NEWSLETTER Nr. 2 Marts 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWSLETTER Nr. 2 Marts 2006"

Transkript

1 Low-Cost Lead-Free Soldering Technology to Improve the Competitiveness of European SMEs Collective Research Project in the 6th Outline Research Programme of the European Union NEWSLETTER Nr. 2 Marts 2006 Indholdsfortegnelse Indledning: Tilbageblik på første års LEADOUT...1 Status på implementeringen af blyfri teknologi i den europæiske industrielle sektor...2 Blyfri teknologi igangværende europæiske undersøgelser...3 LEADOUT, miljømæssig orientering...5 LEADOUT-projektet: Benchmarking...6 Spredning af projektets resultater...8 Nationale LEADOUT-kontakter...11 Møder...11 Links og referencer...12 Indledning: Tilbageblik på første års LEADOUT Der er mindre end fem måneder til implementeringen af RoHS-direktivet 1 finder sted i det Europæiske Fællesskab. Fra den 1. juli 2006 vil alle elektroniske og elektriske produkter, der kommer på markedet i Europa, skulle rette sig efter denne lovgivning bortset fra nogle få undtagelser. Den største enkelteffekt af direktivet vil være forbudet mod anvendelsen af blybaserede lodninger. De fleste store virksomheder har planlagt og forberedt sig på denne ændring i et stykke tid; men alligevel er der mange mindre og mellemstore virksomheder i Europa, som kun lige er begyndt at forberede sig på de kommende måneders udfordring. En nylig foretaget LEADOUT-undersøgelse viser, at mindre og mellemstore virksomheder i Europa kender til lovgivningen og dens følgevirkninger; men de har endnu ikke besluttet, hvordan de vil implementere de nødvendige ændringer i deres procedurer, således at de opfylder lovkravene. Nøgleproblemstillinger Ændringen til blyfri lodninger indebærer en række udfordringer, som inkluderer: Materialevalg og kompatibilitet Materialeforarbejdning og udstyrskapacitet Fabrikations-ydeevne og behandlet mængde Funktionel performance Etablering af produktpålidelighed Arbejdsmiljø Ved omstillingen fra blyholdige til blyfri lodninger er det centrale tema der som en rød tråd går gennem de nævnte nøgleproblemstillinger kompleksitet. Langt de fleste producenter har historisk set arbejdet med tin/bly-legeringer som det dominerende materiale i forbindelse med PCB-finish, komponent-finish og lodninger. Variationer i performance kan spores tilbage til samlings- og procesprocedurer, og til hvor tæt et produkt har været på en optimal fabrikationscyklus. 1 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 1

2 Kompleksitet Inden for blyfri fabrikation er der op til 5 almindeligt brugte typer af PCB-finish, måske seks eller flere almindeligt brugte komponenttermineringer, og der er mindst tre anvendte familier af loddelegeringer. Denne forenklede analyse viser, at der er mindst 90 kombinationer, før man er nødsaget til at inddrage faktorer som ubekendte proceskrav og naturlige variationer fra leverandører. Så længe oven for nævnte kan synes svært, komplekst eller endda skræmmende, er det en udfordring, der skal tages højde for. Det er en realitet, at især leverandører allerede har gjort en del af forarbejdet. Antallet af kombinationer, som giver signifikante problemer set fra et procesperspektiv eller mere sandsynligt fra et pålidelighedsperspektiv, er sikkert meget lille. Løsningen for de fleste producenter vil være at få assistance til materialevalg, at blive fortrolig med håndtering og proces samt registrering af grunddata til brug for fremtidige beslutninger. Materiale- og udstyrsleverandører, forskningsinstitutioner og brancheforeninger så vel som initiativer som LEADOUT-projektet er alle værdifulde informationskilder, når de europæiske mindre og mellemstore virksomheder skal håndtere den kommende udfordring. Tiden er knap, men der er hjælp at finde derude, bare tryk på følgende link: Status på implementeringen af blyfri teknologi i den europæiske industrielle sektor I 2005 gennemførte LEADOUT-projektet en undersøgelse blandt mindre og mellemstore elektronikvirksomheder i de europæiske fællesskaber. Formålet var at få kortlagt disse virksomheders bekymringer foranlediget af de påtvungne ændringer i produktionen som følge af RoHS-lovgivningen. Resultaterne præsenteret neden for er baseret på besvarelser fra 96 mindre og mellemstore virksomheder i 11 europæiske lande. Som forventet var stort set alle de adspurgte mindre og mellemstore virksomheder bevidste om lovgivningen, og tæt på tre fjerdedele svarede, at de var begyndt at indrette sig efter lovgivningen. Adspurgt om kilder til information refererede næsten 40 % af respondenterne til materialeleverandører, 25 % nævnte fagpressen og yderligere 25 % nævnte information fra uafhængige teknologiorganisationer. På trods af den betydelige mængde information, der er offentligt tilgængelig, gav respondenterne udtryk for, at der stadig er behov for mere information, specielt vedrørende teknisk forståelse for de nye materialer og processer. Specielt blev følgende emner fremhævet: valg af loddelegering, design, komponenttilgængelighed og krav til flusser. Disse valg afspejler teknikernes uvidenhed om de nye materialer såvel som tilliden til, at forsyningskæden kan tilbyde blyfri materialer og komponenter. Overraskende nok rangerede bekymringen over forsyningskæden meget lavt, ligesom patentspørgsmål og brugen af alternative forbindelsesmaterialer så som ledende lime gjorde det. Med hensyn til fabrikationsprocessen gav over halvdelen af respondenterne udtryk for bekymring for lodbarheden samt for behovet for nyt udstyr; sidstnævnte relaterer sig til den højere procestemperatur og til behovet for kontrol i forbindelse med reflow-lodninger samt korrosions-/forureningsrisiko ved bølgelodning. Inspektion var et andet væsentligt område, fordi mange virksomheder anvender inspektion som første kontrolniveau efter lodninger. Dette kan være relateret til udsagn om, at der kan være en reduceret tillid til inspektionens evne til at skelne mellem gode og defekte blyfri lodninger alene på grund af deres forskellige overflader. Over 75 % af de mindre og mellemstore virksomheder anså pålideligheden af lodningerne som et hovedproblem. I industrien er der ikke stor erfaring med de nye loddelegeringer i kombination med de nye termineringskombinationer og procesforhold, så derfor var det ikke en overraskelse, at virksomhederne var betænkelige ved, at de kommende ændringer eventuelt kunne have en skadelig effekt på deres produkts egenskaber. Svarene vedrørende miljømæssige forhold var næsten ligeligt fordelt mellem afgivelsen af emissioner, øget energiforbrug, øget antal fejl (spild) og bortskaffelse af affald. LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 2

3 Besvarelserne har ført til en redefinition af LEADOUT-projektets forskningstyngdepunkt med henblik på at adressere flere af disse nøgleområder. Forsøg med lodninger på rigtige produkter, vil sikre, at en bred skare af legeringer/termineringer bliver identificeret; pålidelighedsforsøg vil hjælpe med til at skabe helhed i de nye materiale-/proceskombinationer, og fotobiblioteket vil tillade virksomhederne at inspicere lodningerne med en højere grad af fortrolighed. Disse resultater sammen med det igangværende miljøprogram og etableringen af undervisningsmateriale, vil hjælpe europæiske mindre og mellemstore virksomheder i implementeringen af de nye lodningsteknologier. Blyfri teknologi igangværende europæiske undersøgelser Der har været en række projekter, der arbejder med udvælgelsen af alternative blyfri legeringer og med deres metallurgiske og fysiske egenskaber; men der er ikke fundet et signifikant projekt, der vedrører de praktiske anvendelser og implementeringen i relation til printmontage i små til medium styktal. I de seneste år har fabrikanter af loddetin udviklet anvendelige blyfri legeringer, flusser og loddepasta, som opfylder de generelle krav fra PCB-industrien. Imidlertid har fabrikanterne fremhævet behovet for forbedrede specifikationer af lodningsudstyr. Disse er nødvendige, fordi de øgede lodningstemperaturer i blyfri lodninger er meget tæt på den maksimumtemperatur, som tolereres af mange elektroniske komponenter, hvorved der skabes et reduceret procesvindue. Dette berører specielt de mindre og mellemstore virksomheder i den elektroniske industri, som måske ikke har mulighed for at købe de nye lodningssystemer. Disse kan hjælpes ved, at man undersøge de mange kombinationer af blyfri materialer samt udvikler mere robuste lodningsprocesser. Vi ved, at reflow-, bølge- og håndlodningsteknologier bliver anvendt i større virksomheder. Disse virksomheder har ressourcerne og mulighederne for selv at afprøve nye materialer og procesindstillinger og er i stand til at overføre opnået viden til produktionen. Ofte bliver underleverandører til disse virksomheder varskoet om de nye krav uden at modtage teknisk assistance. For mindre og mellemstore virksomheder med begrænsede ressourcer og mindre tilpasningsdygtigt udstyr er barriererne for at gennemføre tekniske ændringer relativt højere, fordi de typisk har begrænset mulighed for at skabe eller udnytte intern viden til deres egen fordel. Det største problem mindre og mellemstore virksomheder møder er modifikationerne af deres montageproces til at opnå en høj ydeevne. I mange tilfælde er disse processer specifikke for mindre og mellemstore virksomheder på grund af deres udstyr, produktionsvolumen og specifikke krav fra kunder. Derudover er det meget vanskeligt for små virksomheder at vælge færdige løsninger, der matcher deres eksisterende faciliteter og medarbejdere. De fleste mindre og mellemstore elektronikvirksomheder anvender på nuværende tidspunkt tin/blylegeringer med gængse processer og materialer. Der er et behov for implementering af forskningsprojekter, der vil guide mindre og mellemstore virksomheder i brugen af de rigtige materialer, anbefale procesvindue-indstillinger og -tolerancer, vise hvordan ændringer påvirker inspektion og produktpålidelighed samt generelt gøre mindre og mellemstore virksomheder fortrolige med at implementere teknologien med et minimum af negative følger for deres konkurrenceevne. Ved udgangen af 2006 er der behov for, at blyfri lodningsteknologier med passende processer, materialer og ekspertise er til rådighed for mindre og mellemstore elektronikvirksomheder. Der er til stadighed en række emner, som skal undersøges (fx, temperaturfølsomhed, kompatibilitet af blyfri legeringer med komponenter og termineringer, proces-atmosfære specielt i relation til bølgelodning, intermetallisk fasekarakterisering, Non Destructive Testing (røntgen), rekonfiguration af udstyr, komponenttermineringer uden bly, miljøvurdering under produktion, test og standarder) eller skal udvikles (procesydeevne, procesvindue, kvalitetskriterier). Den tekniske implementering kræver stadig megen opmærksomhed. Kun få af de beslægtede projekter på området blyfri, der enten er udført, eller som er under udførelse, har fokus på mindre og mellemstore virksomheder samt er involveret i spredning af resultater til virksomheder uden for projekterne. LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 3

4 Nedennævnte projekter er relateret til blyfri lodningsteknologi og inkluderer udvikling, test af legeringer, pålidelighed samt nogen implementering og spredning af resultater i de involverede virksomheder. IMECAT, IMEC (Belgium), Evaluation of lead-free soldering for different applications, [1] DESREL, Univ. of Limerick, (Ireland), National Project: Design for Reliability of Lead-Free Solders Interconnects for Portable/Wearable Applications.[2] NORDISK INDUSTRIFOND, IVF, (Sweden), Nordic Lead-Free Project, Networking for Nordic Country SME s,[3] BLEI-FREIE ELECTRONIK, Technolab GmbH, (Germany), implementation of lead-free soldering,[4] COST 531, Vienna University, University based European Lead-free soldering network, [5] EUREKA LEADFREE, EMPA, Switzerland, reliability of lead-free solder joints,[6] EFSOT, Fraunhofer IZM (Germany), basic lead-free technology linked to work in progress in Japan and Korea with emphasis on environmental aspects [7] PROTIN, Philips Lead.-Free/Halogen free packaging for semiconductor devices, involving 3 major component manufacturers.[8] INNOLOT (Germany) Environmental solutions for the application of new solders, supported by larger companies like BOSCH.[9] LFS for SMEs Lead-free Soldering also for Small and Medium sized Entreprises CRAFT, TNO, Netherlands [10] ELFNET Network, ITRI (UK) European Lead-free Soldering Network [11] GREENROSE-Removal of Hazardous Substances in Electronics, ABELIA (NO) [12] LEADOUT-Low Cost Lead-Free Soldering Technology to Improve Competitiveness of European SMEs, ISQ (P), TWI (UK) [13] CRAFT Project: Lead-Free for European SMEs, som blev påbegyndt under det 5. rammeprogram i april 2003, fokuserede på blyfri teknologi for mindre og mellemstore virksomheder. Projektets formål er at udvikle omkostningseffektive metoder og alternative processer (Vapour Phase og Laser), som kan anvendes til at justere typiske mindre og mellemstore virksomheders produktionsprocesser til de nødvendige blyfri materialer. ELFNET The European Lead-Free Soldering Network, som påbegyndtes i 2000 er et stort konsortium af organisationer, forskningsinstitutioner og virksomheder, som udveksler teknisk information. Det forventes af nationale medlemmer af netværket, at de tilbyder informationssupport til den nationale industri i forbindelse med implementeringen. ISQ og INASMET, begge partnere i LEADOUTprojektet, er Spaniens og Portugals nationale medlemmer af konsortiet. I Danmark er DELTA medlem af konsortiet. To andre projekter, GREENROSE og LEADOUT, begge dedikeret til mindre og mellemstore virksomheder, påbegyndtes i slutningen af Projekterne, der ledes af brancheforeninger, er fokuseret på support af europæiske mindre og mellemstore virksomheder i forbindelse med deres implementering af blyfri teknologi. Yderligere information om ovennævnte projekter samt andre projekter kan findes på ELFNETs hjemmeside [14]. Konklusioner Forbudet mod anvendelsen af blyholdige lodninger påvirker alle i den elektroniske sektor i Europa, og fra den 1. juli 2006 skal alle mindre og mellemstore virksomheder i sektoren levere blyfri produkter. Dette er helt klart et problem af en europæisk dimension. Der er et direktiv, som indebærer forbud mod brug af bly i elektronik, og det fører logisk set frem til et behov for en fælles bestræbelse på europæisk niveau frem for en individuel indsats i hvert enkelt land, region eller endda i hver enkel virksomhed. Den europæiske elektronikindustri er meget forskellig i størrelse og sektorer. Den har nogle af de største multinationale fabrikationsvirksomheder; men også i tusindvis af mindre og mellemstore virksomheder. Produkterne varierer fra sikkerhedskritiske aerospace-systemer til elektronisk legetøj LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 4

5 og fra store telekommunikationssystemer til mobiltelefoner. Selv om slutproduktet tjener helt forskellige formål, er grundlaget for disse systemer i alle tilfælde elektroniske komponenter, som loddes på et trykt kredsløb. Der er stadig begrænset information tilgængelig for mindre og mellemstore virksomheder i Europa om blyfri procesforhold og montageudbytte, fordi der ikke er blevet udført tilstrækkeligt undersøgelser vedrørende lav og medium volumen montage ved anvendelse af udstyr, som anvendes af mindre og mellemstore virksomheder. Resultatet er, at størstedelen af mindre og mellemstore virksomheder er mindre forberedte på overgangen til blyfri materialer og kan have tekniske problemer i forbindelse med overgangen til blyfri. Udover det økonomiske pres, der hviler på det elektroniske marked forårsaget af de negative forudsigelser om sektorens økonomiske udvikling, er disse virksomheder direkte truet, ikke kun med hensyn til den manglende evne til at følge direktivet, men mest af alt deres manglende evne til at imødekomme deres kunders behov til tiden. De igangværende europæiske projekter ELFNET, LEADOUT og GRENROSE forener kræfterne om at give support til den europæiske elektriske og elektroniske industri i overgangen mod et mere rent europæisk miljø. Overgangen til blyfri teknologi skal ikke kun betragtes som et resultat af direktivet; men også ses som et skridt fremad mod en europæisk bæredygtig udvikling og konkurrencedygtighed inden for den elektriske og elektroniske industri. Store virksomheder skal til eller producerer allerede produkter til markedet ved hjælp af blyfri teknologi. Support til europæiske mindre og mellemstore virksomheder er nødvendig, hvis de skal kunne konkurrere effektivt eller endog fungere som underleverandører til de store virksomheder. LEADOUT, miljømæssig orientering Baggrund Formålet med LEADOUT-projektet er at fjerne bly fra lodninger og pastaer i elektroniske kredsløb. Det er vigtigt at studere de miljømæssige aspekter af disse ændringer. Faktisk er målet for RoHSdirektivet at beskytte miljøet. Af denne grund er det vigtigt at bestemme de nuværende tin/blylegeringers og -pastaers effekt på miljøet og sammenligne dem med de blyfri lodninger og pastaer, som vil blive anvendt i den nærmeste fremtid. Formål Formålet med emissionsmålingen er at bestemme de udledninger, som genereres i forbindelse med montage af elektroniske kredsløb. Det er primært gasser og slagger, der skal analyseres for at kunne bestemme deres kemiske sammensætning. Photo 1 Wave of SnPb in a wave soldering equipment. Emissionsmålinger er blevet udført for reflow- og bølgelodningsprocesser (med tin/bly-pasta og loddetin) og hos én PCB-fabrikant. Når blyfri teknologi er indført hos de mindre og mellemstore virksomheder i konsortiet vil nye målinger af emissionen blive udført. Med data for emissionerne fra tin/bly-lodning og blyfri lodning vil de to processer blive sammenlignet, og det vil blive bestemt hvor meget bedre ud fra en miljømæssig synsvinkel, de udvalgte blyfri-lodninger og pastaer er sammenlignet med de nuværende tin/blylodninger. For at kunne vælge de gode blyfri lodninger og pastaer vil der ikke kun blive taget højde for de tekniske aspekter, men også de økonomiske og miljømæssige aspekter vil blive taget i betragtning. LCA (Life Cycle Analysis) er et værktøj, der bliver brugt til at håndtere alle miljømæssige aspekter LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 5

6 og som vil gøre det muligt at sammenligne begge processer kvantitativt på vilkår som energiforbrug, genbrugelighed, toksitet og blyfri lodningers effekt på miljøet, etc. Udover de nævnte målinger vil følgende målinger og evalueringer blive foretaget: arbejdernes erhvervsmæssige udsættelse for bly, formaldehyd og isopropylalkohol. Udførte emissionsmålinger Emissionsmålinger er blevet udført på bølge- (63/37 SnPb) og Reflow-lodningspocesser (62/36/2 SnPbAg) hos to motagevirksomheder fra konsortiet og hos PCBfabrikanten (63/37 SnPb) fra konsortiet. Massebalancen for bølgelodning viser, at 68 % af det oprindelige SnPb er på det trykte kredsløb, 32 % i slaggen og kun 0,04 % i gasser. Følgende tabel viser de resultater, der kom ud af emissionsmålingerne. Photo 2 Emission measurements at wave SME PARAMETER BØLGE REFLOW HASL TA LUFT 2002 LIMIT Pb (mg/h) IDK Sn (mg/h) Ag (mg/h) - <2 - NLA TOC (gc/h) Pb (mg/h) ALCAD Sn (mg/h) Ag (mg/h) - <5 - NLA TOC (gc/h) Pb (mg/h) ZUBELZU Sn (mg/h) Ag (mg/h) NLA TOC (gc/h) TOC: Total Organic Carbon expresses the VOC s (Volatile Organic Compounds) coming from fluxes. NLA: Not Limit Available. Konklusion De indsamlede data viser, at ingen af de målinger, der blev udført, overskrider de grænser den tyske TA LUFT 2002 tillader. LEADOUT-projektet: Benchmarking Benchmarking Et af de primære formål med LEADOUT-projektet er at tilvejebringe en benchmarking for den blyfri lodningsproces for at forbedre den europæiske konkurrenceevne i den elektroniske og elektriske industri, specielt for mindre og mellemstore virksomheder. Parts Per Million (PPM) også kendt som Defects Per Million Opportunities (DPMO) er en metode til at måle antallet af defekter, som opstår på et trykt kredsløb. Følgende stadier i fabrikati- LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 6

7 onsprocessen indgår i benchmarkingen: screen printing, komponentplacering, reflow-lodning and bølgelodning (Figure1). Figure 1 PPM monitoring at the different stages of the process (Courtesy of Bob Willis) Overvejelser: - Screen printing: Mulighederne er det totale antal trykte aperturer - Bestykning: Mulighederne er det totale antal placerede komponenter - Reflow-/bølgelodning: Mulighederne er det totale antal lodninger Totale antal defekter X = PPM Antallet af muligheder Eksempel: Hvis det totale antal defekter var 10, og antallet af muligheder var 5000, så: X = PPM Det anbefales, at mindst fem bestykkede kredsløb bliver målt. Det anbefales endvidere, at en prøve involverer mindst muligheder (måske mere en fem bestykkede kredsløb), og at hver produkttype måles separat. Her følger nogle eksempler på former for defekter, som fremkommer i de processer, der overvåges: - Screen Printing: Paste smearing, misalignment, bridging; Insufficient paste. - Placement: Damaged component; wrong component; Reversed component. - Reflow Soldering: Solder bridging; insufficient solder; Tombstoning. - Wawe Soldering: Damaged component; Lifted component; Blow holes; Solder balls; LEADOUT-projektets forskningsinstitutter rådgiver de mindre og mellemstore montagevirksomheder om, hvordan de skal indsamle sammenlignelige data fra deres egne fabrikationsprocesser. Alle de generede data bliver indsamlet og analyseret af forskningsinstitutterne, og man får således et overordnet billede af de PPM-niveauer, der på nuværende tidspunkt bliver opnået ved brug af blylodninger, og derefter, hvordan disse niveauer ændrer sig under og efter omstillingen til blyfri processer. De opnåede resultater offentliggøres hver måned på LEADOUT-projektets hjemmeside. LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 7

8 Figure 2 Example of the PPM charts obtained monthly in Indtil videre er de opnåede resultater positive, og virksomhederne er enige om, at de er i stand til at overvåge processerne, forbedre den interne kvalitet; og at de indsamlede data giver en brugbar benchmarking og et udgangspunkt for en sammenligning med fremtidige resultater og studier. Udvidelse af benchmarkingen LEADOUT-projektet har som målsætning at udvide deltagelsen i PPM-benchmarkingen med andre europæiske elektronikmontagevirksomheder for at kunne samle yderligere data og dermed opnå mere pålidelige resultater. Bidrag fra alle europæiske elektronikmontagevirksomheder vil øge benchmarkingens værdi for elektronikindustrien og derigennem føre til en forøgelse af konkurrencedygtigheden. Registrering deltagelse på: Kontaktperson Rolim Carmo, ISQ, Spredning af projektets resultater Spredning af projektets resultater er et væsentligt element i LEADOUT-projektet, og der er to nøgleaktiviteter. Først etableredes strukturer til udbredelse af information og en første del blev offentliggjort. Denne har været rettet mod at skabe en bevidsthed hos de mindre og mellemstore elektronikvirksomheder om de ændringer, der vil ske, når RoHS-direktivet træder i kraft. Den anden aktivitet er udbredelsen af information til mindre og mellemstore virksomheder om de resultater der genereres i projektet. I løbet af projektets første år er der af projektets partnere blevet gennemført en bred vifte af udbredelses- og opmærksomhedsskabende aktiviteter. Aktiviteterne kan opsummeres til: 34 møder 12 workshops 4 info-dage 23 artikler LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 8

9 De afholdte møder om projektet har haft deltagelse af medarbejdere fra over 530 interesserede virksomheder. Signifikant flere virksomheder er blevet bevidste om projektet gennem udstillinger, hvor LEADOUT har været repræsenteret. Eksempelvis samlede NEPCON-seminarer i Storbritannien over 700 deltagere. Der blev givet en præsentation af et af projektets forskningsinstitutioner. Afholdte workshops har været med emner som "Environment and WEEE", der blev afholdt i Portugal, og som havde mere end 30 deltagere. Andre informationsdage har også været afholdt i Spanien og Storbritannien. ENDIEL PRODUCTRONICA MATELEC LEADOUT Infodays NASA/C3P Workshop 2005 NEPCON Et væsentligt element i LEADOUT-projektet har været etableringen af et internetbaseret system til kommunikation. Projektets hjemmeside (www.leadoutproject.com) blev med succes sat op i midten af 2005 og har allerede næsten 100 registrerede brugere og modtager lige over 3000 hits per måned. LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 9

10 Som et værktøj til udbredelse af information har denne hjemmeside allerede bevist sin værdi. Blandt de data, der bliver lagt ud på hjemmesiden, er resultaterne af PPM-benchmarkingen, som viser produktionsafkast og som vil finde ændringer under implementeringen af blyfri lodninger. Et eksempel på data er vist nedenfor: Fra et bredere perspektiv er Defect of the Month også beskrevet. Denne feature giver brugerne et indtryk af de mest almindelige fejl i forbindelse med blyfri processer, herunder et foto, se nedenfor. Dette har særskilt værdi, fordi mindre og mellemstore montagevirksomheder har givet udtryk for deres bekymringer i forhold til bestået/dumpet kriterier under inspektion. (se andetsteds i dette nyhedsbrev). Manual optical inspection can pick up fillet lifting which has often been reported on lead-free soldering trials. Much of the cause is related to the expansion and contraction that occurs during the soldering and solidification of lead-free materials. Mens LEADOUT-projektet allerede har genereret en stor mængde af baggrundsinformation, er det planlagt at frigive langt mere information i løbet af de næste måneder op til implementeringsdatoen og efterfølgende. Den kommende information vil inkludere: Et fotobibliotek til inspektion Miljømæssige aspekter ved blyfri lodning Træningskurser (e-baseret og traditionel) Teknologi opdateringer Opdateringer på PPM studier Alle de almindelige udbredelsesmekanismer vil blive brugt, hvilket inkluderer møder, seminarer og workshops. En liste med kommende events er givet på de sidste sider i dette dokument, men for nærmere information, bedes du kontakte din nationale LEADOUT-kontakt, se næste side. LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 10

11 Nationale LEADOUT-kontakter ANIMEE APEMETA Tereza Silva Ana Cunha AETIC SMART Group David Martín Rubio Bob Willis MEISZ CCIAA Gábor Benjamin Ilaria Bonetti DVS Marcus Kubanek JEMI Max WACH ITEK Carl Thørner EWF Susana Escala Møder 2 nd March, ISLI, Livingston, Scotland Countdown to Lead Free (SMART Group & LEADOUT) 7 8 th March, The Moller Centre, Cambridge, UK MicroTech 2006 (IMAP UK) 5 6 th April, Munich, Germany ELFNET at SEMICON (ELFNET) th April, Malmö, Sweden Towards Implementation of the RoHS Directive (IPC and Soldertec Global) LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 11

12 10 11 th May, Birmingham, UK NEPCON NEC (SMART Group) 30 th May 1 st June, Nuremberg, Germany System Integration in Micro Electronics Hybrid Packaging October, Colorado, USA C3P workshop 30 th October 1 st November, Frankfurt, Germany IPC/JEDEC Links og referencer LEADOUT Project Project Elfnet European Union [1] ELFNET Web Site: [2] ELFNET Web Site: [3] ELFNET Web Site: [4] ELFNET Web Site: [5] ELFNET Web Site: [6] ELFNET Web Site: [7] ELFNET Web Site: [8] ELFNET Web Site: [9] ELFNET Web Site: [10] ELFNET Web Site: [11] ELFNET Web Site: [12] GREENROSE Web Site: [13] LEADOUT Web Site: LEADOUT Project ISQ Eng. Margarida Pinto TAGUSPARK Porto Salvo Portugal Tel.: Fax: TWI Dr. Simon Mason Cambridge, Granta Park United Kingdom Tel.: 44 (0) Fax: 44 (0) LEADOUT Newsletter 2006, nr. 2 12

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer:

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer: Honda's filosofi Honda har i mange år været i front, når det drejer sig om miljøhensyn, og har været sig sit ansvar som global bilproducent bevidst. Honda har taget arbejdet med at minimere bilernes påvirkning

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Pilestræde 58, st. th. 1112 København K Tlf. +45 48 22 80 80 www.tss.trelleborg.com Stifter Carl Simonsen

Læs mere

Affald og en cirkulær økonomi i EU-lande

Affald og en cirkulær økonomi i EU-lande Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 279 Offentligt Affald og en cirkulær økonomi i EU-lande Folketingets Miljøudvalg Den 2. april 2014 Lars Fogh Mortensen Almut Reichel Det Europæiske Miljøagentur

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

PRIMES. produktgruppe e-services (Cloud-Computing) Præsenteret af

PRIMES. produktgruppe e-services (Cloud-Computing) Præsenteret af produktgruppe e-services (Cloud-Computing) Præsenteret af Oversigt Cloud computing og offenligt indkøb Miljømæssig påvirkning Eksempler på 'best practice' Nyttige Links Foto fra hywards af http://www.freedigitalphotos.net

Læs mere

Microflow i Gasser. Kurt Rasmussen. Specialist gasflow FORCE Technology

Microflow i Gasser. Kurt Rasmussen. Specialist gasflow FORCE Technology Microflow i Gasser Kurt Rasmussen Specialist gasflow FORCE Technology Flowtemadag 2012 Microflow i Gasser Historisk perspektiv: Mennesket har altid forsket i at gøre ting mindre MEMS teknologi Mikro Elektro-Mekaniske

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering?

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? DI Confederation of Danish Industry DI is a private employer and business organisation, representing 10,000 companies. DI works to create the best possible

Læs mere

Minimering af emballage-forbruget

Minimering af emballage-forbruget Minimering af emballage-forbruget Prof. Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljø Agentur EEA s formål er at understøtte bæredygtig udvikling og at bidrage til væsentlige og målbare forbedringer i

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Vejen til EU-finansiering Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Innovayt PROFIL Full-service innovations-konsulenthus Offentlige støtteprogrammer i Danmark og Europa 10 ansatte på kontorer i København og

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer

Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik SPM-173 Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer Helle Rønsberg, DELTA Kim Zachariassen, DELTA Juni 2006 SPM's sekretariat DELTA Dansk

Læs mere

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Forkortelser mv. Engelsk Dansk Annex Bilag Regulation Forordning DOC Declaration of Conformity Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Grundlæggende. Reworkteknik

Grundlæggende. Reworkteknik Grundlæggende Reworkteknik Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - anvende styklister og placeringstegninger - udføre grundlæggende

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Forretningsmodeller i praksis - Forskerperspektivet DI Konference om Cirkulær Økonomi 30. oktober 2014

Forretningsmodeller i praksis - Forskerperspektivet DI Konference om Cirkulær Økonomi 30. oktober 2014 Forretningsmodeller i praksis - Forskerperspektivet DI Konference om Cirkulær Økonomi 30. oktober 2014 Niki Bey niki@dtu.dk DTU Management Engineering, Division of Quantitative Sustainability Assessment

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) Oktober 2016

WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) Oktober 2016 WEEE2 vejledende notat: Oktober 2016 Indhold 1 Formål... 2 2 under WEEE2 og WEEE2 definitionen af... 2 3 Fortolkning af betingelserne for anvendelse af... 3 4 Beslutningsdiagram... 5 5 European WEEE Registers

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag John Frederiksen, Laboratorieleder

Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag John Frederiksen, Laboratorieleder Velkommen til Flowcenter DK, Flowtemadag 15-12-2015 John Frederiksen, Laboratorieleder jof@teknologisk.dk Nationale og internationale undersøgelser og vejledninger vedrørende måling af regn- og spildevandsflow

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

VEE. VELUX Equipment Efficiency. Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011

VEE. VELUX Equipment Efficiency. Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011 VEE VELUX Equipment Efficiency Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011 Indhold Fakta om VELUX Fakta om VELUX Accessories / Gåsdal Bygningsindustri A/S VEE Præsentation/navn/Dato VELUX Gruppen Etableret i

Læs mere

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish)

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) D4.3 Information material produced Public document This information is part of the CeFCo project, with the purpose to develop a model for certification of forest contractors

Læs mere

DetNet. Detergent Industry Network for CLP Classification

DetNet. Detergent Industry Network for CLP Classification DetNet En fælles tilgang til klassificering og mærkning af rengøringspodukter for branchen (med fokus på hud- og øjenpåvirkninger) An A.I.S.E. initiative CLP: your options for skin and eye classification

Læs mere

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen.

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen. CIP 4.3 er på gaden! Opdateringen til CIP 4.3 er på gaden med en lang række nye forbedringer, der giver CIP endnu mere værdi for brugeren. Forbedringerne er centreret omkring præsentation af data i web

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

BRANDGLAS & TRÆ. Guide til montering i trædøre og trærammer

BRANDGLAS & TRÆ. Guide til montering i trædøre og trærammer BRANDGLAS & TRÆ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide til montering i trædøre

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK Member States / Institutions Group Etablering af NSG i Danmark 4. maj 2011 Sustainable Cities Reference Framework Member States / Institutions Group October

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

CoPraNet Danmark. Nyhedsbrev nummer 1, august 2004. Udgivet af: Størstrøms amt

CoPraNet Danmark. Nyhedsbrev nummer 1, august 2004. Udgivet af: Størstrøms amt CoPraNet Danmark Nyhedsbrev nummer 1, august 2004 EU bidrager med en million euro til forvaltning af kysterne Den Europæiske Kommission har afsat en million euro til fremme af en bedre kystzoneforvaltning.

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB

NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB ØKONOMISK ANALYSE 10. juli 2017 Ny teknologi stjæler ikke vores job Mere end halvdelen af de virksomheder, der arbejder målrettet med implementering af ny teknologi,

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

Oras Green Building og LEED armaturer

Oras Green Building og LEED armaturer Oras Green Building og LEED armaturer Oras Green Building og LEED armaturer Højteknologi og omtanke for miljøet, har altid været hovedfaktorerne i succesen ved Oras produkter. Som verdens ledende producent

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

MERVÆRDIEN AF TREDJE PARTS UNDERSØGELSER OG CERTIFICERING

MERVÆRDIEN AF TREDJE PARTS UNDERSØGELSER OG CERTIFICERING INTERNATIONAL CONFEDERATION OF INSPECTION AND CERTIFICATION ORGANISATIONS MERVÆRDIEN AF TREDJE PARTS UNDERSØGELSER OG CERTIFICERING HVEM ER VI OG HVAD LAVER VI CEOC International er en europæisk sammenslutning,

Læs mere

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET Velkommen til den europæiske undersøgelse af små og mellemstore virksomheder og miljøet. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING

BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION SAMMENFATNING Juli 2017 BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion Januar 2017 NEPCon Client Guide 20. januar 2017 1. Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014 Test i Danmark 2014 Undersøgelse på TestExpo 2014 Indledning I forbindelse med TestExpo-konferencen (www.testexpo.dk) den 30/1 2014 i Bella Center i København blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

SupportBelt. Brugsanvisning

SupportBelt. Brugsanvisning SupportBelt Brugsanvisning IMM1046_IFU_DK Version 5 2015 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 70x90 mm 2 Indhold Overskrift...Side Generelt/Symboler/Egenskaber/Miljø... 4 Praktisk håndtering...

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Dansk standard DS/INSTA 810 1. udgave 2011-08-08 Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Requirements and recommendations for the provision of cleaning services DS/INSTA 810 København

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Nye krav til måling af RF-emission > 1 GHz

Nye krav til måling af RF-emission > 1 GHz Nye krav til måling af RF-emission > 1 GHz Der findes i dag stadig flere produkter, der kommunikerer i frekvensområdet over 1 GHz. Samtidig øges den interne klokfrekvens i moderne elektronik, mens kravene

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

HVORFOR BRUGER EU S HORIZON 2020PROGRAM 37 MIO KRONER PÅ FORSKNING OM INDVENDIG EFTERISOLERING? ERNST JAN DE PLACE HANSEN SENIORFORSKER, SBI

HVORFOR BRUGER EU S HORIZON 2020PROGRAM 37 MIO KRONER PÅ FORSKNING OM INDVENDIG EFTERISOLERING? ERNST JAN DE PLACE HANSEN SENIORFORSKER, SBI HVORFOR BRUGER EU S HORIZON 2020PROGRAM 37 MIO KRONER PÅ FORSKNING OM INDVENDIG EFTERISOLERING? ERNST JAN DE PLACE HANSEN SENIORFORSKER, SBI Baggrund 40 % af energiforbruget i Europa sker i bygninger (opvarmning,

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

TESTENELBIL SP DATAINDSAMLING. Introduktion. Anders Fjendbo Jensen, DTU Transport, 2013-12-06

TESTENELBIL SP DATAINDSAMLING. Introduktion. Anders Fjendbo Jensen, DTU Transport, 2013-12-06 TESTENELBIL SP DATAINDSAMLING Anders Fjendbo Jensen, DTU Transport, 2013-12-06 Introduktion Denne kvartalsrapport beskriver data, indsamlet i samarbejde mellem DTU og Clever. Dataindsamlingen er baseret

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere