Digital Photo Printer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Photo Printer"

Transkript

1 Før du begynder Digital Photo Printer DPP-FP85/FP95 Forberedelser Direkte udskrivning Udskrivning fra et PictBridgedigitalkamera Udskrivning fra en Bluetoothkompatibel enhed Udskrivning fra en pc Fejlmeddelelser Betjeningsvejledning Læs "Læs dette først", "Om printerpakker" og denne "Betjeningsvejledning" grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem dem til senere brug. Ejer-registrering Model- og serienumrene står på undersiden af printeren. Noter serienummeret på nedenstående plads. Henvis altid til disse numre, hvis du henvender dig til en Sony-forhandler angående dette produkt. Modelnr.: Serienr. Fejlsøgning Yderligere oplysninger 2008 Sony Corporation Læs de medfølgende "Læs dette først" og "Om printerpakker".

2 ADVARSEL For at mindske fare for brand eller elektriske stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder der har købt DPP-FP95 i USA FORSIGTIG Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne betjeningsvejledning, kan gøre din godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig. Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du ringe til: Sony Customer Information Services Center SONY (7669) Nummeret nedenfor gælder udelukkende forhold vedrørende FCC. Lovgivningsmæssige oplysninger Overensstemmelseserklæring Handelsmærke: SONY Modelnr.: DPP-FP95 Ansvarlig: Sony Electronics Inc. Adresse: Via Esprillo, San Diego, CA 92127, USA Telefonnr.: Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at enheden ikke kan betjenes som ønsket. udstyret forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette på interferensen ved en eller flere af følgende forholdsregler: Drej eller flyt antennemodtageren. Forøg afstanden mellem udstyret og receiveren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, receiveren er tilsluttet. Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/ tv-tekniker for at få hjælp. For kunder i Europa Produktet er blevet afprøvet. Det overholder EMCdirektivets grænser vedrørende brug af tilslutningskabler med en længde på mindre end 3 meter. Bemærk De elektromagnetiske felter på bestemte frekvenser kan påvirke denne digitalfoto-printers billede. Bemærk Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs (svigter), skal du genstarte programmet eller tage kommunikationskablet (USB el.lign.) ud og sætte det i igen. Meddelelse til kunder i lande, hvor EU-direktiver gælder Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For alle forhold omkring service eller garanti henvises der til adresserne i de særskilte service- eller garantidokumenter. Bemærk: Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed af Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser skal give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med installation i private hjem. Dette udstyr udvikler, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interferens på radiotrafik. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens med en given installation. Hvis 2 DA

3 Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer). Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet. BEMÆRKNING TIL KUNDER I DET FORENEDE KONGERIGE Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er udstyret forsynet med et støbt stik, der er i overensstemmelse med BS1363. Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det medfølgende stik, skal der bruges en sikring med det samme amperetal som den medfølgende, og som er godkendt af ASTA eller BSI til BS 1362 (dvs. med - eller -mærke). Hvis det stik, der følger med udstyret, har et aftageligt sikringsdæksel, skal du sørge for at fastgøre det, når du har skiftet sikringen. Brug aldrig stikket uden påsat sikringsdæksel. Kontakt nærmeste Sonyservicecenter, hvis du mister sikringsdækslet. Duplikering, udgivelse eller udskrivning af CD er, tv-programmer, materiale belagt med ophavsret, som f.eks. billeder eller publikationer, og alle andre materialer, som ikke er til egen optagelse eller oprettelse, er begrænset til udelukkende privat eller hjemmebrug. Med mindre du er indehaver af ophavsret eller har opnået ophavsretshavernes tilladelse til duplikering af materialerne, kan brug af sådanne materialer ud over begrænsningen krænke bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret og resultere i krav om skadeserstatning fra ophavsretshaverens side. Vær ved brug af fotobilleder med printeren særligt opmærksom på ikke at krænke bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret. Enhver uautoriseret brug eller modifikation af portrætter kan krænke deres rettigheder. Fotografering af nogle typer af demonstrationer, optrædener og udstillinger kan være forbudt. Anbefalinger vedrørende sikkerhedskopi For at undgå risiko for tab af data forårsaget af utilsigtet betjening eller funktionsfejl på printeren, anbefales det at gemme en sikkerhedskopi af dine data. Information SÆLGER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF ET DEFEKT PRODUKT ELLER BRUGEN AF ET PRODUKT. Sony påtager sig intet ansvar for tilfældige eller følgeskader, eller tab af indholdet af optagelser, som kan forårsages af funktionsfejl på printeren eller hukommelseskort. Bemærkninger om LCD-skærmen Billedet, der vises på skærmen, har ikke den samme billedkvalitet og farve som det udskrevne billede, da visningsmetoder eller -profiler er forskellige fra skærm til skærm. Det viste billede skal derfor kun bruges som reference. Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan misfarves, og det kan forårsage funktionsfejl. Hvis LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i lang tid ad gangen, kan det forårsage funktionsfejl. LCD-skærmen er fremstillet med avanceret teknologi, så mere end 99,99 % af billedpunkterne bruges effektivt. Alligevel kan der forekomme nogle små sorte prikker og/eller lysprikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant kan ses på LCD-skærmen. Disse prikker er normale, og påvirker ikke udskrivningen på nogen måde. I kolde omgivelser kan der komme skygger på billeder på LCD-skærmen. Det er ikke en funktionsfejl. 3 DA

4 Om varemærker og ophavsrettigheder "BRAVIA", BRAVIA Sync,, Cyber-shot,, "Memory Stick",, "Memory Stick Duo",, "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO",, "Memory Stick PRO Duo",, "Memory Stick PRO-HG Duo",, "Memory Stick Micro",,, "Memory Stick-ROM",, "MagicGate" og er varemærker, der tilhører Sony Corporation. HDMI, og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC. Microsoft, Windows, Windows Vista og DirectX er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Intel og Pentium er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Intel Corporation. CompactFlash er et varemærke, som tilhører SanDisk Corporation i USA. eller xd-picture Card er et varemærke, der tilhører FUJIFILM Corporation. er et varemærke, der tilhører FotoNation Inc. i USA. er et registreret varemærke, der tilhører Ichikawa Soft Laboratory. Alle andre firmaer og produkter, der er nævnt heri, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Desuden er " " og " " ikke nævnt i hvert tilfælde i vejledningen. Denne enhed er udstyret med en funktion til ansigtsgenkendelse. Der er anvendt Sony Face Recognition-teknologi udviklet af Sony. Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporations brug af disse mærker sker under licens. Andre varemærker og handelsmærker tilhører deres respektive ejere. Zlib Jean-loup Gailly og Mark Adler. Indeholder bitmap-fonte fra Monotype Imaging Inc. itype er et varemærke, der tilhører Monotype Imaging Inc. Bemærkning til brugere Program 2008 Sony Corporation Dokumentation 2008 Sony Corporation Alle rettigheder forbeholdes. Denne betjeningsvejledning, og den software der er beskrevet heri, må ikke helt eller delvist gengives, oversættes eller omsættes til maskinlæsbart format uden forudgående skriftlig godkendelse fra Sony Corporation. SONY CORPORATION KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, I ANLEDNING AF, ELLER I FORBINDELSE MED DENNE BETJENINGSVEJLEDNING, SOFTWAREN ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER BRUGEN HERAF, HVAD ENTEN DET BASERES PÅ ERSTATNING, KONTAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE. Hvis du bryder forseglingen på hylstret i CD -ROMpakken, accepterer du alle vilkår og betingelser i denne aftale. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du straks levere disken uåbnet tilbage til forhandleren, hvor du købte den, sammen med resten af pakken. Sony Corporation forbeholder sig ret til uden varsel, på et hvilket som helst tidspunkt at foretage modifikationer i denne betjeningsvejledning og i de oplysninger, der er indeholdt heri. Den software, der beskrives heri, kan også være underlagt vilkårene i en særskilt brugerlicensaftale. De designdata, f.eks. prøvebilleder, som denne software indeholder, må ikke modificeres eller duplikeres, ud over til personlig brug. Enhver uautoriseret duplikering af denne software er forbudt i henhold til lovgivning om ophavsret. Bemærk, at uautoriseret duplikering eller modifikation af portrætter eller værker, som er belagt med ophavsret, kan krænke rettighedsindehavernes rettigheder. Der kan blive henvist til de medfølgende "Læs dette først" og "Om printerpakker", når der er detaljerede forklaringer i folderen. Om afbildninger og screenshots, der bruges i denne vejledning Afbildninger og screenshots, der bruges i denne vejledning, er for DPP-FP95, med mindre andet er angivet. 4 DA

5 Indholdsfortegnelse Før du begynder Delenes betegnelser...7 Forberedelser Kontrollere pakkens indhold...9 Sætte farvebåndet i...9 Lægge printerpapir i...10 Tilslutte til vekselstrømskilden...12 Direkte udskrivning LCD-skærmdisplay...13 En forhåndsvisning af billeder...13 Index View...14 Grundlæggende udskrivning...15 Sætte et hukommelseskort i...15 Udskrivning af udvalgte billeder...16 Bruge avanceret udskrivning...18 Korrigere et mislykket foto automatisk (AUTO TOUCH-UP)...20 Redigering af et billede...21 Forstørrelse og formindskelse af en billedstørrelse...21 Flytning af et billede...21 Rotering af et billede...21 Justering af et billede...22 Tilføje et specialfilter til et billede...22 Korrigering af røde øjne...24 Udskrivning af et redigeret billede.25 Gemme et redigeret billede...25 Udføre "CreativePrint"...26 Lave en scrapbog Lave en kalender Indkopiere en meddelelse på et billede Tilføje en ramme Lave layout-udskrifter Lave et ID-foto Udføre Batch-udskrift (Index Print/ DPOF Print/Print All)...33 Fremvise en billedfremvisning...34 Vise billedfremvisningen Reservere udskrivning Udskrivning Filbetjening...35 Kopiere billeder Sletning af udvalgte billeder Formatere en Memory Stick Ændring af opsætning af udskrift...38 Ændring af opsætning af display/ printer...41 Udskrivning fra et high definition-tv...43 Tilslutning til et tv Udskrivningsprocedurer Om Control for HDMI Om BRAVIA PhotoTV HD Hvad er "BRAVIA Sync" Udskrivning fra en ekstern enhed...46 Fortsættes 5 DA

6 Udskrivning fra et PictBridge-digitalkamera Udskrivning fra et PictBridgedigitalkamera...47 Udskrivning fra en Bluetooth-kompatibel enhed Udskrivning fra en Bluetoothkompatibel enhed...48 Kompatible profiler for Bluetoothkommunikation Forberedelser: tilslutte DPPA-BT1. 48 Udskrivning Overføre et billede til et hukommelseskort Udskrivning fra en pc Udskrivning fra en pc...51 Installation af softwaren...51 Systemkrav Installere printerdriveren Afinstallere printerdriveren Installere Picture Motion Browser.. 55 Afinstallere Picture Motion Browser Udskrivning af fotos fra Picture Motion Browser...56 Registrere en browsing-mappe Standse udskrivning Udskrivning fra et almindeligt softwareprogram Fejlmeddelelser Hvis der vises en fejlmeddelelse...62 Fejlsøgning Hvis der opstår problemer...65 Hvis der opstår papirstop...77 Rensning...78 Yderligere oplysninger Forsigtighedsregler...79 Om sikkerhed...79 Om montering...79 Om rensning...80 Om begrænsning af duplikering...80 Om hukommelseskort...80 Memory Stick...80 SD Card...81 xd-picture Card...82 CompactFlash-kort...82 Bemærkninger om brug af hukommelseskort...82 Specifikationer...83 Udskriftsområde...85 Ordliste...86 Indeks DA

7 Før du begynder Delenes betegnelser Se de sider, der er angivet i parentes, for nærmere oplysninger. Afbildningerne gælder for DPP-FP95. Knapperne på DPP-FP85 har de samme placeringer og betegnelser, selv om LCDskærmen er af en anden størrelse. Printerens frontpanel A 1 (tænd/standby) -knap/standbyindikator B MENU -knap C (Index View) (zoom ud)/ (zoom ind) -knapper (.side 15) D LCD-skærm type 2,5 DPP-FP85 type 3,6 DPP-FP95 Før du begynder E ENTER -knap F Retnings (g/g/f/f) knapper G AUTO TOUCH-UP-knap (.side 20) H PRINT -knap/indikator I CANCEL -knap J Memory Stick PRO (Standard/ Duo) -slot (.side 15) K SD Card/ xd-picture Card-slot (.side 15) L CompactFlash-kort-slot (.side 15) M Låg til papirbakkerum N Papirbakkerum (.side 11) O Tilslutningsindikator P Udkastknap til farvebånd (.side 9) Q Farvebånd (medfølger ikke) (.side 9) R Låg til farvebåndsrum (.side 9) Fortsættes 7 DA

8 Printerens bagpanel A Håndtag Som afbildet nedenfor, skal håndtaget hæves, når printeren bæres. Når du bruger printeren, skal håndtaget lukkes til den originale position. Printerens venstre sidepanel E HDMI OUT (udgang) -stik (.side 43) Når printeren bruges med et HD-tv, skal et HDMI-kabel forbindes til dette stik. F USB-stik (.side 53) Når printeren bruges i PC-indstilling, skal et USB-kabel forbindes til dette stik. G PictBridge/EXT INTERFACE-stik (.side 46 til 48) Når du bruger et PictBridge-kompatibelt digitalkamera, en mass storage-enhed som f.eks. en USB-hukommelse, en Bluetooth USB-adapter (DPPA-BT1*) eller en anden ekstern USB-enhed, skal den forbindes til dette stik. (* DPPA-BT1 Bluetooth USB-adapteren sælges ikke overalt.) Bemærkninger Når du bærer printeren, skal hukommelseskort, eksterne enheder, papirbakke, lysnetadapter og andre kabler tages ud. Ellers kan der opstå funktionsfejl. Når du bruger DPP-FP95, skal LCD-panelet indstilles til dets originale position. B Ventilationshuller C Papirudgang D DC IN 24 V-stik (.side 12) Forbind den medfølgende lysnetadapter til dette stik. Forbind derefter lysnetadapteren og stikkontakten med lysnetledningen. 8 DA

9 Forberedelser Kontrollere pakkens indhold Kontroller, at følgende tilbehør er leveret med printeren. Papirbakke (1) Lysnetadapter (1) Lysnetledning *1 (1) Rensepatron (1)/Renseark (1) CD-ROM (Windows Printer Driver-software Ver.1.0 og Picture Motion Browser Ver.3.0) (1) Betjeningsvejledning (dette hefte) (1) Læs dette først (1) Om printerpakker (1) Garanti (garanti ydes ikke i alle lande.) (1) Sony Slutbrugerlicensaftale (1) *1 Stikkets udformning og lysnetledningens specifikationer er forskellige, afhængigt af det land hvor printeren er købt. Sætte farvebåndet i 1 Træk i låget til farvebåndsrummet og åbn det. 2 Isæt farvebåndet i pilens retning, så det klikker på plads. 3 Luk låget til farvebåndsrummet. Forberedelser Om Sony printerpakker (medfølger ikke) Brug en farveprinterpakke fra Sony (ekstraudstyr), der er beregnet til printeren. Se den medfølgende "Om printerpakker" for nærmere oplysninger. Tage farvebåndet ud Skub udkastknappen op, og tag det brugte farvebånd ud. Fortsættes 9 DA

10 Bemærkninger Undgå at berøre farvebåndet eller at opbevare farvebåndet i støvede omgivelser. Fingeraftryk eller støv på farvebåndet kan forringe udskriftskvaliteten. Spol ikke farvebåndet tilbage, og brug ikke det tilbagespolede farvebånd til udskrivning. Udskrivningsresultatet bliver ringe, og der kan opstå funktionsfejl. Hvis farvebåndet ikke klikker på plads, skal det tages det ud og derefter sættes i igen. Kun hvis farvebåndet er så løst, at det ikke kan sættes i, kan du stramme det op ved at spole det i pilens retning. Lægge printerpapir i 1 Åbn låget til papirbakken. Hold på delene på begge side af låget til papirbakken (vist med pile), og åbn låget til papirbakken. Spol ikke båndet i de retninger, der er vist her. Farvebåndet må ikke skilles ad. Træk ikke farvebåndets bånd ud. Tag ikke farvebåndet ud, mens der udskrives. Undgå at anbringe farvebåndet på steder, der er udsat for høje temperaturer, høj fugtighed, meget støv eller direkte sollys. Opbevar det mørkt og køligt, og brug det inden for en kort periode fra fremstillingsdatoen. Afhængigt af opbevaringsforholdene kan farvebåndet forringes. Brug af sådanne farvebånd kan påvirke resultaterne af udskriften. Sony kan ikke garantere eller kompensere for dette. 2 Læg printerpapiret i papirbakken. 10 DA

11 3 Luk låget til papirbakken. 4 Åbn skydelåget. For at undgå papirstop eller funktionsfejl på printeren skal følgende overholdes før udskrivning: Skriv ikke på printerpapiret. Sæt ikke klistermærker eller stempler på printerpapiret. Når du lægger printerpapir i papirbakken, må det det samlede antal ark printerpapir ikke blive mere end 20. Læg ikke forskellige typer printerpapir sammen i papirbakken. Udskriv ikke på brugt printerpapir. Udskrivning af et billede to gange på samme ark forbedrer ikke kvaliteten af det udskrevne billede. Brug kun printerpapir, der er beregnet til denne printer. Brug ikke printerpapir, der er udkastet uden at blive trykt. Forberedelser 5 Sæt papirbakken ind i printeren. Bemærkninger Du kan lægge op til 20 ark printerpapir i. Bladr printerpapiret grundigt igennem. Læg printerpapiret i med beskyttelsesarket opad. Fjern derefter beskyttelsesarket. Læg printerpapiret i med udskriftsoverfladen (siden uden aftryk) opad. Rør ikke ved udskriftsoverfladen. Fingeraftryk eller snavs på udskriftsoverfladen kan forringe udskriftskvaliteten. Printerpapiret må ikke bøjes, og det må ikke adskilles ved perforeringerne før udskrivning. Bemærkninger om opbevaring af printerpapiret For at opbevare printerpapir i bakken skal du tage papirbakken ud af printeren og lukke papirbakkens skydelåg. Undgå at opbevare papiret, så de trykte forsider er i berøring med hinanden eller i kontakt med gummieller plastprodukter, herunder vinylklorid eller plastificeringsmiddel, i længere tid ad gangen. Der kan opstå farveforandringer eller forringelse af det udskrevne billede. Undgå at anbringe printerpapiret på steder, der er udsat for høje temperaturer, høj fugtighed, meget støv eller direkte sollys. Når du opbevarer delvist brugt printerpapir, skal det opbevares i den originale emballage eller en lignende emballage. 11 DA

12 Tilslutte til vekselstrømskilden 1 Sæt lysnetadapterens stik i DC IN 24 V-stikket på printerens bagside. 2 Forbind lysnetledningens ene stik til lysnetadapterens stik, og det andet stik til stikkontakten. 10 cm Bemærkninger Printeren må ikke placeres et ustabilt sted, f.eks. på et vakkelvornt bord. Der skal være tilstrækkelig plads omkring printeren. Printerpapiret kommer frem bagfra nogle gange under udskrivning. Der skal være mindst 10 cm plads bag ved printeren. Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig stikkontakt i nærheden. Hvis der opstår problemer, mens du bruger adapteren, skal du straks slå strømmen fra ved at trække stikket ud af stikkontakten. Kortslut ikke lysnetadapterens stik med en metalgenstand, da det kan forårsage funktionsfejl. Brug ikke lysnetadapteren på et indelukket sted, f.eks. mellem en væg og møbler. Når du er færdig med at bruge lysnetadapteren, skal lysnetledningen afbrydes fra printerens DC IN 24 V-stik og fra vekselstrømskilderne. Printeren er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den er tilsluttet til en stikkontakt, heller ikke hvis printeren er slukket. Lysnetledning Lysnetadapter Til stikkontakten Sådan bruges printeren i udlandet - Strømkilder Du kan bruge printeren og lysnetadapteren (medfølger) i alle lande, hvor strømforsyningen er inden for 100 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Brug om nødvendigt en almindelig stikadapter [a], alt efter stikkontakten [b]. AC-S2422 Brug ikke en elektrisk transformer (rejseomformer), da det kan forårsage funktionsfejl. 12 DA

13 Direkte udskrivning LCD-skærmdisplay En forhåndsvisning af billeder On-screen Display: On Du kan ændre forhåndsvisningen af billeder ved at indstille " On-screen Display" fra Display/Printer setup-menuen. For at vise et andet billede skal du trykke på g/g. A Indgang/indstilling-indikatorer Indgang-indikatorer og information om indstillinger for et billede vises. Ikoner Betydning Memory Stick -indgang CompactFlash -kort-indgang SD Card -indgang xd-picture Card -indgang On-screen Display: Off Ekstern enhed-indgang Indikator for beskyttelse Indikator for DPOF-forvalgt udskrivning Indikator for associeret fil (Vises når der er en associeret fil, f.eks. en videofil eller en miniaturebilledfil fra .) Angiver Date Print "On." Direkte udskrivning On-screen Display: Details Angiver Date Print (Date/Time) "On". Angiver "Pattern 1" (Borders). Angiver "Pattern 2" (Borders). Angiver Pages Per Sheet 4 "On". Angiver Pages Per Sheet 9 "On". Angiver Pages Per Sheet 16 "On". B Antal valgte billeder/samlet antal billeder C Farvebånd-indikator P: Postkort-format C: Rensepatron Fortsættes 13 DA

14 D Billednummer (mappenummerfilnummer)* (*Kun DCF-kompatible filer. For andre filformater bliver kun en del af filnavnet vist.) E Tips ved betjening F Optage- eller gemt dato (år/måned/ dag) G Indstilling af antal udskrifter H Visning af detaljerede oplysninger Index View "by date" Billederne opføres efter optage- eller gemt dato. Index View Viser en liste over de billeder, der er gemt på det valgte medium (Index View). Du kan skifte indeksvisningen ved at vælge "by Filename" eller "by date" på Index View-menuen. Index View " by Filename" Billederne opføres i rækkefølge efter deres filnavne. A Markør (orange ramme) Du kan flytte markøren (valget) ved at trykke på g/g/f/f. B Indstilling af antal udskrifter C Tips ved betjening D Rullefelt Angiver billedets placering blandt det samlede antal billeder. E Optagedato (år, måned og dag) Bemærk Når antallet af billeder er mere end 2.000, kan billederne ikke vises efter dato. Billederne vises efter filnavne. 14 DA

15 Skifte forhåndsvisningen af billeder og indeksvisning Du kan skifte visningen som følger: Sådan vises indeksvisningen I en forhåndsvisning af billeder skal du trykke på (Index View)/ (Reduce). Når et billede forstørres, skal du trykke gentagne gange på. Et billede formindskes indtil det originale forhold, og derefter vises indeksvisningen. Sådan vises en forhåndsvisning af billeder I indeksvisningen skal du trykke på g/g/f/f for at flytte markøren til det ønskede billede, og trykke på ENTER eller (Enlarge). Displayet skifter fra indeksvisningen til en forhåndsvisning af billeder. Sådan forstørres et billede I en forhåndsvisning af billeder skal du trykke gentagne gange på (Enlarge). Billedet forstørres op til 5 gange det originale forhold. Grundlæggende udskrivning Sætte et hukommelseskort i Med mærkatsiden opad sættes et hukommelseskort ("Memory Stick," "Memory Stick Duo," CompactFlash-kort, SD Card eller et xd-picture Card), der indeholder billeder til udskrivning, ind i den korrekte slot, så det klikker godt på plads. Se side 80 til 82 vedrørende de typer hukommelseskort, du kan bruge med printeren. Tilslutningsindikator Direkte udskrivning Med mærkatsiden opad (xd-picture Card, SD Card, CompactFlash-kort eller "Memory Stick" ("Memory Stick Duo") fra venstre) Sådan udkastes et hukommelseskort Tag hukommelseskortet langsomt ud af slotten i modsat retning af den retning, det blev sat i. Fortsættes 15 DA

16 Bemærkninger Sæt kun det hukommelseskort i, som du vil bruge til udskrivning. Hvis der sættes flere hukommelseskort i, prioriteres det første hukommelseskort, du satte i. Printeren understøtter både standard og små størrelser. En Memory Stick Duo-adapter er ikke nødvendig. SD Card/ xd-picture Card-slotten registrerer automatisk korttypen. For at bruge et hukommelseskort skal du følge fremgangsmåden beskrevet på side 80 til 82. Udskrivning af udvalgte billeder I dette afsnit forklares, hvordan du viser billederne på et hukommelseskort eller en ekstern enhed på printerens LCD-skærm og udskriver de valgte billeder (direkte udskrivning). Se side 46 vedrørende udskrivning fra en ekstern enhed, 1 Tryk på 1 (tænd/standby) for at tænde printeren. Printerens standby-indikator lyser gul/ grøn. Et billede gemt på hukommelseskortet eller en ekstern enhed vises på LCD-skærmen. 2 Tryk på g/g for at vise det billede, du vil udskrive. 3 Indstil antallet af udskrifter. For at udskrive en kopi af det viste billede skal du springe denne procedure over og gå videre til det næste trin. Tryk på ENTER for at vise indikatoren for antal udskrifter. Tryk derefter på f/f for at angive antallet af udskrifter, og tryk på ENTER. 4 Tryk på PRINT. Mens PRINT-knappen lyser grøn, er printeren klar til udskrivning. Alle billeder med indstilling af antal udskrifter udskrives. Sådan udskrives flere billeder Gentag trin 2 og 3. Sådan ændres antallet af udskrifter Vis det billede, hvis antal udskrifter du vil ændre, og tryk på ENTER for at vise indikatoren for antal udskrifter. Tryk derefter på f/f for at indstille antallet af udskrifter, og tryk på ENTER. Hvis du vælger "0", annulleres udskrivning. Forstørre et billede der skal udskrives (Beskære udskrift) Tryk på (Enlarge). Du kan forstørre et billede op til 5 gange det originale forhold. Tryk på PRINT, så forhåndsvisningen af udskriften vises. Tryk på PRINT igen for at udskrive forhåndsvisningen af billeder. For at få den originale størrelse igen skal du trykke på (Reduce). Bemærkninger Printeren må aldrig flyttes eller slukkes, mens den er ved at udskrive: farvebåndet kan sætte sig fast, eller der kan opstå papirstop. Hvis du slår strømmen fra, skal du lade papirbakken sidde i og tænde printeren. Når papiret er udkastet, kan du fortsætte udskrivning. Tag ikke papirbakken ud under udskrivning. Ellers kan der opstå funktionsfejl. Printerpapiret kommer frem et par gange under udskrivning. Undgå at berøre eller trække i det papir, der kommer frem. Se side 77, hvis printerpapiret har sat sig fast. 16 DA

17 Om indbyggede billeder Hvis du trykker på ENTER, når der ikke er tilsluttet noget til printeren, vises de billeder, der findes i printeren. Du kan udskrive eller justere de indbyggede billeder. Om valg af indgang Printeren er ikke udstyret med en indgangsvælger. Når du tilslutter et hukommelseskort eller en ekstern enhed til printeren, vises billeder på de tilsluttede medier automatisk. Hvis der er tilsluttet flere hukommelseskort eller en ekstern enhed, får det først tilsluttede medium forrang. Når du tænder printeren med flere medier sat i eller tilsluttet, registrerer printeren mediet i rækkefølgen "Memory Stick," CompactFlashkort, SD Card, xd-picture Card og en ekstern enhed tilsluttet til PictBridge/EXT INTERFACE-stikket. Om demonstration Når der er forløbet 5 sekunder, og der ikke er tilsluttet et hukommelseskort eller en ekstern enhed, indstilles printeren på demonstration. Hvis du trykker på en knap, eller tilslutter et hukommelseskort eller en ekstern enhed, slutter demonstrationen. Direkte udskrivning 17 DA

18 Bruge avanceret udskrivning Betjening med printerens knapper Tryk på MENU. AUTO TOUCH-UP AUTO TOUCH-UP-justering.side 20 Ud over automatisk Auto Fine Print5- justering udføres følgende justeringer: Skin Smoothing Exposure Correction (med brug af ansigtsregistrering) Focus Correction Red-eye Correction Du kan bruge AUTO TOUCH-UP-justering under Edit- eller CreativePrintmenubetjening. Tryk på g/g for at vælge et ønsket punkt, og tryk derefter på ENTER. For at afslutte menuen skal du trykke på MENU igen. 1 Edit.side 21 Du kan justere størrelse, position, farvetone eller andre egenskaber for det valgte billede. Punkter Procedurer Mindsker røde øjne. Punkter Procedurer / Forøger eller formindsker størrelsen på et billede. Flytter et billede. Roterer et billede. Justerer et billedes kvalitet. Tilføjer et filter til et billede. Ophæver den netop udførte redigering, og indstiller igen billedet, som det var før redigering. Gemmer det redigerede billede. Hvis du trykker på AUTO TOUCH-UP-knappen, justeres eksponering, fokus, røde øjne og andre korrigeringer automatisk. Udskriver et redigeret billede. Afslutter Edit-menuen. 18 DA

19 2 CreativePrint.side 26 Du kan lave en kalender, et id-foto eller andre avancerede udskrifter. Scrapbook Calendar Superimpose Frame Layout Print ID Photo 3 Batch Print.side 33 4 Slideshow.side 34 Du kan få batch-udskrift som f.eks. "Index Print", "DPOF Print" og "Print All". Index Print Du kan udføre en billedfremvisning af billederne gemt på et hukommelseskort eller en ekstern enhed. Du kan også udskrive en billedfremvisning af "CreativePrint"-udskrifterne. Direkte udskrivning 5 Print setup 6 Display/Printer setup.side 38.side 41 7 File operation.side 35 Kopiering af billeder mellem hukommelseskort Sletning af et billede Formatering af en Memory Stick 19 DA

20 Korrigere et mislykket foto automatisk (AUTO TOUCH-UP) 1 Vis det billede, du vil justere, og tryk derefter på AUTO TOUCH-UP. Justering af det valgte billede starter. Resultaterne af justeringen bliver vist på skærmen. Når et menneskeansigt registreres, vises ansigtet med ramme, når justeringerne behandles. Sådan kontrolleres resultatet af justeringen mere tydeligt: Tryk på for at forstørre billedet. (Billedet bliver ikke forstørret, når det udskrives.) Sådan vises det originale billede (før justeringer) igen Tryk på AUTO TOUCH-UP. For at vise det justerede billede skal du trykke på AUTO TOUCH-UP igen. Hvis du har indstillet antal udskrifter for flere billeder Alle billeder med indstilling af antal udskrifter justeres. For at vise andre billeder skal du trykke på g/g. Sådan ændres antallet af udskrifter Tryk på ENTER for at vise indikatoren for antal udskrifter. Tryk derefter på f/f for at indstille antallet af udskrifter og tryk derefter på ENTER. 2 Tryk på PRINT. Udskrivning af de(t) valgte billede(r) starter. Bemærkninger Efter AUTO TOUCH-UP-justering kan du ikke lave en beskåret udskrift af et billede, der er blevet forstørret ved at trykke på. Afhængigt af billedet bliver et ansigt ikke altid registreret automatisk. Hvis ansigtets lysstyrke ikke justeres korrekt, skal du vælge "Adjust" fra Edit-menuen for at justere lysstyrken manuelt (side 22). Afhængigt af billedet bliver uskarphed ikke altid korrigeret. I så fald skal du bruge "Sharpness"- funktionen fra Adjust i Edit-menuen til at justere skarpheden manuelt (side 22). Formindskelse af uskarphed aktiveres ikke for udtværing forårsaget af kamerarystelser. Afhængigt af billedet bliver røde øjne ikke altid korrigeret. I så fald skal du udføre korrigering af røde øjne for at justere røde øjne manuelt (side 24). Printerens funktion til automatisk korrigering af røde øjne bruger teknologi fra FotoNation Inc. i USA. Printerens "Skin Smoothing"- korrigeringsfunktion bruger teknologi fra Ichikawa Soft Laboratory. Råd Justering aktiveres kun for det billede, der er ved at blive udskrevet. Det originale billede bliver ikke justeret. 20 DA

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Opret en ny kalender via Create-menuen... 16

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Opret en ny kalender via Create-menuen... 16 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Photo Calendar (Kalender) 5 Photo Book (Fotobog)... 6 Contact Sheet (Kontaktark) 7 Billedpakke 8 Photo Collage (Foto collage) 8 Lave et Greeting Card (lykønskningskort)

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer.

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem beskrivelse LCD skærmen viser OUT OF CARDS Årsag/løsning 1. Tjek om kort magasinet er tomt. Fyld op hvis nødvendigt. 2. Tryk på front knappen

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere