Referat Socialudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget 2014-2017"

Transkript

1 Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Per Christensen (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Meddelelser fra formanden Godkendelse af dagsorden Forslag til delegationsplan for Socialudvalget Udmøntning af besparelse på dagcenterpladser - orientering Retningslinjer for anmeldte og uanmeldte tilsyn på dagtilbudsområdet i Helsingør - orientering Reviderede kvalitetsstandarder i Center for Særlig Social Indsats Special Olympic Idrætsfestival 2018 til Helsingør Studietur til Edinburgh i Fælleslegatet Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...31 Bilagsliste...32

2 Socialudvalget Mødedato Side Meddelelser fra formanden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26736 Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Lisbeth Læssøe Formanden meddelte, at der arrangeres studietur til Gribskov og Greve med henblik på at indhente viden og erfaring med gevinsterne ved at udlicitere på ældreområdet den 15. januar Det er en heldagstur fra kl til og hele byrådet inviteres til at deltage.

3 Socialudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1489 Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Lisbeth Læssøe Dagsordenen godkendt.

4 Socialudvalget Mødedato Side Forslag til delegationsplan for Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5895 Socialudvalget Delegationsplan for Socialudvalget Indledning/Baggrund Center for Erhverv, Politik og Organisation har igangsat arbejdet med at udarbejde en samlet delegationsplan for Helsingør Kommune. Byrådet vedtog på sit møde den 27. januar 2014 udformningen/designet af delegationsplanen. Center for Erhverv, Politik og Organisation har sammen med Center for Borgerservice, IT og Digitalisering, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Særlig Social Indsats nu færdiggjort et udkast til delegationsplan for Socialudvalget. Delegationsplanen for Socialudvalget vil indgå i den samlede delegationsplan for Helsingør Kommune. Juridisk konsulent Henrik Nordtorp Jørgensen, Center for Erhverv, Politik og Organisation deltager under punktet. Retsgrundlag Lov om kommuners styrelse Lov om almene boliger Lov om individuel boligstøtte Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Lov om repatriering Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om social service Lov om specialundervisning for voksne Lov om social pension Sundhedsloven Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Relation til vision og tværgående politikker Koncernledelsen har fokus på én kommune og på en effektiv, god og ensartet service, hvilket en samlet delegationsplan for Helsingør Kommune skal være med til at sikre. Delegationsplanen vil medvirke til at tydeliggøre kompetencefordelingen mellem det politiske og administrative niveau og mellem de politiske niveauer. Sagsfremstilling En delegationsplan er en skematisk oversigt over, hvem der har kompetencen til henholdsvis at indstille og træffe beslutning. Med udarbejdelse af en delegationsplan opnås større klarhed over, hvem der har kompetence til at træffe beslutning i en given sag. En beslutning om at delegere en kompetence kan altid trækkes tilbage eller ændres af den delegerende. Ved delegation af en opgave mister den delegerende ikke kompetencen til selv at træffe beslutning om opgaven. Endelig bevarer et byrådsmedlem til enhver tid retten til at begære en sag behandlet i Byrådet.

5 Socialudvalget Mødedato Side 5 Byrådet besluttede på sit møde den 27. januar at en samlet delegationsplan for Helsingør Kommune udformes skematisk med bogstavkoderne B (beslutning), I (indstilling) og O (orienteres), 2. at delegationsplanen opdeles i en fælles del og i en del for hvert enkelt fagudvalg, og 3. at der som udgangspunkt alene medtages de bestemmelser/opgaver i delegationsplanen, hvor kompetencen til at tage en beslutning ikke er delegeret til administrationen. Udkastet til delegationsplan for Socialudvalget indeholder efter administrationens opfattelse en beskrivelse af kompetencen til at træffe beslutning, som den ser ud nu inden for udvalgets ansvarsområde. Alle fagudvalg samt økonomiudvalget vil få forelagt en delegationsplan for eget område. Efterfølgende vil der blive forelagt en samlet delegationsplan til Byrådets godkendelse. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at at forslag til delegationsplan for forholdet mellem administrationen og Socialudvalget godkendes. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Lisbeth Læssøe Indstillingen godkendt.

6 Socialudvalget Mødedato Side Udmøntning af besparelse på dagcenterpladser - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/25210 Socialudvalget Høringsvar fra Ældrerådet Indledning/Baggrund I budgettet for har Byrådet vedtaget en besparelse på dagcenterpladserne på kommunens plejehjem. Besparelsen er på 1,9 mio. kr. og skal udmøntes med halvårseffekt i Fra 2016 har besparelsen fuld effekt. Nærværende sag er en orientering om den konkrete udmøntning af besparelsen på dagcenterpladserne. Retsgrundlag Kommunens kvalitetsstandarder for dagcenter 2, dagcenter 3 og dagcenter demens er baseret på servicelovens 79, 83 og 86. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I Helsingør Kommune er der tre dagcenter-typer: Dagcenter 2: Brugeren har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og har et udtalt behov for vedligeholdende træning og aktiviteter. Dagcenter 3: Brugeren har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og har et udtalt behov for vedligeholdende træning og aktiviteter samt behov for hjælp og støtte til pleje og måltider. Dagcenter demens: Brugeren har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og har behov for hjælp og støtte til pleje, socialt samvær og deltagelse i aktiviteter og træning. Brugeren er diagnosticeret dement. Den i budget 2015 vedtagne besparelse på 1,9 mio. kr. på dagcentrene på kommunens plejehjem fordeles således på dagcenter-typerne: Kapacitet i 2014 (= budgetterede fremmøder pr. uge) Kapacitet efter fuld implementering af besparelse (= fremtidigt budgetterede fremmøder pr. uge) Besparelse i fremmøder pr. uge Pris pr. år pr. ugentligt fremmøde Besparelse i kr. pr. år Dagcenter Dagcenter Dagcenter demens I alt

7 Socialudvalget Mødedato Side 7 Center for Sundhed og Omsorg har valgt, at besparelsen på dagcenterpladser ikke skal påvirke kapaciteten på dagcenter demens, da antallet af demente er stigende i kommunen (ligesom i resten af landet). På nuværende tidspunkt er der dagcenterpladser på alle fem kommunale plejehjem i kommunen alle har dagcenter 2-pladser, mens dagcenter 3-pladserne er fordelt på tre plejehjem, og dagcenter demens-pladserne er fordelt på to plejehjem. Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at besparelsen på dagcenterpladserne betyder, at det ikke længere er rentabelt at opretholde dagcentrepladser på alle fem kommunale plejehjem. Grønnehaven og Bøgehøjgård er de plejehjem, der i dag har færrest dagcenterpladser. Dagcenter 2 på disse plejehjem vil blive nedlagt ved gennemførelsen af besparelsen. Efterfølgende vil der således ikke være dagcenterfunktion på Bøgehøjgård. Grønnehavens dagcenter demens er ikke omfattet af besparelsen, og vil dermed forblive på Grønnehaven som den eneste tilbageværende dagcenterfunktion. Når besparelsen er fuldt gennemført, vil fordelingen af dagcenterpladserne på kommunens plejehjem være således: Dagcenter 2, fremmøder pr. uge efter besparelsen Dagcenter 3, fremmøder pr. uge efter besparelsen Dagcenter demens, fremmøder pr. uge efter besparelsen Montebello Falkenberg Strandhøj Grønnehaven Bøgehøjgård I alt Center for Sundhed og Omsorg forsøger at gennemføre besparelsen ved naturlig udskiftning på dagcenterpladserne, og dermed undgå at skulle afvisitere nuværende brugere af dagcenterpladserne. Besparelsen på dagcenterpladserne gennemføres som tidligere nævnt med halvårseffekt i 2015, og alle pladser er pt. ikke optagede. Men for at kunne være sikker på at undgå afvisiteringer ser Center for Sundhed og Omsorg sig nødsaget til at være påholdende med ny-visiteringer til dagcenterpladserne, indtil besparelsen er gennemført. Det kan betyde, at der vil komme venteliste til kommunens dagcentre. I implementeringen af besparelsen vil Center for Sundhed og Omsorg endvidere forsøge i så høj grad som muligt, at minimere behovet for at flytte en nuværende bruger fra ét dagcenter til et andet. Besparelsen på dagcenterpladserne betyder, at der vil ske en vis personalemæssig tilpasning på området. Der forventes ingen afskedigelser, men nogle dagcenter-medarbejdere kan blive tilbudt overflytning til dagcenterfunktion på andet plejehjem, andre vil blive tilbudt funktion i plejen, og der vil kunne forekomme reduktion i nogle medarbejderes timeantal. Udmøntningen af dagcenter-besparelsen er behandlet i C-MED i Center for Sundhed og Omsorg den 5. november C-MED havde ingen bemærkninger til sagen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

8 Socialudvalget Mødedato Side 8 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Socialudvalget den Orientering foretaget.

9 Socialudvalget Mødedato Side Retningslinjer for anmeldte og uanmeldte tilsyn på dagtilbudsområdet i Helsingør - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/22549 Socialudvalget Helsingør Kommunes retningslinjer for anmeldte og uanmeldte driftsorienterede tilsyn på dagtilbud i Helsingør Kommune, gældende fra 1. januar, Indledning/Baggrund Regeringen iværksatte i 2013 en reform af det sociale område, og som led i Socialreformen, overgik sociale botilbud både private og kommunale, til at skulle have uafhængige tilsyn i Helsingør Kommunes tilfælde, tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden, beliggende i Frederiksberg Kommune. Reformen trådte i kraft 1. januar, Det er således fortsat Helsingør Kommune, der skal føre tilsyn med de kommunale og private dagtilbud, der findes i kommunen. Det fremgår af Retningslinjerne for driftorienterede tilsyn på dagtilbudsområdet i Helsingør Kommune, hvilke generelle forhold vedrørende tilsynet, der er gældende, ligesom retningslinjerne om indhold og gennemførelsen af tilsynet er fastlagt. Endelig gennemgås de specifikke forhold, der er gældende for de enkelte typer af tilbud. Retsgrundlag Retssikkerhedslovens 15 og 16. Servicelovens 148a. Sundhedsloven 141 og 142 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder, marts 2011 Bekendtgørelse om socialtilsyn Vejledning nr. 2 til serviceloven, nr af , pkt. 276 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionerne i Strategikort, gældende for Center for Særlig Social Indsats Sagsfremstilling 1. Tilsyn med tilbuddets drift Kommunalbestyrelsens tilsynspligt indebærer, at kommunalbestyrelsen som myndighed har pligt til at føre tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet - både fagligt og økonomisk - som myndigheden inden for lovgivningens rammer har besluttet, der skal være i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal således aktivt, opsøgende og systematisk påse, at alle får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen har den kvalitet, som myndigheden har besluttet, der skal være. Kommunalbestyrelsens ansvar for og opgave med at føre tilsyn skal ses i sammenhæng med, at kommunalbestyrelsen også som myndighed har ansvaret for, at de personer, der er berettiget til hjælp efter den sociale lovgivning, får den hjælp, der er truffet afgørelse om. Det er et led i pligten til at føre tilsyn, at kommunalbestyrelsen ikke kun skal reagere, hvis kommunalbestyrelsen konkret modtager information om, at der er grund til at kritisere visse dele af hjælpen. Tilsynsvirksomheden skal være aktivt, opsøgende og systematisk, og bør

10 Socialudvalget Mødedato Side 10 udføres på en sådan måde, at den også er opsøgende over for eventuelle problemer. Center for Særlig Social Indsats anbefaler, at temaerne på tilsynene skal være inspireret af Kvalitetsmodellen, som er en model, der er udarbejdet i forbindelse med iværksættelsen af det ny socialtilsyn. Kvalitetsmodellen har følgende temaer: 1.1. Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål i dette punkt er, at borgeren i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet, og uddannelse og/eller beskæftigelse er et vigtigt aspekt, hvorfor det er vigtigt at stimulere borgerens udvikling og læring Selvstændighed og relationer Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgerens trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgeren er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse Kompetence Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgerens aktuelle behov Økonomi Det er afgørende, at tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Derudover skal der være gennemsigtighed i økonomien. 2. Fysiske rammer Det er væsentligt at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsen og formål og indhold. I Helsingør kommune er der 6 tilbud jf. Serviceloven, skal føres tilsyn med: Center for Job og Oplevelse: o Beskyttet Beskæftigelse og Aktivitets- og Samværstilbud, Esbønderup o Beskyttet Beskæftigelse og Aktivitets- og Samværstilbud, Espergærde

11 Socialudvalget Mødedato Side 11 o Aktivitets- og Samværstilbud, Helsingør o Værkstedet Ellehammersvej, Helsingør Aktivitets- og Samværstilbuddet Seniorhuset (for ældre psykisk syge, dvs. +55) Aktivitets- og Samværstilbuddet Springvandet (for yngre psykisk syge, dvs under 55) Samt 1 tilbud jf. Sundhedsloven 141 og 142, (alkoholbehandling). Rusmiddelcenteret i Helsingør Det private tilbud Cafe Chaplin, skal have det samme tilsyn, som kommunens øvrige tilbud. 3. Tilsynshyppighed At der føres ét anmeldt tilsyn hver andet år i kommunale tilbud At tilsynsfrekvensen for anmeldte tilsyn kan forlænges med et ½ år, hvis der ikke er konstateres kritisable forhold ved tilsynsbesøget At der føres uanmeldte tilsyn ved bekymrende omstændigheder, efter behov. I Helsingør kommune deltager der altid 2 konsulenter ved tilsyn. Således kan iagttagelser, opfattelser og vurderinger i større udstrækning kvalificeres. De indkomne oplysninger fra tilsynet samskrives i en tilsynsrapport, bl.a. med baggrund i: Rundvisning og observationer på tilbuddet Skriftligt materiale som kommunen finder vigtigt at der tilgår kommunen Interview af et antal brugere, medarbejdere samt afrunding med leder Tilsynsrapporterne danner rammen for en målrettet udvikling i forhold til de bemærkninger, anbefalinger og påbud der er i den enkelte tilsynsrapport. Hermed er tilsynsrapporterne med til at kvalitetssikre det enkelte tilbud. I Helsingør Kommune betragtes tilsyn som et konstruktivt og fremadrettet redskab til dialog og udvikling af tilbuddene. 4. Før det anmeldte tilsynsbesøg De anmeldte tilsyn varsles via mail 4-6 uger inden tilsynet. I mailen anmodes der om at sende skriftligt materiale som kommunen finder er relevant i forbindelse med tilsynet, til tilsynsmedarbejderne senest 14 dage inden tilsynsbesøget. Mailen indeholder tillige overordnede temaer til brug for samtalerne. Endvidere sendes der oplysninger om proceduren for tilsynet. Tilbuddet bliver bedt om selv at tilrettelægge rækkefølgen for samtalerne, så tilsynet generer mindst muligt i dagligdagen. Tilbuddet opfordres af tilsynskonsulenterne til at vurdere, under hvilke omstændigheder samtalerne bedst kan finde sted med brugerne. Alternativt foreslås det, at tilsynsmedarbejderne f.eks. kan gå en tur med borgerne, at tilsynet deltager i et brugermøde, etc. idet det for nogle brugere kan være både utrygt og svært at deltage i en formel samtale, med fremmede mennesker. Det er lederens ansvar, at sikre at brugere og medarbejdere er orienteret om tilsynet og vigtigheden af at de deltager i tilsynet, uagtet at det står brugerne frit for at deltage i tilsynet. 5. Under det anmeldte tilsynsbesøg

12 Socialudvalget Mødedato Side 12 Under rundvisning og i samtalerne spørger tilsynet ind til forskellige aspekter af Kvalitetsmodellen, ligesom der indhentes konkret information i forbindelse med samtaler med brugere og medarbejdere. Under tilsynet kan der ligeledes være strategiske fokusområder, som der følges op på i driften af tilbuddet. Tilsynet runder dagen af med leder/ledelsen, med et kort resume af tilsynets indtryk fra dagen og en orientering om hvad tilsynet har bemærket ved tilsynet. Ligeledes gøres der opmærksom på oplysninger, der eventuelt kræver handling her og nu. 6. Efter det anmeldte tilsynsbesøg Efter tilsynet udarbejdes en tilsynsrapport på baggrund af de indkomne informationer, evt. med bemærkninger og/eller anbefalinger om, at tilbuddet skal arbejde videre med konkrete problemstillinger til næste tilsyn, og i særlige tilfælde påbud. I forbindelse med påbud skal der sendes handlingsplan til tilsynskonsulenterne, inden for 2 uger. Påbud medfører endvidere uanmeldt tilsyn. Tilsynet sender herefter rapporten til tilbuddet, der har 14 dage til at kommentere rapporten. Eventuelle faktuelle fejl rettes og eventuelle kommentarer fra de interviewede skrives ind til sidst i rapporten. Når eventuelle fejl og kommentarer er indskrevet i rapporten, sendes den tilbage til tilbuddet, der har ansvaret for at gøre rapporten tilgængelig for brugere, medarbejdere, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere, samt på hjemmeside. Det er vigtigt, at tilsynsrapporterne er præcise i beskrivelsen af forholdene ved tilbuddene, samt at grundlaget for vurderingerne er tydelige. Tilsynskonsulenterne udarbejder én gang om året en oversigt over de bemærkninger, anbefalinger og påbud der er blevet givet i forbindelse med de anmeldte og uanmeldte tilsyn. Oversigten forelægges til orientering for Social- og Sundhedsudvalget. 7. Uanmeldte tilsyn Eventuelle uanmeldte tilsyn gennemføres som udgangspunkt af medarbejdere i Center for Særlig Social Indsats. I forberedelsen af de uanmeldte tilsyn tages der bl.a. udgangspunkt i de seneste tilsynsrapporter fra anmeldt og uanmeldt tilsyn. Tilsynet har til formål at følge op på påbud m.v., samt sikre at tilbuddet drives forsvarligt. 8. Klager I tilfælde af klager fra f.eks. borgere, pårørende, eller andre, handler tilsynskonsulenterne på dette. Der kan være tale om et uanmeldt tilsyn, kontakt til tilbuddets leder m.v. Der fremsendes altid et skriftligt svar. 9. Andre tilsyn Der vil være andre, der fører et specifikt tilsyn med tilbuddene i kommunen. Øvrige tilsyn vil kunne overlappe eller tilnærme sig nogle af det kommunale tilsyns opgaver. Det er eksempelvis: Arbejdstilsynet, der har fokus på arbejdsmiljø Brandmyndigheden Embedslægeinstitutionen der fører sundhedsfaglige tilsyn, har fokus på hygiejne, medicin- og sundhedsmæssige forhold

13 Socialudvalget Mødedato Side 13 Fødevarekontrollen, der har fokus på blandt andet køkkenhygiejne Ombudsmandsinstitutionen, der blandt andet af egen drift, kan undersøge alle forhold ved tilbuddene Den visiterende myndighed varetager den lovpligtige opfølgning, jf. de personrelaterede tilsyn Det driftsorienterede tilsyn skal undersøge om Tilbudsportalens oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen skal til orientering i Handicaprådsmøde den 8. december, 2014 Sagen skal til orientering i Udsatterådet den 1. december, 2014 Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Socialudvalget den Orientering foretaget.

14 Socialudvalget Mødedato Side Reviderede kvalitetsstandarder i Center for Særlig Social Indsats Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/24812 Socialudvalget socialpædagogisk støtte - Kvalitetsstandard.pdf 83 og 85 - længerevarende botilbud med døgndækning - kvalitetsstandard.pdf 79 - Værested (LIV) - kvalitetsstandard.pdf 79 - Værested (Klubben) - Kvalitetsstandard.pdf STU - Kvalitetsstandard - marts 2014.pdf Specialundervisning - kvalitetsstandard.pdf Introduktion til kvalitetsstandarder.pdf Herberger - Kvalitetsstandard.pdf længevarende botilbud - kvalitetsstandard.pdf midlertidige botilbud - kvalitetsstandard.pdf Aktivitets- og samværstilbud.pdf Beskyttet beskæftigelse - kvalitetsstandard.pdf 98 - Kontaktperson til døvblinde - kvalitetsstandard.pdf 97 - Ledsagelse - kvalitetsstandard.pdf 96 - BPA - kvalitetsstandard.pdf Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarder - november 2014.pdf Indledning/Baggrund I 2012 besluttede Socialudvalget, at der skulle udarbejdes kvalitetsstandarder i henhold til Lov om Social Service m.v. I løbet af 2012 og 2013 forelagde Center for Særligt Social Indsats kvalitetsstandarderne til Socialudvalgets godkendelse, og det er det samlede sæt kvalitetsstandarder, som forelægges Socialudvalget til godkendelse nu (med undtagelse af kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug, som pga. en lovændring blev godkendt i september 2014). Kvalitetsstandarderne er et led i at udvikle styringsredskaber på det specialiserede socialområde for voksne, samt at fastlægge et serviceniveau, som danner ramme for myndighedens visitation af ydelser. Kvalitetsstandarderne er dermed med til at sikre en ensartet visitation for borgere med sammenlignelige problemstillinger og beskriver i generelle træk de ydelser, som borgerne kan visiteres til. Endelig fastlægger kvalitetsstanderne en række faglige kvalitetskrav til indsatsen i Helsingør Kommunes tilbud på området. Retsgrundlag Lov om Social Service: 79 Væresteder 85 Socialpædagogisk støtte Socialpædagogisk støtte i døgntilbud 96 Brugerstyret Personlig Assistance 97 Ledsagelse 98 Støttekontaktperson for Døvblinde 101 Rusmiddelbehandling 103 Beskyttet beskæftigelse 104 samværs og aktivitetstilbud 107 Midlertidige Botilbud 108 Længerevarende botilbud

15 Socialudvalget Mødedato Side Herberg Bekendtgørelse af Lov om Specialundervisning for voksne LBK nr 929 af 25/08/2011 samt vejledning om Specialundervisning for Voksne VEJ nr af 02/07/2009 Lov om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Kvalitetsstandardernes formål er at give et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Helsingør Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarderne udgør sammen med budgetaftalen en beskrivelse af det politisk besluttede serviceniveau. I daglig visitationspraksis er kvalitetsstandarderne et styringsredskab for myndigheden og danner sammen med en individuel og konkret vurdering rammen for sagsbehandling og visitation. Der tages udgangspunkt i mindsteindgrebs/proportionalitetsprincippet, som er et forvaltningsretligt princip og som indebærer, at kompensation i form af den støtte/ydelser der tilbydes, skal ses i forhold til borgerens funktionsevnenedsættelse. Mindsteindgrebsprincippet tager udgangspunkt i en individuel og konkret vurdering af borgerens vanskeligheder, ressourcer og behov for støtte. Mindsteindgrebsprincippet/proportionalitetsprincippet indebærer derfor kort og godt, at der ikke visiteres til mere hjælp end nødvendigt ud fra borgerens funktionsevnenedsættelser og ressourcer. Kvalitetsstandarderne skal dermed sikre, at borgerne får den hjælp der er behov for, men ikke overkompenseres. Den 2. september 2014 godkendte Socialudvalget Center for Særlig Social Indsats anbefalinger til, hvordan 1 % besparelsen for skulle udmøntes. Den samlede reduktion af budgettet i Center for Særlig Social Indsats udgør mio. kr., når den fulde effekt slår igennem i Heraf er den samlede reduktion af budgettet på myndighedsområdet mio. kr. Justering af serviceniveau og specielt systematisk opfølgning på effekten af indsats og samarbejde med borgeren indgik som Center for Særlig Social Indsats anbefalinger i forhold til udmøntning af besparelserne på myndighedsområdet. Kvalitetsstandarderne i Center for Særlig Social Indsats er derfor justeret i overensstemmelse hermed. Følgende ændringer er gennemgående i alle kvalitetsstandarder: Rettelse af centernavn og navn på myndighed (Visitation og Indsats) samt enkelte andre redaktionelle ændringer uden indholdsmæssig betydning. Begrebsændring: Handleplansmøde à Opfølgningsmøde (fordi 141-handleplanen er et tilbud til borgeren og der skal sættes indsatsmål og følges op på disse, selvom borgeren vælger ikke at have en handleplan). Systematisk opfølgning på effekten af indsatsen for borgeren. Afsnit om dokumentation og resultater er slået sammen i afsnittet Effekt. Beskrivelser af sammenhængen mellem indsatsmål, pædagogisk plan, statusevaluering fra udfører og sagsbehandlers opfølgning og opfølgningsmøder er skærpet. Hvor der indgår en pris eller en takst i kvalitetsstandarden er disse ajourført. Scoringssystemet i Voksenudredningsmetoden er tilføjet under målgruppen for de enkelte ydelser efter Visitationskompasset på Handicap og Voksenområdet fra Socialstyrelsen. Tidligere skala 0-4 og dermed fastsættelse af målgruppe til forskellige typer tilbud på baggrund heraf er derfor slettet. Efter Lov om socialtilsyn, som trådte i kraft 1. januar 2014, har Socialtilsyn Frederiksberg det driftsorienterede tilsyn med botilbud i Helsingør Kommune (dvs.

16 Socialudvalget Mødedato Side , 107, 108, 110). Den stedlige kommune har fortsat driftsorienteret tilsyn med de øvrige tilbud. Dette er rettet til i de relevante kvalitetsstandarder. Øvrige ændringer på de enkelte paragrafområder fremgår af skemaet i bilag 16. Handicaprådets høringssvar af 17. november Handicaprådet henviser til sin anbefaling af 16. juni 2014 omkring servicelovens 85. Det blev her anbefalet, at borgere årligt tilbydes 7 dages ferie med støtte efter servicelovens 85. Handicaprådet opfordrer til, at der gennemføres en brugerundersøgelse på området. 2. Handicaprådet anbefaler kraftigt, at der i kvalitetsstandarderne om støtte efter servicelovens 85, også tages højde for muligheden for ledsagelse/støtte i forbindelse med indlæggelse og under indlæggelse. Handicaprådet anbefaler ligeledes, at der skal stilles krav om, at alle tilbud skal have skriftlige instrukser om, hvordan man håndterer personaleledsagelse ved indlæggelser. 3. Handicaprådet anbefaler, at det skal fremgå tydeligere af kvalitetsstandarderne, at der i forbindelse med visitationen primært lægges vægt på de socialfaglige og individuelle behov, og at prioriteringen af lokale tilbud kommer i anden række. Der henvises særligt til bilag 2.02 ( 83 og 85 længerevarende botilbud med døgndækning), afsnit Handicaprådet anbefaler, at såvel pårørende som brugere inddrages ved den kommende evaluering af støtten efter servicelovens 85, der nu i højere grad gives som gruppetilbud. 5. Handicaprådet forslår, at der i kvalitetsstandardernes generelle afsnit vejledes om klagemuligheder. 6. Handicaprådet finder, at en sagsbehandlingstid på 2 måneder i sager om ledsagelse, og særligt kontaktpersonsordningen for døvblinde, hvor behovet må være meget klart, forekommer unødvendigt lang. Høringssvar fra MED-systemet i Center for Særlig Social Indsats af 25. november 2014 Kvalitetsstandarderne er blevet endnu mere præcise og tydelige. De er brugbare, rart med en ramme, giver god mening. Fremadrettet indskrives et afsnit om rammerne for modtagerdelen, da det er i samarbejde med borgeren, man kan sikre optimal udnyttelse af tildelte ressourcer. Gælder for alle standarderne. Et godt arbejdsredskab med revideringslisten og at A-MED med fordel vil få defineret sin opgave ved høringssvarene. Økonomi/Personaleforhold Justering af kvalitetsstandarderne er en del af udmøntningen af 1 % besparelsen på myndighedsområdet for Kommunikation/Høring Kvalitetsstandarden er sendt i høring i Handicaprådet, Udsatterådet samt MED-systemet i Center for Særlig Social Indsats. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at de reviderede kvalitetsstandarder godkendes. Beslutninger Socialudvalget den Socialudvalget godkendte de reviderede kvalitetsstandarder.

17 Socialudvalget Mødedato Side 17 Udvalget besluttede endvidere: at, Center for Særlige Social Indsats igangsætter en kommunikationsindsats vedr. ledsagelse i forbindelse med indlæggelser. at, Center for Social Indsats udarbejder en behovs- og budgetafdækning i relation til afholdelse af 7 dages ferie. at, kvalitetsstandarderne tilføjes en overordnet formulering om borgerens klagemulighed.

18 Socialudvalget Mødedato Side Special Olympic Idrætsfestival 2018 til Helsingør Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 12/7008 Byrådet Evalueringsrapport SOIF 2014.pdf Målformulering SOIF Version pdf Budget 2018.pdf Kommissorium.pdf Indledning/Baggrund Helsingør Kommune har gennem de seneste år markeret sig som en by, der både kan og vil tiltrække store såvel som små begivenheder. I særlig grad har idrætsbegivenheder vist sig at være attraktive herunder store internationale arrangementer og stævner såsom Gran Fondo, Post Danmark og KMD Ironman 70.3 Kronborg, herunder den mere folkelige minitriatlon KMD 4:18:4. Helsingør Kommune er ligeledes med helt i front, når det har drejet sig om store breddeidræts- og motionsarrangementer. Kronborg Cup og den nye Kronborgstafet er rigtig gode eksempler på, hvad kommunens ansatte og frivillige foreninger kan tilbyde, når de trækker i samme retning. Dansk Handicap Idræts-Forbund har siden 1985 repræsenteret Special Olympics i Danmark og afholder hvert andet år Special Olympics Idrætsfestival i samarbejde med en dansk værtsby. Special Olympics Idrætsfestival er tre dage med idræt, udfordringer, glæde, socialt samvær, fest og spændende idrætskonkurrencer. Special Olympic Idrætsfestival er et breddeidrætsarrangement for alle, uanset idrætsligt niveau. SocialPædagogisk UdviklingsCenter (SPUC) der er et af Helsingør Kommunes tilbud om pædagogisk støtte til borgere med nedsat funktionsevne henvendte sig i foråret 2012 til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling med henblik på at ansøge om et værtsskab for Special Olympic Idrætsfestival. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Special Olympic Idrætsfestival 2018 involverer såvel kommunen som foreninger, erhvervsliv, m.fl., og eventen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2020, særligt ambitionen om at være kendt som kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet, Antallet af frivillige øges markant på udvalgte områder samt kendetegnet Et levende sted. Endvidere styrker og understøtter Special Olympic Idrætsfestival 2018 initiativer beskrevet i Erhvervs- og Vækstpolitikken, herunder særligt temaerne Markedsføring af Helsingør Kommune og Anvende potentialet i kulturen. Special Olympic Idrætsfestival 2018 fremmer desuden Helsingør Kommunes Idræts- og fritidspolitik og Begivenhedsstrategi samt Kulturhavn Kronborg strategi for aktiviteter og begivenheder.

19 Socialudvalget Mødedato Side 19 Afslutningsvis bakker Special Olympic Idrætsfestival 2018 op omkring udmøntningen af Helsingør Kommunes koncernledelses (tidligere Centerrådet) strategikort i forhold til fokusområderne Én kommune samt Kommunen opleves at have et stærkt omdømme. Sagsfremstilling Helsingør Kommune har et mangfoldigt idræts- og fritidsliv, der er kendetegnet ved høj kvalitet, og som giver værdi til den enkelte og gør byen attraktiv overfor borgere og turrister. Inden for idrætsområdet bestræber Helsingør Kommune sig på at tilbyde aktiviteter til alle borgere uanset forudsætninger eller særlige talenter. Et koordineret samarbejde imellem handicapidrætten og det i øvrigt sunde og stærke idrætsmiljø i Helsingør Kommune har allerede været medvirkende til, at også borgere med særlige behov har haft nemmere adgang til et aktivt fritidsliv. Således har SocialPædagogisk UdviklingsCenter (SPUC) igennem de sidste tre år haft et succesfuldt samarbejde med Helsingør Floorball Team, Helsingør Badmintonklub, Helsingør Golf Club og HIF Fodbold. Med værtsskabet for Special Olympic Idrætsfestival 2018 ønsker Helsingør Kommune at løfte idrætsudøvelse for udviklingshæmmede op på et niveau, hvor også borgere med særlige behov og udfordringer kan konkurrere med og imod hinanden i gode og moderne faciliteter. Samtidig kan de opleve, at kommunen har blik og forståelse for, at når der er et behov, så kan idrætsudøvelse ske såvel i handicapidrætsforeninger som i almenidrætten. Det er vigtigt at påpege, at Special Olympic Idrætsfestival primært er for deltagerne og deres pårørende samt personale på diverse bosteder og støttecentre. Det er således ikke et arrangement, der tiltrækker mange udefrakommende tilskuere. Special Olympics Idrætsfestival 2014 blev afholdt i Frederikssund Kommune i dagene 23. maj til 25. maj. Værtsskabet udbydes af Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) i licitation og ved afslutningen af Special Olympics Idrætsfestival 2014 i Frederikssund blev Holstebro udnævnt som vært i I forbindelse med festivallen i Holstebro i 2016 vil værtsbyen for 2018 blive annonceret. Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) tager i deres valg af værtsby også geografiske hensyn, og på den baggrund giver det mening, at Helsingør Kommune søger om værtsskabet i Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vil være ansvarlig for udfærdigelsen af ansøgningen til Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) i tæt samarbejde med SocialPædagogisk UdviklingsCenter (SPUC). Ansøgningen vil tage udgangspunkt i evalueringen af festivallen i Frederikssund 2014 samt Dansk Handicap Idræts-Forbunds (DHIF) kommissorium for Special Olympics Idrætsfestival. Begge dokumenter samt Målformulering Special Olympic Idrætsfestival (SOIF) er vedlagt som bilag. Desuden henvises til Special Olympics Idrætsfestivals hjemmeside på Under forudsætning af, at Helsingør Kommune skulle vinde licitationen og bliver udnævnt til værtsby 2018, nedsættes en styregruppe med repræsentation fra de respektive centre og organisationer. Sideløbende med forberedelserne til festivallen 2018 skal der årligt afvikles et Special Olympic forberedelsesstævne i Helsingør Kommune. Planlægningen af disse stævner sker i tæt samarbejde mellem SocialPædagogisk UdviklingsCenter (SPUC) og Center for Kultur,

20 Socialudvalget Mødedato Side 20 Idræt og Byudvikling. Selve stævneafviklingen varetages af lokale idrætsforeninger inden for de enkelte idrætsgrene. Sagen behandles parallelt i Sundhed-, Idræt- og Fritidsudvalget, hvor det indstilles: 1. at Sundhed, Idræt of Fritidsudvalget anbefaler, at Helsingør Kommune ansøger om værtsskabet for Special Olympic Idrætsfestival at Sundhed-, Idræt- og Fritidsudvalget godkender, at Center for Kultur, Idræt og Byudvikling afsætter ressourcer svarende til 40 mandetimer af kr. 250 til udfærdigelsen af afsøgning om værtsskab til Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF). 3. at Sundhed-, Idræt- og Fritidsudvalget godkender, at Center for Kultur, Idræt og Byudvikling afsætter ressourcer svarende til 760 mandetimer af kr. 250 til hhv. planlægning og afvikling af de tre forberedelsesstævner i 2015, -16 og -17 samt til forberedelse, afvikling og evaluering af Special Olympic Idrætsfestival at Sundhed-, Idræt- og Fritidsudvalgt anbefaler, at Økonomiudvalget reserverer kr fra Puljen til større idrætsevents til dækning af markedsføringsbidraget til Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) for værtsskabet for Special Olympic Idrætsfestival at Sundhed-, Idræt- og Fritidsudvalgt stiller faciliteter gratis til rådighed til Special Olympic Idrætsfestival Økonomi/Personaleforhold Dansk Handicap Idræts-Forbunds (DHIF) samlede budget for afvikling af Special Olympic Idrætsfestival er på kr. Frederikssund Kommune betalte kr i markedsføringsbidrag til Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) for at blive værtsby for Special Olympic Idrætsfestival Et øget deltagerantal og den almindelige prisfremskrivning taget i betragtning, må det forventes, at dette markedsføringsbidrag vil stige frem imod Dansk Handicap Idræts- Forbund (DHIF) forventer, at prisen for et værtsskab i 2018 bliver på kr Dette vil kunne finansieres via Helsingør Kommunes Begivenhedspulje under Økonomiudvalget. Der afregnes i samme år som festivalen afholdes, - dvs Det anbefales desuden, at der afsættes kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med afviklingen af Special Olympic Idrætsfestival Der var en deltagerbetaling på 550 kr. pr. person i forbindelse med festivallen i Frederikssund Der forventes en mindre stigning i deltagergebyret, men deltagernes begrænsede indkomstgrundlag taget i betragtning vil Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) bestræbe sig på, at det fortsat skal holdes forholdsvist lavt, og det forventes at deltagergebyret lander på kr. 600 pr. person i forbindelse med festivallen i Det er en forudsætning for et værtsskab, at værtskommunen gratis stiller idrætsfaciliteter til rådighed samt skoler til indkvartering/overnatning. Foreløbigt budget for Special Olympic Idrætsfestival 2018 er vedlagt som bilag. I forhold til de tre forberedelsesstævner i 2015, -16 og -17 påregnes der en udgift på kr. pr. stævne under forudsætning af, at idrætsfaciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed. Der skal påregnes et samlet timeforbrug på 1300 mandetimer i perioden januar 2015 til juni Dette inkluderer udarbejdelse af ansøgning til Dansk Handicap Idræts-Forbund

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltog i mødet som suppleant for Karsten Grubert.

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltager som suppleant for Karsten Grubert.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Dagsorden Udsatterådet

Dagsorden Udsatterådet Dagsorden Udsatterådet : Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Vi finder et sted Bemærkninger: Medlemmer: Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard

Læs mere

Special Olympics Idrætsfestival 2018

Special Olympics Idrætsfestival 2018 Special Olympics Idrætsfestival 2018 Helsingør Kommune som værtsby for Special Olympics Idrætsfestival 2018 21-10-2014 Idræts- og Fritidskoordinator Jens Højberg Baggrund: Helsingør Kommune har gennem

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010 Notat < Emne Koncept for tilsyn med kommunale sociale tilbud i samt private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud til stofmisbrugere beliggende i Århus Kommune Til Kopi til oktober 2010 Tilsynsenheden

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Marlene Harpsøe (O) Deltagere:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område R/PÅ = ruger- og pårørenderåd = eslutter Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt= forslag til ny/ændret delegation. Rød gennemstregning = udgår I = Instiller SAGSOMRÅDE KM

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Bemærkninger: Referat Udsatterådet : Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Vi finder et sted Bemærkninger: Medlemmer: Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Lotte Kragelund

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 08. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Duygu

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Tirsdag den 20. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Jeannette Voer deltog i mødet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 05. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 8:30 Mødested: Bemyndiget Bemærkninger: Høring gennemført uden fysisk møde Medlemmer:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere