13/05/15. Hærvejsmotorvejens effekt på Billund Lufthavn. Analysenotat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13/05/15. Hærvejsmotorvejens effekt på Billund Lufthavn. Analysenotat"

Transkript

1 13/05/15 Hærvejsmotorvejens effekt på Billund Lufthavn Analysenotat

2 2 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM

3 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: Peter Sonne-Holm Seniorøkonom DAMVAD damvad.com Copyright 2015 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Hærvejsmotorvejen og køretid til lufthavnen 8 3 Ændring i passagerantal 14 4 Køretidsgevinster for passagererne 19 5 Effekt af øget aktivitet i lufthavnen 21 6 Erhvervslivet 23 7 Bilag 25 8 Litteraturliste 26 4 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM

5 1 Introduktion Det overvejes på politisk niveau at etablere en midtjysk motorvej op langs Hærvejen for at aflaste den eksisterende motorvej, E45, langs den jyske østkyst. En Hærvejsmotorvej vil samtidig have den fordel, at den forbedrer infrastrukturen til og fra Billund Lufthavn til gavn for brugerne af lufthavnen. Analysen tager udgangspunkt i effekter, der opstår i kraft af en situation, hvor hele motorvejsstrækningen følgende Vejdirektoratets linjeføringsforslag A er anlagt, se Vejdirektoratet (2013). Linjeføringen A er den af de tre foreslåede linjeføringer, der løber tættest på lufthavnen. Denne analyse belyser, hvordan bedre infrastruktur til og fra Billund Lufthavn vil udvide lufthavnens passagergrundlag og dermed øge antallet af passagerer, der flyver fra lufthavnen. Det øgede antal passagerer vil medføre samfundsøkonomiske gevinster for især Jylland og Fyn. Her fokuseres der på følgende tre gevinster: Køretidsgevinsterne for passagerer, der flyver til og fra Billund Lufthavn Øget omsætning og beskæftigelse i lufthavnen og dens underleverandører Erhvervslivets gavn af bedre tilgang til internationale flyruter Billund Lufthavn håndterer foruden passagerer også en betydelig mængde gods. Denne analyse fokuserer imidlertid på passagertransporten og vil kun i mindre grad behandle Hærvejsmotorvejens effekten på godstrafikken fra lufthavnen. Hovedresultater Når en person eller virksomhed overvejer at foretage en flyrejse, vil vedkommende opveje gevinsterne ved rejsen med omkostningerne målt i tid og kr. Når køretiden til og fra Billund Lufthavn falder, vil flere vælge at gennemføre rejsen. Antallet af passagerer i lufthavnen vil derfor stige, hvis Hærvejsmotorvejen etableres. Der flyver årligt 1,1 mio. personer bosiddende i Danmark ud fra Billund Lufthavn. Baseret på køretidsbesparelserne som følge af Hærvejsmotorvejen og viden om den geografiske fordeling af Billund Lufthavns passagerer estimeres det, at etableringen af motorvejen vil medføre en stigning på omtrent danskere, der flyver fra lufthavnen. Det er en stigning i antallet af udadgående passagerer på godt 5 pct. Hertil kommer væksten i antallet af udenlandske rejsende, der flyver til Billund Lufthavn. Der flyver årligt personer (2013) bosiddende i udlandet til lufthavnen. Der er imidlertid begrænset viden om disse personers rejsedestination i Danmark, og der er derfor ikke datamæssig grundlag for at dokumentere, i hvilket omfang de vil drage gavn af Hærvejsmotorvejen. Under antagelse af at antallet af udenlandske passagerer vil stige i samme takt som antallet af danske passagerer, vil Hærvejsmotorvejen føre til en vækst på knap passagerer. Dette er dog et skøn præget af betydelig usikkerhed. En række forhold taler for, at er et konservativt skøn for væksten i antallet af danske passagerer. Det estimerede skøn er udtryk for en statisk altandet-lige beregning, hvor der udelukkende medregnes effekten af køretidsreduktion. Der er andre effekter, som også kan forventes at have en mærkbar effekt på passagerantallet. Her fremhæves to centrale effekter: For det første er der ikke taget højde for dynamiske effekter af etableringen af Hærvejsmotorvejen. I takt med at oplandet til Billund Lufthavn vokser, vil det blive mere attraktivt for flyselskaberne at åbne ruter til nye destinationer. Det kan tiltrække yderligere HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM 5

6 passagerer til Billund Lufthavn ved dels at øge den generelle rejseaktivitet og ved at få flere passagerer til at vælge Billund Lufthavn frem for andre lufthavne. Dertil kommer, at der ikke er taget højde for effekten af reduceret trængsel på de jyske lande- og motorveje. Når en billist beregner køretiden til Billund Lufthavn vil han/hun typisk indregne ekstra tid for at tage højde for risikoen for at sidde i kø. Etablering af Hærvejsmotorvejen vil aflaste det eksisterende vejnet og dermed reducere trængslen på disse veje. Dette sænker behovet for at indregne en trængselsbuffer og reducerer dermed den samlede omkostning ved transport til og fra lufthavnen. Dette kan yderligere medvirke til passagervækst i Billund Lufthavn. Beregninger baseret på DAMVADs input-outputmodel viser, at flere udadgående passagerer vil skabe omtrent 13 fuldtidsjob, hvoraf de 5 vil blive skabt i Billund Lufthavn og de resterende hos underleverandører og andre virksomheder. Samtidig estimeres lufthavnens omsætning at stige med 25 mio. kr. årligt, mens omsætningen hos underleverandører og andre virksomheder vil stige med yderligere 13 mio. kr. årligt. Som nævnt ovenfor er der ikke tilstrækkelig data til at estimere væksten i antallet af udenlandske rejsende. Et kvalificeret bud er, jf. ovenfor, at Hærvejsmotorvejen vil øget antallet af udenlandske tilrejsende med knap Det vil alt andet lige øge antallet af fuldtidsjob og omsætning med yderligere ca. 2½ fuldstidsjob og 7½ mio. kr. i omsætning. I transportøkonomiske analyser værdisættes køretidsbesparelser ved hjælp af fastsatte priser på tidsforbrug til transport. Den samfundsøkonomiske gevinst for passagererne kan værdisættes ved hjælp af Transportministeriets TERESA-model. Beregningerne viser, at tidsbesparelsen for de nuværende passagerer samlet set vil udgøre omtrent 15 mio. kr. årligt. Det svarer til en gennemsnitlig besparelse for de pågældende fritidspassagerer på 37 kr. pr. rejse (tur/retur) og for erhvervspassagerer på 178 kr. pr. rejse (tur/retur). Et øget passagergrundlag vil medføre flere flyrejsende i Billund Lufthavn og dermed også, at der skal investeres og ansættes flere personer til check-in, baggagehåndtering og butikkerne i lufthavnen mv. Samtidig vil lufthavnen også skulle øge indkøb af varer og serviceydelser fra underleverandører, hvilket igen øger beskæftigelsen mv. Endelig vil den ekstra beskæftigelse og dermed lønudbetalinger til medarbejdere også medføre et øget privatforbrug i regionen, hvilket yderligere vil skabe aktivitet hos butikker, producenter osv. Erhvervslivet vil også drage gavn af bedre infrastruktur til lufthavnen ved samlet set at forkorte rejsetiden til udenlandske forretningsforbindelser, moder- og datterselskaber, vidensinstitutioner osv. Hærvejsmotorvejen kan dermed være med til at tiltrække investeringer både indenlandske og udenlandske fra virksomheder, der ønsker gode internationale flyforbindelser. Dette vil medføre betydelige produktivitetsgevinster, hvilket vil afspejle sig i øget BNP. En række studier underbygger sammenhængen mellem flytransport og produktivitet. Et studie fra Intervistas (2015) viser, at en 10 pct. stigning i en lufthavns tilgængelighedsindeks giver en produktivitetsstigning på 0,5 pct. Denne produktivitetsvækst vil langt overvejende forekomme i lufthavnens opland. En vækst i antallet af passagerer i Billund Lufthavn vil medføre en vedvarende, årlig vækst i BNP på ca. 1,2 mia. kr. i Region Syddanmark og Region Midtjylland som følge af øget produktivitet. 6 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM

7 Hærvejsmotorvejen vil også gavne virksomheder, der fragter gods via lufthavnen særligt virksomheder, der sælger højværdivarer i fjerntliggende lande. Motorvejens gavnlige effekt for eksporten er ikke belyst videre i denne analyse. Der er ikke gennemført scenarieberegninger for de to alternative linjeføringer, B og C, i Vejdirektoratets rapport (2013), der ligger øst for linjeføring A. Den midterste linjeføring B vil ligesom linjeføring A give betydelige rejsetidsgevinster for de rejsende. Afstanden fra lufthavnen til linjeføring B vil være noget længere end til linjeføring A. Dette vil betyde længere køretid for en del bilister, der drager særlig gavn af linjeføring A. Dette modsvares dog af, at linjeføring B giver køretidsgevinster for beboere op mod Silkeborg, der kun i mindre grad vil drage gavn af linjeføring A, der delvist benytter den eksisterende motorvej fra Give i nordvestlig retning mod Herning denne motorvej går for langt vestpå, til at beboere i Silkeborg og omegn kan drage gavn af linjeføring A. I sydgående retning vil linjeføring B give mindre tidsbesparelser end linjeføring A for passagerer fra Billund Lufthavn. Alt i alt vurderes det umiddelbart, at linjeføring B kan forventes at give samfundsøkonomiske gevinster i en størrelsesorden svarende til linjeføring A. Den østligste linjeføring, C, vil formentlig give mindre samfundsøkonomiske gevinster, da bilister til og fra Billund Lufthavn skal køre længere for at komme hen til motorvejen. Nordpå op mod Silkeborg vil der være visse tidsbesparelser, mens bilister sydpå vil få begrænsede gevinster af linjeføring C. HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM 7

8 2 Hærvejsmotorvejen og køretid til lufthavnen Vejdirektoratet (2013) har kigget nærmere på tre forskellige linjeføringer for Hærvejsmotorvejen, se figur 2.1. Korridor A er den linjeføring, der kommer tættest på Billund Lufthavn. Denne analyse er gennemført med udgangspunkt i, at korridor A etableres. Korridor A tilsluttes E45 ved Hobro i nord og Christiansfeld i syd. Mellem Herning og Give genbruger den motorvejen på rute 18. FIGUR 2.1 Mulige linjeføringer Kilde: Vejdirektoratet (2013). Note: Kortet har i denne analyse fået tilføjet et flylogo for at vise placeringen af Billund Lufthavn. 8 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM

9 En telefonundersøgelse foretaget af Megafon i 2013 viser, at langt størstedelen af de flyrejsende, 96 pct., kører til Billund Lufthavn i egen bil, taxi eller lignende. Det skal ses i sammenhæng med, at der er begrænsede muligheder for at komme til og fra Billund Lufthavn med offentlig transport. Der er fx på nuværende tidspunkt ingen jernbane til Billund og busnetværket er begrænset. Derfor vil udvikling af infrastruktur til brug for bilister have stor betydning for passagerernes tilgang til lufthavnen. Det gælder bl.a. Hærvejsmotorvejen. Figur 2.2 og figur 2.3 viser køretiden til lufthavnen henholdsvis i dag og i den situation, hvor korridor A er etableret. I flere tilfælde vil dele af et postnummer være inden for fx 60 minutters køretid, og resten af postnummeret inden for fx 70 minutters køretid. Postnummeret vil i dette tilfælde være markeret som havende en 70 minutters køretid, hvis den overvejende del af postnummeret har 70 minutters køretid og omvendt. I postnumre med større byer er dækningen af disse byer udslagsgivende for, om den markeres som inden for 60 eller 70 minutters køretid. Sammenligning af figur 2.2 og figur 2.3 viser, at antallet af postnumre inden for 1½ times køretid udvides betragteligt i nordgående retning. I dag vil en bilist, der kører nordpå mod Aalborg ende et sted mellem Viborg og Hobro efter 1½ times køretid. Hvis Hærvejsmotorvejen etableres vil bilisten nå helt til Aalborg inden for samme køretid. Tilsvarende kan flere i sydgående retning køre til lufthavnen inden for 1½ time. Denne udvidelse af lufthavnens opland (ifølge tommelfingerreglen) er imidlertid ikke vist på kortet, da denne udvidelse hovedsagligt sker i Tyskland og ikke er medregnet i scenariet. Hærvejsmotorvejen vil formentlig have en begrænset effekt på antallet af passagerer fra Tyskland, da disse i forvejen har god adgang til Hamborg Lufthavn. Dette bekræftes af, at en betydelig del af danskerne i de sydligste egne af Jylland anvender Hamborg Lufthavn. En telefonrundspørge foretaget af Megafon i 2013 for Billund Lufthavn bekræfter, at andelen af borgere, der anvender Hamborg Lufthavn som udgangspunkt for udlandsrejser, er højere for de mest sydlige dele af Jylland. For personer fra Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Haderslev og Kolding Kommune er det omtrent hver fjerde udlandsrejse, der starter i Hamborg Lufthavn. For personer i resten af Region Syddanmark er det under hver tiende rejse. Den reducerede køretid til Billund Lufthavn udvider lufthavnens reelle opland, dvs. de dele af Danmark, hvorfra personer i vidt omfang vil vælge Billund Lufthavn som udgangspunkt for flyrejser. Som en tommelfingerregel er en lufthavns opland inden for 1½ times køretid. Antallet af personer bosat inden for 1½ times køretid vil med Hærvejsmotorvejen vokse fra 2,36 mio. til 2,54 mio., se tabel 2.1. TABEL 2.1 Befolkningsgrundlag i Billund Lufthavns opland personer Før Efter Stigning Inden for 30 min Inden for 60 min Kørsel til 90 min Kilde: DAMVAD pba. postnummerundersøgelsen, MIDT, og OAG. Jo længere passagerer kører på Hærvejsmotorvejen, desto større tidsbesparelser vil de have til og fra lufthavnen i forhold til i dag. De største tidsbesparelser vil tilgå passagerer nord for Hobro, se figur 2.4. I dag vil disse personer typisk køre ad landevejen østpå til Horsens og derefter følge E45 nordpå. Med Hærvejsmotorvejen undgår de landevejen østpå og kan køre mere direkte nordpå ad motorvejen. Personer nord for Hobro i området omkring Vi- HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM 9

10 borg vil få en tidsbesparelse på omkring 10 minutter. Bemærk, at personer bosiddende mellem Herning og Billund Lufthavn vil opleve en begrænset tidsbesparelse, da der som nævnt allerede er en motorvej mellem Give og Herning. Syd for Billund vil personer i Kolding og syd herfra få en tidsbesparelse på omtrent ti minutter. Foruden disse tidsbesparelser vil disse billister også drage fordel af mindre trængsel og dermed usikkerhed om ankomsttidspunkt på de eksisterende veje, herunder E45. Betydningen af den reducerede usikkerhed belyses ikke videre i denne analyse. Der vil også være mindre tidsbesparelser for bilister der kører mod Fyn. Da besparelsen er forholdsvist lille vurderes den at have en begrænset effekt på antallet af passagerer i Billund Lufthavn. Denne effekt er derfor udeladt i de videre analyser. 10 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM

11 FIGUR 2.2 Aktuel køretid i bil til og fra Billund Lufthavn Kilde: DAMVAD pba. Open Street Map. HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM 11

12 FIGUR 2.3 Køretid til og fra Billund Lufthavn ved anlæg af Hærvejsmotorvejen, linjeføring A Kilde: DAMVAD pba. Open Street Map. 12 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM

13 FIGUR 2.4 Køretidsbesparelser ved etablering af Hærvejsmotorvejen Kilde: DAMVAD pba. Open Street Map HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM 13

14 3 Ændring i passagerantal Beslutningen om at foretage en flyrejse afhænger af flere faktorer. En person, der overvejer at foretage en flyrejse, vil grundlæggende opveje udbyttet af rejsen med det oplevede besvær med at rejse (også kaldet den samlede omkostning). Det gælder både for turister og forretningsrejsende. Det oplevede besvær ved at rejse hænger tæt sammen med den samlede rejsetid: transporttid til og fra lufthavnen plus flyvetiden. Hvis transporttiden til og fra lufthavnen falder, vil det oplevede besvær falde. Det betyder, at flere personer vil finde det fordelagtigt at flyve til og fra Billund Lufthavn, hvis der anlægges en Hærvejsmotorvej. I dette afsnit estimerer vi, hvor mange flere rejsende der vil anvende Billund Lufthavn, hvis der anlægges en Hærvejsmotorvej. For at beregne stigningen i antallet af passagerer beregner vi i første omgang, hvordan Hærvejsmotorvejen vil påvirke rejseintensiteten. Definition på rejseintensitet: Antal flyrejser fra Billund Lufthavn pr. borger. Ændringen i rejseintensiteten er beregnet ud fra en estimation af sammenhængen mellem køretid og rejseintensitet. Det forudsættes dermed, i) at samtlige passagerer kører til lufthavnen i egen bil, taxi eller lignende, og ii) at køretiden er en afgørende faktor for, hvorvidt en person vil rejse fra Billund Lufthavn. Begge forudsætninger underbygges af eksisterende viden om passagerer, der anvender lufthavnen. Som nævnt ovenfor viser en telefonundersøgelse foretaget af Megafon i 2013, at langt størstedelen af de flyrejsende (96 pct.) kører til Billund Lufthavn i egen bil, taxi eller lignende. Beregninger nedenfor bekræfter endvidere, at der er en meget tæt sammenhæng mellem køretiden til Billund Lufthavn og rejseintensiteten. Personer, der bor tættere på Billund, benytter oftere lufthavnen. Køretid og rejseintensitet I dette afsnit estimeres sammenhængen mellem køretid og rejseintensitet. Udgangspunktet er den nuværende rejseintensitet for de enkelte postnumre og køretiden til lufthavnen. Første skridt er en opdeling af postnumrene i følgende grupper efter deres køretid til Billund Lufthavn før og efter Hærvejsmotorvejen, se kapitel 2: Under 30 minutter minutter minutter Over 130 minutter Rejseintensiteten for de enkelte postnumre er beregnet ved hjælp af resultaterne fra en stikprøveundersøgelse fra 2007/08 blandt passagerne i Billund Lufthavn (herfra benævnt postnummerundersøgelsen). Passagererne blev ved check-in bedt om at oplyse oprindelsesland, postnummer, formål med rejsen (erhverv eller fritid) og antal medrejsende. I alt er der omtrent besvarelser dækkende personer bosiddende i Danmark i tilfælde, hvor en person rejste i en gruppe, fx familier eller flere forretningsfolk fra samme virksomhed, antages det, at de medrejsende har samme postnummer. Ved hjælp af postnummerundersøgelsen er det muligt at beregne andelen af passagerer, der kommer fra et givent postnummer i Danmark. Antallet af passagerer fra de enkelte postnumre er derefter udregnet ved at multiplicere andelen af passagerer fra de enkelte postnumre ifølge postnummerundersøgelsen med det samlede antal danskere, der fløj via Billund Lufthavn i I alt fløj 14 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM

15 knap 1,1 mio. danskere fra Billund Lufthavn dette år. 1 Antallet af passagerer er steget med knap 20 pct. fra 2007/08 til i Det kan have medført forskydninger i de enkelte postnumres andel af det samlede passagertal. Fx har den midtjyske motorvej mellem Herning og Give forkortet køretiden fra Herning til Billund Lufthavn med omtrent 15 minutter. Det kan have medført flere flyrejsende fra Herningområdet. Omvendt kan udvidelsen af Aalborg Lufthavn særligt med flere afgange til Amsterdam Lufthavn have sænket andelen af passagerer fra det nordlige Jylland. På baggrund af Megafons telefonundersøgelse er det muligt at beregne rejseintensiteter for 2013 på kommuneniveau. De bekræfter, at jo tættere folk bor på Billund Lufthavn, desto oftere rejser de fra lufthavnen, se bilag. Stikprøvens størrelse tillader desværre ikke at beregne rejseintensiteter på postnummerniveau. Der er endvidere stor forskel på køretiden til Billund Lufthavn inden for de enkelte kommuner. Derfor anvendes Megafons undersøgelse ikke til at vurdere effekten af Hærvejsmotorvejen. Da der ikke er nyere data om passagernes postnummer antages det i denne analyse, at fordelingen har været uændret siden 2007/08. Ved at dividere antallet af passagerer med det samlede befolkningstal i de enkelte postnumre fremkommer rejseintensiteten. Postnumrenes rejseintensitet er illustreret i figur Kilde: Billund Lufthavn og MIDT. Bemærk, at der i denne analyse betragtes antal udadgående flyrejsende med udgangspunkt i Billund Lufthavn. Da de fleste passagerer rejser tur/retur tæller en rejsende typisk med som to pax i lufthavnsstatistikker. HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM 15

16 FIGUR 3.1 Postnumrenes rejseintensitet Kilde: DAMVAD pba. postnummerundersøgelsen, passagertal fra Billund Lufthavn og Danmarks Statistik. 16 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM

17 Der er en tæt sammenhæng mellem køretiden til og fra lufthavnen og rejseintensiteten, se figur 3.2. Postnumre inden for en køretid af 30 og 40 minutter har en højere rejseintensitet end postnumre inden for en køretid af 50 minutter osv. I gennemsnit falder rejseintensiteten med 3,4 pct., når køretiden stiger 10 minutter. Denne sammenhæng kaldes nedenfor for intensitetsfølsomheden. Det betyder, at 100 indbyggere i gennemsnit vil gennemføre 3,4 flere flyrejser om året fra Billund Lufthavn, når køretiden falder 10 minutter. Ændring i passagerantal For at beregne ændringen i antallet af passagerer ved etablering af Hærvejsmotorvejen beregnes i første omgang stigningen i rejseintensiteten for de enkelte postnumre: Stigning i rejseintensitet = Køretidsbesparelse Intensitetsfølsomhed Ved at multiplicere stigningen i rejseintensiteten med antallet af indbyggere i de enkelte postnumre fremkommer stigningen i antallet af passagerer: Ændring i passagerantal = Stigning i rejseintensitet Indbyggere Beregningerne viser, at antallet af udadgående, danske passagerer vil stige med knap Det er en stigning på 5,3 pct. Hertil kommer væksten i antallet af udenlandske rejsende, der flyver til Billund Lufthavn. Der flyver årligt personer bosiddende i udlandet til lufthavnen (2013). Der er imidlertid begrænset viden om disse personers rejsedestination i Danmark, og der FIGUR 3.2 Køretid til Billund Lufthavn og rejseintensitet, 2013 Rejseintensitet 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% y = -0,0034x + 0,5692 R² = 0,967 0% Køretid i minutter Kilde: DAMVAD pba. Postnummerundersøgelsen og Open Street Map. Note: 30 betyder, at der er en køretid på 0-30 minutter, 40 at der er en køretid på minutter,, 140+ at der er en køretid på 131 minutter og derover. HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM 17

18 er derfor ikke datamæssig grundlag for at dokumentere, i hvilket omfang de vil drage gavn af Hærvejsmotorvejen. Under antagelse af at antallet af udenlandske passagerer vil stige i samme takt som antallet af danske passagerer, vil Hærvejsmotorvejen føre til en vækst på knap passagerer. Dette er dog et skøn præget af betydelig usikkerhed. En række forhold taler for, at er et konservativt skøn for væksten i antallet af danske passagerer. Det estimerede skøn er udtryk for en statisk altandet-lige beregning, hvor der udelukkende medregnes effekten af køretidsreduktionen. Der er andre effekter, som også kan forventes at have en mærkbar effekt på passagerantallet. Her fremhæves to centrale effekter: For det første er der ikke taget højde for dynamiske effekter af etableringen af Hærvejsmotorvejen. I takt med at oplandet til Billund Lufthavn vokser, vil det blive mere attraktivt for flyselskaberne at åbne ruter til nye destinationer. Det kan tiltrække yderligere passagerer til Billund Lufthavn ved dels at øge den generelle rejseaktivitet og ved at få flere passagerer til at vælge Billund Lufthavn frem for andre lufthavne. I nedenstående kapitler, hvor de samfundsøkonomiske gevinster belyses, tages der udgangspunkt i, at antallet af passagerer stiger med Der er derfor ikke beregnet køretidsgevinster for udenlandske tilrejsende, ej heller de effekter de udenlandske rejsende har på aktiviteten i lufthavnen og dens underleverandører og effekten for det øvrige erhvervsliv. 18 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM

19 4 Køretidsgevinster for passagererne I transportøkonomiske analyser værdisættes personers rejsetid ud fra fastsatte timetakster, der indgår i Transportministeriets samfundsøkonomiske analysemode, TERESA. Modellen anvendes til at belyse den samlede rentabilitet af infrastrukturprojekter inkl. omkostninger til fx anlæg og vedligehold samt de tidsmæssige gevinster. TERESA-modellen er obligatorisk for alle Transport- og Energiministeriets projekter og bliver løbende opdateret. I nærværende rapport vil hele modellen ikke blive kørt, da formålet med analysen ikke er at analysere rentabiliteten af Hærvejsmotorvejen, men alene belyse betydningen for nemmere adgang til- og fra Billund lufthavn for passagererne. I dette kapitel værdisættes de tidsmæssige besparelser for passagerer, der kører til og fra lufthavnen. Der tages udgangspunkt i det nuværende passagerantal, og der tages ikke højde for øget passagerantal som følge af anlæg af Hærvejsmotorvejen. Den fastsatte omkostning ved kørsel er i TERESA opdelt efter: erhverv, kørsel til/fra arbejde og andet, se tabel 4.1. I nærværende analyse anvendes omkostningen for erhverv for lufthavnens erhvervsrejserne, og omkostningen for andet anvendes for lufthavnenes fritidsrejsende. TABEL 4.1 Omkostning ved kørsel pr. time, 2015 priser Kr. Erhvervsrejsende 398 Fritidsrejsende, herunder kørsel til og fra arbejde 83 Kilde: TERESA-modellen version Note: Andet består af alle ting som ikke er kørsel til/fra arbejde eller erhverv. Den samlede tidsbesparelse for passagerer til og fra Billund Lufthavn er opgjort ved at multiplicere tidsbesparelserne med antallet af passagerer fra de enkelte postnumre (2013), se kapitel 2. Det giver en samlet tidsbesparelse på timer for fritidsrejsende og for erhvervsrejsende tur/retur til lufthavnen. Tidsbesparelserne multipliceres med timeomkostningen ved kørsel, hvorved den samfundsmæssige gevinst fremkommer målt i kr. Den samlede årlige gevinst ved reduceret rejsetid bliver derved 6,3 mio. kr. for fritidsrejsende og 8,6 mio. kr. for erhvervsrejserne om året, hvilket svarer til en samlet besparelse på 14,8 mio. kr., jf. tabel 4.2. TABEL 4.2 Årlig rejseomkostningsbesparelse for passagerer i Billund Lufthavn, 2015 priser Fritid Erhverv I alt Besparede timer Rejseomkostnings- besparelse mio. kr. 6,3 8,6 14,8 Kilde: DAMVAD på baggrund af priser fra TERESA-modellen version 3.03 og postnummerundersøgelsen. Note: Andet består af alle ting som ikke er kørsel til/fra arbejde eller erhverv Hærvejsmotorvejen vil give tidsbesparelser for godt fritidsrejsende i Billund lufthavn og erhvervsrejsende. Det betyder, at en gennemsnitlig fritidsrejsende opnår en besparelse på 37 kr. tur/retur som følge af reduceret transporttid, og en gennemsnitlig erhvervsrejsende opnår en besparelse på 178 kr. pr. tur for de passagerer der får en tidsgevinst af en Hærvejsmotorvej. HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM 19

20 Der er i modellen ikke taget højde for, hvor stor en andel af de rejsende, der er børn, da der ikke foreligger oplysninger herom. Ligeledes er der kun regnet på de nuværende passagerer, og ikke tidsgevinsten for eventuelle nye passagerer der vil benytte sig af lufthavnen som følge af motorvejen. Der beregnes heller ikke værdien af tidsbesparelsen for andre brugere af Hærvejsmotorvejen. Der er desuden økonomiske gevinster for godstrafikken fra Billund lufthavn, da disse også vil have en reduceret rejsetid. Denne reduktion er ikke medregnet i nærværende analyse. Ligeledes kan en Hærvejsmotorvej reducere risikoen for at komme til at sidde i kø, dette element er ligeledes udeladt af analysen. Prisen på en time i kø er højere end transporttid, hvorfor en reduktion i tiden i kø for passagerer vil give en endnu større effekt. 20 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM

21 5 Effekt af øget aktivitet i lufthavnen Anlæg af Hærvejsmotorvejen vil medføre, at lufthavnens kapacitet udvides for at håndtere det øgede antal passager. Dermed vil Hærvejsmotorvejen medvirke til at skabe jobs og omsætning både i lufthavnen (direkte effekter) og hos lufthavnens underleverandører (indirekte effekter). Dertil kommer at lønudbetalingerne blandt de ansatte vil øge deres privatforbrug og derigennem skabe jobs og omsætning i fx detailhandlen (inducerede effekter). Input-Output Model Beregningerne af aktivitetseffekterne i lufthavnen, som resultat af et øget passagergrundlag, baserer sig på DAMVADs input-output model for dansk økonomi. Input-output-modellen anvendes til at beregne, hvordan den direkte effekt af produktion i et erhverv, spreder sig ud til andre erhverv i økonomien og indirekte giver anledning til ny omsætning, nye job osv. Input-output-modellens datagrundlag er Danmarks Statistiks input-output-tabeller, der er baseret på nationalregnskabstallene og viser sammenhængen mellem, hvilke vare- og tjenestestrømme der går ind og ud af en branche. Tabellerne er opdelt på 117 brancher og viser branchernes produktion (output) og køb af varer og tjenesteydelser i andre brancher som input til produktionen. På baggrund heraf angiver input-output-modellen, hvor meget hver branche skal opkøbe fra andre brancher for at producere det, der svarer til varer eller services til en værdi af en krone. Der er ikke en defineret lufthavnsbranche blandt de 117 definerede brancher i input-output-tabellerne. Tabellerne har en branche for luftfart, men denne branche indeholder imidlertid en lang række virksomheder, der adskiller sig betydeligt fra lufthavnsvirksomhed, herunder flyselskaber. Frem for at be- lyse Billund Lufthavns indirekte og inducerede effekter ud fra denne branche, estimeres disse effekter i stedet på baggrund af lufthavnens lønudgifter og eksterne køb. Billund Lufthavn har til dette formål givet indsigt i en række interne regnskabsoplysninger, hvor lufthavnens eksterne køb er fordelt på 26 poster, der tilsammen er fordelt på 16 af de 117 definerede brancher. Sammenhængen mellem antallet af passagerer og lufthavnens aktivitet er vurderet på baggrund af udviklingen fra 2004 til 2013 i antallet af beskæftigede, omsætning og eksterne køb. I denne periode steg antallet af passagerer i lufthavnen fra i 2004 til godt 1,4 mio. i Denne udvikling i passagertallet sammenholdes med udviklingen i lufthavnens udgiftsposter i samme periode. 3 På baggrund heraf estimeres effekten af flere passagerer på lufthavnens udgiftsposter. Enkelte udgifter til eksterne køb er reduceret fra 2004 til 2013 til trods for et øget passagertal i lufthavnen. I modelberegningen er disse poster fremskrevet med en nulvækst. Den øgede aktivitet fra et øget passagerantal Et øget passagerantal på til lufthavnen ventes at skabe knap 5 fuldtidsjob i lufthavnen (direkte effekter). Dertil kommer, at lufthavnens øgede køb hos underleverandører vil skabe yderligere knap 5 fuldtidsjobs (indirekte effekter), og at privatforbruget forårsaget af lønudbetalingerne vil skabe godt 3 fuldtidsjobs (inducerede effekter), se tabel 5.1. I alt vurderes hærvejsmotorvejen at skabe ca. 13 fuldtidsjob, fordi flere personer vil benytte lufthavnen, når infrastrukturen til og fra lufthavnen forbedres. I kraft af flere rejsende i Billund Lufthavn, vil Hærvejsmotorvejen også øge den samlede omsætning 2 Antallet af passagerer over tid findes på 3 Lufthavnens lønudgifter findes i lufthavnens årsregnskaber. Lufthavnens eksterne køb fordelt på poster har DAMVAD fået adgang til via Billund Lufthavn A/S. HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM 21

22 i lufthavnen samt i andre virksomheder med i alt godt 38 mio. kr. Heraf vil Billund Lufthavn stå for 25 mio. kr., mens omsætningen vil øges med 7,7 mio. kr. hos underleverandører og knap 5,6 mio. kr. som følge af forbrugseffekter af lønudbetalingerne. TABEL 5.1 Effekt af øget passagerantal (2014-piser) Fuldtidsjob Omsætning (mio. kr.) Billund Lufthavn A/S (direkte effekt) 4,9 25,0 Underleverandører (indirekte effekt) 4,7 7,7 Aktivitet via privatforbrug (induceret effekt) 3,4 5,6 I alt 13,1 38,2 Kilde: DAMVAD pba. data fra Billund Lufthavn A/S og Danmarks Statistiks input-output-tabeller. Som nævnt ovenfor er der ikke tilstrækkelig data til at estimere væksten i antallet af udenlandske rejsende. Et kvalificeret bud er, at Hærvejsmotorvejen vil øget antallet af udenlandske tilrejsende med knap Det vil alt andet lige øge antallet af fuldtidsjob og omsætning med yderligere 1/5 af de værdier angivet i tabel 5.1, dvs. ca. 2½ fuldstidsjob og 7½ mio. kr. i omsætning, når både de direkte, indirekte og inducerede effekter medregnes. 22 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM

23 6 Erhvervslivet Billund Lufthavn er en vigtig lufthavn for Vestdanmarks erhvervsliv. Dels fordi den har en betydelig godstransport, men også fordi den med sine internationale forbindelse giver erhvervslivet gode muligheder for at opretholde internationale forretningsforbindelser, hvilket er med til at tiltrække udenlandske investeringer og viden. Adgang til en velforbundet lufthavn som Billund Lufthavn giver grundlæggende to fordele for erhvervslivet: International tilgængelighed Lave omkostninger ved transport International tilgængelighed International tilgængelighed øger erhvervslivets investeringsniveau og produktivitet. En velforbundet lufthavn vil tiltrække virksomheder både fra udenlandske virksomheder, der ønsker at have hurtig adgang til og fra det udenlandske moderselskab, såvel som fra danske virksomheder, der ønsker at have hurtig adgang til udenlandske markeder og evt. datterselskaber. I en analyse for Billund Lufthavn fremhæver flere virksomheder betydningen af god infrastruktur med fly, vej og jernbane, når der investeres. Fx udtaler Siemens, at de har valgt at placere deres afdeling i Vejle på grund af nærhed til Billund Lufthavn, motorvejsnettet samt togforbindelser, der giver let adgang til Siemens øvrige afdelinger i Danmark, Hamborg og resten af verden (DAMVAD (2015)). Det øgede investeringsniveau vil hænge sammen med øget produktivitet, bl.a. fordi udenlandske virksomheder medbringer knowhow. Dertil kommer, at flytransport giver danske forretningsfolk bedre adgang til viden og teknologi i udlandet og kan være med til at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Dette øger ligeledes erhvervslivets produktivitet. Barnebeck Andersen og Dalgaard (2011) viser i et velunderbygget studie, at der er en kausal sammenhæng mellem antallet af rejsende og produktivitet og dermed BNP pr. indbygger på nationalt niveau. De finder således, at 1 pct. flere rejsende øger produktiviteten med 0,2 pct. I et relateret studie viser Intervistas (2015) at 10 pct. stigning i en lufthavns tilgængelighedsindeks giver produktivitetsstigning på 0,5 pct. En lufthavns tilgængelighed kan belyses på forskellige måder, fx antal destinationer og antal afgange (frekvensen). The International Air Transport Association (IATA) har udviklet et indeks, som tager højde for disse to faktorer, såvel som destinationslufthavnen: ruter til store hub-lufthavn som Heathrow eller Amsterdam giver et større bidrag til en lufthavns tilgængelighedsindeks end ruter til mindre, lokale lufthavn med få afgange. Det er dette indeks, der anvendes i Intervistas ovennævnte analyse. I scenariet, hvor antallet af passagerer i Billund Lufthavn stiger med som følge af etableringen af Hærvejsmotorvejen, se kapitel 3, vil lufthavnens tilgængelighedsindeks alt andet lige stige med knap 4 pct. Under antagelse af, at produktivitetsgevinsterne vil tilfalde virksomheder i Region Syddanmark og Region Midtjylland, vil det medføre en årlig og vedvarende stigning i BNP på ca. 1,2 mia. kr. Denne BNP-gevinst vil fremkomme på lang sigt og først indtræde, når virksomhederne med tiden øger investeringerne, bliver mere innovative og udnytter mulighederne i de internationale markeder. En stigning i antallet af udenlandske passagerer på årligt vil give en yderligere BNP-gevinst på knap ½ mia. kr. som følge af øget produktivitet. HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM 23

24 Lave omkostninger ved transport Lave transportomkostninger målt i tid og penge øger virksomhedernes konkurrenceevne og gør det bl.a. mere attraktivt at fragte gods via fly. Det gavner særligt producenter af højværdivarer, dvs. varer med høj værdi pr. kg. De drager bl.a. gavn af, at de på grund af den korte leverancetid fra virksomhed til kunde får større fleksibilitet til at justere produktionsniveauet til efterspørgslen. Derved undgår virksomhederne opbygning af omkostningsfulde lagre. Der er ikke tilstrækkelig data til at beregne, hvor meget godsfragten vil stige som følge af etablering af Hærvejsmotorvejen. En række virksomheder understreger i en række interview foretaget af DAMVAD (2015) betydningen af Billund Lufthavn samt behovet for forbedret infrastruktur til og fra lufthavnen. Grundfos, der ligger i Bjerringbro, nævner, at de dårlige transportmuligheder til Billund Lufthavn fra dele af det centrale Jylland er den væsentligste udfordring i forhold til at anvende lufthavnen. Ved etablering af Hærvejsmotorvejen vil billister fra Bjerringbro få reduceret køretiden i egen bil til lufthavnen med omtrent 10 minutter. I samme studie vurderer flere virksomheder, at både den planlagte togforbindelse til Vejle samt en Hærvejsmotorvej vil have positiv betydning for deres brug af Billund Lufthavn. 24 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM

25 7 Bilag Megafon gennemførte i 2013 en telefonrundspørge for Billund Lufthavn. På baggrund af gennemførte interview er det muligt at beregne rejseintensiteter (antal rejser pr. borger fra Billund Lufthavn) for Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Der er ikke nok observationer til at beregne rejseintensiteten på postnummerniveau. Derfor anvendes analysen ikke til at estimere effekten af Hærvejsmotorvejen. FIGUR 7.1 Rejseintensitet på kommuneniveau, 2013 Kilde: DAMVAD pba. Megafon. Note: Der er pga. databegrænsninger alene medregnet rejser inden for Europa. HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM 25

26 8 Litteraturliste DAMVAD (2015), Regionaløkonomisk betydning af Billund Lufthavn, Intervistas (2015), Economic Impact of European Airports - A Critical Catalyst to Economic Growth, januar Vejdirektoratet (2013), Midtjysk Motorvejskorridor, Strategisk analyse >>> Mulige Linjeføringskorridorer, december Barnebeck Andersen, Thomas og Carl-Johan Dalgaard (2011), Flows of People, Flows of Ideas, and the Inequality of Nations, Journal of EconomicGrowth, HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN DAMVAD.COM

27 DK-1209 Copenhagen Grensen N-0159 Waterfront ar 23

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren 1. oktober 2016 Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Læs mere

Dansk luftfart i jysk perspektiv. Formand Clas Nylandsted Andersen

Dansk luftfart i jysk perspektiv. Formand Clas Nylandsted Andersen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt Dansk luftfart i jysk perspektiv Folketinget 17. maj 2016 Formand Clas Nylandsted Andersen 5/12/2015 Passagerudvikling i Billund

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL)

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) TRU/ERU Fællessalen Christiansborg

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

04/12/15. Eldistributørernes bidrag til samfundsøkonomien. Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Dansk Energi

04/12/15. Eldistributørernes bidrag til samfundsøkonomien. Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Dansk Energi 04/12/15 Eldistributørernes bidrag til samfundsøkonomien Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Dansk Energi For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Eksport af biogasteknologi

Eksport af biogasteknologi Eksport af biogasteknologi Samfundsmæssige effekter af øget eksport 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Effekter af eksport af biogasteknologi 4 1.1 Effekter af nuværende eksport 5 1.2 Forventninger til fremtidig

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter.

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. 1 2 3 Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. Indgår i analysen ved hjælp af kvantitative webinterview (og dermed

Læs mere

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor!

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! v/ Claus Lassen Luftfartsforsker Lektor og centerdirektør Center for Mobiliteter og Urbane Studier (C-MUS) Aalborg Universitet Pointe 1: Den usynlige luftfart

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Indhold Forord 3 Resumé 4 Indledning 7 Persontrafikken over Storebælt 8 Personbilerne på Storebæltsforbindelsen 10 Alternativerne til Storebæltsforbindelsen 12

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser?

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Aalborg Trafikdage 1 Baggrund og formål Forfatter: Jonas Herby og Christian Frank Dato: 14. marts 2016 Ofte tager samfundsøkonomiske

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015

CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015 I 2015 rejste flere end 26,6 millioner gennem Københavns Lufthavn. Det er en stigning på en million sammenlignet

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Pendlermønstre Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Notat Pendlermønstre Favrskov Kommune er i høj grad en pendlerkommune. 6 ud af 10 beskæftigede bevæger sig hver dag til arbejde uden for kommunen. Samtidig

Læs mere

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler February 24, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics December 2016 Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen Udarbejdet af DAMVAD Analytics For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511. Tværforbindelsen. - En vej til vækst på Sjælland. v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S

Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511. Tværforbindelsen. - En vej til vækst på Sjælland. v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Tværforbindelsen - En vej til vækst på Sjælland v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S Formål At analysere og beregne hvilken effekt en udbygget Tværforbindelse

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Pendlingsmønstre i Østjylland

Pendlingsmønstre i Østjylland Konference om dialog projekt om udviklingen i det østjyske bybånd 30 januar 2007 Scandic, Bygholm Park, Horsens Pendlingsmønstre i Østjylland Thomas Sick Nielsen (sick@life.ku.dk) Center for Skov, Landskab

Læs mere