Hvad skal bjergarterne hedde?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal bjergarterne hedde?"

Transkript

1 Hvad skal bjergarterne hedde? HENNING SØRENSEN r\/^j7 Sørensen, H.: Hvad skal bjergarterne hedde? Dansk geol. Foren., Årsskrft for 980, sde 39-46, Køben- UKjL ha. 25. januar 98. jj The paper revews the recommendatons of the IUGS Subcommsson on the Systematcs of Igneous Rocks wth regard to the classfcaton and nomenclature of plutonc and volcanc rocks. H. Sørensen, Insttut for Petrolog, Øster Voldgade 0, DK-350 København K. 3. oktober 980. Man kunne på forhånd forvente, at så almndelge bjergartsnavne som grant, syent og gabbro er nogenlunde entydge begreber, altså at man gennem generatoner af geologers brug af begreberne er nået frem tl en alment accepteret anvendelse. Sådan er det mdlertd kke gået. Petrologen som vdenskab udvkledes slutnngen af forrge århundrede og begyndelsen af dette omkrng nogle markante lærestole, først og fremmest Tyskland, England, Frankrg, Rusland og USA. De derved opståede»skoler«havde selvstændge petrografske systemer. Forskellge skoler kunne ovenkøbet anvende samme bjergartsnavn for helt forskellge bjergarter. Læseren af en petrologsk afhandlng må derfor for at forstå anvendelsen af et bjergartsnavn fnde ud af, hvlken skole forfatteren følger - eller hvad gør sagerne endnu mere uoverskuelge hvlken blandng af skoler og evt. egne deer. Denne stuaton er selvfølgelg upraktsk og der er da også gjort en del forsøg på at opstlle entydge klassfkatonssystemer. Indtl ca. 970 har ntet sådant system vundet nternatonal anerkendelse. Professor Albert Streckesen fra Bern forsøgte mdten af 60erne på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse at skabe et nomenklatursystem for magmabjergarterne forbndelse med en planlagt nyudgvelse af Paul Nggl's»Tables of Petrography and Rock Determnaton«. Resultater af hans undersøgelser blev publceret 967 (Streckesen, 967) og vakte så stor opmærksomhed, at Den Internatonale Geologske Unon (IUGS) efter den sørgelgt afbrudte geologkongres Praha 968 besluttede at nedsætte en»subcommsson on the Systematcs of gneous Rocks under ts Commsson on Petrology«. Jeg har været medlem af subkommssonen sden 969 og medlem af kommssonen peroden Subkommssonen vedtog på geologkongressen Montreal 972 at fremlægge et forslag tl nomenklatur for plutonske bjergarter, dvs. dybbjergarter. Et forslag vedrørende vulkanske bjergarter, lamprofyrer, carbonatter og melltbjergarter blev udsendt 978 og et system for pyroclastske bjergarter er vedtaget 980. Subkommssonen arbejder vdere med en række vanskelge spørgsmål, såsom undernddelngen af basaltske bjergarter, problemerne knyttet tl anvendelsen af såvel kemske analyser som modale analyser, og EDB bjergartsklassfkatonen. En petrologsk navnelste er også under udarbejdelse. Subkommssonen holdt møder under geologkongressen Pars sommeren 980. Ved denne lejlghed trådte professor Streckesen, som har været drvkraften arbejdet, tlbage som formand, han har for snart mange år sden passeret pensonsaldergrænsen aktv og fn stl. Han afløses som formand af professor B. Zanettn, Padua. Forslagene er trykt en række nternatonale geologske tdsskrfter, se referencelsten. Et resumé af forslagene brnges nedenstående. Det skal her understreges, at der nødvendgvs er tale om rekommandatoner, den geologske unon har jo ngen magt tl at kræve forslagene fulgt. Men da geologer fra alle de domnerende»skoler«har deltaget udarbejdelsen håber v meget, at forslagene vl blve fulgt, også her Danmark. Det er jo

2 40 SØRENSEN: Bjergarternes navne praktsk at alle der taler om dort, andest, phonolt, osv. mener det samme med de anvendte begreber. Klassfkatonens grundprncpper Et hovedsgte er, at systemet skal være praktsk anvendelgt både felten og laboratoret. Bjergartsnavnene skal derfor knyttes tl domnerende»bjergartspopulatoner«. Grænselnerne mellem de forskellge bjergarter må drages, så de falder tyndt befolkede områder de forskellge typer af dagrammer, der anvendes tl plotnng af bjergarter. Modale mneralndhold skal anvendes overalt, hvor det er mulgt. Ved modal forstås den faktske mneralsammensætnng eller -blandng målt som rumfangsprocenter. I prakss bestemmes mneralernes mængdeforhold tyndslb, hvorfor mneralndholdet angves som arealprocenter. Dsse bestemmes sædvanlgvs ved punkttællng, men der er nu udvklet apparatur tl hurtg og nøjagtg analyse af arealforhold f.eks. tyndslb. Prncpperne vl øvrgt blve vst ved hjælp af de plutonske magmabjergarter, som kan nddeles alene ved hjælp af modale mneralndhold, det plutonske bjergarter jo per defnton er kornede, dvs. de enkelte mneralkorn kan let skelnes. Forslaget vedrørende de plutonske bjergarter. Inddelngen baseres på følgende mneraler og mneralgrupper: Q kvarts A alkalfeldspat (dvs. orthoklas, mkrokln, pertht, sandn, anorthoklas og albt (med An-ndhold 00-05) P plagoklas, dvs. An-ndhold F feldspathoder eller foder, dvs. nefeln, leuct, analcm, sodalt, osv. M mafske (mørke) mneraler, dvs. glmmere, amfboler, pyroxener, olvner, malmmneraler, accessorske mneraler (zrcon, apatt, osv.), epdot, granat, mellt, prmære carbonater, osv. 2. Bjergarter med M mndre end 90, dvs. med 0-00 rumfangsprocent lyse mneraler, nddeles på grundlag af deres ndhold af lyse mneraler, det summen af lyse mneraler modalanalysen omregnes tl 00%, dvs. A + P + Q=00ogA + P + F = 00. Der skal her erndres om, at Q og Fg.. Gruppenddelng af plutonske bjergarter på grundlag af modale mneralndhold (målt rumfangsprocent). Bjergartsnavnene svarende tl felterne er vst tabel. General classfcaton and nomenclature of plutonc rocks accordng to modal mneral content (measured n volume percent). The rock names correspondng to each feld are shown n table. F er nkompatble petrologske størrelser, som kke kan eksstere sammen bjergarter. Nefeln og kvarts vl f.eks. reagere med hnanden og danne albt: 2S0 2 + NaAlS0 4 ±± NaAlS kvarts nefeln albt Et eksempel på en omregnng: En bjergart har 25% kvarts, 55% orthoklas og 20% bott. Det omregnes tl 30% Q og 70% A. 3. Bjergarter med M = nddeles på grundlag af de mørke mneraler. 4. De omregnede modalanalyser, hhv. Q + A + P = 00 og F + A + P = 00 plottes dobbelttrekant-dagrammet, QAPF, dvs. to lgesdede trekanter med fælles grundlne som vst fg..

3 Dansk Geologsk Forenng, Årsskrft for 980 [98] 4 dunfe Fg. 2. Classfcaton and nomenclature of ultramafc rocks. Ol + Opx + Cpx + Hbl (+ B + Gar + Sp) > 95; Opaque mnerals < 5. Fg. 2a. Ultramafc rocks composed of olvne, orthopyroxene, and clnopyroxene. pyroxentes Fg. 2b. Ultramafc rocks that contan hornblende. Fg. 2. Inddelng af ultramafske bjergarter. Olvn + orthopyroxen + clnopyroxen + hornblende (+ bott + granat + spnel) =S 95; opake mneraler S 5. Fg. 2A. Ultramafske bjergarter opbygget af olvn + orthopyroxen + clnopyroxen. Fg. 2B. Hornblendeholdge ultramafske bjergarter. Bjergarter med M = plottes lgesdede trekanter som vst fg Grænselnerne QAPF (og dagrammerne for M = 90-00) er tegnet så de bedst mulgt stemmer overens med de forskellge bjergartstypers hyppghed, og således at de er lette at bruge. Der anvendes følgende nddelng QAPF: a. Lnen A-P nddeles efter»feldspatforhold«, dvs. forholdet mellem alkalfeldspat og plagoklas. Grænserne er lagt ved % P/A + P og stadg som rumfangsprocenter. Ved 35 er der da 35% P og 65% A. b. QAP-trekanten undernddeles endvdere ved og 90 Q. Bjergartsnavnene vst tabel vser, at kvartsholdge bjergarter, såsom grant, sklles fra kvarts-fre ved Q = 20. Dette skyldes den praktske vanskelghed ved at skelne mndre end 20% kvarts, når vsse almndelge bjergarter studeres håndstykker. Tl gengæld undernddeles feltet 0-20 Q ved 5 (se tabel ). c. APF undernddeles tlsvarende ved F 0 og 60, altså en grovere nddelng, hvlket skyldes praktske forhold, dels vedrørende dentfkaton af feldspathoder håndstykker, dels på grund af udbredelsen af de forskellge bjergartstyper, når de plottes denne trekant. En fnere nddelng er unødvendg og upraktsk, ford der er færre almndelge bjergarter dette felt. Det skal også bemærkes at APF er usymmetrsk forhold tl APQ omkrng lnen ved 0 F. 6. De bjergartsnavne, som svarer tl felterne fg., må mange tlfælde opfattes som»root«names, eller gruppenavne. Felt betegnes f.eks. fodsyent, hvlket dækker over nefelnsyent, sodaltsyent, osv. QAPF anvendes derfor tl grovnddelngen. I den konkrete beskrvelse af en bjergart må mange tlfælde anvendes et mere specfkt navn. Som et andet eksempel kan nævnes felt 0, hvor dort, gabbro og anorthost plottes, det de har P Her må undernddeles efter andre krterer, nemlg plagoklas-sammensætnng eller farvendex M (det modale ndhold af mørke mneraler). Man har gennem tderne anvendt begge krterer. Gabbro er adsklt fra dort ved An 50, det bjergarter med mere end 50% An plagoklasen kaldes gabbro. Man har også sat grænsen ved M = 40. Subkommssonen anbefaler at sætte grænsen ved An = 50. Men man får da brug for endnu et krterum tl at skelne gabbro, dvs. bjergarter felt 0 med An > 50 plagoklasen, med høje og lave M. Dette gøres ved at kalde gabbro med mndre end 35 M for leucogabbro, dvs. lys gabbro, og gabbro med mere end 60 M for melagabbro, dvs. mørk gabbro. Almndelg gabbro har således M = Anorthost har da mere end 90% plagoklas. Inddelngen af gabbro er vst fg Ud over nddelng efter QAPF er der som nævnt ovenfor behov for anvendelse af ndholdet af M, hvlket betegnes farvendex. Subkommssonen foreslår følgende grænser: M' = 0 35 : Leucokratske bjergarter M' = : Mesokratske bjergarter

4 42 SØRENSEN: Bjergarternes navne Tabel. Gruppenavne for plutonske bjergarter QAPF-dagrammet (fg. ). Table. Group names of plutonc rocks (see fg. ). Felt nr. Gruppenavn Felt nr. Gruppenavn la Ib Kvartsolt (slext) kvartsrg grantod Alkalfeldspat-grant Grant Granodort Tonalt Alkalfeldspat-kvarts syent Kvartssyent Kvartsmonzont Kvartsmonzont/ kvartsmonzogabbro Kvartsdort/ kvartsgabbro/ kvartsanorthost Alkalfeldspatsyent Syent Monzont 9 0 6' 7' 8' 9' 0' Ultramafske bjergarter 5 Fodolt Monzodort/monzogabbro Dort/gabbro/anorthost Fodholdg alkalfeldspatsyent Fodholdg syent Fodholdg monzont Fodholdg monzodort/ monzogabbro Fodholdg dort/gabbro Fodsyent Fodmonzosyent (eller fodplagosyent) Fodmonzodort/-monzogabbro (eller essext) Foddort/ gabbro (eller theralt) PI (plagoclaste) PI anorthoste (plagoclaste) Anorthostes 'Anorthos/tes gabbro/norte Fg. 3. Classfcaton and nomenclature of gabbroc rocks. PI + Opx + Cpx +0 + Hbl (+ B + Gar + Sp) > 95; Opaque mnerals < 5. Fg. 3a. Gabbroc rocks composed of plagoclase, pyroxene and olvne. to plag-bean plag-bear. pyroxentes hbl pyroxentes plag-bear. plag-bear. px nornålendte hornblendte Fg. 3c. Gabbroc rocks that contan hornblende. p/ag-bearng pyroxentes Fg. 3b. Subdvson of gabbroc rocks nto gabbro, gabbronorte, and norte. Fg. 3. Inddelng af gabbro-bjergarter. Plagoklas + orthopyroxen + clnopyroxen + olvn + hornblende (+ bott + granat + spnel) 95; opake mneraler 5. Fg. 3A. Gabbrobjergarter med plagoklas, pyroxen, olvn. Fg. 3B. Undernddelng af gabbrobjergarter gabbro, gabbronort og nort. Fg. 3C. Gabbrobjergarter som ndeholder hornblende. M' = : Melanokratske bjergarter M' = 90-00: Ultramafske bjergarter M' = M - (muscovt+apatt+prmære carbonater og andre»lyse«mneraler).. Bjergarterne undernddeles da, hvor farvendex spller en rolle, ved hjælp af prefxerne leucoog mela- for at angve, om en gven bjergart er lysere eller mørkere end den almndelge udgave af typen, jvnfr. det ovennævnte eksempel vedr. gabbro. Anvendelsen af leuco-/mela- forskellge bjergartsgrupper er vst fg. 4. Det ses her, at

5 Dansk Geologsk Forenng, Årsskrft for 980 [98] 43 X" \ \ % ±X I. a %o k \ \eo! ' so 90 arante plaa/oclase s-ro ro-os os-so percent of /cfa/ feldspar F/e/d s sr 0 leuco- le/co- MoJI- Alkalh léldspo/»le/a Grante Afela- Oranod/or/le Meta- euco- fona- t/te Me/aa-s-zo plattoclase fOV percent of totaf fetdspar 7«8 fødspo ct/artt syente Qpa/ft syen/te Qaø/t mama n/te Mela- leuco- Me/a- latco- Mela-,',, 4\>\ s t - l m Å»\h Suartz anorfttt s/te 5» -H a 4 ^ Feld "It 0. %so - I 0 to t syente feldspar Me/a- fas/'- fan/te a-o-s or F-0-7D 7 3 Afo/æ, n/te Syenfe Mela- leuco- Alkal- leaco- Melas &4» 3 q s --. n - ft 9 F- 70-SO plapoclase plag/ocfase 0-0»-J tO V percent of total feldspar percent of total feldspar II fold gtea/nj fod let/co- Plaqyette fold monzod/orffem tfol/pn/te (..- && Anortl/oste leaco- and Ad Shonklnte monzoøadåro and Meta- 't/efr- doflte fad aat/on fa/d Me/a- Ar Br 75 : y - t t L " Fg. 4. De forskellge bjergarters karakterstske ndhold af M (mørke = mafske mneraler rumfangsprocent). Inddelng leuco- og melatyper. Characterstc contents of mafc mnerals n the varous rock groups. Dvson nto leuco- and mela-types. man kke et praktsk anvendelgt system kan anvende faste grænser mellem leuco- og mela. En almndelg grant har f.eks M, en almndelg dort og en almndelg gabbro M. Det havde naturlgvs været mest lge ud ad landevejen at bruge samme grænser, men derved vlle man gøre vold på naturens egen fordelng af mneralerne de forskellge grupper. De ovennævnte termer leucokrat, osv. anvendes da som en»overordnet«grupperng. Granter vl da næsten altd være leucokratske, dort leuco- eller mesokratsk, gabbro mesokratsk. Systemet er altså logsk nok. 8. En yderlgere nddelng kan foretages efter karakterstske mneraler. Subkommssonen anbefaler her, at det mneral, der er mest af, skrves nærmest gruppenavnet. En hornblende-bottgranodort ndeholder da mere bott end hornblende. 9. Tl feltbrug er foreslået et prelmnært system som er vst fg. 5. Det er her tanken, at feltnavnet senere laboratoret erstattes med det korrekte navn. Det bemærkes, at gruppenavnene her ender på -od. En syentod kan dække over kvartssyent, syent, fod-holdg syent, alkalfeldspatsyent, monzont, osv. Forslaget vedrørende vulkanske bjergarter De plutonske bjergarter kan utvetydgt og rmelgt let klassfceres udelukkende ved hjælp af det modale mneralndhold, som det er beskrevet ovenfor. Vulkanske bjergarter er vanskelgere at klassfcere, det de ofte har ndhold af glas eller er så fnkornede, at en modalanalyse kke kan gennemføres. Klassfcerngen af vulkanterne har derfor været et vanskelgt hverv for subkommssonen. På den ene sde kan man forholdsvs let og entydgt klassfcere en vulkant ved hjælp af en omregnet kemsk analyse, f.eks. en CIPW norm. På den anden sde må man også tage hensyn tl at nddelngen af vulkanter og plutonter bør være ndbyrdes konsstente. Klassfceres en vulkant alene på grundlag af en omregnet kemsk analyse, kan man komme frem tl et navn som er ulogsk forhold tl det faktske mneralndhold, når dette klassfceres ved hjælp af systemet anvendt for plutonter.

6 44 SØRENSEN: Bjergarternes navne Subkommssonen har st forslag lagt hovedvægten på, at systemerne for vulkanter og plutonter skal være sammenlgnelge og konsstente. Vulkanter bør derfor, overalt hvor det er mulgt, klassfceres ud fra modalanalyse og ved hjælp af QAPF-dagrammet. Undernddelng osv. kan ske som beskrevet for plutonterne. Kan modalanalyse kke udføres, må man nødvendgvs tage udgangspunkt kemske analyser og omregne dsse tl normatve mneralndhold. Dette bør gøres, så der skabes bedst mulg overensstemmelse med mneralsammensætnngen af de tlsvarende plutonske bjergarter, dvs. plutonske bjergarter med tlsvarende kemsk sammensætnng. Ved at anvende denne fremgangsmåde kan det for plutonter anvendte QAPF-dagram også benyttes tl grovnddelng af vulkanter. Det er dog desværre sådan, at en beregnng af det normatve mneralndhold af en gven vulkansk bjergart meget vel kan falde forskellgt ud fra den modale sammensætnng af den plutonske bjergart, som har dentsk kemsk sammensætnng. En nøjagtg overensstemmelse kan derfor kun tlstræbes, men vl kke altd blve nået. Subkommssonen har kke taget endelg stllng tl, hvlket beregnngssystem den vl anbefale. Det nedenstående forslag gver derfor kun bjergartsnavnene for de forskellge felter og nogle hovedprncpper. Subkommssonen arbejder vdere med beregnngsmetoderne. Fg. 5. Prelmnary System (for feld use). I Grantods VII Fodoltes II Syentods () VIII Anorthostes III Dortods () IX Perdorres IV Gabbrods () X Pyro«ntes Ultramafc Rod«V Fod syentods XI Hornblendtes > VI Fod dortods and gabbrods () qualfer "fod-bearng" f fods are present QAPF-dagrammet for vulkanske bjergarter Dagrammet er vst fg. 6, de tlsvarende gruppeeller rodnavne tabel 2. Et feltsystem vses fg. 7. Nogle specelle forhold skal nævnes.. Adskllelse af basalt og andest. Som ved gabbro-dort (se ovenfor) er tdlgere benyttet plagoklassammensætnng og farvendex, og tlfældet vulkanske bjergarter både modale og normatve værder, samt S0 2 ndhold. Mens man ved gabbro-dort-grænsedragnngen anvendte plagoklassammensætnng foreslår subkommssonen, at man tlfældet basalt-andest benytter først S0 2 ndhold og dernæst farve- Fg. 5. Prelmnært system for plutonske bjergarter beregnet tl feltbrug. Fg. 6. Gruppenddelng af vulkanske bjergarter. Bjergartsnavnene svarende tl felterne er vst tabel 2. Root names of volcanc rocks. Rock names are shown n tabel 2.

7 Dansk Geologsk Forenng, Årsskrft for 980 [98] Tabel 2. Gruppenavne for vulkanske bjergarter QAPF-dagrammet (fg. 6). Table 2. Group names of volcanc rocks (see fg. 6). Felt nr. Gruppenavn Felt nr. Gruppenavn 2 3a 3b 4 5 6» 6 6' T Alkalfeldspat-rhyolt (-lpart) Rhyolt (lpart) Rhyolt (lpart) Dact Dact Kvarts-alkalfeldspattrachyt Alkalfeldspat-trachyt Fodholdg alkalfeldspattrachyt Kvartstrachyt Trachyt Fodholdg trachyt 8 8 8' a 5b 5c Kvartslatt Latt Fodholdg latt Andest/basalt Andest/basalt Phonolt Tephrtsk phonolt Phonoltsk tephrt/basant Tephrt, basant Phonoltsk fodt Tephrtsk fodt Fodt 6 Ultramaftt Bemærk:At felterne 3-3b, 4-5 og 9-0 har samme gruppenavne skyldes: 3a-3b: Det tlsvarende felt plutonske bjergarter betegnes grant, tdlgere anvendtes rhyolt om 3a, rhyodact om 3b + 4. Nu anbefales kun at benytte rhyolt. 4-5: Felt 5 er ofte betegnet kvartsandest eller plagdact. Nu anbefales dact for hele felt : se kommentar nr. og 2 teksten vedr. basalt-andest. A ( 2, 3a, 3b 4,5 6,7,8 9, 0, 2 3, M ) V \y/ F I II III IV V VI VII VI II "\ ~N)p / M<90 V / 7! M=90-00 A\ g cp rhyoltods dactods trachytods andestods, basaltods phonoltods tephrtods fodtods ultramafttes Fg. 7. Prelmnært system for vulkanter tl feltbrug. Prelmnary system for volcanc rocks (for feld use). ndex. Denne ændrng skyldes først og fremmest, at andest ofte har en anorthtrg plagoklas som strøkorn, men også at dsse bjergarter kan være så fnkornede, at sammensætnngen af plagoklasen kke kan bestemmes. Grænserne sættes da ved hhv. 52% S0 2 (vægt %) og 35 modal farvendex (dvs. rumfangsprocent, hvlket svarer tl 40 vægtprocent, hvs f.eks. en vægt-norm benyttes): Farvendex t 35 (modal) basalt leucobasalt mela-andest andest 52 % SO, 40 (vægt) 2. De forskellge basalttyper fordeles omtrent som følger: Kalk-alkalne og høj-alumnum-basalter felt 0, kalk-alkalne andester 9, tholetske basalter 0 og 0, alkalbasalter oftest 0', hawater 9' og 0', mugearter 9 og 9'. 3. Phonolt defneres som sn td foreslået af Rosenbusch som bjergarter, der består af hovedsagelg alkalfeldspat og feldspathoder (samt mafske mneraler). Phonolt (eller nefelnphonolt) har nefeln + alkalfeldspat Leuct-phonolt har leuct og alkalfeldspat. Sodalt-nefelnphonolt har nefeln, sodalt og alkalfeldspat med mere nefeln end sodalt, osv. 4. Gruppenavnet for felt 5c (fg. 6) er fodt. Bemærk at det tlsvarende gruppenavn for plutonske bjergarter er fodolt. De vulkanske bjergarter dette felt beskrves øvrgt som f.eks. nefelnt, der består af nefeln

8 46 SØRENSEN: Bjergarternes navne og mafske mneraler (sær clnopyroxener), olvnnefelnt, der derudover har olvn. Betegnelsen nefelnbasalt, leuctbasalt, osv. bør kke bruges (de anvendtes tdlgere synonymt med olvnnefelnt og olvnleuctt. Basalt er per defnton en plagoklasholdg bjergart). 5. Forstavelsen»pheno-«anvendes, hvor en bestemmelse er baseret på en ufuldstændg modalanalyse og hvor kemsk analyse mangler. Phenoandest er da en lava, som tyndslbsbetragtnng antyder bør klassfceres som andest, men hvor bestemmelsen er uskker. 6. Glasholdge bjergarter nddeles: 0-20 modal % glas: glasholdg (f.eks. dact) modal % glas: glasrg (f.eks. dact) modal % glas: glasagtg (f.eks. dact) modal % glas: specelle navne som obsdan, osv. 7. Der har tdlgere været en tendens tl at gve frske unge og omdannede gamle lavabjergarter forskellge navne. Det foreslås, at man altd benytter navnet for den frske bjergart. Metamorfoserede vulkanter kan dog angves med forstavelsen meta-, f.eks. metaandest. 8. Dolert og dabas foreslås benyttet synonymt, uafhænggt af alder, omdannelsesgrad, osv. Lamprofyrer, carbonatter, melltbjergarter Dsse mere specelle bjergartstyper vl kke blve behandlet her, der henvses tl subkommssonens rapport, som er angvet referencelsten. Pyroclaster og en række fnesser klassfkatonen kan blve lagt frem en følgende rapport om nomenklaturarbejdet. Ltteratur Streckesen, A Classfcaton and nomenclature of gneous rocks (Fnal report of an nqury). N. Jb. Mner. Abh. 07, IUGS Subcommsson on Systematcs of Igneous Rocks (A. Streckesen). Classfcaton and nomenclature of plutonc rocks - recommendatons. Publceret : Geol. Newsletter, 973, 2, N. Jb. Mner. Mh 973, Geotmes, Oct. 973, Geol. Rundsch. 974, 63, IUGS Subcommsson on the Systematcs of Igneous Rocks (A. Streckesen). Classfcaton and nomenclature of volcanc rocks, lamprophyres, carbonattes and melltc rocks. Recommendatons and suggestons. Publceret : N. Jb. Mner. Abh. 978, 34, -4. Geology, 979, 7, Streckesen, A To each plutonc rock a proper name. Earth Scence Revews 2, -33. Sabne, P. A How should rocks be named? Geol. Mag,

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti '^^M^^nå. M5^h ^^mt r m^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkRIST. XXI EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL PETER ULDALL DRONNING CAROLINE MATHILDES DEFENSOR GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN 87-51-1442-5 Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse

Læs mere

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. r^-^fa AM. 1-%. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJRIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER II GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj)

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj) Betækg om kommueres udgftsbehov Blag (med metodedskusso af professor Aders Mlhøj) Betækg r. 36 Oktober 998 Kommueres Udgftsbehov Betækg om kommueres udgftsbehov - Redegørelse fra arbejdsgruppe uder Idergsmsterets

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere