Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene."

Transkript

1 Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Vejledningen formidler viden til alle, der arbejder med IKV i AMU på uddannelsesinstitutionerne herunder ledelser, uddannelseskonsulenter og lærere, vejledere samt det administrative personale. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade København K Tlf Fax CVR nr januar 2012 Sags nr.: K.391 Vejledningen er tænkt som en hjælp og et arbejdsredskab til institutionernes arbejde med at gennemføre IKV i AMU i en periode med et stort politisk fokus på, at flere voksnes realkompetencer skal anerkendes. Der informeres om nye initiativer fra Ministeriet for Børn og Undervisning., og der henvises, hvor det er relevant, til regler og rammer for IKV i AMU, som også indskærpes over for institutionerne, dér hvor det er nødvendigt. I vejledningens sidste afsnit bliver der informeret om reglerne for finansiering og deltagerbetaling af deltagernes IKV i AMU herunder om tilskud og tælleregler. Opmærksomheden henledes særskilt på, at IKV i AMU for ledige altid skal finansieres via betalingslovens regler.

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Udbredelsen af IKV i AMU Nye initiativer Processen for anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne Information om og markedsføring af IKV i AMU Før-fasen Identifikation og dokumentation af realkompetencer Vurdering af realkompetencer i forhold til uddannelsesmål Vurdering af realkompetencer i forhold til flere mål på én gang IKV i forhold til AMU-mål nr (PUTAU) Udstedelse af kompetence- og uddannelsesbeviser Kvalitetssikring Standarder og retningslinjer Organisering Lærerkvalifikationer og kompetenceudvikling IKV i AMU for hold Deltagerevalueringer Dokumentation for afgørelser Oplysning om klagemulighed Regler for finansiering og deltagerbetaling af deltagernes IKV i AMU Tilskud til Individuel Kompetencevurdering Tælleregler Deltagerbetaling Kontaktoplysninger for mere information Bilag: Regler for individuel kompetencevurdering i AMU Regler for finansiering og deltagerbetaling af deltagernes IKV i AMU Liste over yderligere materialer, der kan understøtte AMUudbydernes arbejde med IKV i AMU Praktiske vejledninger målrettet uddannelsesområderne i AMU: Vejledning i brugen af det elektroniske AMUkompetencebevis i uddannelsesadministration.dk... 22

3 3 1. Baggrund Individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) blev indført i AMUloven d. 1. august 2007 med ikrafttrædelsen af lov nr. 556 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Formålet med IKV i AMU er at give den enkelte deltager mulighed for at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer som grundlag for individuelt tilpasset og planlagt uddannelse inden for AMU-lovens rammer. Hensigten er også at undgå at bruge deltagernes og virksomhedernes tid på dobbeltuddannelse. Der blev indført to nye anerkendelsesformer: Anerkendelse i form af AMU-uddannelsesbevis, når uddannelsesinstitutionen har vurderet, at deltageren har kompetencer, der svarer til henholdsvis en hel arbejdsmarkedsuddannelse og/eller et helt enkeltfag optaget i en FKB. Anerkendelse i form af et AMU-kompetencebevis, når uddannelsesinstitutionen har vurderet, at deltageren har kompetencer, der svaret til dele af en arbejdsmarkedsuddannelse og / eller et enkeltfag optaget i en FKB. Med indførelsen af muligheden for at udstede beviser sigter IKV i AMU både på at tilpasse og planlægge AMU-uddannelser, der matcher den enkeltes kompetenceudviklingsbehov og at give en person, som deltager i et IKV-forløb, dokumentation for dennes realkompetencer til brug for fx ansøgning om anerkendelse/merit i andre uddannelser, ved jobskifte eller jobsøgning. Muligheden for at udstede beviser skærpede samtidig kravene til de procedurer, redskaber, metoder mv., som uddannelsesinstitutionerne skal anvende i forbindelse med IKV i AMU. Reglerne for IKV i AMU var omfattet af det tidligere Undervisningsministeriums lovovervågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007, hvor Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) undersøgelse om anerkendelse af realkompetencer på VEU-området 1 indgik som et led i lovovervågningen. Formålet med EVA s undersøgelse var at give grundlag for at vurdere, om ordningerne vedrørende anerkendelse af realkompetencer på VEUområdet har den tilsigtede virkning og kvalitet, og om institutionerne lever op til deres rolle og ansvar. Lovovervågningens konklusion var, at ordningerne endnu ikke er fuldt implementeret, og at der er potentiale for udvikling og forbedring. 1 Anerkendelse af realkompetence på VEU-området mv. Undersøgelse som led i overvågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2010.

4 4 Som opfølgning på lovovervågningen blev der udarbejdet en handlingsplan for anerkendelse af realkompetencer, der havde til formål at understøtte en bredere implementering af RKV-ordningerne i uddannelserne. I den forbindelse nedsatte den tidligere Uddannelsesstyrelse i foråret 2011 en arbejdsgruppe til at udfolde arbejdet med handlingsplanen. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er mundet ud i en rapport 2, som nu er offentliggjort på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. EVA s undersøgelse og de opfølgende høringssvar samt RKVarbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer viser, at der grundlæggende er bred opbakning til RKV-ordningerne i uddannelserne, heriblandt individuel kompetencevurdering i AMU. EVA s undersøgelse sandsynliggør samtidig, at det ikke er alle regler og rammer for IKV i AMU, der overholdes på uddannelsesinstitutionerne. Med baggrund i EVA s undersøgelse og udvalgte elementer fra RKVarbejdsgruppens rapport vil ministeriet i det følgende gøre AMUudbyderne opmærksom på særligt udvalgte fokusområder i den nuværende indsats, som bør udvikles og styrkes i forhold til at kvalitetssikre og øge brugen af IKV i AMU. Derudover indskærpes udbydernes ansvar for IKV i AMU specifikt på de områder, hvor EVA s rapport peger på en manglende efterlevelse af gældende regler og rammer for IKV i AMU. 1.1 Udbredelsen af IKV i AMU For at IKV i AMU kan blive udbredt og anvendt mere har det afgørende betydning, at uddannelsesinstitutionerne løfter deres ansvar med at udbrede IKV i AMU, og at de efterlever de gældende regler og rammer. EVA s undersøgelse peger på en begrænset udbredelse af IKV i AMU. Resultatet i EVA s undersøgelse understøttes også af UNI-C s AMUstatistik på der viser, at kun 46 ud af 103 godkendte AMUudbydere i 2010 har haft IKV-aktivitet, og at omfanget af aktiviteten var meget ujævnt fordelt på udbyderne. I 1. halvår 2011 har 40 ud af de nuværende 96 godkendte AMU-udbydere haft IKV-aktivitet, ligesom aktivitetsniveauet fortsat er meget svingende fra udbyder til udbyder. På den baggrund finder Ministeriet for Børn og Undervisning anledning til at indskærpe, at godkendelse til udbud af IKV følger med ved godkendelse til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse 2 Se RKV-arbejdsgruppens rapport her: DK/Content/News/Udd/Voksne/2012/Jan/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/P DF12/120126%20RKV%20arbejdsgruppen%20anerkendelse%20af%20realkompetenc er.ashx

5 5 (FKB) 3. IKV er omfattet af de samme udbudsforpligtelser som resten af AMUudbuddet. Forpligtelsen medfører behov for en ledelsesmæssig prioritering af IKV i AMU Nye initiativer Ministeriet for Børn og Undervisning er løbende i dialog med de relevante skolelederforeninger med henblik på at styrke og fastholde deres fokus på brugen af RKV. Børne- og undervisningsministeren har desuden besluttet at iværksætte en række konkrete initiativer, som enten er i gang, eller som vil blive iværksat i løbet af Det drejer sig om følgende initiativer: Øget udbredelse af anerkendelse af realkompetencer er gjort til et særligt indsatsområde i VEU-centrenes udviklingskontrakter. Vejledningsindsatsen overfor institutionerne intensiveres, og der udarbejdes en tematiseret best-practice eksempelsamling med gode historier fra praksis. Der indkaldes ansøgninger med henblik på at igangsætte en række udviklingsprojekter om IKV i AMU med støtte fra den tværgående udviklingspulje (TUP-puljen). Der igangsættes en målrettet og lokalt forankret informationskampagne, som tager udgangspunkt i målgruppens job- og beskæftigelsesperspektiv. Derudover overvejes en række supplerende initiativer blandt andet med fokus på kvalitetssikring, forbedrede muligheder for afklaring, koordinering til andre myndigheder, samspillet mellem de eksisterende ordninger samt øvrige incitamenter, der kan føre til øget udbredelse og anvendelse af realkompetencevurderingsordningerne i uddannelsessystemet. 3 Se AMU-lovens 16, stk. 3, ændringsbekendtgørelsens 16, stk. 2, og Ansøgning om godkendelse til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Institutionsstyrelsen, 4. juni /090608_udbudsbrev09_AMU.ashx

6 6 2. Processen for anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne I RKV-arbejdsgruppens rapport fremhæves det, at et af de primære formål med RKV-ordningerne i uddannelserne er at styrke den enkeltes jobog beskæftigelsesmuligheder igennem formel anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne. For at opnå dette er det afgørende, at RKVordningerne ikke kun tager udgangspunkt i et uddannelsesperspektiv men også i et job og beskæftigelsesperspektiv. Denne brede tilgang til RKV stiller krav til uddannelsesinstitutionerne om at anvende en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med anerkendelse af realkompetencer, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov, både i forhold til job og uddannelse. Det fremhæves, at den brede tilgang er nødvendig især i den indledende fase, førfasen, som omfatter information, afklaring, vejledning og rådgivning før en RKV. Figur 1 nedenfor giver et overordnet billede af processen for anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne, herunder for IKV i AMU. Figur 1: Processen for anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne Udbytte af anerkendelse: - Adgang - Individuel tilrettelæggelse og afkortning af uddannelse - Beviser - Forbedrede job - og beskæftigelsesmuligheder - Motivation til læring Formål: Uddannelse/opkvalificering/læring (livslang læring) Arbejdsliv (job og beskæftigelse) Vurdering af realkompetencer forhold til uddannelsesmål Før-fasen: Afklaring af beskæftigelsesønske og jobprofil og / eller uddannelsesønske samt koblingen til uddannelsesmål Identifikation og dokumentation af realkompetencer

7 7 En forudsætning for, at IKV i AMU kan få den tilsigtede virkning og kvalitet er, at alle faserne i den samlede proces fungerer efter hensigten. I det følgende vil der med udgangspunkt i processen for IKV i AMU, som vist i figuren, blive redegjort for de fokusområder i IKV-indsatsen, som bør styrkes med henblik på, at IKV i AMU i praksis kan få den tilsigtede virkning og kvalitet. Der henvises til love og regler mv. for IKV i AMU i særskilt bilag. 2.1 Information om og markedsføring af IKV i AMU I EVA s undersøgelse og i RKV-arbejdsgruppens rapport fremhæves det, at manglende kendskab til mulighederne for at få anerkendelse for realkompetencer i befolkningen er én af de største barrierer for, at RKVordningerne kan få den tilsigtede udbredelse og anvendelse. Det har derfor afgørende betydning, at informationsindsatsen generelt styrkes. Uddannelsesinstitutionerne skal som minimum markedsføre og informere om IKV i AMU på deres hjemmeside 4. Markedsføring og information kan også ske i lokalaviserne eller andre steder, hvor potentielle IKVdeltagere færdes. IKV-aktiviteten skal ligeledes indberettes til Uddannelsesguiden 5 og til ligesom der skal fremgå oplysninger om planlagte kursusaktiviteter på uddannelsesinstitutionernes hjemmeside. 6 Et stikprøveopslag foretaget af Uddannelsesstyrelsen d. 21. november 2011 på viser, at kun 35 AMU-udbydere havde offentliggjort tilbud om IKV i AMU inden for de nærmeste måneder. En anden stikprøve samme dag af 5 tilfældigt valgte udbyderes hjemmesider viste, at de 4 havde udlagt informationer om IKV i AMU på hjemmesiden. Ministeriet for Børn og Undervisning indskærper, at AMU-udbyderne har pligt til at sørge for, at formålet med IKV i AMU fremgår af udbyderens hjemmeside og pligt til at indberette IKV til Uddannelsesguiden og efteruddannelse.dk. Desuden indgår opsøgende arbejde over for virksomhederne og information om udbud som en del af de forpligtelser, der følger med godkendelsen til udbud af AMU og IKV i AMU. Offentlig tilgængelig information om standarder og procedurer for IKV i AMU kan ligeledes være væsentlige bidrag til at informere både potentielle deltagere og deres ansættelsesvirksomheder om, hvad IKV er og 4 Se ÅU-bek. s 6 5 Se ÅU-bek. s 19 6 Se ÅU-bek. s 19

8 8 indebærer for deltageren og virksomheden og til at sikre legitimiteten af IKV i AMU. Det anbefales derfor, at AMU-udbyderne offentliggør procedurer og standarder for IKV i AMU på deres hjemmeside. 2.2 Før-fasen I før-fasen skal AMU-udbyderen afdække hvilken eller hvilke arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB), der skal være mål og standard for vurderingen af en ansøgers realkompetencer ud fra en beskrivelse af ansøgerens ønskede jobfunktion eller kompetenceprofil efter endt arbejdsmarkedsuddannelse. 7 I RKV-arbejdsgruppens rapport efterlyses en bredere tilgang til vejledningen og rådgivningen før en IKV, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov i forhold til job og beskæftigelse. I den forbindelse peges der på, at en bredere tilgang i før-fasen for eksempel kan anlægges ved, at uddannelsesinstitutionerne i højere grad tager udgangspunkt i FKBérne i forbindelse med vejledningen og rådgivningen om IKV i AMU. Dette indebærer, at uddannelsesinstitutionerne i praksis skal arbejde med borgerens jobønske og koblingen til konkrete uddannelsesmål på baggrund af deres grundige kendskab til jobområderne og de forskellige niveauer i FKBérne. En FKB indeholder en beskrivelse af et bestemt jobområde, en beskrivelse af de relevante kompetencer på arbejdspladserne i jobområdet samt en samling af konkrete uddannelsesmål, der forholder sig til de beskrevne kompetencer. FKBérne tager dermed udgangspunkt i beskrevne jobfunktioner, og de er derfor umiddelbart et godt værktøj for uddannelsesinstitutionerne, når en deltagers kompetencebehov skal kobles til et eller flere bestemte uddannelsesmål. 2.3 Identifikation og dokumentation af realkompetencer I identifikations- og dokumentationsfasen er det IKV-ansøgeren, der har ansvaret for sin forberedelse til IKV i AMU. Ansøgeren skal selv indsamle relevant dokumentation og andre beskrivelser af de realkompetencer, deltageren selv mener at have og ønsker realkompetencevurderet. 8 7 Se ændrings-bek. s 16, stk. 5 8 Se ændrings-bek. s 16, stk. 6

9 9 2.4 Vurdering af realkompetencer i forhold til uddannelsesmål EVA s undersøgelse viser, at over 30 % af respondenterne inden for AMU-området oplever, at det kan være vanskeligt at få deltagernes og virksomhedernes kompetenceudvikling koblet til det formelle uddannelsessystems RKV. I IKV i AMU kan en vurdering af en deltagers realkompetence udelukkende ske i forhold til centralt godkendte handlingsorienterede mål for arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en FKB. 9 Dette begrunder sig bl.a. i, at der er tale om individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne, og at formålet bl.a. er at give en formel anerkendelse af den enkelte deltagers realkompetencer. I praksis betyder det, at AMU-udbyderen inden vurderingen skal afdække hvilken eller hvilke arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag optaget i en FKB, der skal være mål og standard for vurderingen af en ansøgers realkompetencer ud fra en samlet beskrivelse af ansøgerens jobfunktion eller kompetenceprofil efter endt arbejdsmarkedsuddannelse. 10 For at understøtte institutionernes arbejde med at koble deltagernes og virksomhedernes behov for kompetenceudvikling til det formelle uddannelsessystems RKV, og for at vurderingen af den enkeltes realkompetencer kan få en bredere tilgang i form af et styrket job og beskæftigelsesperspektiv, opfordres uddannelsesinstitutionerne til, som nævnt i afsnit 2, at der tages udgangspunkt i FKBérne og/eller, at der laves IKV i forhold til strukturer af uddannelsesmål (læs mere herom i næste afsnit). Det bemærkes i øvrigt, at EVA s undersøgelse viser, at der er en tendens til, at udbydere med høj IKV aktivitet i mindre grad har vanskeligheder med at koble deltagernes og virksomhedernes kompetenceudvikling til det formelle uddannelsessystems RKV, hvilket kan indikere, at udfordringen bliver lettere at håndtere i takt med, at institutionerne opbygger et erfaringsgrundlag for at gennemføre IKV Vurdering af realkompetencer i forhold til flere mål på én gang I EVA s undersøgelse og i RKV-arbejdsgruppens rapport peges der på, at det opleves, at relevansen og anvendeligheden af IKV i AMU i for- 9 Se AMU-lovens 15, stk. 2, og 15 a, stk.1 10 Se ændrings-bek. s 16, stk. 5

10 10 hold til enkeltstående kurser af kortere varighed er begrænset, fordi IKV i forhold til korte kurser kan være mere tidskrævende end reel gennemførsel af kurset. Der peges på, at flere enkeltstående AMUuddannelsesbeviser og kompetencebeviser ikke opleves som anvendelig, når det der som oftest ønskes er en afklaring og vurdering i forhold til en konkret jobfunktion. Ministeriet for Børn og Undervisning opfordrer derfor AMU-udbyderne til i højere grad at gøre brug af mulighederne for at tilrettelægge og gennemføre IKV i forhold til strukturer af uddannelsesmål og / eller sammensatte uddannelsesforløb i AMU i form af flere mål på én gang. Strukturer i AMU er forløb eller pakker af arbejdsmarkedsuddannelser, enkeltfag, almene fag, on the job-training eller andre sammensatte forløb af to eller flere uddannelser / fag. Uddannelser i en struktur kan følges ad i samlede eller brudte forløb og kan lede hen i mod en bestemt jobfunktion. Strukturer kan også være med til at give et fingerpeg om, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser der anbefales til kompetenceudvikling inden for et givent job område og kan bidrage til at synliggøre arbejdsmarkedsuddannelsernes anvendelighed i forhold til sammensatte jobfunktioner og arbejdsopgaver. Der eksisterer allerede en række strukturer inden for de forskellige efteruddannelsesudvalgs jobområder. Centralt udviklede strukturer findes normalt på efteruddannelsesudvalgenes hjemmesider. På samme måde som uddannelsesstrukturer i AMU kan anvendes til at kvalificere efterspørgslen og til at synliggøre en bredere anvendelse af AMU, kan IKV i forhold til strukturer i AMU også være et nyttigt redskab til at understøtte en bredere tilgang og til at kvalificere efterspørgslen og anvendelsen af IKV i AMU. Ministeriet for Børn og Undervisning anbefaler derfor, at IKV i forhold til uddannelsesstrukturer i AMU i højere grad tænkes ind i uddannelsesinstitutionernes IKV-indsats, herunder i markedsføringen af IKV i AMU over for deltagere og virksomheder IKV i forhold til AMU-mål nr (PUTAU) Ministeriet for Børn og Undervisning har modtaget flere skriftlige henvendelser fra AMU-udbydere om brugen af IKV i forhold til AMU-mål nr Personlig udvikling til uddannelse og arbejde (PUTAU). Fælles for henvendelserne er, at der er usikkerhed omkring brugen af IKV i forhold til PUTAU, og dette gør, i kombination med at aktiviteten på målet er høj, at ministeriet finder det relevant at informere om og tydeliggøre de regler og rammer, der gælder for IKV i forhold til PUTAU. Der kan gennemføres en IKV i forhold til PUTAUs formål for deltagere, som ønsker at opnå et uddannelsesbevis for PUTAU eller et kompeten-

11 11 cebevis for dele af PUTAU. En IKV vil typisk have en varighed på under 5 dage. Et PUTAU forløb kan derimod ikke have en varighed på mindre end 5 dage. Der kan kun ske en individuel afkortning af forløbet for deltagere, som kan nå hele målet på kortere tid 11. Den afgørende forskel på en IKV i forhold til PUTAU og at deltage i et PUTAU forløb er, at der ved en IKV i forhold til PUTAU er tale om afprøvning og vurdering i forhold til den handlingsorienterede målbeskrivelse i PUTAU. Der foregår ikke undervisning ved en IKV i forhold til PUTAU. Kun ved deltagelse i et PUTAU forløb er der tale undervisning. Generelt gælder det, at meningen med en IKV ikke er, at der skal læres noget nyt men, at deltageren skal have et uddannelses- eller et kompetencebevis afhængig af om deltageren har kompetencer svarende til hele målet eller dele af målet. Ministeriet for Børn og Undervisning skal indskærpe, at regler og rammer for IKV i forhold til PUTAU overholdes med særlig henvisning til, at der er tale om en afprøvning og vurdering, der kan udløse et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis afhængig af om deltageren har kompetencer svarende til dele af og / eller hele målet. 2.5 Udstedelse af kompetence- og uddannelsesbeviser Et bærende princip for arbejdet med anerkendelse af realkompetencer er, at resultatet af en vurdering dokumenteres gennem udstedelse af beviser. EVA s undersøgelse peger på, at udbyderne kun i begrænset omfang udsteder kompetencebeviser og uddannelsesbeviser inden for AMU. Ministeriet for Børn og Undervisning finder derfor anledning til at indskærpe, at AMU-udbyderne skal udstede AMU-uddannelsesbeviser og/eller et AMUkompetencebevis til deltageren for deltagerens anerkendte kompetencer 12. Ministeriet for Børn og Undervisning skal her gøre opmærksom på, at der er udviklet et e-amu-kompetencebevis, der kan fungere både som kompetencebevis og som IKV-planlægningsværktøj i førfasen. Bevis med vejledning kan findes på Se FKB-bek 9 12 Se AMU-lovens 15 b, stk. 1 og stk. 2, og ændrings-bek. s 16, stk Se mere på linket ebevis.pdf

12 3. Kvalitetssikring 12 De gældende regler og rammer for realkompetencevurdering bygger på et grundlæggende princip om, at uddannelsernes kvalitet og niveau ikke må forringes ved anerkendelse af realkompetencer. EVA s undersøgelse viser, at det ikke er alle institutioner, der har beskrevet et system til at sikre kvaliteten af RKV. Inden for AMU er det under halvdelen af udbyderne, der har et system for kvalitetssikring. I RKV-arbejdsgruppens rapport fremhæves det, at det for udbredelsen og anvendelsen af RKV-ordningerne har afgørende betydning, at der sker en kontinuerlig styrkelse af kvaliteten af RKV-ordningerne, så de opleves som legitime, og at gennemførelsen tager udgangspunkt i troværdige, gennemskuelige og ensartede metoder. Der peges på et generelt behov for en styrket kompetenceudvikling af RKV nøglemedarbejdere samt et styrket tværinstitutionelt samarbejde om RKV-indsatsen. På baggrund af EVA s undersøgelse og anbefalingerne i RKVarbejdsgruppens rapport, vil Ministeriet for Børn og Undervisning i det følgende gøre AMU-udbyderne opmærksom på nogle udvalgte fokusområder i forhold til kvalitetssikringen af IKV-indsatsen, som bør styrkes samt indskærpe institutionernes ansvar i forhold til kvalitetssikring af IKV-programmet på de områder, hvor EVA s rapport peger, at der sker en manglende efterlevelse af de gældende regler for programmet. 3.1 Standarder og retningslinjer I EVA s undersøgelse og i RKV-arbejdsgruppens rapport fremhæves det, at det opleves som problematisk, at institutionernes praksis for RKV-ordningerne fungerer meget forskelligt fra institution til institution, og at der mangler standarder og retningslinjer for arbejdet med RKV. Ministeriet for Børn og Undervisning vil på den baggrund opfordre til, at uddannelsesinstitutionerne udvikler og anvender fælles standarder og retningslinjer for IKV. Der henvises til håndbogen om individuel kompetencevurdering i AMU (realkompetencevurdering inden for arbejdsmarkedsuddannelserne) som inspirationskilde til at udarbejde standarder og retningslinjer. De fleste efteruddannelsesudvalg har også lavet praktiske vejledninger på området, som fremgår af bilaget. Ministeriet vil med støtte fra den tværgående udviklingspulje (TUP-puljen) i 2012 være indstillet på at iværksætte forsøgs og udviklingsprojekter på området.

13 3.2 Organisering 13 I RKV-arbejdsgruppens rapport fremhæves det, at et styrket samarbejde imellem uddannelsesinstitutionerne om RKV-indsatsen vil kunne bidrage til at øge kvaliteten og udbredelsen af RKV-ordningerne. Det påpeges, at et styrket samarbejde kan bidrage til at sikre en bedre sammenhæng mellem RKV-ordningerne på tværs af institutioner og uddannelsesområder samt sikre, at der fokuseres mere bredt på paletten af uddannelsestilbud, når en borger henvender sig med et ønske om at få foretaget en RKV. Et styrket samarbejde kan desuden understøtte et styrket tværinstitutionelt fokus på kvalitetssikring og kompetenceudvikling i forhold til RKVindsatsen. Det fremhæves i øvrigt i RKV-arbejdsgruppens rapport, at et styrket samarbejde vil kunne bidrage til at sikre et mere tværgående og institutionsuafhængigt fokus i vejlednings- og rådgivningsindsatsen før en RKV, som kan skabe en platform for en bredere tilgang til afklaring, vejledning og rådgivning og løfte uddannelsesinstitutionernes fokus væk fra den enkelte institutions udbud af uddannelser til et bredere og mere helhedsorienteret perspektiv for den enkelte. Den generelle information og rådgivning om RKV-ordningerne i uddannelserne udføres af uddannelsesinstitutionerne i den såkaldte før-fase. Herudover spiller en række øvrige aktører en rolle i forhold til afklaring, vejledning og rådgivning i et bredere perspektiv, herunder fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, jobcentre, a-kasser, folkeoplysningen, evejledning m.fl.. I RKV- arbejdsgruppens rapport fremhæves det at et styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og de øvrige aktører på området kan understøtte, at der bygges bro imellem RKVordningerne og de eksisterende tilbud hos øvrige aktører og dermed skabe en bedre sammenhæng mellem den job og beskæftigelsesorienterede afklaring, vejledning og rådgivning og den uddannelsesorienterede afklaring, vejledning og rådgivning. På baggrund af ovenstående opfordrer Ministeriet for Børn og Undervisning uddannelsesinstitutionerne til at øge indsatsen for at styrke det tværinstitutionelle samarbejde om RKV indenfor og på tværs af VEUcentrene og i forhold til øvrige relevante aktører 3.3 Lærerkvalifikationer og kompetenceudvikling I EVA s undersøgelse og i RKV-arbejdsgruppens rapport peges der på, at der er behov for en styrket kompetenceudvikling og professionalisering i forhold til alle aspekter af RKV-arbejdet. Det gælder både i forhold til ledere, administrativt personale, vejledere, konsulenter og undervisere.

14 14 Når det drejer sig om lærerkvalifikationer i forhold til at gennemføre IKV i AMU, så stilles der de samme krav, som der generelt stilles til AMU-lærerne. 14 Det vil sige, at det er den godkendte udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser, der har ansvaret for at lærerne har de rette kvalifikationer, også i forhold til at gennemføre IKV i AMU. Ministeriet for Børn og Undervisning skal derfor indskærpe, at AMU-udbyderne har ansvar for at de personer, der gennemfører IKV i AMU har de rette kvalifikationer. Ministeriet opfordrer i den forbindelse til, at der bl.a. gøres brug af de gode erfaringer fra fx tidligere TUP-projekter. Det anbefales i øvrigt, at AMU-udbyderne i regi af VEU-centrene organiserer sig med henblik på etablering af IKV-netværk, øget vidensdeling, erfaringsudveksling og koordineret udvikling af procedurer, tilrettelæggelsesformer, hensigtsmæssige og pålidelige metoder osv. Det tidligere Undervisningsministerium har på forskellig vis gennem årene understøttet kvalificeringen af lærere mv., der arbejder med IKV i AMU. Både via et egentligt kursus i IKV i AMU (i 2010), og via TUP projekter, hvor lærere mv. har deltaget i udviklingsprojekter både med henblik på udvikling af modeller og metoder til IKV i AMU (i 2007), og ikke mindst via TUP-projekter med udvikling af nye uformelle lærerkvalificeringsformer som mål (i 2008). 15 Det bemærkes, at der inden for det formelle uddannelsessystem er oprettet et nyt diplomuddannelsesmodul Realkompetence, som giver mulighed for en professionalisering af kompetencerne hos de medarbejdere, der arbejder med anerkendelse af realkompetencer. Modulet udbydes første gang på Via University College i Århus i IKV i AMU for hold I RKV-rapporten peges der på, at det i forbindelse med IKV i AMU kan være vanskeligt at gennemføre den individuelle uddannelsesplan, der ofte er et resultat af en IKV i AMU, fordi det kan være vanskeligt at finde grobund for at oprette et fuldt hold med deltagere, der har brug for opkvalificering af de samme kompetencer. 14 Se ændrings-bek s 16, stk Se mere på materialeplatformen EMU: ng=p2p&sortering=metapubdato&up=1&hits=256

15 15 Ministeriet for Børn og Undervisning anbefaler i den forbindelse, at uddannelsesinstitutionerne benytter sig af muligheden for at afholde undervisningen i åbne værksteder. I åbne værksteder er der mulighed for at køre med løbende indtag og for, at flere deltagere kan undervises på forskellige niveauer på én gang. Derudover anbefales det, at uddannelsesinstitutionerne gennem øget samarbejde og øget koordinering af IKV-indsatsen på tværs af institutionerne arbejder aktivt for at løse problemstillingen, for eksempel ved at indsamle deltagere til ét hold fra flere forskellige institutioner. 3.5 Deltagerevalueringer EVA s undersøgelse viser, at kun cirka halvdelen af de adspurgte AMUudbydere inddrager deltagerne i evalueringer af deres gennemførte IKVforløb. Deltagerevalueringer er vigtige, fordi de kan bidrage til at forbedre og udvikle arbejdet med IKV i praksis, så kvaliteten løbende sikres. Ministeriet for Børn og Undervisning vil i den forbindelse indskærpe, at institutionerne har pligt til systematisk at foretage kvalitetssikring og udvikling af IKV med henblik på at sikre, at deltagerne får vurderet og anerkendt deres realkompetencer i overensstemmelse med formålet. 16 IKV i AMU er desuden omfattet af kravet om, at AMU-udbyderne repræsentativt og stikprøvevis skal tilrettelægge deltagerevalueringer Dokumentation for afgørelser EVA s undersøgelse viser, at lidt under halvdelen af de adspurgte AMUudbydere ikke anvender dokumentation for vurderingen af realkompetencer, der sikrer, at afgørelsen kan efterprøves. Ministeriet for Børn og Undervisning skal i den forbindelse indskærpe, at uddannelsesinstitutionerne har pligt til at anvende hensigtsmæssige metoder, der giver deltageren mulighed for at demonstrere og pålideligt at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer i forhold til målbeskrivelserne i den eller de relevante arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i FKB, som er målestok for deltagerens kompetencevurdering. 18 Det skal være gennemsigtigt, hvordan en institution foretager IKV i AMU. Hensigtsmæssige metoder og muligheden for pålideligt at få vurderet er afgørende for kvalitet og legitimitet af IKV i AMU. Det er afgø- 16 Se 16, stk.1 (ændrings-bek. 18, stk. 1, nr. 3). 17 Se ændrings-bek. s 18 stk Se ændrings-bek. s 16, stk. 7

16 16 rende, at en AMU-udbyder kan dokumentere, at en deltagers IKV i AMU har været hensigtsmæssig, troværdig og pålidelig. Både overfor IKV-deltageren, når udbyderen træffer afgørelse om anerkendelse og bevisudstedelse, i forbindelse med klager og i forbindelse med tilsyn. Ministeriet for Børn og Undervisning kan for eksempel som led i gennemførelse af tilsyn indhente oplysninger om bl.a. individuelle kompetencevurderinger, deltagerne, lærerne og institutionernes drift i øvrigt. 19 Her skal AMU-udbyderne kunne dokumentere ad hvilken vej anerkendelsen (eller manglen på anerkendelse) er opnået for den enkelte Oplysning om klagemulighed EVA s undersøgelse indikerer, at der er grund til at antage, at det ikke er alle IKV-deltagerne, der er blevet oplyst om deres klagemuligheder. Ministeriet for Børn og Undervisning skal derfor indskærpe over for AMUudbyderne, at alle deltagere skal oplyses om deres klagemuligheder. 21 Det er af afgørende betydning for IKV-deltagernes retssikkerhed, at de oplyses om deres klagemuligheder i forbindelse med IKV i AMU. En IKV-deltagers klage over en udbyders afgørelse / den faglige vurdering og anerkendelse af realkompetencer kan ikke indbringes for Ministeriet for Børn og Undervisning eller en anden administrativ myndighed. Hvis en deltager ikke er tilfreds med en afgørelse, har deltageren derimod mulighed for at bede udbyderen om en nærmere begrundelse for resultatet af den faglige vurdering og / eller eventuelt anmode om en revurdering, for eksempel hos en anden godkendt AMU-udbyder. Klager over retlige mangler kan indbringes for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, for eksempel hvis udbyderen ikke vil lade deltageren fremlægge dokumentation for / beskrivelser af sine realkompetencer eller ser bort herfra, eller hvis udbyderen tilsidesætter tidsrammen for IKV i AMU. 19 Se AMU-lovens Se Vejledning til uddannelsesinstitutioner, Undervisningsministeriet, 10. marts Se AMU-lovens generelle klagebestemmelse i 33 og FKB-bek. s 20

17 17 4. Regler for finansiering og deltagerbetaling af deltagernes IKV i AMU Ministeriet for Børn og Undervisning får løbende henvendelser om hvilke regler der gælder for beskæftigedes og særligt lediges deltagelse i IKV i AMU, hvorfor ministeriet gerne vil informere klart og tydeligt herom. Der gælder forskellige regler for tilskud til institutionerne, når det drejer sig om beskæftigede og lediges muligheder for at deltage i IKV i AMU. For de ledige er det betalingslovens regler 22, der gælder for finansieringen. For personer omfattet af betalingsloven, gælder det, at det er kommunens jobcenter, der betaler, ligesom det er kommunens jobcenter eller anden aktør, der tilmelder kursister ved at benytte en tilmeldingsblanket. For forsikrede ledige, som ønsker at bruge en del af deres 6 ugers selvvalgte uddannelse til at få foretaget en IKV, gælder det, at IKV i AMU er omfattet af reglerne om 6 ugers selvvalgt uddannelse 23. Det bemærkes, at reglerne for tilskuddet til lediges deltagelse i IKV er de samme i 1. og 2. ledighedsperiode. 4.1 Tilskud til Individuel Kompetencevurdering Tilskudsbestemmelserne og tællereglerne er fastsat i Undervisningsministeriets instruks til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (IEUinstruksen) 24. Instruksen angiver vilkår for beregning og udbetaling af tilskud fra Ministeriet for Børn og Undervisning samt øvrige myndighedskrav og procedurer i forbindelse med administrationen af tilskud. 4.2 Tælleregler Tællereglerne for individuel kompetencevurdering er de samme som ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. For Individuel kompetencevurdering tælles deltageren ved fremmøde. Fremmødet tæller for hele kursets varighed, jf. IEU-instruksens afsnit Se procedurer for kommunernes og andre aktørers betaling for uddannelse i henhold til betalingsloven 23 Se Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125741#b1 bilag 1 stk jf.

18 Deltagerbetaling IKV er altid gratis også selvom man har en videregående uddannelse jf. Ministeriets orienteringsbrev af 25. januar 2011 om ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse pr. 1. januar Kontaktoplysninger for mere information For yderligere information kan der rettes henvendelse til: Fuldmægtig Benedikte Maul Andersen, eller direkte telefon: vedrørende spørgsmål om IKV i AMU. Chefkonsulent Jacob Holbæk Kjeldsen eller direkte telefon: vedrørende spørgsmål omkring Betalingsloven. Chefkonsulent John Andreassen eller direkte telefon: vedrørende spørgsmål omkring IEU-instruksen. Med venlig hilsen Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef, Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser

19 5. Bilag: 19 Ministeriet gør hermed opmærksom på de gældende regler og rammer for IKV i AMU, som skal udmøntes i en kvalitetssikret praksis. 5.1 Regler for individuel kompetencevurdering i AMU IKV i AMU reguleres bl.a. af: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., LBK nr. 381 af 26/03/2010 med senere ændringer (i brevet benævnt AMU-loven). https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser, BEK. nr. 802 af 22/09/2003 med senere ændringer (i brevet benævnt FKB-bek.) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=24220 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser, BEK nr. 806 af 29/06/2007 (i brevet benævnt som ændrings-bek.). https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25411 Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v., BEK nr af 27/12/2009 med senere ændringer (i brevet benævnt som ÅU-bek.). https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Regler for finansiering og deltagerbetaling af deltagernes IKV i AMU Se procedurer for kommunernes og andre aktørers betaling for uddannelse i henhold til betalingsloven Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25358 Undervisningsministeriets instruks til institutioner for erhvervsrettede uddannelser, som angiver vilkår for beregning og udbetaling af tilskud fra

20 Ministeriet for Børn og Undervisning samt øvrige myndighedskrav og procedurer i forbindelse med administrationen af tilskud. 20 Ministeriets orienteringsbrev af 25. januar 2011 om Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelser pr. 1. januar Liste over yderligere materialer, der kan understøtte AMU-udbydernes arbejde med IKV i AMU Ministeriet har siden indførelsen af programmet IKV i AMU pr. 1. august 2007 taget initiativ til udviklingen og udgivelsen af forskellige materialer vedrørende IKV i AMU, herunder også i samarbejde med efteruddannelsesudvalgene. Hensigten med disse materialer er at understøtte AMU-udbydernes IKV-praksis gennem uddybninger, præciseringer og vejledninger. En liste over de væsentligste materialer fremgår her: Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering inden for arbejdsmarkedsuddannelserne, Undervisningsministeriets håndbogsserie nr Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse en håndbog, Undervisningsministeriets håndbogsserie nr RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer DK/Content/News/Udd/Voksne/2012/Jan/~/media/UVM/Filer/U dd/voksne/pdf12/120126%20rkv%20arbejdsgruppen%20anerkend else%20af%20realkompetencer.ashx 5.4 Praktiske vejledninger målrettet uddannelsesområderne i AMU: Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Metalindustriens uddannelsesområde, Industriens Uddannelser, Metalindustriens uddannelsesudvalg V_Metalindustrien.ashx Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Industriens uddannelsesområde, Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 2008

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer Ministeriet for Børn og Undervisning, Uddannelsesstyrelsen RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Rådet for de grundlæggende

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

- Kvalitet, status og initiativer

- Kvalitet, status og initiativer Realkompetence i NVR - Kvalitet, status og initiativer DFS s forum for kompetencer/realkompetence Den 24. januar 2012 Ulla Nistrup NVR, Nationalt Videncenter for Realkompetence www.nvr.nu Program Kvalitet

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V København, den 27.august 2010 Danish Adult

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Faser i IKV i AMU Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Før-fase: Generel information og rådgivning Før-fasen: Generel information

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013

Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013 Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013 Mere og bedre voksen- og efteruddannelse hvordan? Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) afholder i samarbejde med Undervisningsministeriet

Læs mere

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-59-7

Læs mere

Fælles Tværgående Dag

Fælles Tværgående Dag VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet Fælles Tværgående Dag VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force Fælles Tværgående dag 10. september 2014 Tidsrum Indhold Hvem

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Udbytte af anerkendelse : - Adgang - Individuel tilrettelæggelse og afkortning af uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU Træets uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Januar 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391 Til alle godkendte AMU-udbydere Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Anerkendelse af realkompetencer 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Realkompetencevurdering Realkompetence: En persons samlede kvalifikationer, viden og færdigheder, uanset hvor og hvordan

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 308 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål BJ

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Status, trends og udfordringer på VEU-området

Status, trends og udfordringer på VEU-området Status, trends og udfordringer på VEU-området Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Undervisningsministeriet VEU-konference Danske Erhvervsskoler 26-2-2015 Side 1 Dagsorden 1. Pejlemærker for VEU-indsatsen 2.

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Grundlag for arbejdsmarkedsuddannelsen

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Ministeriet for Børn og Undervisning Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Maj 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Jævnfør udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden 2014-2015 skal

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU December 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser I medfør af 2, stk. 5, 6, stk. 2, 10, stk. 6, 10 a, stk. 2, 3, 4 og 5, 11 stk. 4, 12, 13, 14, stk. 3, 14 a, stk. 4, 15, stk. 6, 15 a, stk. 4, 15 c, 16, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg. 22. marts 2010 Sags nr.: F.

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg. 22. marts 2010 Sags nr.: F. Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Metalindustriens uddannelsesområde Metalindustriens uddannelsesudvalg 2008 Metalindustriens uddannelsesudvalg 1.

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland

Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland 1 Om konceptet Dette koncept er udarbejdet i relation til VEU-centrenes udviklingskontrakt

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Projektbeskrivelse. Rammer for voksenvejledning

Projektbeskrivelse. Rammer for voksenvejledning Projektbeskrivelse Rammer for voksenvejledning 1. Indledning Det danske system for voksen- og efteruddannelse er komplekst med mange forskelligartede undervisningstilbud, uddannelser og kursustyper samt

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 11. januar 2013 Sags nr.: L.391

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 11. januar 2013 Sags nr.: L.391 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Hvorfor skal vi satse på realkompetence?

Hvorfor skal vi satse på realkompetence? Hvorfor skal vi satse på realkompetence? Første gang jeg stødte på realkompetenceproblematikken var faktisk før, man havde fundet ud af, at der er noget, der hedder realkompetence. I 70 erne i sidste århundrede

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REALKOMPETENCER. Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer

REALKOMPETENCER. Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer REALKOMPETENCER Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer Indholdsfortegnelse 5 Forord 7 Hvad er realkompetencer? 8 Realkompetencer et bredt

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udfordringer til voksen- og efteruddannelserne

Udfordringer til voksen- og efteruddannelserne Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs 23. oktober, 2007, Den sorte Diamant Udfordringer til voksen- og efteruddannelserne Kjeld Møller Pedersen Formand for REVE Rigtigt! MEN: realkompetence

Læs mere