NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Oktober 2014"

Transkript

1 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme

2 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Nye principper for offentlige vurderinger på vej Alternative aktivklasser vinder indpas Øget fokus på kommerciel realiserbarhed i byudviklingsprojekter Udlejningsmarkedet: Uopsigelighed under pres Momsregler kan medføre rentefri delfinansiering af byggeomkostninger Markedsbarometer Citat kun mod kildeangivelse In alliance with JLL

3 3 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Nye principper for offentlige vurderinger på vej I flere år har det været alment kendt, at de offentlige vurderinger af erhvervs- og investeringsejendomme ofte har ligget ganske langt fra markedsværdierne. Det har således ikke været unormalt med offentlige vurderinger, som har ligget mere end 50 % fra markedsværdien, i nogle tilfælde lavere end markedsværdien, i andre tilfælde højere. I betragtning af, at de offentlige vurderinger danner grundlag for beregning af ejendomsskatter, har situationen retssikkerhedsmæssigt været uacceptabel. Der varsles nu om et nyt system for offentlig vurdering af erhvervs- og investeringsejendomme. Der er grund til at hilse dette tiltag velkomment, og når det ovenikøbet skal basere sig på indsamling af faktiske nettodriftsindtægter på investeringsejendomme og markedskonforme startforrentningskrav, bør træfsikkerheden kunne øges væsentligt. Sadolin & Albæk gennemførte i 2013 en analyse af forskellen mellem offentlige vurderinger og markedsvurderinger for de ejendomme, som Sadolin & Albæk har vurderet i perioden fra 1982 til Analysen viste, at den offentlige vurdering for samtlige af disse mange observationer gennemsnitligt lå ca. 30 % over markedsvurderingen, og at forskellen mellem den offentlige vurdering og markedsværdien viste en ganske smuk normalfordeling med nedenstående toppunkt. Til gengæld viste analysen også, at et betydeligt antal offentlige vurderinger lå meget lavere eller højere end markedsværdien. Årsagen til den manglende præcision har været flere. For det første har selve den anvendte vurderingsmetode ikke været markedskonform; de offentlige vurderinger har således været baseret på bruttolejen, multipliceret med en kapitaliseringsfaktor. Hertil kommer, at vurderingsmyndighederne i mange tilfælde har anvendt en kapitaliseringsfaktor, som er beregnet som den reciprokke værdi af det markedskonforme startforrentningskrav, og herved ikke har taget højde for, at startforrentningen ifølge sagens natur er beregnet på ejendommens nettodrift og ikke på bruttolejen. Endelig har vurderingerne naturligvis lidt af, at det statistiske materiale til underbygning af værdierne af erhvervs- og investeringsejendomme som følge af relativt få transaktioner i flere tilfælde er begrænset. En omfattende og tidskrævende opgave Det vil dog kræve overordentligt betydelige ressourcer at indsamle og kvalitetskontrollere de oplysninger, som forudsættes at danne grundlag for de nye offentlige vurderinger. Der er derfor risiko for, at det planlagte nye vurderingssystem for erhvervs- og investeringsejendomme i en længere indkøringsfase kan vise sig at være fejlbehæftet i væsentlig grad. Figur 1: Fordeling af forskellen mellem estimerede markedsværdier og de offentlige vurderinger (ca observationer) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -1-0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Kilde: Sadolin & Albæk

4 4 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme For ejendomsejere er der således god grund til også fremover at foretage konkrete analyser af, om de offentlige vurderinger er retvisende. Og, hvis dette ikke er tilfældet, indsende en begrundet klage over vurderingen, hvor en uafhængig udarbejdet markedsvurdering af ejendommen kan være en væsentlig støtte. Prisfastsættelse og vurderinger af ældre boligudlejningsejendomme For mange typer ejendomme er det direkte afkast kun en meget upræcis indikator for markedsværdien af en ejendom. Det gælder for alle ejendomme, hvor det aktuelle afkast af en ejendom ikke afspejler det langsigtede potentiale ved aktiv forvaltning af en investeringsejendom. Et typeeksempel er ældre boligudlejningsejendomme omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje. Sådanne ejendomme handles som regel til meget lave direkte afkast, ofte mellem 2 og 3 % p.a. Hvis man mere eller mindre ukritisk lægger sådanne startforrentningsprocenter til grund, begår man en alvorlig fejl. Ingen professionelle investorer køber i dag ejendomme med et så lavt langsigtet forrentningskrav. Vurderingen af ældre boligudlejningsejendomme bør tage udgangspunkt i en DCF-model, hvor det potentiale, som er forbundet med gennemgribende lejlighedsmoderniseringer og overgang til lejefastsættelse efter det lejedes værdi, analyseres. En sådan vurdering indebærer bl.a. analyser af den mere markedsbestemte leje, istandsættelsesomkostninger, lejerudskiftningen ( churn rate ) og det træk på konti for udvendig vedligeholdelse, som lejlighedsmoderniseringer indebærer. Endelig skal diskonteringsrenten afspejle markedskonforme nettostartforrentningskrav på boligejendomme uden et sådant potentiale tillagt inflationen samt et yderligere risikotillæg som følge af den cash flow-usikkerhed, som bl.a. følger af, at churn rate kan udvikle sig væsensforskelligt fra forudsætningerne. Det er derfor problematisk at registrere vurderingsrapporter, hvor vurderingerne baserer sig på meget lave startforrentningsprocenter, som er mere eller mindre arbitrært valgte, uden en analyse af det potentiale ved ejendommen, som er det reelle grundlag for en professionel købers prisvurdering. Og et nyt offentligt vurderingssystem, baseret på faktiske nettodriftstal divideret med en startforrentningsprocent, vil for ældre boligudlejningsejendomme utvivlsomt føre til en vilkårlighed i de fremtidige offentlige vurderinger, som ikke er mindre end under det tidligere system. Et fejlfrit offentligt vurderingssystem for erhvervs- og investeringsejendomme er en umulighed Markedet prisfastsætter erhvervs- og investeringsejendomme efter omfattende og individuelle analyser. Det er selvsagt en umulighed at etablere et system til regelmæssige vurderinger af samtlige ejendomme i Danmark, som vil have samme kvalitet. Men et rimeligt krav til sikring af, at risikoen for fejl minimeres mest muligt, må være en vurderingsvejledning for offentlige vurderinger, som tager udgangspunkt i de principper, analyser og værktøjer, som anvendes af professionelle ejendomsinvestorer. Samtidig kan der være god

5 5 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme grund til at se nærmere på, hvordan klagesystemet for offentlige vurderinger skal indrettes, så man sikrer, at klager kan behandles hurtigt og kompetent. Øget transparens vil være en sidegevinst ved et nyt offentligt vurderingssystem I juni 2014 udgav Sadolin & Albæks internationale partner JLL sin Global Real Estate Transparency Index Den viste, at Danmark er nede på en 16. plads over verdens mest transparente ejendomsmarkeder, hvilket må siges at være en mindre imponerende placering. Blandt udfordringerne på det danske marked er manglende offentligt tilgængelig statistik over lejeniveauer og afkastkrav for forskellige segmenter. I oplægget til, hvordan de offentlige vurderinger i fremtiden skal udarbejdes, omtales netop muligheden for et offentligt tilgængeligt register omhandlende gennemsnitlige lejeniveauer for forskelige områder og typer og også gennemsnitlige startafkastkrav. Et sådant offentligt register vil være med til at styrke transparensen på det danske ejendomsinvesteringsmarked og dermed alt andet lige øge interessen fra de udenlandske investorer. En anden væsentlig faktor, som også nævnes i Skatteministeriets rapport Forbedring af ejendomsvurderingen, er en forbedring af BBR-data. BBR-data er i dag meget lidt anvendelige, idet der ikke systematisk skelnes mellem forskellige erhvervsmæssige anvendelser. Man kan således ofte ikke ud fra BBR-registret se den faktiske fordeling mellem butiks anvendelse, kontoranvendelse og anden erhvervsmæssig anvendelse. Derudover er det en kendt problemstilling, at BBR-registret i høj grad er fejlbehæftet. En gennemgribende revision af det danske BBR-register vil styrke det statistiske grundlag betydeligt, bl.a. ved at muliggøre præcise opgørelser over f.eks. kontorarealet inden for et givent område. Et bedre og mere præcist system for de offentlige vurderinger vil således også kunne have positive effekter for transparensen på det danske marked for erhvervs- og investeringsejendomme med en deraf følgende øget likviditet og international interesse. Alternative aktivklasser vinder indpas Som følge af det lave aktuelle renteniveau er obligationsmarkederne historisk dyre. Realrenten er negativ for investmentgrade-obligationer med kort løbetid, og realrenten bliver kun marginalt positiv i takt med, at man bevæger sig ud ad rentekurven, som aktuelt er historisk flad. Kursfølsomheden for obligationer med lang varighed er betydelig, og med markedets aktuelle prissætning af rentekurven er forventningen entydigt, at inflationsniveauet fortsat vil være under 2 %. Som følge af stigende kurser, og heraf faldende renter for investmentgrade-obligationer, retter en lang række investorer blikket mod aktiemarkedet, hvor særligt de stabile og ikke-cykliske aktier med høje dividender er blevet presset op i pris, idet disse er attraktive alternativer til obligationer i perioder med lave renter. Den globale finansielle krise er ved at være erklæret definitivt ovre, den europæiske gældskrise er håndteret for nærværende, og udsigten til langvarige lave renter er tiltagende sandsynlig. I takt med denne udvikling vurderes prissætningen på aktiemarkederne i højere grad at være domineret af lave alternativforrentninger frem for positive vækstudsigter og forbedrede konjunkturer. Den nyligt afsluttede regnskabssæson for halvårsregnskaber har tydeligt vist, at der kan ske store udsving i aktiekurserne ved selv mindre afvigelser i forventningerne, hvilket klart indikerer manglende tolerance over for markedsrisici hos investorerne. Forventninger om langvarig lav inflation falder sammen med positive vækstudsigter Den aktuelle prissætning på de finansielle markeder indikerer det paradoks, at forventningerne om langvarig lav inflation falder sammen med positive vækstudsigter. Det er vanskeligt at forestille sig et scenarie, hvor langvarig lav inflation er sammenfaldende med positiv vækst. Økonomisk vækst vil i langt de fleste tænkelige scenarier medføre inflationspres, medmindre væksten udelukkende skyldes produktivitetsstigninger, hvilket aktuelt ikke synes at være tilfældet. På trods af en langvarig ekspansiv pengepolitik er det bemærkelsesværdigt, at det ikke er lykkedes at øge investeringsincitamentet og fremtvinge om ikke andet et kortsigtet opsving ved hjælp af pengepolitiske instrumenter.

6 6 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Især den svage kapitalisering i den europæiske banksektor vurderes at have haft uhensigtsmæssige konsekvenser i samspil med den ekspansive pengepolitik. Bankerne har ønsket en rekapitalisering af deres balancer, ligesom de har villet observere en vedvarende økonomisk bedring, før de har været villige til at lempe kreditvilkårene. Det har de haft god mulighed for at gøre ved hjælp af lån fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Lånene er blevet brugt på at opkøbe europæiske statsobligationer. Disse har der været et rigeligt udbud af som følge af de store budgetunderskud. Bankerne har således haft mulighed for at lave carry trades ved at tage positioner i statsobligationer, som ECB er villig til at belåne fuldt ud, og derigennem langsomt polstre deres balancer. I takt med, at den europæiske gældskrise er ebbet ud, er forrentningsmulighederne i statspapirer dog i vid udstrækning forsvundet. Det tyder på, at den europæiske banksektor vil fortsætte med at lempe kreditvilkårene i den kommende tid. De seneste seks års ekspansive pengepolitik kan på mellemlangt og langt sigt føre til en stigning i inflationen, og forventningerne om stigende inflation kan komme væsentligt tidligere, hvilket på kort sigt vil kunne ryste rentekurven. En stejlere og mere normaliseret rentekurve kan give store kurstab på obligationer med lang varighed. Effekten på aktiemarkedet er mere tvetydig, idet inflationen formentlig vil falde sammen med øget vækst og dermed forventninger om stigende indtjening for virksomhederne. Det vil sige, at en stigende alternativforrentning på obligationsmarkederne ikke nødvendigvis vil føre til fald på aktiemarkederne, idet virksomhedernes indtjeningspotentiale forventeligt vil være bedre i det scenarie. Overordnet set forventer Sadolin & Albæk, at stabile og ikke-cykliske aktier (lav beta-aktier) formentlig vil blive relativt billigere, idet disse i højere grad end de mere cykliske aktier (høj beta-aktier) er prissat ud fra alternativforrentningen på obligationsmarkederne. Samtidig er vurderingen, at ovenstående paradoks er en væsentlig del af forklaringen på, at investorer verden over i højere grad de senest 12 til 24 måneder har søgt alternative investeringsmuligheder i de mere illikvide aktivklasser, såsom private equity, infrastruktur, energi og ejendomme. Alle er aktivklasser, hvor de risikojusterede afkast aktuelt anses for overordentligt attraktive. Samtidig vurderes de at reagere positivt, uagtet om renterne forbliver lave som følge af en længerevarende lav inflation/vækst eller i tilfælde af stigende inflation/vækst. Scenarier med stor eksponering mod henholdsvis aktier og obligationer vil være forbundet med betydelige risici. I nyere tid har aktier ikke været relativt dyrere end investeringsejendomme. Samtidig har spændet mellem nettostart afkastet på førsteklassesejendomme og den effektive rente på den 10-årige danske statsobligation aldrig været større end igennem de seneste 24 måneder, som nedenstående diagram illustrerer. Figur 2: Totalafkast for aktier, obligationer og fast ejendom (indeks 100 = 1993) % 800 9% % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0 0% * MSCI Danmark S&A Prisindeks 10-årig dansk statsobligation (h. akse) Nettostartafkast, primære ejendomme (h. akse) Kilder: MSCI Barra, Nordea og Sadolin & Albæk Note: Data er baseret på tal ultimo året *Pr. 1. oktober 2014

7 7 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Øget fokus på kommerciel realiserbarhed i byudviklingsprojekter En positiv befolkningsudvikling er ikke kun et fænomen, der knytter sig til vækstområderne omkring København og Aarhus. Også i en række større danske provinsbyer mærker man vandringen fra land til by, og i 2050 forventes 9 ud af 10 danskere at bo i byen. Det betyder, at selv kommuner med en flad eller negativ befolkningsudvikling vil opleve en øget efterspørgsel efter boliger i byerne, og erhvervslivet forventes i en vis udstrækning at følge med. Denne trend medfører, at mange kommuner igangsætter store udviklingsprojekter, hvor eksempelvis ældre og nedslidte erhvervsområder eller erhvervshavne omdannes til nye byområder med en blanding af boliger og serviceerhverv. Traditionelle barmarksprojekter med udstykning af parcelhusgrunde og grunde til tæt-lav-byggeri indgår også i denne form for byudvikling. Byudviklingsprojekter er ganske omfattende, og der indgår ofte en lang række rådgivere primært arkitekter og byplanlæggere, så visionerne om den fremtidige by kan visualiseres og gøres klar til det videre arbejde med at skabe et plangrundlag. Men hvor der ikke tidligere har været tradition for at foretage grundige vurderinger af den kommercielle realiserbarhed af byudviklingsprojekter, ses nu et stigende fokus på netop dette essentielle element i processen frem mod det endelige plangrundlag. Det er en sund og nødvendig udvikling, eftersom risikoen ved ikke at inddrage den kommercielle realiserbarhed tidligt i processen bl.a. kan være, at projektet ikke gennemføres, eller at planløsningen ikke bliver optimal, fordi der efterfølgende må gives køb på kvaliteten for at få solgt arealerne. Hertil kommer det forhold, at byudviklingsprojekter ofte omfatter store offentlige investeringer i infrastruktur, hvilke skal finansieres gennem grundsalg. Udebliver grundsalget, eller sker det i en lavere takt end forventet, medfører det alt andet lige et økonomisk tab for den pågældende kommune. En lavere indtægt fra et grundsalg end det, der optimalt set kunne opnås, er også at betragte som et tab. Konsekvensen af en manglende indregning af de kommercielle rammer vil ofte vise sig for sent, når manglende bud eller bud, der er lavere end forventet, sætter projektet og totaløkonomien under pres. Der knytter sig varierende afsætningsforhold og byggeretsværdier til forskellige bolig- og kontortyper. Hertil kan eksempelvis et ønske om en bestemt parkeringsstrategi have voldsomme konsekvenser for projektets totaløkonomi og afsætningen af byggeretter. Således har Sadolin & Albæk set flere eksempler på, at et ønske om en meget fortættet byudvikling med krav om

8 8 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme parkering i kælder ikke er økonomisk bæredygtigt, når det sammenlignes med en mere ekstensiv udnyttelse af arealerne via rækkehuse eller rækkehuslignende byggerier på 2 3 etager og parkering på terræn i tilknytning til boligen. De nødvendige valg og fravalg bør foretages på et oplyst grundlag Det, der bør gøres for at minimere den kommercielle og økonomiske risiko i forbindelse med udvikling af nye byområder, afhænger naturligvis af projektets størrelse og geografiske beliggenhed, men der er nogle grundlæggende forhold, som bør analyseres, så en række valg og fravalg kan foretages på et oplyst grundlag. Den potentielle efterspørgsel efter boliger og lokaler til serviceerhverv bør undersøges gennem en analyse af befolkningsudviklingen og i særdeleshed de forskydninger i aldersgrupperne, som forventes at ske over de kommende år. Disse forskydninger giver et billede af, hvilke boligtyper der skal satses på. Samtidig viser de, om der fortsat er grundlag for etablering af nye erhvervsområder, når kendskab til uddannelsesniveau og forskydninger i erhvervsstrukturen indgår. Kendskab til virksomhedernes lokaliseringskrav bør på samme måde indgå i de indledende analyser, så grundstørrelser og ønsker om højhusbyggeri kan tilpasses i forhold til de afsætningsforhold, som det pågældende område er underlagt. I forhold til valg af den økonomisk optimale planlægning bør der foretages konsekvensberegninger henset til den valgte parkeringsløsning og ønskede tæthed i bebyggelsen. Disse analyser er særdeles vigtige i byområder uden for de centrale dele af København og Aarhus, hvor betalingsvilligheden i forbindelse med parkering ikke nødvendigvis understøtter et ønske om parkering i konstruktion, uden at det får konsekvenser for den opnåelige byggeretsværdi og dermed den samlede projektøkonomi. At inddrage markedsforholdene tidligt i planprocessen bør betragtes som en optimering af det mulige. Når en vurdering af den kommercielle realiserbarhed inddrages, skal organisationen og gruppen af rådgivere naturligvis være villige til at tilpasse projektet og opfatte planprocessen som en iterativ proces, hvor målet er at skabe en robust og realiserbar plan. Udlejningsmarkedet: Uopsigelighed under pres? Den gennemsnitlige restuopsigelighed, eller WALT (weighted average lease term), på lejemål i en ejendom eller en portefølje af ejendomme er et risikomål, som er blevet tiltagende populært blandt såvel långivere og analytikere som investorer. WALT beskriver den gennemsnitlige tid til udløb af lejemål, i Danmark til udløb af lejermassens uopsigelighedsperiode, og WALT er således et mål for tomgangsrisikoen i en ejendom eller ejendomsportefølje. WALT kan som risikomål sammenlignes med den refinansieringsrisiko, der især blev tydelig under finanskrisen, hvor virksomheder og institutioner med lang gennemsnitlig finansiering blev anset for mindre risikofyldte. Tilsvarende med fast ejendom gælder det, at jo højere WALT, desto mindre risiko og vice versa. Der stilles i stigende grad krav om, at WALT også bliver beregnet og oplyst i mange vurderingsrapporter. Stigende andel af lejemål udbydes og markedsføres uden binding Trods det øgede fokus på WALT som risikomål har man gennem de seneste par år set en stigende andel af erhvervslejemål, som udbydes og markedsføres uden binding. Dette har dog endnu ikke givet et vedvarende mærkbart udslag i de registrerede udlejninger i markedet. Som figur 3 på næste side viser, sås i 2012 og 2013 en stigende andel af de helt korte lejekontrakter med uopsigelighed for lejer på 12 måneder eller derunder. Således var andelen på 35,9 % i 2012 og 34,9 % i Men i første halvår 2014 faldt andelen med 25,0 %, svarende til niveauet for 2009, hvor andelen for de korte lejekontrakter var 23,3 %. Tilsvarende har den samlede andel af lejekontrakter med en uopsigelighed for lejer på tre år eller derunder også været nogenlunde uændret set over en årrække, idet der dog har været en lille stigning fra 67,0 % i 2009 til 73,4 % i første halvår Samtidig er andelen af de lange lejekontrakter på seks år eller derover steget fra 5,7 % i 2009 til 8,0 % i første halvår Samlet kan der således endnu ikke mærkes en tydelig effekt af den øgede markedsføring af kort eller ingen uopsigelighed.

9 9 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Figur 3: Andel af nye lejekontrakter fordelt på kontraktlængde (i måneder), hele landet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% H Kilde: Sadolin & Albæk Der er samtidig grund til at antage, at man som udlejer ved en realitetsforhandling af en lejekontrakt med lejer fortsat kan sikre sig en vis uopsigelighed mod eksempelvis at tilbyde lejer en særlig indretning eller ombygning af det lejede. Uden binding -konceptet markedsføres især i hovedstadsområdet, men er reelt mest fremherskende i andre områder Aktiv markedsføring af uden binding er klarest observeret i det københavnske kontorejendomsmarked, mens tendensen er noget mindre udtalt i resten af landet. Derfor kunne man også umiddelbart tro, at andelen af udlejninger med kort uopsigelighed på 12 måneder eller derunder er størst i hovedstadsområdet. Men som det fremgår af figuren nedenfor, forholder det sig bemærkelsesværdigt nok lige omvendt. Andelen af udlejninger med helt kort uopsigelighed på 12 måneder eller derunder har gennem de seneste seks år, år-for-år, ligget højere for lejemål uden for hovedstadsområdet end for lejemål i hovedstadsområdet. Figur 4: Andel af nye lejekontrakter med uopsigelighed på 12 mdr. eller derunder 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hovedstadsområdet Øvrige Danmark Kilde: Sadolin & Albæk

10 10 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Sammenholdt med det forhold, at tomgangen generelt er lavere i hovedstadsområdet end i resten af landet, synes presset på uopsigelighed at være størst uden for hovedstadsområdet. Og udlejers mulighed for aktivt at markedsføre sine lejemål uden binding med henblik på at positionere disse konkurrencedygtigt er således mere begrænset uden for hovedstadsområdet, når lejerne i forvejen forventer dette. Dertil kommer, at bankerne og realkreditinstitutternes krav til lejemassens bonitet er mere dominant uden for hovedstadsområdet og de større byer, hvor det fortsat kan have ganske stor betydning for belåningsmulighederne, om en ejendom er udlejet med en WALT på ti år frem for tre år, hvilket naturligvis også kan medvirke til at lægge en dæmper på lysten til at udbyde lejemål uden binding. Momsregler kan medføre rentefri delfinansiering af byggeomkostninger Tidligere var salg af fast ejendom momsfritaget, men pr. 1. januar 2011 blev denne momsfritagelse delvist ophævet. Det betyder, at salg af nybyggede boligejendomme med ejerboliger nu er momspligtigt, mens salg af nye boligudlejningsejendomme fortsat er momsfritaget. Således er en grundejers beslutning om grundens anvendelse til udlejnings- eller ejerboliger afgørende for, om der kan opnås fradrag for momsen på byggeomkostningerne. En bygherre, der opfører et boligbyggeri med det formål at sælge det som ejerlejligheder, får momsfradrag for alle byggeomkostninger relateret til byggeriet og kan således løbende opnå dette fradrag i takt med, at han modtager momsbelagte fakturaer. Hvis det viser sig, at det ikke er muligt at sælge boligerne, kan bygherren imidlertid vælge at udleje boligerne i stedet, hvilket er en momsfritaget aktivitet. I lovgivningen er der indført en reguleringsbestemmelse, der skal sikre mod uberettiget udnyttelse af momsfradragsretten. Den indebærer, at bygherrens momsfradrag på byggeomkostningerne skal reguleres, eftersom der ikke er fradragsret for momsen, når projektet overgår til udlejning. Reguleringen sker krone for krone, dvs. rentefrit, og reguleringsperioden for fast ejendom er fastsat til 10 år, som regnes fra ejendommens ibrugtagningsår. I praksis betyder det, at bygherren opnår en rentefri delfinansiering af sine byggeomkostninger. Det skal dog bemærkes, at det skal kunne dokumenteres, at der har ligget et seriøst salgsforberedende arbejde forud for beslutningen om at udleje ejendommene i stedet for at sælge dem. Nedenfor er opstillet to eksempler på opførelse af to ens boligejendomme. Den ene opføres som udlejningsbyggeri; den anden opføres med efterfølgende salg af ejerboliger for øje, men ender reelt med at blive udlejet. Byggeperioden er anslået til 24 måneder. I eksemplet med udlejningsboliger er grundkøb og byggeomkostninger pålagt moms. Når byggeriet i det andet eksempel opføres med henblik på frasalg af ejerboliger, er der fradrag for moms på grundkøbet samt på byggeomkostningerne. I begge eksempler forudsættes boligerne udlejet fra år 3. Da anvendelsen i eksempel 2 ændres fra at være salg af ejerboliger til salg af udlejningsboliger, skal der ske regulering af det uberettigede momsfradrag i de efterfølgende 10 år efter ibrugtagning. Den rentefri finansiering af den del af byggeomkostningerne, der udgør momsen, resulterer således i, at bygherren i eksempel 2 opnår en højere forrentning end bygherren i eksempel 1. Uanset om boligbyggeri opføres med salg for øje eller med henblik på udlejning, må det betragtes som uhensigtsmæssigt, at der eksisterer en mulighed for at opnå en relativt væsentlig forrentning berettiget eller uberettiget ved at anskueliggøre, at opførelsen af boliger sker med salg for øje.

11 11 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Figur 5: Eksempler på konsekvenser af momsregler ved boligbyggeri (beløb i DKK) År Terminalår Udlejningsboliger Grundkøb Byggeomkostninger Moms I alt (inkl. moms) Lejeindtægt Driftsomkostninger NOI Cash flow Afkast, exit 5,0% Forrentning 8,1% År Terminalår Salg af ejerboliger men faktisk udlejet Grundkøb Byggeomkostninger Moms I alt (ekskl. moms) Lejeindtægt Driftsomkostninger NOI Cash flow Afkast, exit 5,0% Forrentning 9,0% Kilde: Sadolin & Albæk

12 12 NewsLetter - Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Markedsbarometer Kontor Ændring 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. Leje - Kr./m2/år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,50-0,25 Sekundær 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,00-0,25 Sekundær 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 0,00 Trekantområdet Primær 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50 5,50 0,00 Sekundær 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00 7,00 7,00 7,25 7,50 7,50 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 8,6 8,8 9,7 9,6 9,1 7,9 8,6 8,0 9,8 9,8 10,1 9,4 9,6 9,9 10,1 9,9 11,3 11,1 10,5-0,60 Aarhus Amt * 9,8 10,4 10,6 10,8 11,3 10,6 11,1 11,1 12,0 13,6 13,7 13,3 13,1 13,5 13,2 13,8 13,0 12,3 12,3 0,00 Trekantområdet 5,8 6,6 6,5 6,1 6,2 7,6 7,2 7,3 8,3 8,8 9,2 9,3 9,6 9,5 9,0 9,5 9,5 10,7 11,0 0,30 Butik Ændring 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. Leje - Kr./m2/år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Top ,3% Høj ,0% Lav ,0% Aarhus Top ,0% Høj ,0% Trekantområdet Top ,0% Høj ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,50 4,50 4,50 0,00 Sekundær 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75-0,25 Sekundær 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Trekantområdet Primær 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 0,00 Tomgang Sekundær 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,25 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 0,00 Storkøbenhavn 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5 3,2 3,7 3,8 4,0 4,4 4,2 4,6 4,4 4,5 4,7 4,5 4,3 4,2-0,10 Aarhus Amt * 4,4 5,2 5,2 5,8 5,9 6,2 6,1 5,9 6,0 6,5 6,6 7,1 6,1 5,9 5,8 5,7 6,1 5,9 5,8-0,10 Trekantområdet 7,2 7,1 6,9 7,2 7,7 8,1 6,9 7,0 7,2 9,2 9,4 10,2 9,4 9,7 8,7 8,9 8,9 9,6 9,9 0,30 - %-point - Lager/produktion Ændring 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt. Leje - Kr./m2/år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning** - %-point - København Lang 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00 7,00 0,00 Kort 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 0,00 Aarhus Lang 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00-0,25 Kort 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 9,25 9,50 9,50 9,50 9,50 0,00 Trekantområdet Lang 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,50 7,50 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00-0,25 Kort 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,25 9,50 9,50 9,75 9,75 10,00 0,25 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 3,1 3,9 4,0 4,2 3,9 3,9 4,0 3,5 4,1 4,2 4,5 4,7 4,4 4,7 4,2 4,3 4,2 4,1 4,0-0,10 Aarhus Amt * 5,2 6,0 6,7 6,5 7,3 6,9 7,1 6,6 6,3 6,0 5,5 5,3 4,9 5,1 5,3 5,2 5,1 5,0 4,1-0,90 Trekantområdet 2,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5 3,3 3,5 3,5 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,3 4,1 4,0 4,1 0,10 * Nu administrativt del af Region Midtjylland ** Lang og kort henviser til kontraktens længde

13 Sadolin & Albæk A/S Palægade 2-4 DK-1261 København K T: Store Torv 7, 2 DK-8000 Aarhus C T: E: W: CVR nr ISSN: In alliance with JLL

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/11 12.15 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate)

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) Redegørelse om CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) REDEGØRELSE OM CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) INDHOLD Resumé...3 Indledning...7 1. Historik...9 2. Hvad er CIBOR... 12 a)regelgrundlag...

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2010 --------------- Opgaveløser: Jacob Saltoft Kristiansen Vejleder: Mikkel Høegh Opgaveemne 49 Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

Markedsrapport. Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 2010

Markedsrapport. Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 2010 Markedsrapport Erhvervsejendomme i Danmark Efterår 21 Ordforklaring Afkast Første års nettoafkast. CBD Central Business District bedste område for kontorbeliggenhed i en region. Klasse A ejendom Ejendom,

Læs mere

Victoria Properties 3. juni 2009

Victoria Properties 3. juni 2009 Sektor non grata! Ejendomssektoren er gået fra at være investorernes darling til non grata på rekordtid. Sektoren er da også hårdt ramt af bl.a. manglen på lånefinansiering, hvilket dog giver lukrative

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015 OFFERING MEMORANDUM

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl.

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Fonden for Billige Boliger i København Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Januar 2006 INDHOLD Forord 1. Resume 2. Baggrund træk af det københavnske boligmarked

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Danske boligejeres økonomi

Danske boligejeres økonomi Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser En registerbaseret undersøgelse af årene 1995 til 2010 Morten Skak Gintautas Bloze Boligøkonomisk Videncenter Danske boligejeres økonomi under

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere