Komplet kameravejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komplet kameravejledning"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk

2 Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera. For at få størst mulig glæde af dit Nikon-kamera skal du sørge for at læse "For din sikkerheds skyld" (A iii-iv) samt alle øvrige anvisninger grundigt og opbevare dem et sted, hvor de bliver læst af alle, der anvender kameraet. Symboler og konventioner For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der følgende symboler og konventioner: Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug for at undgå at beskadige det. Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug. Dette ikon viser dig vej til relaterede afsnit i denne brugervejledning. A Dette ikon angiver henvisninger til andre sider i denne brugervejledning. Menuer eller anden tekst, der vises på kameraet eller i computerprogrammer, står skrevet med fed. Illustrationerne i denne brugervejledning kan være forenklede for at forklare begreber. 0

3 sfortegnelse For din sikkerheds skyld...iii Bemærkninger...v Gør klar...1 Kameraets dele...5 Anvendelse af berøringsskærmen...6 Justering af kameraindstillinger...7 Optag 8 "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse...8 Stillbilleder... 8 Visningen for optageindstilling...11 Optagemenuen...13 Videoer Visningen for videoindstilling...17 Menuen for video...18 Mere om fotografering og videooptagelse...20 Selvudløseren Valg af flashindstilling Specialeffekter Eksponeringskompensation Billedstørrelse Ét-tryks-optagelse Autofokusindstilling Videobilledstørrelse Vis 30 Grundlæggende billedvisning Visning af billeder på fuld skærm Visning af video Billedvisningen...32 Billedvisningsmenuen...33 Mere om billedvisning Zoom under billedvisning Visning af flere billeder (miniaturevisning) Tilføjelse af billeder til Favoritter Visning af Favoritter Visning af billeder efter dato Lysbilledshows Filtereffekter Sletning af billeder sfortegnelse i

4 Tilslut 46 Kopiering af billeder over på computer...46 Installation af ViewNX Anvendelse af ViewNX 2: Download billeder Udskrivning af fotografier...48 Udskriftsbestillinger (DPOF)...51 Visning af billeder på et fjernsyn...53 Opsætningsmenuen 54 Valg af HOME-design...55 Opstartsbillede...56 Tidszone og dato...57 Lydindstillinger...59 Formatering...60 Valg af sprog...61 Videoindstilling...62 Computeropladning...63 Gendannelse af standardindstillinger...65 Firmwareversion...66 Tekniske bemærkninger 67 Fil- og mappenavne Vedligeholdelse af kameraet: Forholdsregler Rengøring og opbevaring Fejlfinding Fejlmeddelelser Specifikationer sfortegnelse ii

5 For din sikkerheds skyld Læs de medfølgende sikkerhedsanvisninger før du tager udstyret i brug for at undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Opbevar disse sikkerhedsinstrukser et sted, hvor alle der benytter produktet, har adgang til dem. Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne (angivet i dette afsnit) beskrives med følgende symbol: Dette ikon indikerer advarsler. For at forhindre eventuelle skader skal du læse alle advarsler, inden du anvender dette Nikon-produkt. ADVARSLER Sluk omgående kameraet i tilfælde af funktionsfejl. Hvis du oplever røg eller usædvanlig lugt fra udstyret eller opladningsadapteren, skal du frakoble adapteren. Du kan komme til skade ved fortsat brug. Når du har slukket udstyret, skal du afvente, at det køler af og derefter indlevere det til eftersyn hos et Nikon-autoriseret servicecenter. Undgå brug i nærheden af brændbar gas. Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden af brændbar gas, da dette kan medføre eksplosion eller brand. Skil ikke kameraet ad. Berøring af kameraets indvendige dele kan medføre skader. I tilfælde af funktionsfejl må produktet kun repareres af en uddannet tekniker. Hvis produktet går i stykker, hvis det bliver tabt, eller der sker et andet uheld, skal du frakoble opladningsadapteren og indlevere produktet til eftersyn hos et Nikon-autoriseret servicecenter. Hold den tør. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Håndtér ikke stikket eller opladningsadapteren med våde hænder. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød. Hold dig væk fra stikket i tordenvejr. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød. Støv på eller omkring metaldelene på stikket til opladningsadapteren skal fjernes med en tør klud. Der kan opstå brand ved fortsat brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det føre til personskade. Desuden bør du bemærke, at små dele udgør kvælningsfare. Hvis et barn kommer til at sluge noget af dette udstyr, skal du omgående søge lægehjælp. Læg ikke remmen om halsen på et spædbarn eller et barn. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre kvælning. Vær forsigtig ved brug af flashen. Hvis flashen kommer meget tæt på huden eller andre genstande, kan der opstå forbrænding. Brug af flashen tæt på motivets øjne kan forårsage midlertidig synsskade. Vær særlig opmærksom på, når du fotograferer spædbørn, at flashen ikke bør være nærmere end en meter på motivet. Ret ikke flashen mod føreren af et motorkøretøj. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan der ske ulykker. Undgå kontakt med flydende krystaller. Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på ikke at skære dig på glasset og undgå at få væsken med flydende krystaller fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden. For din sikkerheds skyld iii

6 Anvend ikke opladningsadapteren med rejseadaptere eller adaptere designet til at konvertere fra én spænding til en anden eller med DC-til-AC-omformere. Overholdes denne anvisning ikke, kan det medføre beskadigelse af produktet eller forårsage overophedning eller brand. Brug de passende kabler. Når der sluttes kabler til ind- og udgangsstikkene, må der kun anvendes de kabler, der medfølger eller kan købes hos Nikon til dette formål. Dermed sikres det, at den gældende lovgivning overholdes. Undgå at beskadige, opvarme, ændre eller rykke kraftigt i eller bøje kablerne, og stil ikke tunge genstande på dem. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Dæk ikke produktet til under anvendelse. Den opsamlede varme kan gøre kamerahuset deformt eller medføre brand. Hvis du oplever ændringer ved produktet såsom deformering eller misfarvning, skal du øjeblikkeligt indstille brugen af kameraet. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan det medføre lækage i det indbyggede batteri, overophedning eller brud. Rør ikke ved kameraet eller opladningsadapteren i længere tid ad gangen, når enhederne er tændt eller i brug. Enhedens dele kan blive varme. Vedvarende direkte kontakt med huden kan medføre småforbrændinger. Anvend egnede opladningsadaptere. Ved opladning af kameraet i en stikkontakt må du kun anvende opladningsadaptere beregnet til anvendelse med dette produkt. Opbevar det ikke i direkte sollys. Når produktet ikke er i brug, skal du slukke for det og sørge for, at objektivet er dækket, før du lægger det til opbevaring væk fra direkte sollys. Sollys fokuseret af objektivet kan medføre brand. Følg anvisningerne fra luftfarts- og hospitalspersonale. Sluk produktet, når du letter og lander med fly, eller når luftfarts- eller hospitalspersonalet beder dig herom. Radiobølger fra enheden kan forstyrre flynavigations- eller hospitalsudstyr. Hvis kameraets batteri lækker, og du får væske fra kameraets batteri på tøjet eller huden, skal du omgående skylle det pågældende område med vand. For din sikkerheds skyld iv

7 Bemærkninger Ingen dele af de medfølgende brugsanvisninger til dette produkt må gengives, overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via noget medie, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon. Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den hardware og software, der beskrives i disse brugsanvisninger. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt. Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugsanvisninger er så nøjagtige som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den lokale Nikon-repræsentant (adressen medfølger separat). Bemærkninger v

8 Bemærkning til kunder i Europa Dette symbol angiver, at dette produkt skal indleveres separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for denne slags affald. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er digitalt kopieret eller gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, er strafbart. Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller gengive Man må ikke kopiere eller reproducere pengesedler, mønter, værdipapirer, statsobligationer eller lokale statsobligationer, selvom sådanne kopier eller gengivelser er stemplet "Sample". Kopiering eller gengivelse af pengesedler, mønter eller værdipapirer, der er udstedt i et andet land, er forbudt. Medmindre man har fået tilladelse af myndighederne, er kopiering eller gengivelse af ubrugte frimærker eller postkort, der er udstedt af myndighederne, forbudt. Kopiering eller gengivelse af frimærker, der er udstedt af myndighederne, og certificerede dokumenter, der er betinget af loven, er forbudt. Advarsel vedrørende visse kopier og gengivelser De offentlige myndigheder har advaret om fremstilling af kopier eller gengivelser af værdipapirer udstedt af private virksomheder (aktier, regninger, checks, gavebeviser osv.), pendlerkort eller kuponer, undtagen hvis en virksomhed skal bruge et minimum af nødvendige kopier til forretningsbrug. Kopiér eller gengiv heller ikke pas udstedt af myndighederne, licenser udstedt af offentlige institutioner og private grupper, ID-kort og billetter, såsom adgangsbilletter og måltidskuponer. Overholdelse af loven om ophavsret Kopiering eller gengivelse af ophavsretligt beskyttede kreative værker som f. eks. bøger, musik, malerier, træaftryk, kort, tegninger, video og billeder reguleres af den nationale og internationale lovgivning vedrørende ophavsret. Anvend ikke dette produkt med det formål at producere ulovlige kopier eller at overtræde love om ophavsret. Bemærkninger vi

9 Bortskaffelse af datalagringsudstyr Vær opmærksom på, at sletning af billeder eller formatering af kameraets hukommelse eller andet datalagringsudstyr ikke fuldstændigt sletter de originale billeddata. Det er sommetider muligt at gendanne slettede filer fra kasseret lagringsudstyr. Dette kan potentielt medføre misbrug af personlige billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre fortroligheden af sådanne data. Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du formatere enheden og derefter fylde det helt igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (for eksempel billeder af en blå himmel). Sørg også for at erstatte billeder, der er valgt til HOME-visningen. Anvend kun elektronisk udstyr fra Nikon Nikon-kameraer er designet efter de højeste standarder og indeholder komplekse, elektroniske kredsløb. Kun elektronisk tilbehør fra Nikon (deriblandt opladningsadaptere), som er godkendt af Nikon specielt til brug med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet og testet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb. Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan beskadige kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du kontakte en lokal autoriseret Nikon-forhandler. Bemærkninger vii

10 Anvend kun originalt tilbehør fra Nikon: Kun tilbehør fra Nikon, som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene. Anvendelse af tilbehør, der ikke er produceret af Nikon, kan beskadige kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f. eks. til bryllupper eller før du tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen af produktet. Vær opdateret hele tiden: I overensstemmelse med Nikons "Vær opdateret hele tiden"-målsætning om at tilbyde vores kunder vedvarende, relevant produktsupport og undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder: Brugere i USA: Brugere i Europa og Afrika: Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger findes på følgende webside: Bemærkninger viii

11 Gør klar 1 Kontrollér pakkens indhold. Kontrollér, at pakken indeholder nedenstående effekter. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget i pakken. COOLPIX S01-digitalkamera 1 Kamerarem Brugervejledning Opladningsadapter EH-69P 2 USB-kabel UC-E16 For din sikkerheds skyld Garanti 1 Leveres med hukommelse og genopladeligt batteri, begge dele indbygget. Hukommelseskort kan ikke anvendes. 2 Der medfølger en stikadapter i lande eller områder, hvor det er påkrævet. 2 Montér remmen. Hvis der medfølger en stikadapter, skal den sættes godt fast i opladningsadapteren; bemærk, at når først adapteren er monteret, kan du beskadige produktet, hvis du fjerner stikadapteren på voldsom vis. Stikadapterens udformning varierer alt efter købsland eller -region. Brugere i Argentina og Korea kan udelade dette trin, idet stikadapteren leveres permanent forbundet til opladningsadapteren. Gør klar 1

12 3 Oplad kameraet. Anvend den medfølgende opladningsadapter, når du oplader kameraet for første gang. 3.1 Sluk kameraet, og tilslut USB-kablet til kameraet (q) og opladningsadapteren (w). 3.2 Sæt adapteren til (e). Tændt-lampen blinker under opladning og slukker efter endt opladning. q 3.3 Opladning tager omtrent to timer og 50 minutter. Efter endt opladning skal du frakoble opladningsadapteren og USBkablet. w e Tændt-lampen blinker langsomt orange under opladning og slukker efter endt opladning. Hvis tændtlampen blinker hurtigt orange, er der opstået en fejl. Kontrollér, at USB-kablet er korrekt tilsluttet, og at den omgivende temperatur ligger på mellem 5 C og 35 C. Mens opladningsadapteren er tilsluttet, fungerer kameraet kun i billedvisningsindstilling (A 30), og der kan ikke tages billeder. Det forlænger opladning at tænde kameraet. Når uret er blevet indstillet (A 3), oplades kameraet også, når det er tilsluttet til en computer via et USB-kabel (A 63). Gør klar 2

13 4 Gør kameraet klar til optagelse. 4.1 Tænd kameraet. 4.2 Tryk på det ønskede sprog. 4.3 Indstil uret. Når du bliver bedt om at vælge, hvorvidt kameraets ur skal indstilles, skal du trykke på Ja. Tryk på C eller D for at markere din egen tidszone, og slå let på I for at vælge. Slå let for at vælge datoformat. Indstillingerne til højre vises; tryk på dem for at markere punkter, og tryk på A eller B for at ændre det. Ved at trykke på I vises en dialogboks for bekræftelse; tryk på Ja for at indstille uret. For at slå sommertid til eller fra skal du trykke på p. Uret forsynes af kameraets indbyggede batteri. Hvis batteriet er afladet, bliver du bedt om at indtaste datoen og tiden igen, næste gang du tænder kameraet. Sørg for at indstille uret, før du fortsætter. For at vælge et andet sprog eller justere uret skal du anvende indstillingerne Sprog/Language (A 61) eller Tidszone og dato (A 57) i opsætningsmenuen. Gør klar 3

14 4.4 Vælg et design til HOME-visningen. Tryk for at markere et HOME-design, og tryk på I for at vælge. Kameraet afslutter og går til HOME-visningen efter endt opsætning. HOME-visningen...A 7 Gør klar 4

15 Kameraets dele Afbryder/tændt-lampe Skærm/berøringsskærm Udløserknap Højttaler Knappen c (billedvisning) Stikdæksel...2, 47, 48, 53 4 Zoomknap... 9, 34, Knappen HOME Øsken til kamerarem USB- og A/V-udgang...2, 47, 48, 53 6 Selvudløserlampe Nulstillingsknap...72, 78 AF-hjælpelys Flash Mikrofon Objektiv 10 Objektivdæksel For at slå kameraet til eller fra skal du trykke på afbryderen. Hvis kameraet er slukket, tændes det igen ved at trykke på knappen c og holde den nede, og billedvisning starter uden forlængelse af objektivet. Kameraets dele 5

16 Anvendelse af berøringsskærmen Du kan udføre følgende funktioner ved at røre ved skærmen eller lade en finger glide hen over den: Tryk: Tryk på skærmen. Berør og hold: Rør ved skærmen, og lad kortvarigt fingeren blive på det sted. Træk: Lad en finger glide hen over skærmen. Træk og slip: Rør ved et punkt i visningen, træk det til den ønskede placering (q), og flyt fingeren fra skærmen (w). Berøringsskærmen: Rør ikke ved visningen med skarpe genstande, og tryk ikke voldsomt på den. Berøringsskærmen er muligvis ikke kompatibel med visse typer beskyttelsesfilm. Anvendelse af berøringsskærmen: Enheden reagerer muligvis ikke som forventet, hvis du svirper med fingeren for at trække punkter på tværs af visningen, kun trækker punkterne et lille stykke på visningen, lader fingeren glide let hen over visningen, eller hvis du flytter fingeren for hurtigt. Skærmen reagerer muligvis ikke som forventet, hvis den berøres to eller flere steder samtidig. Anvendelse af berøringsskærmen 6

17 Justering af kameraindstillinger Anvend HOME-visningen ved justering af kameraindstillingerne eller skift mellem indstillingerne for billede, video og billedvisning. For at få vist HOME-visningen skal du røre ved knappen W. Optagelse Tag billeder (A 8). Afspil Vis billeder (A 30). Video Optag videoer (A 16). Opsætning Justér de grundlæggende kameraindstillinger (A 54). Menuer Knappen W Indstillingerne justeres i menuerne. Tryk på C eller træk HOME-visningen opad for at få vist menuen for den aktuelle indstilling. Optagemenu...A 13 Menu for video...a 18 Billedvisningsmenu...A 33 Justering af kameraindstillinger 7

18 Optag Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse Stillbilleder 1 Rør ved knappen W. 2 Tryk på Optagelse. Batteriniveau og resterende hukommelse...a 11 Udløserknappen...A 9 Selvudløseren... A 20 Flashen...A 21 Specialeffekter...A 23 Eksponeringskompensation...A 24 Billedstørrelse...A 25 Ét-tryks-optagelse...A 26 Mere om fotografering...a 14 "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 8

19 3 Komponér billedet. Gør kameraet klar, og komponér billedet. 4 Fokusér. Tryk udløserknappen halvt ned for at låse fokus og eksponering. Når du holder kameraet: Pas på, at dine fingre eller dit hår, kameraremmen eller andre genstande ikke kommer i vejen for objektivet, flashen, AF-hjælpelyset eller mikrofonen. Ved komposition af billeder i "høj" (portræt) format skal du holde kameraet, så flashen befinder sig over objektivet. Zoom: Anvend zoomknappen til at zoome ind eller ud. f (h): Zoome ud g (i): Zoome ind 5 Optag. Tryk udløserknappen helt ned. Lukkertid Blænde For at fokusere skal du trykke let på udløserknappen, indtil du mærker modstand. Dette betegnes "at trykke udløserknappen halvt ned". Derefter skal du trykke udløserknappen helt ned for at udløse lukkeren. "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 9

20 Visning af billeder...a 30 Sletning af billeder...a 43 "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 10

21 Visningen for optageindstilling 1 Motiv Makroområde for zoom Zoomindikator...9, 14 4 Indikator for "dato ikke indstillet"... 12, 54 Rejsedestination Batteriniveau Selvudløser Flashindikator Fokuspunkt... 11, 14 9 Flashindstilling Lukkertid 11 Blænde 12 Antal resterende billeder De viste indikatorer varierer alt efter kameraindstillingerne og optageforholdene. Visse indikatorer vises kun i nogle få sekunder, når kameraet tændes, eller en funktion udføres; for at få vist indikatorerne igen skal du trykke på A. Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises status for fokus som følger: c Q Ansigt genkendt Intet ansigt genkendt Digitalt zoom aktiveret Hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere, blinker fokuspunktet eller fokusindikatoren rødt; komponér atter billedet, og prøv igen Batteriniveau vises som følger: D Batteri ladet op. B Lavt batteriniveau. Oplad kameraet. NBatteriet er Batteriet er afladet. Oplad kameraet. fladt. Antal resterende billeder varierer alt efter tilgængelig hukommelse og indstillingen valgt for Billedindstilling (A 25). "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 11

22 Kameraet vælger automatisk mellem følgende motivindstillinger i henhold til motivtypen: e (portrætter), f (landskaber), h (aftenportrætter), g (aftenlandskaber), i (nærbilleder), j (motiver i modlys) og G (andre motiver). Bemærk, at hvis der vælges udfyldningsflash, vælger kameraet automatisk indstillingen G, mens kameraet i andre tilfælde muligvis ikke er i stand til at vælge det passende motiv. Bevægelsesregistrering: Hvis kameraet registrerer motivbevægelse eller kamerarystelse, hæver det ISOfølsomheden for hurtigere lukkertider, og lukkertid og blændeåbning vises med grønt. Ved standardindstillingen for flash w Auto, går flashen af for at give ekstra belysning efter behov. For at slukke flashen skal du trykke på B og vælge y Fra (A 21). Hvis O blinker på skærmen under optagelse, skal du sørge for at nulstille uret (A 57). "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 12

23 Optagemenuen Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Du kan få vist optagemenuen ved at trykke på knappen W, når kameraet er i optageindstilling og ved at trykke på C. Tryk på B eller C for at få vist det ønskede punkt, og tryk på det for at få vist indstillingerne. B C Selvudløser Udløs lukkeren ti sekunder efter tryk på udløserknappen. A 20 Flashindstilling Vælg en flashindstilling. A 21 Specialeffekter Tag billeder med specialeffekter. A 23 B C Eksponeringskomp. Justér eksponeringen for at gøre billederne lysere eller mørkere. A 24 Billedindstilling Vælg en billedstørrelse. A 25 Ét-tryks-optagelse Vælg, hvorvidt der kan tages billeder ved at trykke på visningen. A 26 "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 13

24 Fotografering Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Hvis du holder zoomknappen på g efter at have zoomet ind til positionen for maksimalt optisk zoom, kan du øge forstørrelsen yderligere med indtil 4 med digitalt zoom. Indstillingen G vælges, når digitalt zoom er aktiveret. Bemærk, at billederne bliver mærkbart "grovkornede" på placeringerne efter ikonet V i zoomvisningen som følge af den digitale billedbehandling, der Optisk zoom anvendes til forstørrelse af billedet. For at undgå tab af kvalitet ved høje zoomværdier skal du vælge en mindre værdi for Billedindstilling (A 25). Når indstillingen i er valgt, vises ikonet G i zoomvisningen, og zoomvisningen bliver grøn, når zoomet ligger mellem dette ikon og positionen W. På positionen W kan kameraet fokusere på genstande på en afstand af helt ned til 5 cm fra objektivet, mens det på positionen G kan fokusere på motiver på en afstand af helt ned til ca. 20 cm. f Digitalt zoom g Digitalt zoom aktiveres Autofokus: Hvis der registreres ansigter, fokuserer kameraet på ansigtet, der er tættest på kameraet. Hvis der ikke registreres ansigter, eller digitalt zoom er aktiveret, fokuserer kameraet på motivet midt i visningen. AF-hjælpelyset (A 5) lyser muligvis for at støtte fokuseringen, hvis motivet er dårligt belyst. Hjælpelyset har en rækkevidde på cirka 1,4 m ved maksimal vidvinkelposition og cirka 0,8 m ved maksimal telefotoposition. Selvom fokuspunktet muligvis stadig vises, eller fokusindikatoren lyser grønt, er kameraet muligvis ikke i stand til at fokusere, hvis motivet er meget mørkt, bevæger sig hurtigt, blander områder af skarpt kontrasterende lysstyrke (motivet befinder sig eksempelvis halvt inde i skyggen). Det samme gør sig gældende med genstande, der er tæt på eller langt væk (eksempelvis bag tremmerne i et bur), hvis motiverne domineres af regulære geometriske mønstre (eksempelvis persienner eller en række vinduer i en skyskraber) eller står i dårlig kontrast til baggrunden (har eksempelvis samme farve som baggrunden). Forekommer dette, skal du prøve at trykke udløserknappen halvt ned endnu en gang eller komponere billedet igen. "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 14

25 Ét-tryks-optagelse: Ved standardindstillingerne kan du tage billeder blot ved at trykke på motiverne i visningen (A 26). Hvis der registreres ansigter, kan du fokusere og tage billeder ved at trykke på et punkt inden for dobbeltrammen. Dvale: Hvis der ikke udføres nogen handlinger i et indstillet tidsrum, slukker visningen, og tændt-lampen blinker. Tryk på udløserknappen, afbryderen eller knappen c aktiverer visningen igen. Hvis der ikke udføres nogen handlinger i yderligere tre minutter, slukker kameraet. "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 15

26 Videoer 1 Rør ved knappen W. 2 Tryk på Video. Selvudløseren... A 20 Specialeffekter...A 23 Eksponeringskompensation...A 24 Ét-tryks-optagelse...A 26 Autofokusindstilling...A 28 Billedstørrelse...A 29 Mere om videoer...a 19 3 Komponér billedet. 4 Start optagelsen. Tryk udløserknappen helt ned. Zoom: Anvend zoomknappen til at zoome ind eller ud. f (h): Zoome ud g (i): Zoome ind 5 Afslut optagelse. Tryk udløserknappen helt ned endnu en gang for at afslutte optagelse. For at få vist videoer skal du trykke på knappen c. Visning af video...a 31 Sletning af videoer...a 43 "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 16

27 Visningen for videoindstilling Kameraet fokuserer på motivet midt i billedet. Fokusindikatoren lyser grønt, når kameraet fokuserer, og rødt, hvis kameraet er ude af stand til at fokusere. 1 Indikator for videoindstilling Zoomindikator... 16, 19 3 Indikator for "dato ikke indstillet"... 12, 54 Rejsedestination Batteriniveau Selvudløser Resterende tid "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 17

28 Menuen for video Du kan få vist menuen for video ved at røre ved knappen W, når kameraet er i videoindstilling og ved at trykke på C. Tryk på B eller C for at få vist det ønskede punkt, og tryk på det for at få vist indstillingerne. B C Selvudløser Start optagelsen omtrent ti sekunder efter tryk på udløserknappen. A 20 Autofokusindstilling Vælg, hvordan kameraet fokuserer under videooptagelse. A 28 Specialeffekter Optag videoer med specialeffekter. A 23 B C Eksponeringskomp. Justér eksponeringen for at gøre videoerne lysere eller mørkere. A 24 Videoindstillinger Vælg en billedstørrelse. A 29 Ét-tryks-optagelse Vælg, hvorvidt der kan optages videoer ved at trykke på visningen. A 26 "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 18

29 Optagelse af video Kameraet optager muligvis lyde fra kameraknapperne eller objektivet under fokusering eller ved justering af blændeåbningen for at afspejle ændringer i motivets lysstyrke. Der kan anvendes digitalt zoom, men optagelser taget med digitalt zoom bliver mærkbart "grovkornede" (A 14); optisk zoom er ikke tilgængeligt. Alt efter zoomforholdet og afstanden til motivet kan der ses moiré" ved motiver med regelmæssige, gentagne mønstre. Det er et naturligt forekommende interferensmønster, der opstår mellem billedsensorens gitterlinjer med et regelmæssigt, gentaget gitter i motivet og er ikke tegn på funktionsfejl. Derudover kan der optages udtværing (A 69), når der i billedet er lyse motiver som solen, sollys eller elektriske lys; undgå så vidt muligt at komponere kraftige lyskilder i visningen. Temperaturen i kameraet kan stige, hvis det anvendes i længere tid eller i varme omgivelser. Hvis der er risiko for overophedning under videooptagelse, vises en nedtællingstimer; optagelsen slutter automatisk, og kameraet slukker, når timeren udløber. Autofokus: Når der er valgt Enkelt AF (standardindstillingen; A 28) for Autofokusindstilling i menuen for video, fokuserer kameraet, når udløserknappen trykkes halvt ned, og fokus og eksponering låser under videooptagelse. Hvis kameraet er ude af stand til at fokusere (A 14), skal du prøve følgende metode: 1 Vælg Enkelt AF for Autofokusindstilling i menuen for video. 2 Find en genstand med samme afstand til kameraet som dit motiv, og komponér den midt i visningen. 3 Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. 4 Mens du holder udløserknappen trykket halvt ned, skal du komponere billedet igen med dit oprindelige motiv på den ønskede placering. 5 Tryk udløserknappen helt ned for at starte optagelse. "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 19

30 Mere om fotografering og videooptagelse Selvudløseren Indstilling: A eller Tryk på: W C Selvudløser D Lukkerudløsningen forsinkes i indtil ti sekunder efter tryk på udløserknappen. 1 Tryk på Selvudløser. 2 Tryk på Til. 3 Indstil fokus og eksponering. Tryk udløserknappen halvt ned. 4 Start timeren. Tryk udløserknappen helt ned. Mens timeren tæller ned, vises en nedtælling, og selvudløserlampen blinker. Lampen holder op med at blinke omtrent ét sekund, før lukkeren udløses. For afbrydelse af timeren før der tages et billede, skal du trykke på udløserknappen igen. Selvudløseren slukker, når lukkeren udløses. Hvis Ét-tryksoptagelse (A 26) er aktiveret, kan du starte timeren ved at trykke på visningen. For at afslutte uden ændring af indstillingerne skal du trykke på J. Mere om fotografering og videooptagelse 20

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin FUJIFILM X30 Instruktionsbog Instruktionsbog Instruktionsbog (Grundlæggende funktioner: ) Instruktionsbog (PDF tilgængelig på denne hjemmeside: ) Om denne brugervejledning Indledning Visning af vejledning

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere