- se titjt'cr, 1 canq ealia. 5.P9?.t*r..+l} fFg *+.s.*f..gr..e.3l9.t..+i}.+99..lnis..9s..hp.p+.?3!*i{l*5.:...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- se titjt'cr, 1 canq ealia. 5.P9?.t*r..+l}9..99..fFg *+.s.*f..gr..e.3l9.t..+i}.+99..lnis..9s..hp.p+.?3!*i{l*5.:..."

Transkript

1 r-<t ;;-; -) -r--:"\'i -1 j '{: _l j::e'-;:-+--_: -' r--i '-:,.-..-l -- r-- r ' ---. U c:q.- * DRIE'T OG VEDLIGEIIOI"DELSES Af,TAI.E FOR CR.EI ELADER - NxvEAU 2. Udtrgrclseslrrigd. 1. alrril dsc.!b6a BUSKEI. (se tiljrer.) Udftre]-selp riod. 1. januar decapber. Bugk tt r ha! til fortal at danrre og adskill rub, aant afgran66 ar alet.. Buak t r an plant$ing af hovedsagelig prydbugker, hvor de enkelte arters sarprag 6r und rlagt hel.heda udseende. Buskett r o! son oft st neat af, flele arter.. udgangspunlct t fo! plej n er h lh da udeeend t ned sigte pl frodighed. 1. $gq+-e.e.-:.-!&r-u939pgh?*9.+9.e-1.-:...s.9..9.?slf-.:-/.-+.teg..h-e-ltg-+srs.eg t-114p9, "-...: : - se titjt'cr, 1 canq ealia. - Bealering af i f,orn, og klipning af buakadgerne urrder hsns!'n til llalsatnine og fi:nktion. gadt urrd! hant!'n tj.]' ort rgigtgf,orhold og f,ardsalaeikkerha&n, - Fra 5D far, akal 3 20 n f,r o. - gadt pi, over og J"anga ati rne. Herr:ndar k]'ipnj.ae af 6amt].ig hal(k r aod c1'kelatiarne. Inc. Eakk n ved hunde toil tt rne. - Sa.nt cqrsanling og bortkoreel af affald. - B ak*ring af,-et sanlat buakads, led h nslm til f,orlmgelse. - Inc. opa'nring og bortkorsel af aff,ald. 5.P9?.t*r..+l} fFg *+.s.*f..gr..e.3l9.t..+i}.+99..lnis..9s..hp.p+.?3!*i{l*5.:... :...9.:}...:-.99.g.t+I+3s..eg..eF.9.?}.9.!.-s}.}.e*.}*t.-gs..hspl*}.tg*r.'sg*..:..9.sq9...}..*g..*.}*g:' :-..-9-:3-.:..9.{??9-tr*+s...+f.-?'..cel9-9..*Lle*..$*c..9s..h3pl?*!**r- s.?r..:..9s :-.-.9.:r.-:..9pg.?sLi+tr-.9s-p-o-9-t&9.:.8.?.+..?f-.? F.+.+9, ?. - grps-e-. l. -*,. 6.g.T39Pi.+s..*}.+.e*.p.g9!..9.!-./...e9.f.?l9..I?+lp..r..".g.}*g.Fg.t..l..s.T?g.I-c*.q9.!-...:s.9...+*.$i - Inc. balpladsen. - Inc. fejning og renggring af / pl aafalt-kant!. Schmldt / uss Drift og v dllgeholdalsc. rfrel mcd ttll.g for 2015 sld. 1.t 5

2 ,rl=- I t:r t'=r</ I //a\ Ll 1.- L =- tt ll =:- t:<<\ /4 =- << cd< t-,1- t---:- L-:::::-L - i - Z-/--L._ L-J-:.>. :-.t) - --L-:L '- - L--l-.*\l -1l-U -::1/ -*J Ll +l DRTFT OG VEDLIGEHOLDELSES AFTAI,E FOR F}STE - BEI,trNINCIIR. udfdralsesderiod.. 1. 'lanuar dcceober IN'SE - BEI.ICNINCER. Udfsr IseaDorlod.. f. ianuar decenbcr R$L{EO IDEIJSE & SERVICEOPCAVER. Udfdr.].serD riods. f. ianuar decenbar. R nholdglee af belagminger, og de grgnn omrlder, hvor behovet f,oa renholdalse kan \ra!ie!e a]'t ef,ter det grtnne onradee firnktion og placering. o For at pracieere renholdclgeaotr4taven, er det ngdlrendigt at opd 1e affaldot i forahsllige tlltr)er affa]-d, lig som d t er ntdn ndigt at forholde sig ti]. hvilk n ni\rsau for renholdclae, der kan accepterea. 1.9P.9.e*$Ps..*f..*. *l4..+s9..tr.}..ge...9..*":...'...-:..-...:'... - OpsanlinE af, papir og aff,ald i" bcplantninge! ogr p& bel"agninger. - Inc. bortakaff,olse af, af,faj.d t. - Samt opsraring og bortskaffelge af, qfk16r, o.ligm. 2. Irurinq af ckraldeadandc..lq..:. - L?-.s?sse-.! *-. - frrmning af betonrrr for hundsposer, o.liga, - Inc. bortskaffclge af, affaldet. Schmldt / LSS Drlft 09 vcdlig.holdcl.ci aftrlc mrd tlllrg ior 2Ol5 Sldc 2.f 5

3 ffiffl ffi H<tr_AeJG H*Ir rffi n-tr*ete-{ E< DRII'T OG VEDLTGEHOLDELSES AflTAI,E TOR Fejning og rengorinq efter lowfald pa ujerlauget'e stier generelt 2 gatge / A.r. Se winter-wedligeholdelses kort. INTORUAIIVI.. gg.]*ial!g n d.rtbdrdo busket.. gjj&ggggllg+3g UiI b.rtiee].s.b! sspras ntant!,rdrgrcndc urog tnttigb der.. glgggllgd! rnrtltrtcr dirkutotes frbondc n.h.t. v.d1iglcholdslse a! orldsrrrc.. gglglfelg af onr&derne Ed belrye Is.rr!!3pr:asef tantar ft r belrov.. gpg5g3gg pl opgravornc vtra. arbcj&g dlt. Opfolgntury / Beatl'rela a ntd.. ggg_-gl-.ig;lgg pl atier og ttikcj, vlrrd.le! og aftale! D.d bcrt!'8elsen. Ca. Ca. 2-3gango/lr. 6-Sgangs/tr. Botalinqr-betino.l..E for lr 2O15 Af,talt ao fllger: I(R lletto i-t Md!. IR i't XR. 15{ Bnrtto. Faktur rfug - i! gangn / lr' Botdlng3b.tingolacr - 10 drgr n tto. Fdi,tura froocaerdaa aencrt. Don 20. rartt JunJ acptoder dcaenber. gldlt betalinge - Dato. D.n 30. raltr Juni r4teobcr dccobar. Af,taft fla don 01. janurr 2015 udl.vr!.t. DeB 01. drce&er 201{ EtxNrK e urt,;to. vl tatg. schsidt Irharnrcj Eolct bro tlf, FORIdAITD. v/ Lone Diarkusrerr rril R.oasrcrnj 69?500 Bolrt bro TLt AXLtCSCIRTNER. v,/ Peder vah4 PLancacrvtce Kratten Eolrt bro, l{o[t Schmldt / ISS Ddtt oo v.dll9ehold.lr.. r{tllc m.d dllte tor 2015 sld.3!t 5

4 EH-S ffi re-n- /\AJ G HT E n-e-e [B,ffi K DRIFT OG VEDLIGEHOI.DEI,SES AETAI.E E'OR '" TELLreG BqJSI<ADSEIT '".:. Butkatt r hrr ti1 for:dl]. at drnrr og adelcill.e 8uD, lrlt afgrrrc arcalcr. A Butkat 1a 61 rrmrrlxrgcnd. plrtrtnine af bovadsaecue ptf"fbukar, h\ror da od*.lt artart r-rpq a8 udderlag t. Buskcttar or rod ottart ladrr3at a.f flara aatar. A UdEang.punhtrt for pj.cjcn.r h.lhcd!-ud. 6d.t Dd ligt pt frodigtre<1. 1. Xutrkultzrrdtrbo}q,el'ec-u A].t"- 8elaatr-/]'f..bobEninoer qanoal8lig. * gang lrtig - Vinter - EpBrjtnisrg A - 8no8. Se opt gning prl onrldekort. -> 1.1.A. B - Ertord&. ftbl3anirh. traktor-apltjtnine og 30 r elange - Al't gr-o undcr bepfantnfngcrac. C - Bvornlr. udfrrolcce por{ode. 1. Dartr 31. april D - Ingen. * L.2-2 gangc lrlig - Sonmer - grrjtninger: A - Bvor. Sc optegaing pi oorlclalort. B - Enord$. lbklnitl3e aprojtning. c - Evoralr. udftr.l..r pcriodc. 1. aprll 31. rqltcder D - BaDrhnisrE!. Ingsr. 2. Bctlcci.tg ef lnshadsg - Somer - tr llt " 1 crnc lrl.:lcr {' B..k-ring af, ctantsr i forn, og h!.ipariag af tnuha&er und.r benqa til ntfotaing og funtctioa. Saat undcr froalm til ov r.igt! forhold og f,rrd^rel,r rittcrbcdcn. - S*,rl tnrnn.o trr 5! frr tii 20 I f,tu. {' E.r rndar kl1prd.rrg af lrdtligr brhtor tlod..yh.l.tiorn. og brlcksrr v.d hund. toil.ttorno. ffttll hj.qxringl pe, ovar og lanes rti.ta..- Eks. Cad.balytnJ'ngclr og ltiern f,riholdar for Errcnc / bevoktningor gcncrolt..:. StDt opsarxing og borurrr..l af.ffald. A - 8vor. Se opt gnlng prl onrldckort. E> 2.A. B - Bvoadan. llotoraav, Ealclrohlit4er, tlirhuggat cl. bortt'oflel c - Evoralr. udflrclr.! periode. 1. Juni 31. rqrtcobcr. D - Bonrlcningcr. eadcla4nrac friholdes for tnrghrdaer 4. Bettr-r!,nq atr hrkadrer - Vinter ->,. Oorld.r u 1 cancr lrll'c. * Bcalt.rirrg af ct lanlot tnrakada, rd henryo til f,or1'ngrl'ae. A - Brror. 8o optgnirrgpl oorldctort. I ffi B - E\rord.n. C - svoeaar. liotoarav / nh.tlitp.r. F!.i'lhrggrt / Bortklrsol. llilbagb tlilpce til ca. *n hrjd.. udfrrclr.. periodc. 1. fcbrure 31. aprij. D - B.rakninge!. Onrldcr for beatuinger rrerierc fra lr til tr - Idand.. Schmldt / I-sS Drltt o3 VcdllgGholdclsl dlrlc m.d OlLg for f.4 rf 5

5 ffiffi ffi R[*2ry&JG ffit ffi LLH ffi,dffi [< DRIFT OG VEDLIGEIIOI,DEISES AETATE FOR E slcartne oe Efraonina af ar6al.t Isl1.a hale og bcpl.nlalng[r:ge ovrt.-let: _ 3 qgbco lrllq. * gang bcalcarirg af arca].ct ml.leu brlc og beplantninger - 8ant. * gange fraoningsr at aroalet ml1 o brlc oe bqrlantnlnger - Og,.:. 5.r - x gangc opeanling oe boru<rrs l af af,fald. A - gvo!. Se optogning pi onridehort. B - gvordan. fdckanirlc f,t oning.:r + l6otoraav - EalEkeklit[)et - trlirhuggtot el. bortkgrcel. C - Bvorn& Fratning - Fgrsts g.ng. 1. april 30. eprll Beslraring. 1. Juni 30. ju:'i Frasni.ng - tndon gang. 1. oktobar 3l.oktobar D - E Erkning!. F!1hoJ-d6 b boer halc og AJorlaug beplantning / hrckat, - Afatand o. 5. FrlaolnE mlldl tnrgket- / agfaltlatltcr, srst txrqhet / qrarhnt ra arg / lr. * Inc. bl.lpladaen, * rnc. fejning ogt r ngpring * / pa alfalt-ha,ntene. A - nvor. Se optegning pl onrldekort. '> 5.A. B - Evordan. ltakanirk fruninger. C - lvoralr. udfrrelt.s periode aprj.l 31. oktobcr D - B ffirkningo!. hg n. E - Frasning m611em busket- / asfaltkante!, aamt busket / graskantern. Alealet kan ned forde]., i nogle omrader, eretattes ned en f].is-belagning - Dog ikk b&lpladsen. Er if,ig. afta1e med beatyrelsen. - Folargs perioden 20L4-2OL5 F Buakett t kan med forde]. f]-ere steder klipp s og tilrettes til og ned en hojde pi ca. 2,0 n Bredden rnrrderes lsbende - Der benyttes, de f,leste steder, naskine*k1ipning. Schmldt / LrsS Drllt og Vcdll9.holdcl....ftrL tncd dllrg Sor 2Ol5 Sdcgrts

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

l-fa^^:lr"a/4^4 IIULJD.DFV"S TOPtr /"li-e/-rrcgran) lalborg K"lon ne'

l-fa^^:lra/4^4 IIULJD.DFVS TOPtr /li-e/-rrcgran) lalborg Klon ne' l-fa^^:lr"a/4^4 /"li-e/-rrcgran) IIULJD.DFV"S TOPtr lalborg K"lon ne' Et brev BP efterjod tji d.rcngcspcjd.rnel I(er"c sp( jdere! I'via I1,.? a.+ al1r.,ahillaf DairF D..r, h"

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT

Furesø Tidende SKAL DER SKE,4NDRINGER FOR DEN. I ivrncrr sryret AF HELLTcDAGE OG FRIDAGE, AT DET ER ET STORT o als J o VlS z.3< > rt 3 J-< go tr-ed ';Ero= 5 E.r: gs= t1 i - = EE EGNS-AVS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Forfsættelse af Erreskov-Værløse Avis der udsendtes første gng7-9-1945 E'u uii.;il;i;;.

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Distributionsselskaber

Distributionsselskaber Brut! rid Ifolge Eltra s vedtegter skal bestyrels n opreite e1 brugerdd for ai sikre en lsbende dialog med relevante aktorer i elsystemet. Eltra's bestfelse godkendte ded 18- rerts Retningslinier for Eltra

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Særligt beskyttet NATURSKOV. - lokaliteter i statsskovene. Bind 1. Øerne

Særligt beskyttet NATURSKOV. - lokaliteter i statsskovene. Bind 1. Øerne Særligt beskyttet NATURSKOV - lokaliteter i statsskovene Bind 1 Øerne Miljø- og Energiministeriet Skov- og NaturstyreIsen. 1997 Særligt beskyttet NATURSKOV - lokaliteter i statsskovene Bind l Øerne IWl

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT?

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? Vi er ikke i tvivl om, at vores hus skal være i en ordentlig stand for at opnå den bedste salgspris. Afhængig af hvem man er som

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM NY LEDER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Som ny leder er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

VI VIL GERNE MØDES MED DIG

VI VIL GERNE MØDES MED DIG VI VIL GERNE MØDES MED DIG Du skal vide, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller hvis du har lyst til at se vores skole. Du skal være velkommen. 2013 Start på højskolen

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A.

Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A. Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A. Denne vejledning beskriver adgangen til Kildeskovshallens svømmehal for brugere der vil benytte handicap indgangen Indgang A. Adressen er Adolphsvej 25,

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Den gode oplevelse hos dyrlægen

Den gode oplevelse hos dyrlægen Den gode oplevelse hos dyrlægen Trygge dyrlægebesøg Din hund skal besøge dyrlægen/dyreklinikken mange gange i sin levetid. Ofte i forbindelse med sundhedstjek og vaccination, men også hvis den skulle gå

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK

DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & FORSLAG - MAJ 2006 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & INDHOLD 2 INDHOLD/INTRO 3 ViISION 5 DISPONERING 6 GYMNASIET 8 SKOLEN 10 ET 12 FRITIDEN 14 PLANER 16 SNIT 17 FACADER

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og 1 Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt supplerer PubMed. Søgning i Embase tager udgangspunkt i den emneordskontrollerede thesaurus, der kaldes EMTREE fra hvilke posterne

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere