Sammendrag af Koncernrapport 2012/13 Green Team Group A/S og Partnere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammendrag af Koncernrapport 2012/13 Green Team Group A/S og Partnere"

Transkript

1 Sammendrag af Koncernrapport 2012/13 Green Team Group A/S og Partnere Green Team Group A/S Simmelbrovej 44 DK7260 Sdr.Omme 1

2 Koncernoversigt og den samlede ejerstruktur Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i Green Team Group-koncernen Vi har i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder revideret årsregnskabet for Green Team Group-koncernen for regnskabsåret Regnskabssammendraget, der omfatter koncernoversigt, ledelsesberetning, resultatopgørelse og balance, er uddraget af det reviderede årsregnskab for Green Team Group-koncernen. Vi har udtrykt en konklusion uden forbehold i vores revisionspåtegning af på dette årsregnskab. Vi har gennemlæst ledelsesberetningen, og det er vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves efter årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab. Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 2

3 Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810 om opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede årsregnskab for Green Team Group-koncernen for regnskabsåret , er et retvisende sammendrag af dette årsregnskab. Aalborg, december 2013 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Rytter Andersen Statsaut. revisor 3

4 Green Team Group Koncernen Hovedaktivitet Green Team Group A/S er moderselskab for en koncern, der driver planteskole (Majland A/S) samt egenproduktion af juletræer og pyntegrønt (Green Team Holding A/S). Endvidere har Green Team Holding koncernen egne salgs- og markedsføringsselskaber, der markedsfører produkter direkte til detailleddet i hele Europa. Koncernen er markedsledende i Europa indenfor juletræsplanteproduktion, juletræsproduktion og juletræsafsætning samt afsætning af pyntegrønt og dekorationer. Udvikling i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold Resultatet for regnskabsåret 2012/13 udgør t.dkk før skat og minoritetsinteresser mod t.dkk sidste år. Resultatet af primær drift udgør t.dkk mod t.dkk sidste år. Koncernens balance udgør t.dkk og aktiverne består for 73% vedkommende t.dkk af lagrene 64,0 mio. planter i Majland planteskole og 22,2 mio. juletræer i kulturselskaberne, primært i Skotland, Danmark, Polen og Frankrig og for 16% vedkommende t.dkk i produktionsanlæg bestående af jord og bygninger primært i Skotland, Danmark og Frankrig. Koncernens soliditet udgør 44% svarende til en egenkapital på t.dkk Medregnes udskudt skat og ansvarlig kapital udgør soliditeten 51% svarende til en egen-/ansvarlig kapital på t.dkk Koncernens egenkapital er forøget med t.dkk , som følge af korrektion af beregning af udskudt skat på varelager i Polen. Beløbet er rettet direkte på egenkapitalen primo 2011/12 og alle sammenligningstal er blevet tilrettet. Socialt ansvar og miljøhensyn I dag stiller forbrugere, virksomheder, organisationer og myndigheder høje etiske krav til de varer, de køber. Det er en god udvikling. Miljøprofiler og Corporate Social Responsibility (CSR), fylder meget både i offentligheden samt i de strategiske og operationelle overvejelser hos Green Team Group. Koncernen Green Team Group producerer og markedsfører produkter med fuld dokumentation for alt fra arbejdsforhold, miljøhensyn og sporbarhed fra frø til færdigt træ. Planteskolen Majland A/S er certificeret under GlobalGAP og er medlem af BSCI. Koncernens plantager i Europa er alle certificeret under GlobalGAP. Green Team Group er pt. den eneste på markedet, der kan tilbyde juletræer med fuld dokumentation fra frø til færdigt træ. Green Team Group koncernen har valgt at definere arbejdet med natur, miljø og mennesker i vores værdikæde under et koncept, vi kalder WeCare naturally. Det beskriver vores arbejde med dokumentation og certificering hele vejen fra frø til færdigt juletræ og skal informere detailkunder og forbrugere om fordelene ved at have Green Team Group som leverandør af juletræsplanter, juletræer og pyntegrønt. WeCare naturally giver desuden generisk information om fordelene ved naturprodukter mht. CO2, dyreliv, affaldshåndtering m.m. 4

5 Fremtiden markedet Markedet for afsætning af naturgroede træer er svagt stigende på de traditionelle markeder i Vesteuropa. Familier køber i stigende grad mere end et træ til terrasse, altanen, børneværelset. Det er især juletræer i potter, der er øget efterspørgsel på. Det er et holdbart og praktisk nummer 2 træ og det forventes, at op imod 30% af juletræssalget i 2020 vil være i potter både pottegroede og oppottede produkter. Koncernen forventer, at Østeuropa og Rusland bliver vækstmarkeder i fremtiden. Købekraften her er i perioden steget med 43% mod 10% i EU. Der ses desuden en klar tendens, der viser, at naturtræer er et prestigeprodukt og dette faktum sammenholdt med, at salgskanalerne bliver mere professionelle og familiemønstrene bliver mere vestlige, giver stort potentiale Green Team Group arbejder seriøst med markedsdata og offentliggør hvert år, som de eneste i branchen, koncernens vurdering af markedets fremtidige bevægelser. Disse prognoser har historisk set vist sig at ligge meget tæt på den faktuelle udvikling. Prognoserne bruges både internt til at underbygge strategiske beslutninger og eksternt til at skabe et ensartet markedsbillede i både branchen og hos kunder. Koncernen har ligeledes i 2013 gennemført den mest omfangsrige markedsundersøgelse nogensinde i den europæiske juletræsbranche. 5

6 Organisation Koncernen har i 2012/13 foretaget en række organisationsændringer. Der er ansat ny økonomidirektør og finansiel controller. Logistikfunktionen er blevet styrket igennem ansættelse af en supply chain manager. Indkøbsfunktionen som en selvstændig enhed er nedlagt, og produktionsafdelingen er nu ansvarlig for varefremskaffelsen. I planteskolen Majland A/S er der indsat en ny administrerende direktør. Fremtiden afsætningskanaler Regnskabsåret 2012/13 viste med al tydelighed, at detailkædernes andel af juletræssalget er kraftigt stigende. De satser stort på dette område og de kæder, der formår at købe og markedsføre den rigtige fordeling af Excellent- og Family-juletræer har haft stor succes i de seneste år. Denne udvikling vil fortsætte i det kommende år. Mange af koncernens kædekunder øgede i 2012 indkøbet med 10 15% og nåede deres optimale salgstal på 96 98%. Dette kan tilskrives træer af høj ensartet kvalitet fra mærkning til levering. Det er meget positivt og denne udvikling fortsætter i fremtiden og det forventes, at detailkæder har minimum 75% af markedet i Koncernen arbejder på at lave flerårige afsætningsaftaler med kernekunder. STRATEGI 2020 Green Team Group har i 2012/13 gennemført en strategiproces. Formålet var at få lavet en strategi- og handleplan til at understøtte koncernens vækststrategi frem mod 2020 og derigennem formulere og implementere en klar plan for virksomhedens funktionsområder og kompetencegrundlag. Den skal samtidig skabe en gennemsigtighed i finansierings- og kompetencebehov. Derved skabes fundamentet og handleplanen til at gøre Green Team Group til detailhandlens foretrukne leverandør af naturprodukter til årets højtider i Europa. 6

7 Hovedpunkter i processen: Ændringer i ejerstruktur og investorintroduktion. - Hvordan skabes en mere gennemsigtig og logisk ejerstruktur? - Green Team Group kan tilbyde investorer en 5-dobling af aktiviteterne fra 2013/14 til 2020/21 - Sikre tilførsel af driftskapital Organisationsstruktur - Hvordan sikrer man, at organisationens struktur og kompetencer kan løfte vækstkravene? - Hvordan udbygges de enkelte regioner mht. til produktion og afsætning? Produktion, indkøb og opkøb - Hvordan sikres varefremskaffelsen i koncernen mht. egenproduktion, opkøb af juletræer og opkøb af plantager/opkøb af konkurrenter? - Hvordan optimeres produktion og sortimentet til at underbygge strategien? Salg, marketing og kommunikation - Hvordan fokuseres der på at udvide kundebasen og pleje eksisterende kunder? - Hvordan styrker vi markedsføringsindsatsen og leverer en professionel key account management? - Hvordan styrker vi koncernens positionering og profilering? Koncernen har haft en ekstern konsulent til at bistå og koordinere strategiprocessen. Den endelige strategiplan er afsluttet og versioneret i foråret Økonomi Med udgangspunkt i en stærk markedsposition forventer koncernen i det kommende år en stigende indtjening med såvel vækst i juletræskulturerne samt en øget afsætning af juletræer. Koncernen råder over tilstrækkelig produktionskapacitet, organisation og finansiering til at realisere dette. Gruppens pengeinstitut har stillet de nødvendige kreditfaciliteter til rådighed for at dække det kommende års likviditetsbehov i henhold til budgetterne for 2013/14. Der er endvidere indgået renteaftaler, der i et vist omfang sikrer en fortsat lav rente på kreditterne. 7

8 Majland A/S Hovedaktivitet Majland A/S driver planteskole med produktion af nordmannsgran planter samt i mindre omfang andre nåletræsarter. Planteskolen er førende udbyder af nordmannsgranplanter i Europa. Udvikling i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold Selskabet har realiseret et driftsresultat på t.dkk før skat mod t.dkk sidste år. Salget har udviklet sig tilfredsstillende under hensyntagen til et større udbud af planter grundet gode frø i Salgspriserne har udvist en moderat stigning i regnskabsåret. Selskabets balancesum udgør t.dkk heraf udgør værdien af planterne t.dkk og produktionsanlægget t.dkk Egenkapitalen udgør t.dkk , svarende til en soliditet på 34% medregnes udskudt skat, udgør soliditeten 46% af balancesummen. Der er i regnskabsåret realiseret en positiv pengestrøm på t.dkk Selskabet råder over ca. 245 ha jord, hvor der på de 197 ha er tilsået/priklet ca. 64 mio. nordmannsgranplanter. De øvrige 48 ha er udleje og græsarealer. Majland A/S har datterselskaber med licenser til koglehøst i 2 attraktive områder i Georgien frem til 2019 og egen frøkultur i Danmark frem til De europæiske juletræsproducenter har udplantet ca % færre juletræsplanter i driftsåret 2012/13, hvilket får stor betydning for udbuddet af natur juletræer i år Årsagen til den lave udplantning er ændringer i afsætningsstrukturen for juletræer og i demografien blandt producenterne. Fremtiden Ledelsen forventer en stabilisering af resultatet på det europæiske marked i det kommende år. Der fokuseres på et intensiveret salg og effektiv markedsføring af produkterne. Majlands fokus på dokumentation og certificeringer vil ligeledes bidrage til at styrke planteskolens position som Europas førende. Udviklingen og fornyelser til maskinparken, der rationaliserer driften og mekaniserer renholdelsen af planterækkerne, er fortsat. Dette vil også fremadrettet medføre et stærkt reduceret forbrug af kunstgødning og ukrudtsbekæmpelsesmidler. Afsætningen af det kommende års planteproduktion forventes at være sikret på grund af en intensiveret salgsindsats i hele Europa og ved at tilpasse produktprogrammet til fremtidens juletræsproducenter igennem kvalitetssortering, vækstkraft og derved kortere omdrift for producenterne. Majland A/S er medlem af BSCI og er siden marts 2010 certificeret under GlobalGAP. 8

9 BSCI (Business Social Compliance Initiative) Internationalt forpligtende samarbejde om social ansvarlighed gennem anerkendte konventioner om arbejdskraft, menneskerettigheder m.m. BSCI systemet er implementeret i Georgien til kontrol af arbejds- og sociale forhold. Planteskolen Majland A/S leverandør/entreprenør af kogler/frø er blevet auditeret i oktober 2010 med topkarakter. GlobalGAP (Global Good Agricultural Practice) Global certificering med høje krav til arbejdsmiljø, dokumentation, sporbarhed, minimal brug af sprøjtegifte og gødning m.m. Green Team Holding A/S Hovedaktiviteter Green Team Holding A/S driver produktion med juletræer, pyntegrønt samt forædling heraf til dekorationsmaterialer i Europa. Produktionen dyrkes i Danmark, Skotland, Frankrig, Polen, Tyskland og Holland gennem dattervirksomheder. Selskabets salgs- og markedsføringsselskaber markedsfører produkterne direkte til detailleddet og er markedsledende indenfor dette segment på det europæiske marked. Udviklingen i koncernens økonomiske aktiviteter og forhold Årets resultat udviser et overskud på t.dkk før skat mod t.dkk sidste år. Resultatet af kulturselskabernes drift har udviklet sig tilfredsstillende i takt med, at kulturvæksten, egenproduktionen af juletræer og pyntegrønt er øget. Balancesummen udgør t.dkk Egenkapitalen udgør t.dkk , ansvarlig lånekapital t.dkk og udskudt skat t.dkk Disse tre poster udgør t.dkk , svarende til 48% af balancesummen. Koncernens egenkapital er forøget med t.dkk , som følge af korrektion af beregning af udskudt skat på varelager i Polen. Beløbet er rettet direkte på egenkapitalen primo 2011/12 og alle sammenligningstal er blevet tilrettet. Opgørelse af kulturværdi Værdien af kulturerne er opgjort efter en ensartet model, der tager udgangspunkt i en optælling af træerne, samt en forsigtig vurdering af dagsværdien pr. træ samt udbytteprocent ved høst. Værdiansættelsen af aktierne i datterselskaberne er baseret på denne værdiberegning. Værdiansættelsen er gennemgået hvad angår prisstruktur, kvalitetsudtag i plantagerne, udbytteprocenter m.v. Tilretningen har medført en positiv driftspåvirkning i størrelsesordenen 22 mio. DKK, ekskl. valutakursreguleringer på 15,0 mio. DKK, svarende til en nettodriftspåvirkning på 7 mio. DKK. Foreningen Danske Juletræer har i sommeren/efteråret 2013 foretaget en fysisk gennemgang og værdiberegning af selskabets kulturer pr Vurderingen er gennemført med baggrund i de forventede salgspriser og dækningsbidraget for juletræerne på det fremtidige høst/salgstidspunkt. Denne værdi tilbagediskonteres til Vurderingsrapporten bekræfter den regnskabsmæssige værdi. 9

10 Som et led i koncernens langfristede strategi er der i beretningsåret plantet ca. 7,0 millioner juletræsplanter i egne plantager samt i mindre omfang opkøbt juletræskulturer. Nyplantningen er gennemført i Polen, Danmark, Skotland og Frankrig. Det samlede areal i koncernens juletræs- og pyntegrøntplantager udgør ha. Fremtiden det kommende år De demografiske ændringer i producentleddet i Europa og planteskolen Majlands kendskab til den totale tilplantning af juletræsplantager har været med til at understøtte strategien om igangsætningen af den store egenproduktion i koncernen. Dette er gjort for at sikre, at mængde, konkurrenceevne og markedsposition i fremtiden. Der gennemføres i det kommende år en betydelig udvidelse af selskabets forretningsomfang såvel indenfor handelssegmenter som i produktionen af juletræer og pyntegrønt. Dette sammenholdt med en forventelig stabil prisudvikling på juletræer direkte til detailleddet i Europa gør, at ledelsens forventer både vækst og forbedret driftsresultat i 2013/14. Aktivitet og indtjening i salgs- og markedsføringsselskaberne begrænses af, at efterspørgslen efter juletræer overstiger udbuddet. Denne udvikling forventes at være gældende i den kommende sæson. Gruppens pengeinstitut har stillet de nødvendige kreditfaciliteter til rådighed for at dække det kommende års likviditetsbehov i henhold til budgetterne for 2013/14. Der er endvidere indgået renteaftaler, der i et vist omfang sikrer en fortsat lav rente på kreditterne. Fremtiden den kommende produktionsperiode I de seks europæiske regioner øges produktionen dels ved nyplantning i regionale datterselskaber, dels ved samarbejde med partnere. I de kommende år vil behovet for juletræer til dækning af den planlagte ekspansion endvidere søges dækket gennem opkøb af kulturer på roden med en kort resterende vækstperiode. Produktionen og sortimentet tilpasses de regionale markedsbehov. Ved en geografisk spredning af produktionen opnås der en optimal risikospredning på klimaforhold, sygdom, driftsomkostninger og evt. valutaforhold. Ligeledes kan logistikken og dermed friske forsyninger af naturprodukter optimeres til markederne. Der fokuseres endnu mere på markedsføring direkte til detailleddet og ny produktudvikling indenfor naturproduktprogrammet, således at der afsættes naturprodukter til detailkæderne 6 8 gange om året til de forskellige højtider og mærkedage. Ledelsen forventer, at den europæiske produktion, konceptudvikling og markedsføring af naturprodukterne gennem hele værdikæden vil sikre en stabil indtjening frem i mod Sønder Omme, december 2013 Peder Østbjerg Adm. Direktør, Green Team Group For yderligere information om Green Team Group og juletræsmarkedet: Adm. direktør Peder Østbjerg, Green Team Group, mobil

11 Sammendrag Beløb i t.dkk 2012/ / / / /09 RESULTATOPGØRELSE Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger (EBI TDA) Afskrivninger Resultat af primær drift (EBI T) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat BALANCE Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Øvrige omsætningsaktiver Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt NØGLETAL Egenkapitalens forrentning 34,5% 22,4% 21,7% 19,4% 15,1% Afkast af investeret kapital (ROIC) 18,5% 11,3% 11,0% 11,9% 9,5% Solvens 43,8% 42,0% 40,2% 42,8% 39,4% IBD / EBITDA 2,3 3,6 3,6 3,1 4,0 11

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51 ÅRSRAPPORT 2008 BB Electronics Holding A/S Page 1 of 51 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Den økonomiske udvikling 16 Videnressourcer, kvalitet

Læs mere

Velkommen. Indhold. Missionen

Velkommen. Indhold. Missionen Årsrapport 2012 Velkommen Velkommen til Neas Energys årsrapport for 2012. Året 2012 i Neas Energy vil blive husket for store positive omstillinger på selskabsniveau, hvor et nyt navn og værdigrundlag blev

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød Årsrapport 2011/2012 IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08 Åbning af IDEmøbler i Hillerød virksomhedsinformation Selskab IDdesign a/s, Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 BESTYRELSE Søren Perschardt Olesen,

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18. Banker Sydbank Nordea Danske Bank

ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18. Banker Sydbank Nordea Danske Bank ÅRSRAPPORT 2012 ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18 Banker Sydbank Nordea Danske Bank INDHOLD 5 års OVERSIGT 6 HØJDEPUNKTER i 2012 7 DIREKTIONENS RAPPORT

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 5 6 7 15 21 23 25 27 35 39 41 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere