Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre. Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre. Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering -"

Transkript

1 Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering

2 Othello - et plejecenter med smag for livet... Othello er indviet i 2009, tegnet af Cubo arkitekter og placeret centralt i byen og med altan og udsigt l grønne omgivelser fra alle 5 etagers i alt 119 lejligheder og stueetagens dagcenter med 45 daglige brugere. Plejecenteret er kommunalt ejet og arbejdsplads for over 100 personer. Der er fællesfaciliteter for både beboere og dagcenterbrugere. Her er cafe og køkken, fysioterapi og tandlæge, fælles opholdsarealer med køkken, kiosk mv. Ambi onen er at være Fredericia Kommunes mest a rak ve plejecenter - et sted at være stolt af. Sætninger fra beskrivelser af værdier på stedet som: vi rager op, vi tør og vi gør - er kendetegnende for Othello og livet her. For at have en god lværelse, er en god og omsorgsfuld pleje meget vig g. Denne del kan personalet udføre, men vi kan ikke ersta e gode venner og pårørende. Derfor er det vig gt at den nære kontakt fortsæ er, selv om man er y et på plejehjem. På Othello sæ er vi stor pris på at pårørende deltager i husets arrangemeneter. Desuden er der mange opgaver, som alle kan have glæde af at pårørende tager sig af. Eksempelvis indkøb- gåture- deltagelse i lægebesøg, kontrol eller indlæggelse på sygehuset. Fra Othellos hjemmeside.. Ud over at ville være et leve-bo miljø med alt hvad det indebærer, har der i lblivelsesprocesssen været ønsker om at indarbejde kunst, lyd og lys som vig ge brikker. Selve huset lever i høj grad op l de te, men uderummene mangler helt at blive bearbejdet. Fakta og baggrund

3 Længst muligt i eget liv... At være i sit eget liv... betyder her at kunne påvirke sit liv, have muligheder for at fortsæ e de interesser, gøremål og rela oner, man har opbygget livet igennem på en posi v måde, i den udstrækning man formår. At stadig blive set, som den man er og beholde sin iden et er altafgørnede. Hvis man kan være i sit liv sådan, er chancen for at trives god, både psykisk og fysisk. Og når den er god, op meres den posi ve cirkel og alle ressourcer bruges bedst muligt. På Othello plejecenter er der fokus på de e, både af hensyn l de menneskelige værdier, men også de økonomiske - det hænger sammen. Hvordan får vi så sat den posi ve cirkel i gang.? Vi vil underbygge det liv, der naturligt er omkring os: nemlig naturens og menneskenes - skabe rammer og situa oner, der sæ er disse posi ve kræ er i gang. Idé og afsæt for projektet

4 Vi gør det sammen... Processen at omskabe uderummene l mo vatorer for posi v energiop mering har været langt omkring. Værdierne og missionen for Othello formuleredes allerede af de 4 ledere inden huset og uderummene var færdige... men uderummene blev af økonomiske årsager ikke prioriteret med andet med de nødvendige s er, a aldspladser og p-pladser. Der er dog etableret afgræsning med får, som allerede giver mange posi ve e ekter og oplevelser- besøg af børnehaver mv. Liv ltrækker mere liv.. Derfor har behovet og lysten længe været der for at op mere uderummene. Ledere, personale og beboere, pårørende og naboer har samlet input l indholdet i uderummene - og HedeDanmarks specialafdeling AG Gruppen har sammen med dem udviklet idéer og indhold og landet dem i de e projekt. Den videre udformning og udførelse er tænkt som et tæt samarbejde mellem personale, brugere og HedeDanmark- vi udvikler og anlægger i eet..og bruger sammen vores ressourcer og kompetancer bedst muligt. Helt i tråd med projektets grundidé. Da Othellos grund ligger meget centralt placeret i byen tæt ved banegården og med en gennemgående s og en lille kommunal skov som nabo, bliver uderummene også en del af byens rum. Netop denne synergi er vig g for idéen og stedet: at være længst muligt i eget liv - og være en del af samfundslivet længst muligt Fredericia Kommune er informeret om denne proces og er en mulig samarbejdspartner mht. l de kommunale arealer og s er op l og gennem området. Processen og parterne

5 Før og efter...hvad er forskellen?.. og hvordan måler vi det? Projektet her vil gerne bidrage l en viden om og afprøvning af, hvordan vi op merer ressourcer hos mennesker - her speci kt i ældresektoren- og hvilken e ekt det har - også økonomisk. Derfor tænkes gennemført undersøgelser/målinger af lfredshed, fysisk formåen, grad af social interak- on, sundheds lstand og de økonomisk ressourcer der bruges her l. Undersøgelserne udføres af kultursociolog i samarbejde med personale og sundhedsfolk før og e er omlægning af uderummene og de lkny ede ltag. Materialet og resultaterne lægges løbende ind som en del af Othellos hjemmeside og vil blive en levende del af denne.. Formålet er at kunne a æse hvilke ltag, der har effekt/ikke e ekt, på hvad og hvor stor e ekt. Hvad betyder noget når man i andre sammenhænge står i lignende problema kker.? Og sparer vi økonomiske ressourcer ved at sæ e en iboende natur-og menneskerbaseret ressourcegenerering igang.? Undersøgelse - måling og e ekt

6 Livets forskellige veje... Livet udfolder sig på mange måder hos et menneske. Vejene i livet er mange og forskellige, og er et godt billede på det at bevæge sig gennem et liv. Vejsystemet er udformet sådan, at man kan gå kortere eller længere ture, udbygge dem i sværhedsgrad og kombinere dem e er lyst og formåen. Nogle veje er vildveje - svære veje- snoede og kringlede veje, måske omveje eller bare den daglige ru nemæssige vej... Som inspira on l bevægelse og samtale har vi valgt at udforme netop veje / s er ud fra de e tema. At gå veje kobler sig uundgåeligt l kroppen og dermed direkte ind i minder og sanser. Det giver mening i forhold l at fortælle om og bevidstgøre sig om sin iden tet og sit levede liv. De enkelte veje er indre et l speci kke oplevelser, sansninger, bevægelser, der relaterer sig l vejens iden tet. Den svære vej er fx. netop fuld af forhindringer og kontraster og kræver meget opmærksomhed at gå. I og med at netop sanserne og kroppen er direkte veje l hukommelsen, vil der automa sk sæ es gang i minderne og snakken om dem... Kender vi ikke alle det, at blive kastet dirkete ind i en erindring ved du en af den rose mormor havde i haven eller onkels barbersprit...? Og du og smagssans er de sidste sanser, man normalt mister i et naturligt aldringsforløb - så dem vil vi indtænke i indretningen, hvor vi kan. Livets veje - et tema for projektet

7 Jernbanegade Indre Ringvej Frugtlund LIVETS VEJ Parkering LIVETS VEJ : et o entligt ruteforløb der tegner livets faser med ak v- itetssteder, der appellerer l hver sin aldersgruppe.langs denne s er dyrliv: får, geder og høns på græsarealerne ind mod skoven. VILDVEJEN Gennem skoven foreslår vi en vildvej med mere udfordring og grænseprøvende ak viteter. Her kan også via bl.a. mobiltags indbygges info om krop, øvelser og andet. VILDVEJEN Skoven Mod slutningen Den ældres verden Den voksnes verden Den daglige vej rundt om huset OTHELLO Åndehullet Den snoede vej og Den svære vej Livets vej Ved begyndelsen Barnets verden Den unges verden Plejecenter Othello Oversigtsplan for uderum Lelu

8 Livets vej... Den o entlige s går mellem Jernbanevej og Indre Ringvej og er brugt af mange som en smutvej - en kærkommen varia on i byen, langs skov og afgræsningsområder med dyr. For at skærme s en en smule fra plejecenterets nærarealer sæ es den store grønne kumme. Den har masser af løgplanter, roser og stauder samt småbuske plantet i og er lavet af stål med en rusten over ade som en kontrast l alt det grønne. Planterne er i nå-højde fra cm også fra en kørestol. Her kan plukkes den daglige buket, måske arrangeres selvpluk for en er og plantes ud. Langs s en er små ak vitetsverdener, som relaterer l et livsforløb - fra begyndelsen (ind i livet) over barn,ung,voksen, ældre og l slutningen( ud af livet). Hver verden er et lbagetrukket sted trukket ind i græsningsområdet, som en hegnet niche med beplantning om. Den o entlige s

9 Livets vej... med aldrenes verdener Ved slutningen... af s ens ene ende er et stort rhododendron-ø med en sofagynge inden i. En ro af grønne farver blandet med hvidblomstrende bunddækker og løgplanter fylder de e rum. Flere lignende rhododendronøer bevæger sig op langs vejen i den grønne rabat ind mod skoven og bliver langsomt mindre for at forsvinde som løgprikker i det høje græs. Den ældres verden... Et s lle sted med gode siddepladser med du ende troldnøddebuske omkring. I et delvist forsænket område med to kikke-niverauer er et kalaidoskop placeret. Det giver fantas ske evigt skiftende mønstre i lys og skygge, farver... en lille verden med uendelig varia on - her ser man det store i det små... Man må næsten kikke, lige meget hvor godt seende man er, - så får man en oplevelse - og deler den måske med sine børnebørn... Den voksnes verden... Her går det bare der ud af... Benene kan komme igang - også hos de ældre og yngre... men man kan få gået/løbet en tur i højt tempo på air-walkeren sam dig med, man snakker med sin ledsager på bænken eller børnene leger i haverne ved siden af. tnessudstyr rwell Form Function er en unik serie fitnessredskaber, der k endørs i f.eks. parker, på åbne pladser eller i feriecentre. R nstruerede, så alle kan bruge dem uanset træningsniveau. rwell Form Function er produceret i kvalitetsmaterialer, der vejr. De skaber rum til fysisk udfoldelse lige der, hvor folk. På den måde inviterer redskaberne direkte til at blive udf Hver alder sit fokus.

10 Livets vej... med aldrenes verdener Den unges verden... Fart, spændning og udfordring af grænserne skal l når man er ung. På Snurrestangen kan man selv eller sammen med andre udfordre centrifugalkra en og vise hvor lang d man kan klare G-påvirkningen... Tilskuerne kan slænge sig i gummiunderlaget eller på plinten. Barnets verden... Skal vi spille kuglespil? - her kan børn selv eller sammen med andre børn eller voksne med spænding følge kuglens vej på pladen - koordinere øje og hånd og arbejde sammen eller slå sig selv... Slår jeg rekorden fra sidst jeg var her? Ved begyndelsen... Fra Ringvejen sluses man ind i Herfordparken langs Othello. Her passerer man aluminiumssøjler som spejler een og måske får man et godt grin sammen over guren,,, Sam dig er et minigummilandskab som en sofa at sæ e sig i under det store træ på. Gummiet er al d tørt og lunt. Hver alder sit fokus.

11 Vildvejen... Gennem skoven mellem sta onen og ringvejen er en kommunal skov, der bruges i gt som smutvej og kobler sig op på livets vej I skoven er mulighed for at markere ruter og supplere med ak vitetssteder. Her kan de lidt større fysiske udfordringer kobles på. Terrænet og underlaget giver i sig selv en varia on der kræver lidt mere af fysikken. Skovens liv - dyreliv og fugleliv - spiller sammen med husdyrenes liv langs afgræsningsarealet. her er naturoplevelser at hente. Sortmalede pæle med mobiltags fortæller om de e liv og giver opgaver der udspringer af det. Skoler og borgere kan her kombinere mo on, naturoplevelse og viden. Et skovtursud ugtssted med gode bænke og borde lægges ind i skoeven. Ud l grænserne

12 Den daglige vej... Othellos bygning er som et rundt kompas og i stueetagen er allerede døre, der angiver retningerne. Årets rytme og dagens rytme er tema for den daglige vej, som er den nemme tur rundt om bygningen. At kunne orientere sig, både stedmæssigt og dsmæssigt kan være en udfordring, når man bliver ældre. Denne daglige rundtur kan være med l at sæ e ngene på plads og skabe sted og dfæstelse. Ligeledes kan kroppen o e huske de kendte bevægelser man har udført i sin dagligdag: hængt tøj op, udplantet blomster, fodret fuglene osv. Høj der og tradi oner kny et her l er også holdepunkter. I de re verdenshjørner opsæ es grupper af pæle der relaterer l en års d. Mod nord : vinter- mod øst : forår- mod syd: sommer og mod vest : e erår. Sam dig lægges enkelte keramiske iser ned i belægningen - iser med mo v, der passer l års den. Pælene bliver baser for ophæng, ak viteter og planter, der lhører den speci kke års d. Vinter: espalier l stedsegrønne slyngplanter, fuglekugleophæng, granbundter, hjerter, fastelavnsris... Forår: Espalier l ophæng af løgkasser, dligtblomstrende slyngplanter, pile et, påskeæg... Sommer. Espalier l sommerblomstrende slyngplanter, ophæng l altankasser l sommerblomster, tørresta ver l tøj og tørrede blomster, rørophæng l tæppebankning, sct hans hekse... E erår: Espalier l frugtbærende slyngplanter og espalierfrug ræer, ophæng l tørring af løg, kurve l kastanier, nødder... Turen omkring huset

13 NORD Den store kumme Spillehaven Frugthaven Sandhaven Den snoede vej Parkering Den svære vej Sumphaven Vandhaven Containerplads Træhaven Åndehullet med voliere, bro og scene Depotskure Bærhaven Skulpturhaven Græshaven Labyrinthaven Terrassehaven Plejecenter Othello Den snoede vej og den svære vej omkring de 9 haver

14 Den svære vej... Har man kræ er og mo va on l at komme over den fysiske bakke, gen nder man o e le ere samme energi l andre udfordringer og prøvelser også. - kan jeg klare det, så kan jeg også... - små sejre giver mod og kræ er l mere... På Den svære vej tværs igennem haverne er der små stykker udfordringer af forskellig karakter indbygget, både i det underlag man går på, og de forhindringer man skal over eller udenom....at gå i det tunge sand... at mærke bark isen give blødt e er... at få perlesten i skoene. eller styre udenom kampestenen eller bes ge den - at få rolatoren med over stammebumlen på s en... at holde kursen på broen i sumpen... eller komme gennem det knasende grus med kørestolen. Mo va on, udfordring og træning

15 Den snoede vej... På den snoede vej går man udenom haverne, een e er een, med deres forskellige materialer og sanseinput. Er der bær på Bærhavens brombærhegn... føles den nyklippede taks blød... er de store kampesten varme i dag...kilder de høje græsser i ngrene...ligger brændet godt i stablen...? Vejen her er også udformet som loop man kan vende om på eller blot tage en enkelt haverunde hvis benene er træ e den dag. Da vejen snor sig i et forløb med større og større buer, er det sam dig en udfordring for balancen og man mærker rytmen i s en når man går den. Børn vil synes det er sjovt at løbe turen og få den rytmiske bevægelse ind i kroppen. S bredden er ca 180 cm så man kan gå ved siden af en kørestol og tale på turen. En rytmisk vej med drej

16 De 9 haver Haverne ligger melllem de forskellige veje og s er binder turene sammen - Hver have har sin egen karakter og opdeler også på den måde ruten. Både du, tak loplevelser og synsindtryk markerer ski ene mellem haverne. Træning og sanses mulering forgår naturligt bare ved at være i haverne, men kan også behandlingsmæssigt udvælges l bestemte borgere og situa oner. Sam dig byder haverne på oplevelser for alle aldre, sidde og opholdspladser, samværssteder og baser for ressourceopladning. Gennem livets haver

17 Terrassehaven - Græshaven - Labyrinthaven og Skulpturhaven De nære haver tæt på Othellos store fællesterrasse er små haver, der minder om prvate haver med den kendte form for krav på pasning i en overskuelig mængde. Her kan fejes, klippes græs og hæk. Man kan trækker her ud med familien og vælge en have at være lidt mere i fred i. I Terrassehaven kan sidde to-tre mindre grupper. I isebelægningen er lagt keramiske iser med sommerfugle, guldsmede o.lign. Tæt her på er de sorte skurgavlene med hvide og lyserøde klatreroser hvor to gode bænke står. Græshaven med en lille bakke man kan ligge på eller bag er n at være i også sammen med små børn. I den lille labyrinthave er gemt et jernkar man kan fylde vand i med vandkanden og måske lægge blomster ned i. Skulpturhaven har klippede grønne vækster som kan formes over d - buksbomhække med perlesten mellem - der også skal rives af og l. Labyrinthaven Skulpturhaven Græshaven Terrassehaven De nære haver

18 Bærhaven og Træhaven I Bærhaven plukker man frugt og bær. På en let hævet bakken står solbær,ribs og s kkelsbær med et bunddække af skovjordbær. Brombær og hindbær står op af stolper med wires og i surbudsbedet gror ty ebær og blåbær. Ved den gode halvrunde bænk med bord kan bærene ribbes og æblerne skrælles. Gruss erne mellem bedene giver knasende lyd l trinene og kan rives i mønstre. Træhaven I Træhaven er bark is i bunden, egekanter holder den inde. En brændehæk kalder på en brændehugger og stabler, og mellem stolperne ud mod den dagligevej lægge kvas fra buske og træbeskæring. Et godt sted l fugle og pindsvin. Grillgryden med chaussesten omkring med store siddetræstammer bliver centrum for stedet. På stammerne kan sidde og gmåske mærke bænkebidere.. og lærketræerne giver kogler og fugleliv. Bær og plukkehaven De ak ve haver

19 Vandhaven og Sumphaven Indbygget i den lange komme er vandbassin der ader i to niveuaer for dere er at løbe ud i bassinet Her er guld sk og vandplanter. Broen hvælver sig over og bliver midtpå en terrasse som ligger en lille halvt meter op med gelændre og stopkanter der skærmer. På brokanterne kan man sidde med fødderne i vandet eller bevæge sig ned på de to trappetrin helt ned l vandover aden. Sumphaven Træbroen fortsæ er som en ad træs gennem sumphaven med pilebuske og græsser. Har man mod og balance er der små balancebroer ud i sumpen og store sten at træde på. Vandhaven De afslappende haver

20 Sandhaven En smag af strandliv med sand i skoeen og tæerne fri. En hævet sandkasse er indlagt i den store kumme og bevæger sig i lere højder ind gennem sandhaven. En kampestenss går gennem haven. En udfordring for balancen, men også bare l at sidde på i sandområdet. Sandbord, med huller l pæle med ag eller bare l at hænge håndklædet over, samles man om i den ene ende. To trædiske og kasser med en lille træterrasse er baser for fx isudsalg på en varm sommerdag. Endnu en mulighed for at have udadre ede ak viteter. Høje græsser svajer inde i haven og ngrene kan løbe kildrende gennem. Sandhaven En dag på stranden

21 Spillehaven Skal vi tage en gang petanque eller skak? Her kan spilles forskellige spil - de udendørs spilleborde har indgraveret skak, mølle og dam og backgammon i. Brikkerne ligger i spillekassen. Store træstubbe med kryds og bolle og kalaha er sat rundt om pladsen- her kan man i nicherne nde perlesten i sort og hvid og spille med. har det regnet er der små vandspejl i hulningerne. Pladsen kan også bruges l at spille kube eller bare samles på. Her er en lang buet god bænk med ryglæn (som den nuværende i den indre gård) Deældres verden med kalajdoskop Spillehaven Op af espalierne omkring cykel-p er sat vedbend, clema s og artkitektens trøst og bøgehækken skærmer yderliger. Espalier med cykel-p Spillenicherne suppleres med du planter og små træer der også giver let skygge. Et spil i haven

22 Åndehullet... Den indre gård er en oase for sig. Vi supplerer den med et espalier man går under når man kommer ind. Her er blomstrende clema s og vedbend. S en lige over l hovedindgangen lægges som en svagt hvælvet træbeklædt s der rumler en anelse når man køre med hjul på den. S en udbygges l en lille scene i den ene side. Her kan de mange småkoncerter foregå - akus kken er fantask sk og beboerne kan nyde den fra deres altaner, der alle vender ud i gårdrummet. Også derfor sæ es et volier med fugle, der kan give musik l stedet også i dagligdagen - og byde velkommen, når man kommer hjem. Den store bænk og vandfadene bliver i gården og bedene suppleres af buskroser og hosta. Grusplads med bænk Espalier med slyngplanter Indgangsbro Scene Volier Det indre uderum

Oplæg til Syddjurs kommune om udeområder til ældre og personer med demens. 1 of 13

Oplæg til Syddjurs kommune om udeområder til ældre og personer med demens. 1 of 13 Oplæg til Syddjurs kommune om udeområder til ældre og personer med demens. 1 of 13 2 of 13 Terapihaver for personer med demens Mål: at kunne genskabe tabte følelser og minder i en have, som er et godt

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne På kanten mellem by og land Belægning på stierne Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Ryslinge Skulpturpark 4 Stiforløb Siddepladser Budget Hovedstier 5 Bistier 6 Trædestier

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre for holde

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN FOR ANTONIHØJEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ANTONIHØJEN 22482 22482 1 01. HOVEDIDÉ Vi foreslår at den nye bebyggelse opdeles i en række individuelle boligenheder, der friholdes fra toppen af Antonihøjen og de områder, hvor der er vandhuller og særligt kuperet.

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan.

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Tema: Natur og naturfænomener Sammenhæng Hvorfor vil vi arbejde med dette tema? Hvad er det vi vil gøre noget ved? I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Vi har

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Dispensationsansøgning vedrørende landskabsregulering

Dispensationsansøgning vedrørende landskabsregulering ansøgning om TERRÆNREGULERING Terrænregulering, dispensations-ansøgning vedrørende lokalplan nr. 39 Dispensationsansøgning vedrørende landskabsregulering I Lokalplan nr. 39 Sygehusområdet Aabenraa indgår

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads.

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Personalet og forældrebestyrelsen har valgt løbende at have fokus på udvikling og udbedring af legepladsen. På hjemmesiden, kan I løbende følge

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Brochure 2014. Funktionelt Dansk Design Langtidsholdbart Værditilførende Vedligeholdelsesfrit. INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014

Brochure 2014. Funktionelt Dansk Design Langtidsholdbart Værditilførende Vedligeholdelsesfrit. INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014 Brochure 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014 OUTSIDE Havemiljøer side 1 OUTSIDE Plantekummer side 2 OUTSIDE Plantekummer side 3 OUTSIDE Plantekummer side 4 OUTSIDE Plantekummer side 5 OUTSIDE

Læs mere

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar.

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. At give børnene oplevelsen af årlige tilbagevendende traditioner At give barnet mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og derigennem

Læs mere

Aktivitet: Leg i sneen

Aktivitet: Leg i sneen Sprog Mål: Natur og naturfænomerner Mål: Finde ud af: hvad er sne, hvordan føles sneen, hvad kan vi bruge sneen til?, hvor kommer sneen fra? Finde ud af hvornår er der sne? Mål Aktivitet: Leg i sneen Mål:

Læs mere

Lysstrejf. Det stimulerende uderum... -Et Botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade. Attruphøj i Vodskov - Aalborg Kommune

Lysstrejf. Det stimulerende uderum... -Et Botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade. Attruphøj i Vodskov - Aalborg Kommune Lysstrejf Det stimulerende uderum.....med bevidst fokus på udeliv i hverdagen og bevidst design til gavn for beboere, pårørende og personale -Et Botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade. Attruphøj

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

Frodige uderum ved stier og huse

Frodige uderum ved stier og huse Frodige uderum ved stier og huse Blomstrende sommerfuglebuske, tæt grønt bunddække og et væld af stauder lad os få mangfoldigheden tilbage. Buske og stauder sætter sanserne i spil og giver afslappende

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter.

Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter. Juni 2013 Sansehave på strandparkcentret. Det er intet mindre end en kæmpe glæde her at kunne berette om vores foreløbige resultater med etablering af sansehave på det ny strandparkcenter. Hvorfor er det

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune SKEMA Stedets navn: Antal børn: Alderstrin: Uderummets størrelse (kvm): Samlet legeværdi Sanser/Æstetiske oplevelser. Følesans,

Læs mere

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.:

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.: Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej 18 6660 Lintrup Tlf.: 61 60 38 59 Kirsten Mayland Gammelgaard Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde - En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring Cirkuspladsen i Varde Koncept: Cirkuspladsen fyldes ud med forskellige brikker med hvert sit indhold. Alle brikkerne behøves ikke at lægges på een gang

Læs mere

Havereglement for Tornegården

Havereglement for Tornegården Havereglement for Tornegården Indhold Hegn mellem lejemål... 2 Hæk omkring lejemål... 2 Græsarealer på lejemål... 2 Markise... 2 Drivhuse... 3 Udestuer... 4 Afskærmning af altaner... 4 Regnvands tønder...

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Birkevangsvej 3, Baaring Mark 5466 Asperup

Birkevangsvej 3, Baaring Mark 5466 Asperup TVILLINGEGÅRDEN TVILLINGEG - et fristed fri for ældre ældr Birkevangsvej 3, Baaring Mark 5466 Asperup.. HISTORIEN Der var engang sådan starter mange eventyr. Historien om Tvillingegården er også lidt af

Læs mere

tækkers visuelle univers

tækkers visuelle univers tækkers visuelle univers inspiration og udvikling 2006 Fra skovens skygge til coorporate identity En sommernat i skoven mellem teltdug og fuldmånen stod skyggen af et egeblad. En silhuet, en form, en fortælling,

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

En vinterbyhave på Hulgårds Plads

En vinterbyhave på Hulgårds Plads En vinterbyhave på Hulgårds Plads Jeg har udformet en fællesskabende, bæredygtig og original idé til en vinterbyhave på Hulgårds Plads. I ideén indgår der nogle fællesskabende aktiviteter og opholdssteder,

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade Områ 1 Pladsdannelse ved Sønr og Freriks A Fr ed er ik sg Pladsdannelsen set fra Sønr Plads med grus og sidmulighed ad e Nyt træ og evt. bænk P Belægning r afviger fra kørebanen i samme udstrækning som

Læs mere

På kanten mellem by og land

På kanten mellem by og land På kanten mellem by og land Indhold Diagrammer Ryslinge Skulpturpark 3 Inddeling af områder 4 Indgang 5 Stisystem 6 Beplantning 7 Indkig 8 Udsigt 9 Ophold 10 Beplantning Generelt 11 Indgang 12 Hegn 13

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål.

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål. Intro Inspiration Dagplejebarnet i naturen Plan Forløb med læringsmål Dokumentation og tegn på læring Evaluering Egen evaluering Fælles reflektion Udeliv Baggrund for projektet I dagplejen har vi arbejdet

Læs mere

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik Glostrup Kommunes Sundhedspolitik Hvissingestenen Glostrup Kommunes Sundhedspoli k Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse 14.8.2013 Layout: Center for It og Udvikling 2 Glostrup Kommunes Sundhedspolitik

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Indhold. Introduktion Omgivelser Borde og stole Salen og køkken Service Ordensregler Aftale

Indhold. Introduktion Omgivelser Borde og stole Salen og køkken Service Ordensregler Aftale Mosedamgaard Salen Beskrivelse af salen og omgivelser. Placering af service samt hvor dette skal stå efter brug. Forslag til gå tur rundt om foldene og ned til engen. Indhold Introduktion Omgivelser Borde

Læs mere

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Plejecenter Bistrupvang Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Udearealer Det nye Bistrupvang Plejecenter er smukt placeret på et grønt rekreativt areal bag det gamle Nordvanggård kloster i Bistrup.

Læs mere

Tørt sand og vådt sand.

Tørt sand og vådt sand. 1 2 Våd, vådere, vådest Målet med dette idékatalog er at inspirere til en række naturvidenskabelige og natur-sproglige aktiviteter for de helt små børn i dagpleje og vuggestue med udgangspunkt i elementet:

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

www.lakelagangolf.com

www.lakelagangolf.com Letterhead size c ar Med golfbane som hjerte, tegnet af en af verdens bedste golfbanearkitekter, Robert Trent Jones II, slår Lake Lagan Golf Resort dørene op for et mondænt, oplevelsesrigt og alsidigt

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn.

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn. RØDE SOL MAJ 2011 Børnemiljøvurdering af uderum / legepladsen. Røde sols uderum legepladsmiljø er skueplads for læring og træning af sociale færdigheder. Af denne grund er det også tit de ting/aktiviteter

Læs mere

Natur og naturfænomener er en del af den pædagogiske læreplan

Natur og naturfænomener er en del af den pædagogiske læreplan Naturfænomener Natur og naturfænomener er en del af den pædagogiske læreplan. Guderup Børnehave ligger i et område hvor der er et ønske fra politisk hold om at børn bliver nysgerrige på de naturvidenskabelig

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Anlægsgartner Hegn Naturpleje

Anlægsgartner Hegn Naturpleje Anlægsgartner Hegn Naturpleje Passion er drivkraften Når du vælger Vejle Anlægsteknik til at etablere grønne områder, haveanlæg, indkørsler og indhegning, gør vi det med passion og fokus på kvalitet.

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at:

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at: Sæt fokus på det aktive liv At bevæge sig både fysisk og mentalt er vigtigt igennem hele livet. I Favrskov Kommune sætter vi derfor fokus på dagligdagens små aktiviteter til at styrke krop og sind. Når

Læs mere

Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009

Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009 Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009 Indhold: Arbejdsdag for forældre lørdag d.16.maj kl.10:00-16:00 Foråret er på vej Arbejdsdag på Marienhoffskolen lørdag d.16.maj kl.10:00-16:00 For halvandet år siden

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Status for naturen i DK Hvilken natur skal med? Overskud af næringstoffer Naturpleje af græsland Naturpleje af overset natur Integrer

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL Gør-Det-Selv GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, teenagehybel eller hyggelig lille

Læs mere

Husumparken skitseprojekt. DGI Projekt- og landskabsværksted

Husumparken skitseprojekt. DGI Projekt- og landskabsværksted Husumparken skitseprojekt DGI Projekt- og landskabsværksted Indledning Husumparken er bydelens største åbne grønne areal. Som en del af Husum Kvarterplan er det besluttet at de rekreative muligheder skal

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Hjermindbyvej 18 8850 Bjerringbro tlf 86683495 info@aktivude.dk www.aktivude.dk

Hjermindbyvej 18 8850 Bjerringbro tlf 86683495 info@aktivude.dk www.aktivude.dk Hjermindbyvej 18 8850 Bjerringbro tlf 86683495 info@aktivude.dk www.aktivude.dk Naturfitness Naturfitnesredskaber er i grundfilosofi og konstruktion enkle redskaber uden bevægelige dele. I udviklingen

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Under en tur i Botantisk Have faldt jeg i snak med en plantebiolog, der gerne hjælper læserne med at blive klogere på planternes gøren og laden.

Under en tur i Botantisk Have faldt jeg i snak med en plantebiolog, der gerne hjælper læserne med at blive klogere på planternes gøren og laden. Det er blevet en vane og vi undrer os ikke over, hvorfor nogle træer og buske beholder deres blade, mens andre kaster dem af sig. Vi får et svar af en af en specialist som arbejder i Botanisk Have. Planter

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 5. TEMA: Naturen og naturfænomener. Bandholm Børnehus 2011 Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for

Læs mere

Velkommen i Holmegårdens Dagpleje

Velkommen i Holmegårdens Dagpleje 1 Velkommen i Holmegårdens Dagpleje Hvem og Hvor Jeg hedder Anja og er fra 1979. Min mand hedder Jonas og er fra 1981. Vi har 2 drenge: Marcos fra november 2000 og Kian fra juli 2011. Dem vil du komme

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden. se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden.  se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Naturpatruljen en afdeling i Børnehuset Rytterkilden http://horsens.inst.dk se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Velkommen til Naturpatruljen Naturpatruljen er Børnehuset Rytterkildens

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere