Lean i Japan: New Public Management og Lean i offentlig administration 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean i Japan: New Public Management og Lean i offentlig administration 1"

Transkript

1 Lean i Japan: New Public Management og Lean i offentlig administration 1 Forfatterdata Lau Blaxekjær, MSc Asian Politics, NIAS Nordisk Institut for Asienstudier Jesper Schlæger, cand.scient.pol. Abstract in English Lean in Japan: New Public Management and Lean in public administration. Lean management was invented in Japan, but the Japanese public administration has not adopted it. In an attempt to understand why not, this article examines enabling and constraining factors applying a discoursive institutionalist perspective. The root explanation is hypothesised to be found at the cognitive ideational level. In conclusion, the article argues that the Japanese public administration has been able to resist Lean and other New Public Management tools as they do not present a fit with the existing institutional setup. Lean is thus shown to be reliant on the prevalence of an open organization and an institutionalised neoliberal paradigm for its application. In more general terms, also relevant for Danish public administration, the analysis illustrates the context sensitivity of Lean management used as a tool. Manchet Lean er blevet en integreret del af ledelseskulturen i japanske industrivirksomheder og har bredt sig globalt. Men den offentlige sektor i Japan synes upåvirket. Det har sine egne institutionelle forklaringer, som perspektiverer Lean-fænomenet i Danmark. Lean i den offentlige administration i Japan? Denne artikel behandler spørgsmålet: Anvendes Lean i den offentlige administration i Japan, og hvilke drivkræfter og barrierer er der for implementering af Lean i det offentlige? Når Lean er udviklet i Japan, og var medvirkende til at gøre et næsten konkursramt Toyota til et af verdens største og mest indbringende firmaer, kunne man antage, at Lean og Toyota- 1 Denne artikel udkom første gang under temaet 'New Public Management' i Tidsskriftet Politik, Nummer 1, Årgang 11,

2 modellen ville være mere udbredt i Japan, end tilfældet er. Litteraturen om offentlig administration har dog været tavs om udviklingen i Japan eller blot analyseret et begrænset udvalg af reformer for at understrege andre pointer (fx Hood 1998; Kettl 2000). Ud fra et studie af hvordan to atypiske japanske premierministre har forsøgt at indføre neoliberale reformer, sandsynliggør vi først, som en nuancering af eksisterende litteratur, at hverken New Public Management (NPM) eller Lean er optaget i den offenlige administration. Det forklarer vi institutionelt, og endelig diskuterer og problematiserer vi Lean i både Japan og Danmark. Institutioner er i udgangspunktet stærke og modstandsdygtige sociale strukturer bestående af tre dimensioner; én med fokus på regulative, én på normative og én på kulturelle-kognitive aspekter (Scott 2001). I et institutionelt felt kan institutioner være komplementerende eller konkurrerende. I Japan opfattes Lean, sammen med andre neo-liberale værktøjer, som en trussel mod den herskende orden og allerede etablerede og dominerende governanceinstitutioner. Det skyldes, at især de kognitive forudsætninger, eller fit, ikke er til stede for at fremme Lean i det offentlige. De institutionaliserede kulturelle-kognitive elementer i Japans governance institutioner har rødder tilbage til Meiji-reformerne fra 1868 og har formet organiseringen af den offentlige administration, så administrationen er særdeles modstandsdygtig over for forsøg på forandring udefra. Væsentligt har vi identificeret fem institutionelt strukturerede organisationelle barrierer for indførelse af neoliberale ideer og Lean i Japan: 1) Svagt politisk lederskab med ringe kontrol over bureaukratiet 2) Regulering af økonomien baseret på uformelle netværk og administrativ vejledning 3) Vertikalt organiseret bureaukrati 4) Snævert rekrutteringsgrundlag til bureaukratiet og den politiske top 5) Bureaukratiets vidensmonopol Det binære spørgsmål, om Lean er implementeret i den offentlige administration, kan meget simpelt besvares med et: Nej. Når vi alligevel vil bruge tid på en analyse, er det fordi billedet er mere komplekst end som så. Der er træk i det japanske bureaukrati, der minder om NPM og Lean, men som alligevel bedre forstås som udtryk for andre institutionelle forankringer. Det er disse forankringer, vi er interesserede i at finde, fordi de kan lære os ikke blot om Lean i Japan, men om Lean som en del af NPM. Herved får analysen også direkte relevans for danske forhold. Derudover har Lean nogle karakteristika, der står i et modsætningsforhold til særligt de elementer af NPM, der betoner generiske løsninger, hvilket vi kort vil diskutere mod artiklens afslutning. 2

3 Hvad er det vi ikke gør i denne artikel? Artiklen er ikke en beskrivelse af, eller råd til praktisk anvendelse af Lean, hverken i den private eller offentlige sektor. Vi bidrager heller ikke til en diskussionen af, om Lean er god eller ond. Og endelig forsøger vi ikke at lutre Lean-begrebet, der får lov at henstå med en definitorisk vaghed. Analysen af den japanske offentlige administration er baseret på semistrukturerede interview gennemført under to ophold i Japan 2004 og 2006 med udgangspunkt i respondenternes forståelse af institutionelle forandringer i det japanske politiske system (jf Scott 2001). Respondenterne var eksperter fra flere universiteter, medlemmer af det japanske parlament samt højtstående embedsmænd (se Blaxekjær 2008). Dette materiale er suppleret med sekundærlitteratur (fx Murakami 1987, Curtis 1999, Stockwin 2003, Amyx 2004). Hvad er Lean? Lean er de teorier om organisationsform og arbejdsprocesorganisering, der tager deres udgangspunkt i vestlige analyser af det japanske produktionssystem, der er kendt som Toyota Production System (Ohno 1988a; 1988b), og som direkte eller gennem referencer henviser til denne idémæssige baggrund. Selve begrebet Lean blev lanceret af James Womack og Daniel Jones i Lean Thinking (1996; Womack et al. 1990). Lean betyder slank eller trimmet og beskrives ofte med japanske begreber, der dækker over meget brede hverdagsord som spild (muda), forandring (kaikaku) og løbende forbedring (kaizen). Lean tænkning kan defineres negativt som modsætningen til muda eller spild og også som det modsatte af common sense (Womack og Jones 1996). Lean tænkning handler i stedet om at ændre vaner og og reducere spild. I samfundsvidenskabelig terminologi er det snarere vaner eller institutioner, de taler om, når de nævner common sense. Og kunden er i centrum hele produktionen skal rettes mod at opfylde kundens ønsker, og væk fra hvordan man plejer at gøre. Lean kan også defineres som en mentalitetsændring, som skal implementeres individuelt afhængigt af virksomhedens grundlæggende kultur (Christiansen et al. 2006: omslag). Afhængigt af hvilken type kulturelle forståelser, der præger en organiastion, får konkrete implementeringer af Lean forskellig udformning, hvis de overhovedet lykkes. Lean har derudover bevæget sig fra at være et løst begreb for en slankning af processer og organisationer til at være en institutionaliseret skole inden for organisationsteori. Toyotas Lean-mand, Ohno Taiichi, oprettede i 1980 erne i Japan det første Lean-konsulentfirma dog ikke under Lean-navnet. Siden er der kommet mange til herunder et Lean-Institute i USA. 3

4 Lean som en del af New Public Management bølgen: fra produktionssystem til ledelsesværktøj Lean i det offentlige skal ses i sammenhæng med og som udfordring af NPM-reformer. Vi vil definere NPM meget bredt som en fællesbetegnelse for et sæt nogenlunde ens administrative doktriner, der har domineret dagsordenen for administrativ reform i mange af OECD-landene fra slutningen af 1970 erne (jf. Hood 1991: 3-4). I den forbindelse er det interessant at analysere Japan, idet det er et af de få OECD-lande, hvor man ikke har set en betydelig indflydelse fra hverken NPM eller Lean i den offentlige administration. Lean kan læses som en meget direkte operationalisering af overordnede NPM-principper. Samtidig ses det, at for at få Lean til at passe mere ind i NPM terminologien og tankegangen end ordet lean allerede gør, er der i praksis sket en konceptuel glidning fra produktionssystem, som et altomfattende system, til ledelsesværktøj, der kan anvendes helt eller delvist, som det bedst passer i forhold til organisationens grundlæggende kultur. En NPM-organisation må som en central bekymring have at skære overflødigt fedt fra og undgå 'slack' under overskriften: Keep it lean and purposeful (Hood 1991: 11-12). Ganske som i Lean er NPM-kriteriet for succes en eliminering af spild. I den forbindelse nævnes ordet lean eksplicit (Ibid.). Anvendelsen af ordet lean henviser dog ikke til Lean, der i begyndelsen af NPM-bølgen stadig hed Toyota Production System, men derimod blot til en generel slankning af organisationer. Udover fokus på organisationel slankning er der et andet centralt fællestræk ved NPM og Lean, nemlig at kunden er centrum. In this environment of rapid change, the old top-down bureaucratic monopolies delivering standardized services are not effective. To be effective today, an organization must be lean, fast on its feet, responsive to its customers, capable of adjusting to constant change, able to improve productivity continually. In other words, it needs to be entrepreneurial rather than bureaucratic (Osborne 1993: 351; Osborne og Gaebler 1992). Der ligger i NPM, at der på visse punkter brydes fundamentalt med tidligere tiders bureaukratiske tænkning. På dette punkt passer Lean som hånd i handske med NPM, idet Lean væsentligt drejer sig om at nedbryde instutionelt genereret spild (Womack og Jones 1996). Forbedringer skal finde sted ved roden, dér hvor værdien produceres. Udtrykt som en standardfrase i NPM er budskabet: let the managers manage (Kettl 1997). Hermed menes, at styring skal ske, hvor produktionen af den offentlige ydelse sker og ikke på et højt politisk niveau. Det udfordrer fundamentale forestillinger om en parlamentarisk styringskæde som governance-ideal. Lean tager endnu et skridt videre i den retning med fokus på den enkelte medarbejders, eller medarbejder-gruppes, selvorganisering. En væsentlig forskel er NPM s forsøg på at etablere vandtætte skodder mellem det politiske og den offenlige ledelse gennem 4

5 opstilling af generiske rammer over for Leans mere holistiske tilgang, hvor organisationen i høj grad selv er med til at påvirke efterspørgselssiden. Lean er et eklektisk ledelsesværktøj. Der lånes redskaber fra andre ledelsesteorier, hvor det er nødvendigt. Eksempelvis er der stort overlap mellem Lean og Total Quality Management, hvilket betyder, at der kan være træk, der minder om Lean, uden at ledelsesmetoderne kaldes ved det navn. Indførelse af Lean kræver forandringsagenter, der nødvendigvis må have opbakning fra ledelsen. Lean er ikke en bottom-up forandringsproces, selvom Lean i høj grad er baseret på medarbejdernes holdningsændringer. Der er således tale om en form for topdown kulturstyring. Leans særlige fokus er kaizen - vedholdende, små forbedringer. Hvis det skal give mening at betragte Lean som en selvstændig ledelsesteori, med andet indhold end blot at sige muda istedet for spild, så er det netop, at man tænker over et længere forløb, og ikke som en løsning i et hug. Netop hér findes en potentiel konflikt med den del af NPM, der er baseret på principal-agent teori og lægger vægt på kontraktstyring. Kontrakter, og f.eks. de dertil hørende software-applikationer, er en alt for ufleksibel kortsigtet måde at styre på set med lean-briller. Software kan man ikke bare omprogrammere løbende, men i forbindelse med kaizen er løbende evaluering og fleksible omlægninger af arbejdsgange nødvendigt (Tapping og Shuker 2003). Lean har et tvetydigt syn på ny teknologi. Informations- og kommunikationsteknologi bruges, hvis det fremmer produktivitet, men ofte vil rigid computersoftware hæmme Lean. Software virker i så tilfælde som en ny type digital institution, hvor bestemte programmers mulighedsrum bliver bestemmende for, hvordan arbejdsgange kan tilrettelægges. Der er overordnet set en klar affinitet mellem NPM-grundværdier og Lean i bred forstand som et ledelsesværktøj. Men i det øjeblik Lean bliver optaget som system, der gennemsyrer hele organisationen, er der potentielle konflikter med nogle af de værktøjer, der er i flittig brug under NPM-regimet, væsentligst hård kontraktstyring og den måde styringen udmøntes på gennem computersoftware. Lean i Japan og bureaukratiets institutionelle karakter Hvorfor har den japanske offentlige administration afvist Lean, når Lean er japansk og er særdeles anvendelig som effektiviserings- og ledelsesværktøj i det offentlige, som vi kan observere i Danmark, hvor: Lean anvendes...i rigtig mange kommuner, og på snart sagt alle forvaltningsområder (KL 2008)? Reform har ellers længe været på mode i den politiske 5

6 diskurs, og holdt premierminister Koizumi ved magten til manges overraskelse fra , og Japan har grundet økonomisk krise i 1990 erne og befolkningens kraftigt stigende antal ældre hårdt brug for effektivisering af den offentlige administration. Det er fundamentalt forkert, hvad mange amerikanere og europæere tror nemlig at Lean-tænkning kommer naturligt til japanerne eller at alle japanske virksomheder arbejder efter Lean-principperne (Womack og Jones, 2003: 221). En substantiel del af den japanske økonomi har ikke overtaget og implementeret Lean-principperne særligt ikke den offentlige sektor (Ibid: 230). Vi bør altså være varsomme med at præsentere Lean som japansk med henvisning til de japanske begreber og ord, da det slet ikke er det generelle billede af den japanske økonomi og organisationsprincipper, og fordi begreberne på japansk er flertydige. Toyota var kun i stand til at implementere en samlet Lean-løsning, da virksomheden stod over for dyb krise i 1950 med udsigt til at fyre store dele af arbejdskraften eller gå konkurs (Ibid: 231). Som andre institutionalister har påpeget før, så kan ændrede forudsætninger i omgivelserne føre til institutionel forandring, selvom det er svært at ændre en organisations kulturelt formede forståelser (Scott 2001: 203; Campbell 2004: 213ff). Toyota brugte 35 år på at implementere Lean i alle dele af organisationen, og det er stadig ikke en fuldt gennemført proces (Womack og Jones, 1996: 239). Selvom næsten ingen af Toyotas medarbejdere fik arbejde andre steder end inden for Toyota-gruppen, spredtes Lean ikke særlig hurtigt, fordi det krævede praktisk overlevering. Følgende analyseres fem organisationelle karakteristika ved offentlige administration, der er forårsaget af især kulturelt-kognitive strukturer. Kultur forstås ikke som generel japansk kultur, men mere snævert som bureaukratiets subkultur (Scott 2001: 84). I den japanske model er der et særdeles tæt organisatorisk felt mellem den centrale administration, regeringspartiet Liberal Democratic Party (LDP) samt erhvervs- og landbrugsinteresser. Denne fælles forståelse kaldes Nagata-cho logik ; opkaldt efter den lille bydel i Tokyo, hvor Parlamentet, ministerierne og organiserede interesser ligger (Curtis 1999:17). Den japanske model er kendetegnet af både et mentalt og fysisk fælleskab. 1) Svagt politisk lederskab med ringe kontrol over bureaukratiet er ofte blevet fremhævet af reformivrige politikere, bla. de stærke premierministre Nakasone ( ) og Koizumi ( ), som hovedårsagen til international kritik af Japan og økonomisk krise. Dels er der bureaukraternes stærke selvforståelse, men også andre politiske aktørers accept af den ledende rolle embedsmænd tillægges (Interview med Curtis). Bemærkelsesværdigt er det dog, at Nakasone og Koizumi træder frem som atypiske og stærke premierministre (Machidori 2007) og fungerer på den måde som kritiske cases, om hvor meget der skal til. Nakasone og Koizumi er de to eneste premierministre, der har siddet i mere end fem år og har sat 6

7 privatisering på dagsordenen inspireret af Reagan og Thatcher, og de ønskede desuden at styrke premierministerposten vis-à-vis bureaukratiet (Stockwin 2003: 181f; Machidori 2007). Koizumi advokerede videre for neoliberale reformer som privatiseringsplaner, nedskæringer i de offentlige budgetter og rationaliseringer generelt i administrationen og de økonomiske sektorer, der langt fra var lean såsom små og mellemstore virksomheder og landbruget. Koizumi sagde åbent, at japanerne med ham som premierminister skulle forberede sig på en økonomisk riskur (Kabashima og Steel 2007: 106). De to premierministre har om nogen haft muligheden og den politiske vilje til at foretage ændringer og indføre et mere neoliberalt regime, men de havde ikke opbakning internt i partiet og i bureaukratiet. Til gengæld havde de stor folkelig opbakning og evnede at anvende mediernes fokus på at fortælle den gode historie (Machidori 2007; Kabashima og Steel 2007). Deres reformprogrammer havde dog blandet succes. Nakasone fik privatiseret de nationale jernbaner og telefonselskab, men de fleste neoliberale anbefalinger fra hans egen administrative reformkommission, nedfældet i den såkaldte Maekawa-rapport, blev aldrig gennemført (Stockwin 2003: 182). I januar 2001 blev centraladministrationen lagt om med færre ministerier og flere uafhængige styrelser, men både praktikere og eksperter har under vores interview vurderet, at reformerne ikke har medført en neoliberal holdningsændring i bureaukratiet (Interview med Irino, Kihara og Curtis; Nobel 2003: 216). Koizumi stødte på stor politisk modstand mod privatiseringen af postvæsnet, og udskrev derfor et parlamentsvalg for at få folkets direkte mandat til at gennemføre privatiseringen. Valget i september 2005 var det første af sin slags i Japan, hvor man stemte for eller imod en konkret reform. I medierne blev valget lig med: for eller imod Koizumi. Alle ville have reform, og den populære Koizumi vandt stort (Kabashima og Steel 2007), men efter Koizumis afgang er meget blevet rullet tilbage og privatiseringen af postvæsnet har haft større betydning for magtkampe internt i LDP og eksternt i forhold til fagbevægelsen end for den måde postvæsnet drives på. Meget mangler at blive implementeret. De stærke premierministre, Nakasone og Koizumi, havde en mere neoliberal tilgang til staten, der gik imod den udbredte forståelse i bureaukratiet, en af de største udfordringer for Japan i det 21. århunderde (Stockwin 1999: 8). Selvom bureaukratiet har kæmpet meget imod de neoliberale reformer, så havde Nakasone og Koizumi stor personlig magt både internt i partiet og vis-à-vis ministerierne. Flere informanter giver dog udtryk for, at bureaukrater bare ventede på, at Koizumi skulle træde tilbage, så de igen kunne gøre som de plejede, samt at de har mange muligheder for at afspore reformtiltag, de ikke selv ønsker, fordi de besidder ekspertviden og kontrollerer implementeringen (Interview med Curtis, Ishihara og Kihara). 7

8 2) Regulering af økonomien baseret på uformelle netværk og administrativ vejledning er både blevet fremlagt som en af forklaringerne på høj økonomisk vækst og siden hen også økonomisk krise (Amyx 2004). Uformel netværksstyring er forankret i praksis omkring pensionering af topembedsmænd ind i de sektorer, de var med til at regulere. Fænomenet kaldes amakudari, der betyder sendt fra himlen. Amakudari eksisterer stadig i stor stil, og ingen politikere tør gøre noget ved det, fordi hele systemet er afhængigt af bureaukratiets viden og den uformelle koordinering, som amakudari-netværket afstedkommer (Interview med Curtis, Morihara), desuden har staten ikke råd til at betale bureaukraterne højere løn og mere i pension, hvis de skulle blive i bureaukratiet længere tid og undgå de forventede højtbetalte amakudari-stillinger (Amyx 2004: 246). Amakudari-praksissen medfører stor risiko for institutionel fastlåsthed, da systemet bygger på uformel styring, eksklusion af out-sidere i beslutningsprocesserne og modstand mod reform i bureaukratiet (Grimes 2005: 397). Praksis med amakudari er kognitivt og normativt institutionaliseret og også forankret i en praksis kaldet administrativ vejledning, der spiller en meget central rolle i japansk administration, selvom det ikke har lovhjemmel. I en lærebog om japansk jura, skriver professor Oda: Administrative guidance is an informal instrument of administrative agencies, usually addressed to private entities (corporations and individuals) and designed to influence and steer their behaviour in order to achieve a specific policy goal (2001: 54). Denne vejledning kan være skriftlig, men er ofte verbal i form af forslag, henstillinger og råd. Man kan altså ikke i Japans tilfælde ud fra mængden af skriftligt formuleret regulering eller deregulering konkludere, om der er NPM, men nødvendigvis må man undersøge udviklingen af amakudari og administrativ vejledning. 3) Vertikalt organiseret bureaukrati er blevet fremhævet af mange eksperter som en barriere mod effektiv offentlig forvaltning og især håndtering af kriser. Praksis med uformelle policynetværk og lav mobilitet mellem ministerierne har medført konkurrence og mistro mellem disse, hvilket har ledt til dårlig horisontal koordination og samarbejde (Murakami 1987; Stockwin 1999: 25). Administrative reformer har efter Nakasone i 1990 erne og især med Koizumi skullet øge horisontal koordinering ved styrkelsen af premierministerens sekretariat. Resultatet er dog meget blandet, og det er for tidligt at konkludere, om den generelle japanske tendens til vertikale og tillukkede organisationstrukturer har ændret sig; to tidligere sekretærer til premierministeren i 1990 erne advarer mod bureaukratiets bemanding af premierministerens kontor (Kabashima 2002), dog påpeger Shinoda mere effektiv fælles koordinering af kriseindsats under Koizumi (Shinoda 2007: 91). Disse strukturer fordrer en bestemt forståelse af kaizen i bureaukratiet, hvor læring og innovation nok sker gradvist, men kun indefra. Forsøg på reform udefra anses med skepsis og modarbejdes derfor. 8

9 4) Snævert rekruteringsgrundlag til bureaukratiet og LDP s top bliver påpeget af vores informanter som endnu en årsag til vanskeligheder ved at reformere systemet, og det er klart medvirkende til at forstærke ovennævnte barrierer. Japan-ekspert, Carmen Schmidt skriver: Japan is ruled by a circle of power, which is held together by exclusive patterns of recruitment, mutual interests, interdependence, elite consciousness, and personal ties with all of the elite groups on the same level of power. (2005: 64). Alle top-politikere i LDP kommer fra et politisk dynasti og ofte med baggrund i bureaukratiet, så de har et kognitivt og normativt fællesskab med bureaukrater. Embedsmænd i Japan anser sig selv som en særligt udvalgt, højt uddannet elite dedikeret til at tjene staten (Stockwin 1999: 96), en tradition etableret i 1887 med et nationalt eksaminationssystem (Hendry 2003: 216). I 1991 rekrutterede ministerierne 70 procent fra Tokyo Universitet, og på de højeste administrative poster var 83 procent af de administrative vice-ministre i fra Tokyo Universitet og 10 procent fra Kyoto Universitet (Compton 1997: 204). Rekrutteringsgrundlaget er stadig meget lille, og mobiliteten har kun én retning, nemlig fra bureaukratiet eller det private til LDP aldrig fra parti eller det private til bureaukratiet. Dermed fremmes udviklingen af en fælles forståelse i bureaukratiet af at være de eneste eksperter (Interview med Kihara). Bureaukraternes stærke selvforståelse ligger i, at de er eksperterne og ikke behøver råd udefra om, hvordan forvaltningen skal køre i praksis. I vores interview afvises også, at den offentlige administration har ladet sig påvirke af pres udefra til at indføre mere neoliberale ideer (Interview med Ishihara og Chiba). Det nævnes dog, at NPM er på vej ind i administrationen (Interview med Morita), men Lean nævnes overhovedet ikke som en mulighed. Bureaukrater føler sig stadig hævet over alle andre, men er blevet mere forsigtige grundet massiv offentlig kritik op igennem 1990 erne af bureakraters misbrug af offentlige midler og tætte forbindelser til forskellige interessegrupper. Medierne afslørede blandt andet top-embedsmænd på stripbarer og en masse andre skandaler (Interview med Irino, Kihara og Curtis; Amyx 2004). 5) Bureaukratiest vidensmonopol forhindrer gennemgribende administrative reformer. Alle informanter bekræfter følgende karakteristik. Bureaukraterne har overtaget i forhold til resortministeren, men de er dog ikke i stand til at gennemføre deres egen vilje fuldstændigt. Det er et politisk spil og forhandling, men størstedelen af den ekspertviden, der lægges til grund for beslutninger stammer fra bureaukratiet. Det er stadig i bureaukratiet, der i langt de fleste tilfælde tages initiativ til lovforslag, og det er bureaukrater, der meget aktivt forhandler lovene på plads ved at deltage i møder med relevante politikere. Bureaukratiet har også vundet indflydelse i forbindelse med administrative reformer, da forsøget på at skabe mere åbenhed har ført til afhængighed af ekspertviden. Ministerierne sammensætter oftest selv ekspertpaneler og kommissioner, og de kan manipulere konflikt til deres egen fordel ved at 9

10 sætte dagsordenen gennem de rapporter, der leveres videre til de politiske beslutningstagere (Interview med Noble 2003: 128). Praksis med ad hoc kommissioner fungerer dermed som legitimering af bureaukratiets beslutninger og beskyttelse mod senere kritik (Interview med Kihara). Neoliberale bølger i Japan Hvordan skal disse barrierer forstås? Institutionelle entreprenører spiller en central rolle i forhold til spredning og forandring af ideer. Entreprenører kan være innovative inden for visse institutionelle strukturers begrænsninger. Jo flere forskellige adgangspunkter disse entreprenører har, jo mere er de med til at overføre ideer fra et sted til et andet (Campbell og Pedersen 2001; Campbell 2004). Det er klart, at når det japanske bureaukrati er meget lukket om sig selv, så modtager de heller ikke indtryk og ideer udefra med mindre, de selv opsøger dem. Japanerne har siden de begyndte med studierejser til Kina og Korea for 1500 år siden praktiseret at hente inspiration udefra og forandre og tilpasse den til japanske forhold (Rohlen, 1992: ). Generelt har japanerne ikke opfattet disse lån af innovation udefra som ydmygende eller landsforræderi, men har lånt med ydmyghed og søgt hurtigt at præge det lånte til noget særegent japansk. Lean hos Toyota er et eksempel på dette, og Lean-begrebet kaizen beskriver grundlæggende denne dynamik. I Japans offentlige administration er kaizendynamikken til stede som en kulturelt struktureret forståelse af, hvad læring er. Men kaizen kræver, at institutionelle entreprenører indefra søger innovation udefra det kan vanskeligt introduceres af aktører udefra. Her opstår desuden det problem, at kaizen er en historisk institutionaliseret praksis, der både findes i Lean og common sense på samme tid. Japan kan ikke længere benytte sig af denne form for kaizen, fordi Japan er en førende innovationsnation, så hvem skal de kopiere (Rohlen 1992)? Japan skal ikke længere indhente Vesten, men skal finde ud af at være en leder i en ny global tidsalder, hvilket også efterlyses af respondenterne (Interview med Irino, Orita, Ishihara og Kihara). På overfladen kan den japanske offentlige administration beskrives som Lean, fordi den er lille (sammenlignet med vesteuropæiske administrationer), har haft mange reformer (kaikaku), og benytter sig af kaizen i tilegnelse af ny viden og nye praksisser. Graver vi dybere, finder vi imidlertid, at størrelsen på administrationen mere skyldes den senere udvikling af den japanske stat i forhold til vesteuropæiske stater og mindre fokus på offentlige velfærdsydelser, at kaikaku er generelt ord for reform i Japan og ikke specielt og altid forbundet med Lean, og 10

11 at måden, kaizen praktiseres på i forvaltningen, favoriserer status quo. Bureaukraternes forståelse af kaizen og praksis hæmmer reform udefra. Reform i den japanske offentlige administration har været mere succesfuld på det politiske niveau end på det rent operationelle administrative niveau, hvilket flere af informanterne lægger vægt på. Især Koizumi har stået for at tilføre premierministeren mere magt over for partiets fraktioner og policy-eksperter. Men selv efter 1990 ernes økonomiske krise har det ikke været muligt radikalt at ændre på institutionaliserede forståelser af governance i Japan på det regulative område er der sket væsentlige ændringer, men praksis har tilpasset sig de nye regulative betingelser, og politikernes neoliberale forståelser har ikke vundet indpas endnu. Diskussion og problematisering af Lean i Japan og Danmark Vi har så vidt i artiklen vist et teoretisk sammenfald mellem NPM og Lean, men samtidig også påpeget forskelle. Dernæst er barrierer for indførelse af neoliberale ideer og Lean i Japan analyseret. De fem barrierer forstærker hinanden og har vist sig modstandsdygtige over for reformprogrammer ledet af stærke premierministre med neoliberale inklinationer - modstandsdygtige selv i krisetider. Af de fem mener vi, at den stærkeste årsag skal findes i det snævre rekrutteringsgrundlag og lave mobilitet til bureaukratiet fra andre områder. På denne måde er kaizen og reformer (kaikaku) i offentlig administration ikke sammenlignelig med Lean-principperne af samme navn, og vores analyse viser, at institutionelle faktorer (som især kulturelle kognitive rammer) er afgørende for implementeringen af Lean. I Japan har det været vanskeligt at indføre neoliberale ideer, fordi forsøgene ikke kom fra bureaukratiet selv i overensstemmelse med en institutionaliseret forståelse af kaizen. Eller fordi de institutionelle entreprenører i Japan er begrænsede af de nævnte fem barrierer, så entreprenører uden for bureaukratiet har svært ved at implementere NPM og Lean, mens entreprenører indenfor har nemmere ved at modsætte sig reformforsøg udefra. Skulle de være indstillet på reform indefra, vil det som i Toyotas eksempel tage mange år på grund af de stærke vertikale barrierer. På baggrund af denne forståelse af betingelserne for Lean i Japans offentlige administration melder spørgmål sig, som er relevante for implementering af Lean i den danske offentlige sektor. Er Lean i Danmark stadig japansk? Er alle organisationer Lean-egnede? Og hvilke ansættelsesforhold kalder Lean på? Det har historisk vist sig, at det er nødvendigt med en relativt stabil medarbejderstab for succesfuldt at gennemføre en gennemgribende Lean-kultur. Og for at den, i høj grad praktiske, viden ikke skal gå tabt, når medarbejdere ophører, er det nødvendigt med en længere overtagelsesfase. Desuden kræver en systematisk implementering 11

12 af Lean yderst fleksible medarbejdere, der sætter arbejdet højere end familie og fritid. I Japan har det givet anledning til, at død ved overarbejde (karoshi) er en officiel dødsårsag (Nishiyama og Johnson 1997; Economist 2007). I Danmark vil fagforeningerne givetvis udgøre et institutionelt bolværk mod denne form for overudnyttelse af arbejdskraft, men ikke desto mindre kan det give anledning til eftertanke. Hvad gør man, når der opstår en pludselig merefterspørgsel? Det sker hyppigt i det offentlige, da man ikke kan, eller bør, styre efterspørgsel. Selvom Lean kan ses som et forsøg på at finde en løsning på offentlige organisationers krydspres af faldende bevillinger og stigende opgavemængde, så tilbydes der ingen løsning på det gammelkendte NPM-problem med at afveje interesser, når der opstår konflikter mellem interne kunder (bevillingsgivere) og eksterne kunder (borgere). Lean satser i stedet på at kunne undgå disse konflikter ved rationalisering. Men historisk set har gennemførte besparelser medført politisk forventning om, at det nye, lavere omkostningsniveau kan holdes. Så længe den politiske ledelse ikke spiller med på Lean, så vil der opstå konflikter. De politiske implikationer af modsætningerne mellem Lean og NPM bør overvejes. Lean kan ikke blot betragtes som endnu et ledelsesværktøj i den store NPM-værktøjskasse, idet fokus er flyttet fra generiske løsninger til løsninger af konkrete problemstillinger. Hvordan håndterer politisk styrede organisationer det krydspres, der opstår ved, at organisationsudvikling ikke nødvendigvis sker i takt med de politiske beslutninger, der udgør det formelle grundlag for organisationen? Er den politiske takt simpelthen for langsom til at følge med en Leanorganisation? Hvilken gruppe borgere betragter man som kunder, og hvilken gruppe borgere skal have indflydelse på den organisationelle udvikling, hvis ikke alle? Hvad er det for en retning NPM er ved at tage med rodfæstelsen af Lean som en del af de danske governanceinstitutioner? Hvem er de institutionelle entreprenører, der vil indføre Lean, og hvad er deres motiver? Opkomsten af Lean understreger vigtigheden af at overveje de politiske konsekvenser af institutionelle ændringer. Det japanske bureaukrati er lukket. Det danske, i direkte modsætning, åbent. Åbenhed kan være sund, hvis den er refleksiv. Hér kan vi kun antyde, at Lean rejser en mængde politisk relevante spørgsmål som på ingen måde er trivielle, med derimod udfordrer grundlaget for NPM-paradigmet. Alt under dække af, at Lean kan indføres som et NPM-ledelsesværktøj. 12

13 Konklusion Den japanske offentlige forvaltning er ikke Lean eller NPM trods flere forsøg. Under diskussionen af Lean har vi fremhævet en række karakteristika, der både understreger Leans affinitet med NPM, men samtidig læger vægt på, at der er forskelle. Lean optages ikke i det lukkede japanske bureaukrati, men når Lean overføres til et åbent bureaukrati, så vil organisationerne undergå forandringer præget af Leans særlige egenskaber og de institutionelle entreprenører. Lean er kommet til den danske offentlige forvaltning. Det er et signal om muligheder for at tilpasse arbejdsgange til konkrete omstændigheder, og dermed effektivisere forvaltningen. Samtidig har Lean nogle indbyggede modsætninger i forhold til det fremherskende NPMparadigme. Væsentligst i form af en modsætning til NPM s klare adskillelse af politik og ledelse. Det er et politisk valg at indføre Lean i offentlige organisationer, og kræver som sådan refleksion i forhold til den måde, man ønsker at styre organisationerne politisk på. Hvor NPM i høj grad har villet lære fra det private, men samtidig opretholde et klart skel mellem offentlig og privat, så er Lean-ledelse i højere grad, i sin rene form, et spørgsmål om at lære fra det private. Der er behov for øget refleksion over det politiske i Lean. Man skal være opmærksom på, om organisationerne rent institutionelt bliver så lean og let på tå, at de render fra deres politiske herrer. 13

14 Referencer Amyx, Jennifer 2004, Japan s Financial Crisis, Institutional Rigidity and Reluctant Change, Princeton and Oxford: Princeton University Press. Blaxekjær, Lau 2008, Paradokset Koizumi, Speciale ved Institut for Statskunskab, Københavns Universitet. Campbell, John L. 2004, Institutional Change and Globalization, Princeton: Princeton University Press. Campbell, John L., and Ove K. Pedersen (eds.) 2001, The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis, Princeton: Princeton University Press. Christiansen, Thomas B., Niels Ahrengot, and Michael Leck 2006, Lean: Implementering i danske virksomheder, København: Børsens Forlag. Compton, Jr, Robert W. 1997, Emerging Democratic Consolidation Patterns in East Asia: Political Elites and the Cultural and Economic Construction of Politics, Michigan, UMI Dissertation Services, Bell and Howell Company. Curtis, Gerald L. 1999, The Logic of Japanese Politics: Leaders, Institutions, and the Limits of Change, New York, Columbia University Press. Economist 2007, Death by overwork in Japan, tilgængelig på (sidst hentet ). Grimes, William W. 2005, Reassessing Amakudari: What do we know and how do we know it? Journal of Japanese Studies, Vol. 31 (No. 2), s Hood, Christopher 1991, A Public Management for All Seasons? Public Administration 69 (1):3-19. Hood, Christopher 1998, The Art of the State: Culture, Rhetoric and Public Management, Oxford: Oxford University Press. Kabashima, Ikuo 2002, The Challenge Facing Koizumi, Japan Echo, Vol. 29 No. 3 tilgængelig online på (sidst hentet ). Kabashima, Ikuo and Gill Steel 2007, How Junichiro Koizumi seized the leadership of Japan's Liberal Democratic Party, Japanese Journal of Political Science, Vol. 8 (Issue 1), pp Kettl, Donald F. 1997, The Global Revolution in Public Management: Driving Themes, Missing Links, Journal of Policy Analysis and Management 16 (3): Kettl, Donald F. 2000, The Global Public Management Revolution: A Report on the Transformation of Governance, Washington D.C.: Brookings Institution Press. KL (Kommunernes Landsforening) 2008, Vejledninger og værktøjer - Konsulentydelser Lean tilgængelig online på: (sidst hentet ). Machidori, Satoshi 2007, Changes of the Japanese Parliamentary System: To Be Continued, Japan Now Newsletter, Vol. 3, No. 4, Japan Information and Culture Center, Embassy of Japan Washington D.C. Murakami, Yasusuke 1987, The Japanese Model of Political Economy, in: Yamamura Kozo og Yasuba Yasukichi (eds.), The Political Economy of Japan, Vol. 1: The Domestic Transformation, Stanford, California: Stanford University Press, pp Noble, Gregory W. 2003, Reform and continuity in Japan s shingikai deliberation councils, in: Amyx, Jennifer and Drysdale, Peter, Japanese Governance: Beyond Japan Inc., London, RoutledgeCurzon, pp Nishiyama, Katsuo og Johnson, Jeffrey V. 1997, Karoshi Death from overwork: Occupational health consequences of the Japanese production management, tilgængelig online på (sidst hentet ). Oda, Hiroshi 2001, Japanese Law, Second Edition, Oxford, Oxford University Press. Ohno, Taiichi 1988a, The Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Portland, Oregon: Productivity Press. Ohno, Taiichi 1988b, Workplace Management, Portland: Productivity Press. Osborne, David 1993, Reinventing Government, Public Productivity & Management Review, 16 (4), pp

15 Osborne, David, and Ted Gaebler 1992, Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector, Reading, Mass.: Addison-Wesley. Rohlen, Thomas P. 1992, Learning: The Mobilization of Knowledge in the Japanese Political Economy, in: Kumon, Shumpei og Rosovsky, Henry (eds.), The Political Economy of Japan, Vol. 3: Cultural and Social Dynamics, Stanford, California: Stanford University Press, pp Scott, Richard W. 2001, Institutions and Organizations, Second Edition, Sage Publications Inc., London and New Delhi. Schmidt, Carmen 2005, Japan s Circle of Power: Legitimacy and Integration of a National Elite, Asien, Deutsche Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur, Nr. 96 (Juli 2005), pp Stockwin, James A. A. 1999, Governing Japan: Divided Politics in a Major Economy, Third Edition, Oxford, Blackwell Publishers. Stockwin, James A. A. 2003, Dictionary of the Modern Politics of Japan, London and New York, RoutledgeCurzon. Tapping, Don, and Tom Shuker 2003, Value Stream Management for the Lean Office: 8 Steps to Planning, Mapping, & Sustaining Lean Improvements in Administrative Areas, Portland: Productivity Press. Womack, James P., Daniel T. Jones, and Daniel Roos 1990, The Machine That Changed the World, New York: Rawson Associates. Womack, James P., and Daniel T. Jones 1996, Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, New York: Simon & Schuster. Interview Japanske navne er skrevet med efternavn først. Alle interview foretaget i Tokyo. April 2004: Morita Akita, Dean, Graduate School of Public Policy, University of Tokyo. Chiba Shin, Professor i politisk filosofi og teori, Tokyo International Christian University. Februar 2006: Gerald Curtis, Burgess Professor, Columbia University. Orita Masaki, tidligere ambassadør til Danmark og Storbritannien, 40 års erfaring som embedsmand, højtstående politisk rådgiver for Japans Udenrigsministerium. Irino Yasukazu, Counsellor for Diet Affairs, Minister s Secretariat, Ministeriet for Økonomi, Handel og Industri. Ishihara Hirotaka, Liberal Democratic Party, lillebror til højtstående medlem af LDP og søn af Tokyos guvernør (Ishihara Shintaro), neoliberal og baggrund som bankrådgiver. Seiji Kihara, Liberal Democratic Party, arbejde 14 år i Finansministeriet inden skiftet til LDP i Morihara Kimitoshi, Deputy Director of the International Bureau, Japan s Communist Party. 15

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Offentlig ledelse i tekst tal og tale (2003) for et par eksempler.

Offentlig ledelse i tekst tal og tale (2003) for et par eksempler. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Specialets opbygning... 7 2. Analytisk metode og teori... 9 2.1 Den diakrone analyse... 9 2.1.1 Episoder... 11 2.2 Den synkrone analyse... 12 3. Hvad er NPM?...

Læs mere

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Fedtafgiften - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Albert Teilmann og Thomas Eriksen Vejleder: Kirsten Bregn Studiebeskrivelse

Læs mere

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: 30 år med NPM Et kritisk review af New Public Management Fremtid(er) kan ikke beregnes.

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA APRIL 2007 Lean som løftestang til vækst Med

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi nr. 2, 2007 1 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Forandringsledelse igennem kommunikation Ledelse og filosofi nr. 2, 2007

Læs mere

Steffen Laustsen 1805781897. Summary:

Steffen Laustsen 1805781897. Summary: Summary: This paper analyses how the institutions for handling citizen s complaints, interaction with the people, affect the legitimacy of the Chinese regime in the eyes of the people. This is done by

Læs mere

Digital innovation af folkeskolernes åbenhed og sammenlignelighed: binære modellers endeligt? 1

Digital innovation af folkeskolernes åbenhed og sammenlignelighed: binære modellers endeligt? 1 politica, 45. årg. nr. 3 2013, 287-306 Kim Normann Andersen, Helle Zinner Henriksen og Jeppe Agger Nielsen Digital innovation af folkeskolernes åbenhed og sammenlignelighed: binære modellers endeligt?

Læs mere

Udviklingen i styringen af den offentlige sektor

Udviklingen i styringen af den offentlige sektor Udviklingen i styringen af den offentlige sektor Baggrundspapir til Produktivitetskommissionen Carsten Greve, Copenhagen Business School & Niels Ejersbo, Syddansk Universitet Forord I vinter fik vi en

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22.1 Dansk projekttitel: Paradigmeskift i dansk udviklingsbistand Engelsk projekttitel: Paradigm shift in danish development

Læs mere

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Annette Kamp Arbejdsmarkedets rummelighed Arbejdspapir 12:2001 1 Socialforskningsinstituttet

Læs mere

EN FAGFORENING I FREMTIDEN?

EN FAGFORENING I FREMTIDEN? Lunds universitet Sociologiska institutionen EN FAGFORENING I FREMTIDEN? Författere: Monica Sawroop Uppsats SOC 344, 41-60 p Vårterminen 2001 Handledere: Britt-Marie Johansson och Birgitta Ericsson ABSTRACT

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship Masterafhandling Lise Bisballe, Esben Hulgård & Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Læs mere

LEDELSE I KRYDSPRES...

LEDELSE I KRYDSPRES... M A S T E R O F P U B L I C G O V E R N A N C E Vejleder: Morten Knudsen LEDELSE I KRYDSPRES... PÅ VEJ MOD EN MERE INKLUDERENDE PRAKSIS I FOLKESKOLEN MASTERAFHANDLING UDARBEJDET AF: Nils Nørbo - efteråret

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Offentlig innovation. - mellem styring og borger CLOU ART2014-001. Forfatter(e): Carsten Høy Gemal

Offentlig innovation. - mellem styring og borger CLOU ART2014-001. Forfatter(e): Carsten Høy Gemal CLOU ART2014-001 Offentlig innovation - mellem styring og borger Forfatter(e): Carsten Høy Gemal CLOU, Center for Ledelse og Organisationsudvikling, er et videncenter i VIA University College.Centret etablerer

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen 1 Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen Integreret speciale, Internationale Udviklingsstudier & Journalistik Roskilde Universitetscenter, januar 2006 Vejledere: Connie Carøe Christiansen

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere