Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg"

Transkript

1 Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen bag Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg består af:... 2 Udvalgets arbejdsopgaver... 3 Organisering... 3 Arbejdsbeskrivelse for styregruppen - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg (DNF Aalborg) Afholdelse af: Årsmøde, Styregruppemøder, Arbejdsgruppemøder Indkaldelse til møder (Styregruppe)møderne ledelse og beslutningsdygtighed Referat Ledelse Dansk Naturvidenskabsfestival i Aalborg Styregruppen behandler og træffer afgørelser Orientering til de bagvedliggende organisationer Årsberetning Revision og revisionsprotokol Åbenhed... 6 Side 1 af 6

2 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg udspringer af Dansk Naturvidenskabsfestival, der er en landsdækkende festival, der hvert år i uge 39, sætter fokus på naturvidenskab, teknik og sundhed. Formålet er at vække og styrke børn og unges interesse inden for natur, teknik og sundhed, så flere derved får lyst til at vælge uddannelse og erhverv inden for de nævnte naturvidenskabelige områder. For overblik og nærmere forklaring i forhold til den landsdækkende festival og den større organisation bag, klik ind på Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg I 2008 startede der et unikt samarbejde (DNF Aalborg) i region Nordjylland blandt en lang række forskellige institutioner. Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Med naturvidenskabsfestivalen i Aalborg ønsker vi at vække og styrke de nordjyske unges interesse indenfor natur, teknik og sundhed, så flere unge derved får lyst til at vælge uddannelse og erhverv indenfor de nævnte naturvidenskabelige områder. Styregruppen bag Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg består af: Undervisere, ledere og medarbejdere fra Aalborg Universitet, University College Nordjylland, Aalborghus Gymnasium, Aalborg Tekniske Gymnasium, Aalborg Kommunes Skoletjeneste, Aalborg Zoo og NTS-Centret i Nordjylland, Side 2 af 6

3 Udvalgets arbejdsopgaver På baggrund af et årsmøde i januar konsolideres styregruppens medlemmer for det komne arbejdsår. Der udarbejdes endelig kalender med arbejdsgrupper og arbejdsopgaver for årets Naturvidenskabsfestival i Aalborg, der fremsendes til alle repræsentanter til orientering. Udvalgets arbejdsopgaver er som følger: Markedsføring - mod gymnasier - mod skoler, frie grundskoler, privat- og specialskoler. - mod Aalborg Skoler (56 skoler, 30 som gæster) - Visuel identitet: Logo; mail signatur, skilte, brochurer, hjemmeside - Pressemeddelelse/Lokalaviser Folder/ program Lærer-telt/Vip-område Transport Evaluering Hjemmeside Strategi Sekretariat Fonde og sponsorater Årsberetning Organisering Styregruppen for Naturvidenskabsfestivalen NVF Aalborg er en løs organisation uden en stærk top-down styring og formelt hierarki. Vi arbejder projektorienteret og innovativt. Side 3 af 6

4 Arbejdsbeskrivelse for styregruppen - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg (DNF Aalborg) 1. Afholdelse af: Årsmøde, Styregruppemøder, Arbejdsgruppemøder Umiddelbart efter afholdelse af årsmøde (i januar, hvorunder der evt. er sket ændringer i styregruppens sammensætning, samt uddelegering af arbejdsområder og sammensat forskellige arbejdsudvalg, begynder efterfølgende afholdelsen af møder i de arbejdsudvalg, der tager fat på planlægningen af det indeværende års naturvidenskabsfestival). Det pågældende års styregruppemedlemmer føres til referat og påføres DNF Aalborgs hjemmeside, Styregruppens medlemmer afholder herefter møder i de enkelte arbejdsudvalg og samlet i styregruppen DNF Aalborg frem mod årets afvikling af Naturvidenskabsfestivalen i Aalborg Zoo. Der indkaldes til møder via mail. Mødeafholder, fungerer som mødeleder (formand) og næstkommende mødeafholder, er referent. Mødeleder udsender dagsorden. Referent sender efterfølgende referat af mødet. Kontaktpersoner for de enkelte institutioner modtager referat fra styregruppemøder, ligeledes når repræsentanten ikke har deltaget i det konkrete møde. På baggrund af mødet i januar udarbejdes endelig arbejdskalender for årets Naturvidenskabsfestival i Aalborg, der fremsendes til alle styregruppens repræsentanter til orientering. Såfremt det i forbindelse med naturvidenskabsfestivalen, findes relevant at inddrage andre parter f.eks. interesseorganisationer gøres dette ad hoc. Tilsvarende kan ekspertise inddrages ad hoc i arbejdet. Arbejdsudvalget for markedsføring koordinerer kontakt med pressen vedrørende spørgsmål, kampagner samt information. 2. Indkaldelse til møder Fællesmøder med styregruppen fastsættes på årsmødet. For hvert arbejdsudvalg vælges en tovholder, som indkalder til møder via mail. Med indkaldelser skal fremsendes dagsordenen for mødet samt et eksemplar af det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige skriftlige materiale. Med indkaldelsen skal endvidere i videst muligt omfang gives medlemmerne oplysning om baggrunden for de til behandling foreliggende emner. Side 4 af 6

5 3. (Styregruppe)møderne ledelse og beslutningsdygtighed. Møderne ledes af formanden (mødeleder). Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne (2.), er styregruppen beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Styregruppens medlemmer og andre tilstedeværende har pligt til straks at underrette styregruppen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet. De af styregruppen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (mødeleders) stemme udslagsgivende. 4. Referat Næste mødeafholder tager referat af de forhandlinger og beslutninger, som styregruppen beslutter. Af referat skal fremgå: 1. Hvem der har ledet mødet. 2. Hvem der har deltaget i mødet. 3. Dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført referatet. Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige styregruppens medlemmer snarest muligt - og senest 8 dage efter mødets afholdelse. Referatet godkendes på komne styregruppemøde. Samtlige tilstedeværende medlemmer skal godkende referatet og dermed bekræfte deres godkendelse heraf. Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, skal i referatet anføre, at de har gjort sig bekendt med indholdet af referatet. 4. Referatet arkiveres efterfølgende. 5. Ledelse Dansk Naturvidenskabsfestival i Aalborg Styregruppen forestår ledelsen af DNF i Aalborg. Styregruppen skal fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for gennemførelse og skal føre tilsyn med, at ledelsen foregår på forsvarlig måde i overensstemmelse hermed. De enkelte medlemmer af styregruppen kan fordre sig meddelt alle til opfyldelse af deres opgaver fornødne oplysninger, herunder foretage eftersyn af DNFs referater og konstatering af aktivernes tilstedeværelse. Arbejdsgruppen er selvsupplerende Styregruppen består i udgangspunkt af 10 medlemmer, de deltagende institutioner vælger selv deres repræsentant (er). Hvis styregruppen skal indskrænkes elle udvides besluttes dette af styregruppen. 6. Styregruppen behandler og træffer afgørelser Styregruppen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter DNF i Aalborgs forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Det påhviler herunder navnlig styregruppen at behandle alle ekstraordinære investeringer, optagelse af nye aktivitetsområder m.m. Side 5 af 6

6 Ønsker om aftaler, som DNF Aalborg indgår med kunder/samarbejdspartnere/sponsorer, skal i alle tilfælde aftales/drøftes med styregruppens medlemmer, eller behandles på et forudgående møde eller fremsendes til godkendelse hos styregruppens repræsentanter, inden denne indgås med kunder/samarbejdspartnere/sponsorer. 7. Orientering til de bagvedliggende organisationer Efter hvert styregruppemøde aflægges redegørelse til respektive bagland og organisationer. 8. Årsberetning Forelægger herudover besøgstal for DNF Aalborg, regnskaber og budgetter. Udkast til årsberetning udarbejdes af valgte medlemmer af gruppen. Årsberetningen behandles herefter af styregruppen DNF Aalborg på et styregruppemødemøde, hvorunder det sikres, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning. Styregruppen godkender under dette møde årsberetningen og træffer beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det foreliggende årsregnskab. 9. Revision og revisionsprotokol Revisionen (valgt medlem af styregruppen DNF Aalborg) er berettiget og forpligtet til at deltage i det styregruppemøde, i hvilket årsregnskabet behandles og skal herunder blandt andet udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetning efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af DNF i Aalborgs økonomiske forhold. Boet tilhører DNF Aalborg indtil afvikling 10. Åbenhed Styregruppens medlemmer har kun tavshedspligt såfremt dette ønskes /aftales, da åbenhed er et vigtigt princip, som man i styregruppen arbejder efter. Såfremt et medlem fratræder, skal vedkommende straks til en repræsentant for styregruppen DNF Aalborg tilbagelevere alt fortroligt materiale, han/hun måtte være i besiddelse af samt eventuelle genparter heraf. -oo0oo- På vegne af styregruppen DNF i Aalborg Rikke Kruse Nielsen Morten Smetana Jens Bak Rasmussen Sidst redigeret: jbr Side 6 af 6

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere