PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni *connectedthinking Ajour firmabil maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1"

Transkript

1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj

2 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan Faurskov Rasmussen Søren Erenbjerg Layout PwC M&C Tryk Trykbureauet Oplag eks. ISSN Ajour firmabil maj 2007

3 Indhold Indledning Firmabil eller egen bil? Fleksibel aflønning Krav til aftale om en bruttolønsordning Medarbejderens forhold Erhvervsmæssig kørsel i egen bil Arbejdsgiverens forhold Medarbejderens forhold Firmabil Arbejdsgiverens forhold Medarbejderens forhold Driftsudgifter Delvis firmabil Firmabil for hovedaktionærer Firmabil på gule plader Leasing Leasede biler Moms Dele-leasing Oversigtsskema Skema Særlige forhold Biler på tværs af landegrænser Brug af udenlandsk indregistreret bil i Danmark Indførsel af biler til Danmark kvartalsafgift Import af biler til Danmark Udførsel af biler fra Danmark Ajour firmabil maj

4 Indledning Biler indtager en central rolle i vores hverdag og er for mange en nødvendighed i erhvervsmæssigt regi og for at få hverdagen til at fungere. Det er langt fra usædvanligt, at familien i dag har to biler, og for mange, f.eks. konsulenter, er det et krav, at de har egen bil for at kunne bestride arbejdet. Fælles for alle er, at udgifter til bil er en væsentlig post på familiebudgettet, der, ud over de løbende udgifter til benzin, reparationer, forsikringer mv., også omfatter renter på lånet og værditabet på bilen. Samlet betyder det, at bilen er en dyr, men for mange nødvendig investering for at få tingene til at hænge sammen i hverdagen. Om det er egen bil eller firmabil, som er mest for delagtigt, afhænger blandt andet af for holdet mellem den erhvervsmæssige og private kørsel. For at kunne vurdere dette har vi i det følgende beskrevet reglerne for kørsel i egen bil og firmabil. Endvidere har vi udarbejdet et skema, som giver et overblik over, hvornår det er mest fordelagtigt at bruge sin egen bil eller have firmabil. Vi har endvidere udviklet et program, der ligger til fri afbenyttelse på vores hjemmeside, hvor du kan indtaste oplysninger om kørselsbehov, bilens pris, kilometer pr. liter mv. Programmet beregner, om det er mest fordelagtigt at have egen bil eller firmabil. Vi anbefaler, at der i hvert enkelt tilfælde foretages detaljerede beregninger. Firmabil eller egen bil? Et væsentligt økonomisk risikoelement er vurderingen af, hvor stort værditabet vil være på en ny bil. I takt med at der kommer nye bilmodeller med stadig kortere mellemrum, bliver det vanskeligere på forhånd at vurdere, hvor stort værditabet bliver. Miljømæssige forhold kommer givetvis til at spille en større rolle ved valg af størrelse af bil, som f. eks. CO2-udledningen, hvilket økonomisk peger på mindre brændstofforbrugende biler. Finansieringsudgifterne er heller ikke helt uvæsentlige at tage i betragtning, særligt hvor der er risiko for en større rentestigning. Udover det rent økonomiske indgår også subjektive forhold, hvor man vælger firmabil, hvis man vil være garderet mod uventede reparationer, vide at sikkerheden altid er i orden mv. Det viser sig ofte, at skal man have firmabil, vælger man ofte en bedre udstyrsmodel, end den man ville have valgt, hvis man selv skulle købe bilen. Samlet er der derfor flere forhold subjektive som objektive der bør overvejes, når valget skal træffes mellem firmabil eller egen bil. Firmabil indgår ofte som en del af en fleksibel løn ordning, hvor medarbejderen normalt skal acceptere en lønnedgang eller en lavere løn stigning, der 4 Ajour firmabil maj 2007

5 svarer til den anslåede udgift på bilen. Arbejdsgiveren kan ikke efterfølgende flytte alle udgifterne krone for krone over på medarbejderen, hvis det viser sig, at udgifterne bliver større end budgetteret. Forholdet er nær mere belyst i afsnittet Fleksibel aflønning. Det bliver mere almindeligt, at man bor i et land og arbejder i et andet, f.eks. at man bor i Danmark og arbejder i Sverige eller omvendt, noget som i de senere år har haft en voldsom vækst. Vi har kort i afsnittet Særlige forhold beskrevet nogle af de forhold, som i denne sammenhæng vedrører bilen, som arbejdsgiver og medarbejder bør være opmærksom på. Denne gennemgang af bilordninger dækker ikke samtlige forhold, man kan komme ud for, men giver et godt indblik i, hvilke overvejelser der bør indgå, når man skal vælge mellem de forskellige muligheder. Vi står naturligvis altid til disposition med råd og vejledning i den konkrete situation, ligesom vi anbefaler, at der altid foretages helt konkrete vurderinger og beregninger tilpasset den aktuelle situation. Har De spørgsmål til indholdet i dette Ajour, er De velkommen til at rette henvendelse til Deres sædvanlige kontaktperson eller til Søren Erenbjerg og Søren Bech med skattemæssige spørgsmål, Katja W. Brandt med momsmæssige spørgsmål og Joan Faurskov Rasmussen med spørgsmål i relation til registreringsafgift på biler. Redaktionen afsluttet 1. juni. Katja W. Brandt Telefon: Søren Erenbjerg Telefon: Joan Faurskov Rasmussen Telefon: Søren Bech Telefon: Ajour firmabil maj

6 Fleksibel aflønning Fleksibel aflønning betyder, at medarbejderen sammen med sin arbejdsgiver aftaler at få en mindre kontant løn mod f.eks. at få stillet firmabil til rå dighed. Mange virksomheder overvejer eller har allerede indført fleksibel løn i større eller mindre omfang. Det skyldes ønsket om: at fremstå som en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere at give medarbejderen et overblik over den samlende lønpakke at sikre, at virksomheden får mest mu ligt ud af personaleomkostningerne. Specielt det første forhold er i dag blevet vigtigere i forhold til den større konkurrence ved rekruttering af nye medarbejdere, så det nu oftest er et mini mum, at virksomheden tilbyder fleksibel løn. Fleksibel aflønning betyder, at medarbejderen sammen med sin arbejdsgiver aftaler at få en mindre kontant løn mod f.eks. at få stillet firmabil til rå dighed. Ved implementeringen af en fleksibel lønpakke er det vigtigt for virksomheden at sikre sig, at skattemyndighederne ikke efterfølgende tilsidesætter ordningen med store økonomiske og administrative konsekvenser for såvel medarbejder som virksomhed. Fleksibel løn bygger grundlæggende på et princip om, at medarbejderne kan vælge personalegoder i stedet for kontant løn. Det betyder, at medarbejdernes kontante løn reguleres ned, og at medarbejderne i stedet får stillet et eller flere personalegoder til rådighed - eksempelvis en firmabil. Ved vurderingen af en fleksibel lønpakke kan det ikke undgås, at den skattemæssige lovgivning spiller en stor rolle for den enkelte medarbejder. Den skattemæssige behandling af fleksible lønpakker er ikke direkte reguleret i lovgivningen. Derfor er den skattemæssige behandling af ordningen baseret på retspraksis, der primært er fastlagt i bindende svar fra SKAT/Skatterådet (tidligere Ligningsrådet). De mange forespørgsler hos skattemyndighederne de seneste år har gjort, at praksis på området har ændret sig og er blevet mere lempelig. Det er derfor vigtigt at sikre sig en opdatering på området, når en ordning ønskes implementeret, og i mange tilfælde vil det være en god ide at udarbejde en ordning, som sendes til SKAT/Skatterådets godkendelse. Krav til aftale om en bruttolønsordning Vi vil i det følgende gennemgå den seneste praksis vedrørende fleksible lønpakker og fremhæve de forhold, skattemyndighederne lægger vægt på, når de tager stilling til, om ordningen er skattemæssigt acceptabel. Det er bl.a.: Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel, fremadrettet nedgang i den kontante løn. Det er ikke længere en betingel- se, at lønnedgangen har indflydelse på beregning af pen sionsbidrag og feriepenge, for at nedgangen i bruttolønnen anses for reel. Beregning af pensionsbidrag og feriepenge kan derfor ske ud fra bruttolønnen inklusive værdien af det valgte personalegode, f.eks. firmabil, hvis dette fremgår af den aftale, der er indgået mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale. Den aftalte lønreduktion skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det betyder bl.a., at medarbejderens kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med medarbejderens forbrug af personalegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed (eksempelvis benzinudgifter mv.). Der skal være tale om en frivillig aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Medarbejderen skal have mulighed for, med et rimeligt varsel, at udtræde af ordningen. Dette skal ses som 6 Ajour firmabil maj 2007

7 et supplement til kravet om, at arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko, f.eks. ved at medarbejderen kan udtræde af ordningen, uanset at arbejdsgiveren fortsat er bundet til kontrakten med leverandøren. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for medarbejderen. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet. Det betyder, at arbejdsgiveren således skal have alle forpligtelser over for udbyder, f.eks. hæftelse for betaling over for udbyder ved eventuelle prisstigninger. Det er endvidere accepteret af skattemyndighederne, at nedgangen i bruttolønnen kan vises på lønsedlen. I en konkret sag blev det accepteret, at nedgangen blev vist, da det ellers ikke var muligt for medarbejderen at kontrollere lønsedlen, og i en anden sag blev det accepteret, at også den oprindelige løn måtte vises på lønsedlen. Det er således blevet administrativt lettere at styre en ordning om nedgang i bruttolønnen. Medarbejderens forhold For medarbejderen er det vigtigt at kende de muligheder, virksomheden har for fleksibel aflønning. Et spørgsmål i forbindelse med firmabil og fleksibel aflønning vil være, om det er fordelagtigt at få stillet firmabil til rådighed af arbejdsgiveren, eller om det er mere fordelagtigt med egen bil og skatte fri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel. Det er ikke muligt at opstille generelle og entydige retningslinjer for dette, da det afhænger af med arbejderens kørselsbehov til privat/erhvervs mæssig kørsel, bilens anskaffelsespris og forrentning af købesum, nedgang i nu- værende brutto løn mv. Det er således nødvendigt at foretage en række konkrete beregninger for at vurdere de økonomiske konsekvenser for medarbejderen. Vi har udarbejdet et program, som er tilgængeligt på og som ud fra de oplysninger du indtaster, beregner, om det er mest fordelagtigt med egen bil eller firmabil. I mange tilfælde vil der være grænsetilfælde, hvorfor vi anbefaler, at man søger professionel rådgivning, hvis man vil være helt sikker. Medarbejderen bør være opmærk som på de skattemæssige konsekvenser, en ændret lønaftale kan få. Vi vil blot nævne nogle af de forhold, som har betydning for medarbejderens nettorådighedsbeløb efter skat: Beskatning af firmabil kontra beskatning af kon tant aflønning Ingen skattefri befordringsgodtgørelse, hvis den ansatte har firmabil Sammenholdelse af drift/forrentning/ værdi tab på egen bil mod nedgang i løn for at få firmabil. Listen er naturligvis ikke udtømmende, men viser nogle af de for hold, der bør tages med ved vur deringen. Endelig skal medarbejderen være opmærksom på, at en ny lønaftale kan have indflydelse på varia ble løndele, f.eks. feriepenge, overarbejdsbeta ling og pension. Eksempel: Vi har med følgende eksempel illustreret konse kvenserne for medarbejderen ved kontant løn kontra firmabil. Eksemplet et baseret på følgende forudsætninger: Samlet kørsel km, heraf privat km Bruttoudgifter til bil på kr. pr. år (inklusive værditab og renteudgifter) Skattefri kørselsgodtgørelse udgør kr. i alternativet med egen bil. Lønnedgang pr. år svarer til bruttoudgifter ( kr.) fratrukket udgifter til skattefri kørselsgodtgørelse ( kr.), i alt kr , således at valget mellem egen bil og firmabil er omkostningsneutralt for arbejdsgiver. Lønnedgang efter skat på 63% udgør årligt netto ca kr. Værdi af firmabil udgør 25% af kr. = kr. Skat af firmabil udgør 63% af kr. = kr. Konklusion Som det fremgår af ovennævnte eksempel, vil det i denne situation være økonomisk fordelagtigt at vælge firmabil med lønned gang, idet medarbejderen har ca kr. mere til rådighed om året med firmabil. Vi anbefaler dog, at der altid foretages en kon kret beregning mellem kontant løn og firmabil, idet variable forhold som værditab og for deling af privat/erhvervsmæssig kørsel vil have stor betydning for den enkeltes situation. Egen bil Driftsudgifter mv Skattefri kørselsgodtgørelse Skattebesparelse på renteudgifter Firmabil Lønnedgang efter skat Skat af firmabil Samlede udgifter Ajour firmabil maj

8 Erhvervsmæssig kø Hvilke krav stilles der til udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse? Arbejdsgiver skal kontrollere, at afregning af den skattefri kørselsgodtgørelse sker efter gældende satser og regler. Bogføringsbilag vedrørende godtgørelsen skal som minimum indeholde oplysning om: Medarbejderens navn, adresse og CPR-nr. Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens mål med eventuelle delmål Angivelse af antal kørte kilometer De anvendte satser Beregning af kørselsgodtgørelsen. Hvis arbejdsgiver ikke sikrer, at den skattefri kørselsgodtgørelse udbetales efter gældende regler, vil godtgørelsen blive behandlet som et skattepligtigt løntillæg (marginalskat op til ca. 63%). Virksomheden må ikke aftale, at medarbejderen får en del af den allerede aftalte bruttoløn udbetalt som skattefri kørselsgodtgørelse. Hvis kørselsgodtgørelsen udbetales på denne måde, vil godtgørelsen blive behandlet som et skattepligtigt løntillæg. Arbejdsgiverens forhold Arbejdsgiver har mulighed for at yde medarbej dere skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil på de nedenfor anførte betingelser. Satsen for 2007 må maksimalt udgøre: Kørsel indtil km årligt: kr. 3,35 pr. km Kørsel over km årligt: kr. 1,78 pr. km Det er en betingelse, at kørslen sker i egen bil. Ved egen bil forstås også ægtefælles eller sam levers bil, når de samlevende har fælles økonomi. Ved erhvervsmæssig kørsel forstås: Befordring mellem sædvanlig bopæl og en arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage (beskrives nærmere efterfølgende), eller Befordring mellem arbejdspladser, eller Befordring inden for samme arbejdsplads. Falder kørslen ikke ind under en af disse kate gorier, anses kørslen for privat, og der kan ikke ydes skattefri godtgørelse. Udbetales der allige vel godtgørelse, sidestilles dette med løn, hvoraf der skal indeholdes A-skat mv. Hvis kørselsgodtgørelsen, jf. ovenfor, beskattes som løntillæg, vil medarbejderen i stedet være berettiget til et ligningsmæssigt fradrag for den erhvervsmæssige kørsel. Fradraget opgøres efter reglerne for privat befordring mellem bopæl og arbejdssted (fradragsværdi ca. 33%). Skattefri kørselsgodtgørelse 60-dages reglen Til medarbejdere, der har skiftende arbejdspladser, kan arbejdsgiveren efter visse regler udbetale skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel. Reglerne kan være svære at forstå, og kører man mellem flere forskellige 8 Ajour firmabil maj 2007

9 rsel i egen bil arbejdssteder, kan tilrettelæggelsen af kørsel i forhold til 60-dages reglen være af afgørende betydning. Hvad er 60-dages reglen? Kørsel mellem bopæl og det samme arbejdssted de første 60 arbejdsdage inden for de foregående 24 måneder er erhvervsmæssig kørsel, og medarbejderen kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse. Køres der mellem bopæl og arbejdssted i mere end 60 dage, behandles kørslen som privat kørsel fra og med den 61. dag og udløser således ikke mulighed for skattefri kørselsgodtgørelse. Den skattefrie kørselsgodtgørelse kan igen udbetales, når der er forløbet 60 på hinanden følgende arbejdsdage, siden en medarbejder sidst har været på arbejdspladsen. Eksempel 1 En arbejdsplads pr. dag Dag I alt Arbejdsmønster dage hjem A hjem dage hjem B hjem dage hjem C hjem dage hjem A hjem A, B og C er forskellige arbejdspladser (kontor, kunde, byggeplads osv.). Al kørsel er her erhvervsmæssig. Årsagen er, at afbrydelsesreglen er opfyldt, da der er gået 60 dage mellem arbejde på arbejdsplads A. Flere arbejdssteder og skattefri kørselsgodtgørelse Mange kører til flere arbejdspladser i løbet af en dag, f.eks. i forbindelse med kundebesøg eller opsyn med byggepladser. I disse tilfælde er kørsel mellem hjem og første arbejdsplads samt mellem sidste arbejdsplads og hjem omfattet af 60 dages-reglen. Kørsel mellem øvrige arbejdspladser i løbet af dagen anses altid for at være erhvervsmæssig kørsel. Det betyder i praksis, at har man 3 eller flere arbejdspladser pr. dag, skal man sikre tilrettelæggelse af kørselsrækkefølgen således, at al kørsel anses for erhvervsmæssig kørsel. Vi har i nedenstående eksempel vist, hvorledes en del af kørslen anses for erhvervsmæssig kørsel, og en del af kørslen mellem hjem og arbejde anses for privat, idet 60-dages reglen ikke er blevet afbrudt. Eksempel 2 Dag Arbejdsmønster 1-60 hjem A B C hjem hjem B A C hjem hjem A B C hjem Transport mellem arbejdspladserne A, B og C er for alle dage at anse for erhvervsmæssig, og udbetalt kørselsgodtgørelse er skattefri. Ligeledes er kørsel hjem arbejdsplads og omvendt erhvervsmæssig på følgende dage: Befordring mellem hjem og A: Dag 1-60 og ) Befordring mellem C og hjem: Dag 1-60 (derefter er 60 dages-reglen overskredet) Befordring mellem hjem og B: Dag Den eneste kørsel, der falder uden for skattefri kørselsgodtgørelse, er kørsel fra C til hjem fra dag ) Arbejdet for A anses for afbrudt, da der ikke er befordring mellem hjemmet og A i dagene Hvornår kan 60 dages-reglen anvendes? Udbetaling af kørselsgodtgørelse efter 60 dages-reglen kan ske i mange situa- tioner, f.eks. kan håndværkere, der benytter egen bil, og som jævnligt skifter til et nyt arbejdssted, drage nytte af reglen. Tilsvarende kan en virksomhed, der har behov for at nedlægge et produktionssted og ønsker at fastholde og overføre medarbejdere fra det nedlagte produktionssted til andre af virksomhedens produktionssteder, anvende reglen. Herved kan de overførte medarbejdere modtage skattefri kørselsgodtgørelse i de første 60 arbejdsdage, da de får en ny arbejdsplads. Reglen kan også anvendes ved virksomhedsfusioner, hvor sammenlægning af administrative funktioner mv. sædvanligvis medfører flytning af medarbejdere til en ny arbejdsplads. 60 dages-reglen kan endvidere anvendes i forbindelse med nyansættelser, hvor nyansatte medarbejdere kan modtage kørselsgodtgørelse for kørsel mellem bopæl og arbejdssted i de første 60 arbejdsdage. Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse efter 60 dages-reglen kan være en kompensation til medarbejderen, når en virksomhed midlertidigt eller permanent har behov for at flytte medarbejdere, ligesom anvendelse af reglen kan have betydning ved nyansættelse af medarbejdere, der bor langt fra virksomheden. Hvordan opgøres de 60 dage? Ved opgørelsen af de 60 dage medregnes kun arbejdsdage. Weekends, ferie, sygedage eller lignende tæller ikke med. Når en medarbejder arbejder på samme arbejdsplads hele ugen, og medarbejderen ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl i løbet af ugen, afhænger opgørelsen af de 60 dage af, hvor medarbejderen overnatter. Ajour firmabil maj

10 Hvis medarbejderen overnatter på arbejdspladsen, f.eks. i campingvogn, er det kun rejsedagene mellem medarbejderens sædvanlige bopæl og arbejdspladsen, der tæller med ved opgørelsen af de 60 arbejdsdage. Kører med - arbejderen til arbejdspladsen mandag morgen og hjem igen fredag eftermiddag, tælles kun mandag og fredag med efter 60 dages-reglen, selvom medarbejderen har arbejdet på arbejdspladsen i fem dage. Hvis medarbejderen derimod overnatter et andet sted end på arbejdspladsen, tæller kørslen mellem overnatningsstedet og arbejdspladsen også med efter 60-dages reglen. Ved arbejde mandag til fredag tælles alle fem arbejdsdage i så fald med ved opgørelsen af de 60 dage. Godtgørelse med fast beløb Yder arbejdsgiveren godtgørelse som et fast beløb pr. måned, er dette tilskud skattepligtig A- ind komst for modtageren. Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at yder arbejdsgiveren en godtgørelse med højere satser end anført ovenfor, er godtgørelsen som udgangs punkt skattepligtig for modtageren. Dette kan dog undgås, hvis det beløb, der over sti ger satsen på 3,35 kr. behandles som A-indkomst. Befordringsgodtgørelse kan ikke udbetales skattefrit, hvis den fragår i en forud aftalt bruttoløn. Lønnen kan således ikke løbende nedsættes med et beløb svarende til den udbetalte befordringsgodtgørelse. Moms Der er ikke moms på skattefri kørselsgodtgø relse. Hvis arbejdsgiveren i stedet refunderer medar bejderens udgifter efter regning (det vil sige momsbelagte regninger), vil der for hvidplade biler ikke være fradrag for momsen. For vare vogne/ gulpladebiler, som anvendes til momspligtige formål, er der fradragsret for momsen (forudsat at regningen er stilet til ar bejdsgiveren). Se mere om moms på driften under afsnittet Firmabil. Medarbejderens forhold Kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel efter statens satser er som udgangspunkt skattefri. Som anført ovenfor er godtgørelsen dog skattepligtig, hvis den f.eks. ydes med højere satser end de af skat temyndig hederne vedtagne, jf. tidligere under Arbejdsgiverens forhold. Hvis arbejdsgiveren ikke betaler den skattefri godtgørelse, kan medarbejderen alene få et fradrag, som svarer til satsen for befordring mellem hjem og arbejde. Satsen vedrørende befordring mellem hjem og arbejde udgør pr. km pr. arbejdsdag: 0-24 km: kr km: kr. 1,78 pr. km over 100 km: kr. 0,89 pr. km Befordringsfradraget er et ligningsmæssigt fradrag, som har en skatteværdi på ca. 33%. For personer, der bor i visse udkantskommuner, reduceres befordringsfra- 10 Ajour firmabil maj 2007

11 draget ikke ved kørsel over 100 km. Det gælder personer, som har bopæl på Lolland, Langeland, i Frederikshavn, på Bornholm mv. Der er endvidere et yderligere befordringsfradrag på op til kr. for personer med en indkomst på under kr. (2007-beløb). Det yderligere befordringsfradrag aftrappes og bortfalder helt ved en indkomst over kr. Passage over Storebæltsbroen og Øresundsbroen Hvis medarbejderen selv betaler for broafgiften, kan medarbejderen ved passage over Storebælts broen i indkomstopgørelsen trække 90 kr. fra, hver gang broen passeres i bil i for - bin delse med kørsel mellem hjem/- arbejde. Hvis arbejdsgiveren betaler for brobizzen, er der tale om et skattefrit personalegode, når brobizzen ikke anvendes privat ud over kørsel mellem hjem og arbejde. Medarbejderen kan ikke tage fradrag for broafgiften, når arbejdsgiveren har afholdt udgiften. Moms passage over Storebælt og Øresund Momsfradrag for broafgifter tilfalder alene virksomheden. Vi henviser til afsnittet Moms på driften i afsnittet om `Firmabil. Ved passage over Øresundsbroen mellem hjem og arbejde udgør fradraget 50 kr. pr. passage i bil. Det er muligt at fradrage 50 kr. pr. passage, selvom der er stillet firmabil til rådighed, hvis medarbejderen selv afholder broafgiften. Ajour firmabil maj

12 Firmabil Arbejdsgiverens forhold Når arbejdsgiveren stiller en firmabil til rådighed for en medarbejder, skal der tages stilling til en række forhold, som vil påvirke de sam lede omkostninger for virksomheden. Arbejdsgiveren kan vælge at lease en bil eller købe en bil. Omkostninger ved at eje bilen vil typisk være: Forsikring Ejerafgift Renteudgifter Benzin Vedligeholdelse Værditab Administration af bilpark. Modsat er der en række indirekte indtægter forbundet med at stille en firmabil til rådighed. Det kan være: Reducerede lønomkostninger, fordi firmabil ofte vil medføre en kontantlønnedgang (se afsnit om Fleksibel Aflønning tidligere) Besparelse af kørselsgodtgørelse for erhvervs mæssig kørsel Momsrefusion (se særskilt afsnit om leasing i udlandet) Skattemæssig afskrivning rentebesparelsen på den udskudte skat. Vedrørende leasing henviser vi til afsnittet Leasede biler under afsnittet Leasing. Moms Den momsmæssige behandling af firmabil er alene relevant for arbejdsgiveren/virksomheden. Fradrag for moms ved køb og drift af biler afhænger af, om der er tale om personbiler eller varevogne (biler på gule plader), samt om bilen anvendes til private formål. Der henvises til oversigten efterfølgende, hvor reglerne er beskrevet. Moms ved køb Der kan ikke fratrækkes moms ved køb af per sonbiler (biler på hvide plader). Ved køb af varevogne (biler på gule plader) kan momsen fratrækkes under forudsætning af, at bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det vil sige, at der ikke er fradrag for momsen, når bilen anvendes af den ansatte som firmabil. Køretøjets art Personvogn (hvide plader) Varevogn, vægt < 3t: 1) bruges kun i virksomhed 2) 2) bruges både i virksomhed og som privat firmabil Varevogn, vægt >3t 1) bruges kun i virksomhed 2) 2) bruges ikke kun i virksomhed Momsfradragsret køb Momsfradragsret leje Momsfradragsret drift af bil Moms ved salg Ingen Delvis 1) Ingen Ingen Fuld Ingen Fuld Delvist Fuld 1/3 Fuld Delvist 1) Se under afsnittet Moms ved leasing af personbiler. 2) Kørsel mellem bopæl og virksomhed er privat kørsel. Hvis arbejdsgiveren ikke har ret til fradrag for mom sen på købstidspunktet, har arbejdsgiveren ret til kompenserende regulering af momsen, hvis varevognen ikke senere end 5 år efter købet udelukkende overgår til at blive anvendt til erhvervsmæssige formål. Dette forudsætter dog, at bilens købspris oversteg kr. ekskl. moms og registreringsafgift. Modsat vil arbejdsgiveren være forpligtet til at foretage en forholdsmæssig tilbagebetaling af momsen til SKAT, hvis hans oprindelige momsfradrag på købstidspunktet ændres inden for 5 år efter købet, såfremt varevognen overgår til ikke-fradragsberettiget (privat) brug. Moms på driften Der er ikke fradragsret for momsen af anskaffelses- og driftsudgifter til personbiler (hvidpladebiler). Fuld Fuld Fuld Delvist Af den fulde salgspris Ingen Af den fulde salgspris Af den fulde salgspris 12 Ajour firmabil maj 2007

13 Momsen på drift af varevogne (gule plader) un der 3 tons kan derimod fratrækkes fuldt ud, også selvom bilen anvendes delvist til privat kørsel (firmabil). Fuld fradragsret forudsætter dog, at bilen anven des til erhvervsmæssige/ momspligtige formål i et eller andet omfang. For biler over 3 tons, som delvist anvendes til privat kørsel, kan moms af driftsudgifterne derimod kun delvist fradrages, nemlig med den andel, som svarer til den erhvervsmæssige kørsel. Det er således bilens art (personbil eller varevogn), og hvad udgiften vedrører, der afgør, om der er fradrag for momsen. Driftsudgifter er f.eks. benzin, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, parkeringsafgifter, færgebilletter samt broafgift over Storebælt (herunder brobizz). Broafgift for Øresundsbroen Broafgift for Øresunds broen behandles på en særlig måde. Der er nemlig fradragsret for momsen efter de almindelige fradragsbestemmelser for kørsel over Øresund uanset bilens art. Hvis kørslen således udelukkende vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter, er der fuld momsfradragsret og ellers delvis fradragsret, hvis kørslen også vedrører private formål eller moms - frie aktiviteter. Der er ikke fradragsret, hvis kørslen kun vedrører private eller ikke-momsplig tige formål. Fradragsretten omfatter både den svenske og danske moms på passagen. Det betyder, at den dan ske virksomhed kan fratrække den svenske moms på brobilletten i sin alminde lige danske momsangivelse. Ajour firmabil maj

14 Parkeringspladser Landsskatteretten har truffet afgørelse om den del af en virksomheds leje - mål, der omfatter parkeringspladser. I disse tilfælde kan den del af momsen, der vedrører parkeringspladserne, ikke fradrages, fordi der er tale om driftsudgifter, der vedrører hvidpladebiler. Hvis virksomheden kan dokumentere, at parkeringspladserne eller en del af disse alene benyttes til gulpladebiler, vil der dog være momsfradrag herfor. Det er i øvrigt uafklaret om der gælder fradragsret for parkeringspladser til virksomhedens kunder m.fl. Parkeringsbøder Bemærk i øvrigt, at der ikke er moms på parkeringsbøder, mens såkaldte forhøj ede parkeringsafgifter derimod er belagt med moms. Da sidstnævnte imidlertid betragtes som en driftsudgift til personbilen, kan den ikke trækkes fra. Mærkning af vare- og lastbiler Fra den 3. juni 2007 er det ved lov påkrævet, at alle vare- og lastbiler under 4 tons, som indregistreres til privat eller kombineret privat og erhvervsmæssig brug, skal forsynes med et mærke indvendigt på bilens bagrude eller bag på bilen. Mærket udstedes af SKAT og udleveres ved anmeldelsen. Både virksomheden (ejeren), brugeren og føreren af gulpladebilen kan straffes med bøde ved forkert mærkning af gulpladebiler. Privatbenyttelsesafgift Hvis en varevogn på gule plader anvendes privat eller blandet erhvervsmæssigt og privat skal der udover vægtafgiften des uden betales et til - læg til vægtafgiften. Ved udelukkende privat anvendelse udgøre tillægsafgiften følgende: Tillægsafgiften udgør for varebiler mellem 0,5 og 3 ton kr. Tillægsafgiften udgør for varebiler over 3 ton kr. Dette gælder dog kun biler der er indregistreret efter 24. april For biler indregistreret 24. april eller tidligere betales der tillægsafgift efter de hidtil gælende regler. Det vil sige en tillægsafgift på 900 kr. for varebiler mellem 0,5 og 3 ton og for varebiler over 3 ton kr. Ved blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse udgør tillægsafgiften 50 % af de ovenstående satser. Medarbejderens forhold Firmabil, som stilles til rådighed for en medarbej der til privat kørsel, beskattes uanset omfanget af brugen af bilen som anden løn. Det er rådigheden over bilen, som begrunder beskatning, ikke omfanget af den private kørsel. Den skattepligtige værdi fastsættes på baggrund af bilens nyværdi og alder på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren køber bilen. Nyvognsprisen defineres som den faktiske købssum, der fremgår af fakturaen. Værdi af firmabil opgøres som 25% af de første kr. af nyvognsprisen og 20% af restsummen. Den skattepligtige værdi beregnes af mindst kr., og der er ingen maksimumsværdi for beregningen. Beskatning sker som personlig indkomst, som der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af. 14 Ajour firmabil maj 2007

15 Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for værdi af firmabil sondres der mellem, om arbejdsgiveren har anskaffet bilen højst 3 år efter bilens første indregistrering eller ej. Biler under 3 år For nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er 3 år eller derunder, anvendes nyvognsprisen som beregningsgrundlag. Nyvognsprisen er bilens fakturapris inkl. moms, registreringsafgift og leveringsomkostninger samt normalt tilbehør/ ekstraudstyr. Ved normalt tilbehør forstås tilbehør, der forekommer i privatejede biler, herunder f.eks. navigationsanlæg, men ikke særligt virksomhedstilbehør som f.eks. trækspil. Det er alene registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr, som skal medregnes i beregningsgrundlaget for værdien af firmabil. Eftermonteret udstyr indgår som udgangspunkt ikke i beregningsgrundlaget, når montering foretages af andre end fabrikationseller importørvirksomheden. Landsskatteretten afgjorde i en sag fra 2006, at ikke-registreringspligtigt udstyr i form af aftageligt anhængertræk, vinterdæk og alufælge skal indgå i beregningsgrundlaget for firmabil. Afgørelsen er efterfølgende i 2007 blevet omstødt, i en afgørelse, hvor det alene er registreringspligtigt udstyr, som medregnes ved værdiansættelsen af en firmabil. Nyvognsprisen anvendes som beregningsgrundlag for firmabilen i det indkomstår, hvor bilen er indregistreret første gang, samt de to følgende indkomstår. I det fjerde og de efterfølgende indkomstår nedsættes værdien til 75% af nyvognsprisen, dog ikke til et beløb under kr. Købes bilen f.eks. den 1. december 2006, anvendes nyvognsprisen fuldt ud som beregningsgrundlag for værdi af firmabilen i 2006, 2007 og 2008, mens beregningsgrundlaget fra og med januar 2009 nedsættes til 75% af nyvognsprisen, jf. nedenstående eksempel. Eksempel: En arbejdsgiver har købt en ny bil den 1. december 2006, som stilles til rådighed for en medarbej der. Prisen for bilen er kr. Beskatningsgrundlag og skat udgør i årene inkl. føl gende beløb i kr.: Beskatningsgrundlaget Skat* ) * ) Beregnet med en skatteprocent på 63% i hele hundreder. Medarbejderen får således kun den høje beskat ning i 25 måneder, fordi bilen er anskaffet den 1. december I år 2009 nedsættes bereg ningsgrundlaget med 25%. Det kan dog aldrig nedsættes til et lavere beløb end kr. For medarbejderen er det derfor skattemæssigt hensigtsmæssigt at få firmabilen så sent på året som muligt. Firmabil vil altid blive beskattet i mindst én måned. Ajour firmabil maj

16 Biler over 3 år Hvis bilen på anskaffelsestidspunktet er over 3 år regnet fra datoen fra første indregistrering, anvendes købsprisen som grundlag for beregningen af den skattemæssige værdi. Denne værdi reguleres ikke de følgende år. Sættes bilen umiddelbart efter købet i stand for arbejdsgivers regning, skal udgifterne til istandsættelse lægges oven i beregningsgrundlaget. For eftermonteret udstyr mv. gælder, at det kun skal medregnes til værdien, hvis der skulle have været betalt registreringsafgift af det ved indregistrering. Hvis bilen f.eks. er indregistreret den 20. de cember 2003 og anskaffet den 25. december 2006, er bilen over 3 år. Er bilen anskaffet 10 dage tidligere, den 15. december 2006, er beting elsen ikke opfyldt, og beskatning sker efter reglerne for biler under 3 år. Det medfører, at beskatningen sker med udgangspunkt i nyvogns prisen og altså ikke den lavere købesum. Tilsidesættelse af bereg nings grundlag for firmabil I forbindelse med koncerninterne overdragelser af firmabiler, vil der være risiko for, at skattemyndighederne ikke anerkender, at et lavere beregningsgrundlag skal anvendes ved beregning af værdi af firmabil. I en sag fra 2002 blev der set bort fra værdifastsættelsen i forbindelse med et salg og efterfølgende tilbagesalg af en bil mellem to selskaber, der havde delvis sammenfaldende ejerkreds og samme direktør. Beskatningsgrundlaget for denne firmabil var således fortsat 75% af nyvognsprisen og ikke prisen på handelstidspunktet. Det skyldes, at skattemyn - dighederne ikke mente, der var nogen forretnings mæssig begrundelse for den fore tagne overdragelse af bilen mellem de to selskaber. I en sag fra 2005 var der derimod ikke grundlag for at tilsidesætte et sale og lease back-arrangement mellem et selskab og dets moderselskab vedrørende en bil, der var stillet til rådighed over for en hovedaktionærs ægtefælle. Der blev i denne sag lagt vægt på: at formalia ved overdragelsen af bilen var overholdt, at der blev gennemført en omregistrering af bilen og at der var indgået en skriftlig leasingaftale mellem selskaberne. Bilen blev efterfølgende videresolgt til tredjemand. Egenbetaling Udgangspunktet for beskatning af firmabil er, at arbejdsgiveren afholder alle omkostninger vedrørende den frie bil. De beløb, som medarbejderen refunderer arbejdsgiveren for anvendelse af bilen, reducerer beskatningsgrundlaget tilsvarende. Det er dog en betingelse, at medarbejderen betaler arbejdsgiveren med beskattede midler, som arbejdsgiveren skal indtægtsføre. Denne reduktion kan ikke overstige den skattepligtige værdi af firmabilen. Hvis medarbejderen eksempelvis betaler kr. om måneden til arbejdsgiveren for den private brug af firmabil til en værdi af kr., skal den skattepligtige værdi pr. år af firmabil opgøres til 25% af de kr. = kr kr. = kr. Driftsudgifter Arbejdsgiveren kan afholde udgifter, der har en driftsmæssig sammenhæng med brugen af firmabilen, uden at det får skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Udgifter, der typisk afholdes af arbejdsgiveren og kan betegnes som ordinære driftsmæssige udgifter, er udgifter til forsikringer, ejerafgift, benzin, nødvendige reparationer og vedligeholdelse, herunder olie, vask, sprinklervæske mv. Udgifter til garage, parkeringsafgifter, parkeringsbøder, biltog og motorvejsafgifter anses derimod ikke for at være udgifter af driftsmæssig karakter. Disse udgifter er derfor ikke indeholdt i den skattemæssige værdi af firmabil. I det omfang arbejdsgiveren afholder udgifter hertil for medarbejderen, må de skattemæssige konsekvenser bedømmes særskilt. Stiller arbejdsgiver en parkeringsplads til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde, er denne skattefri for medarbejderen. Betaler arbejdsgiveren derimod den ansattes parkeringsbøder, er beløbet skattepligtigt som løn, og der skal indeholdes A-skat og AMbidrag af beløbet. 16 Ajour firmabil maj 2007

17 Brobizz broafgifter mv. Udgifter til brobizz broafgifter, motorvejsafgif ter, færgebilletter mv. anses ikke for driftsudgifter vedrørende firmabil. Disse udgifter indgår ikke i den skattepligtige værdi, som medarbejderen beskattes af. Hvis arbejds giveren afholder disse udgifter under privat kør sel, skal medarbejderen betale skat af disse be løb. Ved kørsel mellem hjem og arbejde kan arbejdsgiver skattefrit dække ud gifterne til brobizz. Det er dog en forudsætning, at medarbejderen ikke tager fradrag for passagen over broen. Betaler medarbejderen selv brobizzen, nedsætter det ikke værdien af firmabil. Reduktion af beskatningsgrundlag Betaler medarbejderen selv benzin, kan beløbet som udgangspunkt ikke anvendes til reduktion af den skattepligtige værdi af firmabil. Den skattepligtige værdi af firmabil kan dog ned sættes på følgende to måder: Den enkle måde er, at arbejdsgiveren afhol der samtlige udgifter til benzin. Medarbejderen bliver efterfølgende trukket i løn efter skat for den del af benzinen, som arbejdsgiveren ikke ønsker at betale, f.eks. for privat kørsel i udlandet. Der vil i denne situation ske en reduktion i beskatnings grundlaget svarende til medarbejderens betaling. En anden mulighed er, at medarbejderen selv betaler for benzinen og derefter overdrager de originale bilag til arbejdsgive ren, som samtidig indtægtsfører et tilsvaren de beløb som modtaget egenbetaling fra medarbejderen. Medarbejderens egenbeta ling sker ved, at arbejdsgiveren ikke refunde rer udgifterne direkte til medarbejderen. Medarbejderen har således kun lagt beløbet ud for arbejdsgiveren til betaling af benzin. I denne situation vil der ske en reduktion i beskatningsgrundlaget for den frie bil. Medarbejderen skal i modsætning til den første situation ikke trækkes i løn, da han allerede har afholdt benzinudgiften. Ajour firmabil maj

18 Reduktionen kan dog ikke overstige den skattepligtige værdi af firmabilen. Delvis firmabil Hvis bilen kun er stillet til rådighed for medarbejderen i en del af året, medregnes et forholdsmæssigt beløb. Den skattepligtige værdi beregnes ud fra det antal måneder, hvor bilen helt eller delvist har været til rådighed for medarbejderen. Har bilen kun været til rådighed en del af en måned, f.eks. på grund af udlandsrejser eller sygefravær, medregnes værdi af firmabil for hele måneden. Skifter medarbejderen firmabil i løbet af året, beskattes den pågældende af 1/12 af årsværdien af den dyreste af bilerne for den pågældende måned og resten af året, hvor den dyre bil står til rådighed. Har medarbejderen derimod rådighed over to biler samtidig, beskattes medarbejderen af værdien af begge biler. Hvis medarbejderen skal undgå at blive beskattet af firmabil, skal arbejdsgiveren afskære medarbejderen fra at råde over bilen. Eksempelvis kan en medarbejder efter aftale med arbejdsgiveren aflevere firmabilen i virksomheden, hvis han/hun skal rejse i længere tid (i mindst en kalendermåned). I så fald nedsættes den skattepligtige værdi forholdsmæssigt, svarende til det antal hele kalendermåneder, hvor bilen ikke er til rådighed til privat brug. Privat anvendelse Der sker kun beskatning af en firmabil, hvis den er til rådighed for privat anvendelse. For helt eller delvis at undgå beskatning skal medarbejderen godtgøre, at firmabilen i en given periode ikke benyttes privat, fordi den skattepligtige værdi beregnes ud fra det an - tal måneder, bilen er til rådighed til privat brug. For at undgå beskatning af firmabil kræves det som minimum, at der indgås en skriftlig aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at firmabilen ikke må anvendes til privat kørsel. Bemærk i den forbindelse at kørsel mellem hjem og arbejde normalt er privat kørsel. Arbejdsgiveren har pligt til at påse, at aftalen overholdes, blandt andet ved at kontrollere, at f.eks. udgifter til benzin og service svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel. Firmabil for hovedaktionærer Hovedaktionærer skal som alle andre beskattes af firmabil, hvis denne er til rådighed for privat kørsel. Er bilen ikke til rådighed for privat kørsel, skal dette som tidligere nævnt bekræftes ved, at der føres et detaljeret kørsels regnskab, hvor der stilles skærpede krav om bevis for bilens anvendelse. Det er således normalt ikke tilstrækkeligt, at der foreligger en skriftlig aftale om, at bilen ikke anvendes til privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og virksomheden. Der har gennem årene været en række sager, hvor hovedaktionærer har haft vanskeligt ved at løfte bevisbyrden for, at bilen kun blev anvendt til erhvervsmæssigt formål. I en sag fra 2004 havde hovedaktionæren ikke udarbejdet en erklæring om benyttelse af bilen og havde ikke ført kilometerregnskab. Her fandt landsretten, at der skulle ske beskatning af firmabil i hele det pågældende år. I en Højesteretsdom fra 2005 blev det udtalt, at selvom bilen ikke var parkeret på hjemmeadressen, påhvilede det hovedanpartshaveren at sandsynliggøre, at bilen ikke havde været stillet til hans rådighed og ikke var benyttet privat. Et kørselsregnskab, der blev udarbejdet efterfølgende, kunne ikke tillægges betydning og løfte bevisbyrden for, at bilen ikke havde været til hans rådighed. Navnlig i de sager, hvor bilen er parkeret ved hovedanpartshaverens bopæl, er det meget vanskeligt at løfte bevisbyrden. I en sag fra 2006 var en bil parkeret på selskabets adresse, der også var skatteyderens bopæl. Hovedanpartshaveren og selskabet havde indgået en aftale om, at han kun måtte anvende bilen erhvervsmæssigt. Der var endvidere udarbejdet et kørselsregnskab, og der var fremlagt diverse bilag til støtte for destinationerne i kørselsregnskabet. Skattevæsenet havde gennemgået kørselsregnskabet og hæftet sig ved kørselsmønstret på nogle nærmere angivne dage. Der blev blandt andet spurgt til, hvorfor der i flere dage var kørt to ture på samme dag, og hvorfor der var kørt til et bestemt posthus, når det var mere nærliggende at anvende det lokale postindleveringssted, hvor den pågældende boede. På trods af hovedanpartshaverens forklaring, fandt Landsretten, at kørselsregnskabet efter sin udformning i flere tilfælde var ufuldstændigt, unøjagtigt og ikke indeholdt de fornødne oplysninger om blandt andet formålet med kørslerne. Herudover mente Landsretten, at kørselsmønsteret havde været usædvanligt, så det fremlagte kørselsregnskab ikke kunne afkræfte formodningen om, at bilen var anvendt til privat formål. Hovedanpartshaveren skulle derfor beskattes af firmabil. Særlig indberetning for hovedaktionærer m.fl. Når en bil er stillet til rådighed for en hovedaktionær m.fl., skal der, ud over den almindelige pligt til at indberette værdien af firmabil, ske en særlig indberetning vedrørende ydelser til en hovedaktionær m.fl. Dette gælder, hvad enten værdien af firmabilen udbetales som løn eller udbytte. Indberetning skal også ske, hvis bilen stilles til rådighed for en direktør eller andre medarbejdere, som har bestemmende indflydelse på egen aflønning. 18 Ajour firmabil maj 2007

19 Firmabil på gule plader Det er ikke afgørende for beskatning af firmabil, om bilen er indregistreret på hvide eller gule plader. Det afgørende er, hvad den anvendes til. Anvendes bilen privat, eller står den til rådighed for privat kørsel, skal der normalt ske beskatning af firmabil. Medarbejdere, der kører i en firmabil på gule plader, hvor virksomheden ikke har betalt moms ved anskaffelsen, anses ikke for at have firmabil til rådighed. Det er dog en betingelse, at kørslen er lovlig efter momsreglerne, det vil sige erhvervsmæssig kørsel, der vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Hvis medarbejderen i den forbindelse lejlighedsvis kører mellem bopæl og arbejdssted, anses det ikke for privat kørsel. Det kan dog være vanskeligt at definere, hvad der forstås ved lejlighedsvis kørsel, hvorfor det vil bero på en konkret vurdering i hver enkelt situation. Vedrørende moms på gulpladebiler, se afsnittet Firmabil. Hvis den ansatte har tilkaldevagt fra hjemmet til uvisse adresser, er kørsel mellem hjem og arbejde ikke privat, da der ikke vil være noget formål med en tilkaldevagt, hvis den ansatte først skulle hen til virksomheden og hente bilen, når uheldet var ude. Der kan ikke ske beskatning af firmabil, hvis der undtagelsesvis køres mellem hjem og arbejde, uden medarbejderen har tilkaldevagt. Den ansatte skal dog i rådighedsperioden være pålagt reelle begrænsninger i privatlivet. Skattemyndighederne anfører f.eks., at den ansatte skal kunne møde udhvilet og ædru i hele rådighedsperioden. Bilen må ikke befinde sig på bopælen uden for rådighedsperioden. Hvis det er til fældet, vil der ske beskatning af firmabil. Arbejdsgiver skal føre kontrol med, at reglerne er opfyldt, og vi anbefaler, at der føres et fyldestgørende kilometerregnskab. Specialindrettede biler Er bilen specialindrettet, så den er uegnet til privat kørsel, sker der ikke beskatning af firmabil. Det forudsætter dog at bilen ikke anvendes til privatkørsel ud over kørsel mellem hjem og arbejde, Det gælder for kørsel i kranvogne, lastvogne, lukkede kassevogne med fastmonterede hylder samt fastmonteret værktøjs indretning og andre specialkøretøjer. Hvorvidt en bil kan betegnes som uegnet til privatkørsel beror på en konkret bedømmelse. I og med der ikke sker beskatning af firmabil, bortfalder befordringsfradraget mellem hjem og arbejde. Sker der privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel i særlige køretøjer, beskattes kørslen med en kilometertakst som personlig indkomst, hvis den private kørsel overstiger en bundgrænse på km om året. Satsen er 3,35 kr. pr. km. for Med privat kørsel i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel menes der bl.a. småture, som eksempelvis foretages under en vagt. Formålet med den private kørsel er uden betydning for beskatningen. Ajour firmabil maj

20 Leasing Leasede biler Har arbejdsgiveren lejet/leaset den bil, der stilles til rådighed for medarbejderen, beskattes medarbejderen, som var bilen købt af arbejdsgiveren. Hvis der indgås leasingaftale mindre end 3 år efter bilens første ind registrering, beskattes medarbejderen på grundlag af nyvognsprisen i indregistreringsåret og de følgende 2 fulde indkomstår. Derefter nedsættes den skattemæssige værdi til 75%, dog stadigvæk minimum kr. Reglerne er således identiske med den situation, hvor arbejdsgiver er ejer af bilen. Hvis bilen derimod leases minimum 36 måneder efter før ste indregistrering, skal bilen værdiansættes til den pris, som den har på leasingtidspunktet, hvilket beror på et skøn over den reelle mar kedsværdi. Vælger arbejdsgiveren på dette tids punkt at købe bilen af leasingselskabet, er beregningsgrundlaget den faktiske købspris. Moms Moms ved leasing af personbiler Ved leasing af personbiler, der anvendes som firmabil, er der fradragsret for momsen af leasingudgiften. Fradraget kan dog højst blive på 25% af et beregnet afgiftsgrundlag. I afgiftsgrundlaget indgår alene den del, der beregningsmæssigt kan henføres til forrent - ning og afdrag af registreringsafgiften. Hensigten med disse regler er at sidestille leasing af biler med anskaffelse af biler, netop fordi registreringsafgiften ikke indgår i momsgrundlaget ved anskaffelse af en ny bil. Udlejeren/leasingselskabet skal skrive på fakturaen, hvor meget det fradragsberettigede momsbeløb udgør, eller stille tallene til rådighed. Det er en betingelse for fradragsretten, at leasingperioden for de enkelte køretøjer er på mindst 6 måneder (sammenhængende), og at mindst 10% af den årlige kørsel i den lejede bil vedrører virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Det kræves dog normalt ikke, at der føres kørebog, hvis virksomheden på anden måde kan godtgøre, at køretøjets benyttelse til momspligtige formål udgør mindst 10% af den samlede anvendelse. Der er således tale om en slags standard fradrag, uanset om bilen anvendes til privat kør sel, herunder kørsel mellem hjem og arbejde. Moms ved leasing af varebiler Arbejdsgiver kan fratrække momsen på både leasing ydelsen/lejen og drif - ten på varevogne (gule plader) fuldt ud under forudsætning af, at varevognen ude lukkende anvendes til momspligtige formål. Anvendes varevognen ikke udelukkende er hvervsmæssigt (f.eks. hvis der er tale om firmabil), kan arbejdsgiver kun fratrække 1/3 af momsen på leasingud giften/lejen, hvis bilen vejer mindre end 3 ton. Der er derimod fuldt fradrag for driften af varevognen (gule plader), selvom denne tillige benyt tes til privatkørsel. Vejer bilen derimod over 3 ton har arbejdsgiveren ret til at fratrække momsen på leasingydelsen/lejen ud fra et skøn over den erhvervsmæs sige anvendelse. Moms ved leasing i andre EU-lande Leases personbiler i andre EU-lande, betales det pågældende lands moms. Under visse forudsætninger gælder det også de driftsomkostninger, der indgår i leasingaftalen. Det fremgår dog af en EF-dom, at udgifter til brændstof, der indgår i leasingaftalen, men mod særskilt og reguleret betaling (krone for krone), anses for at være en aftale om finansiering af køb af brændstof. Leasinggiver har derfor ikke mulighed for at få den danske moms ved leasingtagers tankninger i Danmark refunderet. Dette kan få negative økonomiske konsekvenser for leasinggiver, og leasingudgiften vil formentlig stige. Mange danske virksomheder leaser biler i Tyskland, som indtil videre refunderer den tyske moms fuldt ud. Herved renses selve leasingydelsen fuldstændigt for moms. Der er dog fremsat et forslag til ændring af momsreglerne på EU-plan for grænseoverskridende leasing af motorkøretøjer. I henhold til direktivforslaget skal en dansk virksomhed, der leaser biler i et andet EU-land, fremover beregne og afregne dansk moms af leasingafgiften. Det bliver således leasingtager, der er betalingspligtig af momsen ved leasing af biler fra andre EU-lande, hvis leasingtageren er en virksomhed. Hvis dette forslag gennemføres bortfalder hele fordelen ved at lease i Tyskland. Registreringsafgift Vælger arbejdsgiveren eller medarbejderen at lease bilen i udlandet, skal der som udgangspunkt betales fuld registre ringsafgift i Danmark. Der betales dog kun registreringsafgift i samme omfang, som hvis virksomheden eller medarbejderen ejede bilen. Se det særskilte afsnit Biler på tværs af landegrænser. Man skal være opmærksom på, at leasinggiver og leasingtager hæfter solidarisk for registreringsafgift, hvis en udenlandsk indregistreret leasingbil bruges i Danmark. Hvis en udenlandsk virksomhed leaser biler til personer, som opholder sig tidsbegrænset i Danmark, kan de søge om, at den danske registreringsafgift kun betales for denne begrænsede periode, hvor bilen anvendes i Danmark. Det er dog en betingelse: at der foreligger en tidsbegrænset aftale mellem den udenlandske virksomhed og den herboende lejer, at motorkøretøjet tilhører en leasingvirksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende i udlandet, og 20 Ajour firmabil maj 2007

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf

Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf - 1 Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne om beskatning af fri bil henholdsvis fradrag for erhvervsmæssig kørsel har gennem tiden levet en

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2016

Firmabil / Egen bil. Skat 2016 Firmabil / Egen bil Skat 2016 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Kan du bruge en udenlandsk indregistreret bil i Danmark?

Kan du bruge en udenlandsk indregistreret bil i Danmark? Biler i flere lande Biler i flere lande Har I ansatte i virksomheden, der arbejder i flere lande eller bor i ét land og arbejder i et andet, vil firmabilen ofte blive beskattet begge steder. I skal derfor

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Beskatning af fri el-bil

Beskatning af fri el-bil - 1 Beskatning af fri el-bil Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har i en afgørelse offentliggjort den 8. juni 2015 taget stilling til beskatningen af lønmodtagere, der får stillet

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 Indhold Beskatning af personalegoder... 3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. b i l e r skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

medarbejderobligationer

medarbejderobligationer medarbejderobligationer Vil du fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere? giv dem et attraktivt personalegode med medarbejderobligationer. Spar dine medarbejdere for skat. alle virksomheder kan være

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Personalegoder og fleksible lønpakker

Personalegoder og fleksible lønpakker Personalegoder og fleksible lønpakker Næstved Kommune den 16. juni 2009 Advokat Torben Mølgaard Hededal Temaer Arbejdsgivers oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Generelt om beskatning af personale-

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011. biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i Danmark. Bilerne er forsynet med forskellige

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Budget 2017. Analyse udvidet.

Budget 2017. Analyse udvidet. Landsledelsesmøde den 10.-11. juni 2016 Bilag 4.3. 10. link Budget 2017. Analyse udvidet. Emne og initialer for ansvarlige. Emne 1 og emne 2: Kørselsomkostninger Medarbejdere og frivillige. Analysen omfatter

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter)

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) 1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) Vejledning til ansøgningsskema Ansøgning om gældssanering på Domstolsstyrelsens hjemmeside følger ikke bekendtgørelsen er ikke et

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 1 2 3 4 5 6 INTRO SÅDAN BRUGER DU SKATTEHÅNDBOGEN Af chefredaktør SØREN VERUP mange danskere regner med, at Skat har fuldstændig styr

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere