Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012"

Transkript

1 Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012 Fredericia Havn Shell Terminalen Middelfart Havn Side 1 af 22

2 Indhold Introduktion Lovgrundlaget... 3 Reglernes betydning Ansvarlig for affaldshåndteringen i havnen Formål med modtageordningerne Regler for modtageordningen i ADP A/S... 4 Arbejdstid:... 4 Varsling... 5 Shell Terminalen... 5 Mængder... 5 Art... 5 Ejendomsretten... 5 Ansvar... 5 Yderligere oplysninger Afgiftsstruktur... 6 Olieaffald og maskinslop... 6 Kemikalieaffald... 7 Kloakspildevand/Gråvand... 7 Driftsaffald... 7 Lastrester Definition af enkelte affaldstyper, indsamlingsmåde, bortskaffelsesmåde og priser Mærkning af tromler og dunke Placering af modtagefaciliteter og liste over anvendte affaldsbehandlere Forventede mængder Konsultation med brugerne Klageadgang Bilag 1: Bilag 2: Bilag 2 B Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Definition af affaldstyper og indsamling Klageformular (DA) Klageformular (Eng.) Placering af modtagefaciliteter Fredericia Placering af modtagefaciliteter Middelfart Takstblad Waste Notification Form Declaration of Engine Room Sludge Side 2 af 22

3 Introduktion Alle skibe der anløber danske havne har pligt til at aflevere affald i havnen. Skibe er dog undtaget afleveringspligten, hvis der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares om bord, og hvis affaldet, sammen med det senere frembragte affald, afleveres til en senere havn. ADP Fredericia Havn A/S modtager driftsaffald fra skibe, hvorimod lastrester i det daglige håndteres af modtager/afskiber. Driftsaffald defineres, som affald der fremkommer som en naturlig del af skibets drift (MARPOL). For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling. 1. Lovgrundlaget Gyldige nationale og internationale retsforskrifter, reglementer, anbefalinger og vejledninger: MARPOL konventionen (The International Convention for The Prevention of Pollution from Ships 73/78). Med senere ændringer. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe, der skal implementeres senest 28. december Helsingfors-konventionen af 1992 med senere anbefalinger. LBK nr. 266 af 11. mars 2009, lov om havne. Med senere ændringer. LBK nr. 929 om beskyttelse af havmiljøet af 24. September 2009 med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 268 af 18. april 2008 om Bekendtgørelse om kategorisering, klassifikation, transport samt udtømning af flydende stoffer, der transporteres i bulk Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner. Med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 224 af 07. Mar om affald. Fredericia Kommune regulativ for erhvervsaffald. Vejledning om indsamling, transport og bortskaffelse af køkken- og madaffald fra skibe og fly i international fart i havne og lufthavne samt andet kategori 1-affald fra grænsekontrolsteder og toldkontrollen m.v. Fra Fødevarestyrelsen, den 7. juni Forordning (EF) nr. 1774/2002, artikel 4, stk 1, litra e. Side 3 af 22

4 Reglernes betydning Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. Mar om modtageordninger for affald fra skibe, samt om skibes aflevering af affald skal alle havne etablere modtageordninger til at modtage alle typer affald fra skibe, der normalt anløber havnen. Havnene er forpligtet til at etablere modtageordninger, der har tilstrækkelig kapacitet til at opfylde behovet for aflevering, uden at skibene forsinkes unødigt. 2. Ansvarlig for affaldshåndteringen i havnen Havnechef Bo T. Nielsen Associated Danish Ports A/S, Vesthavnsvej 33, 7000 Fredericia For Shell Terminalen: Marine Manager Peter Solberg A/S Dansk Shell, Egeskovvej, 7000 Fredericia Foreningen Fredericia Lystbådehavn (FFL) udarbejder affaldsplan for Fredericia Lystbådehavn. Fredericia Kommune modtager affald fra lystbåde i Gl. Havn. 3. Formål med modtageordningerne Ved etablering af effektive modtageordninger er det et mål, at havnen medvirker til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det kan motivere de skibe, som anløber ADP Fredericia Havn A/S, Shell Terminalen i Fredericia og ADP Terminalen i Middelfart til at aflevere alt deres affald i havnen, i stedet for at udlede/dumpe det i havet. Der er ikke modtaget klager i perioden for foregående affaldshåndteringsplan. 4. Regler for modtageordningen i ADP A/S ADP A/S har etableret modtageordninger i henhold til gældende lovgivning. ADP A/S modtager driftsaffald i rimelige mængder fra skibe der anløber havnen for losning og lastning afgiftsfrit. Arbejdstid: Aflevering af affald skal finde sted indenfor havnens normale arbejdstid. Den normale arbejdstid på ADP Fredericia Havn A/S er: Mandag til torsdag fra kl til kl Fredag fra kl til kl Kabysaffald, småt brændbart samt kategori 1-affald kan dog afleveres i de opstillede containere på alle tider af døgnet. Side 4 af 22

5 Varsling Varsling om anløb og aflevering af affald skal gives mindst 24 timer før skibets ankomst. Såfremt varslet er mindre end 24 timer skal skibet samtidig med anmeldelsen anføre en gyldig årsag til, at anmeldelse 24 timer før ankomst ikke var mulig. Anmeldeformular indsendes til trafikafdelingen eller sendes pr. fax på eller Anmeldeformular kan rekvireres på havnekontoret eller findes på Miljøstyrelsens hjemmeside på eller Shell Terminalen For skibe til Shell (Kaj 41 og 42) anmeldes affald til Shell-terminalen samt til Fredericia Havn. Mængder Der kan uden særlig afgift afleveres en mængde driftsaffald, der svarer til, hvad skibet har oparbejdet siden sidste anløb af havn, idet mængden afgrænses under hensyntagen til skibets størrelse og dets normale fart. For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling. Art Havnen kan modtage de i bilag 1 anførte affaldstyper. Ejendomsretten Ejendomsretten til driftsaffaldet overgår til ADP Fredericia Havn A/S, når affaldet er accepteret og modtaget af ADP Fredericia Havn A/S. Ansvar Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er således, under forudsætning af at der foreligger skyld, ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Dette gælder også skade, som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Ifølge bekendtgørelsen kan den ansvarlige for skibet straffes med bøde, hvis man undlader at anmelde affaldet, eller med fængsel, hvis der er udvist grov uagtsomhed. Side 5 af 22

6 Yderligere oplysninger. Denne affaldshåndteringsplan sendes til høring hos følgende instanser: - Fredericia Kommune - Middelfart Kommune - Danmarks Rederiforening - Fødevarestyrelsen - Rederiforeningen af Dansk Transport og Logistik - Danmarks Skibsmæglerforening - Shell Raffinaderiet i Fredericia Affaldshåndteringsplan med eventuelle rettelser på baggrund af høringsfasen vil blive fremsendt til Miljøstyrelsen i december Afgiftsstruktur Betaling for modtagelse og håndtering af driftsaffald fra skibe er indeholdt i den normale skibs afgift, og følger No-special-fee princippet. Havnen opkræver dog normalt særskilt betaling, hvis en eller flere af følgende punkter er opfyldt: Hvis mængden af driftsaffald fra skibet, der ønskes afleveret, er større end den mængde affald, skibet ved normal drift under hensyntagen til skibets størrelse og type ville frembringe siden sidste havneanløb. Skibe der anløber havnen uden at losse eller laste. Hvis et skib ønsker at aflevere affald uden for havnens almindelige arbejdstid. Fritaget for dette er dog kabysaffald, småt brændbart samt kategori 1-affald, der er anmeldt og kan afleveres ved de på bilag 3 viste affaldsfaciliteter. Hvis skibet ikke betaler normal skibs- og vareafgift. Hvis skibet ikke rettidigt anmelder det affald, der ønskes afleveret. Hvis skibet afleverer andet affald, herunder lastrester. Hvis skibet afleverer affald som ikke er korrekt sorteret efter denne plan. Affaldsstrukturen fremgår af Bilag 1. For skibe som ikke betaler normal skibs- og vareafgifter til havnen betales for de anvendte faciliteter i henhold til gældende takstblad. Taksterne fremgår af takstblad, som præciserer de enkelte priskomponenter. Olieaffald og maskinslop Olieaffald modtages i 2 stk. 8 m3 tanke, som leveres ved skibets side. Tankene er udstyrede med foreskrevne koblingsled og flanger. Side 6 af 22

7 For at kunne aflevere olieaffaldet skal skibene selv kunne pumpe og medbringe de nødvendige slanger og koblinger. Olieaffald bortskaffes fra havnen af Jysk Miljørens A/S Olieaffald afleveret i tromler vil blive fjernet efter regning. Tromler og olie bortskaffes gennem MOTAS I/S. Kemikalieaffald Modtages normalt ikke, men kan modtages efter regning. I givet fald vil det ske via MOTAS I/S. Kloakspildevand/Gråvand Kloak spildevand kan modtages på kaj 17 hvor afløb i kajen er koblet til kommunens rense anlæg. På andre kajer afhentes kloak spildevand af slamsuger og bortskaffes gennem kommunens renseanlæg. For at kunne aflevere gråvand skal skibene selv kunne pumpe og medbringe de nødvendige slanger og koblinger. Driftsaffald Driftsaffald fra skibe opdeles i følgende kategorier: 1. Kabysaffald kategori 1 2. Andet kabysaffald 3. Småt brændbart 4. andet affald Definitionen på kategori 1 affald er, skibe som indenfor de sidste 10 anløb har anløbet havne uden for EU og Norge På Fredericia Havns område er der opstillet 20 stk. 800 liters containere jf. bilag 3, fordelt på 11 forskellige affaldsfaciliteter. Hver facilitet består af en grå og en grøn container. Der vil ydermere blive opsat en eller flere blå 800 liters containere ved skibssiden i de tilfælde, hvor et skib der anløber, skal aflevere kategori 1 affald. Efter endt anløb vil de blå containere igen blive fjernet fra den pågældende facilitet. Disse opbevares på Fredericia Havns miljøplads, til tømning kan finde sted. Alle containerne vil være forsynet med linerbag og lukkeanordning (kun for kategori 1 affald), og mærket med følgende påskrift: Grøn container: Kabysaffald / Galley waste Grå container: Brændbart affald / Combustible waste Blå container: Kabysaffald kategori 1- kun til bortskaffelse / Non- EU galley waste category 1- for disposal only Side 7 af 22

8 På terminalen i Middelfart er der opstillet 2 stk. grønne 800 liters containere til kabysaffald. Der vil her også blive opstillet blå containere efter behov. Der er ligeledes etableret en modtagestation på Shell-terminalen (kaj 41 og 42). For at imødekomme en større mængde kategori 1 affald på Shell-terminalen kontra den øvrige del af Fredericia Havn, er her opsat 2 stk. 4,5 m3 vip- containere med lukkeanordning. En til drift og en i reserve. Containerne vil være mærket som kategori 1 containere på den øvrige del af havnen. Tømning af affaldscontainere sker efter følgende retningslinjer: Grønne container: Tømmes automatisk som dagrenovation hver 14. dag på onsdage. Skulle en container blive fyldt inden en given 14 dags periode, kan der opstilles ekstra grønne containere. Det er aftalt med P. Fournaise, at særskilt tømning kan finde sted. Skulle dette være nødvendigt, bestilles dette via af ADP Fredericia Havn. Grå containere: Trafikafdelingen ved Fredericia Havn fører tilsyn med disse og tømning sker på foranledning via til P. Fournaise. Blå containere samt vip- containere: Tømmes automatisk på en aftalt ordning hver 14. dag på onsdage. Forud for tømning af kategori 1- affald sendes Waste Declaration på skibe der har anvendt containerne i perioden, samt oplysninger som kræves i transportdokumentet jf. seneste vejledning fra Fødevarestyrelsen, til P. Fournaise og Fødevarestyrelsen v. Asta Fink. Det er aftalt med P. Fournaise, at særskilt tømning kan finde sted. Skulle dette være nødvendigt, bestilles dette via af ADP Fredericia Havn. Skibets besætning skal frasortere følgende affaldssegmenter inden affaldet fyldes i containeren: Flasker og glas Neonrør Malerrester/ malerdunke Startbatterier/ små batterier/ elektronikaffald. Metalaffald/ skrot Olieklude/ oliefiltre Større mængder træ/ paller. Flamingo. De frasorterede affaldssegmenter afhentes af havnen efter forudgående aftale. På Shellterminalen afleveres affaldet på modtagestationen. Driftsaffald bortskaffes gennem godkendte firmaer. Ved behov i forbindelse med større affaldsmængder kan en container leveres på Fredericia og Middelfart Havns kajer. Lastrester Lastrester og opfejning skal normalt modtages af afskiber/modtager af lasten. Side 8 af 22

9 6. Definition af enkelte affaldstyper, indsamlingsmåde, bortskaffelsesmåde og priser Skemaet i bilag 1 viser dette. Skemaet er bygget op efter opdelingen i MARPOL. 7. Mærkning af tromler og dunke Alle tromler/dunke i relation til et eventuelt kemikalieindhold mærkes i henhold til Bek. Nr. 224 fra 7. marts 2011, bekendtgørelse om affald. 8. Placering af modtagefaciliteter og liste over anvendte affaldsbehandlere I bilag 3 er angivet placeringen af de fast placerede modtagefaciliteter, samt miljøstationen på Fredericia Havn. Af kortet fremgår, hvilke geografiske områder, affaldsplanen omfatter. Følgende affaldsbehandlere anvendes (listen er ikke udtømmende): Fredericia Kommune renovationsordning P. Fournaise Jysk Miljørens A/S Motas P-Miljø H. J. Hansen 9. Forventede mængder Fredericia og Middelfart havn anløbes årligt af ca fragtskibe der har behov for at aflevere driftsaffald. Registrerede mængder fordeler sig således: Driftsaffald i containere: Mængde (t) Mængde (m3) , , , , , * (forventet) 90 * for omskrivning af mængder fra SHELL er der brugt massefylde 0,3 t/m3 Side 9 af 22

10 Olieaffald: Mængde (m3) , , , , (forventet) 500 Der er ikke faciliteter til modtagelse af olieaffald og toilettanke fra lystbåde. Behovet forventes ikke at stige væsentlig i de kommende år, og det vurderes at kapaciteten af modtagefaciliteter er tilstrækkelig. 10. Konsultation med brugerne ADP Fredericia Havn A/S konsulterer sine brugere og andre interesserede i affaldsbehandlingen på flere niveauer. Skibe modtager en kort beskrivelse om aflevering af fast affald, og havnens faste brugere er bekendt med forholdene Affaldsplan sendes til høring hos interessenter i forbindelse med revidering hvert 3. år fra godkendelse. Tilbagemeldinger fra høringsfasen anvendes til at vurdere, hvordan havnens affaldsfaciliteter og serviceniveauet i forbindelse med affaldshåndteringen kan udvikles og forbedres, indenfor rammerne af havnens økonomiske muligheder. Det er havnens vurdering at de nuværende faciliteter dækker behovet for tilstrækkelige modtagefaciliteter, og havnen foretager løbende vurdering af dette og tilpasser omfanget. Henvendelser og klager modtaget fra brugerne (f.eks. via klageformular) behandles løbende med henblik på en vurdering af forbedringsmuligheder i forhold til modtageordningen Næste planlagte høring er i august Registrering af modtagne mængder Brugen af modtagefaciliteterne registreres med vejesedler ved tømning af affaldscontainere. Containerne tømmes efter behov af renovationsfirma der rapporterer tilbage til havnen. Andet miljøaffald afhentes af havnes lastbil registreres og vejes ved afleveringen. Side 10 af 22

11 Slopolie og spildevand overpumpes til havnens 8 m3 tanke, der tømmes af Jysk Miljørens efter hvert skib. Ved at udføre tømning hver gang er der fuld kontrol over mængden modtaget fra skibet og den totale mængde modtaget over tid. ADP Fredericia Havn registrerer affaldsmængder samt maskinslop fra råolietankere over Kaj 41 og Klageadgang Hvis det er skibets vurdering, at der ikke er tilstrækkelige faciliteter til rådighed, kontaktes havneadministrationen og der udfyldes eventuelt en klageformular (bilag 2 /Bilag 2(B)). Alle klager over utilstrækkelige eller mangelfulde faciliteter, der modtages i form af udfyldt skema (bilag 2) sendes i kopi til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. Havnens ledelse behandler alle klager og vurderer bl.a. på baggrund heraf mulighederne for at forbedre faciliteterne for modtagelse og behandling af affaldet fra de anløbne skibe. Side 11 af 22

12 Bilag 1 Affaldstype Indsamlingsmåde Bortskaffelsesmåde Afgift MARPOL annex 1 Olieaffald Henvendelse rettes til havnen med bindende varsel mindst 24 timer før afhentning. Bestilling foretages på fax nr eller ved indsendelse af varslingsmeddelelse (bilag 7). For så vidt angår maskinslop kan afhentning ske afgiftsfrit, hvis der er tale om mængder, der svarer til skibets art, størrelse og normale fart. I andre tilfælde eller hvis der afleveres udenfor normal arbejdstid betales i henhold til takstblad for ADP Fredericia Havn A/S. Olierester, maskinrumsbundvand og beskidt rendestensvand Afhentes ved skibssiden med 8 m3 tank. Skibet skal selv kunne pumpe af og selv lever slanger. På Shell terminalen afhentes olierester af slamsuger. Olieaffald bortskaffes via Jysk Miljørens A/S. Afhentning sker afgiftsfrit, hvis der er tale om mængder, der svarer til skibets art, størrelse og normale fart. I andre tilfælde eller hvis der afleveres udenfor normal arbejdstid betales i henhold til takstblad for ADP Fredericia Havn A/S. Tromler og dunke med olieaffald opbevares på godkendt plads på Vesthavnsvej 33 Bortskaffes via Motas Tankskyllevand og beskidt ballastvand Pumpes i land til tank eller slamsuger Ved modtagers foranstaltning. Ved modtagers foranstaltning eller til Motas Ved modtagers foranstaltning eller efter regning. MARPOL annex II Rester og blandinger af flydende stoffer, der Affald af denne karakter afleveres normalt til ladningsmodtager eller Bortskaffes til Motas Omkostningerne vil være et anliggende mellem skibet eller dets agent, der Side 12 af 22

13 transporteres i bulk kemikalier afskiber i henhold til aftale med de godkendte selskaber. afregner direkte med transportør/modtager. MARPOL Annex III Alternativt kan ADP Fredericia Havn A/S medvirke ved etablering og organisering og opkræve faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr. Skadelige stoffer transporteret i pakket form. Dette affald falder ind under gruppen specialaffald. Affaldet skal være emballeret og deklareret i henhold til gældende forskrifter. Bortskaffes til K.O.K. I/S. Omkostningerne vil være et anliggende mellem skibet eller dets agent, der afregner direkte med transportør/modtager. MARPOL annex IV Alternativt kan ADP Fredericia Havn A/S medvirke ved etablering og organisering og opkræve faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr. Kloakspildevand. Der er tale om afløbsstoffer eller andet affald fra enhver form for toiletter, vaskekummer, badekar, afløb anbragt i hospitalsrum, samt fra steder, hvor der findes levende dyr eller andet spildevand, der er blandet op med et af førnævnte stoffer. (Grey water and black water) Kloakspildevand modtages ved kobling til dæksel på kaj. Det er da en forudsætning, at skibet har fornødent udstyr. Henvendelse rettes til havnen med bindende varsel mindst 24 timer før afhentning. Bestilling foretages på faxnr eller Kobling på det offentlige kloaksystem. I havnen hvor det ikke er muligt at bruge kloaksystemet afhentes spildevandet med slamsuger. Kloakspildevand kan bortskaffes afgiftsfrit, hvis der er tale om mængder, der svarer til skibets art, størrelse og normale fart. I andre tilfælde eller hvis der afleveres udenfor normal arbejdstid betales efter følgende specifikationer: i henhold til takstblad for ADP Fredericia Havn A/S Side 13 af 22

14 MARPOL Annex V Driftsaffald Der er tale om affald, der er fremkommet som en naturlig del af skibets drift, herunder: Vegetabilsk affald Levnedsmiddelaffald Plastgenstande Syntetisk fiskegarn Affaldsposer af plast Klude Lervarer Forings- og indpakningsmaterialer Udgangspunktet er, at containere til dagrenovation er tilgængelige hele døgnet, jf. kort over havnen med afmærket placering af fast placerede affaldscontainere. Såvel de fast placerede som de mobile containere afhentes/tømmes med faste intervaller eller ved direkte bestilling indenfor havnens normale arbejdstid. Der foretages særskilte kørsler med kategori 1- affald. Udover containere med fast placering kan der rekvireres ekstra containere. Disse skal dog altid bestilles særskilt. Der kræves et bindende varsel på mindst 24 timer. Bestilling skal afgives skriftlig pr. fax, brev Indholdet af disse containere går til forbrænding i henhold til gældende regler. Kategori 1- affald køres direkte til forbrændingen. Som udgangspunkt vil benyttelse af opstillede containere på havneområdet være omfattet af no-special fee, hvis der er tale om mængder, der svarer til skibets størrelse og normale fart. I andre tilfælde eller hvis der afleveres udenfor normal arbejdstid betales i henhold til takstblad for ADP Fredericia Havn A/S. Glas, malerrester, batterier, metalskrot, træ, neonrør, flasker og glas pap og papir (rent) plast bildæk Kræves kildesorteret, hvis levering skal ske afgiftsfrit. Dette specialaffald afhentes på kajen af lastbil efter anmeldelse fra skibet på godkendt formular. Krydstogtskibe skal altid bestille særskilt. De særskilt bestilte containere vil blive placeret på forud aftalt sted og kan evt. efter aftale omplaceres. Omplacering og afhentning for tømning vil ske indenfor almindelig arbejdstid. Afleveres til genbrug eller godkendt affaldsbehandler. Rimelige mængder afgiftsfrit Krydstogtskibe må forventes altid at skulle indgå individuel aftale om antal og placering af containere. Afregning for brug heraf vil ske særskilt. Side 14 af 22

15 Klageformular (DA) Bilag 2 Til: ADP/Fredericia Havn Vesthavnsvej Fredericia Att.: Havnebestyrelsen Klage vedr. utilstrækkelige modtagefaciliteter til affald: Forslag til forbedringer: Evt. bemærkninger Med venlig hilsen Ja tak, vil gerne kontaktes for yderligere uddybning af ovenstående tlf.: eller adresse: Havnebestyrelsen indsender en kopi af klagen til Miljøstyrelsen. Side 15 af 22

16 Bilag 2 B FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACY OF RECEPTION FACILITIES FOR WASTE The Master of a ship having difficulties discharging sewage to reception facilities should forward the information below, together with supporting documentation, to the competent authority of the Flag State. 1. Country: Name of Port or Area: Location in the port (e.g. berth/terminal/jetty): Date of Call: 2. Amount of sewage for discharge to facility: m Amount of sewage not accepted by facility: Above / other m 3. Special problems encountered: Undue delay Inconvenient locality of facilities Use of facility not technically possible Other 4. Remarks: (e.g. information received from port authorities or operators of reception facilities: reasons given concerning 2 above) 5. Ship's particulars Name of ship: Distinctive number or letters: Port of registry: Owner or operator: Side 16 af 22

17 Bilag 3 Plan over modtagefaciliteternes placering. Side 17 af 22

18 Bilag 4 Plan over modtagefaciliteternes placering. Side 18 af 22

19 Bilag 5 Driftsaffald: Takstblad for 2012 ADP Fredericia Havn A/S Gældende fra 1. januar 2012 Driftsaffald lagt i 800 liters containere på kaj eller i miljøstation er indeholdt i skibsafgiften. Miljøaffald afhentet af havnens lastbil er indeholdt i skibsafgiften. Overskydende driftsaffald afhentes og bortskaffes efter regning. Olieaffald- Fredericia Havn pumpet i sloptank på kaj. Spildolie/ slop i rimelige mængder iht. til rejsens længde er indeholdt i skibsafgiften. For overskydende mængder opkræves: Kr. 685,- pr m3. Afhentning på overtid faktureres med Kr. 685,- pr. m3 + kr ,- pr gang Olieaffald Fredericia Havn og Shell Terminalen afhentet af slamsuger. Spildolie/ slop i rimelige mængder iht. til rejsens længde er indeholdt i skibsafgiften. Modtagehastighed minimum 5 m3 pr. time For overskydende mængder opkræves Afhentning på overtid faktureres med Kr. 685,- pr m ,- Kr. pr. time Kr. 685,- pr m ,- Kr. pr time Olieaffald - Shell Terminalen (andre) Lastrester: Lastrester / opfejning afleveres gennem modtager/afskiber eller bortskaffes i regning. (Alle priser er eksklusiv moms) Side 19 af 22

20 Bilag 6: Side 20 af 22

21 Side 21 af 22

22 Bilag 7 Declaration of Engine Room Sludge Ships name*: Date*: Port of registry: IMO No.*: Last port of Call*: Date/Time*: - / ETA Fredericia *: Date /Time*: / Agent*: Quay No.: Last delivery of engine slops/sludge MARPOL Annex I Port*: Date*: Quantity*; This vessel request to deliver following pumpable engine room sludge: Total Quantity to be pumped ashore*: M3 Quantity produced from last port of call*: M3 Quantity normally produced per day*: m3 at sea m3 in port Date Master /Agent on behalf of vessel All * marked items are compulsory, and declaration will not be accepted unless filled in. ADP Traffic Department: A/S Dansk Shell/ Port of Fredericia will receive m3 free of charge within normal working hours. Date Signature Tømning bestilt dato: til kl. Afhentet af firma: Jysk Miljørens Dato: Afhentet m3 Start kl.: Slut kl.: Slamsuger timer Tilkald weekend Ja Nej Overtid: timer Dato ADP Port of Fredericia Traffic dep Underskrift Side 22 af 22

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Havn Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr. 476 af 30/6/1993 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Peter Larsen Ansvarlig for gennemførelsen: Peter Larsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet LBK nr. 963 af 3/7/2013 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2012-2015 Praktiske oplysninger Nedenstående oplysninger er til brug for Miljøstyrelsens samlede vurdering af affaldsplanen

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FOR DRIFTS- OG LASTAFFALD FRA SKIBE I KOLDING HAVN 2014 v1.1 1 Side 1.0 Lovgrundlaget 3 2.0 Formål med modtagerordningerne 3 3.0 Ansvarlig i havnen 4 4.0 Generelle regler for modtagerordninger

Læs mere

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne 2. Ansvarlig i havnen 3. Generelle regler for modtageordninger

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag Forslag Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter

Læs mere

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer,

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Kemikalie- og malingsrester) Farligt fast affald (oliefiltre,

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lolland Havne Torben Christiansen Havnefoged Femø Havn Indhold: 1. Beskrivelse

Læs mere

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for.  AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa Affaldsplan 2016-2019 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN DK-6200 Aabenraa www.aabenraahavn.dk 1. Ejer og driftsforhold Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og er reguleret

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnemester Lollands havne Torben Christiansen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lollands havne Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009

Læs mere

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnebestyrelsen Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Ansvarlig for gennemførelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3.

Læs mere

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Bilag 1: Definition af affaldstyper og indsamling Bilag 2: Klageformular Bilag 3: Udkast til modtageplan

Læs mere

Affaldsplan for Agernæs Havn

Affaldsplan for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 om beskyttelse af havmiljøet af 3. juli 2013.

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Ole Edlund Jensen Mail. edlund@mail.dk Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsesformand Palle Danielsen Orebyvej 243 4990 Sakskøbing Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse

Læs mere

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018 Havnens adresse: Rødvig Lystbådehavn Tlf: 56 50 60 07 Havnevej 21 4673 Rødvig Stevns Havnens størrelse: 130 bådpladser Ansvarlig for udarbejdelsen: Rødvig Lystbådehavn og Stevns Kommune Ansvarlig for gennemførelsen:

Læs mere

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003 SÆBY HAVN AFFALDSPLAN JUNI 2003 A F FA L D S P L A N Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S 2016 2019 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordning 2. Lovgrundlaget 3. Ansvarlig i havnen 4. Generelle

Læs mere

Affaldsplan. For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018

Affaldsplan. For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018 Affaldsplan For modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2015-2018 Forfatter: Birgit K. Hansen Oprettet den 2. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-216968 Sags nr. 480-2015-81857

Læs mere

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn

Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Spodsbjerg Turistbådehavn Revideret marts 2015 af Havnefogeden på Indledning: SPODSBJERG TURISTBÅDEHAVN fik sammen med Spodsbjerg Fiskerihavn sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af

Læs mere

AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA.

AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA. AFFALDSPLAN FOR KERTEMINDE MARINA. Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Havnefoged John Hakmann Havnefoged John Hakmann Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr.

Læs mere

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015 Juli 212 Side 1 Relevant lovgivning Lov nr. 476 af 3.6.1993 om beskyttelse af havmiljøet. Bekendtgørelse nr. 13 af 1.12.22 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den 02.07 2015 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Praktiske erfaringer med affaldshåndtering i danske havne Vicekontorchef Nete Herskind, Danske Havne Regler EU direktiv

Læs mere

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldshåndteringsplan

Affaldshåndteringsplan Affaldshåndteringsplan Odense Havn Gældende fra 1. april 2014 Affaldshåndteringsplan Indhold 1 Indledning... 4 2 Lovgrundlag... 4 2.1 Reglernes betydning... 4 2.2 Hvornår må skibe udlede affald?... 5 3

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1)

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1) Bekendtgørelse nr. 1632 af 13. december 2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Bilag 1 Bilag 2 Anmeldelsesformular på engelsk Bilag 3 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D039870/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D039870/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) 11290/15 MAR 81 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 27. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D039870/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

K206, samt en lang række andre aktiviteter Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Indsamling og opbevaring af affald Tanke med benzin og diesel

K206, samt en lang række andre aktiviteter Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Indsamling og opbevaring af affald Tanke med benzin og diesel Helsingør kommune, Nordhavnen Att.: Jan Hjort Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 15.05.2017 Sagsnr. 17/9256 Sagsbehandler Malene Kamstrup

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Baggrund og lovgrundlag Opbevaring af olier og kemikalier giver ofte anledning til jord- og grundvandsforurening. En

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme

Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme I medfør af 2, stk. 3, 7, 22, stk. 2 og 3, 23, stk. 2, 61, stk. 1, og 62, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1)

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1) BEK nr 1031 af 26/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-0114-000005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere