Hvad skal bjergarterne hedde?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal bjergarterne hedde?"

Transkript

1 Hvad skal bjergarterne hedde? HENNING SØRENSEN r\/^j7 Sørensen, H.: Hvad skal bjergarterne hedde? Dansk geol. Foren., Årsskrft for 980, sde 39-46, Køben- UKjL ha. 25. januar 98. jj The paper revews the recommendatons of the IUGS Subcommsson on the Systematcs of Igneous Rocks wth regard to the classfcaton and nomenclature of plutonc and volcanc rocks. H. Sørensen, Insttut for Petrolog, Øster Voldgade 0, DK-350 København K. 3. oktober 980. Man kunne på forhånd forvente, at så almndelge bjergartsnavne som grant, syent og gabbro er nogenlunde entydge begreber, altså at man gennem generatoner af geologers brug af begreberne er nået frem tl en alment accepteret anvendelse. Sådan er det mdlertd kke gået. Petrologen som vdenskab udvkledes slutnngen af forrge århundrede og begyndelsen af dette omkrng nogle markante lærestole, først og fremmest Tyskland, England, Frankrg, Rusland og USA. De derved opståede»skoler«havde selvstændge petrografske systemer. Forskellge skoler kunne ovenkøbet anvende samme bjergartsnavn for helt forskellge bjergarter. Læseren af en petrologsk afhandlng må derfor for at forstå anvendelsen af et bjergartsnavn fnde ud af, hvlken skole forfatteren følger - eller hvad gør sagerne endnu mere uoverskuelge hvlken blandng af skoler og evt. egne deer. Denne stuaton er selvfølgelg upraktsk og der er da også gjort en del forsøg på at opstlle entydge klassfkatonssystemer. Indtl ca. 970 har ntet sådant system vundet nternatonal anerkendelse. Professor Albert Streckesen fra Bern forsøgte mdten af 60erne på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse at skabe et nomenklatursystem for magmabjergarterne forbndelse med en planlagt nyudgvelse af Paul Nggl's»Tables of Petrography and Rock Determnaton«. Resultater af hans undersøgelser blev publceret 967 (Streckesen, 967) og vakte så stor opmærksomhed, at Den Internatonale Geologske Unon (IUGS) efter den sørgelgt afbrudte geologkongres Praha 968 besluttede at nedsætte en»subcommsson on the Systematcs of gneous Rocks under ts Commsson on Petrology«. Jeg har været medlem af subkommssonen sden 969 og medlem af kommssonen peroden Subkommssonen vedtog på geologkongressen Montreal 972 at fremlægge et forslag tl nomenklatur for plutonske bjergarter, dvs. dybbjergarter. Et forslag vedrørende vulkanske bjergarter, lamprofyrer, carbonatter og melltbjergarter blev udsendt 978 og et system for pyroclastske bjergarter er vedtaget 980. Subkommssonen arbejder vdere med en række vanskelge spørgsmål, såsom undernddelngen af basaltske bjergarter, problemerne knyttet tl anvendelsen af såvel kemske analyser som modale analyser, og EDB bjergartsklassfkatonen. En petrologsk navnelste er også under udarbejdelse. Subkommssonen holdt møder under geologkongressen Pars sommeren 980. Ved denne lejlghed trådte professor Streckesen, som har været drvkraften arbejdet, tlbage som formand, han har for snart mange år sden passeret pensonsaldergrænsen aktv og fn stl. Han afløses som formand af professor B. Zanettn, Padua. Forslagene er trykt en række nternatonale geologske tdsskrfter, se referencelsten. Et resumé af forslagene brnges nedenstående. Det skal her understreges, at der nødvendgvs er tale om rekommandatoner, den geologske unon har jo ngen magt tl at kræve forslagene fulgt. Men da geologer fra alle de domnerende»skoler«har deltaget udarbejdelsen håber v meget, at forslagene vl blve fulgt, også her Danmark. Det er jo

2 40 SØRENSEN: Bjergarternes navne praktsk at alle der taler om dort, andest, phonolt, osv. mener det samme med de anvendte begreber. Klassfkatonens grundprncpper Et hovedsgte er, at systemet skal være praktsk anvendelgt både felten og laboratoret. Bjergartsnavnene skal derfor knyttes tl domnerende»bjergartspopulatoner«. Grænselnerne mellem de forskellge bjergarter må drages, så de falder tyndt befolkede områder de forskellge typer af dagrammer, der anvendes tl plotnng af bjergarter. Modale mneralndhold skal anvendes overalt, hvor det er mulgt. Ved modal forstås den faktske mneralsammensætnng eller -blandng målt som rumfangsprocenter. I prakss bestemmes mneralernes mængdeforhold tyndslb, hvorfor mneralndholdet angves som arealprocenter. Dsse bestemmes sædvanlgvs ved punkttællng, men der er nu udvklet apparatur tl hurtg og nøjagtg analyse af arealforhold f.eks. tyndslb. Prncpperne vl øvrgt blve vst ved hjælp af de plutonske magmabjergarter, som kan nddeles alene ved hjælp af modale mneralndhold, det plutonske bjergarter jo per defnton er kornede, dvs. de enkelte mneralkorn kan let skelnes. Forslaget vedrørende de plutonske bjergarter. Inddelngen baseres på følgende mneraler og mneralgrupper: Q kvarts A alkalfeldspat (dvs. orthoklas, mkrokln, pertht, sandn, anorthoklas og albt (med An-ndhold 00-05) P plagoklas, dvs. An-ndhold F feldspathoder eller foder, dvs. nefeln, leuct, analcm, sodalt, osv. M mafske (mørke) mneraler, dvs. glmmere, amfboler, pyroxener, olvner, malmmneraler, accessorske mneraler (zrcon, apatt, osv.), epdot, granat, mellt, prmære carbonater, osv. 2. Bjergarter med M mndre end 90, dvs. med 0-00 rumfangsprocent lyse mneraler, nddeles på grundlag af deres ndhold af lyse mneraler, det summen af lyse mneraler modalanalysen omregnes tl 00%, dvs. A + P + Q=00ogA + P + F = 00. Der skal her erndres om, at Q og Fg.. Gruppenddelng af plutonske bjergarter på grundlag af modale mneralndhold (målt rumfangsprocent). Bjergartsnavnene svarende tl felterne er vst tabel. General classfcaton and nomenclature of plutonc rocks accordng to modal mneral content (measured n volume percent). The rock names correspondng to each feld are shown n table. F er nkompatble petrologske størrelser, som kke kan eksstere sammen bjergarter. Nefeln og kvarts vl f.eks. reagere med hnanden og danne albt: 2S0 2 + NaAlS0 4 ±± NaAlS kvarts nefeln albt Et eksempel på en omregnng: En bjergart har 25% kvarts, 55% orthoklas og 20% bott. Det omregnes tl 30% Q og 70% A. 3. Bjergarter med M = nddeles på grundlag af de mørke mneraler. 4. De omregnede modalanalyser, hhv. Q + A + P = 00 og F + A + P = 00 plottes dobbelttrekant-dagrammet, QAPF, dvs. to lgesdede trekanter med fælles grundlne som vst fg..

3 Dansk Geologsk Forenng, Årsskrft for 980 [98] 4 dunfe Fg. 2. Classfcaton and nomenclature of ultramafc rocks. Ol + Opx + Cpx + Hbl (+ B + Gar + Sp) > 95; Opaque mnerals < 5. Fg. 2a. Ultramafc rocks composed of olvne, orthopyroxene, and clnopyroxene. pyroxentes Fg. 2b. Ultramafc rocks that contan hornblende. Fg. 2. Inddelng af ultramafske bjergarter. Olvn + orthopyroxen + clnopyroxen + hornblende (+ bott + granat + spnel) =S 95; opake mneraler S 5. Fg. 2A. Ultramafske bjergarter opbygget af olvn + orthopyroxen + clnopyroxen. Fg. 2B. Hornblendeholdge ultramafske bjergarter. Bjergarter med M = plottes lgesdede trekanter som vst fg Grænselnerne QAPF (og dagrammerne for M = 90-00) er tegnet så de bedst mulgt stemmer overens med de forskellge bjergartstypers hyppghed, og således at de er lette at bruge. Der anvendes følgende nddelng QAPF: a. Lnen A-P nddeles efter»feldspatforhold«, dvs. forholdet mellem alkalfeldspat og plagoklas. Grænserne er lagt ved % P/A + P og stadg som rumfangsprocenter. Ved 35 er der da 35% P og 65% A. b. QAP-trekanten undernddeles endvdere ved og 90 Q. Bjergartsnavnene vst tabel vser, at kvartsholdge bjergarter, såsom grant, sklles fra kvarts-fre ved Q = 20. Dette skyldes den praktske vanskelghed ved at skelne mndre end 20% kvarts, når vsse almndelge bjergarter studeres håndstykker. Tl gengæld undernddeles feltet 0-20 Q ved 5 (se tabel ). c. APF undernddeles tlsvarende ved F 0 og 60, altså en grovere nddelng, hvlket skyldes praktske forhold, dels vedrørende dentfkaton af feldspathoder håndstykker, dels på grund af udbredelsen af de forskellge bjergartstyper, når de plottes denne trekant. En fnere nddelng er unødvendg og upraktsk, ford der er færre almndelge bjergarter dette felt. Det skal også bemærkes at APF er usymmetrsk forhold tl APQ omkrng lnen ved 0 F. 6. De bjergartsnavne, som svarer tl felterne fg., må mange tlfælde opfattes som»root«names, eller gruppenavne. Felt betegnes f.eks. fodsyent, hvlket dækker over nefelnsyent, sodaltsyent, osv. QAPF anvendes derfor tl grovnddelngen. I den konkrete beskrvelse af en bjergart må mange tlfælde anvendes et mere specfkt navn. Som et andet eksempel kan nævnes felt 0, hvor dort, gabbro og anorthost plottes, det de har P Her må undernddeles efter andre krterer, nemlg plagoklas-sammensætnng eller farvendex M (det modale ndhold af mørke mneraler). Man har gennem tderne anvendt begge krterer. Gabbro er adsklt fra dort ved An 50, det bjergarter med mere end 50% An plagoklasen kaldes gabbro. Man har også sat grænsen ved M = 40. Subkommssonen anbefaler at sætte grænsen ved An = 50. Men man får da brug for endnu et krterum tl at skelne gabbro, dvs. bjergarter felt 0 med An > 50 plagoklasen, med høje og lave M. Dette gøres ved at kalde gabbro med mndre end 35 M for leucogabbro, dvs. lys gabbro, og gabbro med mere end 60 M for melagabbro, dvs. mørk gabbro. Almndelg gabbro har således M = Anorthost har da mere end 90% plagoklas. Inddelngen af gabbro er vst fg Ud over nddelng efter QAPF er der som nævnt ovenfor behov for anvendelse af ndholdet af M, hvlket betegnes farvendex. Subkommssonen foreslår følgende grænser: M' = 0 35 : Leucokratske bjergarter M' = : Mesokratske bjergarter

4 42 SØRENSEN: Bjergarternes navne Tabel. Gruppenavne for plutonske bjergarter QAPF-dagrammet (fg. ). Table. Group names of plutonc rocks (see fg. ). Felt nr. Gruppenavn Felt nr. Gruppenavn la Ib Kvartsolt (slext) kvartsrg grantod Alkalfeldspat-grant Grant Granodort Tonalt Alkalfeldspat-kvarts syent Kvartssyent Kvartsmonzont Kvartsmonzont/ kvartsmonzogabbro Kvartsdort/ kvartsgabbro/ kvartsanorthost Alkalfeldspatsyent Syent Monzont 9 0 6' 7' 8' 9' 0' Ultramafske bjergarter 5 Fodolt Monzodort/monzogabbro Dort/gabbro/anorthost Fodholdg alkalfeldspatsyent Fodholdg syent Fodholdg monzont Fodholdg monzodort/ monzogabbro Fodholdg dort/gabbro Fodsyent Fodmonzosyent (eller fodplagosyent) Fodmonzodort/-monzogabbro (eller essext) Foddort/ gabbro (eller theralt) PI (plagoclaste) PI anorthoste (plagoclaste) Anorthostes 'Anorthos/tes gabbro/norte Fg. 3. Classfcaton and nomenclature of gabbroc rocks. PI + Opx + Cpx +0 + Hbl (+ B + Gar + Sp) > 95; Opaque mnerals < 5. Fg. 3a. Gabbroc rocks composed of plagoclase, pyroxene and olvne. to plag-bean plag-bear. pyroxentes hbl pyroxentes plag-bear. plag-bear. px nornålendte hornblendte Fg. 3c. Gabbroc rocks that contan hornblende. p/ag-bearng pyroxentes Fg. 3b. Subdvson of gabbroc rocks nto gabbro, gabbronorte, and norte. Fg. 3. Inddelng af gabbro-bjergarter. Plagoklas + orthopyroxen + clnopyroxen + olvn + hornblende (+ bott + granat + spnel) 95; opake mneraler 5. Fg. 3A. Gabbrobjergarter med plagoklas, pyroxen, olvn. Fg. 3B. Undernddelng af gabbrobjergarter gabbro, gabbronort og nort. Fg. 3C. Gabbrobjergarter som ndeholder hornblende. M' = : Melanokratske bjergarter M' = 90-00: Ultramafske bjergarter M' = M - (muscovt+apatt+prmære carbonater og andre»lyse«mneraler).. Bjergarterne undernddeles da, hvor farvendex spller en rolle, ved hjælp af prefxerne leucoog mela- for at angve, om en gven bjergart er lysere eller mørkere end den almndelge udgave af typen, jvnfr. det ovennævnte eksempel vedr. gabbro. Anvendelsen af leuco-/mela- forskellge bjergartsgrupper er vst fg. 4. Det ses her, at

5 Dansk Geologsk Forenng, Årsskrft for 980 [98] 43 X" \ \ % ±X I. a %o k \ \eo! ' so 90 arante plaa/oclase s-ro ro-os os-so percent of /cfa/ feldspar F/e/d s sr 0 leuco- le/co- MoJI- Alkalh léldspo/»le/a Grante Afela- Oranod/or/le Meta- euco- fona- t/te Me/aa-s-zo plattoclase fOV percent of totaf fetdspar 7«8 fødspo ct/artt syente Qpa/ft syen/te Qaø/t mama n/te Mela- leuco- Me/a- latco- Mela-,',, 4\>\ s t - l m Å»\h Suartz anorfttt s/te 5» -H a 4 ^ Feld "It 0. %so - I 0 to t syente feldspar Me/a- fas/'- fan/te a-o-s or F-0-7D 7 3 Afo/æ, n/te Syenfe Mela- leuco- Alkal- leaco- Melas &4» 3 q s --. n - ft 9 F- 70-SO plapoclase plag/ocfase 0-0»-J tO V percent of total feldspar percent of total feldspar II fold gtea/nj fod let/co- Plaqyette fold monzod/orffem tfol/pn/te (..- && Anortl/oste leaco- and Ad Shonklnte monzoøadåro and Meta- 't/efr- doflte fad aat/on fa/d Me/a- Ar Br 75 : y - t t L " Fg. 4. De forskellge bjergarters karakterstske ndhold af M (mørke = mafske mneraler rumfangsprocent). Inddelng leuco- og melatyper. Characterstc contents of mafc mnerals n the varous rock groups. Dvson nto leuco- and mela-types. man kke et praktsk anvendelgt system kan anvende faste grænser mellem leuco- og mela. En almndelg grant har f.eks M, en almndelg dort og en almndelg gabbro M. Det havde naturlgvs været mest lge ud ad landevejen at bruge samme grænser, men derved vlle man gøre vold på naturens egen fordelng af mneralerne de forskellge grupper. De ovennævnte termer leucokrat, osv. anvendes da som en»overordnet«grupperng. Granter vl da næsten altd være leucokratske, dort leuco- eller mesokratsk, gabbro mesokratsk. Systemet er altså logsk nok. 8. En yderlgere nddelng kan foretages efter karakterstske mneraler. Subkommssonen anbefaler her, at det mneral, der er mest af, skrves nærmest gruppenavnet. En hornblende-bottgranodort ndeholder da mere bott end hornblende. 9. Tl feltbrug er foreslået et prelmnært system som er vst fg. 5. Det er her tanken, at feltnavnet senere laboratoret erstattes med det korrekte navn. Det bemærkes, at gruppenavnene her ender på -od. En syentod kan dække over kvartssyent, syent, fod-holdg syent, alkalfeldspatsyent, monzont, osv. Forslaget vedrørende vulkanske bjergarter De plutonske bjergarter kan utvetydgt og rmelgt let klassfceres udelukkende ved hjælp af det modale mneralndhold, som det er beskrevet ovenfor. Vulkanske bjergarter er vanskelgere at klassfcere, det de ofte har ndhold af glas eller er så fnkornede, at en modalanalyse kke kan gennemføres. Klassfcerngen af vulkanterne har derfor været et vanskelgt hverv for subkommssonen. På den ene sde kan man forholdsvs let og entydgt klassfcere en vulkant ved hjælp af en omregnet kemsk analyse, f.eks. en CIPW norm. På den anden sde må man også tage hensyn tl at nddelngen af vulkanter og plutonter bør være ndbyrdes konsstente. Klassfceres en vulkant alene på grundlag af en omregnet kemsk analyse, kan man komme frem tl et navn som er ulogsk forhold tl det faktske mneralndhold, når dette klassfceres ved hjælp af systemet anvendt for plutonter.

6 44 SØRENSEN: Bjergarternes navne Subkommssonen har st forslag lagt hovedvægten på, at systemerne for vulkanter og plutonter skal være sammenlgnelge og konsstente. Vulkanter bør derfor, overalt hvor det er mulgt, klassfceres ud fra modalanalyse og ved hjælp af QAPF-dagrammet. Undernddelng osv. kan ske som beskrevet for plutonterne. Kan modalanalyse kke udføres, må man nødvendgvs tage udgangspunkt kemske analyser og omregne dsse tl normatve mneralndhold. Dette bør gøres, så der skabes bedst mulg overensstemmelse med mneralsammensætnngen af de tlsvarende plutonske bjergarter, dvs. plutonske bjergarter med tlsvarende kemsk sammensætnng. Ved at anvende denne fremgangsmåde kan det for plutonter anvendte QAPF-dagram også benyttes tl grovnddelng af vulkanter. Det er dog desværre sådan, at en beregnng af det normatve mneralndhold af en gven vulkansk bjergart meget vel kan falde forskellgt ud fra den modale sammensætnng af den plutonske bjergart, som har dentsk kemsk sammensætnng. En nøjagtg overensstemmelse kan derfor kun tlstræbes, men vl kke altd blve nået. Subkommssonen har kke taget endelg stllng tl, hvlket beregnngssystem den vl anbefale. Det nedenstående forslag gver derfor kun bjergartsnavnene for de forskellge felter og nogle hovedprncpper. Subkommssonen arbejder vdere med beregnngsmetoderne. Fg. 5. Prelmnary System (for feld use). I Grantods VII Fodoltes II Syentods () VIII Anorthostes III Dortods () IX Perdorres IV Gabbrods () X Pyro«ntes Ultramafc Rod«V Fod syentods XI Hornblendtes > VI Fod dortods and gabbrods () qualfer "fod-bearng" f fods are present QAPF-dagrammet for vulkanske bjergarter Dagrammet er vst fg. 6, de tlsvarende gruppeeller rodnavne tabel 2. Et feltsystem vses fg. 7. Nogle specelle forhold skal nævnes.. Adskllelse af basalt og andest. Som ved gabbro-dort (se ovenfor) er tdlgere benyttet plagoklassammensætnng og farvendex, og tlfældet vulkanske bjergarter både modale og normatve værder, samt S0 2 ndhold. Mens man ved gabbro-dort-grænsedragnngen anvendte plagoklassammensætnng foreslår subkommssonen, at man tlfældet basalt-andest benytter først S0 2 ndhold og dernæst farve- Fg. 5. Prelmnært system for plutonske bjergarter beregnet tl feltbrug. Fg. 6. Gruppenddelng af vulkanske bjergarter. Bjergartsnavnene svarende tl felterne er vst tabel 2. Root names of volcanc rocks. Rock names are shown n tabel 2.

7 Dansk Geologsk Forenng, Årsskrft for 980 [98] Tabel 2. Gruppenavne for vulkanske bjergarter QAPF-dagrammet (fg. 6). Table 2. Group names of volcanc rocks (see fg. 6). Felt nr. Gruppenavn Felt nr. Gruppenavn 2 3a 3b 4 5 6» 6 6' T Alkalfeldspat-rhyolt (-lpart) Rhyolt (lpart) Rhyolt (lpart) Dact Dact Kvarts-alkalfeldspattrachyt Alkalfeldspat-trachyt Fodholdg alkalfeldspattrachyt Kvartstrachyt Trachyt Fodholdg trachyt 8 8 8' a 5b 5c Kvartslatt Latt Fodholdg latt Andest/basalt Andest/basalt Phonolt Tephrtsk phonolt Phonoltsk tephrt/basant Tephrt, basant Phonoltsk fodt Tephrtsk fodt Fodt 6 Ultramaftt Bemærk:At felterne 3-3b, 4-5 og 9-0 har samme gruppenavne skyldes: 3a-3b: Det tlsvarende felt plutonske bjergarter betegnes grant, tdlgere anvendtes rhyolt om 3a, rhyodact om 3b + 4. Nu anbefales kun at benytte rhyolt. 4-5: Felt 5 er ofte betegnet kvartsandest eller plagdact. Nu anbefales dact for hele felt : se kommentar nr. og 2 teksten vedr. basalt-andest. A ( 2, 3a, 3b 4,5 6,7,8 9, 0, 2 3, M ) V \y/ F I II III IV V VI VII VI II "\ ~N)p / M<90 V / 7! M=90-00 A\ g cp rhyoltods dactods trachytods andestods, basaltods phonoltods tephrtods fodtods ultramafttes Fg. 7. Prelmnært system for vulkanter tl feltbrug. Prelmnary system for volcanc rocks (for feld use). ndex. Denne ændrng skyldes først og fremmest, at andest ofte har en anorthtrg plagoklas som strøkorn, men også at dsse bjergarter kan være så fnkornede, at sammensætnngen af plagoklasen kke kan bestemmes. Grænserne sættes da ved hhv. 52% S0 2 (vægt %) og 35 modal farvendex (dvs. rumfangsprocent, hvlket svarer tl 40 vægtprocent, hvs f.eks. en vægt-norm benyttes): Farvendex t 35 (modal) basalt leucobasalt mela-andest andest 52 % SO, 40 (vægt) 2. De forskellge basalttyper fordeles omtrent som følger: Kalk-alkalne og høj-alumnum-basalter felt 0, kalk-alkalne andester 9, tholetske basalter 0 og 0, alkalbasalter oftest 0', hawater 9' og 0', mugearter 9 og 9'. 3. Phonolt defneres som sn td foreslået af Rosenbusch som bjergarter, der består af hovedsagelg alkalfeldspat og feldspathoder (samt mafske mneraler). Phonolt (eller nefelnphonolt) har nefeln + alkalfeldspat Leuct-phonolt har leuct og alkalfeldspat. Sodalt-nefelnphonolt har nefeln, sodalt og alkalfeldspat med mere nefeln end sodalt, osv. 4. Gruppenavnet for felt 5c (fg. 6) er fodt. Bemærk at det tlsvarende gruppenavn for plutonske bjergarter er fodolt. De vulkanske bjergarter dette felt beskrves øvrgt som f.eks. nefelnt, der består af nefeln

8 46 SØRENSEN: Bjergarternes navne og mafske mneraler (sær clnopyroxener), olvnnefelnt, der derudover har olvn. Betegnelsen nefelnbasalt, leuctbasalt, osv. bør kke bruges (de anvendtes tdlgere synonymt med olvnnefelnt og olvnleuctt. Basalt er per defnton en plagoklasholdg bjergart). 5. Forstavelsen»pheno-«anvendes, hvor en bestemmelse er baseret på en ufuldstændg modalanalyse og hvor kemsk analyse mangler. Phenoandest er da en lava, som tyndslbsbetragtnng antyder bør klassfceres som andest, men hvor bestemmelsen er uskker. 6. Glasholdge bjergarter nddeles: 0-20 modal % glas: glasholdg (f.eks. dact) modal % glas: glasrg (f.eks. dact) modal % glas: glasagtg (f.eks. dact) modal % glas: specelle navne som obsdan, osv. 7. Der har tdlgere været en tendens tl at gve frske unge og omdannede gamle lavabjergarter forskellge navne. Det foreslås, at man altd benytter navnet for den frske bjergart. Metamorfoserede vulkanter kan dog angves med forstavelsen meta-, f.eks. metaandest. 8. Dolert og dabas foreslås benyttet synonymt, uafhænggt af alder, omdannelsesgrad, osv. Lamprofyrer, carbonatter, melltbjergarter Dsse mere specelle bjergartstyper vl kke blve behandlet her, der henvses tl subkommssonens rapport, som er angvet referencelsten. Pyroclaster og en række fnesser klassfkatonen kan blve lagt frem en følgende rapport om nomenklaturarbejdet. Ltteratur Streckesen, A Classfcaton and nomenclature of gneous rocks (Fnal report of an nqury). N. Jb. Mner. Abh. 07, IUGS Subcommsson on Systematcs of Igneous Rocks (A. Streckesen). Classfcaton and nomenclature of plutonc rocks - recommendatons. Publceret : Geol. Newsletter, 973, 2, N. Jb. Mner. Mh 973, Geotmes, Oct. 973, Geol. Rundsch. 974, 63, IUGS Subcommsson on the Systematcs of Igneous Rocks (A. Streckesen). Classfcaton and nomenclature of volcanc rocks, lamprophyres, carbonattes and melltc rocks. Recommendatons and suggestons. Publceret : N. Jb. Mner. Abh. 978, 34, -4. Geology, 979, 7, Streckesen, A To each plutonc rock a proper name. Earth Scence Revews 2, -33. Sabne, P. A How should rocks be named? Geol. Mag,

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

FRIE ABELSKE GRUPPER. Hvis X er delmængde af en abelsk gruppe, har vi idet vi som sædvanligt i en abelsk gruppe bruger additiv notation at:

FRIE ABELSKE GRUPPER. Hvis X er delmængde af en abelsk gruppe, har vi idet vi som sædvanligt i en abelsk gruppe bruger additiv notation at: FRIE ABELSKE GRUPPER. IAN KIMING Hvs X er delmængde af en abelsk gruppe, har v det v som sædvanlgt en abelsk gruppe bruger addtv notaton at: X = {k 1 x 1 +... + k t x t k Z, x X} (jfr. tdlgere sætnng angående

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

stotoil Seksjon for Petrologi, GEOLAB Rapport nr. 86.40 GEC-KEMISKE KERNELOGGER GENNEM EKOFISK- OG TOR FORMATIONERNE I BRØND 1/9-6, TOMMELITEN FELTET

stotoil Seksjon for Petrologi, GEOLAB Rapport nr. 86.40 GEC-KEMISKE KERNELOGGER GENNEM EKOFISK- OG TOR FORMATIONERNE I BRØND 1/9-6, TOMMELITEN FELTET Denne rapport tlhører STATOL LTEK DOK.SENTER LNR - 3.00 86 M M QQ2 2. KODE Returneres etter bruk stotol Seksjon for Petrolog, GEOLAB Rapport nr. 86.40 GEC-KEMSKE KERNELOGGER GENNEM EKOFSK- OG TOR FORMATONERNE

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab Danmarks Sask Naonalregnskab 9. november 00 ædnng og sæsonkorrekon af de kvaralsvse naonalregnskab Med den revderede opgørelse af de kvaralsvse naonalregnskab 3. kvaral 007 6. januar 008 blev meoden l

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Elektromagnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion Elektromagnetsme 11 Sde 1 af 8 Elektromotorsk kraft Elektromagnetsk ndukton Den elektromotorske kraft en lukket kreds er defneret som det elektromagnetske arbede pr. ladnng på en prøveladnng q, der føres

Læs mere

Vægtet model. Landmålingens fejlteori - Lektion4 - Vægte og Fordeling af slutfejl. Vægte. Vægte: Eksempel. Definition: Vægtrelationen

Vægtet model. Landmålingens fejlteori - Lektion4 - Vægte og Fordeling af slutfejl. Vægte. Vægte: Eksempel. Definition: Vægtrelationen Vægtet model Landmålngens fejlteor Lekton 4 Vægtet gennemsnt Fordelng af slutfejl - kkb@mathaaudk http://peoplemathaaudk/ kkb/undervsnng/lf3 Insttut for Matematske Fag Aalborg Unverstet Gvet n uafhængge

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Program for dag: Kvanttatve metoder Den smple regressonsmodel 9. februar 007 Regressonsmodel med en forklarende varabel (W..3-5) Varansanalyse og goodness of ft Enheder og funktonel form af varabler modellen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning 69 9 Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng 9. Grundlæggende nformaton om ndekset 9.. Navn Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng. 9..2 Formål Formålet med prsndeks for ndenlandsk vareforsynng er at belyse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Elektromagnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion Elektromagnetsme 11 Sde 1 af 9 Elektromotorsk kraft: Elektromagnetsk ndukton Den elektromotorske kraft en lukket kreds er defneret som det elektromagnetske arbede pr. ladnng på en prøveladnng q, der føres

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 Støbnng af plade Køreplan 01005 Matematk 1 - FORÅR 2005 1 Ldt hstorsk baggrund Det første menneske beboede Jorden for over 100.000 år sden. Arkæologske studer vser, at det allerede havde opdaget fænomenet

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Fysik 3. Indhold. 1. Sandsynlighedsteori

Fysik 3. Indhold. 1. Sandsynlighedsteori Fysk 3 Indhold Termodynamk John Nclasen 1. Sandsynlghedsteor 1.1 Symboler 1.2 Boolsk Algebra 1.3 Betngede Udsagn 1.4 Regneregler 1.5 Bayes' formel 2. Fordelnger 2.1 Symboler 2.2 Bnomal Fordelngen 2.3 ultnomal

Læs mere

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13 Økonometr 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13 Prram for øvelserne: Gruppearbejde plenumdskusson SAS øvelser Øvelsesopgave: Vækstregressoner (fortsat) Ugeseddel 13 fortsætter den emprske analyse af vækstregressonen

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Folke- og boligtællingen

Folke- og boligtællingen Folke- og bolgtællngen 1. Januar 1981 A10 Rbe amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 e/ ISBN 87-501 -0600-7 Alle publkatoner vedrerende folke- og bolgtællngen 1981 ISBN 87-501 -0616-3 Rbe amtskommune

Læs mere

ØVELSE 3, 2. del Klassifikation af magmatiske bjergarter Blok 3 / Geologi 3.1 Magmatisk petrologi Paul Martin Holm

ØVELSE 3, 2. del Klassifikation af magmatiske bjergarter Blok 3 / Geologi 3.1 Magmatisk petrologi Paul Martin Holm ØVELSE 3, 2. del Klassifikation af magmatiske bjergarter Blok 3 / Geologi 3.1 Magmatisk petrologi Paul Martin Holm 2005 Klassifikation af magmatiske bjergarter kan baseres på flere forskellige karaktertræk

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Guitarskole. Komplet guitarskole i tre dele. 1. og 2. del. 3. del. Forfattet og tilegnet sine elever af. Matteo Carcassi. Op. 59

Guitarskole. Komplet guitarskole i tre dele. 1. og 2. del. 3. del. Forfattet og tilegnet sine elever af. Matteo Carcassi. Op. 59 Gutarskole Koplet gutarskole tre dele 1. og 2. del Indeholder grundbegreber, beskrvelse af nstruentet, nødvendge eksepler og øvelser en rækkefølge, der letter anvendelsen. 3. del 50 progressve stykker,

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde Dato: 6. oktober 217 Sag: DIPS- 16/1631 Sagsbehandler: /SBJ/DEB/PMO/KBA Værktøj tl beregnng af konkurrenceeffekter ved udlægnng af nyt butksområde KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE KÆRE NB'ERE DET VAR EN STOR OG GLÆDELG OVERRASKELSE AT FORBNDELSE MED MT JUBLÆUM MØDTE MED DET FARVERGE OPTOG DET GLÆDEDE MG SPECELT, AT HAVDE FAET DE SMA PGER OG DRENGE MED BØRN HAR EN FANTASTSK GOD MADE

Læs mere

10 Prisindeks for industriens omsætning af egne varer og tjenester

10 Prisindeks for industriens omsætning af egne varer og tjenester 0 0 Prsndeks for ndustrens omsætnng af egne varer og tjenester 0. Grundlæggende nformaton om ndekset 0.. Navn Prsndeks for ndustrens omsætnng af egne varer og tjenester. 0..2 Formål Formålet med det månedlge

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat.

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat. Håndbog grundvandsmodellerng, Sonnenborg & Henrksen (eds 5/8 GEUS Kaptel 14 IVERS MODELLERIG Torben Obel Sonnenborg Geologsk Insttut, Københavns Unverstet Anker Laer Høberg Hydrologsk Afdelng, GEUS øglebegreber:

Læs mere