Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus"

Transkript

1 Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus (Offentliggjort d. 14. juni 2011) Side 1 af 11

2 Baggrund for samarbejdsaftalen... 2 Formål... 2 Psykiatrien... 3 Kommunen... 3 Bilateral aftale... 3 Opgavebeskrivelse og afgrænsning af samarbejde om fremskudt visitation.. 3 Beskrivelse af det konkrete indhold af fremskudt visitation... 5 Fremtidig dokumentation/projektevaluering Arbejdsgruppens sammensætning Tidsplan Bilag Baggrund for samarbejdsaftalen Der er aftalt et projekt i sundhedsaftaleregi om fremskudt visitation, hvor Hjørring Kommune er forsøgskommune. Der er konkret tale om et pilotprojekt om fremskudt visitation, der er udformet og planlagt i et samarbejde mellem Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen og afdelingsledelsen på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Pilotprojektet kører fra juni 2011 og evalueres i juni Formål Formålet med fremskudt visitation er at understøtte og sikre effektive og sammenhængende patientforløb for voksne borgere med sindslidelse i Hjørring Kommune, der både har behov for psykiatrisk behandlingstilbud og et socialt tilbud. Samtidig styrkes samarbejdet mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus igennem tættere samarbejde og større tilgængelighed til sagsbehandler eller visitator. Tiltaget vurderes derfor også, at kunne medvirke til at nedbringe antallet af færdigbehandlingsdage i psykiatrien og være forebyggende i.f.t. genindlæggelser. Tiltaget skal være med til yderligere at understøtte: at udskrivelsen starter ved indlæggelsen at sikre patienten en veltilrettelagt udskrivelse at sikre ligeværdig kommunikation mellem alle parter at sikre sammenhæng i overgang fra sygehus til hjem at mindske spildtid, da sagsbehandler/visitator kender til kommunens tilbud og kan give målrettet rådgivning til den enkelte patient tidligt i forløbet at lette kommunikationsvejen til kommunen Side 2 af 11

3 Psykiatrien Behandlingspsykiatrien varetager opgaver i forhold til behandling af mennesker med sindslidelser i henhold til Sundhedsloven og Psykiatriloven. Psykiatrien har ansvar for at sikre koordinering af indsatsen i forhold til behandlingen af patienten, og samarbejder således i det enkelte patientforløb med eksempelvis kommunen. Kommunen Kommunen varetager den socialpsykiatriske indsats i forhold til mennesker med en sindslidelse i henhold til serviceloven og har initiativforpligtigelsen i forhold til koordinering af samarbejdet vedrørende borgere, der skal henvises eller er udskrevet fra indlæggelse/har afsluttet ambulant behandling. Kommunen varetager ligeledes misbrugsbehandlingen, hvis dette skulle være aktuelt samt andre ydelser, der ligger udenfor serviceloven herunder ydelser fra fx Jobcenter. Bilateral aftale Der indgået en bilateral aftaledel mellem kommunerne og Region Nordjylland Aftale om indlæggelse og udskrivning, hvor i det fremgår, hvem der har ansvaret og initiativforpligtigelse i det enkelte patientforløb i forbindelse med indlæggelse og udskrivning. Denne er konkretiseret yderligere i konkretisering af samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning på sindslidendeområdet 1 i regi af kontaktudvalg. Her kan det også læses, at møderne i regi af fremskudt visitation kaldes planlægningsmøder. Opgavebeskrivelse og afgrænsning af samarbejde om fremskudt visitation Med afsæt i den eksisterende viden på området, er det ønsket at implementere fremskudt visitation til voksne borgere med sindslidelse i samarbejdet mellem Sundheds, ældre og Handicapområdet i Hjørring Kommune og afdeling N 22, N 19, N 16 samt G18 som har optag fra Hjørring Kommune. Fremskudt visitation handler ikke om at flytte visitationen fra Hjørring Kommune til Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Det handler om at styrke samarbejde mellem de to parter, med henblik på at understøtte gode og sammenhængende patientforløb samt minimere venteperioder og færdigbehandlingsdage i overgangen fra sygehusbehandling til socialpsykiatrien, samt andre støtteforanstaltninger i Sundheds, ældre og Handicapforvaltningen i Hjørring Kommune. Da der også er andre snitflader mellem Brønderslev Psykiatriske Sygehus og Hjørring Kommune er disse også tænkt ind i projektet, da et af målene netop er, at facilitere sammenhængen mellem de to sektorer. 1 Side 3 af 11

4 Planlægning af udskrivningen skal starte senest 5 hverdage efter indlæggelse, hvorved kommunal sagsbehandling, bevilling og visitation tidsmæssigt bliver fremskudt. Patienten skal i det omfang det er muligt altid deltage i de fastlage planlægningsmøder. Socialrådgiveren på Psykiatrisk Sygehus er kommunens primære samarbejdsperson i forbindelse med koordinering af udskrivning. Den fremskudte visitation har ikke i alle tilfælde en formel bevillingskompetence, grundet de store bevillingsbeløb. Tiltaget er udgiftsneutralt og etableres for begge parter indenfor gældende normeringer. Projektet forventes at forløbe over et år med evaluering og stillingstagen til forlængelse i juni Bliver projektet en succes, kan udbredelse overvejes og projektet være genstand for inspiration for andre kommuner i regi af kontaktudvalget, samt den politiske styregruppe. Side 4 af 11

5 Beskrivelse af det konkrete indhold af fremskudt visitation 1. Afgrænsning af målgruppen for fremskudt visitation: Målgruppen for planlægningsmøderne er voksne borgere, hvor Brønderslev Psykiatriske Sygehus vurderer, at der efter udskrivning vil være et behov for visitation til: Særlig social støtte, omsorg og vejledning i dagligdagen for at kunne klare hverdagen i selvstændig bolig. Midlertidig eller længerevarende botilbud. Personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Justering i nuværendede hjælp efter serviceloven. Anden hjælp f.eks. misbrugsbehandling. Møderne kan også anvendes til drøftelse af konkrete udskrivningsaftaler eller koordinationsplaner. 2. Rammerne for fremskudt visitation Der afholdes planlægningsmøder for at sikre kontinuitet og sammenhæng i patientens støtte og rehabiliteringsforløb, således at flest mulige forløb opnår et sammenfald mellem færdigbehandlingstidspunktet og udskrivningstidspunktet. Planlægningsmøderne afholdes hver 2. torsdag i ulige uger på Brønderslev Psykiatriske Sygehus i tidsrummet med udgangspunkt i dagsorden som udsendes dagen forinden kl af Hjørring Kommune. Der kan max behandles 4 sager pr. gang. Møderne foregår i Dagligstuen (indgang ved Festsalen). Møderne har altid patienten/borgeren som centrum. Brønderslev Psykiatriske Sygehus sørger for intern koordinering af mødet på baggrund af den udsendte dagsorden, så relevante parter herfra deltager i mødet. Der er afsat et fast interval på 45 min. til de enkelte patienter. Kommunen sørger for intern organisering, således, at relevante kommunale samarbejdspartnere er repræsenteret ved mødet. Handicapområdet er hovedaktør, og udgør sygehusets ene indgang til kommunen. Kommunen har en turnusordning på de relevante områder, således, at det er skiftende deltagere. Planlægningsmødet vil være et ikke besluttende forum, hvilket vil sige, at kommunen vejleder patienten, og medbringer ansøgningsskemaer til udfyldelse, som sidenhen behandles i kommunen for at kunne give en bevilling i forhold til at imødekomme patientens ændrede behov. Sagsbehandler fra kommunen er mødeleder. Benyttes den fremskudte visitation til drøftelse af konkrete udskrivningsaftaler eller koordinationsplaner, er det socialrådgiver fra Brønderslev Psykiatriske Sygehus der er mødeleder jf. klinisk instruks af om udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Der udarbejdes ikke referat fra møderne, hvorfor parterne derfor selv er ansvarlige for at journalisere de konkrete aftaler i borgerens journal jf. notatpligt. Side 5 af 11

6 3. Beskrivelse af arbejdsgang Flowdiagrammet herunder beskriver arbejdsgangen og korrespondancen mellem Brønderslev Psykiatriske Sygehus og Myndighed Handicap, Hjørring Kommune i et patientforløb. Under flowdiagrammet står de enkelte poster udspecificeret. Meddelelser fra sygehus 1. Senest 5 dage efter indlæggelse sendes en advis til kommunen, såfremt patienten har samtykket (pr. sikker mail) Meddelelser fra kommunen 2. Indlæggelsessvar hurtigst muligt efter indlæggelsesadvis er modtaget. 3. Løbende korrespondance mellem sygehus og kommune under patientens indlæggelse i det omfang det er relevant 4. Informationsskema på borger, for hvem fremskudt visitation er relevant, sendes pr. sikker mail til kommunen. Patient tilmeldes planlægningsmøde 5. Bekræftelse på modtagelse af tilmeldelse fra sekretær 6. Udsendelse af dagsorden for planlægningsmøde pr. sikker mail Afholdelse af et eller flere planlægningsmøder ang. pågældende patient 7. Besked om ansøgte ydelser er bevilget (telefonisk eller pr. mail) 8. Udskrivningsadvis dagen før udskrivning (pr sikker mail) 9. Udskrivningssvar Side 6 af 11

7 1. Indlæggelsesadvis Indlæggelsesadvisen sendes pr sikker mail til følgende adresse i myndighed handicap, Hjørring Kommune: Advisen kan kun fremsendes, hvis patienten har givet sit samtykke. Indlæggelsesadvisen indeholder udover patientens navn og cpr. nummer, oplysninger om hvor og hvornår patienten er blevet indlagt. Er det nødvendigt, at adviseringen foregår telefonisk, kan dette på hverdage ske i tidsrummet kl til Rikke Kjærsgaard Fogh på telefonnummer Denne procedure gælder for alle patienter der indlægges på Brønderslev Psykiatriske Sygehus med bopæl i Hjørring Kommune. 2. Indlæggelsessvar Indlæggelsessvaret er relevant, hvis indlæggelsesadvisen er foretaget via sikker mail. Det er modtageren af indlæggelsesadvisen, der har ansvaret for at bekræfte modtagelsen af advisen. Er borgeren i forvejen kendt i det kommunale system, underrettes rette kommunale kontaktperson om indlæggelsen af modtageren af indlæggelsesadvisen. Ligeledes skal det fremgå af indlæggelsessvaret til sygehuset, om patienten modtager ydelser fra kommunen på indlæggelsestidspunktet. 3. Løbende korrespondance Løbende under patientens indlæggelse, kan det være relevant for personalet på såvel sygehus som kommune, at indhente yderligere oplysninger om patienten. Denne korrespondance vil primært være mellem sagsbehandler/socialrådgiver på de to institutioner. 4. Fremsendelse af informationsskema For forberedelse af planlægningsmøderne, er det vigtigt, at kommunen kender til patientens sygdomshistorie, problemer og vurderede behov. Ud fra dette, kan kommunen sikre, at rette fagpersoner deltager på planlægningsmødet. Derfor skal der ved tilmelding af patienter til et planlægningsmøde fremsendes et informationsskema, der indbefatter de nødvendige informationer (Bilag 1). Fremsendelsen af dette skema som en vedhæftning pr sikker mail er at regne for en tilmelding. Punkterne meldes ind af socialrådgiverne på Brønderslev Psykiatriske Sygehus til sekretær i Hjørring Kommune, Myndighedsfunktion Handicap, Rikke Kjærsgaard Fogh som løbende ligger sagerne ind i SBsys (Handicapområdets journaliseringssystem). I forbindelse med indmelding af punkter skal informationsskemaet udfyldes på hver borger der ønskes drøftet. Skemaet mailes til sikker adresse: Side 7 af 11

8 Den fremskudte visitation skal opleves som en dynamisk model, hvorfor det skal være muligt at melde sager ind til dagsordenen så tæt som muligt på mødets afholdelse, dog senest kl dagen før det planlagte møde. 5. Bekræftelse på modtagelse af tilmelding Modtageren af tilmeldingen sørger for at kvittere til Brønderslev Psykiatriske Sygehus, ved at besvare fremsendte mail. Ud fra de modtagne tilmeldinger genereres en dagsorden. Der kan max tilmeldes 4 patienter pr. møde. Modtages en tilmelding, og mødet er fyldt op, gives besked tilbage til afsender, og pågældende patient tilmeldes næstkommende møde. Informationsskemaet journaliseres i patientens sagsmappe. Det er også muligt for kommunen at tilmelde en patient til et planlægningsmøde. 6. Udsendelse af dagsorden Kl dagen forinden mødet genereres dagsorden af Rikke Kjærsgaard, Hjørring Kommune. Sager hvor ydelseskontoret eller jobcenter også skal deltage sættes på som de først punkter på dagsordenen. Dagsorden udsendes via sikker mail fast til: Socialrådgivere på Brønderslev Psykiatriske Sygehus på sikker mail adr.: Kontaktgruppe for sagsbehandlere og leder i myndighed handicap Jobcenter på Ydelseskontor på Kontaktgruppe for sygehusvisitatorer i myndighed ældre 7. Besked om bevillinger/afslag På planlægningsmødet vil patienten blive bedt om at udfylde relevante ansøgningsskemaer, alt efter hvad der vurderes behov for efter udskrivelsen. Efter behandling af ansøgningen i myndighedsfunktionen, vil Psykiatrien få besked herom i de tilfælde det kan være relevant. Det kan fx være i forbindelse med udskrivning til botilbud. 8. Udskrivningsadvis Der sendes en udskrivningsadvis fra sygehuset til kommunen senest kl. 12 dagen før udskrivning. Udskrivningsadvisen sendes pr. sikker mail til: Udskrivningsadvisen skal indeholde patientens navn, CPR nr. samt kort status for udskrivelse (udskrives patienten til eget hjem, behandling ved eget læge eller andet). Udskrivningsadvisen gælder for alle borgere fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske sygehus. 9. Udskrivningssvar Modtageren af udskrivningsadvisen bekræfter modtagelsen af denne overfor sygehuset. Side 8 af 11

9 Det er relevant i denne sammenhæng at understrege, at den beskrevne sagsgang er aktuel så længe der ikke er et korresponderende IT-system mellem kommunen og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Så længe dette ikke haves, må samarbejdet benytte sig af de tilgængelige informationsveje, hvilket vil sige telefonisk og pr . Når der kommer en korresponderende IT-system, vil det være relevant at revidere ovenfor beskrevne sagsgang. 4. Erstatter tiltaget andre samarbejdsfora? Fremskudt visitation erstatter ikke nogle af de nuværende samarbejdsfora. Dog bør der i forbindelse med evalueringen af dette pilotprojekt, tages stilling til, om tiltaget overflødiggør de nuværende samarbejdsmøder i den ambulante psykiatri (distriktspsykiatrien), eller om modellen kan udbredes til andre samarbejdsfora. 5. Snitflader til andre områder Kommunale: Socialpsykiatrien Hjemmesygeplejen Misbrugsområdet Jobcentret/ydelseskontoret Regionale: Distriktspsykiatrien Side 9 af 11

10 Fremtidig dokumentation/projektevaluering Projektet forventes at forløbe over et år med evaluering og stillingstagen til forlængelse i april/maj Er projektet en succes kan det danne grundlag for udbredelse til andre kommuner. Ligeledes kan modellen, hvis den viser sig brugbar, udbredes til andre samarbejdsfora. Evaluering kan indeholde statistik over henvendelser og sager der behandles på fremskudt visitation. Informationsskemaet kan med fordel være et redskab til evaluering, da det indeholder nogle af de efterspurgte oplysninger: Diagnose/problematik Vurderes det indsatsen har haft en effekt i.f.t. borger (kvalitativ analyse) Har antallet af færdigbehandlingsdage været faldende Årsager til færdigbehandlingsdage (samarbejde, strukturelle forhold, andre forhold) Fungerer samarbejdet og opleves der tilgængelighed begge veje. (kvalitativ analyse) Operationelle mål: Smidigere arbejdsgange Borgerne skal opleve en bedre sammenhæng Færre færdigbehandlingsdage Arbejdsgruppens sammensætning Formand: Leder af Myndighed Handicap, Mikael Karup Haugaard, Hjørring Kommune Sekretær: Planlægger Regina Dejgaard, Hjørring Kommune Adm. Overlæge Ole Lisberg, Brønderslev Psykiatriske Sygehus (RN) Oversygeplejerske Helle Jacobsen, Brønderslev Psykiatriske Sygehus (RN) Leder af Myndighed Ældre, Susanne F. Damgaard, Hjørring Kommune. Ledende socialrådgiver, Pernille Bernt Madsen, Brønderslev Psykiatriske Sygehus (RN) Socialrådgiver, Pia Dynnes Hansen, Brønderslev Psykiatriske Sygehus (RN) AC-fuldmægtig, Martin Roed, Brønderslev Psykiatriske Sygehus (RN) Sagsbehandler, Mary-Ann Bargholz, Hjørring Kommune Visitator, Lena Møller, Hjørring Kommune Teamleder, Jette Susanne Jensen, dagpengekontoret, Hjørring Kommune Teamleder, Thomas Pugh, kontanthjælpskontoret, Hjørring Kommune Tidsplan Arbejdsgruppens arbejde gennemførtes i tidsrummet marts 2011 maj Fremskudt visitation iværksættes 23. juni Side 10 af 11

11 Bilag Bilag 1: Informationsskema til brug for tilmelding af patient til planlægningsmøde Side 11 af 11

12 Informationsskema på borgere med sindslidelser Fremskudt visitationssamarbejde mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus Informationsskemaet udfyldes elektronisk af psykiatriens socialrådgiver og sendes til sikker postadresse i Myndighed Handicap: Skemaet skal være kommunen i hænde senest kl dagen før planlægningsmødet (torsdag i ulige uger). Fremsendelsen forudsætter patientens samtykke. Udfyld nedenstående felter så kort og præcist som muligt Årsag til mødet: Psykiatriens kontaktperson: Patient: Vejledning Årsagen til mødet kan være planlægningsmøde, en udskrivningssamtale eller møde om koordinationsplan. Vurderes der behov for visitation eller revisitation til kommunale ydelser? Andre årsager? Socialrådgiverens navn, afdeling samt kontaktoplysninger ( samt telefonnummer fastnet og mobil) Patientens navn, cpr.nr samt adresse Diagnose: Socialt/pårørende: Funktionsniveau, fysisk og psykisk: Afdelingens vurdering af indsatsområde: Deltagelse af ydelseskontor eller jobcenter?: Forventet tidshorisont for indlæggelse: Hvad er patients diagnose og/eller årsag til indlæggelse, samt indlæggelsesdato Hvad har patienten af netværk (familie og venner). Er der desuden problematiske forhold her, der er relevante? Såvel funktionsniveau ved indlæggelse og nuværende funktionsniveau. Kan patienten tage vare på sig selv? Hvordan kommunikerer patienten, og hvor mobil er vedkommende? Hvilke indsatser vurderes der nødvendige? Fx behov for dagtilbud eller døgntilbud. Er der behov for misbrugsbehandling? Vurderes der behov for ydelser, der ligger udenfor serviceloven, og i så fald hvilke? Vurderer afdelingen, at det er relevant, at ydelseskontoret eller jobcentret er relevante aktører for patienten? I så fald, hvad er så den konkrete begrundelse? Hvornår forventes det på nuværende tidspunkt, at patienten kan udskrives? Yderligere kommentarer: Er der andre forhold der er relevante for kommunen at få kendskab til i forhold til at imødekomme patientens nuværende eller forventede behov?

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af Evaluering af Samarbejdsaftale om Fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus 1 1. Indledning...2 2. Evaluering...3 2.1. Kronologisk

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

Hotel Hvide Hus Torsdag den 9. Februar 2012. Mikael Karup Haugaard, SÆH Pernille Hovaldt, B&F

Hotel Hvide Hus Torsdag den 9. Februar 2012. Mikael Karup Haugaard, SÆH Pernille Hovaldt, B&F Hotel Hvide Hus Torsdag den 9. Februar 2012 Mikael Karup Haugaard, SÆH Pernille Hovaldt, B&F Formål Samarbejdsaftalen skal sikre et: Godt Konstruktivt samarbejde mellem de involverede Smidigt Medvirke

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Socialpsykiatrien Aalborg Kommune Botilbudområdet Klinisk underviser: Mille Schroll E-mail til klinisk underviser: mis-aeh@aalborg.dk Telefon til klinisk underviser:

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet

Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014. Side

Læs mere

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08 Sundhedsaftaler 2008 4. udkast, 5.6.08 Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter... 5 Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient - en kondenseret udgave af undersøgelsesresultater Centrale fund fra litteraturstudie, fotoworkshop og kvalitativ og kvantitativ

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Kommunikation på Psykiatriområdet

Kommunikation på Psykiatriområdet Kommunikation på Psykiatriområdet Sundhedsaftale Kommunikation mellem psykiatrien og kommunerne er aftalt i sundhedsaftalen. Overordnet set samme aftale for somatik og psykiatri Sundhedsaftalen bygger

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Nr. Aktør Aktivitet Beskrivelse Uge 1 1. Teamleder Sagsbehandler 2 Sagsbehandler Overlevering af ny undersøgelsessag 0,25 time Uge 1: Indkaldelse til underretningsmøde

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Konkretisering af Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning på sindslidendeområdet

Konkretisering af Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning på sindslidendeområdet Afdeling Nord, Psykiatrien i Region Nordjylland Konkretisering af Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning på sindslidendeområdet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Baggrund for konkretiseringen

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland INDLEDENDE OPLYSNINGER FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 19.

Læs mere

Den Generelle Sundhedsaftale

Den Generelle Sundhedsaftale Den Generelle Sundhedsaftale 2 Den Generelle Sundhedsaftale Indledning Den generelle Sundhedsaftale Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patient-forløb,

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Politik for anvendelse af telefoni, mail og kalender ved University College Nordjylland

Politik for anvendelse af telefoni, mail og kalender ved University College Nordjylland Politik for anvendelse af telefoni, mail og kalender ved University College Nordjylland Dokumentdato: 25.09.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Baggrund University College Nordjylland (UCN) har etableret en

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination - Socialstyrelsen KKR Syddanmark I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord Referat Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord 25. april 2012 Mødested: Kursuslokalet Afsnit 14 Brønderslev Psykiatriske Sygehus Kl. 13.30 15.30 Referat: Deltagere: Helle K. Jakobsen (HKJ), ledende oversygeplejerske,

Læs mere

Hjælpemidler og behandlingsredskaber

Hjælpemidler og behandlingsredskaber Hjælpemidler og behandlingsredskaber Afgrænsningscirkulæret Formål at definere hvor udgifter og forsyningspligt skal placeres at definere hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Samarbejdsforum Klinik Psykiatri Nord

Samarbejdsforum Klinik Psykiatri Nord Referat af møde i Samarbejdsforum Klinik Psykiatri Nord 24.11.2015 Mødested: Kursuslokalet Indgang 8 Brønderslev Psykiatriske Sygehus Mødeleder: Susanne Jensen Referent : Lis Hvass Markusen Deltagere:

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere