Politik for Rådet for Socialt Udsatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for Rådet for Socialt Udsatte"

Transkript

1 Politik for Rådet for Socialt Udsatte

2 Indhold Rådet for Socialt Udsatte side 3 Rådets opgaver side 3 Definition af udsatte side 3 Rådets arbejdsområde side 4 Bolig side 5 Bolig først side 5 Udfordringer side 5 Unge side 6 Økonomi side 6 Arbejde side 7 Tilgangen til den arbejdsløse side 7 Sammenhængende indsats side 8 Rummeligt arbejdsmarked side 8 Socialt netværk side 9 Relationer side 9 Forenings og fritidslivet side 9 Værestederne side 10 Sociale relationer i sammenhæng side 10 Sundhed side 11 Tilgængelighed side 11 Misbrug og alkohol side 11 Tandbehandling side 11 Ældre og handicappede side 12 Dobbeltdiagnose side 12 Opsøgende arbejde side 12 Kontaktoplysninger side 13

3 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte har udarbejdet et forslag til politik for Rådet for Socialt Udsatte. Rådet for Socialt Udsatte er nedsat af Byrådet. Rådet består af brugere og medarbejdere på udsatteområdet. Brugerne har altid flertal og formanden er valgt blandt brugerne. Rådets opgaver Rådet skal: o Skabe opmærksomhed omkring løsningen af problemer for udsatte. o Høres i sager, der vedrører grupper af udsatte. o Være rådgivende og selv aktivt opsøge løsninger på problemer vedrørende udsatte. o Sørge for at udsattes erfaringer og meninger bliver hørt. o Udvikle metoder der sikrer brugerinddragelse og indflydelse. o Samarbejde med de frivillige interesseorganisationer på området. o Formidle og skabe opmærksomhed og vejlede bredt til offentligheden, for at forebygge stigmatisering og skabe rummelighed. o Vejlede politikere og beslutningstagere om spørgsmål vedrørende udsathed. o Lave en årlig redegørelse om udsattes situation i Haderslev kommune og foreslå relevante tiltag. Definition af udsatte Man er udsat når: Man ikke kan deltage i det normale sociale liv på grund af fattigdom, misbrug, psykiske problemer, handicap, eller social situation. Det gælder ikke mennesker, der i en kort periode har en svær økonomisk situation, som f.eks. studerende. Når man har svært ved at fastholde en bolig og tage vare på sundhed, livskvalitet, socialt liv og ikke kan skabe sig et netværk og sociale relationer, som er fremmende for psykisk og fysisk sundhed. Når der ikke er noget håb om, og evne til at kunne ændre sin situation.

4 Rådets arbejdsområder Bolig Der er brug for at udvikle anderledes boformer, med plads til at være anderledes og med sociale fællesskaber. Hjemløseproblematikken er en meget sammensat problematik. Undersøgelser og erfaring viser, at det ikke er nok at finde en bolig. For mange er problemet at fastholde boligen på grund af økonomi eller adfærd eller fordi det er svært at leve alene i sin egen bolig. Arbejde Der skal arbejdes på at udvikle nyttige og egnede arbejdstilbud til gruppen af udsatte. Alle vil gerne arbejde, opleve bekræftelse og føle selvværd, samt få sociale relationer gennem arbejde. Sundhed Der skal igangsættes sundhedstiltag målrettet udsatte. Gruppen af udsatte har en markant dårligere sundhedstilstand end den øvrige del af befolkningen. Det gælder både psykisk og fysisk sundhed samt i oplevelsen af livskvalitet. Sociale relationer Der skal arbejdes med social inklusion. For mange udsatte er relationerne få. Det som definerer den udsatte er ofte det at være udenfor eller tilhøre en subkultur med andre udsatte og ressourcesvage. Relationer kræver kontakt og inklusion i fællesskabet. Oplysning, udvikling og rådgivning Der er brug for oplysning og brud på normer og fordomme, der står i vejen for viden og reel oplysning. Omtalen af udsatte er ofte præget af situationer der går galt. Psykisk syge der begår kriminalitet eller har truende adfærd. Hjemløse der ikke passer i gadebilledet eller tigger. Enlige mødre der gøres til genstand for underholdning. Udsatte er mennesker med ressourcer, drømme og viden, som kan være en ressource for samfundet. At værre udsat er ikke en dom der er bestemt af en bestemt problematik eller diagnose, men et livsvilkår som vi kan kompensere for og inddrage i et samfund, der har lyst til også at kunne rumme de anderledes og sårbare.

5 Bolig Forudsætningen for et godt liv med gode relationer er boligen. Alle har krav på et trygt sted at bo. Gruppen af hjemløse er meget forskellig, og problemerne ligeså: mennesker uden bolig, sofa gængere funktionelt boligløse, dårlige boliger, stor gæld, lejligheder smadret af gæster misbrug psykisk sygdom unge med adfærdsproblemer, manglende normer. Bolig først Ofte har der været fokus på, at man skulle igennem en proces for at få et sted at bo. Var man socialt udsat, skulle en del af de forhindringer, der gjorde borgeren udsat, løses. I dag ved vi, at det er lige omvendt. En lang række danske og udenlandske projekter viser, at grundlaget for forandringer er, at man har en bolig. Man skal så have støtte til at kunne beholde den, føle sig tryg i boligen og få hverdagen til at fungere. Ja faktisk forsvinder en del af problemerne alene ved at man får en bolig. De problemer man har som hjemløs kan være: økonomi, ofte har man været lang tid uden forsørgelse bank og betalingsaftaler skal etableres aftaler med kommunen budget - Økonomi styring - opsparing - Kreditorer udgifter til misbrug, det nytter ikke med en usynlig budgetpost til det. for de unge er det ofte umuligt at få økonomien til egen bolig sundhed - psykiatri - misbrugsbehandling blive i stand til at tage ansvaret for eget liv bedre klædt på til egne successer. Der er ikke så mange ting der er lykkedes Udfordringer bostøtter er der ventetid på 'der mangler netværk, når man flytter ud. Det gamle er væk, der skal etableres et nyt det er let at falde i tilbage gamle mønstre og adfærd, når man skal skabe netværk kontakt til myndigheder, er svært tilgængelig rette boform til borgeren er vigtigt man skal turde bo i egen bolig forsørgelsesgrundlaget skal være på plads og stabilt netværk kræver også et hjem man kan være bekendt der er behov for andre/flere alternative boformer det er trist at vide, der er forløb som man på forhånd ved går galt ikke alle problemer kan løses med mursten Det betyder ikke at man bare kan placeres i en bolig. Der skal være støtte til at få hverdagen til at fungere og denne støtte skal være over længere tid. Der er en lang række problemer, man støder ind i, som man skal have hjælp til på længere sigt selv at klare. 44 pct. af de hjemløse angives at have en psykisk sygdom. Andelen af hjemløse med en psykisk sygdom er således højere i 2011 end i 2009, hvor det for 37 pct. af de hjemløse var oplyst, at de havde en psykisk sygdom. Over halvdelen af gadesoverne, 56 pct., angives at have en psykisk sygdom. Også i gruppen af hjemløse, der overnatter på natvarme- stuer eller hos familie og venner, er andelen høj, idet 46 pct. i begge kategorier er oplyst at have en psykisk sygdom. 6

6 Projekt På Fode Igen Cafe Parasollen har indtil 2016 et tilbud om økonomisk rådgivning til udsatte borgere. Det er et projekt, hvor friville bankrådgivere, jurister og socialrådgivere tilbyder at hjælpe mennesker med at få overblik over deres økonomi, lave et budget, afvikle gældsposter og evt. gældssanering. Målet er, at den enkelte får afklaring omkring sin økonomi, hvilket er et stort og uoverskueligt problem for mange. Der er stor efterspørgsel og behov for denne hjælpe for udsatte borgere, som ikke oplever at kunne få økonomisk rådgivning mange andre steder. Antal hjemløse Antallet af i hjemløse i Haderslev var i mod 37 i 2009 målt i uge 6 begge år. Hovedparten af de personer, der befinder sig i en hjemløshedssituation, er yngre eller midaldrende. 19 pct. af de hjemløse er mellem 18 og 24 år. I 2009 var 633 hjemløse mellem 18 og 24 år, mens der i 2011 er hjemløse i denne aldersgruppe. Således er næsten hver femte hjemløse mellem 18 og 24 år. Knap halvdelen af de unge hjemløse overnatter hos familie og venner. Samtidig udgør denne aldersgruppe 17 pct. af alle gadesovere. Det er i aldersgruppen år og år at vi finder den største gruppe af hjemløse. I alt 46 pct. af de hjemløse er mellem 30 og 49 år. Det er også i disse aldersgrupper at vi finder hovedparten af gadesoverne og de hjemløse, der benytter natvarmestuerne. Det er relativt få personer på 60 år og derover. Denne gruppe udgør 5 pct. af alle hjemløse. Unge Der er en stigning i gruppen af unge mellem år på forsorgshjemmene. Der burde være andre kommunale tilbud for unge i denne aldersgruppe. Når man bliver 18 kan man sige fra overfor efterværn og pædagogiske tilbud. Det er en udfordring også selvom der er tilbud til de unge, oplever de en træthed overfor pædagogiske tilbud. Økonomi Ungetaksten er et problem, hvis man skal videre i en rimelig bolig, man kan betale. Der er mangel på billige ordentlige boliger. Den økonomiske skrue er svær at løfte, når man har en stor gæld bag sig. Der er ikke noget der hedder økonomisk rådgivning i kommunalt regi. Kommunen burde etablere en sådan rådgivning. Gerne i samarbejde med private aktører. Økonomi er også frihed og når det først er gået galt er man ufri. Derfor vil vi: Gøre ventetiden til bostøtter kortere så de problemer, som fører til hjemløshed, kan blive borgerens eget ansvar, og boligen kan fastholdes. Skabe netværk for borgere, der har hjemløshed og manglende netværk som problem. Gøre adgangen til hjælp fra det kommunalesystem lettere, hurtigere og enstrenget Arbejde for at fastholde i boligen og skabe et hjem man kan være bekendt, med gode relationer, også til naboer Skabe alternative boligformer, og billige boliger til unge Give økonomisk rådgivning, og hurtig hjælp til at få et forsørgelsesgrundlag Arbejde for et rådgivningstilbud cprnummer frit og anonymt Arbejde for at unge under 25 får andre tilbud end forsorgshjem

7 Arbejde Alle har ret til et arbejde, der giver mulighed for selv at forsørge sig og sine. De allerfleste ønsker et arbejde, der giver løn og selvstændig mulighed for at forsørge sig og sine. Det er bare ikke alle som kan finde et arbejde eller har de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Andre er ramt af sygdom, handicap, psykisk sygdom eller misbrug. For mange er de erfaringer, viden og og kvalifikationer, såvel fagligt som personligt, ikke til stede. Skolegang, opvækst, sociale forhold har betydning for den tilgang og de muligheder vi har for at få en solid forankring på arbejdsmarkedet. Derfor må en arbejdsmarkedsrettet udsatte politik tage udgangspunkt i at kompensere for disse problemstillinger. Ikke mindst fordi lovgrundlaget for forsørgelse og social indsat i dag er forankret på arbejdsmarkedsområdet. Tilgangen til den arbejdsløse Alle, der bliver udsat for arbejdsløshed, har krav på respekt og forståelse af netop de forhold, der står i vejen for den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet. En tilgang med moralsk vurdering, eller mistro hjælper ingen. Samtidig er det også vigtigt at borgeren oplever ansvar, kender rammerne og informeres tydeligt om de krav, der stilles, således at borgeren oplever sig medansvarlig og er i fokus. Alle kan arbejde og har godt af at arbejde. Derfor er der brug for indgange på arbejdsmarkedet, som er mere rummelige end i dag. Det tilstræbes sammen med virksomhederne at skabe arbejdspladser, som også kan rumme udsatte borgere med særlige problemstillinger. Det kan både være ordinære jobs, fleksjob eller skånejob. Der skal ske en information til virksomhederne om mulighederne for støtte til at beskæftige udsatte borgere. Herunder mulighederne for mentorer på arbejdspladsen, samt socialpædagogisk støtte til de problemstillinger, der er for borgeren og virksomheden. Støtten og kontakten for virksomhederne skal være kort og direkte, så det ikke opleves som unødvendigt besværligt at få støtte. Der skal være åbenhed om de problemstillinger borgeren har, så der ikke skabes urealistiske forventninger, eller oversælges erfaringer og kompetencer. Det er bedre at blive positivt overrasket end skuffet.

8 Projekt Brug for alle For kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3. I maj 2012 er der 364 borgere i denne målgruppe i Haderslev Kommune. Projektets særlige indsats består af: 1. Et indledende samtaleforløb 2. En tværfaglig afklaring og 3. En indsatsplan over de indsatser inden for beskæftigelses- og social- og sundhedsområdet, der skal iværksættes for at hjælpe den enkelte nærmere job eller uddannelse. Jobcentrene skal løbende følge op på, at planens indsatser iværksættes og følges. Primært formål med initiativet er, at flere borgere i målgruppen kommer i job, uddannelse (unge) eller deltager i beskæftigelsesrettede tilbud. Desuden er formålet at reducere antallet af borgere i målgruppen, der hverken deltager i tilbud på beskæftigelses-, social- eller sundhedsområdet. Samt øge samarbejdet afdelingerne imellem, så borgeren oplever en sammenhængende indsats. Sammenhængende indsats Indsatsen for borgeren skal være sammenhængende, der skal være en indgang til hjælpen. Den arbejdsmarkedsrettede indsats, bolig, økonomisk og behandlingsmæssig indsats skal være koordineret og understøtte hinanden. Udredningen af borgerens arbejdsmarkeds kompetencer skal ses i sammenhæng med den øvrige indsats, så der kan ske en hurtig og korrekt matchning. Ofte vil borgeren i den første kontakt med jobcenteret nedtone problemstillinger, som ellers er kendte i andre kommunale støttetilbud. En korrekt matchning baseret på den fælles viden, sparer ressourcer, forhindrer nederlag og skaber den hurtigst mulige vej til varig beskæftigelse. Rummeligt arbejdsmarked Arbejdsmarkedspolitikken skal i højere grad tage udgangspunkt i også at skabe rummelighed for udsatte borgere. Virksomhederne og de faglige organisationer har et medansvar for at skabe et arbejdsmarked med plads til alle. Kommunen som arbejdsplads skal gå forrest, når det gælder rummelighed. Det bør overvejes om der skal være en kvote af medarbejder med handicap eller social og psykiske problemer. Aktivering skal kvalificere til rigtige jobs gennem uddannelse, træning og praktikker, der gør den enkelte i stand til at varetage rigtigt arbejde. Støtte til borgere, som er udsatte på arbejdsmarkedet, skal være længerevarende, viser alt erfaring. Mentorer og social støtte skal fortsætte efter borgeren er kommet i beskæftigelse, ofte op til 2 år. Det er bedst med arbejde på det ordinære arbejdsmarked, så der skabes en rummelighed og accept og den enkelte borger oplever at være produktiv. Dog kan der for enkelte være behov for særlige jobs i socialøkonomiske virksomheder, sociale væresteder m. m Det bør overvejes om der gennem private midler, eller erhvervsfremmende midler kan etableres en pulje til støtte for socialøkonomiske virksomheder og sociale entreprenører. Denne støtte kan ydes som lån der tilbagebetales, når virksomheden som forventet giver overskud. Micro lån til iværksættere har været brugt i Aarhus og Odense kommuner med stor succes, det bør undersøges om det også kan være igangsættende her. Derfor vil vi: Arbejde for at ledige behandles med respekt. Sikre at der arbejdes tværfagligt for at sikre den bedst mulige udredning og sammenhæng i arbejdet for at komme hurtigst muligt i varig beskæftigelse. Sikre at støtten, når det er nødvendigt, i form af mentorer, tværfagligt samarbejde mv. er længerevarende, så den kan bære igennem til varig beskæftigelse. Arbejde for at arbejdsmarkedet kan rumme mennesker med særlige vanskeligheder og der skabes særlige initiativer, for at skabe oplysning om ressourcer i mennesker med særlige vanskeligheder Arbejde for socialøkonomiske virksomheder, micro lån og kommunal beskæftigelse af mennesker, der ikke finder plads på det ordinære arbejdsmarked Sikre at mennesker med få ressourcer, sygdom mv. fortsat kan få pension, hvis alle andre muligheder er udtømt

9 Socialt netværk Relationer Skabelse af sociale netværk sker overvejende gennem arbejde, bolig og sundhed. 3 områder hvor den udsatte typisk ikke er repræsenteret. Derfor er der en stærk sammenhæng mellem skabelsen af tilknytning til arbejdsmarkedet, etablering af bolig og fritidsliv. At være udsat er også at være uden sunde givende sociale relationer. Hvis der ikke skabes sociale relationer mellem mennesker med ressourcer og udsatte, får vi 2 samfund, der fungerer parallelt med hinanden. Det kan ingen ønske. Derfor er rummelighed og accept af forskellighed vigtig, også for mennesker med ressourcer, hvis de kvaliteter og menneskelige kvaliteter, gruppen af udsatte rummer, ikke skal gå tabt. Når det gælder faktorerne arbejde og beskæftigelse, har vi peget på løsninger i det ovenstående. Forenings og fritidslivet Der eksisterer i Haderslev et vidt forgrenet forenings og fritidsliv. Her er mange forskellige interesser og aktiviteter repræsenteret og der være burde tilbud, som kan interessere alle. Som udsat er der dog en del forhindringer for at kunne bruge disse tilbud: Økonomi Viden om og erfaringer med hvordan en forening fungerer. Angst for at være anderledes eller føle sig forkert sammen med andre, man ikke kender. Manglende åbenhed og vilje til inklusion af udsatte i foreningerne eller viden om, hvordan man kan inddrage udsatte i aktiviteterne, som en ressource Foreninger er ofte drevet af frivillige, der lægger mange kræfter i en forening, de gerne vil se fungere bedst muligt. Udsatte kan opleves som problematiske og krævende i en hverdag, der er travl nok Offentlig transport

10 Værestederne Haderslev Kommune har et godt udbud af væresteder. For mange udsatte er de det sociale netværk, hvor man føler sig tryg, har daglig kontakt til andre og føler sig velkommen, uden at være uden for eller anderledes. For de udsatte, der har base på værestederne, sker der også en del aktiviteter, hvor man kan øve sig, og føle sig tryg til at deltage i andre netværk, der ikke kun er for udsatte. Derfor er det vigtigt at værestedernes aktiviteter også forsøger at inddrage aktiviteter udenfor værestederne i de tilbud der skabes. Sociale relationer i sammenhæng Sociale relationer er en faktor der ikke kan stå alene. Sociale relationer opstår ud af arbejde, uddannelse, bolig og sundhed. Der skal være et indhold i relationerne. Det får den udsatte netop i sammenhæng med andre. Det stiller også krav til alle om inklusion, inddragelse og rummelighed. Hvis der på arbejdspladsen, i boligområdet, i fritidslivet er en forståelse for at man som borger har et medansvar for at ingen er udenfor fællesskabet og vi tør blande os i og forholde os til at give plads til udsatte. Rådet for Socialt Udsatte og alle, der arbejder med udsatte, skal oplyse og skabe debat om, hvordan vi alle kan bidrage til at inkludere udsatte. Ikke mindst er familien for de fleste af os den allernærmeste nærmeste sociale relation. Derfor må der være inddragelse og rådgivning af pårørende i arbejdet med udsatte, så de kan være en ressource, hvor det er muligt. Rent statistisk kan man påvise, at mennekser, som er udpræget ensomme, har en lige så høj risiko for tidlig død som mennesker, der ryger cigaretter om dagen. OGH +RXVH - 6 Derfor vil vi: Skabe mulighed for at børn og unge fra udsatte familier får støtte til idrætstøj, kontingent og ekskursioner, så de på linje med andre børn får mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter. Støtte forældre i deltagelse i børnenes aktiviteter gennem introduktion til hvordan en forening fungerer og det fælleskab man kan blive en del af, både gennem støtte til børnenes aktiviteter og på længere sigt egen deltagelse i fritidslivet. Samarbejde med klubber og foreninger om at skabe viden om og metoder til at kunne rumme udsatte borgere i foreningerne. Rådet for Socialt Udsatte vil gerne være en del af et netværk, foreningerne kan trække på. Udsatte er afhængig af offentlig transport. De fleste aktiviteter finder sted om aftenen, hvor den offentlige transport har færrest afgange i de tyndt befolkede områder, hvor mange udsatte bor. Der bør arbejdes på, at der skabes flere afgange, evt. med minibusser eller samkørsel. Støtte og fastholde de ressourcer, den udsatte allerede har i sit netværk, familie, venner, naboer mv.

11 Sundhed Hvis en gruppe unge mænd i 20 erne får skizofreni, kan de forvente at leve i gennemsnit ca. 20 år kortere end deres jævnaldrende, psykisk raske mænd. Nogle af dem vil begå selvmord, men deres forkortede levetid skyldes først og fremmest, at de har mange flere og mere alvorlige fysiske sygdomme særligt hjertekarsygdomme og diabetes. Merete Nordentoft. ( Dagens medicin ) Overlæge på psykiatrisk center Bispebjerg Hospital. Derfor skal sundhedsvæsenet i højere grad komme til de udsatte end omvendt! Der skal være et opsøgende arbejde på gaden og de steder, hvor den udsatte kommer. Her kan banale sygdomme opdages inden de udvikler sig til alvorlige sygdomme. Et opsøgende arbejde blandt udsatte bør være en del af sundhedspolitikken. Tilgængelighed Som udsat er det svært at benytte sig af et tilbud med faste tidspunkter, som ligger langt ude i fremtiden. Der kan ske meget på en uge hvis man er psykisk syg, hjemløs, misbruger, eller har et liv der er præget af kaos. En aftale hos lægen eller hospitalet om en uge, er svær at overholde. Ofte er sundhed en af de ting, som prioriteres lavt, når livet er præget af problemer. Det har konsekvenser. Ofte opdages alvorlige sygdomme for sent, mindre alvorlige sygdomme udvik-ler sig, og den måde man lever livet på som udsat har konsekvenser for sundheden. Misbrug og alkohol Misbrug af alkohol og andre rusmidler burde være nævnt som den 5. folkesygdom. For mennesker, der lever livet som udsat, er rusmidler ofte tilstede. Det lindrer et hårdt liv, fjerner for en periode angst og psykotiske tanker. Tandbehandling Rådet for Socialt Udsatte oplever, at tandpleje for udsatte er et problem, der bør prioriteres højt. For psykisk syge er der en del af medicinen, som har alvorlige konsekvenser for tandsundheden. Tænderne kan smuldre væk og for mange andre i gruppen af udsatte, er tandhygiejnen dårlig. Udgifterne til tandbehandling er ofte uoverstigelige og umulige at finde penge til i en i forvejen dårlig økonomi. Men den dårlige tandsundhed har store konsekvenser sundhedsmæssigt fordi der støder andre sundhedsproblemer til på grund af dårlige tænder, betændelse d er breder sig m.v. Også for samfundet har det alvorlige konsekvenser. Udsatte præger udgifterne i sundhedssystemet langt højere end det burde være nødvendigt, hvis der var mere tæt og jævnlig kontakt til sundhedsvæsenet. Forskere fra SUND og Region Hovedstadens Psykiatri fulgte hjemløse i over 10 år. Mere end 60% var psykisk syge eller misbrugere og det kan være årsagen til, at hjemløse dør 20 år tidligere end resten af den danske befolkning. Resultatet af studiet er offentliggjort i det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet

12 I Perioden april 2009 til april 2011 deltog Haderslev Kommune i Projekt Forebyggelse på 4 væresteder. Projektet havde som formål at brugere og medarbejdere skulle sikres optimale muligheder for et røgfrit miljø på væresteder i Haderslev Kommune. Projektet bevirkede i projektperioden at tre ud af de fire væresteder blev røgfri (det sidste værested er blevet røgfi efter projektafslutning) og at antallet af rygere faldt fra 98% til 58 %. Det store fald i antal rygere skyldes til dels, at der i løbet af projektperioden er blevet afholdt 12 rygestopkurser med 112 deltagere, heraf var 35% af deltagerne røgfrie ved kursusafslutning, Projektet er efterfølgende videreført med midler fra Udvalget forsundhed og Forebyggelse. Smerter i munden er en alvorlig og for nogle kronisk lidelse. Desuden har tandsættet og udseende betydning for det sociale liv. Når man skal søge arbejde, deltage i sociale sammenhænge og være sammen med et netværk med andre som ikke har tandproblemer. For nogle fører det til en afvisning, alene på grund af udseendet. Eller man vælger som udsat at isolere sig. Der er en mulighed for at få dækket udgifterne til tandbehandling som en enkeltudgift. Det forudsætter at man får og selv betaler en udredende undersøgelse, der viser tandstatus og giver et overslag over udgiften. Udgiften til at få udarbejdet dette overslag og angsten for smerter og tandbehandling sammen med det faktum at mange udsatte har gæld hos tandlægen og ikke kan komme der, gør at mange aldrig kommer så langt med tandbehandlingen, at de kommer til denne undersøgelse. Derfor skal der arbejdes på et kommunalt tilbud, som kan foretage denne undersøgelse i samarbejde med væresteder, kontaktpersoner og andre, som kan støtte i behandlingen. Ældre og handicappede Det er et ønske, at man målretter indsatsen til socialt udsatte ældre, handicappede, og plejekrævende. Der kunne laves teams, der er uddannet til, og målrettet udsatte med pleje- og omsorgsbehov. Således at der hos personalet er viden og evne til at varetage opgaven tilpasset denne gruppe, der er svær at rumme i de nuværende tilbud. Heldigvis bliver udsatte i dag ældre og får andre behov. Dobbeltdiagnose Halvdelen af mennesker med psykiske problemer har et misbrugsproblem og halvdelen af dem, der har et misbrug, lever med ofte ikke diagnostiserede psykiske sygdomme eller adfærdsforstyrrelser. Misbruget ser ud til at være den selvmedicinering, man griber til. Derfor er der en tæt sammenhæng mellem denne politik for udsatte og misbrugspolitikken, udarbejdet i Haderslev kommune. Der bør arbejdes for at etablere et tilbud, evt. i regionen, for personer med dobbeltdiagnoser, altså mennesker der både har et misbrugsproblem og en psykiatrisk lidelse. Som det er nu, kan man ikke som misbrugende få en psykiatrisk behandling eller en udredning og diagnose, hvis man har et misbrug, der i øvrigt ofte dækker over en selvmedicinering, Opsøgende arbejde Vi mener, at varmestuer kan etableres i forbindelse med etablerede tilbud. De kan også rumme sundhedstilbud med opsøgende sundhedspersonale. Vi mener, at der også skal være fokus på at udbyde sundhedstilbud som er opsøgende. Sundhedscentre er en god ide, men med det forbehold, at der skal være en opsøgende indsats i forhold til udsatte. Desuden er der behov for, at der efter behandlingen af tænderne, sker en introduktion til vedligeholdelse, og tandhygiejne. Derfor vil vi: Arbejde for at tilbud om sundhed, sygdomsbehandling og forebyggelse bliver let tilgængelige Samarbejde om forebyggelse af misbrug. Skabe tilbud om tandbehandling, der er økonomisk mulige og tilgængelige for udsatte. Arbejde for pleje- og omsorgstilbud, der også har plads til og viden om udsattes behov, og særlige problemstillinger Sætte fokus på sammenhængen mellem psykiatrisk behandling, misbrug, hjemløshed, kriminalitet Arbejde for behandlingstilbud for mennesker med både misbrug og en psykriatrisk diagnose Øge sundheden blandt udsatte så levealderen øges Skabe opsøgende tilbud, der når gruppen af udsatte, som opsøgende og på de steder hvor udsatte kommer

13 Kontaktoplysninger Rådet for Socialt Udsatte Formand Martin Christensen Kontaktperson Kristian Bennedsen Rådgivningscentret Teaterstien 9a, 6100 Haderslev Telefon Rådgivningscenteret Teaterstien 9a 6100 Haderslev Tlf: Godkendt i Byrådet den 19. marts 2013

Udsattepolitik Haderslev kommune

Udsattepolitik Haderslev kommune Udsattepolitik Haderslev kommune Indhold Bolig 4 Bolig først 4 Udfordringer 4 Unge 5 5 Arbejde 6 Tilgangen til den arbejdsløse 6 Sammenhængende indsats 7 Rummeligt arbejdsmarked 7 7 Socialt netværk 8 Relationer

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge Af Team børn af psykisk syge Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? 1 Time Out+ er et gratis tilbud med familiesamtaler og samtalegruppeforløb til unge voksne,

Læs mere

Oversigt over høringssvar til Sundhedspolitikken

Oversigt over høringssvar til Sundhedspolitikken Haderslev Kommune Voksen- og Sundhedsservice VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 voksensundhed@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. D@haderslev.dk

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 NOTAT LARS BENJAMINSEN ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 Der er i Århus kommune i alt registreret 337 hjemløse i hjemløsetællingen, uge 6 2007, svarende til 0,11 % af

Læs mere

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK Når den unge på vej til uddannelse og job har et sjældent handicap JOB Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 2 JOB Unge mennesker med sjældne sygdomme kan

Læs mere

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Vi lever længere. Levetiden har været stigende i Danmark siden midten af 1990 erne, men forskellen mellem de rigestes og fattigstes levetid er blevet

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Postkort med input til socialpolitikken

Postkort med input til socialpolitikken Medborgerskab Tanken Livet er dit At man lytter til de forskellige aktørers erfaringer Inklusion Sammenhæng medansvar At borgeren bliver hørt og ikke talt ned til At bo på Merkurvej At have gode venner

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Skanderborg Kommunes Socialpolitik. Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer

Skanderborg Kommunes Socialpolitik. Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer Skanderborg Kommunes Socialpolitik Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer Vision Et socialt ansvarligt fællesskab, hvor alle kan bidrage. Politikken der fremmer de menneskelige ressourcer. Vi

Læs mere

Resultater fra Arbejde og sygdom og om at være en del af fællesskabet

Resultater fra Arbejde og sygdom og om at være en del af fællesskabet Resultater fra Arbejde og sygdom og om at være en del af fællesskabet Post Doc, Ph.d. Iben Nørup Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet Hvorfor er arbejdet blevet så vigtigt? Nye

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Ulighed i medicin Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Apotekerne møder hver dag de udsatte borgere, som på grund af deres større medicinforbrug hører til dem, der bruger

Læs mere

Session 2 Rehabilitering og recovery socialpsykiatriens bidrag til ressourceforløb og førtidspensionsreform

Session 2 Rehabilitering og recovery socialpsykiatriens bidrag til ressourceforløb og førtidspensionsreform Session 2 Rehabilitering og recovery socialpsykiatriens bidrag til ressourceforløb og førtidspensionsreform Formand Mogens Seider, Dansk selskab for psykosocial rehabilitering Leder Sven Preisel, Viborg

Læs mere

Politik for seniorliv

Politik for seniorliv Politik for seniorliv Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med et forbrug og misbrug af rusmidler

Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med et forbrug og misbrug af rusmidler Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 7 Offentligt Sagsnr. 2015-6088 Dato 08-10-2015 Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret. v. Lisbeth Spenner

Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret. v. Lisbeth Spenner Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret v. Lisbeth Spenner Konteksten for Socialcentret Hvordan har Socialcentret grebet processen an med forandringsteori Gode råd i processen De private organisationers

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Sherpa - her bygger vi håbet op igen

Sherpa - her bygger vi håbet op igen Sherpa - her bygger vi håbet op igen Nogle gange slår livet en kolbøtte Ved du hvad? Vi kan alle komme til at løbe for stærkt og sige ja til for meget! Og når vi står midt i det, med fri adgang til udvalgsrapporter,

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

Rum til flere hos IKEA

Rum til flere hos IKEA Rum til flere hos IKEA Partnerskab mellem Huset Venture Nordjylland og IKEA Aalborg skaber jobmuligheder til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Huset Venture Nordjylland får en træningsplatform til

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Workshop, aspergertræf 2013 Kort præsentation af ny førtidspensionslov. Dialog og uddybelse

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1

Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Struer Bilagsrapport 1: Målgruppeanalyse 2 Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Den 6. juli 2012 Udviklingskonsulent Peder Gaarde Fisker 5213 3430 pgf@marselisborg.org Marselisborg

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Hvad er Skiftesporet? Skiftesporet et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år, som har behov for

Læs mere

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV Indhold Indledning... 1 Forståelsen af social arv som begreb... 1 Social arv som nedarvede sociale afvigelser... 2 Arv af relativt uddannelsesniveau eller chanceulighed er en

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Udviklingen af et socialøkonomisk pilotprojekt med Settlementet som tovholder.

Udviklingen af et socialøkonomisk pilotprojekt med Settlementet som tovholder. Beskrivelse af projekter, der har ansøgt metodeudviklingspuljen 2011 Ansøger Kristeligt studenter settlement Projekttitel Fortsat udvikling af en lokal beskæftigelses- og integrationsindsats baseret på

Læs mere

24 anbefalinger om udviklingsforløb

24 anbefalinger om udviklingsforløb Forligskredsen vedr. førtidspension 24 anbefalinger om udviklingsforløb Regeringen har foreslået at førtidspension for unge under 40 år skal erstattes af udviklingsforløb. Forslagene forhandles i forligskredsen

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

En praksis pixie-bog: OMBOLD GADEFODBOLD Erfaringer, råd og guidelines til trænere

En praksis pixie-bog: OMBOLD GADEFODBOLD Erfaringer, råd og guidelines til trænere En praksis pixie-bog: OMBOLD GADEFODBOLD Erfaringer, råd og guidelines til trænere 1 HVORFOR starte en OMBOLD træning? Fordi OMBOLD er et boldspil med regler, der betoner og understøtter et rummeligt fællesskab

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Pusterummet på Sengeløse Skole

Pusterummet på Sengeløse Skole Pusterummet på Sengeløse Skole Et pædagogisk lærings tilbud for børn fra 0-4 klasse, med fokus på anerkendelse og inklusion. På Sengeløse skole besluttede vi i 2005 at lave et tilbud til de børn, der måtte

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend

Læs mere

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Høringsforslag Forslag til offentlig høring Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Indholdsfortegnelse Forord: Sundheden skal frem i Holbæk Kommune... s. 3 Sundhedspolitikkens formål...

Læs mere