Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv"

Transkript

1 Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende indsats adresseret den digitale tilstedeværelse overfor de midtjyske turismeaktører og destinationer. Vi har i den forbindelse bl.a. udgivet en række hands-on håndbøger omkring brug af digitale værktøjer i form af Den digitale værktøjskasse og Effektmåling på sociale medier. Senest har Midtjysk Turisme gennem indsatsen Det professionelle turisterhverv gennemført en lang række kompetenceudviklingstiltag målrettet såvel de midtjyske turismeaktører som destinationer. Tematikkerne for disse tiltag spænder lige fra emner som digital tilstedeværelse til online salg og service. Midtjysk Turisme har gennem forskellige projekter og kommunikationstiltag haft fokus på spørgsmål som: Hvordan møder turismeaktøren den digitale turist gennem kommunikation og markedsføring? og Hvordan opnår de midtjyske destinationer og turismeaktører størst mulig synlighed og salg på det internationale marked med så få omkostninger som muligt?. Disse spørgsmål vurderes stadig at være aktuelle og skal således fortsat indgå som baggrund i udviklingen af denne indsats. Sidst - og ikke mindst - skal dette tiltag indgå som en del af den forandringsproces, der ligger indlejret i indsatsen Det professionelle turisterhverv og som fortsat ses som en væsentlig del af hele projektet; herunder at favne temaerne Digitale Kompetencer, Professionelle Partnerskaber og Fremtidens Turistservice. Problemstilling I takt med gennemførelsen af ovennævnte tiltag har udviklingen omkring online medier medført, at nye medieplatforme har meldt sig på banen med et øget fokus på content marketing og brug af andre og nye kanaler til markedsføring. Som en naturlig følge heraf er der også i turismeerhvervet et generelt øget fokus på og behov for brug af content marketing og samarbejde gennem den turismemæssige værdikæde som metoder til at øge effekten af turisterhvervets markedsføringsindsatser. Imidlertid er disse markedsføringsredskaber knap så kendte og anvendte i turisterhvervet, og der ses en vis usikkerhed blandt aktørerne i forhold til at arbejde med og implementere disse tematikker i deres egne digitale tiltag. Hertil kommer, at der i kølvandet på fremkomsten af mange nye medier og medieplatforme er opstået en række nye begreber, herunder Owned, paid and earned media, som ligeledes er en hensigtsmæssig tilgang i planlægningen af en content marketing strategi i såvel online som offline markedsføringsindsatser. Sidst, og ikke mindst adresseres turismens værdikæde og værdikædesamarbejdet i denne indsats, idet der vurderes at være en hensigtsmæssig synergi og kobling mellem arbejdet Vejlsøvej 51, Bygning O DK-8600 Silkeborg Tel.: CVR-nr.:

2 med content marketing og et tættere værdikædesamarbejde før, under og efter en gæsts besøg med henblik på gensidig markedsføring, salg og service. Formål Formålet med indsatsen er: At adressere betydningen af content marketing og sammenhængen til værdikædesamarbejde over for turisterhvervet og dermed få turismeaktører og destinationer til at se vigtigheden af et samarbejde omkring content marketing og vellykket brug af værdikæden At sætte arbejdet med content marketing ind i konteksten omkring relevante kommunikationsplatforme og medier, herunder i særlig grad online platforme/medier At give eksempler på content marketing og værdikædefokus gennem minimum fire turismerelaterede best cases At udarbejde et slutprodukt der er direkte anvendeligt, praktisk orienteret og handlingsanvisende for den enkelte turismeaktør og destination At engagere og motivere turismeaktørerne og destinationer til at gøre brug af og implementere content marketing i deres egne markedsføringsaktiviteter At sætte fokus på værdien af content marketing med afsæt i en før, under og efter -tilgang i forhold til gæstens besøg, herunder en målrettet prioritering og brug af konkrete målgrupper. Opgavens indhold: Udvikling og udarbejdelse af en håndbog samt online værktøjskasse med fokus på content marketing og værdikædesamarbejde Med baggrund i ovennævnte ønsker Midtjysk Turisme med denne indsats at adressere og samle disse tematikker i et lettilgængeligt og to-delt redskab med det formål at sætte særligt fokus på content marketing og værdikæder og sammenhængen til relevante medier/platforme. Opgavens output skal være to-delt: Der produceres en fysisk håndbog med fokus på generel og basal viden om emnet samt henvisning til en online værktøjskasse Der produceres en online værktøjskasse. Værktøjskassen skal kunne rummes indenfor den eksisterende platform, midtjyskturisme.com, og indeholde handlingsanvisende arbejdsark (se også afsnittet vedr. format) Håndbogen og værktøjskassen skal tage afsæt i følgende: Udfolde content marketing som begreb og anskueliggøre vigtigheden af det i forhold til målgrupper og markedsføring Perspektivere content marketing i forhold til værdikæden med en grundig introduktion og konkrete, handlingsanvisende redskaber til at arbejde med det i turismesammenhænge Sætte fokus på det gode indhold, sprogbrug og forretningsmæssige udbytte

3 Inspirere til at arbejde på nye måder med markedsføring gennem en målrettet målgruppetilgang i forhold til indhold og den turismemæssige værdikæde Give eksempler på, hvordan der kan skabes en tættere kobling mellem turismeaktørernes indhold og destinationens arbejde med content marketing Anvende udvalgte målgrupper fra Midtjysk Turismes målgruppebeskrivelser til at eksemplificere content marketing og værdikædeperspektivet ud fra en før, under og efter -tilgang i forhold til gæstens besøg med særligt fokus på online platforme f.eks.: o før: digitale platforme for markedsføring o under: infoskærme og mobil formidling o efter: loyalitetsopbygning gennem eksempelvis online nyhedsbreve Anskueliggøre content marketing i konteksten omkring owned, paid & earned media Tilvejebringe og/eller producere relevante og handlingsanvisende og onlinebaserede arbejdsark Adressere og beskrive udvalgte medieplatforme fra Den Digitale Værktøjskasse. De respektive platforme udvælges og beskrives overordnet set i den fysiske håndbog og ud fra en nærmere drøftelse med Midtjysk Turisme. Som minimum medtages Facebook, TripAdvisor, YouTube, Instagram & LinkedIn. Udarbejdelse af online arbejdsark i relation til disse platforme er dog ikke omfattet af denne indsats. Udvalgte medarbejdere fra Midtjysk Turisme vil indgå i processen omkring det endelige output samt medvirke til at identificere og opsamle relevante best cases. Som en del af opgaven skal der således afholdes en indledende workshop m.h.p. definition af indhold og format, herunder kortlægning af eksisterende materialer, der skal indgå i værktøjskassen. For så vidt angår den sidste del vil udvalgte medarbejdere fra Midtjysk Turisme ligeledes indgå aktivt som ressource i tilblivelsen af online værktøjskassen. I forhold til online værktøjskassen etableres denne ud fra de tekniske muligheder, der er indbygget i det eksisterende CMS-system under midtjyskturisme.com og med et primært fokus på indhold og brugervenlighed. Det er et ufravigeligt krav, at der i redskabet implementeres tidligere viden og tiltag gennemført af Midtjysk Turisme, herunder: Målgruppebeskrivelser og personaer Materialer/resultater fra tidligere kurser/seminarer i tematikkerne Digital tilstedeværelse og Fremtidens turistservice Materialer og viden omkring værdikædesamarbejder & partnerskaber Midtjysk Turisme er ansvarlig for at tilvejebringe og strukturere dette materiale. Format Formatet skal være et miks af fysisk og digitalt materiale, hvor den digitale del skal kunne rummes indenfor midtjyskturisme.com, der skal fungere som en online værktøjskasse med fokus på best cases, arbejdsark, relevante artikler og viden etc. Det endelige format afklares i samarbejde med Midtjysk Turisme. Det er endvidere et krav, at der er en tydelig sammenhæng mellem den fysiske håndbog og online værktøjskassen.

4 Tilbudsgiver er ansvarlig for den grafiske opsætning af den fysiske håndbog, der leveres i trykklart format. Formidlingskoncept Med det formål at få implementeret værktøjskassen hos de midtjyske turismeaktører og destinationer udarbejdes der som en del af opgaven et undervisnings- /formidlingskoncept med henblik på implementering hos turismeaktører og destinationer i en fase 2. Konceptet skal være i et format, der muliggør implementeringen af værktøjskassen gennem Midtjysk Turismes egne medarbejdere, eventuelt suppleret af eksterne indlægsholdere fra tilbudsgiver eller andre relevante indlægsholdere. Selve implementeringsforløbet er således ikke en del af denne indsats. Målgruppe Midtjyske turismeaktører og destinationer. Output Løsningen af opgaven forventes at kunne indfri følgende output / resultater: Der er produceret en fysisk håndbog samt etableret en online værktøjskasse under midtjyskturisme.com med handlingsanvisende arbejdsark omkring content marketing og værdikæder Der foreligger et koncept for introduktion og implementering af håndbogen og værktøjskassen for turismeaktører og destinationer. Effekter Det forventes, at indsatsen kan indfri følgende effekter: At de midtjyske turismeaktører og destinationer sættes i stand til at arbejde med online kommunikationsredskaber og content marketing med et indholds- og partnerskabsmæssigt sigte for øje At virksomhederne via anvendelse af redskaber til content marketing og værdikædesamarbejde bliver bedre til at tiltrække turister til regionen og derigennem øge antallet af fastansættelser At jobkvaliteten øges, og branchens image forbedres, så rekruttering og fastholdelse af medarbejdere bliver lettere At den producerede håndbog og online værktøjskassen kan integreres og anvendes i undervisningen hos eksisterende og relevante uddannelsesinstitutioner i regionen. Beløbsramme for opgaveløsningen: Den økonomiske ramme for den samlede indsats er max. kr excl. moms. Tilbudsgiver afholder udenfor kontraktsummen selv omkostninger til kontorhold, husleje, udgifter i forhold til rejser og transport samt andre overheadomkostninger.

5 Midtjysk Turisme er økonomisk og praktisk ansvarlig for: løbende sparring og dialog omkring gennemførelsen af indsatsen trykomkostninger af den fysiske håndbog tilvejebringelse af relevant viden og materialer jfr. ovenstående deltagelse med udvalgte medarbejdere i redaktionsgruppen omkring den fysiske håndbog samt den praktiske del af etableringen af online værktøjskassen eventuelle udgifter til den tekniske del af løsningen af online sitet under midtjyskturisme.com. Honorar Der ydes ingen godtgørelse eller honorar for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af oplysninger om indholdet heraf. Kriterier for tildeling af kontrakt Kriteriet for tildeling af kontrakten er: Det økonomiske mest fordelagtige bud. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på følgende underkriterier: 1. Kompetence, viden og erfaring med content marketing og værdikædesamarbejder 2. Pris herunder fordelingen på opgavens indhold. 3. Metodik hvordan tilbudsgiver ønsker at løse opgaven, herunder indhold i den indledende workshop med Midtjysk Turisme og evt. eksterne deltagere samt konceptet omkring den fysiske håndbog. 4. Bemanding, ressourcepersonernes profiler og den interne fordeling af disse ressourcer på opgaven. Disposition for tilbuddet Tilbuddet skal indeholde: Kontaktperson og kontaktoplysninger vedr. opgaven Forslag til opgaveløsning jf. opgavebeskrivelsen. I tilbuddet ønskes der redegjort for, hvorledes opgaven metodisk tænkes løst samt med økonomisk fordeling i de enkelte indsatser. Desuden ønskes der redegjort for samarbejde/sparring med Midtjysk Turisme i forbindelse med løsning af opgaven. Oplysninger om medarbejdere, ressourcer, tidsplan og metode mv. Oplysninger om pris og kalkulation Tilbudsgiveren skal angive priser på dels konsulenttimer og dels på andre ydelser / omkostninger, der evt. kan være i forbindelse med opgaverne. Prisen på konsulentydelser skal opgives i form af timepriser med angivelse af hvilken medarbejderkategori, der er tale om. Priserne angives som nettopriser ekskl. moms i danske kroner. Priserne skal fremstå med gennemskuelighed og enkelthed.

6 Tidsplan for løsning af opgaven: kl.12: Svarfrist for indsendelse af løsningsforslag. Uge 21/2014: Midtjysk Turisme gennemgår indkomne tilbud, kontakter tilbudsgiver for drøftelse af tilsendte tilbud og vælger leverandør Indsatsen gennemføres i denne periode. Der udarbejdes i samarbejde med Midtjysk Turisme en milepæls- og aktivitetsplan for indsatsens gennemførelse. Svarfrist: Forslag til opgaveløsning skal sendes til Karin Buhl Slæggerup på og skal være Midtjysk Turisme i hænde senest den 16. maj Yderligere oplysninger: Kontakt Karin Buhl Slæggerup Telefon: Læs mere om det samlede socialfondsprojekt på under Udvikling.

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster Resultatkontrakt Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [1.5.2008 31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-31-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan nr.: X1 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet 1 IBIZ-Centers fokusområder

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité Nye visuelle identiteter og websites til Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Indhold Introduktion... 3 Om Det Etiske Råd... 3 Om Den Nationale Videnskabsetiske Komité... 4 Beskrivelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere