Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre. Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre. Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering -"

Transkript

1 Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering

2 Othello - et plejecenter med smag for livet... Othello er indviet i 2009, tegnet af Cubo arkitekter og placeret centralt i byen og med altan og udsigt l grønne omgivelser fra alle 5 etagers i alt 119 lejligheder og stueetagens dagcenter med 45 daglige brugere. Plejecenteret er kommunalt ejet og arbejdsplads for over 100 personer. Der er fællesfaciliteter for både beboere og dagcenterbrugere. Her er cafe og køkken, fysioterapi og tandlæge, fælles opholdsarealer med køkken, kiosk mv. Ambi onen er at være Fredericia Kommunes mest a rak ve plejecenter - et sted at være stolt af. Sætninger fra beskrivelser af værdier på stedet som: vi rager op, vi tør og vi gør - er kendetegnende for Othello og livet her. For at have en god lværelse, er en god og omsorgsfuld pleje meget vig g. Denne del kan personalet udføre, men vi kan ikke ersta e gode venner og pårørende. Derfor er det vig gt at den nære kontakt fortsæ er, selv om man er y et på plejehjem. På Othello sæ er vi stor pris på at pårørende deltager i husets arrangemeneter. Desuden er der mange opgaver, som alle kan have glæde af at pårørende tager sig af. Eksempelvis indkøb- gåture- deltagelse i lægebesøg, kontrol eller indlæggelse på sygehuset. Fra Othellos hjemmeside.. Ud over at ville være et leve-bo miljø med alt hvad det indebærer, har der i lblivelsesprocesssen været ønsker om at indarbejde kunst, lyd og lys som vig ge brikker. Selve huset lever i høj grad op l de te, men uderummene mangler helt at blive bearbejdet. Fakta og baggrund

3 Længst muligt i eget liv... At være i sit eget liv... betyder her at kunne påvirke sit liv, have muligheder for at fortsæ e de interesser, gøremål og rela oner, man har opbygget livet igennem på en posi v måde, i den udstrækning man formår. At stadig blive set, som den man er og beholde sin iden et er altafgørnede. Hvis man kan være i sit liv sådan, er chancen for at trives god, både psykisk og fysisk. Og når den er god, op meres den posi ve cirkel og alle ressourcer bruges bedst muligt. På Othello plejecenter er der fokus på de e, både af hensyn l de menneskelige værdier, men også de økonomiske - det hænger sammen. Hvordan får vi så sat den posi ve cirkel i gang.? Vi vil underbygge det liv, der naturligt er omkring os: nemlig naturens og menneskenes - skabe rammer og situa oner, der sæ er disse posi ve kræ er i gang. Idé og afsæt for projektet

4 Vi gør det sammen... Processen at omskabe uderummene l mo vatorer for posi v energiop mering har været langt omkring. Værdierne og missionen for Othello formuleredes allerede af de 4 ledere inden huset og uderummene var færdige... men uderummene blev af økonomiske årsager ikke prioriteret med andet med de nødvendige s er, a aldspladser og p-pladser. Der er dog etableret afgræsning med får, som allerede giver mange posi ve e ekter og oplevelser- besøg af børnehaver mv. Liv ltrækker mere liv.. Derfor har behovet og lysten længe været der for at op mere uderummene. Ledere, personale og beboere, pårørende og naboer har samlet input l indholdet i uderummene - og HedeDanmarks specialafdeling AG Gruppen har sammen med dem udviklet idéer og indhold og landet dem i de e projekt. Den videre udformning og udførelse er tænkt som et tæt samarbejde mellem personale, brugere og HedeDanmark- vi udvikler og anlægger i eet..og bruger sammen vores ressourcer og kompetancer bedst muligt. Helt i tråd med projektets grundidé. Da Othellos grund ligger meget centralt placeret i byen tæt ved banegården og med en gennemgående s og en lille kommunal skov som nabo, bliver uderummene også en del af byens rum. Netop denne synergi er vig g for idéen og stedet: at være længst muligt i eget liv - og være en del af samfundslivet længst muligt Fredericia Kommune er informeret om denne proces og er en mulig samarbejdspartner mht. l de kommunale arealer og s er op l og gennem området. Processen og parterne

5 Før og efter...hvad er forskellen?.. og hvordan måler vi det? Projektet her vil gerne bidrage l en viden om og afprøvning af, hvordan vi op merer ressourcer hos mennesker - her speci kt i ældresektoren- og hvilken e ekt det har - også økonomisk. Derfor tænkes gennemført undersøgelser/målinger af lfredshed, fysisk formåen, grad af social interak- on, sundheds lstand og de økonomisk ressourcer der bruges her l. Undersøgelserne udføres af kultursociolog i samarbejde med personale og sundhedsfolk før og e er omlægning af uderummene og de lkny ede ltag. Materialet og resultaterne lægges løbende ind som en del af Othellos hjemmeside og vil blive en levende del af denne.. Formålet er at kunne a æse hvilke ltag, der har effekt/ikke e ekt, på hvad og hvor stor e ekt. Hvad betyder noget når man i andre sammenhænge står i lignende problema kker.? Og sparer vi økonomiske ressourcer ved at sæ e en iboende natur-og menneskerbaseret ressourcegenerering igang.? Undersøgelse - måling og e ekt

6 Livets forskellige veje... Livet udfolder sig på mange måder hos et menneske. Vejene i livet er mange og forskellige, og er et godt billede på det at bevæge sig gennem et liv. Vejsystemet er udformet sådan, at man kan gå kortere eller længere ture, udbygge dem i sværhedsgrad og kombinere dem e er lyst og formåen. Nogle veje er vildveje - svære veje- snoede og kringlede veje, måske omveje eller bare den daglige ru nemæssige vej... Som inspira on l bevægelse og samtale har vi valgt at udforme netop veje / s er ud fra de e tema. At gå veje kobler sig uundgåeligt l kroppen og dermed direkte ind i minder og sanser. Det giver mening i forhold l at fortælle om og bevidstgøre sig om sin iden tet og sit levede liv. De enkelte veje er indre et l speci kke oplevelser, sansninger, bevægelser, der relaterer sig l vejens iden tet. Den svære vej er fx. netop fuld af forhindringer og kontraster og kræver meget opmærksomhed at gå. I og med at netop sanserne og kroppen er direkte veje l hukommelsen, vil der automa sk sæ es gang i minderne og snakken om dem... Kender vi ikke alle det, at blive kastet dirkete ind i en erindring ved du en af den rose mormor havde i haven eller onkels barbersprit...? Og du og smagssans er de sidste sanser, man normalt mister i et naturligt aldringsforløb - så dem vil vi indtænke i indretningen, hvor vi kan. Livets veje - et tema for projektet

7 Jernbanegade Indre Ringvej Frugtlund LIVETS VEJ Parkering LIVETS VEJ : et o entligt ruteforløb der tegner livets faser med ak v- itetssteder, der appellerer l hver sin aldersgruppe.langs denne s er dyrliv: får, geder og høns på græsarealerne ind mod skoven. VILDVEJEN Gennem skoven foreslår vi en vildvej med mere udfordring og grænseprøvende ak viteter. Her kan også via bl.a. mobiltags indbygges info om krop, øvelser og andet. VILDVEJEN Skoven Mod slutningen Den ældres verden Den voksnes verden Den daglige vej rundt om huset OTHELLO Åndehullet Den snoede vej og Den svære vej Livets vej Ved begyndelsen Barnets verden Den unges verden Plejecenter Othello Oversigtsplan for uderum Lelu

8 Livets vej... Den o entlige s går mellem Jernbanevej og Indre Ringvej og er brugt af mange som en smutvej - en kærkommen varia on i byen, langs skov og afgræsningsområder med dyr. For at skærme s en en smule fra plejecenterets nærarealer sæ es den store grønne kumme. Den har masser af løgplanter, roser og stauder samt småbuske plantet i og er lavet af stål med en rusten over ade som en kontrast l alt det grønne. Planterne er i nå-højde fra cm også fra en kørestol. Her kan plukkes den daglige buket, måske arrangeres selvpluk for en er og plantes ud. Langs s en er små ak vitetsverdener, som relaterer l et livsforløb - fra begyndelsen (ind i livet) over barn,ung,voksen, ældre og l slutningen( ud af livet). Hver verden er et lbagetrukket sted trukket ind i græsningsområdet, som en hegnet niche med beplantning om. Den o entlige s

9 Livets vej... med aldrenes verdener Ved slutningen... af s ens ene ende er et stort rhododendron-ø med en sofagynge inden i. En ro af grønne farver blandet med hvidblomstrende bunddækker og løgplanter fylder de e rum. Flere lignende rhododendronøer bevæger sig op langs vejen i den grønne rabat ind mod skoven og bliver langsomt mindre for at forsvinde som løgprikker i det høje græs. Den ældres verden... Et s lle sted med gode siddepladser med du ende troldnøddebuske omkring. I et delvist forsænket område med to kikke-niverauer er et kalaidoskop placeret. Det giver fantas ske evigt skiftende mønstre i lys og skygge, farver... en lille verden med uendelig varia on - her ser man det store i det små... Man må næsten kikke, lige meget hvor godt seende man er, - så får man en oplevelse - og deler den måske med sine børnebørn... Den voksnes verden... Her går det bare der ud af... Benene kan komme igang - også hos de ældre og yngre... men man kan få gået/løbet en tur i højt tempo på air-walkeren sam dig med, man snakker med sin ledsager på bænken eller børnene leger i haverne ved siden af. tnessudstyr rwell Form Function er en unik serie fitnessredskaber, der k endørs i f.eks. parker, på åbne pladser eller i feriecentre. R nstruerede, så alle kan bruge dem uanset træningsniveau. rwell Form Function er produceret i kvalitetsmaterialer, der vejr. De skaber rum til fysisk udfoldelse lige der, hvor folk. På den måde inviterer redskaberne direkte til at blive udf Hver alder sit fokus.

10 Livets vej... med aldrenes verdener Den unges verden... Fart, spændning og udfordring af grænserne skal l når man er ung. På Snurrestangen kan man selv eller sammen med andre udfordre centrifugalkra en og vise hvor lang d man kan klare G-påvirkningen... Tilskuerne kan slænge sig i gummiunderlaget eller på plinten. Barnets verden... Skal vi spille kuglespil? - her kan børn selv eller sammen med andre børn eller voksne med spænding følge kuglens vej på pladen - koordinere øje og hånd og arbejde sammen eller slå sig selv... Slår jeg rekorden fra sidst jeg var her? Ved begyndelsen... Fra Ringvejen sluses man ind i Herfordparken langs Othello. Her passerer man aluminiumssøjler som spejler een og måske får man et godt grin sammen over guren,,, Sam dig er et minigummilandskab som en sofa at sæ e sig i under det store træ på. Gummiet er al d tørt og lunt. Hver alder sit fokus.

11 Vildvejen... Gennem skoven mellem sta onen og ringvejen er en kommunal skov, der bruges i gt som smutvej og kobler sig op på livets vej I skoven er mulighed for at markere ruter og supplere med ak vitetssteder. Her kan de lidt større fysiske udfordringer kobles på. Terrænet og underlaget giver i sig selv en varia on der kræver lidt mere af fysikken. Skovens liv - dyreliv og fugleliv - spiller sammen med husdyrenes liv langs afgræsningsarealet. her er naturoplevelser at hente. Sortmalede pæle med mobiltags fortæller om de e liv og giver opgaver der udspringer af det. Skoler og borgere kan her kombinere mo on, naturoplevelse og viden. Et skovtursud ugtssted med gode bænke og borde lægges ind i skoeven. Ud l grænserne

12 Den daglige vej... Othellos bygning er som et rundt kompas og i stueetagen er allerede døre, der angiver retningerne. Årets rytme og dagens rytme er tema for den daglige vej, som er den nemme tur rundt om bygningen. At kunne orientere sig, både stedmæssigt og dsmæssigt kan være en udfordring, når man bliver ældre. Denne daglige rundtur kan være med l at sæ e ngene på plads og skabe sted og dfæstelse. Ligeledes kan kroppen o e huske de kendte bevægelser man har udført i sin dagligdag: hængt tøj op, udplantet blomster, fodret fuglene osv. Høj der og tradi oner kny et her l er også holdepunkter. I de re verdenshjørner opsæ es grupper af pæle der relaterer l en års d. Mod nord : vinter- mod øst : forår- mod syd: sommer og mod vest : e erår. Sam dig lægges enkelte keramiske iser ned i belægningen - iser med mo v, der passer l års den. Pælene bliver baser for ophæng, ak viteter og planter, der lhører den speci kke års d. Vinter: espalier l stedsegrønne slyngplanter, fuglekugleophæng, granbundter, hjerter, fastelavnsris... Forår: Espalier l ophæng af løgkasser, dligtblomstrende slyngplanter, pile et, påskeæg... Sommer. Espalier l sommerblomstrende slyngplanter, ophæng l altankasser l sommerblomster, tørresta ver l tøj og tørrede blomster, rørophæng l tæppebankning, sct hans hekse... E erår: Espalier l frugtbærende slyngplanter og espalierfrug ræer, ophæng l tørring af løg, kurve l kastanier, nødder... Turen omkring huset

13 NORD Den store kumme Spillehaven Frugthaven Sandhaven Den snoede vej Parkering Den svære vej Sumphaven Vandhaven Containerplads Træhaven Åndehullet med voliere, bro og scene Depotskure Bærhaven Skulpturhaven Græshaven Labyrinthaven Terrassehaven Plejecenter Othello Den snoede vej og den svære vej omkring de 9 haver

14 Den svære vej... Har man kræ er og mo va on l at komme over den fysiske bakke, gen nder man o e le ere samme energi l andre udfordringer og prøvelser også. - kan jeg klare det, så kan jeg også... - små sejre giver mod og kræ er l mere... På Den svære vej tværs igennem haverne er der små stykker udfordringer af forskellig karakter indbygget, både i det underlag man går på, og de forhindringer man skal over eller udenom....at gå i det tunge sand... at mærke bark isen give blødt e er... at få perlesten i skoene. eller styre udenom kampestenen eller bes ge den - at få rolatoren med over stammebumlen på s en... at holde kursen på broen i sumpen... eller komme gennem det knasende grus med kørestolen. Mo va on, udfordring og træning

15 Den snoede vej... På den snoede vej går man udenom haverne, een e er een, med deres forskellige materialer og sanseinput. Er der bær på Bærhavens brombærhegn... føles den nyklippede taks blød... er de store kampesten varme i dag...kilder de høje græsser i ngrene...ligger brændet godt i stablen...? Vejen her er også udformet som loop man kan vende om på eller blot tage en enkelt haverunde hvis benene er træ e den dag. Da vejen snor sig i et forløb med større og større buer, er det sam dig en udfordring for balancen og man mærker rytmen i s en når man går den. Børn vil synes det er sjovt at løbe turen og få den rytmiske bevægelse ind i kroppen. S bredden er ca 180 cm så man kan gå ved siden af en kørestol og tale på turen. En rytmisk vej med drej

16 De 9 haver Haverne ligger melllem de forskellige veje og s er binder turene sammen - Hver have har sin egen karakter og opdeler også på den måde ruten. Både du, tak loplevelser og synsindtryk markerer ski ene mellem haverne. Træning og sanses mulering forgår naturligt bare ved at være i haverne, men kan også behandlingsmæssigt udvælges l bestemte borgere og situa oner. Sam dig byder haverne på oplevelser for alle aldre, sidde og opholdspladser, samværssteder og baser for ressourceopladning. Gennem livets haver

17 Terrassehaven - Græshaven - Labyrinthaven og Skulpturhaven De nære haver tæt på Othellos store fællesterrasse er små haver, der minder om prvate haver med den kendte form for krav på pasning i en overskuelig mængde. Her kan fejes, klippes græs og hæk. Man kan trækker her ud med familien og vælge en have at være lidt mere i fred i. I Terrassehaven kan sidde to-tre mindre grupper. I isebelægningen er lagt keramiske iser med sommerfugle, guldsmede o.lign. Tæt her på er de sorte skurgavlene med hvide og lyserøde klatreroser hvor to gode bænke står. Græshaven med en lille bakke man kan ligge på eller bag er n at være i også sammen med små børn. I den lille labyrinthave er gemt et jernkar man kan fylde vand i med vandkanden og måske lægge blomster ned i. Skulpturhaven har klippede grønne vækster som kan formes over d - buksbomhække med perlesten mellem - der også skal rives af og l. Labyrinthaven Skulpturhaven Græshaven Terrassehaven De nære haver

18 Bærhaven og Træhaven I Bærhaven plukker man frugt og bær. På en let hævet bakken står solbær,ribs og s kkelsbær med et bunddække af skovjordbær. Brombær og hindbær står op af stolper med wires og i surbudsbedet gror ty ebær og blåbær. Ved den gode halvrunde bænk med bord kan bærene ribbes og æblerne skrælles. Gruss erne mellem bedene giver knasende lyd l trinene og kan rives i mønstre. Træhaven I Træhaven er bark is i bunden, egekanter holder den inde. En brændehæk kalder på en brændehugger og stabler, og mellem stolperne ud mod den dagligevej lægge kvas fra buske og træbeskæring. Et godt sted l fugle og pindsvin. Grillgryden med chaussesten omkring med store siddetræstammer bliver centrum for stedet. På stammerne kan sidde og gmåske mærke bænkebidere.. og lærketræerne giver kogler og fugleliv. Bær og plukkehaven De ak ve haver

19 Vandhaven og Sumphaven Indbygget i den lange komme er vandbassin der ader i to niveuaer for dere er at løbe ud i bassinet Her er guld sk og vandplanter. Broen hvælver sig over og bliver midtpå en terrasse som ligger en lille halvt meter op med gelændre og stopkanter der skærmer. På brokanterne kan man sidde med fødderne i vandet eller bevæge sig ned på de to trappetrin helt ned l vandover aden. Sumphaven Træbroen fortsæ er som en ad træs gennem sumphaven med pilebuske og græsser. Har man mod og balance er der små balancebroer ud i sumpen og store sten at træde på. Vandhaven De afslappende haver

20 Sandhaven En smag af strandliv med sand i skoeen og tæerne fri. En hævet sandkasse er indlagt i den store kumme og bevæger sig i lere højder ind gennem sandhaven. En kampestenss går gennem haven. En udfordring for balancen, men også bare l at sidde på i sandområdet. Sandbord, med huller l pæle med ag eller bare l at hænge håndklædet over, samles man om i den ene ende. To trædiske og kasser med en lille træterrasse er baser for fx isudsalg på en varm sommerdag. Endnu en mulighed for at have udadre ede ak viteter. Høje græsser svajer inde i haven og ngrene kan løbe kildrende gennem. Sandhaven En dag på stranden

21 Spillehaven Skal vi tage en gang petanque eller skak? Her kan spilles forskellige spil - de udendørs spilleborde har indgraveret skak, mølle og dam og backgammon i. Brikkerne ligger i spillekassen. Store træstubbe med kryds og bolle og kalaha er sat rundt om pladsen- her kan man i nicherne nde perlesten i sort og hvid og spille med. har det regnet er der små vandspejl i hulningerne. Pladsen kan også bruges l at spille kube eller bare samles på. Her er en lang buet god bænk med ryglæn (som den nuværende i den indre gård) Deældres verden med kalajdoskop Spillehaven Op af espalierne omkring cykel-p er sat vedbend, clema s og artkitektens trøst og bøgehækken skærmer yderliger. Espalier med cykel-p Spillenicherne suppleres med du planter og små træer der også giver let skygge. Et spil i haven

22 Åndehullet... Den indre gård er en oase for sig. Vi supplerer den med et espalier man går under når man kommer ind. Her er blomstrende clema s og vedbend. S en lige over l hovedindgangen lægges som en svagt hvælvet træbeklædt s der rumler en anelse når man køre med hjul på den. S en udbygges l en lille scene i den ene side. Her kan de mange småkoncerter foregå - akus kken er fantask sk og beboerne kan nyde den fra deres altaner, der alle vender ud i gårdrummet. Også derfor sæ es et volier med fugle, der kan give musik l stedet også i dagligdagen - og byde velkommen, når man kommer hjem. Den store bænk og vandfadene bliver i gården og bedene suppleres af buskroser og hosta. Grusplads med bænk Espalier med slyngplanter Indgangsbro Scene Volier Det indre uderum

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Lysstrejf. Det stimulerende uderum... -Et Botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade. Attruphøj i Vodskov - Aalborg Kommune

Lysstrejf. Det stimulerende uderum... -Et Botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade. Attruphøj i Vodskov - Aalborg Kommune Lysstrejf Det stimulerende uderum.....med bevidst fokus på udeliv i hverdagen og bevidst design til gavn for beboere, pårørende og personale -Et Botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade. Attruphøj

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed.

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed. Rigets Have "Rigets Have" blev indviet en solskinsfyldt septemberdag i 2006, med manér og fuld musik. Rigtig mange mennesker var mødt op og der var en tydelig glæde over at kunne tage haven i brug. Som

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Brochure 2014. Funktionelt Dansk Design Langtidsholdbart Værditilførende Vedligeholdelsesfrit. INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014

Brochure 2014. Funktionelt Dansk Design Langtidsholdbart Værditilførende Vedligeholdelsesfrit. INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014 Brochure 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE OUTSIDE Brochure 2013/2014 OUTSIDE Havemiljøer side 1 OUTSIDE Plantekummer side 2 OUTSIDE Plantekummer side 3 OUTSIDE Plantekummer side 4 OUTSIDE Plantekummer side 5 OUTSIDE

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER ATTRAKTIVE RASTEPLADSER Langturschaufførens bud på den gode rasteplads Undersøgelsen er gennemført med stø e fra FDE-Fonden Indledning Danske langturschauffører skal i deres arbejde overholde en række

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Skab gode minder med høj puls. Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne

Skab gode minder med høj puls. Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne Skab gode minder med høj puls Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne Motion indledning skaber gode minder Dette hæfte er skrevet til børn og voksne i alle

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Studietur til Sävsjö og Enköping. Juni 2011

Studietur til Sävsjö og Enköping. Juni 2011 Studietur til Sävsjö og Enköping Juni 2011 2 svenske byer med en tydelig parkprofil Enköping ligger ca. 30 km. fra Stokholm. Der er knap 40.000 indbyggere i kommunen Sävsjö ligger midt i Småland mellem

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Udsigt til udeliv. Drømmen. Den bedste leverandør, hvis du overvejer at etablere et ekstra uderum på din ejendom

Udsigt til udeliv. Drømmen. Den bedste leverandør, hvis du overvejer at etablere et ekstra uderum på din ejendom Udsigt til udeliv Drømmen Den bedste leverandør, hvis du overvejer at etablere et ekstra uderum på din ejendom Altaner at kunne træde udenfor BOR DU I BYEN? Og savner du muligheden for at kunne nyde naturen

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen VELKOMMEN TIL 3. GÅRDGRUPPEMØDE 31. Marts 2011 Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen Dagsorden Faskiner og skraldesug status på tilbagemeldinger Oplæg omkring materialer v/ Lone og Rikke Spørgsmål

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Changepilot - Det bedste fra to verdener

Changepilot - Det bedste fra to verdener Skab nyt og nå dine mål. Rejsen begynder her. Changepilot - Det bedste fra to verdener Vi vinder, når du vinder Changepilot er sat i verden for, at du lykkes med at skabe nyt og nå de strategiske mål,

Læs mere

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Historien om heksen, der heksede Madmor Inger om til Mageløse Madam Inger og fik hende til I dag bor der en masse søde børn og nogle voksne ude i huset på

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Læringsmål Pædagogiske tiltag Konkrete aktiviteter Observationer

Læringsmål Pædagogiske tiltag Konkrete aktiviteter Observationer Læreplaner for alsidig personlig udvikling Børn KAN kommunikere med børn, men det er spørgsmålet om voksne kan Hvis et barn har problemer i relationen med andre børn, så er der nok i virkeligheden et voksen/barn

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget Plejecenter Skovvænget September 2015 I dette nummer: 100-års fødsel- 1 dag Fødselsdage mv. 2 Anitta skriver 3 Bruger/ pårørenderåd 4 Høreomsorg 4 Venner af Skovvænget 4 Aktivitetens kalender 5 Sommerdage

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough Denne Walktrough fører dig igennem højdepunkterne i Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen. Du vil dog gå glip af glæden ved at opdage tingene selv og du vil også gå glip af mange af dialogerne

Læs mere