NEWSLETTER Nr. 2 Marts 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWSLETTER Nr. 2 Marts 2006"

Transkript

1 Low-Cost Lead-Free Soldering Technology to Improve the Competitiveness of European SMEs Collective Research Project in the 6th Outline Research Programme of the European Union NEWSLETTER Nr. 2 Marts 2006 Indholdsfortegnelse Indledning: Tilbageblik på første års LEADOUT...1 Status på implementeringen af blyfri teknologi i den europæiske industrielle sektor...2 Blyfri teknologi igangværende europæiske undersøgelser...3 LEADOUT, miljømæssig orientering...5 LEADOUT-projektet: Benchmarking...6 Spredning af projektets resultater...8 Nationale LEADOUT-kontakter...11 Møder...11 Links og referencer...12 Indledning: Tilbageblik på første års LEADOUT Der er mindre end fem måneder til implementeringen af RoHS-direktivet 1 finder sted i det Europæiske Fællesskab. Fra den 1. juli 2006 vil alle elektroniske og elektriske produkter, der kommer på markedet i Europa, skulle rette sig efter denne lovgivning bortset fra nogle få undtagelser. Den største enkelteffekt af direktivet vil være forbudet mod anvendelsen af blybaserede lodninger. De fleste store virksomheder har planlagt og forberedt sig på denne ændring i et stykke tid; men alligevel er der mange mindre og mellemstore virksomheder i Europa, som kun lige er begyndt at forberede sig på de kommende måneders udfordring. En nylig foretaget LEADOUT-undersøgelse viser, at mindre og mellemstore virksomheder i Europa kender til lovgivningen og dens følgevirkninger; men de har endnu ikke besluttet, hvordan de vil implementere de nødvendige ændringer i deres procedurer, således at de opfylder lovkravene. Nøgleproblemstillinger Ændringen til blyfri lodninger indebærer en række udfordringer, som inkluderer: Materialevalg og kompatibilitet Materialeforarbejdning og udstyrskapacitet Fabrikations-ydeevne og behandlet mængde Funktionel performance Etablering af produktpålidelighed Arbejdsmiljø Ved omstillingen fra blyholdige til blyfri lodninger er det centrale tema der som en rød tråd går gennem de nævnte nøgleproblemstillinger kompleksitet. Langt de fleste producenter har historisk set arbejdet med tin/bly-legeringer som det dominerende materiale i forbindelse med PCB-finish, komponent-finish og lodninger. Variationer i performance kan spores tilbage til samlings- og procesprocedurer, og til hvor tæt et produkt har været på en optimal fabrikationscyklus. 1 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 1

2 Kompleksitet Inden for blyfri fabrikation er der op til 5 almindeligt brugte typer af PCB-finish, måske seks eller flere almindeligt brugte komponenttermineringer, og der er mindst tre anvendte familier af loddelegeringer. Denne forenklede analyse viser, at der er mindst 90 kombinationer, før man er nødsaget til at inddrage faktorer som ubekendte proceskrav og naturlige variationer fra leverandører. Så længe oven for nævnte kan synes svært, komplekst eller endda skræmmende, er det en udfordring, der skal tages højde for. Det er en realitet, at især leverandører allerede har gjort en del af forarbejdet. Antallet af kombinationer, som giver signifikante problemer set fra et procesperspektiv eller mere sandsynligt fra et pålidelighedsperspektiv, er sikkert meget lille. Løsningen for de fleste producenter vil være at få assistance til materialevalg, at blive fortrolig med håndtering og proces samt registrering af grunddata til brug for fremtidige beslutninger. Materiale- og udstyrsleverandører, forskningsinstitutioner og brancheforeninger så vel som initiativer som LEADOUT-projektet er alle værdifulde informationskilder, når de europæiske mindre og mellemstore virksomheder skal håndtere den kommende udfordring. Tiden er knap, men der er hjælp at finde derude, bare tryk på følgende link: Status på implementeringen af blyfri teknologi i den europæiske industrielle sektor I 2005 gennemførte LEADOUT-projektet en undersøgelse blandt mindre og mellemstore elektronikvirksomheder i de europæiske fællesskaber. Formålet var at få kortlagt disse virksomheders bekymringer foranlediget af de påtvungne ændringer i produktionen som følge af RoHS-lovgivningen. Resultaterne præsenteret neden for er baseret på besvarelser fra 96 mindre og mellemstore virksomheder i 11 europæiske lande. Som forventet var stort set alle de adspurgte mindre og mellemstore virksomheder bevidste om lovgivningen, og tæt på tre fjerdedele svarede, at de var begyndt at indrette sig efter lovgivningen. Adspurgt om kilder til information refererede næsten 40 % af respondenterne til materialeleverandører, 25 % nævnte fagpressen og yderligere 25 % nævnte information fra uafhængige teknologiorganisationer. På trods af den betydelige mængde information, der er offentligt tilgængelig, gav respondenterne udtryk for, at der stadig er behov for mere information, specielt vedrørende teknisk forståelse for de nye materialer og processer. Specielt blev følgende emner fremhævet: valg af loddelegering, design, komponenttilgængelighed og krav til flusser. Disse valg afspejler teknikernes uvidenhed om de nye materialer såvel som tilliden til, at forsyningskæden kan tilbyde blyfri materialer og komponenter. Overraskende nok rangerede bekymringen over forsyningskæden meget lavt, ligesom patentspørgsmål og brugen af alternative forbindelsesmaterialer så som ledende lime gjorde det. Med hensyn til fabrikationsprocessen gav over halvdelen af respondenterne udtryk for bekymring for lodbarheden samt for behovet for nyt udstyr; sidstnævnte relaterer sig til den højere procestemperatur og til behovet for kontrol i forbindelse med reflow-lodninger samt korrosions-/forureningsrisiko ved bølgelodning. Inspektion var et andet væsentligt område, fordi mange virksomheder anvender inspektion som første kontrolniveau efter lodninger. Dette kan være relateret til udsagn om, at der kan være en reduceret tillid til inspektionens evne til at skelne mellem gode og defekte blyfri lodninger alene på grund af deres forskellige overflader. Over 75 % af de mindre og mellemstore virksomheder anså pålideligheden af lodningerne som et hovedproblem. I industrien er der ikke stor erfaring med de nye loddelegeringer i kombination med de nye termineringskombinationer og procesforhold, så derfor var det ikke en overraskelse, at virksomhederne var betænkelige ved, at de kommende ændringer eventuelt kunne have en skadelig effekt på deres produkts egenskaber. Svarene vedrørende miljømæssige forhold var næsten ligeligt fordelt mellem afgivelsen af emissioner, øget energiforbrug, øget antal fejl (spild) og bortskaffelse af affald. LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 2

3 Besvarelserne har ført til en redefinition af LEADOUT-projektets forskningstyngdepunkt med henblik på at adressere flere af disse nøgleområder. Forsøg med lodninger på rigtige produkter, vil sikre, at en bred skare af legeringer/termineringer bliver identificeret; pålidelighedsforsøg vil hjælpe med til at skabe helhed i de nye materiale-/proceskombinationer, og fotobiblioteket vil tillade virksomhederne at inspicere lodningerne med en højere grad af fortrolighed. Disse resultater sammen med det igangværende miljøprogram og etableringen af undervisningsmateriale, vil hjælpe europæiske mindre og mellemstore virksomheder i implementeringen af de nye lodningsteknologier. Blyfri teknologi igangværende europæiske undersøgelser Der har været en række projekter, der arbejder med udvælgelsen af alternative blyfri legeringer og med deres metallurgiske og fysiske egenskaber; men der er ikke fundet et signifikant projekt, der vedrører de praktiske anvendelser og implementeringen i relation til printmontage i små til medium styktal. I de seneste år har fabrikanter af loddetin udviklet anvendelige blyfri legeringer, flusser og loddepasta, som opfylder de generelle krav fra PCB-industrien. Imidlertid har fabrikanterne fremhævet behovet for forbedrede specifikationer af lodningsudstyr. Disse er nødvendige, fordi de øgede lodningstemperaturer i blyfri lodninger er meget tæt på den maksimumtemperatur, som tolereres af mange elektroniske komponenter, hvorved der skabes et reduceret procesvindue. Dette berører specielt de mindre og mellemstore virksomheder i den elektroniske industri, som måske ikke har mulighed for at købe de nye lodningssystemer. Disse kan hjælpes ved, at man undersøge de mange kombinationer af blyfri materialer samt udvikler mere robuste lodningsprocesser. Vi ved, at reflow-, bølge- og håndlodningsteknologier bliver anvendt i større virksomheder. Disse virksomheder har ressourcerne og mulighederne for selv at afprøve nye materialer og procesindstillinger og er i stand til at overføre opnået viden til produktionen. Ofte bliver underleverandører til disse virksomheder varskoet om de nye krav uden at modtage teknisk assistance. For mindre og mellemstore virksomheder med begrænsede ressourcer og mindre tilpasningsdygtigt udstyr er barriererne for at gennemføre tekniske ændringer relativt højere, fordi de typisk har begrænset mulighed for at skabe eller udnytte intern viden til deres egen fordel. Det største problem mindre og mellemstore virksomheder møder er modifikationerne af deres montageproces til at opnå en høj ydeevne. I mange tilfælde er disse processer specifikke for mindre og mellemstore virksomheder på grund af deres udstyr, produktionsvolumen og specifikke krav fra kunder. Derudover er det meget vanskeligt for små virksomheder at vælge færdige løsninger, der matcher deres eksisterende faciliteter og medarbejdere. De fleste mindre og mellemstore elektronikvirksomheder anvender på nuværende tidspunkt tin/blylegeringer med gængse processer og materialer. Der er et behov for implementering af forskningsprojekter, der vil guide mindre og mellemstore virksomheder i brugen af de rigtige materialer, anbefale procesvindue-indstillinger og -tolerancer, vise hvordan ændringer påvirker inspektion og produktpålidelighed samt generelt gøre mindre og mellemstore virksomheder fortrolige med at implementere teknologien med et minimum af negative følger for deres konkurrenceevne. Ved udgangen af 2006 er der behov for, at blyfri lodningsteknologier med passende processer, materialer og ekspertise er til rådighed for mindre og mellemstore elektronikvirksomheder. Der er til stadighed en række emner, som skal undersøges (fx, temperaturfølsomhed, kompatibilitet af blyfri legeringer med komponenter og termineringer, proces-atmosfære specielt i relation til bølgelodning, intermetallisk fasekarakterisering, Non Destructive Testing (røntgen), rekonfiguration af udstyr, komponenttermineringer uden bly, miljøvurdering under produktion, test og standarder) eller skal udvikles (procesydeevne, procesvindue, kvalitetskriterier). Den tekniske implementering kræver stadig megen opmærksomhed. Kun få af de beslægtede projekter på området blyfri, der enten er udført, eller som er under udførelse, har fokus på mindre og mellemstore virksomheder samt er involveret i spredning af resultater til virksomheder uden for projekterne. LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 3

4 Nedennævnte projekter er relateret til blyfri lodningsteknologi og inkluderer udvikling, test af legeringer, pålidelighed samt nogen implementering og spredning af resultater i de involverede virksomheder. IMECAT, IMEC (Belgium), Evaluation of lead-free soldering for different applications, [1] DESREL, Univ. of Limerick, (Ireland), National Project: Design for Reliability of Lead-Free Solders Interconnects for Portable/Wearable Applications.[2] NORDISK INDUSTRIFOND, IVF, (Sweden), Nordic Lead-Free Project, Networking for Nordic Country SME s,[3] BLEI-FREIE ELECTRONIK, Technolab GmbH, (Germany), implementation of lead-free soldering,[4] COST 531, Vienna University, University based European Lead-free soldering network, [5] EUREKA LEADFREE, EMPA, Switzerland, reliability of lead-free solder joints,[6] EFSOT, Fraunhofer IZM (Germany), basic lead-free technology linked to work in progress in Japan and Korea with emphasis on environmental aspects [7] PROTIN, Philips Lead.-Free/Halogen free packaging for semiconductor devices, involving 3 major component manufacturers.[8] INNOLOT (Germany) Environmental solutions for the application of new solders, supported by larger companies like BOSCH.[9] LFS for SMEs Lead-free Soldering also for Small and Medium sized Entreprises CRAFT, TNO, Netherlands [10] ELFNET Network, ITRI (UK) European Lead-free Soldering Network [11] GREENROSE-Removal of Hazardous Substances in Electronics, ABELIA (NO) [12] LEADOUT-Low Cost Lead-Free Soldering Technology to Improve Competitiveness of European SMEs, ISQ (P), TWI (UK) [13] CRAFT Project: Lead-Free for European SMEs, som blev påbegyndt under det 5. rammeprogram i april 2003, fokuserede på blyfri teknologi for mindre og mellemstore virksomheder. Projektets formål er at udvikle omkostningseffektive metoder og alternative processer (Vapour Phase og Laser), som kan anvendes til at justere typiske mindre og mellemstore virksomheders produktionsprocesser til de nødvendige blyfri materialer. ELFNET The European Lead-Free Soldering Network, som påbegyndtes i 2000 er et stort konsortium af organisationer, forskningsinstitutioner og virksomheder, som udveksler teknisk information. Det forventes af nationale medlemmer af netværket, at de tilbyder informationssupport til den nationale industri i forbindelse med implementeringen. ISQ og INASMET, begge partnere i LEADOUTprojektet, er Spaniens og Portugals nationale medlemmer af konsortiet. I Danmark er DELTA medlem af konsortiet. To andre projekter, GREENROSE og LEADOUT, begge dedikeret til mindre og mellemstore virksomheder, påbegyndtes i slutningen af Projekterne, der ledes af brancheforeninger, er fokuseret på support af europæiske mindre og mellemstore virksomheder i forbindelse med deres implementering af blyfri teknologi. Yderligere information om ovennævnte projekter samt andre projekter kan findes på ELFNETs hjemmeside [14]. Konklusioner Forbudet mod anvendelsen af blyholdige lodninger påvirker alle i den elektroniske sektor i Europa, og fra den 1. juli 2006 skal alle mindre og mellemstore virksomheder i sektoren levere blyfri produkter. Dette er helt klart et problem af en europæisk dimension. Der er et direktiv, som indebærer forbud mod brug af bly i elektronik, og det fører logisk set frem til et behov for en fælles bestræbelse på europæisk niveau frem for en individuel indsats i hvert enkelt land, region eller endda i hver enkel virksomhed. Den europæiske elektronikindustri er meget forskellig i størrelse og sektorer. Den har nogle af de største multinationale fabrikationsvirksomheder; men også i tusindvis af mindre og mellemstore virksomheder. Produkterne varierer fra sikkerhedskritiske aerospace-systemer til elektronisk legetøj LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 4

5 og fra store telekommunikationssystemer til mobiltelefoner. Selv om slutproduktet tjener helt forskellige formål, er grundlaget for disse systemer i alle tilfælde elektroniske komponenter, som loddes på et trykt kredsløb. Der er stadig begrænset information tilgængelig for mindre og mellemstore virksomheder i Europa om blyfri procesforhold og montageudbytte, fordi der ikke er blevet udført tilstrækkeligt undersøgelser vedrørende lav og medium volumen montage ved anvendelse af udstyr, som anvendes af mindre og mellemstore virksomheder. Resultatet er, at størstedelen af mindre og mellemstore virksomheder er mindre forberedte på overgangen til blyfri materialer og kan have tekniske problemer i forbindelse med overgangen til blyfri. Udover det økonomiske pres, der hviler på det elektroniske marked forårsaget af de negative forudsigelser om sektorens økonomiske udvikling, er disse virksomheder direkte truet, ikke kun med hensyn til den manglende evne til at følge direktivet, men mest af alt deres manglende evne til at imødekomme deres kunders behov til tiden. De igangværende europæiske projekter ELFNET, LEADOUT og GRENROSE forener kræfterne om at give support til den europæiske elektriske og elektroniske industri i overgangen mod et mere rent europæisk miljø. Overgangen til blyfri teknologi skal ikke kun betragtes som et resultat af direktivet; men også ses som et skridt fremad mod en europæisk bæredygtig udvikling og konkurrencedygtighed inden for den elektriske og elektroniske industri. Store virksomheder skal til eller producerer allerede produkter til markedet ved hjælp af blyfri teknologi. Support til europæiske mindre og mellemstore virksomheder er nødvendig, hvis de skal kunne konkurrere effektivt eller endog fungere som underleverandører til de store virksomheder. LEADOUT, miljømæssig orientering Baggrund Formålet med LEADOUT-projektet er at fjerne bly fra lodninger og pastaer i elektroniske kredsløb. Det er vigtigt at studere de miljømæssige aspekter af disse ændringer. Faktisk er målet for RoHSdirektivet at beskytte miljøet. Af denne grund er det vigtigt at bestemme de nuværende tin/blylegeringers og -pastaers effekt på miljøet og sammenligne dem med de blyfri lodninger og pastaer, som vil blive anvendt i den nærmeste fremtid. Formål Formålet med emissionsmålingen er at bestemme de udledninger, som genereres i forbindelse med montage af elektroniske kredsløb. Det er primært gasser og slagger, der skal analyseres for at kunne bestemme deres kemiske sammensætning. Photo 1 Wave of SnPb in a wave soldering equipment. Emissionsmålinger er blevet udført for reflow- og bølgelodningsprocesser (med tin/bly-pasta og loddetin) og hos én PCB-fabrikant. Når blyfri teknologi er indført hos de mindre og mellemstore virksomheder i konsortiet vil nye målinger af emissionen blive udført. Med data for emissionerne fra tin/bly-lodning og blyfri lodning vil de to processer blive sammenlignet, og det vil blive bestemt hvor meget bedre ud fra en miljømæssig synsvinkel, de udvalgte blyfri-lodninger og pastaer er sammenlignet med de nuværende tin/blylodninger. For at kunne vælge de gode blyfri lodninger og pastaer vil der ikke kun blive taget højde for de tekniske aspekter, men også de økonomiske og miljømæssige aspekter vil blive taget i betragtning. LCA (Life Cycle Analysis) er et værktøj, der bliver brugt til at håndtere alle miljømæssige aspekter LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 5

6 og som vil gøre det muligt at sammenligne begge processer kvantitativt på vilkår som energiforbrug, genbrugelighed, toksitet og blyfri lodningers effekt på miljøet, etc. Udover de nævnte målinger vil følgende målinger og evalueringer blive foretaget: arbejdernes erhvervsmæssige udsættelse for bly, formaldehyd og isopropylalkohol. Udførte emissionsmålinger Emissionsmålinger er blevet udført på bølge- (63/37 SnPb) og Reflow-lodningspocesser (62/36/2 SnPbAg) hos to motagevirksomheder fra konsortiet og hos PCBfabrikanten (63/37 SnPb) fra konsortiet. Massebalancen for bølgelodning viser, at 68 % af det oprindelige SnPb er på det trykte kredsløb, 32 % i slaggen og kun 0,04 % i gasser. Følgende tabel viser de resultater, der kom ud af emissionsmålingerne. Photo 2 Emission measurements at wave SME PARAMETER BØLGE REFLOW HASL TA LUFT 2002 LIMIT Pb (mg/h) IDK Sn (mg/h) Ag (mg/h) - <2 - NLA TOC (gc/h) Pb (mg/h) ALCAD Sn (mg/h) Ag (mg/h) - <5 - NLA TOC (gc/h) Pb (mg/h) ZUBELZU Sn (mg/h) Ag (mg/h) NLA TOC (gc/h) TOC: Total Organic Carbon expresses the VOC s (Volatile Organic Compounds) coming from fluxes. NLA: Not Limit Available. Konklusion De indsamlede data viser, at ingen af de målinger, der blev udført, overskrider de grænser den tyske TA LUFT 2002 tillader. LEADOUT-projektet: Benchmarking Benchmarking Et af de primære formål med LEADOUT-projektet er at tilvejebringe en benchmarking for den blyfri lodningsproces for at forbedre den europæiske konkurrenceevne i den elektroniske og elektriske industri, specielt for mindre og mellemstore virksomheder. Parts Per Million (PPM) også kendt som Defects Per Million Opportunities (DPMO) er en metode til at måle antallet af defekter, som opstår på et trykt kredsløb. Følgende stadier i fabrikati- LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 6

7 onsprocessen indgår i benchmarkingen: screen printing, komponentplacering, reflow-lodning and bølgelodning (Figure1). Figure 1 PPM monitoring at the different stages of the process (Courtesy of Bob Willis) Overvejelser: - Screen printing: Mulighederne er det totale antal trykte aperturer - Bestykning: Mulighederne er det totale antal placerede komponenter - Reflow-/bølgelodning: Mulighederne er det totale antal lodninger Totale antal defekter X = PPM Antallet af muligheder Eksempel: Hvis det totale antal defekter var 10, og antallet af muligheder var 5000, så: X = PPM Det anbefales, at mindst fem bestykkede kredsløb bliver målt. Det anbefales endvidere, at en prøve involverer mindst muligheder (måske mere en fem bestykkede kredsløb), og at hver produkttype måles separat. Her følger nogle eksempler på former for defekter, som fremkommer i de processer, der overvåges: - Screen Printing: Paste smearing, misalignment, bridging; Insufficient paste. - Placement: Damaged component; wrong component; Reversed component. - Reflow Soldering: Solder bridging; insufficient solder; Tombstoning. - Wawe Soldering: Damaged component; Lifted component; Blow holes; Solder balls; LEADOUT-projektets forskningsinstitutter rådgiver de mindre og mellemstore montagevirksomheder om, hvordan de skal indsamle sammenlignelige data fra deres egne fabrikationsprocesser. Alle de generede data bliver indsamlet og analyseret af forskningsinstitutterne, og man får således et overordnet billede af de PPM-niveauer, der på nuværende tidspunkt bliver opnået ved brug af blylodninger, og derefter, hvordan disse niveauer ændrer sig under og efter omstillingen til blyfri processer. De opnåede resultater offentliggøres hver måned på LEADOUT-projektets hjemmeside. LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 7

8 Figure 2 Example of the PPM charts obtained monthly in Indtil videre er de opnåede resultater positive, og virksomhederne er enige om, at de er i stand til at overvåge processerne, forbedre den interne kvalitet; og at de indsamlede data giver en brugbar benchmarking og et udgangspunkt for en sammenligning med fremtidige resultater og studier. Udvidelse af benchmarkingen LEADOUT-projektet har som målsætning at udvide deltagelsen i PPM-benchmarkingen med andre europæiske elektronikmontagevirksomheder for at kunne samle yderligere data og dermed opnå mere pålidelige resultater. Bidrag fra alle europæiske elektronikmontagevirksomheder vil øge benchmarkingens værdi for elektronikindustrien og derigennem føre til en forøgelse af konkurrencedygtigheden. Registrering deltagelse på: Kontaktperson Rolim Carmo, ISQ, Spredning af projektets resultater Spredning af projektets resultater er et væsentligt element i LEADOUT-projektet, og der er to nøgleaktiviteter. Først etableredes strukturer til udbredelse af information og en første del blev offentliggjort. Denne har været rettet mod at skabe en bevidsthed hos de mindre og mellemstore elektronikvirksomheder om de ændringer, der vil ske, når RoHS-direktivet træder i kraft. Den anden aktivitet er udbredelsen af information til mindre og mellemstore virksomheder om de resultater der genereres i projektet. I løbet af projektets første år er der af projektets partnere blevet gennemført en bred vifte af udbredelses- og opmærksomhedsskabende aktiviteter. Aktiviteterne kan opsummeres til: 34 møder 12 workshops 4 info-dage 23 artikler LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 8

9 De afholdte møder om projektet har haft deltagelse af medarbejdere fra over 530 interesserede virksomheder. Signifikant flere virksomheder er blevet bevidste om projektet gennem udstillinger, hvor LEADOUT har været repræsenteret. Eksempelvis samlede NEPCON-seminarer i Storbritannien over 700 deltagere. Der blev givet en præsentation af et af projektets forskningsinstitutioner. Afholdte workshops har været med emner som "Environment and WEEE", der blev afholdt i Portugal, og som havde mere end 30 deltagere. Andre informationsdage har også været afholdt i Spanien og Storbritannien. ENDIEL PRODUCTRONICA MATELEC LEADOUT Infodays NASA/C3P Workshop 2005 NEPCON Et væsentligt element i LEADOUT-projektet har været etableringen af et internetbaseret system til kommunikation. Projektets hjemmeside (www.leadoutproject.com) blev med succes sat op i midten af 2005 og har allerede næsten 100 registrerede brugere og modtager lige over 3000 hits per måned. LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 9

10 Som et værktøj til udbredelse af information har denne hjemmeside allerede bevist sin værdi. Blandt de data, der bliver lagt ud på hjemmesiden, er resultaterne af PPM-benchmarkingen, som viser produktionsafkast og som vil finde ændringer under implementeringen af blyfri lodninger. Et eksempel på data er vist nedenfor: Fra et bredere perspektiv er Defect of the Month også beskrevet. Denne feature giver brugerne et indtryk af de mest almindelige fejl i forbindelse med blyfri processer, herunder et foto, se nedenfor. Dette har særskilt værdi, fordi mindre og mellemstore montagevirksomheder har givet udtryk for deres bekymringer i forhold til bestået/dumpet kriterier under inspektion. (se andetsteds i dette nyhedsbrev). Manual optical inspection can pick up fillet lifting which has often been reported on lead-free soldering trials. Much of the cause is related to the expansion and contraction that occurs during the soldering and solidification of lead-free materials. Mens LEADOUT-projektet allerede har genereret en stor mængde af baggrundsinformation, er det planlagt at frigive langt mere information i løbet af de næste måneder op til implementeringsdatoen og efterfølgende. Den kommende information vil inkludere: Et fotobibliotek til inspektion Miljømæssige aspekter ved blyfri lodning Træningskurser (e-baseret og traditionel) Teknologi opdateringer Opdateringer på PPM studier Alle de almindelige udbredelsesmekanismer vil blive brugt, hvilket inkluderer møder, seminarer og workshops. En liste med kommende events er givet på de sidste sider i dette dokument, men for nærmere information, bedes du kontakte din nationale LEADOUT-kontakt, se næste side. LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 10

11 Nationale LEADOUT-kontakter ANIMEE APEMETA Tereza Silva Ana Cunha AETIC SMART Group David Martín Rubio Bob Willis MEISZ CCIAA Gábor Benjamin Ilaria Bonetti DVS Marcus Kubanek JEMI Max WACH ITEK Carl Thørner EWF Susana Escala Møder 2 nd March, ISLI, Livingston, Scotland Countdown to Lead Free (SMART Group & LEADOUT) 7 8 th March, The Moller Centre, Cambridge, UK MicroTech 2006 (IMAP UK) 5 6 th April, Munich, Germany ELFNET at SEMICON (ELFNET) th April, Malmö, Sweden Towards Implementation of the RoHS Directive (IPC and Soldertec Global) LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 11

12 10 11 th May, Birmingham, UK NEPCON NEC (SMART Group) 30 th May 1 st June, Nuremberg, Germany System Integration in Micro Electronics Hybrid Packaging October, Colorado, USA C3P workshop 30 th October 1 st November, Frankfurt, Germany IPC/JEDEC Links og referencer LEADOUT Project Project Elfnet European Union [1] ELFNET Web Site: [2] ELFNET Web Site: [3] ELFNET Web Site: [4] ELFNET Web Site: [5] ELFNET Web Site: [6] ELFNET Web Site: [7] ELFNET Web Site: [8] ELFNET Web Site: [9] ELFNET Web Site: [10] ELFNET Web Site: [11] ELFNET Web Site: [12] GREENROSE Web Site: [13] LEADOUT Web Site: LEADOUT Project ISQ Eng. Margarida Pinto TAGUSPARK Porto Salvo Portugal Tel.: Fax: TWI Dr. Simon Mason Cambridge, Granta Park United Kingdom Tel.: 44 (0) Fax: 44 (0) LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 12

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Introduktion til EcoDesign Strategier Hvorfor, hvad, hvordan?

Introduktion til EcoDesign Strategier Hvorfor, hvad, hvordan? Introduktion til EcoDesign Strategier Hvorfor, hvad, hvordan? Karsten Schischke, Marcel Hagelüken, Gregor Steffenhagen Fraunhofer IZM, Berlin, Germany Phone: +49 30 464 03 130; E-Mail: ecodesignarc@izm.fraunhofer.de

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Forside til projektrapport 2. semester, BP2: Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2 Hus: 20.1 Projekttitel: Planlagt Forældelse Projektvejleder: Anders Christian Hansen Gruppenr.: 8 Antal Anslag: 148.444 Studerende (fulde

Læs mere

Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder

Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder - en kort afdækning af forhold om sporbarhed og RFID teknologi i forsyningskæder, samt de eventuelle virkninger, dette måtte få på jobindhold

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1364 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Center of Research and Technology. 2. halvår. ESA authorised training center. IPC authorised training center & distributor

Center of Research and Technology. 2. halvår. ESA authorised training center. IPC authorised training center & distributor Center of Research and Technology 2011 2. halvår ESA authorised training center IPC authorised training center & distributor Velkommen Til kunder og samarbejdspartnere Aalborg, juni 2011 Kære kunder og

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Omstrukturering i virksomheden

Omstrukturering i virksomheden Omstrukturering i virksomheden guide til initiativer, der tager hensyn til medarbejdernes trivsel og helbred 2 Krista Pahkin, Pauliina Mattila-Holappa, Karina Nielsen, Noortje Wiezer, Maria Widerszal-Bazyl,Tanja

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

Bedre styring af offentlig it

Bedre styring af offentlig it Bedre styring af offentlig it A r b e j d s g r u p p e n s a n b e f a l i n g e r Bedre styring af offentlig it Arbejdsgruppens anbefalinger Projektleder Mads Hauptman Journalist Sten Løck Teknologirådet

Læs mere

Dansk Industri (DI) Februar 2015 DIFFERENTIERET BETALING

Dansk Industri (DI) Februar 2015 DIFFERENTIERET BETALING Dansk Industri (DI) Februar 2015 DIFFERENTIERET BETALING PROJEKT Dansk Industri (DI) Projekt nr. 219042 Dokument nr. 1215174774 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af NIRAS A/S CVR-nr. 37295728

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Agile metoder i en traditionel organisation

Agile metoder i en traditionel organisation Agile metoder i en traditionel organisation - Med dynamikken fra kulturen Specialeprojekt ved Center for IT-Ledelse, Aalborg Universitet Forfatter: Lasse Storgaard Jensen Titelblad Projekttitel: Agile

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere