Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene."

Transkript

1 Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Vejledningen formidler viden til alle, der arbejder med IKV i AMU på uddannelsesinstitutionerne herunder ledelser, uddannelseskonsulenter og lærere, vejledere samt det administrative personale. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade København K Tlf Fax CVR nr januar 2012 Sags nr.: K.391 Vejledningen er tænkt som en hjælp og et arbejdsredskab til institutionernes arbejde med at gennemføre IKV i AMU i en periode med et stort politisk fokus på, at flere voksnes realkompetencer skal anerkendes. Der informeres om nye initiativer fra Ministeriet for Børn og Undervisning., og der henvises, hvor det er relevant, til regler og rammer for IKV i AMU, som også indskærpes over for institutionerne, dér hvor det er nødvendigt. I vejledningens sidste afsnit bliver der informeret om reglerne for finansiering og deltagerbetaling af deltagernes IKV i AMU herunder om tilskud og tælleregler. Opmærksomheden henledes særskilt på, at IKV i AMU for ledige altid skal finansieres via betalingslovens regler.

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Udbredelsen af IKV i AMU Nye initiativer Processen for anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne Information om og markedsføring af IKV i AMU Før-fasen Identifikation og dokumentation af realkompetencer Vurdering af realkompetencer i forhold til uddannelsesmål Vurdering af realkompetencer i forhold til flere mål på én gang IKV i forhold til AMU-mål nr (PUTAU) Udstedelse af kompetence- og uddannelsesbeviser Kvalitetssikring Standarder og retningslinjer Organisering Lærerkvalifikationer og kompetenceudvikling IKV i AMU for hold Deltagerevalueringer Dokumentation for afgørelser Oplysning om klagemulighed Regler for finansiering og deltagerbetaling af deltagernes IKV i AMU Tilskud til Individuel Kompetencevurdering Tælleregler Deltagerbetaling Kontaktoplysninger for mere information Bilag: Regler for individuel kompetencevurdering i AMU Regler for finansiering og deltagerbetaling af deltagernes IKV i AMU Liste over yderligere materialer, der kan understøtte AMUudbydernes arbejde med IKV i AMU Praktiske vejledninger målrettet uddannelsesområderne i AMU: Vejledning i brugen af det elektroniske AMUkompetencebevis i uddannelsesadministration.dk... 22

3 3 1. Baggrund Individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) blev indført i AMUloven d. 1. august 2007 med ikrafttrædelsen af lov nr. 556 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Formålet med IKV i AMU er at give den enkelte deltager mulighed for at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer som grundlag for individuelt tilpasset og planlagt uddannelse inden for AMU-lovens rammer. Hensigten er også at undgå at bruge deltagernes og virksomhedernes tid på dobbeltuddannelse. Der blev indført to nye anerkendelsesformer: Anerkendelse i form af AMU-uddannelsesbevis, når uddannelsesinstitutionen har vurderet, at deltageren har kompetencer, der svarer til henholdsvis en hel arbejdsmarkedsuddannelse og/eller et helt enkeltfag optaget i en FKB. Anerkendelse i form af et AMU-kompetencebevis, når uddannelsesinstitutionen har vurderet, at deltageren har kompetencer, der svaret til dele af en arbejdsmarkedsuddannelse og / eller et enkeltfag optaget i en FKB. Med indførelsen af muligheden for at udstede beviser sigter IKV i AMU både på at tilpasse og planlægge AMU-uddannelser, der matcher den enkeltes kompetenceudviklingsbehov og at give en person, som deltager i et IKV-forløb, dokumentation for dennes realkompetencer til brug for fx ansøgning om anerkendelse/merit i andre uddannelser, ved jobskifte eller jobsøgning. Muligheden for at udstede beviser skærpede samtidig kravene til de procedurer, redskaber, metoder mv., som uddannelsesinstitutionerne skal anvende i forbindelse med IKV i AMU. Reglerne for IKV i AMU var omfattet af det tidligere Undervisningsministeriums lovovervågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007, hvor Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) undersøgelse om anerkendelse af realkompetencer på VEU-området 1 indgik som et led i lovovervågningen. Formålet med EVA s undersøgelse var at give grundlag for at vurdere, om ordningerne vedrørende anerkendelse af realkompetencer på VEUområdet har den tilsigtede virkning og kvalitet, og om institutionerne lever op til deres rolle og ansvar. Lovovervågningens konklusion var, at ordningerne endnu ikke er fuldt implementeret, og at der er potentiale for udvikling og forbedring. 1 Anerkendelse af realkompetence på VEU-området mv. Undersøgelse som led i overvågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2010.

4 4 Som opfølgning på lovovervågningen blev der udarbejdet en handlingsplan for anerkendelse af realkompetencer, der havde til formål at understøtte en bredere implementering af RKV-ordningerne i uddannelserne. I den forbindelse nedsatte den tidligere Uddannelsesstyrelse i foråret 2011 en arbejdsgruppe til at udfolde arbejdet med handlingsplanen. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er mundet ud i en rapport 2, som nu er offentliggjort på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. EVA s undersøgelse og de opfølgende høringssvar samt RKVarbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer viser, at der grundlæggende er bred opbakning til RKV-ordningerne i uddannelserne, heriblandt individuel kompetencevurdering i AMU. EVA s undersøgelse sandsynliggør samtidig, at det ikke er alle regler og rammer for IKV i AMU, der overholdes på uddannelsesinstitutionerne. Med baggrund i EVA s undersøgelse og udvalgte elementer fra RKVarbejdsgruppens rapport vil ministeriet i det følgende gøre AMUudbyderne opmærksom på særligt udvalgte fokusområder i den nuværende indsats, som bør udvikles og styrkes i forhold til at kvalitetssikre og øge brugen af IKV i AMU. Derudover indskærpes udbydernes ansvar for IKV i AMU specifikt på de områder, hvor EVA s rapport peger på en manglende efterlevelse af gældende regler og rammer for IKV i AMU. 1.1 Udbredelsen af IKV i AMU For at IKV i AMU kan blive udbredt og anvendt mere har det afgørende betydning, at uddannelsesinstitutionerne løfter deres ansvar med at udbrede IKV i AMU, og at de efterlever de gældende regler og rammer. EVA s undersøgelse peger på en begrænset udbredelse af IKV i AMU. Resultatet i EVA s undersøgelse understøttes også af UNI-C s AMUstatistik på der viser, at kun 46 ud af 103 godkendte AMUudbydere i 2010 har haft IKV-aktivitet, og at omfanget af aktiviteten var meget ujævnt fordelt på udbyderne. I 1. halvår 2011 har 40 ud af de nuværende 96 godkendte AMU-udbydere haft IKV-aktivitet, ligesom aktivitetsniveauet fortsat er meget svingende fra udbyder til udbyder. På den baggrund finder Ministeriet for Børn og Undervisning anledning til at indskærpe, at godkendelse til udbud af IKV følger med ved godkendelse til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse 2 Se RKV-arbejdsgruppens rapport her: DK/Content/News/Udd/Voksne/2012/Jan/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/P DF12/120126%20RKV%20arbejdsgruppen%20anerkendelse%20af%20realkompetenc er.ashx

5 5 (FKB) 3. IKV er omfattet af de samme udbudsforpligtelser som resten af AMUudbuddet. Forpligtelsen medfører behov for en ledelsesmæssig prioritering af IKV i AMU Nye initiativer Ministeriet for Børn og Undervisning er løbende i dialog med de relevante skolelederforeninger med henblik på at styrke og fastholde deres fokus på brugen af RKV. Børne- og undervisningsministeren har desuden besluttet at iværksætte en række konkrete initiativer, som enten er i gang, eller som vil blive iværksat i løbet af Det drejer sig om følgende initiativer: Øget udbredelse af anerkendelse af realkompetencer er gjort til et særligt indsatsområde i VEU-centrenes udviklingskontrakter. Vejledningsindsatsen overfor institutionerne intensiveres, og der udarbejdes en tematiseret best-practice eksempelsamling med gode historier fra praksis. Der indkaldes ansøgninger med henblik på at igangsætte en række udviklingsprojekter om IKV i AMU med støtte fra den tværgående udviklingspulje (TUP-puljen). Der igangsættes en målrettet og lokalt forankret informationskampagne, som tager udgangspunkt i målgruppens job- og beskæftigelsesperspektiv. Derudover overvejes en række supplerende initiativer blandt andet med fokus på kvalitetssikring, forbedrede muligheder for afklaring, koordinering til andre myndigheder, samspillet mellem de eksisterende ordninger samt øvrige incitamenter, der kan føre til øget udbredelse og anvendelse af realkompetencevurderingsordningerne i uddannelsessystemet. 3 Se AMU-lovens 16, stk. 3, ændringsbekendtgørelsens 16, stk. 2, og Ansøgning om godkendelse til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Institutionsstyrelsen, 4. juni /090608_udbudsbrev09_AMU.ashx

6 6 2. Processen for anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne I RKV-arbejdsgruppens rapport fremhæves det, at et af de primære formål med RKV-ordningerne i uddannelserne er at styrke den enkeltes jobog beskæftigelsesmuligheder igennem formel anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne. For at opnå dette er det afgørende, at RKVordningerne ikke kun tager udgangspunkt i et uddannelsesperspektiv men også i et job og beskæftigelsesperspektiv. Denne brede tilgang til RKV stiller krav til uddannelsesinstitutionerne om at anvende en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med anerkendelse af realkompetencer, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov, både i forhold til job og uddannelse. Det fremhæves, at den brede tilgang er nødvendig især i den indledende fase, førfasen, som omfatter information, afklaring, vejledning og rådgivning før en RKV. Figur 1 nedenfor giver et overordnet billede af processen for anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne, herunder for IKV i AMU. Figur 1: Processen for anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne Udbytte af anerkendelse: - Adgang - Individuel tilrettelæggelse og afkortning af uddannelse - Beviser - Forbedrede job - og beskæftigelsesmuligheder - Motivation til læring Formål: Uddannelse/opkvalificering/læring (livslang læring) Arbejdsliv (job og beskæftigelse) Vurdering af realkompetencer forhold til uddannelsesmål Før-fasen: Afklaring af beskæftigelsesønske og jobprofil og / eller uddannelsesønske samt koblingen til uddannelsesmål Identifikation og dokumentation af realkompetencer

7 7 En forudsætning for, at IKV i AMU kan få den tilsigtede virkning og kvalitet er, at alle faserne i den samlede proces fungerer efter hensigten. I det følgende vil der med udgangspunkt i processen for IKV i AMU, som vist i figuren, blive redegjort for de fokusområder i IKV-indsatsen, som bør styrkes med henblik på, at IKV i AMU i praksis kan få den tilsigtede virkning og kvalitet. Der henvises til love og regler mv. for IKV i AMU i særskilt bilag. 2.1 Information om og markedsføring af IKV i AMU I EVA s undersøgelse og i RKV-arbejdsgruppens rapport fremhæves det, at manglende kendskab til mulighederne for at få anerkendelse for realkompetencer i befolkningen er én af de største barrierer for, at RKVordningerne kan få den tilsigtede udbredelse og anvendelse. Det har derfor afgørende betydning, at informationsindsatsen generelt styrkes. Uddannelsesinstitutionerne skal som minimum markedsføre og informere om IKV i AMU på deres hjemmeside 4. Markedsføring og information kan også ske i lokalaviserne eller andre steder, hvor potentielle IKVdeltagere færdes. IKV-aktiviteten skal ligeledes indberettes til Uddannelsesguiden 5 og til ligesom der skal fremgå oplysninger om planlagte kursusaktiviteter på uddannelsesinstitutionernes hjemmeside. 6 Et stikprøveopslag foretaget af Uddannelsesstyrelsen d. 21. november 2011 på viser, at kun 35 AMU-udbydere havde offentliggjort tilbud om IKV i AMU inden for de nærmeste måneder. En anden stikprøve samme dag af 5 tilfældigt valgte udbyderes hjemmesider viste, at de 4 havde udlagt informationer om IKV i AMU på hjemmesiden. Ministeriet for Børn og Undervisning indskærper, at AMU-udbyderne har pligt til at sørge for, at formålet med IKV i AMU fremgår af udbyderens hjemmeside og pligt til at indberette IKV til Uddannelsesguiden og efteruddannelse.dk. Desuden indgår opsøgende arbejde over for virksomhederne og information om udbud som en del af de forpligtelser, der følger med godkendelsen til udbud af AMU og IKV i AMU. Offentlig tilgængelig information om standarder og procedurer for IKV i AMU kan ligeledes være væsentlige bidrag til at informere både potentielle deltagere og deres ansættelsesvirksomheder om, hvad IKV er og 4 Se ÅU-bek. s 6 5 Se ÅU-bek. s 19 6 Se ÅU-bek. s 19

8 8 indebærer for deltageren og virksomheden og til at sikre legitimiteten af IKV i AMU. Det anbefales derfor, at AMU-udbyderne offentliggør procedurer og standarder for IKV i AMU på deres hjemmeside. 2.2 Før-fasen I før-fasen skal AMU-udbyderen afdække hvilken eller hvilke arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB), der skal være mål og standard for vurderingen af en ansøgers realkompetencer ud fra en beskrivelse af ansøgerens ønskede jobfunktion eller kompetenceprofil efter endt arbejdsmarkedsuddannelse. 7 I RKV-arbejdsgruppens rapport efterlyses en bredere tilgang til vejledningen og rådgivningen før en IKV, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov i forhold til job og beskæftigelse. I den forbindelse peges der på, at en bredere tilgang i før-fasen for eksempel kan anlægges ved, at uddannelsesinstitutionerne i højere grad tager udgangspunkt i FKBérne i forbindelse med vejledningen og rådgivningen om IKV i AMU. Dette indebærer, at uddannelsesinstitutionerne i praksis skal arbejde med borgerens jobønske og koblingen til konkrete uddannelsesmål på baggrund af deres grundige kendskab til jobområderne og de forskellige niveauer i FKBérne. En FKB indeholder en beskrivelse af et bestemt jobområde, en beskrivelse af de relevante kompetencer på arbejdspladserne i jobområdet samt en samling af konkrete uddannelsesmål, der forholder sig til de beskrevne kompetencer. FKBérne tager dermed udgangspunkt i beskrevne jobfunktioner, og de er derfor umiddelbart et godt værktøj for uddannelsesinstitutionerne, når en deltagers kompetencebehov skal kobles til et eller flere bestemte uddannelsesmål. 2.3 Identifikation og dokumentation af realkompetencer I identifikations- og dokumentationsfasen er det IKV-ansøgeren, der har ansvaret for sin forberedelse til IKV i AMU. Ansøgeren skal selv indsamle relevant dokumentation og andre beskrivelser af de realkompetencer, deltageren selv mener at have og ønsker realkompetencevurderet. 8 7 Se ændrings-bek. s 16, stk. 5 8 Se ændrings-bek. s 16, stk. 6

9 9 2.4 Vurdering af realkompetencer i forhold til uddannelsesmål EVA s undersøgelse viser, at over 30 % af respondenterne inden for AMU-området oplever, at det kan være vanskeligt at få deltagernes og virksomhedernes kompetenceudvikling koblet til det formelle uddannelsessystems RKV. I IKV i AMU kan en vurdering af en deltagers realkompetence udelukkende ske i forhold til centralt godkendte handlingsorienterede mål for arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en FKB. 9 Dette begrunder sig bl.a. i, at der er tale om individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne, og at formålet bl.a. er at give en formel anerkendelse af den enkelte deltagers realkompetencer. I praksis betyder det, at AMU-udbyderen inden vurderingen skal afdække hvilken eller hvilke arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag optaget i en FKB, der skal være mål og standard for vurderingen af en ansøgers realkompetencer ud fra en samlet beskrivelse af ansøgerens jobfunktion eller kompetenceprofil efter endt arbejdsmarkedsuddannelse. 10 For at understøtte institutionernes arbejde med at koble deltagernes og virksomhedernes behov for kompetenceudvikling til det formelle uddannelsessystems RKV, og for at vurderingen af den enkeltes realkompetencer kan få en bredere tilgang i form af et styrket job og beskæftigelsesperspektiv, opfordres uddannelsesinstitutionerne til, som nævnt i afsnit 2, at der tages udgangspunkt i FKBérne og/eller, at der laves IKV i forhold til strukturer af uddannelsesmål (læs mere herom i næste afsnit). Det bemærkes i øvrigt, at EVA s undersøgelse viser, at der er en tendens til, at udbydere med høj IKV aktivitet i mindre grad har vanskeligheder med at koble deltagernes og virksomhedernes kompetenceudvikling til det formelle uddannelsessystems RKV, hvilket kan indikere, at udfordringen bliver lettere at håndtere i takt med, at institutionerne opbygger et erfaringsgrundlag for at gennemføre IKV Vurdering af realkompetencer i forhold til flere mål på én gang I EVA s undersøgelse og i RKV-arbejdsgruppens rapport peges der på, at det opleves, at relevansen og anvendeligheden af IKV i AMU i for- 9 Se AMU-lovens 15, stk. 2, og 15 a, stk.1 10 Se ændrings-bek. s 16, stk. 5

10 10 hold til enkeltstående kurser af kortere varighed er begrænset, fordi IKV i forhold til korte kurser kan være mere tidskrævende end reel gennemførsel af kurset. Der peges på, at flere enkeltstående AMUuddannelsesbeviser og kompetencebeviser ikke opleves som anvendelig, når det der som oftest ønskes er en afklaring og vurdering i forhold til en konkret jobfunktion. Ministeriet for Børn og Undervisning opfordrer derfor AMU-udbyderne til i højere grad at gøre brug af mulighederne for at tilrettelægge og gennemføre IKV i forhold til strukturer af uddannelsesmål og / eller sammensatte uddannelsesforløb i AMU i form af flere mål på én gang. Strukturer i AMU er forløb eller pakker af arbejdsmarkedsuddannelser, enkeltfag, almene fag, on the job-training eller andre sammensatte forløb af to eller flere uddannelser / fag. Uddannelser i en struktur kan følges ad i samlede eller brudte forløb og kan lede hen i mod en bestemt jobfunktion. Strukturer kan også være med til at give et fingerpeg om, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser der anbefales til kompetenceudvikling inden for et givent job område og kan bidrage til at synliggøre arbejdsmarkedsuddannelsernes anvendelighed i forhold til sammensatte jobfunktioner og arbejdsopgaver. Der eksisterer allerede en række strukturer inden for de forskellige efteruddannelsesudvalgs jobområder. Centralt udviklede strukturer findes normalt på efteruddannelsesudvalgenes hjemmesider. På samme måde som uddannelsesstrukturer i AMU kan anvendes til at kvalificere efterspørgslen og til at synliggøre en bredere anvendelse af AMU, kan IKV i forhold til strukturer i AMU også være et nyttigt redskab til at understøtte en bredere tilgang og til at kvalificere efterspørgslen og anvendelsen af IKV i AMU. Ministeriet for Børn og Undervisning anbefaler derfor, at IKV i forhold til uddannelsesstrukturer i AMU i højere grad tænkes ind i uddannelsesinstitutionernes IKV-indsats, herunder i markedsføringen af IKV i AMU over for deltagere og virksomheder IKV i forhold til AMU-mål nr (PUTAU) Ministeriet for Børn og Undervisning har modtaget flere skriftlige henvendelser fra AMU-udbydere om brugen af IKV i forhold til AMU-mål nr Personlig udvikling til uddannelse og arbejde (PUTAU). Fælles for henvendelserne er, at der er usikkerhed omkring brugen af IKV i forhold til PUTAU, og dette gør, i kombination med at aktiviteten på målet er høj, at ministeriet finder det relevant at informere om og tydeliggøre de regler og rammer, der gælder for IKV i forhold til PUTAU. Der kan gennemføres en IKV i forhold til PUTAUs formål for deltagere, som ønsker at opnå et uddannelsesbevis for PUTAU eller et kompeten-

11 11 cebevis for dele af PUTAU. En IKV vil typisk have en varighed på under 5 dage. Et PUTAU forløb kan derimod ikke have en varighed på mindre end 5 dage. Der kan kun ske en individuel afkortning af forløbet for deltagere, som kan nå hele målet på kortere tid 11. Den afgørende forskel på en IKV i forhold til PUTAU og at deltage i et PUTAU forløb er, at der ved en IKV i forhold til PUTAU er tale om afprøvning og vurdering i forhold til den handlingsorienterede målbeskrivelse i PUTAU. Der foregår ikke undervisning ved en IKV i forhold til PUTAU. Kun ved deltagelse i et PUTAU forløb er der tale undervisning. Generelt gælder det, at meningen med en IKV ikke er, at der skal læres noget nyt men, at deltageren skal have et uddannelses- eller et kompetencebevis afhængig af om deltageren har kompetencer svarende til hele målet eller dele af målet. Ministeriet for Børn og Undervisning skal indskærpe, at regler og rammer for IKV i forhold til PUTAU overholdes med særlig henvisning til, at der er tale om en afprøvning og vurdering, der kan udløse et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis afhængig af om deltageren har kompetencer svarende til dele af og / eller hele målet. 2.5 Udstedelse af kompetence- og uddannelsesbeviser Et bærende princip for arbejdet med anerkendelse af realkompetencer er, at resultatet af en vurdering dokumenteres gennem udstedelse af beviser. EVA s undersøgelse peger på, at udbyderne kun i begrænset omfang udsteder kompetencebeviser og uddannelsesbeviser inden for AMU. Ministeriet for Børn og Undervisning finder derfor anledning til at indskærpe, at AMU-udbyderne skal udstede AMU-uddannelsesbeviser og/eller et AMUkompetencebevis til deltageren for deltagerens anerkendte kompetencer 12. Ministeriet for Børn og Undervisning skal her gøre opmærksom på, at der er udviklet et e-amu-kompetencebevis, der kan fungere både som kompetencebevis og som IKV-planlægningsværktøj i førfasen. Bevis med vejledning kan findes på Se FKB-bek 9 12 Se AMU-lovens 15 b, stk. 1 og stk. 2, og ændrings-bek. s 16, stk Se mere på linket ebevis.pdf

12 3. Kvalitetssikring 12 De gældende regler og rammer for realkompetencevurdering bygger på et grundlæggende princip om, at uddannelsernes kvalitet og niveau ikke må forringes ved anerkendelse af realkompetencer. EVA s undersøgelse viser, at det ikke er alle institutioner, der har beskrevet et system til at sikre kvaliteten af RKV. Inden for AMU er det under halvdelen af udbyderne, der har et system for kvalitetssikring. I RKV-arbejdsgruppens rapport fremhæves det, at det for udbredelsen og anvendelsen af RKV-ordningerne har afgørende betydning, at der sker en kontinuerlig styrkelse af kvaliteten af RKV-ordningerne, så de opleves som legitime, og at gennemførelsen tager udgangspunkt i troværdige, gennemskuelige og ensartede metoder. Der peges på et generelt behov for en styrket kompetenceudvikling af RKV nøglemedarbejdere samt et styrket tværinstitutionelt samarbejde om RKV-indsatsen. På baggrund af EVA s undersøgelse og anbefalingerne i RKVarbejdsgruppens rapport, vil Ministeriet for Børn og Undervisning i det følgende gøre AMU-udbyderne opmærksom på nogle udvalgte fokusområder i forhold til kvalitetssikringen af IKV-indsatsen, som bør styrkes samt indskærpe institutionernes ansvar i forhold til kvalitetssikring af IKV-programmet på de områder, hvor EVA s rapport peger, at der sker en manglende efterlevelse af de gældende regler for programmet. 3.1 Standarder og retningslinjer I EVA s undersøgelse og i RKV-arbejdsgruppens rapport fremhæves det, at det opleves som problematisk, at institutionernes praksis for RKV-ordningerne fungerer meget forskelligt fra institution til institution, og at der mangler standarder og retningslinjer for arbejdet med RKV. Ministeriet for Børn og Undervisning vil på den baggrund opfordre til, at uddannelsesinstitutionerne udvikler og anvender fælles standarder og retningslinjer for IKV. Der henvises til håndbogen om individuel kompetencevurdering i AMU (realkompetencevurdering inden for arbejdsmarkedsuddannelserne) som inspirationskilde til at udarbejde standarder og retningslinjer. De fleste efteruddannelsesudvalg har også lavet praktiske vejledninger på området, som fremgår af bilaget. Ministeriet vil med støtte fra den tværgående udviklingspulje (TUP-puljen) i 2012 være indstillet på at iværksætte forsøgs og udviklingsprojekter på området.

13 3.2 Organisering 13 I RKV-arbejdsgruppens rapport fremhæves det, at et styrket samarbejde imellem uddannelsesinstitutionerne om RKV-indsatsen vil kunne bidrage til at øge kvaliteten og udbredelsen af RKV-ordningerne. Det påpeges, at et styrket samarbejde kan bidrage til at sikre en bedre sammenhæng mellem RKV-ordningerne på tværs af institutioner og uddannelsesområder samt sikre, at der fokuseres mere bredt på paletten af uddannelsestilbud, når en borger henvender sig med et ønske om at få foretaget en RKV. Et styrket samarbejde kan desuden understøtte et styrket tværinstitutionelt fokus på kvalitetssikring og kompetenceudvikling i forhold til RKVindsatsen. Det fremhæves i øvrigt i RKV-arbejdsgruppens rapport, at et styrket samarbejde vil kunne bidrage til at sikre et mere tværgående og institutionsuafhængigt fokus i vejlednings- og rådgivningsindsatsen før en RKV, som kan skabe en platform for en bredere tilgang til afklaring, vejledning og rådgivning og løfte uddannelsesinstitutionernes fokus væk fra den enkelte institutions udbud af uddannelser til et bredere og mere helhedsorienteret perspektiv for den enkelte. Den generelle information og rådgivning om RKV-ordningerne i uddannelserne udføres af uddannelsesinstitutionerne i den såkaldte før-fase. Herudover spiller en række øvrige aktører en rolle i forhold til afklaring, vejledning og rådgivning i et bredere perspektiv, herunder fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, jobcentre, a-kasser, folkeoplysningen, evejledning m.fl.. I RKV- arbejdsgruppens rapport fremhæves det at et styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og de øvrige aktører på området kan understøtte, at der bygges bro imellem RKVordningerne og de eksisterende tilbud hos øvrige aktører og dermed skabe en bedre sammenhæng mellem den job og beskæftigelsesorienterede afklaring, vejledning og rådgivning og den uddannelsesorienterede afklaring, vejledning og rådgivning. På baggrund af ovenstående opfordrer Ministeriet for Børn og Undervisning uddannelsesinstitutionerne til at øge indsatsen for at styrke det tværinstitutionelle samarbejde om RKV indenfor og på tværs af VEUcentrene og i forhold til øvrige relevante aktører 3.3 Lærerkvalifikationer og kompetenceudvikling I EVA s undersøgelse og i RKV-arbejdsgruppens rapport peges der på, at der er behov for en styrket kompetenceudvikling og professionalisering i forhold til alle aspekter af RKV-arbejdet. Det gælder både i forhold til ledere, administrativt personale, vejledere, konsulenter og undervisere.

14 14 Når det drejer sig om lærerkvalifikationer i forhold til at gennemføre IKV i AMU, så stilles der de samme krav, som der generelt stilles til AMU-lærerne. 14 Det vil sige, at det er den godkendte udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser, der har ansvaret for at lærerne har de rette kvalifikationer, også i forhold til at gennemføre IKV i AMU. Ministeriet for Børn og Undervisning skal derfor indskærpe, at AMU-udbyderne har ansvar for at de personer, der gennemfører IKV i AMU har de rette kvalifikationer. Ministeriet opfordrer i den forbindelse til, at der bl.a. gøres brug af de gode erfaringer fra fx tidligere TUP-projekter. Det anbefales i øvrigt, at AMU-udbyderne i regi af VEU-centrene organiserer sig med henblik på etablering af IKV-netværk, øget vidensdeling, erfaringsudveksling og koordineret udvikling af procedurer, tilrettelæggelsesformer, hensigtsmæssige og pålidelige metoder osv. Det tidligere Undervisningsministerium har på forskellig vis gennem årene understøttet kvalificeringen af lærere mv., der arbejder med IKV i AMU. Både via et egentligt kursus i IKV i AMU (i 2010), og via TUP projekter, hvor lærere mv. har deltaget i udviklingsprojekter både med henblik på udvikling af modeller og metoder til IKV i AMU (i 2007), og ikke mindst via TUP-projekter med udvikling af nye uformelle lærerkvalificeringsformer som mål (i 2008). 15 Det bemærkes, at der inden for det formelle uddannelsessystem er oprettet et nyt diplomuddannelsesmodul Realkompetence, som giver mulighed for en professionalisering af kompetencerne hos de medarbejdere, der arbejder med anerkendelse af realkompetencer. Modulet udbydes første gang på Via University College i Århus i IKV i AMU for hold I RKV-rapporten peges der på, at det i forbindelse med IKV i AMU kan være vanskeligt at gennemføre den individuelle uddannelsesplan, der ofte er et resultat af en IKV i AMU, fordi det kan være vanskeligt at finde grobund for at oprette et fuldt hold med deltagere, der har brug for opkvalificering af de samme kompetencer. 14 Se ændrings-bek s 16, stk Se mere på materialeplatformen EMU: ng=p2p&sortering=metapubdato&up=1&hits=256

15 15 Ministeriet for Børn og Undervisning anbefaler i den forbindelse, at uddannelsesinstitutionerne benytter sig af muligheden for at afholde undervisningen i åbne værksteder. I åbne værksteder er der mulighed for at køre med løbende indtag og for, at flere deltagere kan undervises på forskellige niveauer på én gang. Derudover anbefales det, at uddannelsesinstitutionerne gennem øget samarbejde og øget koordinering af IKV-indsatsen på tværs af institutionerne arbejder aktivt for at løse problemstillingen, for eksempel ved at indsamle deltagere til ét hold fra flere forskellige institutioner. 3.5 Deltagerevalueringer EVA s undersøgelse viser, at kun cirka halvdelen af de adspurgte AMUudbydere inddrager deltagerne i evalueringer af deres gennemførte IKVforløb. Deltagerevalueringer er vigtige, fordi de kan bidrage til at forbedre og udvikle arbejdet med IKV i praksis, så kvaliteten løbende sikres. Ministeriet for Børn og Undervisning vil i den forbindelse indskærpe, at institutionerne har pligt til systematisk at foretage kvalitetssikring og udvikling af IKV med henblik på at sikre, at deltagerne får vurderet og anerkendt deres realkompetencer i overensstemmelse med formålet. 16 IKV i AMU er desuden omfattet af kravet om, at AMU-udbyderne repræsentativt og stikprøvevis skal tilrettelægge deltagerevalueringer Dokumentation for afgørelser EVA s undersøgelse viser, at lidt under halvdelen af de adspurgte AMUudbydere ikke anvender dokumentation for vurderingen af realkompetencer, der sikrer, at afgørelsen kan efterprøves. Ministeriet for Børn og Undervisning skal i den forbindelse indskærpe, at uddannelsesinstitutionerne har pligt til at anvende hensigtsmæssige metoder, der giver deltageren mulighed for at demonstrere og pålideligt at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer i forhold til målbeskrivelserne i den eller de relevante arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i FKB, som er målestok for deltagerens kompetencevurdering. 18 Det skal være gennemsigtigt, hvordan en institution foretager IKV i AMU. Hensigtsmæssige metoder og muligheden for pålideligt at få vurderet er afgørende for kvalitet og legitimitet af IKV i AMU. Det er afgø- 16 Se 16, stk.1 (ændrings-bek. 18, stk. 1, nr. 3). 17 Se ændrings-bek. s 18 stk Se ændrings-bek. s 16, stk. 7

16 16 rende, at en AMU-udbyder kan dokumentere, at en deltagers IKV i AMU har været hensigtsmæssig, troværdig og pålidelig. Både overfor IKV-deltageren, når udbyderen træffer afgørelse om anerkendelse og bevisudstedelse, i forbindelse med klager og i forbindelse med tilsyn. Ministeriet for Børn og Undervisning kan for eksempel som led i gennemførelse af tilsyn indhente oplysninger om bl.a. individuelle kompetencevurderinger, deltagerne, lærerne og institutionernes drift i øvrigt. 19 Her skal AMU-udbyderne kunne dokumentere ad hvilken vej anerkendelsen (eller manglen på anerkendelse) er opnået for den enkelte Oplysning om klagemulighed EVA s undersøgelse indikerer, at der er grund til at antage, at det ikke er alle IKV-deltagerne, der er blevet oplyst om deres klagemuligheder. Ministeriet for Børn og Undervisning skal derfor indskærpe over for AMUudbyderne, at alle deltagere skal oplyses om deres klagemuligheder. 21 Det er af afgørende betydning for IKV-deltagernes retssikkerhed, at de oplyses om deres klagemuligheder i forbindelse med IKV i AMU. En IKV-deltagers klage over en udbyders afgørelse / den faglige vurdering og anerkendelse af realkompetencer kan ikke indbringes for Ministeriet for Børn og Undervisning eller en anden administrativ myndighed. Hvis en deltager ikke er tilfreds med en afgørelse, har deltageren derimod mulighed for at bede udbyderen om en nærmere begrundelse for resultatet af den faglige vurdering og / eller eventuelt anmode om en revurdering, for eksempel hos en anden godkendt AMU-udbyder. Klager over retlige mangler kan indbringes for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, for eksempel hvis udbyderen ikke vil lade deltageren fremlægge dokumentation for / beskrivelser af sine realkompetencer eller ser bort herfra, eller hvis udbyderen tilsidesætter tidsrammen for IKV i AMU. 19 Se AMU-lovens Se Vejledning til uddannelsesinstitutioner, Undervisningsministeriet, 10. marts Se AMU-lovens generelle klagebestemmelse i 33 og FKB-bek. s 20

17 17 4. Regler for finansiering og deltagerbetaling af deltagernes IKV i AMU Ministeriet for Børn og Undervisning får løbende henvendelser om hvilke regler der gælder for beskæftigedes og særligt lediges deltagelse i IKV i AMU, hvorfor ministeriet gerne vil informere klart og tydeligt herom. Der gælder forskellige regler for tilskud til institutionerne, når det drejer sig om beskæftigede og lediges muligheder for at deltage i IKV i AMU. For de ledige er det betalingslovens regler 22, der gælder for finansieringen. For personer omfattet af betalingsloven, gælder det, at det er kommunens jobcenter, der betaler, ligesom det er kommunens jobcenter eller anden aktør, der tilmelder kursister ved at benytte en tilmeldingsblanket. For forsikrede ledige, som ønsker at bruge en del af deres 6 ugers selvvalgte uddannelse til at få foretaget en IKV, gælder det, at IKV i AMU er omfattet af reglerne om 6 ugers selvvalgt uddannelse 23. Det bemærkes, at reglerne for tilskuddet til lediges deltagelse i IKV er de samme i 1. og 2. ledighedsperiode. 4.1 Tilskud til Individuel Kompetencevurdering Tilskudsbestemmelserne og tællereglerne er fastsat i Undervisningsministeriets instruks til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (IEUinstruksen) 24. Instruksen angiver vilkår for beregning og udbetaling af tilskud fra Ministeriet for Børn og Undervisning samt øvrige myndighedskrav og procedurer i forbindelse med administrationen af tilskud. 4.2 Tælleregler Tællereglerne for individuel kompetencevurdering er de samme som ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. For Individuel kompetencevurdering tælles deltageren ved fremmøde. Fremmødet tæller for hele kursets varighed, jf. IEU-instruksens afsnit Se procedurer for kommunernes og andre aktørers betaling for uddannelse i henhold til betalingsloven 23 Se Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125741#b1 bilag 1 stk jf.

18 Deltagerbetaling IKV er altid gratis også selvom man har en videregående uddannelse jf. Ministeriets orienteringsbrev af 25. januar 2011 om ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse pr. 1. januar Kontaktoplysninger for mere information For yderligere information kan der rettes henvendelse til: Fuldmægtig Benedikte Maul Andersen, eller direkte telefon: vedrørende spørgsmål om IKV i AMU. Chefkonsulent Jacob Holbæk Kjeldsen eller direkte telefon: vedrørende spørgsmål omkring Betalingsloven. Chefkonsulent John Andreassen eller direkte telefon: vedrørende spørgsmål omkring IEU-instruksen. Med venlig hilsen Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef, Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser

19 5. Bilag: 19 Ministeriet gør hermed opmærksom på de gældende regler og rammer for IKV i AMU, som skal udmøntes i en kvalitetssikret praksis. 5.1 Regler for individuel kompetencevurdering i AMU IKV i AMU reguleres bl.a. af: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., LBK nr. 381 af 26/03/2010 med senere ændringer (i brevet benævnt AMU-loven). https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser, BEK. nr. 802 af 22/09/2003 med senere ændringer (i brevet benævnt FKB-bek.) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=24220 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser, BEK nr. 806 af 29/06/2007 (i brevet benævnt som ændrings-bek.). https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25411 Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v., BEK nr af 27/12/2009 med senere ændringer (i brevet benævnt som ÅU-bek.). https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Regler for finansiering og deltagerbetaling af deltagernes IKV i AMU Se procedurer for kommunernes og andre aktørers betaling for uddannelse i henhold til betalingsloven Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25358 Undervisningsministeriets instruks til institutioner for erhvervsrettede uddannelser, som angiver vilkår for beregning og udbetaling af tilskud fra

20 Ministeriet for Børn og Undervisning samt øvrige myndighedskrav og procedurer i forbindelse med administrationen af tilskud. 20 Ministeriets orienteringsbrev af 25. januar 2011 om Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelser pr. 1. januar Liste over yderligere materialer, der kan understøtte AMU-udbydernes arbejde med IKV i AMU Ministeriet har siden indførelsen af programmet IKV i AMU pr. 1. august 2007 taget initiativ til udviklingen og udgivelsen af forskellige materialer vedrørende IKV i AMU, herunder også i samarbejde med efteruddannelsesudvalgene. Hensigten med disse materialer er at understøtte AMU-udbydernes IKV-praksis gennem uddybninger, præciseringer og vejledninger. En liste over de væsentligste materialer fremgår her: Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering inden for arbejdsmarkedsuddannelserne, Undervisningsministeriets håndbogsserie nr Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse en håndbog, Undervisningsministeriets håndbogsserie nr RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer DK/Content/News/Udd/Voksne/2012/Jan/~/media/UVM/Filer/U dd/voksne/pdf12/120126%20rkv%20arbejdsgruppen%20anerkend else%20af%20realkompetencer.ashx 5.4 Praktiske vejledninger målrettet uddannelsesområderne i AMU: Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Metalindustriens uddannelsesområde, Industriens Uddannelser, Metalindustriens uddannelsesudvalg V_Metalindustrien.ashx Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Industriens uddannelsesområde, Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 2008

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU Træets uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Udbytte af anerkendelse : - Adgang - Individuel tilrettelæggelse og afkortning af uddannelse

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for handel, administration, kommunikation og ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet - en liste over ansatte i Undervisningsministeriet, som beskæftiger sig med spørgsmål, der er relevante for DFS og DFS medlemsorganisationer

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Værktøjskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU

Værktøjskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Værktøjskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel,

Læs mere

SUS-Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Lersø Parkallé 21 2100 København Ø. Tlf.: 32 54 50 55 sus@sus-udd.dk www.susudd.dk

SUS-Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Lersø Parkallé 21 2100 København Ø. Tlf.: 32 54 50 55 sus@sus-udd.dk www.susudd.dk SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 2008 SUS-Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf.: 32 54 50 55 sus@sus-udd.dk www.susudd.dk New Insight A/S Læderstræde

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Industriens uddannelsesområde Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 2008 Kubix ApS

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29.

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29. Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 29. juni 2012 Teknisk høring om udlicitering og dokumentation Danske Erhvervsskoler

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog REALKOMPETENCER - det du kan Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2008 Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Torben V. Jensen Konsulent, itai a/s Min baggrund Økonomi- og personalechef på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv. Undersøgelse som led i overvågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Anerkendelse af realkompetencer på VEUområdet mv.

Læs mere

MØDEREFERAT 3. december 2012

MØDEREFERAT 3. december 2012 MØDEREFERAT 3. december 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 30. november 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, Herning. Viggo Thinggård, Erik Krarup,

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010 AMU DIALOGMØDE 27. oktober 2010 EUC Nordvest SIDEN SIDST Hovedpunkter i den uddannelsespolitiske udvikling SIDEN SIDST AMU RAMMEN I 2010 har regeringen budgetteret med 12.904 såkaldte årselever. Men i

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC RKV påp VUC Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC Et samarbejdsprojektet Undervisningsministeriet VUC Kolding VUF, Voksenuddannelsescenter Fr.berg VUC FYN & FYNs HF-kursus Projektperiode Januar

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser 1 Udpegning Erhvervsskolerne, dvs. AMU-centre, tek niske skoler og handelsskoler ned sæt ter hver et

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG

VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG VEJLEDNING TIL EFTERUDDANNELSESUDVALG Vejledning om udvikling, beskrivelse og godkendelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2015 Februar 2015 Forord Denne

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer. - udbredelse, barrierer og gældende praksis. Undersøgelsesrapport

Anerkendelse af realkompetencer. - udbredelse, barrierer og gældende praksis. Undersøgelsesrapport Anerkendelse af realkompetencer - udbredelse, barrierer og gældende praksis af Ulla Nistrup og Anne Lund Undersøgelsesrapport Januar 2010 Forord Denne undersøgelse indgår som en del af NCKs arbejde med

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere