Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked"

Transkript

1 Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Analyse af branche- og funktionsglidning på laboratorietandteknikernes arbejdsmarked med fokus på uddannelsesmæssige konsekvenser November 2014

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Indledning Resume Tendenser i branchen Tendens 1. Cad/cam i fortsat vækst Tendens 2. 3D-print skaber nye muligheder Tendens 3. Globalisering af markedet Tendens 4. Stigende kompleksitet i arbejdsopgaverne Fremtidens arbejdsfunktioner Digital opgaveløsning Salg, markedsføring og kundekontakt Rådgivning af tandlæger Administrative arbejdsfunktioner Fremtidens kompetencekrav Kompetencekrav til den digitale opgaveløsning Kompetencekrav til salg, markedsføring og kundekontakt Kompetencekrav til rådgivning af tandlæger Kompetencekrav til administration Konsekvenser for kompetenceudvikling og uddannelse Erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker Efteruddannelse på amu Opmærksomhedspunkter Datagrundlag

3 2. Indledning Uddannelsesudvalget for Tandteknik har bedt New Insight foretage en analyse af laboratorietandteknikernes arbejdsmarked. Analysen skal belyse udviklingstræk i dentallaboratoriebranchen og de heraf afledte krav til arbejdsfunktioner og kompetencer blandt erhvervsuddannede laboratorietandteknikere. Branchen er i dag del af en international forsynings- og værdikæde, og de danske virksomheder er udfordret af øget global konkurrence, idet udenlandske virksomheder indtager en stadig større del af det danske marked. Stigende priskonkurrence er således en af de helt afgørende ydre påvirkninger af branchen. Markedet for dentale produkter er desuden underlagt stigende global arbejdsdeling, der gør, at produktion og tilpasning foregår på tværs af landegrænser og kontinenter. Udfordringerne for de danske dentallaboratorier er markante, og der er usikkerhed, om laboratorierne for dentale ydelser er i stand til at opretholde deres markedsandel på det danske marked. Analysen har til formål at vurdere de kompetence- og uddannelsesmæssige konsekvenser af de ydre påvirkninger for de danske dentallaboratorier. Analysen tager afsæt i en række forskellige datakilder, der sikrer en robust baggrund for analysens konklusioner på området. Følgende datakilder indgår i projektet. International litteratur Brancherapporter Kvalitative ekspertinterview E-survey til ledere af dentallaboratorier. Surveyen har været udsendt til 75 virksomheder, der er medlem af Danske Dental Laboratorier. 36 har besvaret surveyen, hvilket giver en svarprocent på 48 procent Kvalitative interview med blandt andre tandlæger og repræsentanter fra lønmodtager- og arbejdsgiversiden 3

4 3. Resume Denne analyse viser, at laboratorietandteknikerne også i fremtiden står overfor en række kompetencemæssige udfordringer, der er tæt knyttet til den teknologiske udvikling i branchen for tandteknik. Udfordringerne for de danske dentallaboratorier kan sammenfattes i fire tendenser, der på forskellig vis påvirker dentallaboratoriernes udvikling og de kompetencer, der skal være til stede, for at virksomhederne kan være konkurrencedygtige i et stadig mere globalt marked for tandtekniske produkter. De fire tendenser er: Cad/cam i fortsat vækst 3D-print skaber nye muligheder Globalisering af markedet Stigende kompleksitet i arbejdsopgaverne Der er i øjeblikket intet tegn på et fald i andelen af arbejde, der importeres/eksporteres, og det er forventningen, at internationaliseringen af branchen øges. De danske dentallaboratorier er under et markant pres, og der er behov for nye, succesfulde strategier, hvis omsætningen i markedet skal opretholdes. Dentallaboratorierne fremhæver selv, at en mulig strategi er markedsføring af arbejde made in Denmark, der skal levere danske premiumløsninger og garanti for kvalitet i alt fra materiale til den afsluttende tilretning. Der er ikke dokumenteret nogen efterspørgsel i denne retning fra patienter eller tandlæger, men det kan være en mulig strategi målrettet kvalitetsbevidste og ressourcestærke patienter. Strategien kræver en målrettet satsning på at sikre de rette kompetencer hos laboratorietandteknikerne. En anden strategi handler om, at de danske dentallaboratorier satser på nærhed til markedet og en tæt relation til tandlægen. Den tætte relation til tandlægen kan sikre både kvalitet og fleksibilitet i opgaveløsningen. Lederne af dentallaboratorierne vurderer dog, at disse strategier næppe kan dække markedet for de danske dentallaboratorier. Tendenserne betyder, at der i fremtiden vil være mindre fokus på den analoge opgaveløsning. I stedet vil der blive flere opgaver, der vedrører: 4

5 Digital opgaveløsning Salg og markedsføring Rådgivning af tandlæger Administrative funktioner Det skal dog understreges, at de analoge opgaver fortsat vil udgøre en markant del af den samlede opgaveportefølje for laboratorietandteknikerne, og der vil fortsat være behov for laboratorietandteknikere med stærke tekniske, analoge kompetencer. Hvis made in Denmark-strategien skal lykkes, er danske dentallaboratorier nødt til at satse entydigt på kvalitet. Hvis branchen skal i mål med strategien, kræver det, at de rette kompetencer er til stede blandt medarbejderne i branchen, og det kræver, at der sker en professionalisering af blandt andet salgs- og markedsføringsindsatsen og sikring af, at de danske produkter har en tilstrækkelig høj kvalitet. I fremtiden kan laboratorietandteknikerne spille en central rolle i bestræbelserne på at sikre konkurrencedygtige danske dentallaboratorier. Det er dog værd at være opmærksom på, at de øvrige uddannelser indenfor området også kan være vigtige brikker i dækningen af fremtidens kompetencebehov. Det gælder for eksempel tandklinikassistenter, der kan deltage i både administrations- og salgsprocesser, og de kliniske tandteknikere, der med stort teknisk kendskab kan bidrage til kvaliteten i de produkter, der sendes på markedet. Analysen viser, at uddannelsesaktiviteten på erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker er lav og faldende gennem de seneste 5-10 år. Desuden gennemfører næsten alle den praktiske del af erhvervsuddannelsen som skolepraktik, hvilket ifølge flere ressourcepersoner har en negativ påvirkning på det faglige niveau blandt de færdiguddannede elever. Flere ressourcepersoner har fremhævet, at erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker har stort teknisk fællesskab med en række øvrige uddannelser, der også anvender cad/cam, for eksempel erhvervsuddannelserne til guldsmed og industrioperatør. Det er derfor en mulighed, at branchen i fremtiden kan forsynes med kompetencer fra elever fra disse uddannelser, hvis de tandtekniske aspeker indgår som specialefag/specialisering, der også har fokus på produktion gennem digital formgivning. Analysen viser, at den offentlige efteruddannelse i amu kun i et vist omfang er i stand til at tilfredsstille virksomhedernes behov for kompetenceudvikling. Dette er afspejlet i en meget lav amu-aktivitet, der ifølge dentallaboratorierne skyldes en kombination af manglende kvalitet og fleksibilitet. Der sig et billede af, at intern oplæring og efteruddannelse i privat regi i højere grad end efteruddannelse i amu 5

6 vil være dentallaboratoriernes foretrukne vej til kompetenceudvikling. Der er dog grund til at antage, at amu fortsat kan spille en rolle for virksomhedernes dækning af kompetencebehov, såfremt udbuddet og kvaliteten matcher virksomhedernes efterspørgsel. Det kan fx være ved at synliggøre muligheder for kurser inden for salg, markedsføring, administration og ledelse, der udgør nogle af de fremtidige arbejdsfunktioner for laboratorietandteknikerne. Desuden vil der fortsat være behov for at sikre relevante kurser, der understøtter udviklingen af kompetencer til digital opgaveløsning. Tabellen nedenfor opsummerer de centrale arbejdsfunktioner og kompetencekrav, analysen har frembragt. Tabel 1. Centrale arbejdsfunktioner og kompetencekrav på det fremtidige arbejdsmarked for tandteknikere Arbejdsfunktion Digital opgaveløsning Salg, markedsføring og kundekontakt Arbejdskontekst Håndtering af digitale filer Design og formgivning (cad) Fræsning (cam) 3D-print Kombination af analog og digital opgaveløsning, eventuelt i samarbejde med andre Faglige kompetencer Kunne modtage, videresende, gemme og omdøbe filer Grundlæggende tandteknisk indsigt. Modellering i 3D-software. Kunne overføre viden mellem forskellige softwareprogrammer Grundlæggende tandteknisk indsigt. Betjening af fræsestation. Kunne betjene printer Grundlæggende tandteknisk indsigt Salg til tandlæger Grundlæggende tandteknisk indsigt. Fagteknisk sprog. Almene kompetencer Kunne overføre viden mellem forskellige softwareprogrammer Kunne overføre viden mellem forskellige softwareprogrammer Kunne overføre viden mellem forskellige udgaver af printere Helhedsforståelse, kunne se egen rolle i forhold til den samlede opgaveløsning. Evnen til at overskue den samlede arbejdsproces. Forretningsforståelse af dentallaboratoriernes rolle og position i værdikæden og på nye markeder Personlige kompetencer Omstillingsparat, nysgerrig og fleksibel Serviceminded, imødekommende, god personlig fremtoning Kontakt til patienter Grundlæggende tandteknisk indsigt Kommunikationsevner Serviceminded, imødekommende, god personlig fremtoning 6

7 Rådgivning af tandlæger Grundlæggende tandteknisk indsigt. Opdateret viden om materialer og løsningsformer. Fagteknisk sprog. Kunne læse, forstå og omsætte ny viden om materialer og lovgivning til arbejdshverdagen i laboratoriet Serviceminded, imødekommende, god personlig fremtoning, troværdig Administrative funktioner Registrering af materialer Håndtering af stregkodelæser. Indsigt i lovgivning og krav. Kunne læse og skrive. Struktureret og grundig. Kvalitetsbevidst. Omstillingsparat Indkøb af materialer Grundlæggende tandteknisk indsigt. Indsigt i lovgivning og krav Overblik over fremtidige behov Initiativrig 7

8 4. Tendenser i branchen I det følgende redegøres for de fire dominerende tendenser, der kommer til at påvirke laboratorietandteknikernes arbejdsfelt. Beskrivelsen af tendenserne har fokus på konsekvenserne for branchestrukturen og arbejdsdelingen mellem de øvrige faggrupper i dentalbranchen. I kapitel 5 og 6 konkretiseres det, hvilken indflydelse tendenserne har på tandteknikernes arbejdsfunktioner og kompetencekrav. 4.1 Tendens 1. Cad/cam i fortsat vækst Den teknologiske udvikling har stor indflydelse på laboratorietandteknikernes arbejdsmarked og medfører et skift fra arbejdsintensiv, håndværksorienteret produktion til en mere kapitalintensiv produktion. Det er fortsat cad-/cam-systemer, der er de mest udbredte teknologiske løsninger. Cad/cam er en kombination af to teknologier. Cad (computer aided design), hvor 3D-designsoftware anvendes til at udforme det ønskede produkt (krone, bro mv.) Cam (computer aided manufacturing), hvor de designede emner fræses ud fra de elektroniske arbejdstegninger Der er således to forskellige tekniske systemer, der skal investeres i for at udføre henholdsvis cad og cam. Af figur 4.1 fremgår det, hvilke digitale løsninger dentallaboratorierne allerede har eller forventer at anskaffe indenfor den nærmeste fremtid. Der er en del laboratorier, der har investeret i en scanner og software, der kan administrere caddelen, men som har valgt ikke at købe en fræsestation, der kan håndtere camdelen. I stedet for selv at varetage udskrivningen til en avanceret fræsestation vælger laboratorierne at købe sig ind hos andre dentallaboratorier eller på et fræsecenter. I surveyen angiver mere end 40 procent af dentallaboratorierne, at de i stedet køber sig ind hos andre dentallaboratorier, der allerede har investeret i en relevant teknologi. Organiseringen af arbejdet kan medføre en udvikling, hvor dentallaboratorierne samler sig i større enheder og deler udgifterne til de teknologiske løsninger. 8

9 Figur 4.1. Investering i digitale løsninger Har du indkøbt, eller planlægger du indenfor de næste 5 år at investere i digitale løsninger (cad- og/eller cam-systemer, 3D-printer mv.)? (flere svar) Jeg har allerede investeret i et cad-system 20 Jeg har allerede investeret i et cam-system 6 Jeg har allerede investeret i andre digitale løsninger 1 Jeg planlægger at investere i et cad-system 2 Jeg planlægger at investere i et cam-system 8 Jeg planlægger at investere i andre digitale løsninger 3 Nej, jeg forventer ikke selv at investere i digitale løsninger indenfor 5 år 11 Vil ikke oplyse 4 Antal Kilde: E-survey Både tandlæger (laboratoriernes kunder) og dentallaboratorierne kan investere i cad- og/eller cam-teknologien. Stadig flere tandlæger indkøber deres eget udstyr, og de har således mulighed for at hjemtage en lang række opgaver, som de tidligere købte hos et dentallaboratorie. Den teknologiske udvikling har således indflydelse på både tandteknikernes egen hverdag på laboratoriet og på typen og mængden af opgaver, der efterspørges fra tandlægerne. Tendensen betyder, at den hidtidige faste arbejdsdeling mellem tandlæger og dentallaboratorier er i opbrud, og faggrupperne samarbejder nu på forskellig vis afhængigt af investeringer i teknologi og opgavetype. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at størstedelen af tandteknikernes arbejde fortsat foregår analogt, det vil sige uden digitale hjælpemidler i form af cad/cam mv. Omkring en tredjedel af laboratorierne angiver, at de ikke har investeret i hverken cad- eller cam-systemer og ikke forventer at gøre det indenfor de næste 5 år, jf. figur 4.1. De adspurgte laboratorier, der ikke har valgt at investere, angiver, at de digitale løsninger ikke er relevante for deres arbejde. Svarene antyder, at deres kundekreds af tandlæger ikke efterspørger digital bearbejdning, forventeligt fordi de ikke selv anvender digitale løsninger. Flere af de interviewede laboratorietandteknikere antyder, at alderen er afgørende for valg af teknologi, og at de ældre tandlæger og dentallaboratorier vælger ikke at foretage de store, dyre teknologiinvesteringer, fordi de har et begrænset antal år tilbage på arbejdsmarkedet. Samtidig er det vurderingen, at flere også mangler de digitale kompetencer, der skal til for at få glæde 9

10 af investeringen. De interviewede forventer, at udbredelsen af de teknologiske løsninger øges, i takt med at de ældre tandlæger og laboratorietandteknikere forlader markedet, og de yngre generationer overtager tandlægeklinikkerne og laboratorierne. 4.2 Tendens 2. 3D-print skaber nye muligheder Hvor cad-/cam-teknologien har været anvendt på dentallaboratorierne i over 20 år, er 3D-printeren en nyere teknologi. Printeren fungerer ved at skabe et tredimensionelt objekt lag for lag. 3D-printeren er særlig anvendelig i den første fase af produktionen, hvor den kan afløse det nuværende gipsmodel af patientens tandsæt. En 3D-printer kan producere modellen i en plastmodel, som tandteknikeren kan anvende i den efterfølgende fremstilling af kronen, broen mv. 3D-printeren kan også producere modeller af kronen, protesen mv., som laboratoriet eller tandlægen kan arbejde ud fra. Udover modellen af tandsæt kan 3D-printeren producere usynlige tandbøjler, plastelementer til seler og andre elementer af plast, der anvendes til tandregulering. Udviklingen er i dag begrænset af de høje priser, og af at det kun er det meget dyre udstyr, der kan printe præcist nok til anvendelse i produktionen. De interviewede ressourcepersoner forventer dog, at priserne vil falde indenfor de næste 5-10 år, og at teknologien samtidig forfines. De interviewede ressourcepersoner forventer, at både tandlæger og dentallaboratorier indenfor en årrække kan producere selve kronen, broen, protesen mv. på printeren. Som en leder af et dentallaboratorie udtrykker det: 3D-print kommer til at vælte os allesammen. Vi har bare ikke set det endnu. (Interview med leder af dentallaboratorie) På dentallaboratorierne i USA er 3D-printeren udbredt, og teknologien vinder også indpas på det europæiske marked. Herhjemme er det endnu kun enkelte firmaer, der køber print af aftryk/modeller fra firmaer, der har indkøbt det omkostningstunge og avancerede udstyr. Disse firmaer kan levere 3D-print til mange forskellige brancher (smykker, elektronik osv.), og dermed åbner 3D-printudviklingen op for, at nye typer firmaer kan få markedsandele af dentalbranchen. Udbredelsen af 3D-print kan derfor forandre den traditionelle værdikæde i dentalbranchen, fordi firmaer, der ikke tidligere har været til stede på dentalmarkedet, kan overtage hele eller dele af produktionen af både tandsætsmodeller og kroner, broer mv. 4.3 Tendens 3. Globalisering af markedet De danske dentallaboratorier har i de seneste år oplevet markant stigende international konkurrence på produkter og løsninger. Produktionsomkostningerne er generelt lavere i udlandet, og konkurrencen kommer fra både tandlæger og den- 10

11 tallaboratorier, der importerer modeller, implantater mv., fordi priserne er langt under, hvad det koster at producere i Danmark. Mere end 30 procent af dentallaboratorierne får således selv løst opgaver i udlandet. Ifølge de interviewede ressourcepersoner outsourcer de store danske laboratorier det meste af deres produktion, men har stadig produktion og laboratorietandteknikere herhjemme til opgaver vedrørende tilpasning og udbedring af fejl. I forbindelse med den stigende globale priskonkurrence vurderer flere danske dentallaboratorier, at afgifter på materialer, lønsumsafgifter og en relativt høj moms spiller en væsentligt rolle for laboratorierne konkurrenceevne. De nuværende rammebetingelser gør det således vanskeligere for dentallaboratorierne at opretholde markedsandele i et stærk konkurrenceudsat marked. Opgavetypen bestemmer, om en opgave sendes til udlandet. Tidligere har opgaverne hovedsageligt været begrænset til det bagvedliggende tandarbejde, men i dag outsources også fortænder og andet synligt. De adspurgte tandlæger fortæller dog, at den permanente protektik (proteser) fortsat bestilles fra de danske dentallaboratorier, fordi denne type arbejde kræver, at patienten kommer til indprøvning på klinikken ad flere omgange. Dermed bliver processen for lang, hvis tandlægen skal vente 14 dage på at få leveret den tilrettede protese fra udlandet. Hvis der er tvivl, om tænderne kan holde, anvendes midlertidige proteser, der ikke behøver samme kvalitet og højæstetiske udtryk, og som derfor godt kan blive fremstillet i udlandet. Hverken i internationale eller danske undersøgelser er der tegn på et fald i andelen af arbejde, der importeres/eksporteres, og det er forventningen, at internationalisering af branchen vil fortsætte og sandsynligvis øges. Enkelte dentallaboratorier fremhæver, at en mulig strategi er markedsføring af arbejde made in Denmark, der skal levere danske premiumløsninger og garanti for kvalitet i alt fra materiale til den afsluttende tilretning. Der er ikke dokumenteret nogen efterspørgsel i denne retning fra patienter eller tandlæger, men det kan være en mulig strategi målrettet kvalitetsbevidste og ressourcestærke patienter. Lederne af dentallaboratorierne vurderer dog, at denne gruppe ikke kan dække markedet for de danske dentallaboratorier. De danske dentallaboratoriers modsvar kan desuden bestå af en strategisk satsning på nærhed og tæt relation til tandlægen. I internationale surveys angiver tandlæger, at den tætte og tillidsfulde relation til tandteknikeren er afgørende, når tandlægerne skal vælge leverandør. 1 Hvis der for eksempel skal ske efterfølgende tilretninger, kan det være nemmere at diskutere/rådføre sig med en dansk tandtekniker fremfor en tandtekniker ansat i Hongkong. En såkaldt Kinakrone har en leveringstid på 2-3 uger, og transporttiden udelukker derfor efterfølgende farvejustering. De danske dentallaboratorier skal derfor forsøge at udnytte nærheden til 1 Burns, Lauren (2013) Why dentists are changing laboratories, PROOFS. 11

12 kunden ved at levere mere fleksibelt og med en flottere æstetisk finish, der kun kan lade sig gøre, hvis patienten er fysisk til stede i laboratoriet. Denne strategi har længe været herskende i branchen og behandlet i New Insights tidligere analyser af branchen. 2 På baggrund af det eksisterende datagrundlag er det usikkert at drage konklusioner i forhold til, om denne nærhedsstrategi er tilstrækkelig for branchen. Det er dog vanskeligt at forestille sig, at strategien kan stå alene. Af surveyen fremgår det, at flere danske dentallaboratorier køber implantatdele, modeller og andre produktdele fra andre europæiske lande som Tyskland og Sverige. Svarene er interessante, fordi det ofte er den klassiske Kinakrone, der fremhæves blandt ressourcepersonerne. Der foregår således også stor import fra Hongkong via Kina og Thailand, men besvarelserne fra dentallaboratorierne indikerer, at de danske dentallaboratorier også skal være opmærksomme på konkurrencen fra nærområderne. Internationaliseringen af faget går imidlertid begge veje, og en del af de deltagende dentallaboratorier angiver, at de har løst opgaver for kunder i udlandet. Den stigende arbejdsdeling kan betyde, at de danske dentallaboratorier, der har den rette ekspertise og udvalg, fremtidigt kan gøre det til en konkurrencestrategi at eksportere løsninger til kunder i udlandet. 4.4 Tendens 4. Stigende kompleksitet i arbejdsopgaverne De interviewede ressourcepersoner og deltagerne i surveyen er enige om, at de tandtekniske opgaver bliver mere teknisk komplicerede. Udbredelsen af teknologiske løsninger medfører, at tandlæger og klinikassistenter i stigende omfang kan hjemtage standardopgaver og løse dem på tandlægeklinikken ved hjælp af cad/ cam og 3D-print. Samtidig medfører den globale konkurrence, at opgaver, der ikke kræver tilretning og kompliceret farvelægning, kan produceres billigere i udlandet. Udviklingen betyder, at danske tandteknikere i stigende omfang efterlades med højkvalitetsprodukterne og de komplicerede opgaver, der kræver en større håndværksmæssig forståelse. Indehaverne af dentallaboratorierne finder det derfor overvejende sandsynligt, at standardprodukterne fremover ikke længere produceres på de danske dentallaboratorier, jf. figur Tendenser i tandteknik, New Insight,

13 Figur 4.2. Udlandets varetagelse af standardprodukter i fremtiden Kilde: E-survey Opgaveporteføljen bliver også stadig mere kompliceret, fordi patienterne i stigende grad stiller krav til, at deres tænder fungerer som før indgrebet, det vil sige, at patienten kan tale og tygge som før. Samtidig skal tænderne gerne ligne patientens oprindelige tænder, hvor det tidligere kun var et krav, at for eksempel farve blot var tæt på den oprindelige. Patienternes krav om præcision og nøjagtighed kræver et større samarbejde mellem dentallaboratorierne og tandlægeklinikkerne. Et muligt scenarie er, at enhederne integreres og placeres i fysisk større enheder, hvor patienten kan komme til farveprøvning og en konsultation hos tandteknikeren, samme dag som vedkommende er til tandlæge. Integrationen vil spare tid for både patient, tandlæge og tandtekniker, der ikke behøver unødvendig koordination og forsendelse. Det kan dog være vanskeligt for en tandtekniker at få tilstrækkelig med arbejde, hvis vedkommende kun er tilknyttet en enkelt tandlæge, hvorfor dentallaboratoriet vil skulle supplere med opgaver hos andre tandlæger. 13

14 5. Fremtidens arbejdsfunktioner Som beskrevet i kapitel 4 medfører tendenser som teknologi og globalisering flere forandringer for branchestrukturen og åbner for, at andre faggrupper og aktører kan løse dele af de tandtekniske opgaver. Udviklingen betyder, at dentallaboratorierne skal genpositionere sig for at opretholde eller udvide deres andel af markedet. Det er endvidere en klar forventning, at tandteknikernes arbejdsfunktioner vil udvide sig fra løsning af de klassiske tandtekniske opgaver med at producere kroner, broer, implantater mv. til i stigende omfang at inkludere andre områder som salg, kommunikation og rådgivning af tandlæger. I dette kapitel præsenteres de arbejdsfunktioner, der forventes at udgøre de primære arbejdsopgaver for laboratorietandteknikerne om 5-10 år. Fokus er lagt på de arbejdsfunktioner, der vil blive forandret i forhold til i dag. Derfor er der mindre fokus på den analoge opgaveløsning, der fortsat vil være tandteknikernes primære arbejdsfunktion. Følgende fire arbejdsfunktioner vil blive belyst: Digital opgaveløsning Salg og markedsføring Rådgivning af tandlæger Administrative funktioner 5.1 Digital opgaveløsning I dag foregår størstedelen af arbejdsproduktionen fortsat analogt med de konventionelle arbejdsformer med gipsmodeller, formgivning på fysiske aftryk mv. Lederne af dentallaboratorierne forventer dog, at de tandtekniske opgaver fremover i højere grad skal løses digitalt end analogt. Det betyder, at tandteknikerne i fremtiden primært skal formgive kroner, broer, proteser mv. i cad-systemer og fræse dem i cam-systemer. 14

15 Figur 5.1. Omfanget af analoge og digitale arbejdsopgaver i fremtiden I hvilken grad vil tandtekniske opgaver blive løst digitalt eller analogt om 5-10 år? Analogt Digitalt 24 Antal I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: E-survey Selvom flere ledere tilkendegiver, at de analoge arbejdsfunktioner udgør en mindre del, vil de stadig være aktuelle og hverken nøgleinformanterne eller respondenterne i surveyen vurderer, at de konventionelle arbejdsformer som gipsaftryk, modellering på fysiske aftryk mv. vil udgå fra produktionen. Ofte vil der også være tale om en kombination af cad, cam og de analoge arbejdsprocesser. En tandtekniker forklarer for eksempel, hvordan vedkommende fortsat modellerer hætterne til kroner på et fysisk aftryk, men efterfølgende scanner den præparerede tandsubstans og hætten og sender filen til en fræsestation. Dermed behøver tandteknikeren ikke at mestre designfasen i cad, men kan undgå den længere produktion med støbning af hætten ved at bruge cam-teknologi Forandret arbejdsdeling mellem tandlæger og dentallaboratorier Omfanget af den digitale opgaveløsning afhænger i vid udstrækning af dentallaboratoriernes egne investeringer i teknologi, men omfanget er også bestemt af, om de samarbejdende tandlæger har investeret i deres eget cad-/cam-udstyr, så klinikkerne selv kan varetage design og formgivning og/eller fræsning af kronen, hætten mv. 15

16 Samarbejdet mellem tandlæger og laboratorietandteknikere kan inddeles i fire typiske kombinationer af arbejdsgange, hvor der i den daglige praksis selvfølgelig også vil forekomme andre kombinationer. De fire arbejdsgange er beskrevet i tabel 5.1. Overordnet medfører den teknologiske udvikling, at tandteknikernes arbejdsopgaver reduceres. Tabel 5.1. Arbejdsgange mellem tandlæger og dentallaboratorier med fokus på laboratorietandteknikernes arbejdsopgaver Arbejdsgang Tandlæge Dentallaboratorie 100 procent analog Tager analoge aftryk. Analog gipsstøbning, formgivning, skæring/støbning, produktion af krone, hætte, protese mv. Analog digital Tager analoge aftryk. Dentallaboratoriet scanner det fysiske aftryk fra tandlægen og gennemfører digital formgivning (cad) og fræsning (cam). Digital analog Digital (100 procent tandlæge) Digital scanning af patienten: Tandlægen har indkøbt en oralscanner og foretager selv scanning af patienten. Digital scanning af patienten: Tandlægen har indkøbt både oralscanner og fræsestation. Det betyder, at tandlægeklinikken selv kan scanne, formgive og fræse for eksempel kroner og broer. Digital formgivning og fræsning. Modtager digital fil fra tandlægen og varetager digital formgivning (cad) og fræsning (cam). Dentallaboratorierne indgår ikke i opgaveløsningen. Laboratorietandteknikernes arbejdsopgave Varetager hele opgaveløsningen. Stort arbejdsforbrug, da opgaven løses analogt. Varetager hele opgaveløsningen. Mindre arbejdsforbrug, da opgaven løses digitalt med kortere arbejdsproces. Varetager hele opgaveløsningen. Mindre arbejdsforbrug, da opgaven løses digitalt med kortere arbejdsproces. Laboratorietandteknikerne indgår ikke i opgaveløsningen. Kilde: New Insight på baggrund af ressourceinterview. Valget af arbejdsgang afhænger af, hvilke teknologiske investeringer henholdsvis tandlægen og laboratorietandteknikeren har foretaget, men også af opgavetypen. Nogle opgaver er så komplicerede, at de kræver konventionelt silikoneaftryk og kan ikke klares med en oralscanning i patientens mund. Derudover er det stadig overvejende de simple opgaver som enkelttandskroner, tandlægerne selv kan producere, mens mere komplicerede opgaver som broer, proteser og implantater bliver sendt videre til dentallaboratorierne, selvom tandlægerne har investeret i cad-/ cam-teknologi. Udviklingen betyder, at uanset om tandlægen har investeret i teknologi, har tandlægeklinikken imidlertid stadig et dentallaboratorie tilknyttet til de komplicerede opgaver, der ikke kan løses digitalt. Derudover er der en række arbejdsopgaver forbundet med den endelige farvelægning og brænding, der ikke kan udføres digitalt, men kræver brug af analoge værktøjer. Alt efter hvor højt æstetisk niveau der 16

17 efterspørges, kan denne opgave varetages af klinikassistenter på tandlægeklinikken. Tandlægerne vurderer, at det bedste æstetiske resultat af farvelægningen opnås hos dentallaboratorierne, idet en krone med et levende udtryk kræver blandede materialer. Processen betyder, at når tandlægen eller laboratoriet har fræset en krone med sit cam-udstyr, er det nødvendigt efterfølgende at bore i kronen og lægge en anden type porcelæn på for at få mere liv i kronen. Denne æstetiske oplægning kan man endnu ikke få fræset, da der ikke kan fræses i forskellige farver og i forskellige dybder. Derfor køber den pågældende tandlæge dette finisharbejde hos en tandtekniker, der mestrer det analoge håndværk. Ved de bagvedliggende tænder er der ikke behov for den samme farvesans og håndværk, hvorfor farvelægningen kan varetages af klinikassistenter på tandlægeklinikken. Omkring en tredjedel af de deltagende dentallaboratorier angiver, at den nye teknologi kan gøre det overvejende sandsynligt, at tandlæger og klinikassistenter kan overtage tandteknikernes arbejdsopgaver, jf. figur 5.2. De øvrige to tredjedele mener dog, at det er usandsynligt, at tandteknikernes arbejdsopgaver i et 5-10-årigt perspektiv kan overtages af tandlæger og klinikassistenter. Branchen er altså fortsat forsigtigt optimistisk i forhold til opretholdelse af en vis mængde arbejdsopgaver hos laboratorietandteknikerne. 17

18 Figur 5.2. Tandlægers og klinikassistenters overtagelse af laboratorietandteknikernes arbejde Kilde: E-survey Tandlægerne hjemtager primært simple arbejdsopgaver, der tidligere har været varetaget af dentallaboratorierne. Det gælder produktion af standardkroner mv., som tandlægerne selv kan producere ved investering i cad-/cam-teknologi. En tandlæge forklarer, at han med sin cad-/cam-teknologi årligt producerer omkring 700 kroner, mens han kun sender omkring 10 af de højæstetiske fortandskroner til sin tekniker. Desuden oplever lederne af dentallaboratorierne, at de kliniske tandteknikere overtager en del af protesearbejdet. De kliniske tandteknikere kan opnå autorisation til patientkontakt, og dentallaboratorierne oplever, at flere tandlæger ikke er interesserede i selve aftryksarbejdet og derfor sender patienten direkte til den kliniske tandtekniker. Vedkommende kan således producere proteser, uden at laboratorietandteknikerne er involveret i opgaveløsningen, fordi de selv kan varetage den øvrige modellering og formgivning samt den endelige produktion af protesen. Der er enkelte elementer i forbindelse med støbte stel, som de kliniske tandteknikere typisk ikke selv kan varetage, men i disse tilfælde sender de den arbejdsopgave til særlige dentallaboratorier, der har ekspertise på området. Der er dog også områder, hvor laboratorietandteknikerne får større patientkontakt og dermed overtager opgaver fra tandlægerne. Tidligere har kontakten til patienterne været isoleret til farvning, men nu er det udvidet til at inkludere indprøvning, 18

19 hvor patienten kommer til dentallaboratoriet og afprøver, om produktet, kronen, broen mv. passer. Den endelige pålimning er stadig tandlægens opgave (dette er et lovkrav). Men når indprøvning sker på dentallaboratoriet, sparer det tid for alle parter, da produktet ikke skal bevæge sig frem og tilbage mellem tandlægeklinikken og dentallaboratoriet. Samtidig slipper patienten for flere besøg, da tilretningen kan ske med det samme. 5.2 Salg, markedsføring og kundekontakt Danske dentallaboratorier bør supplere med nye forretningsstrategier for at kunne konkurrere med et udenlandsk marked med lavere priser og en tilsvarende kvalitet på materialer og pasform. For at kunne agere i et marked med stor konkurrence vil det i stigende grad blive nødvendigt, at laboratorietandteknikerne bidrager til salg og markedsføring af produkter overfor tandlæger og patienter. Lederne af dentallaboratorierne forventer, at salg og markedsføring kommer til at fylde mere i tandteknikernes arbejdshverdag, jf. figur 5.3. Det gælder særligt salg og kundekontakt i relation til tandlægerne. Dentallaboratorierne forventer i mindre grad, at salgsarbejdet vil være målrettet patienter. Hvis dentallaboratorierne skal lykkes med strategien om at promovere en made in Denmark-markedsføring, vil det sandsynligvis kræve, at flere medarbejdere i dentallaboratorierne arbejder med salgskontakt til patienter og kunder. 19

20 Figur 5.3. Salg, markedsføring og kundekontakt som arbejdsopgaver I hvilken grad vil salg, markedsføring og kundekontakt (overfor henholdvis tandlæger og patienter) skulle varetages af laboratorietandteknikere om 5-10 år? Antal Tandlæger Patienter 0 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: E-survey Dentallaboratorierne forventer, at tandlægerne også fremover udgør dentallaboratoriernes primære kunder, og salgs- og markedsføringsarbejdet er derfor overvejende rettet mod dem. Den øgede specialisering og samarbejde mellem dentallaboratorier i både ind- og udland udvider dog gruppen af aktører, som det er relevant at markedsføre overfor. Det er forventningen, at tandteknikerne derfor skal tænke salg og markedsføring ind i kontakten med andre dentallaboratorier. 5.3 Rådgivning af tandlæger Der indføres løbende nye produkter og løsninger i dentalbranchen, og dentallaboratorierne oplever, at de i stigende grad skal rådgive tandlægerne om, hvilke materialer der er hensigtsmæssige til den enkelte situation. Igen er det særligt, når tandlægen og/eller patienten efterspørger produkter af særlig høj kvalitet eller kompleksitet, mens tandlægerne ved udførelsen af standardopgaver ofte selv har den nødvendige viden. En klart overvejende del af lederne i dentallaboratorierne forventer, at rådgivning om materialevalg og løsningsforslag bliver en fremtidig kerneopgave for tandteknikerne, jf. figur

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Marts 2012 Uddannelsen inden for tandteknikerfaget OPLYSNINGSSKEMA til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Skemaet bedes udfyldt på maskine eller med blokbogstaver

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker BEK nr 495 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.64T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Perfekt pasform Æstetiske resultater Naturligt udseende hætte fremstillet af meget stabilt zirkoniumoxid Hætten er hvid, men kan før sintring indfarves individuelt

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Uddannelser. på dental College Aalborg. tandklinikassistent laboratorietandtekniker

Uddannelser. på dental College Aalborg. tandklinikassistent laboratorietandtekniker Uddannelser på dental College Aalborg tandklinikassistent laboratorietandtekniker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulent! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil

Læs mere

Købmagergade 5 1150 København K Tlf. 3315 1780 mail@flugge-dental.dk www. flugge-dental.dk

Købmagergade 5 1150 København K Tlf. 3315 1780 mail@flugge-dental.dk www. flugge-dental.dk Købmagergade 5 1150 København K Tlf. 3315 1780 mail@flugge-dental.dk www. flugge-dental.dk Et godt og trygt valg Et smukt og naturligt smil det er det, vi arbejder med hver eneste dag og har gjort siden

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Styrke gennem know-how:

Styrke gennem know-how: Styrke gennem know-how: l Egen konstruktion l Kompetence i materialeegenskaber l Bearbejdning med små tolerancer l Præcis produktion af enkeltdele, reservedele og småserier l Komplette anlæg Styrke gennem

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Egen konstruktion Kompetence i materialeegenskaber Bearbejdning med små tolerancer Præcis produktion af enkeltdele, Reservedele og småserier Komplette anlæg B E A R B E J D N I N

Læs mere

TDjournal - lige en tand bedre

TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - klinikkens vigtigste værktøj TDjournal og TDadmin fremtidens system til visionære tandlægeklinikker I mere end 20 år har A-Data udviklet software og udbudt hardware

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Tilgængelighed og bevaring af arkiver Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm. Direktør 2 Tilgængelighed

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

viden og forretningsservice

viden og forretningsservice 25. november 2014 Udkast Analyse af udviklingen indenfor viden og forretningsservice Efteruddannelesudvalget HAKL Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning 3 2. Resume 5 3. Kendetegn ved viden og forretningsservice

Læs mere

Akademiuddannelsen Designteknolog Optagelsesprøve september 2015 Pattern Design

Akademiuddannelsen Designteknolog Optagelsesprøve september 2015 Pattern Design Akademiuddannelsen Designteknolog Optagelsesprøve september 2015 Pattern Design Praktiske informationer Optagelsesopgaven skal afleveres digitalt. Derfor skal du indscanne dit materiale, samle det i ét

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet.

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet. 1 2 Om os Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner, herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte pris og

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

INDHOLD. Tegningseksempler m.v. 2. Hvorfor dokumentere? 5. Specialopgaver 8

INDHOLD. Tegningseksempler m.v. 2. Hvorfor dokumentere? 5. Specialopgaver 8 Efter en årrække på arbejdsmarkedet, hovedsagelig indenfor metalindustrien, etablerede jeg i 1991 firmaet Ove Kristensen - teknik og dokumentation. Jeg har i de efterfølgende år fremstillet tegninger og

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere