NEWSLETTER Volume 2, No. 1 March 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWSLETTER Volume 2, No. 1 March 2008"

Transkript

1 KOAP nyhedsbrev Nyhedsbrevet distribueres vedlagt en e- mail til de, der tilmelder sig via hjemmesiden Tidligere numre kan ligeledes findes der. Al henvendelse kan ske til redaktøren af nyhedsbrevet, Ane Søndergaard Thomsen, på Siden sidst Vi ønsker alle læsere et rigtigt godt nytår! og beklager samtidig den forsinkede start på Indhold: s. 1 Siden sidst s. 1 Overvejelser vedr. omstillingsprocesser i forbindelse med Kommunalreformen anno 2007 af Camilla S. F. Pedersen & Ninna Pedersen, begge BA Psych. Overvejelser vedr. omstillingsprocesser i forbindelse med Kommunalreformen anno 2007 Af Camilla S. F. Pedersen & Ninna Pedersen Kommunalreformen Den træder den nye kommunalreform i kraft, og kommunerne gennemgår som konsekvens heraf en omfattende strukturel omstillingsproces, som i betydelig grad vil påvirke de ansatte. For at sikre ensretning i omstillingsprocessen på landsplan, har regeringen vedtaget love, som angiver visse retningslinier. En af disse er Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen 1 hvoraf det fremgår, at medarbejderne ved kommunesammenlægningen skal følge opgaverne. Det betyder, at mange medarbejdere vil opleve at skulle skifte arbejdsplads eller indgå i nye arbejdsfællesskaber. Denne form for omstilling samt betydningen af en sådan, vil være fokus i nærværende synopsis. s. 9 Næste nummer Kommunerne håndterer sammenlægningsprocessen ved, at hver medarbejder af sin leder 1 Lov nr. 359 af 24/06/2005. Page 1 of 9

2 indkaldes til en kompetenceafklaring 2, som skal ligge til grund for medarbejderens stilling og arbejdsopgaver i den nye kommune. Medarbejderen er således ikke sikker på at beholde sin nuværende stilling og skal i en vis forstand retfærdiggøre sine evner for at beholde sine nuværende arbejdsopgaver. Det synes på baggrund af ovenstående, at kommunalreformen i praksis er kendetegnet ved følgende: Sikre dækningen af de forskellige arbejdsområder i de nye kommuner. Fokus på individer. Individorienteret forståelse af kompetencer og viden. Der tages således ikke højde for, at medarbejderens arbejde bliver udført i et arbejdsfællesskab, som ved omstillingsprocessen brydes op, og at dette kan have negative konsekvenser for såvel individet som for arbejdspladsen. Problemfelt I denne synopsis anlægges et socialpsykologisk perspektiv på ovennævnte omstillingsproces, idet det antages, at denne påvirker fundamentale socialpsykologiske processer, såsom gruppedynamik, social identitet og organisatorisk viden, hvilket i sidste ende kan problematisere udfaldet af omstillingsprocessen. Det er vores tese, at gruppedynamikker og social identitet har stor betydning for den organisatoriske viden, og dermed at en mængde viden kan risikeres at gå tabt pga. kommunalreformen, i det tilfælde medarbejdernes sociale identitet kraftigt berøres. Således håber vi at diskutere vigtigheden af også at medtænke disse aspekter for at opnå en succesfuld omstilling i kommunalreformen. Problemformulering Hvilke problematikker fremkommer, når social psykologisk viden anvendes i forhold til den omstillingsproces, der kendetegner den i gangværende kommunalreform? Hvad er en gruppe? Der eksisterer mange forskellige definitioner på grupper og mange forskellige niveauer at analysere grupper ud fra. Ifølge Homans (1967) 3 skal en gruppe defineres ud fra hyppigheden af den interaktion, der foregår mellem gruppens medlemmer. Således vil et 2http://www.kompetenceweb.dk/Om%20kompetenceafkl aring/hvad%20kan%20kompetenceafklaring%20- %20for%20medarbejderen%20og%20lederen.aspx 3 Til trods for at Homans overvejelser er af ældre dato, og at han beskriver en isoleret gruppe, er hans teori stadig relevant i forbindelse med gruppedynamikker. Page 2 of 9

3 antal personer blive defineret som en gruppe, hvis hyppigheden af interaktioner mellem disse er højere end og adskiller sig fra personernes interaktioner med andre. En gruppe er endvidere karakteriseret ved, at dens medlemmer interagerer og deler ressourcer med henblik på at nå et fælles mål, samt ved at medlemmerne i deres udveksling af ressourcer med andre uden for gruppen agerer som en samlet social enhed (Molm & Cook, 1995). Gruppen som et etableret socialt system indeholder normer og værdier for opnåelsen af det fælles mål samt adfærd og forudsætter, at medlemmernes interaktion og udveksling af ressourcer er gensidige (Homans, 1967). Når en gruppe dannes, begrænser medlemmernes adfærd sig aldrig til det første interaktionsmønster, der etableres. Det sociale liv i gruppen vil videreudvikle sig og medføre ændringer i individernes motiver. Hyppig interaktion mellem en gruppes medlemmer sandsynliggør dannelsen af venskaber (ibid.). Baseret på ovenstående kan det diskuteres, hvorvidt etablering af grupper blandt medarbejdere i de nye kommuner i begyndelsen vil finde sted, fordi medarbejderne skal løse deres arbejdsopgaver og efterleve ledelsens forventninger om effektivitet, hvilket bliver gruppens fælles mål. Det postuleres, at denne interaktion i begyndelsen primært vil være motiveret af medarbejderens behov for at løse en given opgave, men at motivationen med tiden vil ændres til værdien af relationen til de andre gruppemedlemmer. Fokus på grupper i de nye kommuner For organisationer, som ikke skal konkurrere med andre organisationer i forhold til produktivitet, vil formelle regler ofte være af ceremoniel karakter med det formål at legitimisere organisationens eksistens. Det daglige arbejde vil i stedet blive organiseret og ledet af uformelle strukturer (Nee & Ingram, 1998; Brunsson, 1989). Disse strukturer antages at være baseret på de sociale relationer i organisationen, hvorfor de grupper, som medarbejderne indgår i og de dertilhørende normer og værdier, er essentielle for organisationens struktur og økonomiske liv (Nee & Ingram, 1998). Da kommunerne umiddelbart tilhører denne type af organisationer, antages det, at dannelsen af grupper blandt medarbejderne bidrager til kommunernes økonomiske liv, hvorfor en fokusering på disse grupper bliver relevant. Selv og identitet Psykologiske teorier og studier af identitet og selv er dels mangfoldige og dels mere eller mindre kompatible, hvorfor en kort afklaring Page 3 of 9

4 af disse fænomener synes nødvendig, som grundlag for vores efterfølgende overvejelser. Således bør selv forstås som et udtryk for den reflektive proces et menneskes selvbevidsthed er, selvkoncept bør forstås som det spatiotemporale produkt af selv - herunder bl.a. de mange identiteter mennesket definerer sig selv efter, og identitet bør forstås som en del af selvkonceptet skabt af såvel individet som dets omgivelser fx sociale roller, tilhørsforhold o. lign. Identitet kan derfor forstås som den offentlige del af selvet, som placerer individet i det sociale rum (Gecas & Burke, 1995). Social identitet Af ovenstående fremgår det, at identitet må forstås som et interpersonelt fænomen. Ifølge Social Identity Theory dannes der i grupper et fælles selvkoncept, der afspejler gruppens værdier m.m., og dette selvkoncept udgør en del af individets selvkoncept, hvilket også kaldes social identitet, hvorfor sammenhængen mellem individets identitet og identiteten af de grupper individet tilhører bliver tydelig (ibid.; Hogg & Vaughan, 2002). Dette forhold gør sig gældende for alle arbejdsgrupper, hvorfor social identitet er relevant at belyse i forhold til kommunalreformen. Identitet i dag Idet identitet er et socialt fænomen, må det også være kontekstafhængigt, hvorfor identitetsdannelse i vores samfundsform i dag sker indenfor udprægede individualiserede og frie rammer. Samtidig betyder det, at identitet er et foranderligt fænomen. De identitetsmarkører, der tidligere var fremherskende i samfundet som fx familie og religion, er generelt ved at forsvinde. På grund af sådanne vilkår forstærkes behovet for at skabe identitet gennem arbejdet, idet mere individualistiske værdier som præstation og succes bliver identitetsskabende, hvorfor bekræftelse fra betydningsfulde andre kommer i centrum. Således skaber individet i dag i høj grad sig selv og sin egen identitet gennem praksis, hvilket betyder stor individuel frihed, men også usikkerhed (Collinson, 2003; Gecas & Burke, 1995). Identitet og vidensarbejde Den sociale identitet kan i dag forstås som en essentiel del af individets identitet, og endog af særlig betydning for vidensarbejdere 4. For det første karakteriseres vidensbaserede virksomheder af en flad ledelsesstruktur, bl.a. i form af selvstyrende teams, hvilket betyder, at medarbejderne ikke står direkte til regnskab for 4 Når vi bruger dette ord i synopsen henfører det specielt til ansatte i kommunernes forvaltninger. Page 4 of 9

5 ledelsen. I stedet ligger der et ansvar overfor gruppen, hvilket forstærker forholdet til arbejdsgruppen og dennes værdi, som således kommer til at spille en betydelig rolle for individets sociale identitet. Således er det individets selvkoncept og sociale identitet, idet sidstnævnte udspringer af gruppens identitet, der sætter rammerne for individets adfærd (Alvesson, 2000). For det andet er vidensarbejde et socialt konstrueret fænomen, idet det valideres gennem social anerkendelse. Derfor bliver relationer og interaktion centrale elementer af vidensarbejde, og at varetage disse sociale elementer lige så centralt, hvorfor gode sociale evner bliver vitale i vidensarbejde (Alvesson, 2001). For det tredje gælder det for vidensarbejdere, at disse udgør deres egen vigtigste arbejdsressource. Dermed ment, at vidensarbejdere i høj grad benytter sig af deres personlige intrapsykiske evner i forbindelse med deres arbejde i modsætning til fx bageren, der benytter en tillært fysisk teknik. Den sociale identitet er således en særdeles fremtrædende del af vidensarbejderens identitet og selv, hvorfor usikkerhed omkring denne selvsagt bliver problematisk. Idet der opstår usikkerhed herom, bliver en stabil identitetsfølelse særdeles vigtig, men en sådan er utopi, idet identitet er kontekstafhængig, hvorfor individets usikkerhed forstærkes (Collinson, 2003). Da individet samtidigt er en aktiv medskaber af sin identitet, vil dette med mange kræfter søge at beskytte denne, for at opretholde det meningsgivende og sammenhængsskabende element, identiteten giver til dets eksistens (Gecas & Burke, 1995). Vidensarbejdet er dog kendetegnet ved relationsafhængighed og uhåndgribelighed, hvilket besværliggør opnåelse og opretholdelse af en stabil identitet, hvorfor det ambivalente identitetsforhold i vidensarbejde forstærkes (Alvesson, 2001). Individet i kommunalreformen Som det fremgår i indledningen, er det således i forbindelse med kommunalreformen, at medarbejderen følger opgaven. Det betyder, at eksisterende arbejdsfællesskaber brydes op og nye dannes. Medtænkes i denne situation Social Identity Theory, bliver det tydeligt, at disse brud vil påvirke de eksisterende sociale identiteter og dermed den enkelte medarbejders identitet, hvorfor usikkerhed omkring identitet er sandsynlig. Medarbejderen placeres mere eller mindre ufrivilligt i en situation, hvor den eksisterende identitet fratages denne og hvor denne samtidig skal forholde sig til en ny arbejdsgruppe af stor fremtidig betydning. Kravet fra ledelsen om, at det nye arbejdsfællesskab skal fungere, nødvendiggør Page 5 of 9

6 dannelsen af en ny social identitet gennem opbygning af en ny arbejdskultur med nye regler, der skal etableres af det nye fællesskab. Således presses medarbejderen ud i en krævende psykisk situation præget af usikkerhed, hvorfor det er tvivlsomt, hvorvidt medarbejderne formår at udnytte deres respektive viden i forhold til aktuelle arbejdsopgaver. Tab af viden Viden residerer i den enkelte medarbejder, men antager en kollektiv karakter i både grupper og organisationer. I grupper opstår der uformelle systemer af viden, som ikke indgår i den formelle organisatoriske viden, men som er konstrueret gennem gruppemedlemmernes egne erfaringer og formidlet videre i gruppens sociale system (Tsaukas & Vladiomirou, 2001). Der eksisterer således en viden i gruppen, der er forskellig fra både viden hos den enkelte medarbejder og viden i organisationen, som den enkelte medarbejder kan trække på og til en vis grad er afhængig af i udførelsen af sit arbejde. Fokuseringen på medarbejdernes kompetencer i forbindelse med kommunalreformen synes at afspejle, at kommunerne anser viden for at høre til individet. Denne forståelse kan medføre, at medarbejderne mister dele af deres vidensgrundlag og grundlag for løsning af arbejdsopgaver, hvorfor også kommunerne risikerer at miste en del af deres produktivitet. Viden som værdi Relationer mellem individer er ifølge Social Exchange Theory karakteriseret ved en udveksling af værdifulde ressourcer. Individets vilje til at dele ud af sine ressourcer, det være sig fysiske eller personlige, er bestemt af individets forventning om gensidighed i relationen, som gør, at dets udgifter er lig med eller mindre end dets indtægter (Molm & Cook, 1995). I forhold til den strukturelle omstillingsproces i kommunalreformen, betyder dette, at relationerne mellem nye kollegaer som udgangspunkt kan antage en instrumentel karakter baseret på viden. Ledelsens krav skal imødekommes, hvilket primært sker gennem vidensdeling. At viden udgør den ressource, som relationerne primært bygger på, er et problem, når det holdes for øje, at medarbejderne i de nye kommuner er placeret på baggrund af deres kompetencer og viden. Viden udgør medarbejderens værdi, og vidensdeling kan således overflødiggøre medarbejderen, hvorfor denne ikke kan være sikker på at beholde sin nuværende stilling, men risikerer at blive flyttet igen til andre afdelinger (Bock et al., 2005). Det kan derfor diskuteres, om den Page 6 of 9

7 enkelte medarbejder vil føle modvilje mod at dele af sin viden og kun deler af den ved direkte henvendelse fra andre, hvorfor dannelsen af en gruppe problematiseres. Vidensdeling som redskab Organisatorisk viden afhænger af medarbejdernes vilje til at dele af deres viden, og ønsket om at tilhøre en bestemt gruppe bestemmer medarbejderes vilje til dette. Jo større ønsket er, og jo mere betydningsfuld en gruppe er for individet, jo større vil villigheden være til at dele sin viden med andre medlemmer af gruppen (Bock et al., 2005). Forventningen om gensidighed i relationen kan tænkes at modarbejde vidensdeling blandt medarbejdere, som endnu ikke har dannet en gruppe. Dette bl.a. fordi, den manglende gruppe med dertil hørende regler for vidensdeling endnu ikke er etableret, hvorfor den enkelte medarbejder kan være usikker på, om andre vil dele af deres viden og således vil befinde sig i et konkurrerende forhold til kollegaerne. change (Follett, 1942b, p. 99) 5. På denne måde kan en medarbejder få en central og værdifuld rolle i gruppen og reelt profitere af at dele sin viden med andre, hvilket øger sandsynligheden for, at de andre medlemmer af gruppen vil dele deres viden med denne medarbejder. Involvering I forbindelse med håndtering af forandring i organisationer pointerer Heller (1976) 6, at handling mod fælles forståelser og intern overensstemmelse er nødvendig for et positivt udfald. Ledelsesstyret omplacering af medarbejdere, som det praktiseres i forbindelse med kommunalreformen, er således problematisk, idet der forud for forandringerne ikke i organisationen er søgt den viden, der vil føre til det bedste alternativ. For netop vidensbaserede organisationer, er involvering af medarbejderne i relevante spørgsmål betydningsfuldt, da medarbejderne for det første besidder vigtig individuel viden omkring deres arbejdsområder, og for det andet for at undgå demotivering, da disse i stor udstrækning er selvforvaltende i deres arbejde Et alternativ til ovenstående kan være, at medarbejderne deler af deres viden for at facilitere et fællesskab. En sådan handling kan medføre, at en medarbejder placeres i en position karakteriseret ved magt, idet magt kan 5 Også Follett er af ældre dato, men overvejelserne stadig relevante. defineres som simply the ability to make 6 Hellers overvejelser kan kritiseres for at være af ældre dato, men synes i disse tider præget af forandring things happen, to be a causal agent, to initiate stadig relevant specielt set i lyset af forvaltningen af kommunalreformen. Page 7 of 9

8 og således uvante med top styring. Dette stemmer overens med overvejelser omkring magt, som betoner ledelsens involvering af medarbejdere med det mål at styrke organisationen og gøre den til et beriget hele. Heri ligger implicit en respekt for individet som funktionel værdi, hvorfor alle parter søges tilfredsstillet gennem indflydelse. Således er der ikke tale om magt over, men om magt med (Follett, 1942b). Konflikter bør i denne henseende ses som udtryk for forskellighed og som problemer, hvis løsning kan udvikle organisationen i en positiv retning. Dette resultat implicerer skabelse af en konstruktiv tredje vej; en integration af alles ønsker, hvilket ofte er muligt. Dominans og kompromis er således ikke ønskelige håndteringsstrategier, derimod er det vigtigt med bl.a. tydelighed omkring konflikter, hvilket stiller krav til organisationens struktur og sociale fungeren. Dermed kan konflikter forstås som positive for organisationer, idet de opfordrer til samspil mellem de implicerede parter samt en følelse af medansvar (Follett, 1942a). overvejelser omkring kommunalsammenlægningen og om omstilling i organisationer generelt. Et af de emner, der springer mest i øjnene er nødvendigheden af, som ledelse, at varetage medarbejdernes psykosociale forhold fx i form af medinddragelse i relevante sager og ikke mindst ved fokusering på dannelsen af de nye arbejdsfællesskaber, de ansatte skal fungere under i fremtiden. Dette er punkter, som både kommunerne og staten ser ud til at negligere i kommunalreformen, hvilket vil kunne få betydelige fremtidige konsekvenser for såvel medarbejdere som det arbejde, der ønskes udført i de nye kommuner. Sammenfattende På baggrund af de teoretiske overvejelser omkring bl.a. gruppedynamikker, social identitet, organisatorisk viden m.m. som ovenstående er blevet præsenteret og sat i relation til hinanden, fremkommer en mængde nye interessante Page 8 of 9

9 Litteraturliste Follett, M. P. (1942a). Constructive conflict. I: Metcalf & Urwick. Dynamic Administration. The Collected Papers of Mary Parker Follett. Harper & Brothers, Pupl. Follett, M. P. (1942b). Power. I: Metcalf & Urwick. Dynamic Administration. The Collected Papers of Mary Parker Follett. Harper & Brothers, Pupl. Homans, G. (1967). Menneskegruppen. Paludans fiolbibliotek. Heller, F. A. (1976). Group Feedback Analysis as a Method of Action Research. I: Clark, A. W. Experimenting with Organizational Life. Plenum Press. Referenceliste Bock, G.; Zmud, R. W.; Kim, Y.; Lee, J; (2005). Behavioral Intention Formation in Knowledge Sharing: Examining the Roles of Extrinsic Motivators, Social-psychological Forces and Organizational Climate. MIS Quarterly, Vol. 29 No. 1, pp Collinson, D. L. (2003). Identities and Insecurities: Selves at Work. Organization, Aug 10(3), pp Hogg, M. A. & Vaughan, S. M. (2002). Social Psychology (3rd ed.). Edinburgh: Pearson & Prentice Hall. Brunsson, N. (1989). The Organization of Hypocrisy. Chichester: John Wiley & Sons. Nee, V. & Ingram, P. (1998). Embeddedness and Beyond: Institutions, Exchange, and Social Structure. I: Brinton, M. C. & Nee, V. (ed). The New Institutionalism in Sociology. Stanford University Press. Alvesson, M. (2000). Social identity and the problem of loyality in Knowledgeintensive companies. Journal of management studies. 37:8, Alvesson, M. (2001). Knowledge work: Ambiguity, image and identity. Human Relations. Volume 54 (7): London: Sage Publications GLÆD JER! Næste nummer vil bl.a. indeholde spændende nyt om KOAP s konferencedag 2008 Tsaukas, H. & Vladiomirou, E. (2001). What is organizational Knowledge? Journal of management studies. 38:7. pp Gecas, V. & Burke, P. J. (1995). Self and Identity. I: Cook, K. S., Fine, G. A. & House, J. S. Sociological Perspectives on Social Psychology. Allyn and Bacon. Molm, L. D. & Cook, K. S. (1995). Social Exchange and Exchange Networks. I: Cook, K. S., Fine, G. A. & House, J. S. Sociological Perspectives on Social Psychology. Allyn and Bacon. Næste nummer af nyhedsbrevet forventes i maj måned. Forslag til artikler modtages gerne. Page 9 of 9

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor

Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor Af Anders Klitmøller, Jakob Lauring og Poul Rind Christensen Resumé Denne artikel har til formål at kaste lys over den rolle, medarbejderne spiller

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

!"##"$#"%"&"'()*%+,&%&-'."&)/"%))0,&%"1(),/"&21."#(")1+)3-,'-1)41'5)

!##$#%&'()*%+,&%&-'.&)/%))0,&%1(),/&21.#()1+)3-,'-1)41'5) !"##"$#"%"&"'(*%+,&%&-'."&/"%0,&%"1(,/"&21."#("1+3-,'-141'5 31.67"%"#("(8,.$"%1&9":%"&5,$$*'-512-,' ;,#%6!7!?!

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009

Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009 Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009 We used to think that we knew how to run organizations. Now we know better. More

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Afgangsprojekt DUEK Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning SELVOPFATTELSENS BETYDNING FOR KARRIEREVALG

Afgangsprojekt DUEK Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning SELVOPFATTELSENS BETYDNING FOR KARRIEREVALG Afgangsprojekt DUEK Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Modul 213058 - efterår 2011 Hanne Bøge dip17350 Vejleder: Lisbeth Højdal HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG BLIVE? SELVOPFATTELSENS

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder?

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? 2012 Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? A study of the conditions of the social workers professionalism, in a Danish job center. Is there room enough

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere