Forslag til tiltag under Værdighedspolitikken 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til tiltag under Værdighedspolitikken 2016"

Transkript

1 Forslag til tiltag under Værdighedspolitikken 2016

2 1. Indledning I forbindelse med vedtagelsen af Regeringens Værdighedsmilliard skal alle kommuner inden 1. juli 2016 udarbejde en værdighedspolitik samt en redegørelse for udmøntningen af de tildelte midler. Lyngby-Taarbæk Kommune modtog den 9. februar 2016 et foreløbigt tilsagn om tilskud på kroner i Ældre- og Sundhedsministeriet har meldt ud til kommunerne, at en værdighedspolitik som minimum skal beskæftige sig med fem temaer set i forhold til en værdig ældrepleje: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død. Derudover er kommunen forpligtet at redegøre for selve udmøntningen af midlerne. Lyngby-Taarbæk Kommune skal have en politisk godkendt værdighedspolitik offentliggjort på kommunens hjemmeside senest den 1. juli Nedenfor gøres rede for forslag til, hvordan midlerne kan anvendes til at understøtte kommunens værdighedspolitik.

3 2. Forslag til anvendelse af midlerne Forslaget er udarbejdet på baggrund af Budget , Handleplan for demensområdet samt forvaltningens faglige indsigt i udviklingsområder på ældre- og sundhedsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune og understøttelse af kontinuitet og sammenhæng med allerede eksisterende indsatser. Nedenfor er de enkelte forslag listet. 1. Budget Omsorgspakke til omsorgsboliger Fortsættelse af uvisiterede tilbud til hjemmeboende og beboere på plejecentrene Bedre overgange 2. Handleplan for demensområdet Årlig demensdag for borgere med en demenssygdom og deres pårørende Anlæggelse af udemiljø på plejecenter Virumgård Anlæggelse af udemiljø på plejecenter Solgården Anlæggelse af udemiljø på plejecenter Baunehøj Motions-/gågrupper for hjemmeboende borgere med en demenssygdom Kompetenceudvikling af medarbejdere i personcentreret omsorg Ansættelse af en yderligere demenskoordinator/kontaktperson fra opsporing og hele vejen igennem forløbet Informationsmateriale til borgere med en demenssygdom og deres pårørende Netværk for pårørende til borgere med en demenssygdom Årligt oplysningsmøde til borgere med en demenssygdom og deres pårørende Fire brede senge til plejecentrene 3. Faglig indsigt i udviklingsområder i på ældre- og sundhedsområdet i Lyngby- Taarbæk Kommune samt understøttelse af kontinuitet og sammenhæng med allerede eksisterende indsatser Løft af aftenvagten på plejecentre og træningscentre Projekt Sund Mund på plejecentrene Velfærdsteknologi til at understøtte selvhjulpenhed og selvbestemmelse Velfærdsteknologiske toiletter i omsorgsboligerne på Buddingevej Kompetenceudvikling af Visitationen i den personcentrerede omsorgsmodel Kompetenceudvikling af plejepersonalet omkring de midlertidige pladser på træningscentrene Introduktion til den personcentrerede omsorgsmodel og det faglige demensgrundlag for de frivillige Nyt sygeplejesystem: PPS (praktiske procedurer i sygeplejen) Vægte til senge Nedenfor er der opstillet en oversigt over forslagene opdelt på fokusområderne fra værdighedspolitikken: 1) Livskvalitet, 2) Selvbestemmelse, 3) Høj kvalitet og sammenhæng i plejen, 4) Mad og ernæring, 5) En værdig død. Ud fra hvert forslag fremgår de estimerede udgifter fordelt på ikke-varige og varige midler, herunder et overblik over de totale udgifter. I afsnit 3 uddybes indholdet af de enkelte punkter. Oversigt over forslag

4 Indsatser 2016 Engangs-midler 2016 Varige 2017 Engangsmidler 2017 Varige 2018 og frem Varige Fokusområde 1: Livskvalitet Jf. budgetbemærkninger Budget Omsorgspakke til omsorgsboliger samt bus til aktiviteter, loftskinner til boligerne og elcykler til hjemmepleje 1.2 Fortsættelse af de uvisiterede tilbud til hjemmeboende og beboere på plejecentrene kr. til elcykler kr. til en bus kr. til loftskinner kr kr kr kr kr kr. Handleplan for demensområdet Årlig demensdag for borgere med en demenssygdom og deres pårørende kr kr kr. 1.4 Anlæggelse af udemiljø på plejecenter Virumgård 1.5 Anlæggelse af udemiljø på plejecenter Solgården 1.6 Anlæggelse af udemiljø på plejecenter Baunehøj kr kr kr. 1.7 Motions-/gågrupper for hjemmeboende borgere med en demenssygdom kr kr kr. Øvrige forslag 1.8 Løft af aftenvagten - ansættelse af plejemedarbejdere på alle afsnit (49 afsnit) på pleje- og i træningscentre fredag søndag, 3 timer pr. dag pr. afsnit 1.9 Projekt Sund Mund på plejecentrene kr kr kr kr kr. I alt Livskvalitet kr kr kr kr. Fokusområde 2: Selvbestemmelse Handleplan for demensområdet Kompetenceudvikling af medarbejdere i personcentreret omsorg* kr kr kr. Øvrige forslag 2.2 Velfærdsteknologi til at understøtte selvhjulpenhed og kr kr kr.

5 selvbestemmelse 2.3 Velfærdsteknologiske toiletter i omsorgsboligerne på Buddingevej 2.4 Kompetenceudvikling af Visitationen i den personcentrerede omsorgsmodel (4 halve dage) 2.5 Kompetenceudvikling af plejepersonalet omkring de midlertidige pladser på træningscentrene (4 dage + opfølgningsdag samt frikøb) 2.6 Introduktion til den personcentrerede omsorgsmodel og det faglige demensgrundlag for de frivillige 2.7 ICURA Velfærdsteknologisk træningsindsats kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt Selvbestemmelse kr. 0 kr kr kr kr. Fokusområde 3: Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Jf. budgetbemærkninger Budget Bedre overgange kr kr kr. Handleplan for demensområdet Ansættelse af en yderligere demenskoordinator/ kontaktperson fra opsporing og gennem hele forløbet kr kr kr. 3.3 Informationsmateriale til borgere med en demenssygdom og deres pårørende kr. 3.4 Netværk for pårørende til borgere med en demenssygdom 3.5 Årligt oplysningsmøde på biblioteket til borgere med en demenssygdom og deres pårørende kr kr kr kr kr kr. Øvrige forslag 3.6 Nyt sygeplejesystem: PPS (praktiske procedurer i sygeplejen) kr kr kr kr. I alt Kvalitet kr kr. 0 kr kr kr.

6 Fokusområde 4: Mad og Ernæring Øvrige forslag 4.1 Vægte til senge kr. I alt Mad og ernæring kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Fokusområde 5: En værdig død Handleplan for demensområdet Indkøb af fire brede senge til plejecentrene kr. I alt En værdig død kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Administration, projektledelse, revision m.m. 6.1 Administration, projektledelse, koordinering, økonomistyring m.m. i fbm. indsatser under værdighedsmia. - 1½-årig projektledelse (1 årsværk) til implementering af de mange nye tiltag samt 15 timer administration, koordinering og økonomistyring. Efter en toårig implementeringsperiode udelukkende de 15 timer til administration, koordinering og økonomistyring kr kr kr. 6.2 Udarbejdelse af værdighedspolitik dialogmøde, layout m.m kr. 6.3 Revision kr kr kr kr. I alt Administration kr kr. 0 kr kr kr. Total for foreslåede disponerede midler I alt 2016 (ikke varigt) kr (varigt) kr (ikke varigt) kr (varigt) kr og frem (varigt) kr kr kr kr. Total for ikke disponerede midler I alt kr kr. Til udmøntning af ny ældrestrategi 2018 og frem kr. Til udmøntning af ny ældrestrategi * Forvaltningen foreslår i dette forslag at fremrykke størstedelen af midler vedr. kompetenceudvikling til demens til 2016, idet det vil være realistisk at gennemføre langt størstedelen i indeværende år. I Handleplan for demensområdet er udgifterne til kompetenceudvikling mere eller mindre fordelt jævnt mellem 2016 og 2017.

7 3. Beskrivelse af forslag I dette afsnit findes en uddybelse af indsatser. Ikke alle indsatser vedr. demensindsatsen er uddybet nedenfor, da de også er beskrevet i Handleplan for demensområdet Indsatser Omsorgspakke til nye boliger Beskrivelse Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på at understøtte borgernes livskvalitet, aktiviteter og selvhjulpenhed i hverdagen. For målgruppen af hjemmehjælpsmodtagere med udfordringer som angst/utryghed og tendens til isolation/ensomhed, opføres der en ny type ældrebolig, en såkaldt omsorgsbolig centralt beliggende med kort afstand til gode handelsmuligheder, et rigt kultur- og naturliv samt foreninger og aktiviteter. Den bærende idé er, at beboerne oplever tryghed og omsorg på daglig basis, på hverdage såvel som i weekender, gennem omsorg, tryghed, nærvær og fælles aktiviteter. Den personlige pleje og praktiske hjælp varetages af hjemmeplejen. Det nye element er en Omsorgspakke, hvor der er personale i tidsrummet fra frokost til aftensmad, kl , med aktiviteter i perioden derimellem. Denne del forankres ledelsesmæssigt under plejecenter Virumgård. Pakken består af følgende elementer: Omsorg i form af fællesskab, samvær og netværk beboerne imellem og fra personale som dagligt er til stede og initiere dialog, omsorg og aktiviteter i hverdage, weekender og ferier. Tryghed og nærvær ved den løbende og kontakt, herunder støtte til kontakt til pårørende Mad- og måltidsmiljø med afsæt i fællesskab omkring frokost, eftermiddagsmad og aftensmad Tilgængelighed og aktiviteter omkring måltiderne og i eftermiddagstimerne, også understøttet af en bus, der letter mulighederne for sammen at få nogle oplevelser. De interne aktiviteter vil være en kombination af systematiserede forløb, enkeltstående oplevelser, mere dagligdags gøremål og uformelt samvær. Samarbejde med omkringliggende institutioner, nærmiljø, frivillige og pårørende udvikles. Aktivitetsmedarbejdere 2 deltidsansatte af gangen i tidsrummet kl Rengøring og viceværtsfunktion integreres i 1-2 af stillingerne, og beboerne inddrages så vidt muligt. Ledelse, beboerdemokrati og administration løses gennem samarbejde med plejecenter Virumgård, hvor omsorgsboligerne ledelsesmæssigt forankres. Daglig teamledelse er en funktion tilknyttet 1 af stillingerne Formålet er at understøtte beboernes livskvalitet og selvbestemmelse, således at flest muligt kan klare sig godt med nedsat funktionsevne, uden at udvikle behov for plejebolig.

8 En forudsætning for, at omsorgsboligerne kan bebos af den påtænkte målgruppe og for, at de borgere, der visiteres til omsorgsboligerne kan blive der længst muligt, er, at der etableres loftskinner i alle boliger. I forbindelse med etablering af nye hjemmeplejeruter, når omsorgsboligerne på Buddingevej 50 åbner, har hjemmeplejen Virumgård/Solgården endvidere et behov for tre ekstra el-cykler. Fortsættelse af de uvisiterede tilbud til hjemmeboende og beboere på plejecentrene Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at åbne aktivitetscentre og plejecentre, så at borgere kan komme uvisiteret og deltage i forskellige aktiviteter. Med de uvisiterede tilbud er det hensigten at understøtte borgerens livskvalitet gennem fokus på det sociale samvær i aktiviteterne. Aktiviteterne vil blive igangsat af medarbejdere fra kommunen, men det er planen, at aktiviteterne bliver selvkørende på den måde, at brugerne som udgangspunkt selv planlægger og driver aktiviteterne med lidt understøttelse. Forslag til aktiviteter: 1. Åbne cafeer Åbne cafeer kan dels være med til at sikre god ernæringsstatus hos de ældre ved at spise frisk og nærende mad tilberedt fra bunden, dels forebygge ensomhed idet dét at spise sammen med andre gør, at der dannes fællesskaber. For at motivere borgerne til at benytte cafeerne, kan det være en ide med nogle underholdende aktiviteter i forbindelse med cafeåbent, særligt i weekenden (hyggepianist, foredrag og lignende). Målgruppen for cafeåbent og de underholdende aktiviteter er både hjemmeboende ældre borgere, plejehjemsbeboere og deres pårørende. 2. Juleaften Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at tilbyde et antal primært hjemmeboende ældre borgere at holde juleaften i eftermiddags/aftentimerne i cafeen/aktivitetscentret på et af plejecentrene. Et juleaftenarrangement vil understøtte socialt samvær, livskvalitet og forebygge en ensomhedsfølelse i højtiden. 3. Motionsaktiviteter Nogle af de uvisiterede motionsaktiviteter, der blev sat i gang i 2015, kører videre i frivilligt regi. Der kan være brug for at understøtte disse frivillige initiativer, så de holdes i gang og bevarer kvaliteten. Det anbefales desuden, at der ved oprettelse af nye uvisiterede aktiviteter fra en start tænkes i forankring ved hjælp af frivillige. Dette for at sikre, at aktiviteterne kan fortsætte på sigt med mindst mulig støtte fra kommunen. Disse aktiviteter er primært målrettet hjemmeboende borgere, der ikke er i målgruppen for visiterede aktivitetstilbud. 4. Andre aktiviteter for beboere på plejecentre. Udvikles mellem beboere og personale i 2016.

9 I forbindelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes Handlingsplan for demensområdet , er der planer om at anlægge stisystem, levende hegn og belysning på stierne, således at det i højere grad er muligt for beboere med demenssygdomme at færdes udenfor i den friske luft i et sikret stisystem. Stisystemet etableret således, at borgere med demenssygdomme har bedre mulighed for at kunne orientere sig. Indsatserne vil primært finde sted på tre af kommunens plejecentre (Virumgård, Solgården og Baunehøj). Udemiljøer på plejecentrene Motionstilbud for hjemmeboende borgere med en demenssygdom Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at etablere et tilbud om motion målrettet borgere med demenssygdomme. Det kan være motionstilbud som cykling, løb, gang eller svømning. I en første fase planlægges efter at etablere vandrehold i samarbejde med en vandrekonsulent, således at borgere kan tilmelde sig til at vandrehold en dag om ugen i ca. fire timer. Løft af aftenvagten - ansættelse af plejemedarbejdere på alle afsnit (49 afsnit) på pleje- og træningscentre omkring aftensmåltidet fredag søndag, 3 timer pr. dag pr. afsnit) Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at prioritere i flere personaletimer i aftentimerne hen over weekenden (hvor normeringerne typisk er lavere) ved at ansætte yderligere plejemedarbejdere (f.eks. studerende) 3 timer pr. dag fredag søndag på alle afsnit på pleje- og træningscentre (49 afsnit). Plejemedarbejderne får som deres primære opgave at varetage praktiske opgaver, således at det øvrige personale har mere tid til at understøtte de ældre i aftentimerne. Formålet med at ansætte yderligere personale i aftentimerne skal bidrage til en personcentreret omsorg bl.a. ved mere tid til, at personalet kan være mere fleksibelt i forhold til beboernes individuelle behov, understøtte, at de øvrige medarbejdere ikke har en for stor mængde af praktiske opgaver, når der skal være fokus på at sikre nogle rare aftentimer for beboerne. Personalet kan være mere tilstede i det direkte samvær og dialogen med beboere og pårørende Projekt Sund mund hele livet et samarbejdsprojekt mellem omsorgstand plejen og plejecentrene Videnskabelige undersøgelser og projekter fra bl.a. Københavns Kommune har vist, at daglig tandbørstning af svage ældres tænder fremmer helbred og livskvalitet samt forebygger sygdom. Svage ældre har en meget højere risiko for at udvikle hjertekarsygdomme og lungebetændelser, når de ikke børster tænder dagligt, og derfor har mange bakterier i munden. Nye undersøgelser har vist, at hver 10. indlæggelse af svage ældre kan henføres direkte til følgerne af manglende tandbørstning.

10 Projektet er et samarbejdsprojekt mellem omsorgstandplejen og plejecentre og har titlen Sund mund hele livet. Projektet skal afdække, om en intensiv forebyggende og tværfaglig indsats med støtte til daglig tandbørstning kan forebygge sygdom og forbedre livskvalitet og værdighed for svage ældre på kommunens plejecentre. Det vurderes, at ca. 80 % af beboerne på plejecentrene har behov for hjælp til den daglige tandbørstning. Projektet indeholder undervisning og supervision af medarbejdere på plejecentrene, individuel hands-on instruktion samt øget tilgængelighed til tandplejens medarbejdere. Det forventes, at projektet kan medføre, at flere svage ældre får børstet tænder dagligt, så sygdom forebygges og livskvalitet og værdighed forbedres. Alle medarbejdere, som yder pleje af og omsorg for borgere med demens, skal have en faglig tilgang til og arbejde ud fra en fælles forståelse af den gode demensomsorg. Ligeledes er det vigtigt, at den faglige tilgang bliver formidlet til pårørende med flere, så de ved, hvad de kan forvente af plejen og omsorgen. Derfor er der udarbejdet et fagligt grundlag for demensomsorgen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det faglige grundlag hviler på den personcentrerede omsorgsmodel, som er udviklet Tom Kitwood (engelsk psykolog og professor). Den personcentrerede omsorgsmodel har som omdrejningspunkt, at medarbejderne i lige stor grad har fokus på at opfylde sociale, psykologiske og fysiske behov. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at samtlige medarbejdere på demensafdelingerne på kommunens plejecentre samt et antal ressourcepersoner i den kommunale hjemmepleje skal kompetenceudvikles med fokus på den personcentrerede omsorgsmodel. Indsatsen skal sætte yderligere fokus på og dygtiggøre ledere og medarbejdere i at yde pleje og omsorg, der tager udgangspunkt i den enkelte og dermed understøtte den enkelte borgers selvbestemmelse og livskvalitet. Indsatsen løber i Kompetence udvikling vedr. personcentreret omsorg og demenssygdomme Velfærdsteknologi Det strategiske fokus er på, at borgerne skal opleve forbedret livskvalitet gennem værdig ældrepleje, øget selvhjulpenhed og øget tryghed. Det strategiske fokus er derfor ikke for nuværende en økonomisk effektivisering. Der er fokus på teknologier, der gør borgerne i stand til delvist eller helt at klare opgaverne selv. Det

11 kan f.eks. være ved opsættelse af velfærdsteknologiske toiletter, som ikke nødvendigvis vil gøre borgeren 100 % selvhjulpen, men delvist, hvilket øger oplevelsen af selvstændighed og selvbestemmelse og dermed livskvaliteten for den enkelte borger. Flere forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler er med til at understøtte netop indsatserne omkring selvhjulpenhed i forhold til indsatsen vedrørende livskvalitet, selvbestemmelse i eget liv generelt set samt desuden indsatsen omkring mad og ernæring. Lyngby-Taarbæk Kommune vil derfor fokusere ind i velfærdsteknologiske hjælpemidler, der er med til at understøtte disse tre temaer. Det kan fx være intelligente bleer og velfærdsteknologiske hjælpemidler på biblioteket (ting til udlån, borgerne skal selv købe et eventuelt hjælpemiddel). Derudover foreslår forvaltningen en større satsning på skylle/tørretoiletter. Dels i alle omsorgsboligerne, dels til borgere tilknyttet hjemmeplejen og på plejecentrene. Icura Velfærdstek nologisk træningsinds ats ICURA er en velfærdsteknologisk træningsindsats, hvor borgere, der fx har fået indopereret ny hofte eller nyt knæ benytter sig af såkaldte trænings-pads til genoptræning. Træning finder sted i borgerens eget hjem. Indsatsen er for nuværende et projekt, og det er gennemført via pulje til udvikling af velfærdsteknologi. Projektet er gennemført til stor gav for borgerne, som er meget tilfredse med denne form for træning, som medfører at de i højere grad kan træne hjemme. Projektet er ikke endt med, at der kan spares personaleressourcer men derimod øge kvaliteten af træningen. Der ligger en udgift til licenser til firmaet, som har udviklet disse trænings-pads svarende til ca for årligt. På nuværende tidspunkt har kommunen 22 trænings-pads. Det vil eventuelt blive aktuelt at øge antallet. Puljen til udvikling af velfærdsteknologi har betalt for udviklingen samt driften i Fra 2017 vil det være nødvendigt at bruge midler til at fastholde denne træningsform. Bedre overgange I Lyngby-Taarbæk Kommune arbejdes der målrettet med at sikre koordinerede sammenhængende borgerforløb internt for at overføre og fastholde borgerens funktionsniveau og træningsindsats til borgerens hverdagsliv. Arbejdet med forløbsprogrammer mellem region og kommune har peget på betydningen af overgange. I den forbindelse er det tydeligt at ydelserne i kommunen er siloopdelt. Fremtiden fordrer et styrket samarbejde på tværs af de kommunale ydelser, så borgerne oplever en helhedsorienteret indsats. Arbejdet med paradigmeskiftet har været med til at sætte fokus på overførsel af

12 træning til borgernes hverdagsliv, bl.a. ved at etablere tværfaglige samarbejdsstrukturer mellem hjemmeplejen, træning og visitation. Disse indsatser skal ses i en sammenhæng med arbejdet med at kvalitetssikre overgangen fra midlertidig plads eller genoptræningsplads til hjemmet eller til plejebolig samt overgangen fra hjemmet til plejebolig. Blandt andet er det målet, at der i forvaltningen skal udarbejdes og implementeres instrukser og arbejdsgange for bedre interne overgange. Derudover er der fokus på dokumentationen i ft. at styrke information vedr. borgerforløb i overgangene og nedbringe antallet af utilsigtede hændelser i de interne overgange. Dette skal være med til at skabe kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i borgernes forløb. Ansættelse af en yderligere demenskoordinator/ kontaktperson Lyngby-Taarbæk Kommune har i dag et team af demenskoordinatorer / kontaktpersoner bestående af fire fuldtidsansatte medarbejdere. For at løfte den ambitiøse handlingsplan for demensområdet ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune at ansatte en demenskoordinator / kontaktperson mere. Demenskoordinatoren / kontaktpersonen samarbejder (lige som de andre demenskoordinatorer) med borgere med demenssygdomme og deres pårørende fra sygdommen opdages og udredes og hele vejen gennem sygdomsforløbet. Derudover står demenskoordinatorerne bl.a. for deltagelse i pårørendearrangementer og temadage. Demenskoordinatorernes hovedopgaver er således at vejlede og rådgivere borgere med en demenssygdom samt deres pårørende gennem hele sygdomsforløbet, være ressourceperson for kommunens øvrige medarbejdere samt undervise og formidle viden om demens i kommunen. PPS Praktiske Procedurer i Sygeplejen PPS er et elektronisk beslutningsstøtteværktøj målrettet sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle. Værktøjet vil være medvirkende til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af kommunens sygeplejefaglige ydelser. Værktøjet er særlig godt til den generiske del af sygeplejen (den sygepleje, der kan gentages i forhold til mange forskellige diagnoser). PPS vil være med til at understøtte og sikre, at vi i kommunen gør det rigtige og gør det rigtigt hver gang. Værktøjet indeholder ca. 350 procedurer og over 1000 illustrationer, en videnstest og en kalkulator til beregning af medicindoser. Værktøjet opdateres årligt og er evidensbaseret. Værktøjet skal være med til at udvikle og sikre en høj kvalitet os sammenhæng i plejen.

13 21 danske kommuner benytter sig af værktøjet PPS

14

Kr kr kr. (engangs midler)

Kr kr kr. (engangs midler) Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Lyngby-Taarbæk Kommune Tilskud: 11.640.000 Link til værdighedspolitik: http://www.ltk.dk/politikker Tabel

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Værdighedspuljen - indsatser 2016

Værdighedspuljen - indsatser 2016 Værdighedspuljen - indsatser 2016 Sagsnummer: 16/256 Sagsansvarlig: MEGE Beslutningstema: I forlængelse af vedtagelsen af den reviderede ældrepolitik og herunder også værdighedspolitikken, skal Social-

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015 Indsatsens kaldenavn: Øget bevilling til kørsel til aktivitetstilbud Indsatsen vedrører: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Under titel: Styrke rehabiliteringsindsatsen, styrke genoptræningsindsatsen

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet - bilag

Pulje til løft af ældreområdet - bilag Pulje til løft af ældreområdet - bilag 1. Forebyggelse/rehabilitering 4.579.800 a. Træning i eget hjem 310.000 b. Vedligeholdende træning på center 700.000 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

www.faidh.dk Samarbejdspartnere

www.faidh.dk Samarbejdspartnere www.faidh.dk Om os En selvejende institution med 28 års erfaring med at tilbyde Idræt for ALLE, der kan dyrke motion i dagtimerne uanset forudsætninger. Består af to projekter samt Idræt i dagtimerne.

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med). Oversigt over høringssvar modtaget af Ældre- og Sundhed. 1. Hanne Davidsen 2. Ældre Sagen Allerød 3. Venstre Allerød 4. Elsie W. Andersen Kære Dorthe Jay Allerød den 10. marts 2016 Tak for det tilsendte

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Dejlig mad og gode måltider giver os livskvalitet, bidrager til at vi holder os raske og bevarer vores

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam Årsrapport 2014 For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam 0 Indhold Forord: Vi hjælper med at kunne selv... 2 1. Køge Kommune og hverdagsrehabilitering... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 2. Rehabteamet... 4 Rehabteamets

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet.

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet. Norddjurs Kommunale Tandpleje Til Voksen- og Plejeudvalget Norddjurs Kommune Grenaa, den 21. januar 2016 Ansøgning til Voksen- og Plejeudvalgets Sundhedspulje 2016 Pilot-projekt Bedre tandsundhed hos ældre

Læs mere

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Meget mere end mad Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen vil vi fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse - sammen

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

2016 2017 2018 Aktivitet og frivillighed (selvbestemmelse)

2016 2017 2018 Aktivitet og frivillighed (selvbestemmelse) 216 217 218 Aktivitet og frivillighed (selvbestemmelse) Et sammenhængende forløb omkring ældre kroniker ved at der bygges bro mellem det kommunale og det frivillige arbejde. Målet er at borgerne hurtigere

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Horsens Kommune Et godt og aktivt ældreliv kunsten at blive ældre. Generelle oplysninger

Horsens Kommune Et godt og aktivt ældreliv kunsten at blive ældre. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet februar 2014 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen SOS Demens Samspil om Sygdom Demens Før man starter et projekt - Skal man sørge for, at der er ressourcer nok! Økonomi: Tid: Det har vi 1.000.000 kr. årligt + midler fra Socialministeriets pulje for Udvikling

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Tid til hjemmehjælp Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Hvis du oplever, at du har fået behov for hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje, kan du få bevilget hjemmehjælp gennem kommunens

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov 20. januar 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Organisatorisk forankring...3 3. Strategiske hovedspor...4 4. Det

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Inspirationsmøde november 2014. Pas godt på dig selv også når du bliver ældre

Inspirationsmøde november 2014. Pas godt på dig selv også når du bliver ældre Inspirationsmøde november 2014 Pas godt på dig selv også når du bliver ældre Cecilia Dolsø & Karen Stassen Visitationen Anette Melin & Christina Elver Mørk Sundhedsfremmegruppen Program for dagen: Velkomst

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune?

Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder. Det er Roskilde Kommunes mål at tilbyde hjælp

Læs mere

BILAG Mulighedskatalog

BILAG Mulighedskatalog SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE BILAG Mulighedskatalog 2016-2019 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. ØKONOMISK OVERBLIK... 4 3. SAMLET OVERSIGT OVER MULIGHEDSKATALOG... 5 4. BOLIGER... 6 4.1.

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen Alzheimerforeningen Baggrunden: 80.000 danskere har i dag Alzheimers eller en anden demenssygdom om 30 år vil antallet af demente være fordoblet Næsten 400.000 personer lever i dag som pårørende med demens

Læs mere

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent Status pa Demensomra det eftera r 2013 Susanne Jensen Demens- og Udviklingskonsulent 1 Indhold Baggrund... 3 Koordinering af den kommunale indsats... 4 Koordinering... 4 Tidlig opsporing... 5 Særlig støtte

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Input fra fyraftensmøde

Input fra fyraftensmøde Input fra fyraftensmøde Drøftelse 1 Hvad er gode og værdige seniorliv for dig/jer? Drøftelse 2 Viborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. til at styrke værdighed på seniorområdet. Hvad synes du Viborg Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest, Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side

Læs mere

Aktiv hver dag. Træning i hjemmet

Aktiv hver dag. Træning i hjemmet Aktiv hver dag Træning i hjemmet Rudersdal Kommune ønsker, du kan leve livet på dine egne betingelser så længe som muligt. I denne pjece kan du læse om, hvordan du med hjælp fra Aktiv hver dag måske igen

Læs mere

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Dato: 11. marts 2016 Puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Læs mere