Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18"

Transkript

1 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag Fredericia Erhvervsforening skal hermed udtrykke sin anerkendelse af høringsprocessen omkring Budgetforslag , som er annonceret til endelig vedtagelse på rammeniveau den 6. oktober Bestyrelsen har besluttet følgende høringssvar for foreningens vedkommende, idet vi nedenfor citerer fra forslaget (kursiveret) og kommenterer under hvert citat: Der bliver ikke tale om skattestigninger eller skattelettelser. Hverken på indkomstskat, grundskyld eller erhvervsskatter. Kommentar: Foreningen ser gerne, den nedtrapning af dækningsafgiften, der påbegyndtes i forrige byrådsperiode, fortsat til mindst samme niveau, som det nabokommunerne over tid lander på. På sigt ønsker foreningen, at dækningsafgiften bortfalder. Vi gør opmærksom på, at Middelfart Kommune agter at sænke dækningsafgiften til 2,15 0/00. Der er flere grunde til, at kommunens økonomi er presset. Kommunen oplever faldende skatteindtægter som følge af for stor fraflytning samt manglende tilflytning. Derfor har det været afgørende for byrådet at skabe et solidt økonomisk fundament, der giver os mulighed for at investere i og udvikle Fredericia til en attraktiv bosætningskommune. I de kommende år ønsker vi at få vendt udviklingen, øget skattegrundlaget og udviklet velfærden. En anden grund er, at kommunen har store lån, der betyder store årlige afdrag og renteposter. I de næste fire år afdrager kommunen tæt på 300 mio. kr. Kommentar: Foreningen tilslutter sig, at befolkningsudviklingen og dermed skattegrundlaget er den afgørende faktor i den pressede kommunale økonomi. Vi pegede allerede i forbindelse med udformningen af ny erhvervspolitik i forrige byrådsperiode på, at det er en central opgave at øge bosætningen væsentligt. Der blev i den sammenhæng opsat kvantitative mål, som ydermere er øget i Kommuneplan Foreningen betragter det som afgørende, at arbejdet den varslede bosætningsstrategi fremmes så hurtigt som muligt. Foreningen har via Fokusgruppen for Byudvikling - påpeget, at denne hænger tæt sammen med en strategi for udvikling af Midtby og FredericiaC. Nu er man startet i et hjørne af problematikken med strategiudvikling for detailhandelen. Det bifalder foreningen og deltager heri, men det er ikke

2 tilstrækkeligt, og det foregår ikke hurtigt nok. Sammenligningsvis oplever Vejle en betydelig årlig tilflytning også af unge -. Vejle har ikke de samme behov for massive budgetreduktioner, som dem Fredericia oplever. Foreningen har ligeledes via Fokusgruppen for Byudvikling - i forrige byrådsperiode peget på, at de store afdrag og renter på en gæld i milliardstørrelsen p.t. udgør en forhindring for investering i anden udvikling, herunder erhvervsudvikling, og opfordret til en systematisk og øget indsats for salg af erhvervsjord i DanmarkC og en hurtigere udvikling af FredericiaC. Foreningen noterer sig en vis positiv udvikling på begge områder. Byrådet vil styrke den eksterne kommunikation og markedsføring af kommunen. Kommentar: Foreningen har noteret sig via DI s årlige undersøgelse 2014 af Lokalt Erhvevsklima 1, at Fredericia Kommunes kommunikation med erhvervslivet opleves som mangelfuld af det lokale erhvervsliv. Foreningen påpeger, at dette hensyn bør indgå i tilrettelæggelsen af den eksterne kommunikation og markedsføring af kommunen. Byrådet vil satse massivt på bosætning, erhverv og tiltrækning af uddannelsesinstitutioner. Til denne indsats afsættes en permanent strategisk pulje på 5 mio. kr. årligt, således at kommunen fastholder og tiltrækker flere borgere og virksomheder. Kommentar: Foreningen skal hermed udtrykke sin tilfredshed over, at Byrådet nu tager skridt til en permanent pulje af den nævnte karakter. Foreningen fremførte dette behov allerede i forbindelse med udformningen af ny erhvervspolitik i forrige byrådsperiode. Foreningen ser gerne puljen øget hen over overslagsårene. I denne konkrete anledning vedlægger foreningen i forventet samarbejde med de øvrige erhvervsforeninger et forslag til tilrettelæggelsen af samarbejdet om erhvervsudvikling i overslagsårene. I dette forslag forholder vi os til ansvaret for generel, opsøgende virksomhedskontakt og fælles erhvervsudviklingsprojekter. Den valgte model bygger på tæt kontakt med og inspiration fra Erhvervsråd Herning, Ikast & Brande samt Esbjerg Erhvervsudvikling. Foreningen har samarbejdet med EKU i denne undersøgende sammenhæng, men det er ikke lykkedes at få lejlighed til at præsentere forslaget i en uformel sammenhæng. Byrådet har valgt at finde den absolut største reduktion på kommunens ledelse og administration. Nøgletallene viser, at Fredericias udgifter her ligger over landsgennemsnittet. Byrådet vil reducere det årlige udgiftsniveau på Økonomiudvalgets konto med 25 mio. kr. Konsekvensen bliver en organisationsændring med færre ledere og administrativt personale. Kommentar: Dette tiltag er nærmest business-as-usual i det private forretningsliv. Foreningen noterer sig, at serviceområderne i det store og hele effektiviseres, friholdes eller endog på visse områder styrkes. 1 Mere herom afslutningsvis.

3 Byrådet udmelder kommunen af Green Network, da kommunen ikke længere er involveret i arbejdet, og virksomhederne ikke er afhængige af kommunens deltagelse. Kommentar: Foreningen har et strategisk partnerskab med Green Network, da dette netværk fagligt set dækker emneområder, som vi ikke selv har fuld kompetence til. Foreningen medvirkede i forrige byrådsperiode væsentligt til at Fredericia Kommune opretholdt medlemsskabet af Green Network, som Kommunen i sin tid selv var med til at stifte. I den sammenhæng påpegede en del større og mellemstore virksomheder, at de ud over fordelene ved deres eget medlemskab også så fordele ved, at Fredericia Kommune forblev medlem i medfør af Kommunens politikker på energi-, miljø-, klima- og CSR-områderne. Foreningen skal derfor anbefale, at man inden endelig beslutning om udmeldelse igen hører kredsen af Green Networks medlemsvirksomheder og andre interesserede i Fredericia. Byrådet ønsker, at Fredericia Kommune skal være CO2 neutral i Midlerne anvendes til øget miljømæssig bæredygtighed i driften af den kommunale virksomhed, f.eks. tiltag til reduktion af CO2-emmisionen fra transport, opvarmning mv. Der afsættes årligt 0,250 mio. kr. Kommentar: Foreningen antager, at der kunne være en sammenhæng mellem den foreslåede udmeldelse af Green Network og styrkelsen af den lokale bæredygtighedsindsats. Foreningen hilser denne (beskedne) satsning velkommen. Foreningen medvirker via sin Fokusgruppe for energi, miljø og klima gerne hertil, og har allerede givet tilsagn om at medvirke til udformning af den strategiske energiplan for Fredericia kommune (med lille k). Foreningen antager dog, at i budgetforslaget omtalte satsning alene gælder Fredericia Kommune (med stort K og som koncern ). Byrådet vil sikre borgere og erhvervsliv bedre og hurtigere byggesagsbehandling. I 2015 skal der gøres en ekstraordinær indsats på dette område. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. til dette formål. Byrådet vil sikre borger og erhvervsliv bedre og hurtigere byggesagsbehandling. I 2015 skal der gøres en ekstraordinær indsats på dette område. Der afsættes en pulje i 2015 på 1,500 mio. kr. Kommentar: Foreningen skal udtrykke sin tilfredshed med denne ekstrabevilling. Siden opprioriteringen i 2013 på dette område, er det foreningens indtryk, at serviceniveauet er forbedret og behandlingstiderne betragteligt reduceret, når det gælder veldokumenterede standardekspeditioner. Når Fredericia Kommune i erhvervsklimaundersøgelserne alligevel ikke slår mere positivt ud, kunne det skyldes, at forbedringen ikke er oplevet af alle ansøgende virksomheder. Projekt Ren By har været en succes, og indsatsen for at gøre Fredericia ren og attraktiv har høj prioriteret. Derfor afsætter byrådet yderligere en pulje på 1 mio. kr. til Ren By version 2.0. Beløbet skal sikre en endnu renere by og forskønnelse af indfaldsvejene. Indsatsen bliver tænkt som et led i den aktive arbejdsmarkedspolitik i kommunen. Kommentar: Foreningen ønsker især en prioritering af forskønnelse af indfaldsvejene. Til det formål er det ikke nok med en renholdelsesindsats. Der må investeringer til. Foreningen bedre

4 via sin Fokusgruppe for Transport og Logistik især peget på strækningen fra motorvejens afkørsel 59, via Snoghøj Landevej/Strandvejen og ind i byen. Fokusgruppen har også peget på behovet for at investere i Intelligent TrafikStyring (ITS) på strækningen. Bemærkninger i øvrigt: Foreningen finder ikke i budgetforslaget, at konkurrenceudsættelse og udlicitering af kommunale driftsopgaver indgår som grundlag for forbedring af Fredericia Kommunes økonomi. Det er skuffende i betragtning, af at dette redskab ordentligt tilrettelagt kan medføre besparelser og bedre professionel service, baseret på nyeste teknologi og metoder. Foreningen er bekendt med, at der også er eksempler på det modsatte, når udbudsgrundlaget ikke er velbeskrevet. Foreningen følger tæt med i de årlige, landsdækkende erhvervsklimaundersøgelser, som lanceres af Dansk Byggeri og Dansk Industri. De har i løbet af en kort årrække medvirket til at skabe erhvervspolitiske dagsordner i mange danske kommuner. Fredericias lave placering og de pludselige spring i brugertilfredshedsmålingerne er et problem lokalt og ud mod verden. Vi er opmærksomme på undersøgelsernes metodiske forskelligheder og svagheder, men de nyder stor mediemæssig bevågenhed nationalt og lokalt. Bevægelserne og formidlingen af dem er ødelæggende for Kommunens og lokalsamfundets image og tiltrækningskraft. Foreningen tillader sig at citere muligheder for forbedring: Dansk Industri: Sagsbehandling Fredericia placerer sig i bunden blandt kommunerne i kategorien kommunal sagsbehandling. Her er kommunen faldet på samtlige parametre. Langsom og ufleksibel sagsbehandling påfører virksomhederne unødvendigt høje administrationsomkostninger. Dialog med kommunen Fredericia har fortsat en udfordring i at skabe bedre dialog med erhvervslivet. Det gælder både på politisk niveau omkring den langsigtede erhvervsudvikling, men også på forvaltningsniveau om den løbende sagsbehandling. Brug af private leverandører I Fredericia er der fortsat et stort potentiale ved et større brug af konkurrenceudsættelse. Dansk Byggeri: Her kan foreningen ikke finde konkrete anbefalinger. Der henvises til tik/kommunalperformance/erhvervsindeks/2014/607.pdf. Konklusion: Foreningen stiller sig gerne til rådighed i samarbejde med de øvrige erhvervsforeninger for samarbejdet om tilrettelæggelsen af erhvervsudvikling i fremtiden i Fredericia. Vi vil tage udgangspunkt i vedlagte ideoplæg.

5 Med venlig hilsen Michael Sønderskov Formand (FE) Michael Kristensen Næstformand (FE) Formand (FHF)

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere