INDSIGT. Behov for fleksibelt elforbrug i et liberaliseret elmarked. Erhvervspolitisk. Nyhedsbrev fra Dansk Industri nr. 13/d. 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSIGT. Behov for fleksibelt elforbrug i et liberaliseret elmarked. Erhvervspolitisk. Nyhedsbrev fra Dansk Industri nr. 13/d. 4."

Transkript

1 Erhvervspolitisk INDSIGT Nyhedsbrev fra Dansk Industri nr. 13/d Behov for fleksibelt elforbrug i et liberaliseret elmarked AF CHEFKONSULENT HANS-ERIK KRISTOFFERSEN, OG CHEFKONSULENT ANDERS SANDBERGH STOUGE, 8 11 Offentligt seniorboom kræver modtræk Der er en klar overvægt af ældre medarbejdere i den offentlige sektor. En fjerdedel af disse vil fratræde sektoren i de kommende ti år, hvor arbejdsstyrken samtidig rasler ned. En fortsat udvikling af den offentlige service vil derfor kun kunne opnås, hvis der sættes ind med en mærkbar produktivitetsudvikling. Ledere med blik for mangfoldighed Et arbejdsmarked med langt flere ældre og personer med anden etnisk baggrund end dansk stiller nye krav om efteruddannelse af ledere. Det viser en ny DI undersøgelse af 400 ledere i industri- og serviceerhverv, der samtidig dokumenterer, at de danske ledere ser et stort potentiale i det grå guld og i medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Scenarier tyder på, at efterspørgslen efter elektricitet i fremtiden vil overstige kapaciteten til el-produktionen i flere af Danmarks nabolande. Danmark er det eneste land, hvor balancen mellem udbud og efterspørgsel foreløbig ser ud til at være intakt. Danmark vil imidlertid skulle levere den manglende elektricitet til de øvrige nordiske lande i situationer, hvor disse ikke selv kan opfylde efterspørgslen. Derfor vil Danmark også blive ramt af de medfølgende prisstigninger og ustabilitet i situationer, hvor vores nabolande ikke kan følge med efterspørgslen. Skal Danmark og de øvrige nordiske lande undgå perioder med betydelige prisstigninger på elmarkedet med risiko for forsyningssvigt, er det vigtigt, at der gøres en indsats for at få elforbrugerne til i langt højere grad at reagere på priserne på elmarkedet. Det vil bidrage til at stabilisere elmarkedet og derudover kan samfundet formentlig spares for betydelige og unødvendige investeringer. I perioden 1990 til 2000 er forbruget af elektricitet steget med 14 pct. i nordelområdet (Norge, Sverige, Finland og Danmark). I samme periode er produktionskapaciteten steget med ca. 5 pct. Det betyder, at overskuddet af produktionskapacitet, der historisk har været i det nordiske elsystem, gradvist er reduceret over de seneste år. De nordiske systemansvarlige selskaber forventer, at denne trend fortsætter i de kommende år 1. Det er især i Norge og Sverige, at balancen set ud fra en national betragtning forværres, mens det danske marked isoleret set er kendetegnet ved overkapacitet. Med liberaliseringen er spørgsmålet om placering af ansvaret for forsyningssikkerhed ikke længere helt så entydigt. Kraftværkerne vil kun investere i ny kapacitet, hvis markedet kan skabe en fornuftig forrentning af investeringen. Forbrugernes umiddelbare interesse er lave elpriser, men de er samtidigt interesserede i, at de kan få leveret den mængde elektricitet, som de har behov for. Forsyningssikkerhed kan dermed i sidste ende blive et spørgsmål om at afdække risiciene forbundet med, at markedet ikke i enhver situation kan levere den efterspurgte mængde elektricitet. indsigt.di.dk 1 Nordel, 2002.

2 ELPRODUKTIONSKAPACITET OG ELFORBRUG I NORDEN MW Elkraft Eltra Finland Norge Sverige Vindkraft Kraftvarme Kondens Gasturbiner m.m. Vandkraft Kernekraft Danmark Finland Norge Sverige Forbrug (TWh) Kilde: Nordel og Energistyrelsen Erfaringerne fra Californien og en række andre amerikanske stater har pointeret vigtigheden af, at have styr på balancen mellem udbud og efterspørgsel på elmarkedet. Det californiske elmarked brød i realiteten sammen i år Konsekvensen var, at mange forbrugere ufrivilligt fik afbrudt deres forsyning af el, og priserne blev meget høje. Krisen i Californien. Primært et resultat af uhensigtsmæssig regulering Situationen i Californien opstod som følge af et sammenfald af en række uheldige hændelser. Men et af problemerne var, at reguleringen i praksis satte barrierer i forhold til at få skabt nye investeringer i produktionskapacitet. Det spørgsmål, der rejste sig over hele verdenen efter krisen i Californien var, om en lignende situation kunne opstå andre steder. Det nordiske elmarked er på væsentlige områder forskellig fra det Californiske marked. Men situationen i Californien har øget bevågenheden for forsyningssikkerheden i Norden. Udviklingen på det nordiske elmarked og erfaringerne fra Californien har skabt grobund for en debat, om elmarkedet er i stand til at sikre etablering af tilstrækkelig produktionskapacitet og/eller forbrugsreduktioner, således at det nordiske elsystem kan dække efterspørgslen til enhver tid, samt sikre rimelige priser. Vigtigt at se på design af regler og rammer for elmarkedet Fokus på fleksibelt elforbrug I den forbindelse er det væsentligt at diskutere og udforme rammer og regler for elmarkedet på en sådan måde, at elmarkedet virker optimalt og understøtter samfundsmæssige hensyn om en optimal udnyttelse af ressourcerne i elsektoren og en kvalitetsmæssig tilstrækkelig forsyningssikkerhed. I den diskussion er det vigtigt at fokusere på eventuelle barrierer for etablering af ny kapacitet og mulighederne for at få et mere fleksibelt elforbrug, der i højere grad reagerer på markedets pris- 2

3 signaler. Det første emne behandles i en kommende artikel, mens der nedenfor fokuseres på, hvilken rolle et fleksibelt elforbrug kan spille for stabiliteten på et liberaliseret elmarked. Markedet sender signaler til markedsaktørerne Prisdannelsen på elmarkedet elforbrugets rolle Det nordiske elmarked er en spotmarkedsmodel (Nord-pool), hvor der ikke på nordisk plan er taget specielle tiltag for at sikre tilstrækkelig effekt og energi. Dermed er det spotmarkedspriserne, der skal sende signal til producenterne om etablering af ny kapacitet. Som det fremgår af nedenstående korte beskrivelse, er en af fordelene ved spotmarkedsmodellen, at forbrugernes prisfleksibilitet i et vist omfang har mulighed for at slå igennem på markedet. Priserne på det nordiske spotmarked dannes ved, at udbud og efterspørgsel cleares på timebasis på grundlag af indmeldte købsog salgsbud dagen i forvejen. Ved lav efterspørgsel vil prisen blive bestemt af de marginale omkostninger for vandkraft, vindkraft og A-kraft, da disse i forhold til kraftproduktion baseret på kul, olie og gas har lavere marginal produktionsomkostninger. Ved høj efterspørgsel er det den termiske produktion, der bliver prissættende. Det er priserne i spidslastperioderne, der skal sikre, at al produktionskapaciteten får dækket deres kapacitetsomkostninger. Dermed er det også priserne i spidslastperioderne, der sender signal til markedsaktørerne om behovet for ny kapacitet. I en situation, hvor efterspørgslen er højere end det maksimale udbud, vil prisen i teorien blive fastsat af efterspørgselssidens villighed til at reducere forbruget. Pris pr. (kwh) Ændring i udbud af elektricitet Stor prisændring ved ufleksibelt elforbrug (høj markedsrisiko) } Lille prisændring ved fleksibelt elforbrug (lav markedsrisiko) } } Fleksibelt elforbrug Ufleksibelt elforbrug Mængde (kwh) Erfaringer med fleksibelt elforbrug er begrænset Spotmarkedsmodellen giver dermed forbrugssiden mulighed for at reducere forbruget, hvis markedsprisen overstiger deres omkostninger ved at reducere forbruget. I den forbindelse er det vigtigt, at forbruget reagerer prisfleksibelt på kort sigt, hvilket vil sige i forhold til priserne på spotmarkedet. Indtil videre har dette kun vist sig i mindre omfang. 3

4 Ufleksibelt elforbrug giver meget svingende markedspriser på el Efterspørgslen på elmarkedet er kendetegnet ved at være meget uelastisk, da prisændringer ikke har den store indflydelse på elforbruget. Det betyder samtidig også, at selv små svingninger i udbuddet af elektricitet giver anledning til store udsving i spotprisen, hvilket bidrager til at øge investeringsrisikoen på elmarkedet. Elmarkedet er således også det mest volatile råvaremarked, der eksisterer. NORDISK SPOTPRIS PÅ ELEKTRICITET 4/ / Danske ører pr. kwh Tør og kold vinter Tørår Vådår Vådår 10 0 maj-92 nov-92 maj-93 nov-93 maj-94 nov-94 maj-95 nov-95 maj-96 nov-96 maj-97 nov-97 maj-98 nov-98 maj-99 nov-99 maj-00 nov-00 maj-01 nov-01 maj-02 Note: Spotprisen er her den gennemsnitlige dagspris på spotmarkedet Kilde: Nord Pool Klimatiske forhold er afgørende for prisdannelsen i Norden Usikkerhed fremmer vent og se holdning Prisdannelsen på det nordiske elmarked er i den forbindelse i høj grad påvirket af klimatiske forhold, hvilket bl.a. skyldes den relativt store mængde vandkraft, der eksisterer i Norden. Vandkraft udgør over halvdelen af den samlede installerede elproduktionskapacitet i Norden. Produktionen fra vandkraft kan eksempelvis svinge med 40 TWh, hvilket svarer til ca. 10 pct. af det samlede elforbrug i Norden. Markedsrisiko og investering i ny kapacitet De kraftige svingninger i markedsprisen har stor betydning for investorernes villighed til at investere i ny produktionskapacitet. Som beskrevet og illustreret i Erhvervspolitisk Indsigt, nr. 3, 2002 (se hvor investeringsbeslutninger på et liberaliseret elmarked er beskrevet som retten til at udnytte en almindelig europæisk call-option, vil større markedsmæssig risiko bidrage til, at de kommercielle aktører udskyder deres investeringsbeslutninger. Jo større usikkerhed, udtrykt ved standardafvigelsen på spotprisen, jo kraftigere er denne tendens, idet vær- 2 dien af optionen på at vente med at investere hermed stiger. Omvendt gælder, at jo højere markedsprisen er i udgangspunktet, jo mindre betydning har usikkerhed om markedsprisen for investeringsbeslutningen. I eksemplet er der ikke taget højde for usikkerheden omkring kraftværkernes brændselsomkostninger, hvilket yderligere bidrager til, at investorerne har en tendens til at udskyde investeringer Her er investeringsbeslutningen beskrevet ved et meget simpelt og stiliseret eksempel indenfor den reale optionsteori, hvor investor skal finde det optimale tidspunkt at investere i ny elproduktionskapacitet. Projektet kræver en investering på 1 kr. Når investeringen er gennemført giver denne et uendeligt årligt salg på én kilowatt-time (inklusiv salg i året hvor projektet gennemføres). Investor skal vælge mellem at investere i dag, om præcist ét år eller aldrig. Det forudsættes, at omkostninger til drift og brændsel er på 15 øre pr. kwh. Den anvendte rente er fastsat til 5 pct. p.a. 3 I Real Options af Howel, Stark, Newton, Paxson, Cavus, Pereira & Patel (2001) findes et eksempel, hvor der i den reale options-analyse af investeringer i kraftværker både tages højde for usikkerheden i spotprisen og brændselsomkostningerne og korrelationen mellem spotprisen og brændselsomkostningerne.

5 Hvis det er muligt at sænke eller begrænse svingningerne i spotprisen på elmarkedet, vil det bidrage til at begrænse den markedsmæssige risiko, hvilket vil bidrage til, at investorerne i mindre grad vælger at udskyde investeringer, hvilket igen kan bidrage til at stabilisere elmarkedet. Trade-off mellem investeringer og fleksibelt elforbrug TIMING AF INVESTERINGER UNDER USIKKERHED Værdisætning af ny elproduktionskapacitet som funktion af spotprisen på el og spotprisens variation (volatilitet) Investeringens forventede nettoværdi i dag, øre i nutidsværdi Spotpris, øre pr. kwh Værdi ved at vente ét år med at investere, standardafvigelse = 0,6 Værdi ved at vente ét år med at investere, standardafvigelse = 0,4 Værdi ved at vente ét år med at investere, standardafvigelse = 0,3 Værdi ved at vente ét år med at investere, standardafvigelse = 0,1 Værdi ved at investere i dag Kilde: Dansk Industri Fleksibelt elforbrug kan mindske usikkerhed om markedsprisen Markedsrisikoen kan formentlig påvirkes i en mere gunstig retning ved at søge at gøre elforbruget mere påvirkelig overfor udviklingen i markedsprisen, hvilket svarer til, at efterspørgslen gøres mere elastisk. Som illustreret i figuren ovenfor, vil en mere elastisk efterspørgsel indebærer at svingninger i udbuddet af elektricitet i mindre grad forplanter sig til store udsving i markedsprisen på el, hvilket kan bidrage til at sænke markedsrisikoen forbundet med investeringer i elproduktionskapacitet. Det indebærer, at værdien af investors option på at udskyde investeringstidspunktet bliver mindre, hvilket alt andet lige øger den relative fordelagtighed af at investere i dag. Omvendt vil et prisfølsomt elforbrug medvirke til at begrænse behovet for ny kapacitet. Det vil sige, at der er et trade-off mellem behovet for nye investeringer og et fleksibelt elforbrug. Hvad er billigst? Investeringer eller fleksiblet elforbrug? Dette leder direkte til spørgsmålet om den billigste måde at opretholde forsyningssikkerheden på. Er det eksempelvis i første omgang billigere at lade elforbrugerne flytte eller reducere deres elforbrug end at investere i ny kapacitet eller reservekapacitet til op- og nedregulering etc., så bør denne løsning vælges og omvendt. 5

6 Fleksibelt elforbrug er en vigtig forudsætning for et velfungerende elmarked Erfaringerne er begrænsede. Danske forsøg er igangsat Behov for incitament/ kompensation Derfor er der behov for udvikling af nye finansielle produkter til virksomhederne Virksomhederne kan tilbydes at sælge call optioner på deres elforbrug Norges erfaringer med fleksibelt el-forbrug Erfaringer med fleksibelt elforbrug i Norden Det vurderes, at en vigtig forudsætning for et velfungerende og stabilt liberaliseret elmarked er, at elforbruget kan reagere fleksibelt. Et fleksibelt elforbrug indebærer eksempelvis, at elforbruget flyttes til andre tidspunkter på døgnet eller reduceres i spidslastperioder, hvor markedsprisen/spotprisen på el er høj. Dermed mindskes problemet omkring markedets evne til i enhver situation at opretholde kvaliteten af forsyningssikkerheden. I Norden er erfaringerne med at gøre elforbruget mere påvirkelig over for udviklingen i markedsprisen begrænset. De systemansvarlige virksomheder i Danmark har iværksat undersøgelser af mulighederne for at få skabt større pris-fleksibilitet på det danske marked 4. Incitamentet for den elforbrugende virksomhed til at reducere eller flytte elforbruget i spidslastperioder vil være reduktionen i udgiften til køb af el og/eller den kompensation, som virksomheden tilbydes som modydelse for at tilbyde denne service til elmarkedet eller den systemansvarlige virksomhed. Dette skal holdes op mod virksomhedens omkostninger ved at flytte eller reducere elforbruget såsom eksempelvis øgede lønomkostninger. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at kun en mindre del af virksomhedernes elpris i Danmark i dag relaterer sig til markedsprisen på el. Derudover foretrækker langt de fleste virksomheder i dag at købe deres elforbrug på markedet til faste priser, hvor prisen er låst fast i en længere eller kortere periode, hvilket begrænser mulighederne/potentialet, som et fleksibelt elforbrug kan tilbyde elmarkedet. Dette indikerer, at et fleksibelt elforbrug kræver udvikling af nogle helt nye produkter på markedet, som kan tilbydes virksomhederne, og hvor virksomhederne tilbydes en tilstrækkelig stor kompensation/optionspræmie for at være villig til at løbe risikoen for at få besked om at flytte eller begrænse deres elforbrug i en bestemt periode 5. Som ovenfor, hvor de kommercielle aktørers investeringsbeslutninger beskrives som udnyttelse af en call option, kan problemet omkring det fleksible elforbrug ligeledes beskrives som en optionsstrategi, hvor virksomheden sælger en serie call optioner til eksempelvis den systemansvarlige virksomhed eller en elhandler, som giver køberen ret, men ikke pligt, til at beordre virksomheden til at flytte eller begrænse sit elforbrug i perioder, hvor dette er påkrævet. Kontrakten kan eksempelvis udformes, så den systemansvarlige eller en balanceansvarlig i bestemte situationer kan tilbagekøbe energi fra virksomheden 6. Norge er det eneste land i Norden, der har gjort et reelt forsøg på at inddrage efterspørgselssiden mere aktivt, idet Statnett, der er den systemansvarlige virksomhed i Norge, via et marked tilbyder at købe call optioner på reguleringskapacitet på forbrugs- og produktionssiden. Det skal sikre, at Statnett på ethvert tidspunkt i en driftstime er i stand til at sikre, at der ikke er ubalancer i elsystemet. Det sker ved, at de elproducenter og energiforbrugende 6 4 Fleksibilitet i elforbruget, Elkraft System, juni Dansk Industri vil tage initiativ til at diskutere muligheder-ne/potentialet med danske elhandlere og de systemansvalige virksomheder. 6 Se eksempelvis IAEE, Newsletter, First Quarter 2002, Kenneth Skinner, Market Design and Pricing Incentives for the Development of Deregulated Real-Time Load Responsiveness Markets. Her analyseres problemet ud fra den reale optionsteori.

7 virksomheder, der har solgt optionerne til Statnett, skal regulere deres produktion eller deres elforbrug, når der er behov for dette i henhold til kontrakternes udformning. Det specielle ved ordningen er, at indhentning af tilbud via auktioner om reduktion af elforbruget sikrer, at prisfleksibiliteten på forbrugssiden kommer til udtryk. Dermed er ordningen set i forhold til ordningerne i de øvrige nordiske lande i højere grad i harmoni med det nordiske markedsdesign. har været en succes. Selvom systemet i Norge har et andet omdrejningspunkt, kan Danmark lære af de Norske erfaringer. Statnett s system har indtil videre været et succes, hvor cirka pct. af reservekapaciteten på markedet i slutningen af 2000 og starten af 2001 kan henføres til forbrugssiden, hvilket vil sige elforbrugende virksomheder. Derudover er Statnett blev tilbudt tre til fire gange mere reguleringskapacitet, end Statnett har haft behov for. De samlede årlige omkostninger, som Statnett i den forbindelse har til at opretholde reguleringskapaciteten, kan opgøres til ca. 0,05 øre/kwh, hvilket er lavt sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Statnett s system relaterer sig til opretholdelsen af en reguleringskapacitet. I Danmark undersøges for nuværende muligheden for at få elforbrugerne til at reagere på realtidspriser, hvilket vil sige spotprisen på elmarkedet. Fokus er her anderledes end i Norge, men principperne og ideen fra Statnett s system, hvor der købes optioner, kan bruges som inspiration til udvikling af nye produkter og tariffer, der kan fremme et fleksibelt elforbrug. ElkraftSystem har igangsat et forsøg med tre virksomheder, om at gøre deres elforbrug fleksibelt i forhold til elprisen. Dansk Industri ser i den forbindelse frem til at følge resultaterne fra disse forsøg. YDERLIGERE INDSIGT: DI: Investeringer i et liberaliseret elmarked, Erhvervspolitisk Indsigt, nr. 28, 2002 (se Financial Times: Real Options af Howel, Stark, Newton, Paxson, Cavus, Pereira & Patel, Prentice Hall, Elkraft System a.m.b.a.: Fleksibilitet i elforbruget, 2001 Statnett (Norge): Market-based Power Reserves Acquirement. An approach implemented in the Norwegian power system, with participation from both generators and large consumers, Gunnar Nilssen and Bjørn Walther, IAEE-Newsletter: Market Design and Pricing Incentives for the Development of Deregulated Real- Time Load Respon-siveness Markets, Kenneth Skinner, First Quarter Nordel: Nordisk Systemudviklingsplan

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 )

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Paul-Frederik Bach Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Udviklingsbehov ved øget samspil mellem elsystemet og fjernvarmesystemet Wind Power and District Heating: New Business Opportunity for CHP: Sale

Læs mere

Virkemidler for sikring af effekt i elmarkedet. Juni 2002

Virkemidler for sikring af effekt i elmarkedet. Juni 2002 irkemidler for sikring af effekt i elmarkedet Juni 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ OG KONKLUSIONER...3 2. INDLEDNING... 10 3. KRKTERISTIK ED ELMRKEDET... 12 4. STTUS OR TILTG I NDRE LNDE... 15 5.

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres Markedssimulatoren Dengang de nuværende succeshistorier vedrørende Kraftvarme Vindkraft Tilsatsfyring med biomasse Kraftværker med verdens højeste virkningsgrader Kraftværker med verdens bedste regulerings

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Markedsmæssig nytte ved timeaflæste målere

Markedsmæssig nytte ved timeaflæste målere Markedsmæssig nytte ved timeaflæste målere Jørn Mikkelsen, Eltra, Projektgruppen Temadag: Nytteværdi af interaktiv måling Munkebjerg Hotel, Vejle Den 9. juni 2004 1 Detailmarkedet for el: Obligatorisk

Læs mere

En virksomhed med visioner

En virksomhed med visioner En virksomhed med visioner Muligheder på elmarkedet Elmarkedet i korte træk Spot Sikring Influenter på prisen Udbuddet af strøm Hvor meget er der tilråde i markedet Efterspørgslen Dagsbasis Årskontrakter

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked

Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked Risø-R-59(DA) Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked Poul Erik Morthorst Stine Grenaa Jensen Peter Meibom Forskningscenter Risø Roskilde Danmark Maj 25 Forfatter: Poul Erik Morthorst

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2010 Klaus Frederiksen, Teknologisk Institut Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Indledning...

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bilag:

Indholdsfortegnelse: Bilag: 1 Indholdsfortegnelse: 0.0 Resumé Side 3 1.0 Indledning Side 4 2.0 Hvad forstås ved prisfleksibelt elforbrug. Side 5 3.0 Hvorfor prisfleksibelt elforbrug? Side 6 4.0 Prisfleksibelt elforbrug og dets betydning

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer

Læs mere

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet?

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Vindenergi Danmarks 10 års jubilæum Horsens den 11. november 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elsystemet i Danmark Et internationalt

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Jan Serup Hylleberg Direktør Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning 5% vind i 22 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vindkraftkapacitet i MW og vindkraftdækning af elforbruget

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Vindkrafts systemomkostninger Udarbejdet for Institut for Miljøvurdering af Ea Energianalyse

Vindkrafts systemomkostninger Udarbejdet for Institut for Miljøvurdering af Ea Energianalyse Ea Energianalyse Vindkrafts systemomkostninger Udarbejdet for Institut for Miljøvurdering af Ea Energianalyse Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Konklusioner... 5 1.3 50

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. 2009 Året har som

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Priselastisk elforbrug 2005

Priselastisk elforbrug 2005 Dato: 31. januar 2005 Dok.nr.: 204156 v6 Reference: Eltra -KBE/SDK Elkraft System -MIT/MHN Priselastisk elforbrug 2005 Elkraft System a.m.b.a. Telefon: 44 87 32 00 Eltra amba Telefon: 76 22 40 00 Lautruphøj

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse Ea Energianalyse a/s Juni 2007 Udarbejdet af: Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. 1220 København K Tel: 88 70 70 83 Fax: 33

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Evaluering af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg m.m. Delrapport 1: Analyse af markedsdata for vindkraft, decentral kraftvarme m.m. Udarbejdet af Ea Energianalyse

Læs mere

Potentiale og muligheder for fleksibelt elforbrug med særligt fokus på individuelle varmepumper

Potentiale og muligheder for fleksibelt elforbrug med særligt fokus på individuelle varmepumper Til Potentiale og muligheder for fleksibelt elforbrug med særligt fokus på individuelle varmepumper 27. januar 2011 XRMS/GW/SKR 1. Introduktion, formål og afgrænsning... 2 1.1 Klimapolitiske målsætninger...

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat. Indhold og formål. 10. februar 2010 SUB/SUB

Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat. Indhold og formål. 10. februar 2010 SUB/SUB Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat 10. februar 2010 SUB/SUB Indhold og formål Dette baggrundsnotat gør rede for de langsigtede muligheder i et elsystem baseret på store mængder

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Sept. 2013 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af salgsaftale

Læs mere

MAGT OG MARKED PLUSSER OG MINUSSER VED OMSTILLING AF ENERGI OG FORSYNING

MAGT OG MARKED PLUSSER OG MINUSSER VED OMSTILLING AF ENERGI OG FORSYNING MAGT OG MARKED PLUSSER OG MINUSSER VED OMSTILLING AF ENERGI OG FORSYNING PET ER KAR NØ E PRO FESSO R DIST C E N T E R F O R D E S I G N, I N N O VAT I O N A N D S U S T A I N A B L E T R A N S I T I O

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Biobrændstoffers miljøpåvirkning

Biobrændstoffers miljøpåvirkning Biobrændstoffers miljøpåvirkning Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Stockholm, d.15. januar 2010 Workshop: Svanemærkning af transport Godstransportens miljøelementer Logistik Kapacitetsudnyttelse, ruteplanlægning

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 7

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 7 Ansøgning om støtte fra Vækstforum for Region Midtjylland til Ringkøbing den 10-11-2009 - med hav- eller fjordvand som varmekilde - Indhold: 1. Ansøger...1 1.1 Øvrige projektdeltagere... 1 2. Baggrund

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

6. kt. J.nr. 6031-0006 Ref. SLP. Den 21. januar 2000

6. kt. J.nr. 6031-0006 Ref. SLP. Den 21. januar 2000 ENERGISTYRELSEN 6. kt. J.nr. 6031-0006 Ref. SLP Besvarelse af Kommissionens spørgsmål af 22. december 1999 (henholdsvis 14. januar 2000 for så vidt angår den danske version) vedrørende statsstøttesag nr.

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Priselastisk elforbrug hos de større elforbrugere

Priselastisk elforbrug hos de større elforbrugere Priselastisk elforbrug hos de større elforbrugere.. MWh/h Elbasmarkedet Regulerkraftmarkedet Tid for. Markedet Spotmarkedet resever. Dansk Energi Analyse A/S & Norenergi ApS for Energinet.dk August 2005

Læs mere

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 Styring af varmepumper i forhold til elmarkederne Oplæg v/ Projektleder Lotte

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere