Rapport fra fact-finding mission til Irak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra fact-finding mission til Irak"

Transkript

1 Udlamdingestyrelsen L H J I+[Y - oon 3 P". n,./ Rapport fra fact-finding mission til Irak marts 200 1

2 Oversigt over fact-finding rapporter m.v. udgivet i 2000 og 2001: - Rapport fra faet-finding mission til Ukraine, marts 2000:l - Rapport fra faet-fibding mission til Cairo, Ægypten og Geneve, Schweiz, april 2000:2 - Rapport fra faet-finding mission til Punjab, Indien, maj 2000:3 - Rapport fra flyvende attache mission til Aserbajdsjan, Armenien og Rusland, august 2000:4 - Rapport fra fl~wende attache mission til Georgien, december 2000:5 Report on minority groups in Somalia Joint British, Danish and Duteh faet-finding mission to Nairobi (Kenya), december 2000:6 - Rapport fra flyvende attache mission ti1 Jordan januar 2001:l - Rapport fra faet-finding mission til Pakistan (om Afghanistan) april 2001 :2 - Rapport fra faet-finding mission til Belarus april 2001 :3 - Rapport fra faet-finding mission til Douala og Yaounde, Cameroun og Paris, Frankrig maj 2001 :4 - Rapport fra flyvende attaché mission til Kosovo maj 2001 :5 Rapport fra- fact-finding mission til Iran juni 2001:6 Rapport fra fact-finding mission til Irak juni 2001 :7 Grafisk produktton Glurnsa BaglrykNen A/S

3 Rapport fra fact-finding mission til Irak marts 2001

4 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG KOMMISSORIUM DEN NUMANITÆRE SITUATION I IRAK BEVÆGELSESFRIHED INTERNT I IRAK BEVÆGELSESFRIHED MELLEM DET MYNDIGHEDSKONTROLLEREDE IRAK OG DET KURDISK- KONTROLLEREDE NORDIRAK BEVÆGELSESFRIHED MELLEM DE KURDISKE OMRADER BEVÆCELSESFRIHED I DET MYNDIGHEDSKONTROLLEREDE IRAK MUI~IGHED FOR SKIFTE BOPÆL 4. UDSTEDELSE AF PAS OG UDREJSEVISUM UD- OG INDREJSE AF IRAK II 6. FAMILIERETDQKUM[ENTER TIL BRUG FOR FAMILIESAMMENFORINGSSAGER

5 1. Indledning og kommissorium Et stort antal irakiske statsborgere har gennem de seneste år s0gt asyl i Danmark. I de sidste 3 år har irakiske statsborgere udgjort den stgrste gruppe af registrerede asylansegere med henholdsvis personer i 1998,1.822 i 1999 og i For at kunne behandle de mange ansegninger hurtigt og korrekt har det længe være Udlændingestyrelsens enske at få et dybere og mere nuanceret indtryk af situationen i Irak. Blandt andet på grund af sanktionerne mod landet, herunder at Danmark ikke siden 1991 har haft en ambassade i Bagdad, har det imidlertid ikke indtil videre været muligt i fuldt omfang gennem de sædvanlige kilder at indhente oplysninger om forholdene i Irak med henblik på behandlingen af asylans0gningeme og ansegninger om familiesammenf0ring. Gennem assistance fra Udenrigsministeriet har 2 medarbejdere fra Udlændingestyrelsen i perioden marts 2001 fået mulighed for at besgg Irak og felgende kommissorium besvaret: "Der Ønskes oplysninger om de irakiske ud- og indrejseprocedurer, herunder hvilke dokumenter en irakisk statsborger skal vere i besiddelse af ved henhold~vis ud- og tilbagerejse af Irak. Der Ønskes i deri forbindelse iser oplysninger om, hvilket reaktionsmønster de irakiske myndigheder udviser overfor en irakisk statsborger, der vender tilbage til Irak efter et ophold i Vesteuropa. tillige oplysninger om familieretlige forhold i Irak, herunder hvilke myndigheder, der Iiur kompetence til atforetage vielser i Irak og hvilke dokumenttyper, der rlokumerztation for et egteskabs indgrielse. Der Ønskes endvidere oplysninger om procedurerne ved udstedelsen af ID-kort og om ID-kortenes karakteristika. Endeligt Ønskes Øvrige der har relevans for meddelelsen af opholdstilladelse til irakiske.statsdorgere,belyst i det omfang det skulle vise sig muligt. Oplysningerne bedes si? vidt muligt indhentet fra srivel de irakiske inyndigheder, soinfra iiitertiationale organisationer, vestlige diplomatiske reprreserztationer, NGO'er og lignende. " Delegationen har i Bagdad talt med alle de diplomatiske reprzsentationer og internationale Iluinanitzre organisationer, man havde mulighed for at m0de. Der er tale om vestlige diplomatiske reprresentationer, FN-organisationer og andre velkendte internationale organisationer, der i Irak er lvolveret i humanitzrt arbejde. Der er således tale om kilder, der har et f0rsteh3ndskendskab til plysninger herfra er alene blevet anset for relevante i det omfang, de har kunnet bekrzftes af de

6 Adspurgte kilder i Irak - såvel de diplomatiske reprzsentationer, som de internationale humanitzre organisationer - har Ønsket at blive refereret i rapporten som henholdsvis en "vestlig diplomatisk reprzsentation" og en "international humanitzr organisation". ansket om anonymitet skyldes blandt andet hensynet til at kunne arbejde i Irak, hemnder også at kunne samarbejde med de irakiske myndigheder. I rapporten er hver kilde blevet nummereret, så det er muligt at få et indtryk af antallet af kilder, der har udtalt sig om de forskellige sp~rgsmål. En organisation i Amman, Jordan har Ønsket at blive betegnet som "en FN-organisation i Amman, der arbejder med flygtninge" (An UN-agency in Amman dealing with refugees). Udlzndingestyrelsen har efterfolgende forelagt en sammenfatning af nzrvzrende rapport for en FN-organisation i Geneve. Organisationen har meddelt, at oplysningerne i rapporten stemmer overens med organisationens oplysninger om forholdene i Irak, hemnder forholdene for irakere, der vender tilbage til Irak efter et udlandsophold. Udlzndingestyrelsen har endvidere forelagt for en FN-organisation i Amman, der arbejder med flygtninge, de dele af rapporten, hvor organisationen er kilde til oplysningerne. Organisationen har meddelt, at rapporten korrekt refererer organisationens oplysninger. Det skal understreges, at nzrvzrende rapport ikke indeholder en fremstilling af de krznkelser af menneskerettighederne, som finder sted i Irak. Rapportens indhold afspejler hovedsagelig en rzkke andre forhold, som også er af betydning for behandlingen af ansegninger om asyl fra irakiske statsborgere i Danmark. Den irakiske befolkning tzller omkring 22 millioner. Den stgrste gruppe er araberne efterfulgt af kurderne. Herudover består befolkningen af turkmenere, assyrere, yezidier og armenere. Langt hovedparten af den irakiske befolkning er muslimer. Den st0rste gruppe er shiamnslimerne, der fortrinsvis bor i det centrale og sydlige Irak. Sunnimuslimerne bor fortrinsvis i det centrale og nordlige Irak. Befolkningen består herudover af kristne, et lille antal mandzere og nogle få j~der. Iraks styrende elite har traditionelt vzret rekrutteret fra den sunnimuslimske minoritet, og der har gennem Iraks historie ofte vzret konflikter mellem denne gruppe og shiamuslimerne i det sydlige Irak, samt kurderne i det nordlige Lrak. Menneskerettighedssituationen i Irak beskrives i en lang rzkke rapporter - herunder det amerikanske udenrigsministeriums "2000 Country Report on Human Rights Practices - Iraq, Febmary 2001", "UNHCRs Background Paper On Refugees and Asylum Iraq, June 2000" og "Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Iraq, January 2001" - som szerdeles kritisabel. Det fremgår heraf, at det irakiske regime kontrollerer et omfattende sikkerhedsapparat, der slår hårdt ned på enhver opposition gennem henrettelser, fzngslinger, tortur og forsvindinger, og en lang rzkke fundamentale menneskerettigheder overtrzdes.

7 2. Den humanitære situation i Irak 2.1 Introduktion En international humanitzr organisation (3) oplyste, at Irak fer 1990 var blandt de ferende lande i for så vidt angik sociale ydelser, uddannelse, sundhed og lignende. Den irakiske stat s~rgede tidligere for det meste, mens der nu er en generel opløsning af hele sociale system. En vestlig diplomatisk reprzsentation (3) beskrev den som en af verdens sidste socialistiske Økonomier primzrt baseret på olieproduktionen. Kilden tilfejede, at Rusland, Frankrig og Kina er Iraks vigtigste handelspartnere. 2.2 Olie for mad programmet En international humanitzr organisation (4) henledte opmzrksomheden på, at Irak allerede i 1991 blev tilbudt et "Olie for mad program". i december 1996 (Sikkerhedsrådsresolution 986) blev "Olie for mad programmet" ivzrksat. Programmet har således nu lebet i 4 år. I begyndelsen var det tilladt Irak at szlge olie for USD 2 milliarder hvert halvår. I år 2000 blev salget frit, og Irak solgte olie for USD milliarder. To tredjedele af indtzgterne fra programmet er 0remzrkede til humanitære formål som mad, boliger, medicin og infrastruktur. Fra 1990 til 1996 havde Irak nzsten ingen import eller eksport. Forholdene er blevet forbedret siden De kan blive endnu bedre, men det var vurderingen, at det vil tage tid at nå tidligere tiders niveau. Kilden beskrev situationen som "not good, but improved". Kilden påpegede, at situationen varierer geografisk. Situationen er bedre i byerne end på landet og bedre i Bagdad i det centrale Irak end i Basra i den sydlige del af landet. Allerbedst er situationen i de knrdiskkontrollerede provinser i nord på grund af international bistand, toldindtzgteme fra samhandelen med Tyrkiet samt "Olie for mad programmet", der gremzrker 13 procent af indtzgterne til brug for ligeholde det. Nu bruges der USD 8 millioner om året på vedligeholdelse. en oplyste endvidere, at ingen behgver at sulte i Irak, og at rationeringssystemet, distributionen (med eksempelvis 10 personer pr. husstand) szlger dele af deres rationer. En vestlig reprzsentation (1) oplyste, at 70 procent af den irakiske befolkning modtager mad via

8 2. Ben humanitære situation i Irak 2.1 Introduktion En international humanitzr organisation (3) oplyste, at Irak f0r 1990 var blandt de førende lande i MellemØsten for s3 vidt angik sociale ydelser, uddannelse, sundhed og lignende. Den irakiske stat sgrgede tidligere for det meste, mens der nu er en generel opløsning af hele sociale system. En vestlig diplomatisk repræsentation (3) beskrev den irakiske Økonomi som en af verdens sidste socialistiske Økonomier primzrt baseret på olieproduktionen. Kilden tilfgjede, at Rusland, Frankrig og Kina er Iraks vigtigste handelspartnere. 22 Olie for mad programmet En international humanitzer organisation (4) henledte opmzrksomheden på, at Irak allerede i 1991 blev tilbudt et "Olie for mad program". FØrst i december 1996 (Sikkerhedsrådsresolution 986) blev "Olie for mad programmet" ivzerksat. Programmet har således nu i 4 år. I begyndelsen var det tilladt Irak at szlge olie for USD 2 milliarder hvert halvår. I år 2000 blev salget frit, og Irak solgte olie for USD milliarder. To tredjedele af indtægterne fra programmet er Øremzrkede til humanitzre formål som mad, boliger, medicin og infrastruktur. Fra 1990 til 1996 havde Irak nzsten ingen import eller eksport. Forholdene er blevet forbedret siden De kan blive endnu bedre, men det var vurderingen, at det vil tage tid at nå tidligere tiders høje niveau. Kilden beskrev situationen som "not good, but improved". Kilden påpegede, at situationen varierer geografisk. Situationen er bedre i byerne end på landet og bedre i Bagdad idet centrale Irak end i Basra i den sydlige del af landet. Allerbedst er situationen i de kurdiskkontrollerede provinser i nord på grund af international bistand, toldindtzgterne fra samhandelen med Tyrkiet samt "Olie for mad programmet", der Øremzrker 13 procent af indtzgteme til brug for Nordirak. Sithationen i det sydlige Irak er vzrst på grund af problemer med vandforsyning og sanitære forhold. Ifglge en international humanitzr organisation (3) havde Irak f ~ 1990 r et sofistikeret spildevandssystem. Der blev tidligere brugt USD 100 millioner om året på at vedligeholde det. Nu bruges der USD 8 millioner om året pi vedligeholdelse. Kilden oplyste endvidere, at ingen beh0ver at sulte i Irak, og at rationeringssystemet, distributionen af f~devater med videre fungerer effektivt, men påpegede, at der eksisterer en stemning af håbl~shed. Kilden understregede, at det er ngdvendigt med mere end blot mad for at overleve. Således szlger nogle irakere i de månedlige rationer for at få penge til tøj og lignende. En vestlig diplomatisk reprzsentation (2) forklarede, at blandt andet manglen på rent vand i det sydlige Irak, får mødre til at szlge t0rmzelkspulveret. Samme kilde oplyste, at rationeme koster 250 dinarer pr. person om måneden. Det svarer til ca. en krone. For samme belgb kan man kebe en pakke cigaretter, eller en sodavand eller 0,5 kilo sukker. Kilden forklarede videre, at det sker, at større familier (med eksempelvis 10 personer pr. husstand) szlger dele af deres rationer. En vestlig diplomatisk reprzsentation (1) oplyste, at 70 procent af den irakiske befolkning modtager mad via "Olie for mad programmet" marts

9 En international humanitzr organisation (6) påpegede ligeledes, at "Olie for mad programmet" har sikret en positiv udvikling, og denne har fra 1996 til 2000 vzret markant positiv. Situationen kan dog stadig vzre vanskelig, og nogle familier sztter deres bedste ting til salg for at skaffe penge. Kilden forklarede, at irakerne sammenligner situationen i Irak med tilstanden f0r Det fører til en tilstand af frustration og stress, og der er ikke så meget tale om en social, men en mental katastrofe. Kilden oplyste, at 60 procent af befolkningen lever i de fem største byer i kak, og at det relative fattigdomsproblem er størst i det sydlige Irak. "Olie for mad programmet" har if0lge en anden international humanitzr organisation (3) ikke forbedret situationen, men udelukkende forhindret, at situationen er blevet vzrre. Ifgilge en vestlig diplomatisk reprzsentation (2) fordeles de fgdevarer, der importeres via "Olie for mad programmet", med lastbiler til 15 varelagre. Regeringen har en liste over detailvirksomheder, der fordeler fødevareme til irakerne. Der eksisterede tidligere et rationeringssystem i Irak, og det nuvzrende rationeringssystem bygger på den gamle ordning. Kilden oplyste, at samarbejdet mellem FN og den irakiske regering er godt, og der foregår ingen st0rre fgdevareindsrnugling. Kilden forklarede videre, at rationerne sikrer fundamentet for overlevelse, men ikke indeholder kgd, fisk eller tilstrækkeligt med vitaminer. En medarbejder på en vestlig diplomatisk reprzsentation (5) bekrzftede, at de månedlige rationer pr. person koster 250 dinarer. Samme kilde oplyste, at indholdet kan variere, men typisk indeholder 2 stykker szbe, 2,5 kilo ris, 2 kg sukker (sukkeret bruges til syltning, fremstilling af marmelade), 9 kg mel, 150 gram tørret te, madolie og nogle tilfzlde 250 gram terrede b0nner. Normalt indeholder den månedlige ration 500 gram tørmzlk, men for tiden (medio marts 2001) indeholder rationerne kun 50 gram t0rmzlkspulver. Kilden oplyste, at det skyldtes, at regimet havde besluttet, at under den palzstinensiske opstand skal tørmzlkspulveret deles med palæstinenserne. Samme kilde oplyste, at nogle irakere sulter. Det drejer sig om zldre irakere, der er pensionerede og ikke har et socialt netvzrk, men udelukkende må leve af deres pension. En vestligdiplomatisk reprzsentation (3) oplyste, at toplenninger for de irakiske embedsmznd er på omkring dinarer (USD 20) om måneden. Det er derfor almindeligt, at offentligt ansatte har jobs ved siden af, eller når de er i en position, hvor det er muligt, supplerer deres indtzgt med modtagelse af bestikkelse. En international humanitzr organisation (6) beskrev det irakiske system som bundkorrupt. En international huinaiiitzr organisation (5) betegnede den herskende atmosfzre i Irak som en atmosfzre uden tro på fremtiden. Kilden forklarede, at f0r 1990 havde udenlandsk arbejdskraft i Irak talt en million personer. Den udenlandske arbejdskraft bestod af alt fra videnskabsmznd til skopudsere. Kilden forklarede, at irakerne for oliepengene havde sig til det meste. Irakerne havde ~nsket at uddanne sig til prestigefyldte jobs, og kilden gjorde opmzrksom på, at eksempelvis indenfor sundhedsvzsenet er der prestige i at blive kirurg, mens jobbet som sygeplejerske ikke bliver anset for attraktivt. Som heraf havde Irak beskzftiget sygeplejersker fra Egypten og Libanon. Det havde vzret med til at forstzrke Iraks problemer, at en stor del af den udenlandske arbejdskraft forlod Irak efter Problemerne var yderligere blevet forstzrket af, at der heller ikke findes nyuddannede til at besztte de ledige stillinger marts 2001

10 En intemational humanitzr organisation (5) påpegede ngdvendigheden af et stgrre "cashcomponent" i "Olie for mad programmet", så indtzgteme fra olien i stgrre grad kunne anvendes til tjenesteydelser, som eksempelvis transport, der ligger udover rent humanitzre formål. Embargoen har ifølge en vestlig diplomatisk reprzsentation forholdene for middelklassen og skabt en klasse af nyrige, der tjener penge på embargoen. En international humanitzr organisation (4) oplyste, at af de USD 12 milliarder på kontoen for oliesalget, er alene de 9 milliarder blevet bmgt. Kilden konkluderede, at den irakiske regering gnskede at lzgge pengene til side til "a rainy day". 2.3 Arbejdsl~shed Ifglge en international humanit~r organisation (6) er arbejdslgsheden i Irak omkring 60 procent. En vestlig diplomatisk reprzsentation (4) anslog arbejdslgsheden i Irak til omkring 70 procent og vurderede, at det er en af grundene til den udbredte opfattelse blandt irakerne af, at der ikke er nogen fremtid for dem i Irak. 2.4 Sundhed Ifglge en international humanitzr organisation (6) er sundhedssystemet brudt sammen. Kilden forklarede, at sundhedssystemet er tostrenget med dels et "top-level", dels et "community-level". Hele systemet på community level, der bestod af små hospitaler, er vzk. Kilden understregede, at der er social usikkerhed, men ingen dgr af social ngd. En vestlig diplomatisk reprzsentation (3) oplyste, at på statshospitaler skal man betale for at komme til at tale med nogen, bestikke personalet for at komme på operationslisten, betale yderligere for at komme på toppen af operationslisten. Endelig skal der i forbindelse med operationen betales bestikkelse til Izger, sygeplejersker mv. En international humanitzr organisation (3) oplyste, at over de sidste 10 år er dgdeligheden for under fem årmere end fordoblet. Samme kilde oplyste, at et ud af fem lider af fejlernzring. Bgrnedgdeligheden i Irak for under 5 år er nu sammenlignelig med den i Pakistan og Haiti. Ifglge organisationen er der mange tilfzlde af luftvejssygdomme. En international h~imanitzr organisation (3) oplyste, at der ankommer medicin til Irak, men påpegede ligeledes behovet for et "cash component" i "Olie for mad programmet" til brug for betaling af transport, opbevaring, osv. 2.5 Uddannelse F0r 1990 var Irak blandt de fgrende lande i MellemØsten for så vidt angår uddannelse, og en international humanitzr organisation (4) betegnede irakerne som dygtige og veluddannede, men tilfgjede, at der i dag er mangel på adgang til uddannelse. Ifglge en international humanitzr organisation (3) er 50 procent af grundskolerne i en stand, der dem uegnede til undervisningsformål. "Olie for inad programmet" har ifglge denne organisation ikke en forbedring af situationen inden for uddannelsessektoren. Undervisningen foretages marts 2001 ' 7

11 i to- eller treholds skift, fordi der ikke er tilstrzkkeligt med undervisningslokaler. Organisationen oplyste, at grundskolen er obligatorisk, men b ~rned til 12 år må have erhvervsarbejde, for at familierne kan overleve. En international humanitzer organisation oplyste, at ifølge de seneste tal, der er fra 1987, var analfabetismen henholdsvis 20,2 procent for mznd og 34,5 procent for kvinder. Umiddelbart efter 1987 blev der ivzrksat en stor indsats for at lzre irakiske analfabeter at lzse og skrive. Det måtte derfor forventes, at procenten af analfabeter i årene derefter er faldet. Med faldet i investeringer i uddannelsessektoren efter 1990 måtte det ligeledes forventes, at procenten senere er steget igen. If~lge fornzvnte internationale humanitzre organisation er skzevheden mellem k~nnene, for så vidt angår uddannelse, forgget. En intemational humanitzr organisation (6) forklarede, at det irakiske uddannelsessystem, som lzgger sig op ad den engelske skole, stadig er relativt godt, men med en arbejdsl0shed på 60 procent er der ingen motivation til at uddanne sig. Unge under 14 år udg0r 40 procent af befolkningen. En vestlig diplomatisk reprzsentation (2) oplyste, at det ikke er nedvendigt at vzre medlem af Baath-partiet for at blive optaget på universitetet. En FN-organisation i Amman, der arbejder med flygtninge, forklarede, at Ønsker en iraker at studere medicin, atomfysik og naturvidenskab eller lzse til ingeniør på universitetet, er medlemskab af Baath-partiet n0dvendigt. Samme kilde tilfejede, at kunstnere, der Ønskede at udstille, ligeledes skal have gode forbindelser til Baathpartiet marts 2001

12 3. Bevægelsesfrihed internt i Irak 3.1 Bevægelsesfrihed mellem det myndighedskontrollerede Irak og det kurdisk-kontrollerede Nordirak Irak har siden 1991 vzret delt i mellem det myndighedskontrollerede Central- og Sydirak og det kurdisk-kontrollerede Nordirak. De kurdisk kontrollerede områder udggres stort set af de tre nordlige provinser Suleymaniyah, Arbil og Dohuk, samt kurdiske områder af provinsen Nineveh. I 1994 udbrgd der kampe mellem de to kurdiske organisationer PUK og KDP. Siden har der ikke vzret nogen fælles kurdisk ledelse, og området har de facto vzret delt i to administrative regioner. KDP kontrollerer i dag det nordvestlige område, der grænser op til Tyrkiet og Iran, samt en enkelt grznseovergang til Syrien i hjgrnet mellem Syrien, Tyrkiet og Nordirak. KDP kontrollerer de to stgrre byer Arbil og Dohuk. PUK kontrollerer den sydgstlige del af det kurdisk-kontrollerede område. Området grænser op til Iran. Områdets hovedby er Suleymaniyah. En international humanitzr organisation (4) forklarede, at grænsen ikke er synlig i form af pigtråd eller minerede områder. Det er muligt at krydse grænsen til fods, og det bliver stadigt nemmere at rejse mellem de kurdisk-kontrollerede områder og det myndighedskontrollerede Irak. Kilden oplyste i gvrigt, at interaktionen mellem de kurdisk kontrollerede områder og det gvrige Irak er lille. Adskillige vestlige diplomatiske reprzsentationer og internationale humanitatre organisationer oplyste samstemmende, at det er muligt for irakiske statsborgere at bevæge sig mellein det myndighedskontrollerede Irak og det kurdisk kontrollerede område i Nordirak. En enkelt kilde oplyste heroverfor, at arabiske irakere ikke har mulighed for at rejse mellem de to områder. En vestlig diplomatisk reprzsentation (5) oplyste, at ved rejse mellem det myndighedskontrollerede Irak og de kurdisk-kontrollerede områder, betales der ved den interne grznse et mindre belgb til såvel irakiske som kurdiske myndigheder på grrensen. Samme kilde oplyste, at turen fra Bagdad til de kurdisk- kontrollerede områder kan foretages i taxi, privatbil eller bus til eksempelvis '~osul i det myndighedskontrollerede nordlige Irak og derefter videre til eksempelvis Arbil i det kurdiskkontrollerede Nordirak. En medarbejder fra en international humanitzr organisation (2) forklarede, at irakere fra det myndighedskontrollerede Irak uden problemer kan besøge slzgtninge i det kurdisk-kontrollerede Nordirak. Ved grrensen skal der præsenteres ID og eventuelt betales et lille belgb. En anden international humanitzr organisation (4) oplyste, at det er muligt for nogle irakiske statsborgere at rejse fra Nordirak til Central- og Sydirak, mens andre irakiske statsborgere ikke har samme mulighed. En anden vestlig diplomatisk repræsentation (3) oplyste,at en irakisk statsborger kan rejse til det kurdisk-kontrollerede Nordirak, medmindre vedkommende står på en liste over eftersflgte. Kilden oplyste, at der betales et mindre belgb på grznsen. Mod betaling af 1000 til 2000 irakiske dinarer (USD 95-1) til grznsekontrollen er det ifglge en vestlig diplomatisk reprzsentation (1) muligt i taxi at krydse den interne grænse mellem de 2

13 områder. Kilden forklarede, at det kan ske, at der lukkes for passage og tilfgjede, at det er nemmere at komme fra Nordirak til Bagdad end omvendt. En medarbejder på en vestlig diplomatisk repræsentation (4) oplyste, at alene kurdiske irakere frit kan reise frem og tilbage mellem det kurdisk-kontrollerede nordlige Irak og det mynd~ghedskon~oller~de Irak. Arabiske irakere havde ifglge kildin ikke samme mulighed. En medarbejder fra en international humanitzr organisation, (6) forklarede derimod, at der er fri adgang for irakiske statsborgere uanset etnisk tilhgrsforhold til at bevzge sig mellem det myndighedskontrollerede Irak og det kurdisk-kontrollerede Nordirak. Kilden understregede, at også arabiske irakere har mulighed for at rejse mellem de 2 områder. Medarbejderen rejser mellem områderne i forbindelse med sit arbejde for en international humanitzr organisation. En international humanitzr organisation (2) oplyste, at det kan vzre vanskeligt for ikke-irakiske medarbejdere i internationale organisationer at rejse til Nordirak. Flere vestlige diplomatiske reprzsentationer oplyste, at det for tiden er umuligt for diplomater at få tilladelse til at rejse til det kurdiske-kontrollerede område. 3-2 Bevegelsesfrihed mellem de kurdiske områder Det er ifglge en international humanitær organisation (5) muligt at rejse mellem den PUKkontrollerede del af Nordirak og den KDP-kontrollerede del. Samme kilde forklarede, at bevzgelsesfriheden mellem de kurdiske kontrollerede områder er stgrst for kvinder og mere begrznset for mznd i den kampduelige alder. En vestlig diplomatisk reprzsentation (3) oplyste, at der er trafik mellem PUK- og KDPkontrollerede områder. Samme kilde tilfgjede, at personer fra det PUK-kontrollerede område kan tage ophold i det KDP-kontrollerede område og omvendt. En international humanitzr organisation (4) forklarede, at det kan vzre forbundet med problemer for irakere fra KDP-kontrolleret område at indrejse og tage ophold i PUK-kontrolleret område og omvendt. Samme kilde oplyste, at det er muligt at krydse den interne kurdiske grænse uden at opdage, at det er sket. En medarbejder fra en international humanitzr organisation (6) oplyste, at de to rivaliserende kurdiske organisationer benytter hver sit flag, og at det udelukkende bemzrkes, at den interne kurdiske grznse er krydset, nås man ser, at flagene har skiftet farve. Samme medarbejder forklarede, at det i teorien er muligt for personer fra det PUK-kontrollerede område at tage ophold i det KDP-kontrollerede område og omvendt. Personer fra området vil dog vzre tilbageholdende hermed, da der er en vis usikkerhed omkring, hvad der kan ske. 3.3 Bev~gelsesfrihed i det myndighedskontrollerede Irak En international humanitzr organisation (4) oplyste, at hvor der i 1996 var checkpoints for hver 100 kilometer, er det nu muligt at kgre de ca. 400 km. fra Bagdad til Mosul og kun opleve checkpoints udenfor Bagdad og Mosul. Delegationen observerede i forbindelse med ind- og udrejse af Bagdad, samt i forbindelse med besgg i Samarra, Kerbala, Najaf og Babylon, at der var checkpoints ved indfaldsvejene til Bagdad Et checkpoint er typisk et skur i vejsiden, samt 3-5 uniformerede soldater, hvoraf alene nogle marts 2001

14 bzrer håndvåben. Trafikken passerede uhindret gennem disse checkpoints. Delegationen oplevede ikke checkpoints udenfor de Øvrige byer, der ligger 100 til 200 kilometer fra Bagdad. 3.4 Mulighed for skifte bopæl En medarbejder fra en international humanitzr organisation (2) forklarede, at irakiske statsborgere kan zndre bopzl i Irak. Der kan i den forbindelse vzre formaliteter vedrørende registrering i forhold til rationeringskontor mv. En medarbejder på en vestlig diplomatisk reprzsentation (4) oplyste, at irakiske statsborgere frit kan flytte og tage ophold internt i Irak. Der er dog et område i Bagdad, hvor irakiske statsborgere alene kan tage ophold i det tilfzlde, hvor pågzldende har haft bopæl i området før 1957.

15 4. Udstedelse af pas og udrejsevisum Når en irakisk statsborger Ønsker at få udstedt nationalitetspas, skal pågældende personligt henvende sig på et af pasdirektoratets kontorer og udfylde en ans~gning. Ingen af de adspurgte kilder var bekendt med, at der i forbindelse med pasansggningen skulle anføres oplysninger om den påtænkte rejses destination eller udstrækning. Alle de adspurgte kilder oplyste, at pasdirektoratet hgrer under Indenrigsministeriet og fuldstzndig er under sikkerhedstjenesternes kontrol. Kilderne var enige om, at ingen irakisk statsborger, der har et udestående med myndighederne, vil kunne få udstedt nationalitetspas, ferend det udestående problem var ]Øst. Kriminalregistre og andre relevante registre vil blive nøje gennemgået i forbindelse med pasudstedelsen. En international humanitær organisation (1) oplyste supplerende, at irakiske mænd skal have aftjent vzrnepligten, inden pas kan udstedes. En international humanitzr organisation (4) oplyste, at der i de seneste år er blevet oprettet flere pasudstedelses-kontorer i Irak, hvorfor adgangen til at få udstedt pas er blevet lettere. Samme organisation tilføjede, at det var meget almindeligt, at indbyggere i de kurdiske provinser rejste til det myndighedskontrollerede Irak og fik udstedt nationalitetspas. En humanitær organisation (5) oplyste supplerende, at nogle irakere, herunder enkelte lokale medarbejdere i organisationen, - havde fået afslag -. på udstedelse af pas, mens andre har fået pas udstedt i ]$bet af relativt kort tid. Der var ikke givet nogen begmndelse for afslagene fra irakisk side. En vestlig diplomatisk repræsentation (2) oplyste, at mandlige irakere er blevet opfordret til at melde sig frivilligt til en ekspeditionsstyrke, der angiveligt skal bruges i stridighederne mellem palæstinenserne og Israel. Kilden forventede en stigning i visumansøgningerne, hvis de frivillige faktisk bliver indkaldt til og lignende. En vestlig diplomatisk repræsentation (I) oplyste, at visse grupper af irakere har forbud mod at få udstedt pas og udrejsetilladelse. Det drejede sig blandt andet om universitetsprofessorer, akademisk ansatte i ministerierne, visse grupper af ingeniører og læger, officerer og politi. Listen over persongrupper, der har udrejseforbud er offentlig, og fremgår ifølge kilden af det irakiske statstidende (Official Gazette of the Republic of Iraq). Ofte indgives ansggning om udrejsetilladelse samtidig med ansøgning om nationalitetspas. Det er imidlertid også muligt at indgive ans~gning om udrejsetilladelse efter pasudstedelsen, hvilket vil være tilfældet, når den pågzldende foretager flere udrejser af Irak. AnsØgning om udrejsetilladelse indgives ligeledes til et af pasdirektoratets kontorer. Samtlige adspurgte kilder oplyste, at prisen for at få udstedt et udrejsevisum er dinarer, hvilket svarer til ca. USD 230. For så vidt ansøgningen om udrejsetilladelse ikke indgives samtidig med pasansøgningen, vil der ligeledes if~lge samtlige kilder ske en nøje gennemgang af de forskellige registre for at sikre, at ans~geren ikke har noget udestående med myndighederne. En diplomatisk reprzsentation (2) oplyste supplerende, at de irakiske sikkerhedstjenester har meddelere placeret i beboelseskvarterer, hvorfor forberedelse til udrejse, f.eks. salg af fast ejendom, møbler, husgeråd etc., straks vil blive marts 2001

16 rapporteret til myndighederne. Alle de adspurgte kilder var enige om, at ingen irakisk statsborger, der har noget alvorligt udestående med myndighederne, legalt vil kunne få udstedt udrejsetilladelse. IfØlge 2 vestlige diplomatiske reprzsentationer (4+5) og 2 internationale humanitzre organisationer (2+5) fremgår det ikke af ansogningen om udrejsetilladelse, hvortil rejsen påtznkes at gi og hvor lang tid udlandsopholdet planlzgges at vare. IfØlge en international humanitzr organisation (l) var det oplagt, at ansøgeren blev spurgt herom. Hvorvidt oplysningerne efterfdgende blev registreret, var kilden uvidende om. En lokal ansat hos en international humanitzr organisation (2) oplyste, at der gzlder szrlige regler for irakiske kvinder, der søger om udrejsetilladelse. Ingen irakisk kvinde, der ikke har opholdstilladelse i et andet land, må udrejse af Irak uden at vzre eskorteret af sin zgtefzlle eller anden mandlig slzgtning. Det betyder, at der i forbindelse med indleveringen af ansøgningen om udrejsetilladelse, ligeledes skal indleveres en anskigning fra den mandlige eskorte. Der skal ligeledes betales dinarer for den mandlige eskortes udrejsevisum. Den pågzldende medarbejder havde derfor s ~gt og fået opholdstilladelse i Dubai, samtidigt med at hun fortsat arbejdede I Bagdad. Ved at fremvise opholdstilladelsen fra Dubai på pasdirektoratets kontor, undgik hun kravet om mandlig eskorte under udlandsopholdet. Angiveligt bliver den mandlige ledsager holdt ansvarlig for kvindens tilbagevenden. Mandlige irakiske statsborgere skal have aftjent vzrnepligten, førend udrejsetilladelse udstedes. Samme kilde oplyste supplerende, at udrejsetilladelsen var et stykke papir, der blev sat fast i passet med en hzfteklamme. En vestlig diplomatisk reprzsentation (1) og en international humanitzr organisation (4) oplyste, at det kunne virke tilfzldigt, til hvem myndighederne udstedte udrejsetilladelse. Det var svzrt for. udenforstående at gennemskue, hvorfor nogle fik udstedt udrejsetilladelse, medens andre fik afslag. Det var ofte n~dvendigt at betale bestikkelse for at få udstedt udrejsetilladelse, også selvoin man ikke havde noget udestående med myndighederne De adspurgte kilder oplyste samstemmende, at korruptionen er meget udbredt i hak. Det er således helt almindeligt at betale bestikkelse til offentlige ansatte i forbindelse med modtagelsen af tjenesteydelser. En FN-organisation i Ainrnan, der arbejder med flygtiiinge, oplyste supplerende, at det kunne tage op til 12 måneder at få udstedt pas i Irak. Betalte man bestikkelse kunne ekspeditionstiden begrznses vccseiitligt. Det samme var tilfældet i forbindelse med hospitalsindlzggelse, ansggning om byggetilladelse etc. Samme organisation anså det for muligt at fa udstedt pas og udrejsetilladelse, selvom rnan havde et udestående med myndighederne. Man havde tillige kendskab til, at en irakisk militzrlzge mod bestikkelse havde fået zndret sin stillingsbetegnelse, hvorefter der kunne udstedes pas og udrejsetilladelse. En humanitzr organisation (2) og 2 vestlige diplomatisk reprzsentationer (3+5) anså det for usandsynligt, oinend ikke helt umuligt, at personer med et alvorligt modsztningsforhold til myndigheder vil om pas og udrejsetilladelse. I givet fald måtte bestikkelsesbeløbet vzre hejt, idet de involverede mbedsinznd risikerede alvorlige repressalier, såfremt det blev at de havde udstedt pas til fters~gte personer. En international humanitzr organisation (5) tilf~jede, at de pågældende i. så Ide måtte have en høj position i pasdirektoratet.

17 En international humanitzr organisation (4) oplyste, at det forekom væsentligt lettere at opnå udrejsetilladelse i dag end tidligere. En FN-organisation i Amman, der arbejder med flygtninge, tilf~jede hertil, at forklaringen kunne vzre, at de irakiske myndigheder Ønskede at lzgge pres på de europ~iske regeringer med et stort antal irakere, der søgte asyl. En anden forklaring kunne vzre, at en stigning i udrejsetallet kunne nedbringe antallet af personer, der modtog rationer og derved lette presset på den humanitzre situation i Irak. Dertil kom ifølge kilden, at eksilirakere normalt sender penge hjem til den tilbageblevne familie, hvilket forbedrede den alvorlige mangel på konvertibel valuta i Irak marts 2001

18 5. Ud- og indrejse af Irak Chefen for den irakiske paskontrol på grznseovergangen mellem Syrien og Irak oplyste, at omkring 30 procent af de personer, der indrejser i (det myndighedskontrollerede) Irak vestfra anvender denne grznseovergang. Resten anvender grznseovergangen mellem Jordan og Irak. Irakere, der er legitimeret med et udenlandsk rejsedokument må forinden indrejsen i Irak have fået udstedt visum på en af de irakiske diplomatiske reprzsentationer i udlandet. Det irakiske paspoliti kontrollerede dagligt irakere, der indrejste via Syrien legitimeret med udenlandske rejsedokumenter. Der var typisk tale om amerikanske, canadiske, tyske og skandinaviske rejsedokumenter. Det var ifølge chefen for grznsekontrollen helt normalt, at irakere med udenlandske rejsedokumenter vender tilbage til Irak for at holde ferie, besoge familie, gøre forretninger etc. Ved indrejsen skal den rejsende udfylde en entry-exit blanket, hvor personlige data, pasnummer, visanummer, besøgsadresse og besggets formål skal anf0res. Indrejsestationen beholder den ene halvdel af blanketten. Den anden halvdel skal afleveres ved udrejsen. En vestlig diplomatisk reprzsentation (3) oplyste, at irakere fra den centrale og sydlige del af Irak, der var kominet i et modsztningsforhold til myndighederne, ville udrejse til Iran, fordi det er mindre risikabelt at krydse grznsen til Iran illegalt end tilsvarende til Syrien og Jordan. En vestlig diplomatisk reprzsentation (2) oplyste, at irakere, der af forskellige årsager Ønskede at forlade det myndighedskontrollerede Irak illegalt, ville udrejse via de kurdiske provinser i nord. Den omfattende grznsekontrol ved overgangsstederne til Jordan og Syrien, hvor flere myndighedspersoner var involveret, og hvor der blev anvendt compute~egistreringer over personer med udrejseforbud, gjorde det mindre sandsynligt, at man kunne bestikke sig igennem kontrollen. En international humanitær organisation (l) oplyste, at det var muligt at bestikke grznsekontrollen ved overgangene til Syrien og Jordan til at tillade udrejse. En FN-organisation i Amman, der arbejder med flygtninge, oplyste, at den irakiske grznsekontrol var mindre strikt i dag end tidligere, måske fordi myndighederne kan se en fordel i, at en del irakere forlader landet. Organisationen rettede henvendelse til den jordanske grznsekontrol i de tilfzlde, hvor en irakisk asylans0ger anførte at vzre udrejst illegalt. De jordanske myndigheder kunne herefter oplyse, hvorvidt den pågzldende var legalt indrejst i Jordan, legitimeret med zgte irakisk nationalitetspas. Det var muligt at udre.jse på forfalskede dokumenter til Jordan, ligesom bestikkelse af grznsekontrolpersonalet var en mulighed. En vestlig diplomatisk reprmentation (I) oplyste, at det ikke var inuligt at bestikke grrensekontrollen til Jordan og Syrien til at tillade udrejse, hvis man ikke var i besiddelse af pas og udrejsetilladelse. Det var muligt i Bagdad at alle slags forfalskede dokumenter. Hvorvidt det var muligt at udrejse på et forfalsket pas og en forfalsket udrejsetilladelse, havde reprzsentationen ingen oplysninger om. En international humanitzr organisation (5) oplyste, at almindelige irakere ikke ville have råd til den store bestikkelse, det i givet fald ville vare n0dvendigt at betale grznsekontrollen for at få lov til at udrejse uden gyldigt pas og udrejsetilladelse. For så vidt angår eventuelle sanktioner overfor irakiske statsborgere, der er udrejst legalt af Irak for efterf~lgende at indrejse i Irak legitimeret med enten irakisk pas eller s id en land ske rejsedokumenter

19 oplyste en international humanitær organisation (l), at man ikke havde oplysninger, der tydede på, at de irakere, der blev tvangsmæssigt tilbagesendt til Irak efter at være blevet meddelt afslag på asyl i Jordan, blev forfulgt ved tilbagevenden til Irak. Organisationen havde ikke kunne finde en differentiering i de irakiske myndigheders behandling af irakiske asylansggere, der vendte tilbage til Irak fra henholdsvis o ord an og fra EuropaIAmerika. De irakiske statsborgere, der vendte hjem efter en asylansøgning i Europa, kunne vzre medlemmer af en af de irakiske sikkerhedstjenester, eller simpelthen "nut cases", det vil sige personer, der tager chancen. Det var imidlertid svært at sige noget generelt om de irakiske myndigheders hvorfor der måtte foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag. Det var umuligt at give nogen garanti for de irakiske myndigheders opfgrsel, der forekom noget arbitrzr. Det var ikke muligt generelt at udelukke, at en tidligere asylansøger kunne pådrage sig myndighedernes vrede. Hvis den hjemvendte iraker havde forladt Irak på grund af oppositionelle aktiviteter eller havde vzret involveret i sådanne aktiviteter udenfor Irak, ville de irakiske myndigheder med sikkerhed reagere med repressalier. Alle irakiske diplomatiske repræsentationer var blevet instrueret om at lette tilbagerejsen for irakere, der måtte gnske at vende hjem. Omkring irakere, der i længere tid havde opholdt sig i Iran, var ved hjælp af organisationen vendt tilbage i 1999 og Man havde ikke kunnet få en aftale i stand med de irakiske myndigheder om at monitorere irakernes reintegration i det irakiske samfund, og kunne derfor ikke udtale sig med sikkerhed om situationen for de hjemvendte irakere. Man havde imidlertid ikke indtil videre modtaget oplysninger om, at de pågældende var blevet forfulgt eller systematisk diskrimineret. En international humanitzr organisation (2) oplyste, at irakiske statsborgere, der var udrejst legalt af Irak, ikke ved en tilbagevenden til Irak ville have problemer med myndighederne på grnnd af udlandsopholdets Izngde eller destination. Organisationen havde flere lokale medarbejdere, der regelmæssigt rejste til vestlige lande for at besgge familiemedlemmer, få lægebehandling og lignende. Medarbejderne kunne rutinemæssigt blive udspurgt af myndighederne ved tilbagekomsten, inen ingen var blevet forfulgt eller chikaneret på grund af udlandsopholdet. En lokal ansat hos organisationen oplyste supplerende, at hun 2 gange havde vzret på udlandsrejse. Den ene gang ledsaget af en bror, den anden af en onkel. Hverken hun eller ledsagerne var blevet udspurgt/afhørt af myndighederne ved tilbagekomsten. Hun havde familie i Danmark og flnskede at besgge landet, såfremt hun kunne få dansk visum. En international humanitzr organisation (3) oplyste, at man ikke havde oplysninger om de irakiske myndigheders reaktionsmfinster overfor irakere, der vendte hjem efter legalt al have forladt landet. En international humanitær organisation (4) oplyste, at irakiske statsborgere, der var udrejst legalt af Irak ikke ved en tilbagevenden til Irak ville have problemer med myndighederne på grund af opholdets Izngde eller destination. Man måtte dog forvente at blive afhgrt om udlaiidsopholdet, herunder om fonnålet med rejsen. Myndighederne har i dag stgrre forståelse for, at irakere rejser til udlandet og sgger opholdstilladelse. For så vidt udrejsen skyldtes de forhold i Irak, som de irakiske myndigheder tilskriver sanktionspolitikken, ville en eventuel asylansggning indgivet i besøgsiandet ikke zndre de irakiske myndigheders reaktionsmønster overfor den tilbagevendende person marts 2001

20 En international humanitzr organisation (5) oplyste, at lokale medarbejdere regelmzssigt besggte organisationens trzningscenter i Jordan. De havde ingen problemer med myndighederne ved tilbagekomsten til 1rakr Andre lokale medarbejdere havde vzret på familiebesg i flere uger i Rom, London og Bangkok og havde ikke haft problemer med myndighederne efter tilbagekomsten til Irak. Man havde kendskab til en anden irakisk statsborger, der havde opholdt sig 2 måneder i Schweiz. Han var vendt tilbage til Irak uden at blive forfulgt eller chikaneret af myndighederne. Han var dog blevet udspurgt om formålet med udlandsopholdet. En international humanitzr organisation (6) oplyste, at irakere, der legalt havde forladt Irak, ikke ville få problemer med myndighederne ved tilbagekomsten til Irak på grund af udlandsopholdet. Det var også tilfzldet, såfremt den pågzldende havde s0gt asyl i besggslandet. De irakiske myndigheder vidste, at ansggning om asyl var et middel til at opnå opholdstilladelse og ikke ngdvendigvis indikerede, at den pågzldende var aktiv indenfor oppositionspolitik. En om udlandsopholdet måtte den tilbagevendte imidlertid nok forvente. En international humanitzr organisation (7) oplyste, at man havde kendskab til 2 irakere, der havde flygtningestatus i Danmark, og som i havde holdt "barselsorlov" i Irak. Organisationen havde også kendskab til andre irakere, der legitimeret med skandinaviske og tyske fremmedpas, indrejste i Irak for at indgå zgteskab, besgge familie, forretninger etc. Man havde endeligt kendskab til en iraker, der havde flygtningestatns i New Zealand og som regelmzssigt rejste ind- og ud af Irak uden at få problemer med myndighederne. Da de irakiske myndigheder ved at udstede pas og udrejsetilladelse havde indikeret, at man ikke havde noget udestående med de udrejsende, ville de pågzldende, selv om de havde s0gt asyl i opholdslandet, ikke få problemer med myndighederne ved tilbagekomsten. Det var organisationens opfattelse, at alene hvis de pågzldende under opholdet i udlandet havde-engageret sig i oppositionel politisk virksomhed, kunne de forvente forf0lgelse ved tilbagekomsten. Organisationen havde endeligt i nogle tilfzlde havde bemzrket sig, at der i Bagdad kgrte irakere mndt i biler med vesteuropziske nummerplader. En FN-organisation i Amman, der arbejder med flygtninge, oplyste, at man ugentligt modtog omkring 60 asylansggninger fra irakiske statsborgere. På årsbasis blev procent af disse meddelt status, resten fik afslag. De irakere, som fik afslag på deres asylansggning, risikerede at blive Ivangsmzssigt tilbagesendt til Irak af de jordanske myndigheder. Det vil sige, at organisationen ved asylvurderingen var bekendt med, at de irakere, der fik afslag, risikerede blive udsendt til Irak, med mindre de frivilligt udrejste. Man havde ikke kendskab til, at de irakere, der havde s ~gt asyl og efterfølgende var blevet tvangsmzssigt returneret fra Jordan, blev forfulgt af de irakiske myndigheder. Man modtog regelmzssigt asylans0gninger fra gengangere, det vil sige irakere, der tidligere havde asyl og som var blevet tvangsmzssigt tilbagesendt. Man havde ikke kendskab til, at de irakiske myndigheder skulle forholde sig anderledes overfor irakere, der havde s~gt asyl i Europa og som efter et afslag var vendt tilbage til Irak. Den mest almindelige begrundelse for at søge om asyl var relateret til den anstrengte humanitzre situation i Irak, herunder især de manglende fremtidsudsigter, manglende lzgelig ekspertiselmedicin ved alvorlige sygdomme og lignende. Man havde i den seneste tid set eksempler på, at irakere, der havde fået afslag på asyl, søgte at skabe et (sur place) grundlag for en ny ved at udfgire aktiviteter for oppositionsgrupper, f.eks. ved at skrive regimekritiske artikler i oppositionsblade og marts

Rapport fra fact-finding mission til Irak. 8.-15. marts 2001. Udlændingestyrelsen

Rapport fra fact-finding mission til Irak. 8.-15. marts 2001. Udlændingestyrelsen 8.-15. marts 2001 Udlændingestyrelsen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG KOMMISSORIUM...3 2. DEN HUMANITÆRE SITUATION I IRAK...5 2.1 INTRODUKTION...5 2.2 OLIE FOR MAD PROGRAMMET...5 2.3 ARBEJDSLØSHED...7

Læs mere

"391 HJ \Tit(- 90~ 17

391 HJ \Tit(- 90~ 17 Styrelsen Udl~ndingestyrelsen, PI,+ nr.: [ 'j' "391 HJ \Tit(- 90~ 17 Til ministeren til orientering vedlæepes Notat om rapport fra fact-finding mission til Irak 8. - 15. marts 2001. Udkast til pressemeddelelse.

Læs mere

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002.

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Statsborger fra Irak Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Ansøgeren er etnisk araber, sunni muslim og stammer

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Kritiseret, at Flygtningenævnets begrundelse for ikke at anse en udlænding for forfulgt på en måde, der berettigede til opholdstilladelse efter udlændingelovens

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Temamøde. Flygtninge på arbejdsmarkedet Dansk Erhverv og VirksomhedsnetværkCabi v/frederik Pretzmann Marts 2016

Temamøde. Flygtninge på arbejdsmarkedet Dansk Erhverv og VirksomhedsnetværkCabi v/frederik Pretzmann Marts 2016 Temamøde Flygtninge på arbejdsmarkedet Dansk Erhverv og VirksomhedsnetværkCabi v/frederik Pretzmann Marts 2016 Vores vision Ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp dertil

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Dagens program > Flygtninges ankomst til Danmark

Læs mere

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011.

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 20. februar 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 09/05239 Filnavn: NOTAT Sagsbeh.: CKO Om meddelelse

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 25. januar 2006 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CWU Fil-navn:

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om BKI nr 54 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning 23. oktober 2015 Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning Konflikten i Syrien/Irak tiltrækker fortsat personer fra Danmark, men antallet af udrejste og hjemvendte har været

Læs mere

ANALYSE November 2009. Før valget: Iraks mindretal. Helle Lykke Nielsen

ANALYSE November 2009. Før valget: Iraks mindretal. Helle Lykke Nielsen ANALYSE November 2009 Før valget: Iraks mindretal Helle Lykke Nielsen Der skal være parlamentsvalg i Irak i januar 2010. Det er anden gang efter Saddamstyrets fald, og selv om den første valgperiode har

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold )

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold ) 1. Hver kontraherende part skal på anmodning fra den anden kontraherende part og uden formaliteter tilbagetage personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse eller

Læs mere

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1 Flygtninge fra Afghanistan 08.03.2011 Side 1 Side 2 Side 3 Afghanistan siden 1979 > 1979-1988: Sovjets invasion > 1988-1996: Borgerkrig > 1996: Taleban overtager magten i Kabul, erobrer 90 % af landet

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere November 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere: A: Resumé og konklusion...

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER

UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbajdsjan Bangladesh Belarus (Hviderusland) Bosnien-Hercegovina Burundi Cameroun Cuba Den Demokratiske Republik

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier Temaeftermiddag I Viborg kommuner 26. marts 2015 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp Side

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Flygtningene kommer fra fra hele verden

Flygtningene kommer fra fra hele verden Nyankomne flygtninge forudsætninger og baggrund Konference: Traumer og overgreb i sårbare familier og hos flygtninge Tirsdag d. 5 september 17 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Integrationsministeriet har herefter modtaget høringssvar fra Flygtningenævnet og Retssikkerhedsfonden.

Integrationsministeriet har herefter modtaget høringssvar fra Flygtningenævnet og Retssikkerhedsfonden. Dato: 23. maj 2007 Kontor: Lovkontoret Sagsbeh.: MMI Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Kontraktsordning for afviste asylansøgere, der samarbejder

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.10.2009 KOM(2009) 562 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Canadas genindførelse af visumpligt for tjekkiske statsborgere,

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt NOTAT Dato: 18. august 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab

Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet Hvem kan søge om løsning fra dansk statsborgerskab? Hvem skal ansøgningen indgives til? Enhver

Læs mere

dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere

dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere April 2008 UDLÆNDINGEAFDELINGEN Den 11. april 2008 J. nr.: 2007-5141-27 + bilag Redegørelse for status på arbejdet

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20.

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 85 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. december 2012 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh:

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens 46, stk. 2.

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens 46, stk. 2. Afgørelser vedrørende overførsel til Malta efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 21. november 2014 og den 21. april 2015 truffet afgørelse i fire prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Flygtningenævnet stadfæstede derfor Udlændingestyrelsens afgørelse.

Flygtningenævnet stadfæstede derfor Udlændingestyrelsens afgørelse. Statsborger fra Indien: Nævnet stadfæstede i sommeren 2013 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en kvindelig statsborger fra Indien. Indrejst i 2012. Flygtningenævnet udtalte: Ansøgeren er kristen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 926 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AD og AI (Alm. del) UUI stillet efter

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Reglerne trådte i kraft den 5. februar 2016 og finder anvendelse fra og med denne dato.

Reglerne trådte i kraft den 5. februar 2016 og finder anvendelse fra og med denne dato. 1. Indledning Vejledning om visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv. 1.1. Regelgrundlaget Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 er der i udlændingelovens 40, stk. 9, indført hjemmel til,

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet.

Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet. MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION Dato: 8. november 2004 Kontor: Ø/A Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet. 1. Gennemførte initiativer 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge BKI nr 61 af 11/12/2000 Offentliggørelsesdato: 20-12-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Hvad sker der, når generalkonsulatet lukker?

Hvad sker der, når generalkonsulatet lukker? Borgermøde 30. Maj 2012 Hvad sker der, når generalkonsulatet lukker? Hvordan håndteres borgerservice sager f.eks. i forbindelse med fængslinger, dødsfald eller natur- og andre katastrofer? Det vil være

Læs mere