Undtagelsesvis kan det blive nødvendig at anvende fysisk magt, hvis en elev udviser voldsom eller truende adfærd i en sådan grad, at der er nærliggende risiko for at eleven/barnet vil gøre skade på sig selv eller andre. Denne magtanvendelse skal indskrænkes til det absolut nødvendigste og skal gennemføres på lempeligst mulige måde. Har magtanvendelse fundet sted, skal lederen på den relevante skole/institution underrettes 68. Det er entreprenørens forpligtigelse hver dag at have overblik over, hvorvidt der har været episoder på de enkelte ruter af en art, der kræver orientering af skolen/institutionen/forældre. 69. Hvis skolen/institutionen og entreprenøren sammen vurderer, at der skal indsættes en medhjælper, skal entreprenøren sørge for ansættelse af den pågældende medhjælper. Skolen/institutionen skal dog godkende medhjælperens kvalifikationer og egnethed, før ansættelse kan finde sted. (Hvis medhjælperen skal indsættes til pædagogiske opgaver, bør det vel være kommunen der ansætter og betaler for dette, idet børnene er visiteret til specialpædagogisk bistand af kommunen) 70. For kørsel til skoler kan det være nødvendigt med særlige kvalifikationer, eksempelvis tegnsprog. Kræves særlige kvalifikationer, kan chaufføren blive pålagt undervisning. Den medgåede tid til undervisningen honoreres altid med timeprisen for vognens faste kørsel. Chauffører er forpligtiget til at deltage i denne undervisning 71. Chaufføren skal deltage i et årligt chaufførmøde, hvis dette foranstaltes. 72. Hvis en chauffør giver anledning til alvorlig eller gentagen berettiget kritik, er Midttrafik eller Norddjurs Kommune berettiget til at kræve, at den pågældende chauffør fjernes fra den af aftalen omfattede kørsel 6

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL JANUAR 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen.

Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen. 2-1 2 Chaufførens ABC 2.1 Afgang, tidspunkt for Du skal sørge for at være i bussen så tidligt før afgang, at du kan nå at billettere før planmæssig afgang. Ved opstart om morgenen og efter pause skal du

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere