Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre. Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre. Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering -"

Transkript

1 Uderum og udeliv - kilder til ressourcer - også for ældre Idéprojekt l omlægning af uderum på Plejecenter Othello - Ressourceop mering

2 Othello - et plejecenter med smag for livet... Othello er indviet i 2009, tegnet af Cubo arkitekter og placeret centralt i byen og med altan og udsigt l grønne omgivelser fra alle 5 etagers i alt 119 lejligheder og stueetagens dagcenter med 45 daglige brugere. Plejecenteret er kommunalt ejet og arbejdsplads for over 100 personer. Der er fællesfaciliteter for både beboere og dagcenterbrugere. Her er cafe og køkken, fysioterapi og tandlæge, fælles opholdsarealer med køkken, kiosk mv. Ambi onen er at være Fredericia Kommunes mest a rak ve plejecenter - et sted at være stolt af. Sætninger fra beskrivelser af værdier på stedet som: vi rager op, vi tør og vi gør - er kendetegnende for Othello og livet her. For at have en god lværelse, er en god og omsorgsfuld pleje meget vig g. Denne del kan personalet udføre, men vi kan ikke ersta e gode venner og pårørende. Derfor er det vig gt at den nære kontakt fortsæ er, selv om man er y et på plejehjem. På Othello sæ er vi stor pris på at pårørende deltager i husets arrangemeneter. Desuden er der mange opgaver, som alle kan have glæde af at pårørende tager sig af. Eksempelvis indkøb- gåture- deltagelse i lægebesøg, kontrol eller indlæggelse på sygehuset. Fra Othellos hjemmeside.. Ud over at ville være et leve-bo miljø med alt hvad det indebærer, har der i lblivelsesprocesssen været ønsker om at indarbejde kunst, lyd og lys som vig ge brikker. Selve huset lever i høj grad op l de te, men uderummene mangler helt at blive bearbejdet. Fakta og baggrund

3 Længst muligt i eget liv... At være i sit eget liv... betyder her at kunne påvirke sit liv, have muligheder for at fortsæ e de interesser, gøremål og rela oner, man har opbygget livet igennem på en posi v måde, i den udstrækning man formår. At stadig blive set, som den man er og beholde sin iden et er altafgørnede. Hvis man kan være i sit liv sådan, er chancen for at trives god, både psykisk og fysisk. Og når den er god, op meres den posi ve cirkel og alle ressourcer bruges bedst muligt. På Othello plejecenter er der fokus på de e, både af hensyn l de menneskelige værdier, men også de økonomiske - det hænger sammen. Hvordan får vi så sat den posi ve cirkel i gang.? Vi vil underbygge det liv, der naturligt er omkring os: nemlig naturens og menneskenes - skabe rammer og situa oner, der sæ er disse posi ve kræ er i gang. Idé og afsæt for projektet

4 Vi gør det sammen... Processen at omskabe uderummene l mo vatorer for posi v energiop mering har været langt omkring. Værdierne og missionen for Othello formuleredes allerede af de 4 ledere inden huset og uderummene var færdige... men uderummene blev af økonomiske årsager ikke prioriteret med andet med de nødvendige s er, a aldspladser og p-pladser. Der er dog etableret afgræsning med får, som allerede giver mange posi ve e ekter og oplevelser- besøg af børnehaver mv. Liv ltrækker mere liv.. Derfor har behovet og lysten længe været der for at op mere uderummene. Ledere, personale og beboere, pårørende og naboer har samlet input l indholdet i uderummene - og HedeDanmarks specialafdeling AG Gruppen har sammen med dem udviklet idéer og indhold og landet dem i de e projekt. Den videre udformning og udførelse er tænkt som et tæt samarbejde mellem personale, brugere og HedeDanmark- vi udvikler og anlægger i eet..og bruger sammen vores ressourcer og kompetancer bedst muligt. Helt i tråd med projektets grundidé. Da Othellos grund ligger meget centralt placeret i byen tæt ved banegården og med en gennemgående s og en lille kommunal skov som nabo, bliver uderummene også en del af byens rum. Netop denne synergi er vig g for idéen og stedet: at være længst muligt i eget liv - og være en del af samfundslivet længst muligt Fredericia Kommune er informeret om denne proces og er en mulig samarbejdspartner mht. l de kommunale arealer og s er op l og gennem området. Processen og parterne

5 Før og efter...hvad er forskellen?.. og hvordan måler vi det? Projektet her vil gerne bidrage l en viden om og afprøvning af, hvordan vi op merer ressourcer hos mennesker - her speci kt i ældresektoren- og hvilken e ekt det har - også økonomisk. Derfor tænkes gennemført undersøgelser/målinger af lfredshed, fysisk formåen, grad af social interak- on, sundheds lstand og de økonomisk ressourcer der bruges her l. Undersøgelserne udføres af kultursociolog i samarbejde med personale og sundhedsfolk før og e er omlægning af uderummene og de lkny ede ltag. Materialet og resultaterne lægges løbende ind som en del af Othellos hjemmeside og vil blive en levende del af denne.. Formålet er at kunne a æse hvilke ltag, der har effekt/ikke e ekt, på hvad og hvor stor e ekt. Hvad betyder noget når man i andre sammenhænge står i lignende problema kker.? Og sparer vi økonomiske ressourcer ved at sæ e en iboende natur-og menneskerbaseret ressourcegenerering igang.? Undersøgelse - måling og e ekt

6 Livets forskellige veje... Livet udfolder sig på mange måder hos et menneske. Vejene i livet er mange og forskellige, og er et godt billede på det at bevæge sig gennem et liv. Vejsystemet er udformet sådan, at man kan gå kortere eller længere ture, udbygge dem i sværhedsgrad og kombinere dem e er lyst og formåen. Nogle veje er vildveje - svære veje- snoede og kringlede veje, måske omveje eller bare den daglige ru nemæssige vej... Som inspira on l bevægelse og samtale har vi valgt at udforme netop veje / s er ud fra de e tema. At gå veje kobler sig uundgåeligt l kroppen og dermed direkte ind i minder og sanser. Det giver mening i forhold l at fortælle om og bevidstgøre sig om sin iden tet og sit levede liv. De enkelte veje er indre et l speci kke oplevelser, sansninger, bevægelser, der relaterer sig l vejens iden tet. Den svære vej er fx. netop fuld af forhindringer og kontraster og kræver meget opmærksomhed at gå. I og med at netop sanserne og kroppen er direkte veje l hukommelsen, vil der automa sk sæ es gang i minderne og snakken om dem... Kender vi ikke alle det, at blive kastet dirkete ind i en erindring ved du en af den rose mormor havde i haven eller onkels barbersprit...? Og du og smagssans er de sidste sanser, man normalt mister i et naturligt aldringsforløb - så dem vil vi indtænke i indretningen, hvor vi kan. Livets veje - et tema for projektet

7 Jernbanegade Indre Ringvej Frugtlund LIVETS VEJ Parkering LIVETS VEJ : et o entligt ruteforløb der tegner livets faser med ak v- itetssteder, der appellerer l hver sin aldersgruppe.langs denne s er dyrliv: får, geder og høns på græsarealerne ind mod skoven. VILDVEJEN Gennem skoven foreslår vi en vildvej med mere udfordring og grænseprøvende ak viteter. Her kan også via bl.a. mobiltags indbygges info om krop, øvelser og andet. VILDVEJEN Skoven Mod slutningen Den ældres verden Den voksnes verden Den daglige vej rundt om huset OTHELLO Åndehullet Den snoede vej og Den svære vej Livets vej Ved begyndelsen Barnets verden Den unges verden Plejecenter Othello Oversigtsplan for uderum Lelu

8 Livets vej... Den o entlige s går mellem Jernbanevej og Indre Ringvej og er brugt af mange som en smutvej - en kærkommen varia on i byen, langs skov og afgræsningsområder med dyr. For at skærme s en en smule fra plejecenterets nærarealer sæ es den store grønne kumme. Den har masser af løgplanter, roser og stauder samt småbuske plantet i og er lavet af stål med en rusten over ade som en kontrast l alt det grønne. Planterne er i nå-højde fra cm også fra en kørestol. Her kan plukkes den daglige buket, måske arrangeres selvpluk for en er og plantes ud. Langs s en er små ak vitetsverdener, som relaterer l et livsforløb - fra begyndelsen (ind i livet) over barn,ung,voksen, ældre og l slutningen( ud af livet). Hver verden er et lbagetrukket sted trukket ind i græsningsområdet, som en hegnet niche med beplantning om. Den o entlige s

9 Livets vej... med aldrenes verdener Ved slutningen... af s ens ene ende er et stort rhododendron-ø med en sofagynge inden i. En ro af grønne farver blandet med hvidblomstrende bunddækker og løgplanter fylder de e rum. Flere lignende rhododendronøer bevæger sig op langs vejen i den grønne rabat ind mod skoven og bliver langsomt mindre for at forsvinde som løgprikker i det høje græs. Den ældres verden... Et s lle sted med gode siddepladser med du ende troldnøddebuske omkring. I et delvist forsænket område med to kikke-niverauer er et kalaidoskop placeret. Det giver fantas ske evigt skiftende mønstre i lys og skygge, farver... en lille verden med uendelig varia on - her ser man det store i det små... Man må næsten kikke, lige meget hvor godt seende man er, - så får man en oplevelse - og deler den måske med sine børnebørn... Den voksnes verden... Her går det bare der ud af... Benene kan komme igang - også hos de ældre og yngre... men man kan få gået/løbet en tur i højt tempo på air-walkeren sam dig med, man snakker med sin ledsager på bænken eller børnene leger i haverne ved siden af. tnessudstyr rwell Form Function er en unik serie fitnessredskaber, der k endørs i f.eks. parker, på åbne pladser eller i feriecentre. R nstruerede, så alle kan bruge dem uanset træningsniveau. rwell Form Function er produceret i kvalitetsmaterialer, der vejr. De skaber rum til fysisk udfoldelse lige der, hvor folk. På den måde inviterer redskaberne direkte til at blive udf Hver alder sit fokus.

10 Livets vej... med aldrenes verdener Den unges verden... Fart, spændning og udfordring af grænserne skal l når man er ung. På Snurrestangen kan man selv eller sammen med andre udfordre centrifugalkra en og vise hvor lang d man kan klare G-påvirkningen... Tilskuerne kan slænge sig i gummiunderlaget eller på plinten. Barnets verden... Skal vi spille kuglespil? - her kan børn selv eller sammen med andre børn eller voksne med spænding følge kuglens vej på pladen - koordinere øje og hånd og arbejde sammen eller slå sig selv... Slår jeg rekorden fra sidst jeg var her? Ved begyndelsen... Fra Ringvejen sluses man ind i Herfordparken langs Othello. Her passerer man aluminiumssøjler som spejler een og måske får man et godt grin sammen over guren,,, Sam dig er et minigummilandskab som en sofa at sæ e sig i under det store træ på. Gummiet er al d tørt og lunt. Hver alder sit fokus.

11 Vildvejen... Gennem skoven mellem sta onen og ringvejen er en kommunal skov, der bruges i gt som smutvej og kobler sig op på livets vej I skoven er mulighed for at markere ruter og supplere med ak vitetssteder. Her kan de lidt større fysiske udfordringer kobles på. Terrænet og underlaget giver i sig selv en varia on der kræver lidt mere af fysikken. Skovens liv - dyreliv og fugleliv - spiller sammen med husdyrenes liv langs afgræsningsarealet. her er naturoplevelser at hente. Sortmalede pæle med mobiltags fortæller om de e liv og giver opgaver der udspringer af det. Skoler og borgere kan her kombinere mo on, naturoplevelse og viden. Et skovtursud ugtssted med gode bænke og borde lægges ind i skoeven. Ud l grænserne

12 Den daglige vej... Othellos bygning er som et rundt kompas og i stueetagen er allerede døre, der angiver retningerne. Årets rytme og dagens rytme er tema for den daglige vej, som er den nemme tur rundt om bygningen. At kunne orientere sig, både stedmæssigt og dsmæssigt kan være en udfordring, når man bliver ældre. Denne daglige rundtur kan være med l at sæ e ngene på plads og skabe sted og dfæstelse. Ligeledes kan kroppen o e huske de kendte bevægelser man har udført i sin dagligdag: hængt tøj op, udplantet blomster, fodret fuglene osv. Høj der og tradi oner kny et her l er også holdepunkter. I de re verdenshjørner opsæ es grupper af pæle der relaterer l en års d. Mod nord : vinter- mod øst : forår- mod syd: sommer og mod vest : e erår. Sam dig lægges enkelte keramiske iser ned i belægningen - iser med mo v, der passer l års den. Pælene bliver baser for ophæng, ak viteter og planter, der lhører den speci kke års d. Vinter: espalier l stedsegrønne slyngplanter, fuglekugleophæng, granbundter, hjerter, fastelavnsris... Forår: Espalier l ophæng af løgkasser, dligtblomstrende slyngplanter, pile et, påskeæg... Sommer. Espalier l sommerblomstrende slyngplanter, ophæng l altankasser l sommerblomster, tørresta ver l tøj og tørrede blomster, rørophæng l tæppebankning, sct hans hekse... E erår: Espalier l frugtbærende slyngplanter og espalierfrug ræer, ophæng l tørring af løg, kurve l kastanier, nødder... Turen omkring huset

13 NORD Den store kumme Spillehaven Frugthaven Sandhaven Den snoede vej Parkering Den svære vej Sumphaven Vandhaven Containerplads Træhaven Åndehullet med voliere, bro og scene Depotskure Bærhaven Skulpturhaven Græshaven Labyrinthaven Terrassehaven Plejecenter Othello Den snoede vej og den svære vej omkring de 9 haver

14 Den svære vej... Har man kræ er og mo va on l at komme over den fysiske bakke, gen nder man o e le ere samme energi l andre udfordringer og prøvelser også. - kan jeg klare det, så kan jeg også... - små sejre giver mod og kræ er l mere... På Den svære vej tværs igennem haverne er der små stykker udfordringer af forskellig karakter indbygget, både i det underlag man går på, og de forhindringer man skal over eller udenom....at gå i det tunge sand... at mærke bark isen give blødt e er... at få perlesten i skoene. eller styre udenom kampestenen eller bes ge den - at få rolatoren med over stammebumlen på s en... at holde kursen på broen i sumpen... eller komme gennem det knasende grus med kørestolen. Mo va on, udfordring og træning

15 Den snoede vej... På den snoede vej går man udenom haverne, een e er een, med deres forskellige materialer og sanseinput. Er der bær på Bærhavens brombærhegn... føles den nyklippede taks blød... er de store kampesten varme i dag...kilder de høje græsser i ngrene...ligger brændet godt i stablen...? Vejen her er også udformet som loop man kan vende om på eller blot tage en enkelt haverunde hvis benene er træ e den dag. Da vejen snor sig i et forløb med større og større buer, er det sam dig en udfordring for balancen og man mærker rytmen i s en når man går den. Børn vil synes det er sjovt at løbe turen og få den rytmiske bevægelse ind i kroppen. S bredden er ca 180 cm så man kan gå ved siden af en kørestol og tale på turen. En rytmisk vej med drej

16 De 9 haver Haverne ligger melllem de forskellige veje og s er binder turene sammen - Hver have har sin egen karakter og opdeler også på den måde ruten. Både du, tak loplevelser og synsindtryk markerer ski ene mellem haverne. Træning og sanses mulering forgår naturligt bare ved at være i haverne, men kan også behandlingsmæssigt udvælges l bestemte borgere og situa oner. Sam dig byder haverne på oplevelser for alle aldre, sidde og opholdspladser, samværssteder og baser for ressourceopladning. Gennem livets haver

17 Terrassehaven - Græshaven - Labyrinthaven og Skulpturhaven De nære haver tæt på Othellos store fællesterrasse er små haver, der minder om prvate haver med den kendte form for krav på pasning i en overskuelig mængde. Her kan fejes, klippes græs og hæk. Man kan trækker her ud med familien og vælge en have at være lidt mere i fred i. I Terrassehaven kan sidde to-tre mindre grupper. I isebelægningen er lagt keramiske iser med sommerfugle, guldsmede o.lign. Tæt her på er de sorte skurgavlene med hvide og lyserøde klatreroser hvor to gode bænke står. Græshaven med en lille bakke man kan ligge på eller bag er n at være i også sammen med små børn. I den lille labyrinthave er gemt et jernkar man kan fylde vand i med vandkanden og måske lægge blomster ned i. Skulpturhaven har klippede grønne vækster som kan formes over d - buksbomhække med perlesten mellem - der også skal rives af og l. Labyrinthaven Skulpturhaven Græshaven Terrassehaven De nære haver

18 Bærhaven og Træhaven I Bærhaven plukker man frugt og bær. På en let hævet bakken står solbær,ribs og s kkelsbær med et bunddække af skovjordbær. Brombær og hindbær står op af stolper med wires og i surbudsbedet gror ty ebær og blåbær. Ved den gode halvrunde bænk med bord kan bærene ribbes og æblerne skrælles. Gruss erne mellem bedene giver knasende lyd l trinene og kan rives i mønstre. Træhaven I Træhaven er bark is i bunden, egekanter holder den inde. En brændehæk kalder på en brændehugger og stabler, og mellem stolperne ud mod den dagligevej lægge kvas fra buske og træbeskæring. Et godt sted l fugle og pindsvin. Grillgryden med chaussesten omkring med store siddetræstammer bliver centrum for stedet. På stammerne kan sidde og gmåske mærke bænkebidere.. og lærketræerne giver kogler og fugleliv. Bær og plukkehaven De ak ve haver

19 Vandhaven og Sumphaven Indbygget i den lange komme er vandbassin der ader i to niveuaer for dere er at løbe ud i bassinet Her er guld sk og vandplanter. Broen hvælver sig over og bliver midtpå en terrasse som ligger en lille halvt meter op med gelændre og stopkanter der skærmer. På brokanterne kan man sidde med fødderne i vandet eller bevæge sig ned på de to trappetrin helt ned l vandover aden. Sumphaven Træbroen fortsæ er som en ad træs gennem sumphaven med pilebuske og græsser. Har man mod og balance er der små balancebroer ud i sumpen og store sten at træde på. Vandhaven De afslappende haver

20 Sandhaven En smag af strandliv med sand i skoeen og tæerne fri. En hævet sandkasse er indlagt i den store kumme og bevæger sig i lere højder ind gennem sandhaven. En kampestenss går gennem haven. En udfordring for balancen, men også bare l at sidde på i sandområdet. Sandbord, med huller l pæle med ag eller bare l at hænge håndklædet over, samles man om i den ene ende. To trædiske og kasser med en lille træterrasse er baser for fx isudsalg på en varm sommerdag. Endnu en mulighed for at have udadre ede ak viteter. Høje græsser svajer inde i haven og ngrene kan løbe kildrende gennem. Sandhaven En dag på stranden

21 Spillehaven Skal vi tage en gang petanque eller skak? Her kan spilles forskellige spil - de udendørs spilleborde har indgraveret skak, mølle og dam og backgammon i. Brikkerne ligger i spillekassen. Store træstubbe med kryds og bolle og kalaha er sat rundt om pladsen- her kan man i nicherne nde perlesten i sort og hvid og spille med. har det regnet er der små vandspejl i hulningerne. Pladsen kan også bruges l at spille kube eller bare samles på. Her er en lang buet god bænk med ryglæn (som den nuværende i den indre gård) Deældres verden med kalajdoskop Spillehaven Op af espalierne omkring cykel-p er sat vedbend, clema s og artkitektens trøst og bøgehækken skærmer yderliger. Espalier med cykel-p Spillenicherne suppleres med du planter og små træer der også giver let skygge. Et spil i haven

22 Åndehullet... Den indre gård er en oase for sig. Vi supplerer den med et espalier man går under når man kommer ind. Her er blomstrende clema s og vedbend. S en lige over l hovedindgangen lægges som en svagt hvælvet træbeklædt s der rumler en anelse når man køre med hjul på den. S en udbygges l en lille scene i den ene side. Her kan de mange småkoncerter foregå - akus kken er fantask sk og beboerne kan nyde den fra deres altaner, der alle vender ud i gårdrummet. Også derfor sæ es et volier med fugle, der kan give musik l stedet også i dagligdagen - og byde velkommen, når man kommer hjem. Den store bænk og vandfadene bliver i gården og bedene suppleres af buskroser og hosta. Grusplads med bænk Espalier med slyngplanter Indgangsbro Scene Volier Det indre uderum

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Læreplan i Stjerneblomsten.

Læreplan i Stjerneblomsten. Læreplan i Stjerneblomsten. De 6 punkter, som vi kommer ind på i læreplanen, er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sprog. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener.

Læs mere

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner På fod med naturen Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner Del 1 børn i naturen Ud i naturen derfor og sådan 3 Naturkompetence 4 Fornyelse og udviklingsarbejde 5 Det enkelte barns behov 6 Forældresamarbejde

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Gør legepladsen grønnere

Gør legepladsen grønnere Gør legepladsen grønnere for små midler Vi vil gerne gøre legepladsen grønnere, uden at skulle give en bondegård for det. Denne frustration har vi tit mødt i daginstitutioner og boligområder. Mange ønsker

Læs mere

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter Find vej ud i naturen året rundt Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter 2 Indhold Find vej ud i naturen året rundt 3 Mere natur i de små børns hverdag 4 God praksis i naturen 6 Januar-februar

Læs mere

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om:

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om: Ud med børnene - 24 naturbørnehaver fortæller Læs om: Drømmefangeren fra Ærøskøbing, Haletudsesøen fra Læsø, græsdukkerne fra Frederikshavn, urtesaltet fra Outrup, dyresporene fra Haderslev, sommerlegene

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 Ryvang 2 Børnehaveplan 2009-2010 KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 1 Forord Flow, Gyldne øjeblikke og pædagogisk idræt Denne børnehaveplan er en fortsættelse af vores tidligere børnehaveplaner og har

Læs mere

Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE. Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø?

Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE. Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø? Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø? Af Poul Erik Pedersen Pedersen@agendacenter.dk Agenda 21 Østerbro, 2007

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere