Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå."

Transkript

1 Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter X Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget 1. Projektets titel Kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets formål afkryds det eller de vigtigste områder Integreret Markedsføring for potteplanter Forskning og forsøg Produktudvikling Rådgivning Uddannelse Afsætningsfremme X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå Tidligere ansøgning/bevilling Ansøgt tidligere År Bevilget kr. År a) Er projektet ansøgt tidligere NEJ b) Er ansøgt tidligere med et lignende indhold JA Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr. Forventes projektet genansøgt JA Kort beskrivelse af ansøger Der skal anføres om der er tale om en forening, organisation, offentlig institution o.l. efterfulgt af en kort beskrivelse af enheden herunder ansøgers/projektets hovedaktørers kompetencer inden for det pågældende område kort beskrives. Vedlæg eventuelt CV, kopi af vedtægter o.l. Danske Prydplanter er en brancheforening for producenter og salgsselskaber, der producerer og afsætter prydplanter. Foreningen arbejder med at styrke produktion og afsætning gennembranchetilrettede logistikløsninger, fælles markedsføring, målrettede rådgivningsaktiviteter samt forsknings- og forsøgsarbejder. 1

2 5. Projektets budget Indsæt efter behov rækker i tabellen Timeantal 2015 Timesats 2015 t. kr. Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori) ,00 75 Ved flerårigt projekt Hele projektet i t. kr. Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori) Ekstern bistand (f.eks. konsulentbistand, bureauass. iflg. regning) Floradania Marketing Materialer (anfør art, indsæt linjer efter behov) - Standleje Projektmedfinansiering (projektbeskrivelse vedlægges) Andre udgifter (max 5 % af total) Andele af regnskab og revision 30 Total (totalen for 2015 skal stemme med total pkt.6) Finansiering i 2015 Ansøgt Sæt X Bevilget Sæt X t. Kr. % Denne ansøgning X ,0% Landdistriktsmidler Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor) Bidrag samarbejdspartnere ,6% Andre tilskud/bidrag 705 9,4% Egenfinansiering Total (totalen skal stemme med total 2015 pkt.5) ,0% 7. Ansøger Navn og adresse anføres 8. Projektansvarlig Navn, telefonnummer og 9. Samarbejdsparter Hvis projektet gennemføres i samarbejde med andre parter/projektdeltagere skal det anføres hvem der er tale om. 10. Pengeinstitut Ansøgers pengeinstitut samt konto anføres (H-reg. nr., reg. nr. og kontonummer) 11. Revisor Revisors navn, firma, adresse, telefon nr. og adresse anføres. Revisor skal være en statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Er ansøger en statsinstitution skal navn, telefon nr., anføres for den regnskabsansvarlige. Danske Prydplanter Hvidkærvej 29 DK 5250 Odense SV Peter Larsen-Ledet, Danske Prydplanter T: , Floradania Marketing A/S Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV Nordea Bank, Sct Clemens Torv 2-6, 8100 Aarhus C Reg. Nr Konto nr Registreret revsor Ulla Hogan,Kovsted & Skovgård, Statsautoriserede Revisorer, Vester Ringgade 61, 8200 Århus N. 12. Sted og dato 13. Titel, navn og underskrift Odense, d. 30/ Adm. Dir. Peter Larsen-Ledet 2

3 13. Projektbeskrivelse Det i parentes anførte slettes ved skemaudfyldelsen Projektets formål Nærværende projekt, Integreret Markedsføring for Potteplanter, har til formål at informere om udbuddet af og anvendelsesmuligheder for potteplanter på primært Business to Business-niveau via udvalgte platforme. Indkøbsstrukturen i såvel grossist- som detailleddet undergår konstant forandringer, og ofte sker dette i effektiviseringens navn, hvilket tilsvarende går ud over fagligheden og kendskabet til bredden i sortimentet. For at få genopbygget dette kendskab og faglighed er det nødvendigt, at give de professionelle indkøbere muligheden for at besigtige sortimentet i de rette fora (fx messer), ligesom de skal møde budskabet i de bedst egnede medier, (fx fagblade, internet og dagblade). Den øgede kommunikation med indkøbere af potteplanter forventes at kunne øge incitamentet til at søge information om produktet og dermed til øget afsætning af planter på europæisk niveau. Projektet skal informere om plantesortimentet, plantenyheder, plantespecialiteter og planteanvendelsesmuligheder, således indkøbere er bevidste om alsidigheden i sortimentet, og produktgruppen kan bevare en relativ høj placeringen i indkøbernes bevidsthed. Projektet ligger i en naturlig forlængelse af projektet fra sidste år, hvor man formåede at få kommunikeret det samme budskab gennem hele værdikæden Baggrund/faglig begrundelse for projektet Indkøbsstrukturen er som nævnt indledningsvist under stadig udvikling, hvilket har betydet, at efterspørgslen på planter i dag sker på væsentlig ændrede vilkår end for blot få år siden. Meget sker under langt mere automatiserede/digitalisrede forhold, ligesom meget sker af indkøbere med væsentlig andre forudsætninger end tidligere. Set i det lys er det vigtigt for branchen, at få synliggjort for de professionelle indkøbere, at sortimentet er væsentlig bredere end hvad mange indkøbere er bekendt med, ligesom at det er de professionelle indkøberes medansvar at få introduceret nyheder samt specialkulturer til forbrugerne. Idet en professionel indkøber i dag som oftest bestrider langt flere funktioner i dag end tidligere, er det nødvendigt, at være disse indkøbere behjælpelige med at få overblik over sortimentet på en hurtig og effektiv måde, samt at vise dem sortimentets bredde og dybde, samt produkternes mange anvendelsesmuligheder. Disse påvirkninger kan med fordel foregå på flere plaforme/medier på samme tid, således platformene kan understøtte hinanden Projektets indhold Projektet Integreret Markedsføring består af fire delprojekter, der er med til indbyrdes at underbygge hinanden: Delprojekt 1: Messepræsentation De professionelle indkøbere deltager på et foruddefineret antal messer og udstillinger, hvor det er essentielt at få deres opmærksomhed. Profileringen på disse messer skal imidlertid udvides fra traditionelle produktudstillinger, til konceptmesser og udstillinger med mindre specialudstillinger for at kunne tiltrække de professionelle indkøbere. Budget: etablerede messer (konceptopbygning og gennemførsel): - IPM Essen 2015 (Tyskland) kr Floradania International Fair Aalsmeer (Holland) kr Salon de Vegetal (Frankrig) kr Scandic Flower Expo (Sverige) kr Handelspladserne (Danmark) kr Budget nye markeder (konceptopbygning og gennemførsel) - Flowers Expo Crocus (Rusland) kr I alt kr Delprojekt 2: Salgssupport Større sæsonaktuelle kulturer profileres med markedsføringsindsats i ind-og udland i form af salgsfremmende materiale og presseindsats. Outdoor og reklame-tv kan tilbydes ved medfinansiering fra producenter / salgskanal. Fokus på anvendelse, inspiration og pasning. Produkterne understøttes med 3

4 presseindsats ved større salgskampagner. Formidling af det udviklede markedsføringsmateriale og pressemeddelelser sker via der er en international kommunikationskanal for erhvervet. Buget delprojekt 3 Udvikling af salgsfremmende materiale: kr Koordinering af indsats vedr. kampagner med branchen: kr Presseindsats ved salgskampagner: kr Mediekontakter / effektmåling / opdatering af adressedatabase: kr I alt kr Delprojekt 3: Promovering af nyheder og miniplanter Hvert år præsenterer producenterne mange spændende plantenyheder, der sjældent når indkøbernes opmærksomhed, ligesom eksisterende og nye miniplanter ofte negligeres. For at sætte fokus på innovationslysten blandt producenter er det vigtigt at nyhederne formidles særskilt til indkøbere/detailleddet/forbrugerne. Med projektet tilstræbes, at den forbrugerrelevante planteviden omkring nyheder og miniplanter når helt ud til slutbrugeren ved hjælp af markedsføringsmateriale, herunder produkt- og miljøfoto, der fremhæver planten for detailhandlen i ind- og udland. Billedmateriale kan anvendes internt (produktark, Danpot og salgsmateriale) og eksternt (professionelle indkøbere). På udvalgte messer, herunder IPM, profileres nyhederne og miniplanterne. Informationer formidles desuden digitalt til indkøbere og presse. Budget delprojekt 3 Indsamling, foto, præsentationsmateriale med plantenyheder 5x årligt: kr Udstilling med nyheder/miniplanter på IPM 2015: kr Udvikling af markedsføringsmateriale til detailhandel: kr Pressemateriale digitalt og trykt: kr I alt kr Delprojekt 4: Markedsføring af halvfabrikata/småplanter Ved intensiveret markedsførings-/presseindsats tilstræbes at synliggøre produktion, salg og eksport af halvfabrikata, idet nogle kulturer aldrig kommer i tilstrækkelig produktion til at efterleve den professionelle indkøbers behov. Budget delprojekt 4 Indsamling, foto, og udarbejdelse præsentationsmateriale kr Delprojekt 5: Indsamling af Forbruger- og Markedsdata Idet en stor del af produktionen i dag produceres ud fra øjebliksbilleder, er det ønskeligt at indhente tilstrækkelig data til at kunne forudsige markedsefterspørgslen mere præcist. Budget delprojekt 5 Indsamling og formidling af Markedsdata kr Udbyttet af projektet Hver enkelt projekt har til formål at øge efterspørgslen af prydplanter, hvilket gerne skulle kunne forstærkes af en koordineret indsats mellem de fem delprojekter. Mange journalister ynder at skrive, at de digitale medier er fremtidens medier. Vores overbevisning er nok snarere, at en kombination i brugen af medier, sender budskabet breddest ud. Udbytte delprojekt 1: Messepræsentation. Ved at være synlig på nogle af de største europæiske markeder, her tænkes Tyskland og Sverige, med konceptlignende stande er det muligt at påvirke en væsentlig del af de professionelle indkøbere, der stadig tiltrækkes af denne relations opbyggende form for dialog. 4

5 Udbytte delprojekt 2: Salgssupport Markedsføringstiltagene skal skabe øget efterspørgsel på produkterne og dermed salg på et konkurrencepræget marked gennem profilering på flere platforme. Med gentagne påvirkninger forventes efterspørgslen af kunne styres mere, herunder alsidigheden, både i det brede sortiment, men også i variationerne i de enkelte kulturer. Udbyttet er således både inspiration og information. Udbytte delprojekt 3: Promovering af nyheder og minikulturer Promoveringen af plantenyheder, konceptnyheder og minikulturer skal udbrede kendskabet blandt indkøbere/ detailleddet / forbrugere for disse for dermed at skabe øget efterspørgsel og interesse blandt indkøberne og dermed igangsætte dialog om den videre produktudvikling. Udbytte delprojekt 4: Markedsføring af halvfabrikata/småplanter Projektet vil være med til at sætte fokus på produktioner af kulturer, der ikke er færdigproduceret. Hermed kan potentialet for nye produkter produceres og sælges i større skala. Udbytte delprojekt 5: indsamling af Forbruger- og Markedsdata Gennem en systematisk indsamling af informationer om forbrugere og markeder, er det muligt for producenter at spotte tendenser hos forbrugerne og dermed tilpasse produktudvikling og produktpræsentationen sammen med indkøberne på oplyst grundlag Planer vedr. offentliggørelse Vedr. offentliggørelsen af de forskellige delprojekter vil dette ske gennem artikler i GartnerTidende, ligesom offentliggørelsen i nogle tilfælde vil være i selve projektet: - Messepræsentation på udstillinger IPM Essen, Scandinavia Flowers Expo, Moscow Flowers, Floradania International Trade Fair m.fl. - mail/direct mails - internetportalen - presse- og salgssupport materiale Der søges ikke patent eller eneretsbeskyttelse på nogen elementer i forbindelse med projektet Uddybning af tidligere ansøgning Elementerne i 2014-projektet Integreret Markedsføring blev overordnet godt modtaget af de respektive målgrupper, der alle står over for udfordringer om øget effektivitet. En løbende tilpasning af indkøbsstrukturen har derfor været nødvendig, for at bevare synligheden er det vigtigt der sker en videreudvikling i forhold til Danske Prydplanter finder derfor, at aktiviteterne fortsat skal udvikles, for at sikre de rette platforme anvendes til de rette modtagere Angivelse af evt. nyhedsværdi. Nyhedsværdien i indeværende projekt er den større integration med den professionelle indkøber. Integrationen burde være mulig gennem opbygningen af et solidt fundament hos presse, indkøbere og dele af detailleddet. 14. Bilagsliste (liste over evt. bilag vedlagt ansøgningen f. eks CV er, vedtægter o.). Der vil i 2015 blive ansøgt om tilskud fra Danmarks Eksportråd til flere af de udenlandske eksportfremmeaktiviteter. Et muligt tilsagn vil først foreligge ved årsskiftet 2014/2015. Såfremt der ikke modtages tilskud fra Danmarks Eksportråd, vil det være nødvendigt at justere nogle af projektets aktiviteter. Skulle det blive tilfældet vil Danske Prydplanter vende tilbage til GAU omkring de konkrete justeringer. Det skal endvidere bemærkes, at der er modtaget tilsagn om tilskud i promilleafgiftsfonden til omkostninger til profilering af specialkulturer, herunder særudstillinger heraf på messer. Aktiviteterne i denne 5

6 ansøgnings delprojekt 1: Messer, temastande omfatter udelukkende de øvrige aktiviteter på messer (konceptopbygning m.m.). De samlede omkostninger fordelt på delkomponenterne: Del Titel/overskrift Beløb kr. 1. Messer og Udstillinger Salgssupport Promovering af nyheder og minikulturer Halvfabrikata Forbruger- og Markedsdata I alt Integreret markedsføring Det samlede forventede tilskud fra Produktionsafgiftsfonden fordelt på delkomponenterne: Del Titel/overskrift Beløb kr. 1. Messer og udstillinger Salgssupport Promovering af nyheder og minikulturer Havfabriakata Forbruger- og Markedsdata I alt Integreret markedsføring i alt

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter 1 Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter Alle nedenstående felter skal udfyldes. Skrifttype Arial, str. 11, enkelt linjeafstand skal anvendes. A1. Projekttype (sæt kun ét kryds!) A2. Vedrører

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: FoodNet et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: ØkoStartpakke en opstartspakke for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere