Hvad skal bjergarterne hedde?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal bjergarterne hedde?"

Transkript

1 Hvad skal bjergarterne hedde? HENNING SØRENSEN r\/^j7 Sørensen, H.: Hvad skal bjergarterne hedde? Dansk geol. Foren., Årsskrft for 980, sde 39-46, Køben- UKjL ha. 25. januar 98. jj The paper revews the recommendatons of the IUGS Subcommsson on the Systematcs of Igneous Rocks wth regard to the classfcaton and nomenclature of plutonc and volcanc rocks. H. Sørensen, Insttut for Petrolog, Øster Voldgade 0, DK-350 København K. 3. oktober 980. Man kunne på forhånd forvente, at så almndelge bjergartsnavne som grant, syent og gabbro er nogenlunde entydge begreber, altså at man gennem generatoner af geologers brug af begreberne er nået frem tl en alment accepteret anvendelse. Sådan er det mdlertd kke gået. Petrologen som vdenskab udvkledes slutnngen af forrge århundrede og begyndelsen af dette omkrng nogle markante lærestole, først og fremmest Tyskland, England, Frankrg, Rusland og USA. De derved opståede»skoler«havde selvstændge petrografske systemer. Forskellge skoler kunne ovenkøbet anvende samme bjergartsnavn for helt forskellge bjergarter. Læseren af en petrologsk afhandlng må derfor for at forstå anvendelsen af et bjergartsnavn fnde ud af, hvlken skole forfatteren følger - eller hvad gør sagerne endnu mere uoverskuelge hvlken blandng af skoler og evt. egne deer. Denne stuaton er selvfølgelg upraktsk og der er da også gjort en del forsøg på at opstlle entydge klassfkatonssystemer. Indtl ca. 970 har ntet sådant system vundet nternatonal anerkendelse. Professor Albert Streckesen fra Bern forsøgte mdten af 60erne på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse at skabe et nomenklatursystem for magmabjergarterne forbndelse med en planlagt nyudgvelse af Paul Nggl's»Tables of Petrography and Rock Determnaton«. Resultater af hans undersøgelser blev publceret 967 (Streckesen, 967) og vakte så stor opmærksomhed, at Den Internatonale Geologske Unon (IUGS) efter den sørgelgt afbrudte geologkongres Praha 968 besluttede at nedsætte en»subcommsson on the Systematcs of gneous Rocks under ts Commsson on Petrology«. Jeg har været medlem af subkommssonen sden 969 og medlem af kommssonen peroden Subkommssonen vedtog på geologkongressen Montreal 972 at fremlægge et forslag tl nomenklatur for plutonske bjergarter, dvs. dybbjergarter. Et forslag vedrørende vulkanske bjergarter, lamprofyrer, carbonatter og melltbjergarter blev udsendt 978 og et system for pyroclastske bjergarter er vedtaget 980. Subkommssonen arbejder vdere med en række vanskelge spørgsmål, såsom undernddelngen af basaltske bjergarter, problemerne knyttet tl anvendelsen af såvel kemske analyser som modale analyser, og EDB bjergartsklassfkatonen. En petrologsk navnelste er også under udarbejdelse. Subkommssonen holdt møder under geologkongressen Pars sommeren 980. Ved denne lejlghed trådte professor Streckesen, som har været drvkraften arbejdet, tlbage som formand, han har for snart mange år sden passeret pensonsaldergrænsen aktv og fn stl. Han afløses som formand af professor B. Zanettn, Padua. Forslagene er trykt en række nternatonale geologske tdsskrfter, se referencelsten. Et resumé af forslagene brnges nedenstående. Det skal her understreges, at der nødvendgvs er tale om rekommandatoner, den geologske unon har jo ngen magt tl at kræve forslagene fulgt. Men da geologer fra alle de domnerende»skoler«har deltaget udarbejdelsen håber v meget, at forslagene vl blve fulgt, også her Danmark. Det er jo

2 40 SØRENSEN: Bjergarternes navne praktsk at alle der taler om dort, andest, phonolt, osv. mener det samme med de anvendte begreber. Klassfkatonens grundprncpper Et hovedsgte er, at systemet skal være praktsk anvendelgt både felten og laboratoret. Bjergartsnavnene skal derfor knyttes tl domnerende»bjergartspopulatoner«. Grænselnerne mellem de forskellge bjergarter må drages, så de falder tyndt befolkede områder de forskellge typer af dagrammer, der anvendes tl plotnng af bjergarter. Modale mneralndhold skal anvendes overalt, hvor det er mulgt. Ved modal forstås den faktske mneralsammensætnng eller -blandng målt som rumfangsprocenter. I prakss bestemmes mneralernes mængdeforhold tyndslb, hvorfor mneralndholdet angves som arealprocenter. Dsse bestemmes sædvanlgvs ved punkttællng, men der er nu udvklet apparatur tl hurtg og nøjagtg analyse af arealforhold f.eks. tyndslb. Prncpperne vl øvrgt blve vst ved hjælp af de plutonske magmabjergarter, som kan nddeles alene ved hjælp af modale mneralndhold, det plutonske bjergarter jo per defnton er kornede, dvs. de enkelte mneralkorn kan let skelnes. Forslaget vedrørende de plutonske bjergarter. Inddelngen baseres på følgende mneraler og mneralgrupper: Q kvarts A alkalfeldspat (dvs. orthoklas, mkrokln, pertht, sandn, anorthoklas og albt (med An-ndhold 00-05) P plagoklas, dvs. An-ndhold F feldspathoder eller foder, dvs. nefeln, leuct, analcm, sodalt, osv. M mafske (mørke) mneraler, dvs. glmmere, amfboler, pyroxener, olvner, malmmneraler, accessorske mneraler (zrcon, apatt, osv.), epdot, granat, mellt, prmære carbonater, osv. 2. Bjergarter med M mndre end 90, dvs. med 0-00 rumfangsprocent lyse mneraler, nddeles på grundlag af deres ndhold af lyse mneraler, det summen af lyse mneraler modalanalysen omregnes tl 00%, dvs. A + P + Q=00ogA + P + F = 00. Der skal her erndres om, at Q og Fg.. Gruppenddelng af plutonske bjergarter på grundlag af modale mneralndhold (målt rumfangsprocent). Bjergartsnavnene svarende tl felterne er vst tabel. General classfcaton and nomenclature of plutonc rocks accordng to modal mneral content (measured n volume percent). The rock names correspondng to each feld are shown n table. F er nkompatble petrologske størrelser, som kke kan eksstere sammen bjergarter. Nefeln og kvarts vl f.eks. reagere med hnanden og danne albt: 2S0 2 + NaAlS0 4 ±± NaAlS kvarts nefeln albt Et eksempel på en omregnng: En bjergart har 25% kvarts, 55% orthoklas og 20% bott. Det omregnes tl 30% Q og 70% A. 3. Bjergarter med M = nddeles på grundlag af de mørke mneraler. 4. De omregnede modalanalyser, hhv. Q + A + P = 00 og F + A + P = 00 plottes dobbelttrekant-dagrammet, QAPF, dvs. to lgesdede trekanter med fælles grundlne som vst fg..

3 Dansk Geologsk Forenng, Årsskrft for 980 [98] 4 dunfe Fg. 2. Classfcaton and nomenclature of ultramafc rocks. Ol + Opx + Cpx + Hbl (+ B + Gar + Sp) > 95; Opaque mnerals < 5. Fg. 2a. Ultramafc rocks composed of olvne, orthopyroxene, and clnopyroxene. pyroxentes Fg. 2b. Ultramafc rocks that contan hornblende. Fg. 2. Inddelng af ultramafske bjergarter. Olvn + orthopyroxen + clnopyroxen + hornblende (+ bott + granat + spnel) =S 95; opake mneraler S 5. Fg. 2A. Ultramafske bjergarter opbygget af olvn + orthopyroxen + clnopyroxen. Fg. 2B. Hornblendeholdge ultramafske bjergarter. Bjergarter med M = plottes lgesdede trekanter som vst fg Grænselnerne QAPF (og dagrammerne for M = 90-00) er tegnet så de bedst mulgt stemmer overens med de forskellge bjergartstypers hyppghed, og således at de er lette at bruge. Der anvendes følgende nddelng QAPF: a. Lnen A-P nddeles efter»feldspatforhold«, dvs. forholdet mellem alkalfeldspat og plagoklas. Grænserne er lagt ved % P/A + P og stadg som rumfangsprocenter. Ved 35 er der da 35% P og 65% A. b. QAP-trekanten undernddeles endvdere ved og 90 Q. Bjergartsnavnene vst tabel vser, at kvartsholdge bjergarter, såsom grant, sklles fra kvarts-fre ved Q = 20. Dette skyldes den praktske vanskelghed ved at skelne mndre end 20% kvarts, når vsse almndelge bjergarter studeres håndstykker. Tl gengæld undernddeles feltet 0-20 Q ved 5 (se tabel ). c. APF undernddeles tlsvarende ved F 0 og 60, altså en grovere nddelng, hvlket skyldes praktske forhold, dels vedrørende dentfkaton af feldspathoder håndstykker, dels på grund af udbredelsen af de forskellge bjergartstyper, når de plottes denne trekant. En fnere nddelng er unødvendg og upraktsk, ford der er færre almndelge bjergarter dette felt. Det skal også bemærkes at APF er usymmetrsk forhold tl APQ omkrng lnen ved 0 F. 6. De bjergartsnavne, som svarer tl felterne fg., må mange tlfælde opfattes som»root«names, eller gruppenavne. Felt betegnes f.eks. fodsyent, hvlket dækker over nefelnsyent, sodaltsyent, osv. QAPF anvendes derfor tl grovnddelngen. I den konkrete beskrvelse af en bjergart må mange tlfælde anvendes et mere specfkt navn. Som et andet eksempel kan nævnes felt 0, hvor dort, gabbro og anorthost plottes, det de har P Her må undernddeles efter andre krterer, nemlg plagoklas-sammensætnng eller farvendex M (det modale ndhold af mørke mneraler). Man har gennem tderne anvendt begge krterer. Gabbro er adsklt fra dort ved An 50, det bjergarter med mere end 50% An plagoklasen kaldes gabbro. Man har også sat grænsen ved M = 40. Subkommssonen anbefaler at sætte grænsen ved An = 50. Men man får da brug for endnu et krterum tl at skelne gabbro, dvs. bjergarter felt 0 med An > 50 plagoklasen, med høje og lave M. Dette gøres ved at kalde gabbro med mndre end 35 M for leucogabbro, dvs. lys gabbro, og gabbro med mere end 60 M for melagabbro, dvs. mørk gabbro. Almndelg gabbro har således M = Anorthost har da mere end 90% plagoklas. Inddelngen af gabbro er vst fg Ud over nddelng efter QAPF er der som nævnt ovenfor behov for anvendelse af ndholdet af M, hvlket betegnes farvendex. Subkommssonen foreslår følgende grænser: M' = 0 35 : Leucokratske bjergarter M' = : Mesokratske bjergarter

4 42 SØRENSEN: Bjergarternes navne Tabel. Gruppenavne for plutonske bjergarter QAPF-dagrammet (fg. ). Table. Group names of plutonc rocks (see fg. ). Felt nr. Gruppenavn Felt nr. Gruppenavn la Ib Kvartsolt (slext) kvartsrg grantod Alkalfeldspat-grant Grant Granodort Tonalt Alkalfeldspat-kvarts syent Kvartssyent Kvartsmonzont Kvartsmonzont/ kvartsmonzogabbro Kvartsdort/ kvartsgabbro/ kvartsanorthost Alkalfeldspatsyent Syent Monzont 9 0 6' 7' 8' 9' 0' Ultramafske bjergarter 5 Fodolt Monzodort/monzogabbro Dort/gabbro/anorthost Fodholdg alkalfeldspatsyent Fodholdg syent Fodholdg monzont Fodholdg monzodort/ monzogabbro Fodholdg dort/gabbro Fodsyent Fodmonzosyent (eller fodplagosyent) Fodmonzodort/-monzogabbro (eller essext) Foddort/ gabbro (eller theralt) PI (plagoclaste) PI anorthoste (plagoclaste) Anorthostes 'Anorthos/tes gabbro/norte Fg. 3. Classfcaton and nomenclature of gabbroc rocks. PI + Opx + Cpx +0 + Hbl (+ B + Gar + Sp) > 95; Opaque mnerals < 5. Fg. 3a. Gabbroc rocks composed of plagoclase, pyroxene and olvne. to plag-bean plag-bear. pyroxentes hbl pyroxentes plag-bear. plag-bear. px nornålendte hornblendte Fg. 3c. Gabbroc rocks that contan hornblende. p/ag-bearng pyroxentes Fg. 3b. Subdvson of gabbroc rocks nto gabbro, gabbronorte, and norte. Fg. 3. Inddelng af gabbro-bjergarter. Plagoklas + orthopyroxen + clnopyroxen + olvn + hornblende (+ bott + granat + spnel) 95; opake mneraler 5. Fg. 3A. Gabbrobjergarter med plagoklas, pyroxen, olvn. Fg. 3B. Undernddelng af gabbrobjergarter gabbro, gabbronort og nort. Fg. 3C. Gabbrobjergarter som ndeholder hornblende. M' = : Melanokratske bjergarter M' = 90-00: Ultramafske bjergarter M' = M - (muscovt+apatt+prmære carbonater og andre»lyse«mneraler).. Bjergarterne undernddeles da, hvor farvendex spller en rolle, ved hjælp af prefxerne leucoog mela- for at angve, om en gven bjergart er lysere eller mørkere end den almndelge udgave af typen, jvnfr. det ovennævnte eksempel vedr. gabbro. Anvendelsen af leuco-/mela- forskellge bjergartsgrupper er vst fg. 4. Det ses her, at

5 Dansk Geologsk Forenng, Årsskrft for 980 [98] 43 X" \ \ % ±X I. a %o k \ \eo! ' so 90 arante plaa/oclase s-ro ro-os os-so percent of /cfa/ feldspar F/e/d s sr 0 leuco- le/co- MoJI- Alkalh léldspo/»le/a Grante Afela- Oranod/or/le Meta- euco- fona- t/te Me/aa-s-zo plattoclase fOV percent of totaf fetdspar 7«8 fødspo ct/artt syente Qpa/ft syen/te Qaø/t mama n/te Mela- leuco- Me/a- latco- Mela-,',, 4\>\ s t - l m Å»\h Suartz anorfttt s/te 5» -H a 4 ^ Feld "It 0. %so - I 0 to t syente feldspar Me/a- fas/'- fan/te a-o-s or F-0-7D 7 3 Afo/æ, n/te Syenfe Mela- leuco- Alkal- leaco- Melas &4» 3 q s --. n - ft 9 F- 70-SO plapoclase plag/ocfase 0-0»-J tO V percent of total feldspar percent of total feldspar II fold gtea/nj fod let/co- Plaqyette fold monzod/orffem tfol/pn/te (..- && Anortl/oste leaco- and Ad Shonklnte monzoøadåro and Meta- 't/efr- doflte fad aat/on fa/d Me/a- Ar Br 75 : y - t t L " Fg. 4. De forskellge bjergarters karakterstske ndhold af M (mørke = mafske mneraler rumfangsprocent). Inddelng leuco- og melatyper. Characterstc contents of mafc mnerals n the varous rock groups. Dvson nto leuco- and mela-types. man kke et praktsk anvendelgt system kan anvende faste grænser mellem leuco- og mela. En almndelg grant har f.eks M, en almndelg dort og en almndelg gabbro M. Det havde naturlgvs været mest lge ud ad landevejen at bruge samme grænser, men derved vlle man gøre vold på naturens egen fordelng af mneralerne de forskellge grupper. De ovennævnte termer leucokrat, osv. anvendes da som en»overordnet«grupperng. Granter vl da næsten altd være leucokratske, dort leuco- eller mesokratsk, gabbro mesokratsk. Systemet er altså logsk nok. 8. En yderlgere nddelng kan foretages efter karakterstske mneraler. Subkommssonen anbefaler her, at det mneral, der er mest af, skrves nærmest gruppenavnet. En hornblende-bottgranodort ndeholder da mere bott end hornblende. 9. Tl feltbrug er foreslået et prelmnært system som er vst fg. 5. Det er her tanken, at feltnavnet senere laboratoret erstattes med det korrekte navn. Det bemærkes, at gruppenavnene her ender på -od. En syentod kan dække over kvartssyent, syent, fod-holdg syent, alkalfeldspatsyent, monzont, osv. Forslaget vedrørende vulkanske bjergarter De plutonske bjergarter kan utvetydgt og rmelgt let klassfceres udelukkende ved hjælp af det modale mneralndhold, som det er beskrevet ovenfor. Vulkanske bjergarter er vanskelgere at klassfcere, det de ofte har ndhold af glas eller er så fnkornede, at en modalanalyse kke kan gennemføres. Klassfcerngen af vulkanterne har derfor været et vanskelgt hverv for subkommssonen. På den ene sde kan man forholdsvs let og entydgt klassfcere en vulkant ved hjælp af en omregnet kemsk analyse, f.eks. en CIPW norm. På den anden sde må man også tage hensyn tl at nddelngen af vulkanter og plutonter bør være ndbyrdes konsstente. Klassfceres en vulkant alene på grundlag af en omregnet kemsk analyse, kan man komme frem tl et navn som er ulogsk forhold tl det faktske mneralndhold, når dette klassfceres ved hjælp af systemet anvendt for plutonter.

6 44 SØRENSEN: Bjergarternes navne Subkommssonen har st forslag lagt hovedvægten på, at systemerne for vulkanter og plutonter skal være sammenlgnelge og konsstente. Vulkanter bør derfor, overalt hvor det er mulgt, klassfceres ud fra modalanalyse og ved hjælp af QAPF-dagrammet. Undernddelng osv. kan ske som beskrevet for plutonterne. Kan modalanalyse kke udføres, må man nødvendgvs tage udgangspunkt kemske analyser og omregne dsse tl normatve mneralndhold. Dette bør gøres, så der skabes bedst mulg overensstemmelse med mneralsammensætnngen af de tlsvarende plutonske bjergarter, dvs. plutonske bjergarter med tlsvarende kemsk sammensætnng. Ved at anvende denne fremgangsmåde kan det for plutonter anvendte QAPF-dagram også benyttes tl grovnddelng af vulkanter. Det er dog desværre sådan, at en beregnng af det normatve mneralndhold af en gven vulkansk bjergart meget vel kan falde forskellgt ud fra den modale sammensætnng af den plutonske bjergart, som har dentsk kemsk sammensætnng. En nøjagtg overensstemmelse kan derfor kun tlstræbes, men vl kke altd blve nået. Subkommssonen har kke taget endelg stllng tl, hvlket beregnngssystem den vl anbefale. Det nedenstående forslag gver derfor kun bjergartsnavnene for de forskellge felter og nogle hovedprncpper. Subkommssonen arbejder vdere med beregnngsmetoderne. Fg. 5. Prelmnary System (for feld use). I Grantods VII Fodoltes II Syentods () VIII Anorthostes III Dortods () IX Perdorres IV Gabbrods () X Pyro«ntes Ultramafc Rod«V Fod syentods XI Hornblendtes > VI Fod dortods and gabbrods () qualfer "fod-bearng" f fods are present QAPF-dagrammet for vulkanske bjergarter Dagrammet er vst fg. 6, de tlsvarende gruppeeller rodnavne tabel 2. Et feltsystem vses fg. 7. Nogle specelle forhold skal nævnes.. Adskllelse af basalt og andest. Som ved gabbro-dort (se ovenfor) er tdlgere benyttet plagoklassammensætnng og farvendex, og tlfældet vulkanske bjergarter både modale og normatve værder, samt S0 2 ndhold. Mens man ved gabbro-dort-grænsedragnngen anvendte plagoklassammensætnng foreslår subkommssonen, at man tlfældet basalt-andest benytter først S0 2 ndhold og dernæst farve- Fg. 5. Prelmnært system for plutonske bjergarter beregnet tl feltbrug. Fg. 6. Gruppenddelng af vulkanske bjergarter. Bjergartsnavnene svarende tl felterne er vst tabel 2. Root names of volcanc rocks. Rock names are shown n tabel 2.

7 Dansk Geologsk Forenng, Årsskrft for 980 [98] Tabel 2. Gruppenavne for vulkanske bjergarter QAPF-dagrammet (fg. 6). Table 2. Group names of volcanc rocks (see fg. 6). Felt nr. Gruppenavn Felt nr. Gruppenavn 2 3a 3b 4 5 6» 6 6' T Alkalfeldspat-rhyolt (-lpart) Rhyolt (lpart) Rhyolt (lpart) Dact Dact Kvarts-alkalfeldspattrachyt Alkalfeldspat-trachyt Fodholdg alkalfeldspattrachyt Kvartstrachyt Trachyt Fodholdg trachyt 8 8 8' a 5b 5c Kvartslatt Latt Fodholdg latt Andest/basalt Andest/basalt Phonolt Tephrtsk phonolt Phonoltsk tephrt/basant Tephrt, basant Phonoltsk fodt Tephrtsk fodt Fodt 6 Ultramaftt Bemærk:At felterne 3-3b, 4-5 og 9-0 har samme gruppenavne skyldes: 3a-3b: Det tlsvarende felt plutonske bjergarter betegnes grant, tdlgere anvendtes rhyolt om 3a, rhyodact om 3b + 4. Nu anbefales kun at benytte rhyolt. 4-5: Felt 5 er ofte betegnet kvartsandest eller plagdact. Nu anbefales dact for hele felt : se kommentar nr. og 2 teksten vedr. basalt-andest. A ( 2, 3a, 3b 4,5 6,7,8 9, 0, 2 3, M ) V \y/ F I II III IV V VI VII VI II "\ ~N)p / M<90 V / 7! M=90-00 A\ g cp rhyoltods dactods trachytods andestods, basaltods phonoltods tephrtods fodtods ultramafttes Fg. 7. Prelmnært system for vulkanter tl feltbrug. Prelmnary system for volcanc rocks (for feld use). ndex. Denne ændrng skyldes først og fremmest, at andest ofte har en anorthtrg plagoklas som strøkorn, men også at dsse bjergarter kan være så fnkornede, at sammensætnngen af plagoklasen kke kan bestemmes. Grænserne sættes da ved hhv. 52% S0 2 (vægt %) og 35 modal farvendex (dvs. rumfangsprocent, hvlket svarer tl 40 vægtprocent, hvs f.eks. en vægt-norm benyttes): Farvendex t 35 (modal) basalt leucobasalt mela-andest andest 52 % SO, 40 (vægt) 2. De forskellge basalttyper fordeles omtrent som følger: Kalk-alkalne og høj-alumnum-basalter felt 0, kalk-alkalne andester 9, tholetske basalter 0 og 0, alkalbasalter oftest 0', hawater 9' og 0', mugearter 9 og 9'. 3. Phonolt defneres som sn td foreslået af Rosenbusch som bjergarter, der består af hovedsagelg alkalfeldspat og feldspathoder (samt mafske mneraler). Phonolt (eller nefelnphonolt) har nefeln + alkalfeldspat Leuct-phonolt har leuct og alkalfeldspat. Sodalt-nefelnphonolt har nefeln, sodalt og alkalfeldspat med mere nefeln end sodalt, osv. 4. Gruppenavnet for felt 5c (fg. 6) er fodt. Bemærk at det tlsvarende gruppenavn for plutonske bjergarter er fodolt. De vulkanske bjergarter dette felt beskrves øvrgt som f.eks. nefelnt, der består af nefeln

8 46 SØRENSEN: Bjergarternes navne og mafske mneraler (sær clnopyroxener), olvnnefelnt, der derudover har olvn. Betegnelsen nefelnbasalt, leuctbasalt, osv. bør kke bruges (de anvendtes tdlgere synonymt med olvnnefelnt og olvnleuctt. Basalt er per defnton en plagoklasholdg bjergart). 5. Forstavelsen»pheno-«anvendes, hvor en bestemmelse er baseret på en ufuldstændg modalanalyse og hvor kemsk analyse mangler. Phenoandest er da en lava, som tyndslbsbetragtnng antyder bør klassfceres som andest, men hvor bestemmelsen er uskker. 6. Glasholdge bjergarter nddeles: 0-20 modal % glas: glasholdg (f.eks. dact) modal % glas: glasrg (f.eks. dact) modal % glas: glasagtg (f.eks. dact) modal % glas: specelle navne som obsdan, osv. 7. Der har tdlgere været en tendens tl at gve frske unge og omdannede gamle lavabjergarter forskellge navne. Det foreslås, at man altd benytter navnet for den frske bjergart. Metamorfoserede vulkanter kan dog angves med forstavelsen meta-, f.eks. metaandest. 8. Dolert og dabas foreslås benyttet synonymt, uafhænggt af alder, omdannelsesgrad, osv. Lamprofyrer, carbonatter, melltbjergarter Dsse mere specelle bjergartstyper vl kke blve behandlet her, der henvses tl subkommssonens rapport, som er angvet referencelsten. Pyroclaster og en række fnesser klassfkatonen kan blve lagt frem en følgende rapport om nomenklaturarbejdet. Ltteratur Streckesen, A Classfcaton and nomenclature of gneous rocks (Fnal report of an nqury). N. Jb. Mner. Abh. 07, IUGS Subcommsson on Systematcs of Igneous Rocks (A. Streckesen). Classfcaton and nomenclature of plutonc rocks - recommendatons. Publceret : Geol. Newsletter, 973, 2, N. Jb. Mner. Mh 973, Geotmes, Oct. 973, Geol. Rundsch. 974, 63, IUGS Subcommsson on the Systematcs of Igneous Rocks (A. Streckesen). Classfcaton and nomenclature of volcanc rocks, lamprophyres, carbonattes and melltc rocks. Recommendatons and suggestons. Publceret : N. Jb. Mner. Abh. 978, 34, -4. Geology, 979, 7, Streckesen, A To each plutonc rock a proper name. Earth Scence Revews 2, -33. Sabne, P. A How should rocks be named? Geol. Mag,

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

Detektionsgraenser og isotopidentifikation

Detektionsgraenser og isotopidentifikation INlSmf 6 DET FJERDE NORDISKE RADIO0KOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR. MARTS 985 GOL, NORGE Detektongraener og otopdentfkaton Sven Poul Ntlen Foraganlaeg R» DK4000 Roklde INDLEDNING Ved det nordke mnemnar 67 februar

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN 87-51-1442-5 Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

REFORM DREAMs multisektor-cge-model

REFORM DREAMs multisektor-cge-model REFORM DREAMs multsektor-cge-model Peter Stephensen Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Grane Høegh Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Peter Bache Fnansmnsteret DREAM Arbedspapr 2015:2 Aprl

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7 1Rustfr Info Hvad er rustfrt - Rustfre ståltyper 1-3 Rustfre og syrefaste standardkvalteter - Farvemærknng 4 Mekanske værder 5 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - Egenskaber 6 Sammenlgnng af mekansk styrke

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Forelæsning 3 Hovedgrundstoffer: fordeling, klassifikation og massebevarelse

Forelæsning 3 Hovedgrundstoffer: fordeling, klassifikation og massebevarelse Forelæsning 3 Hovedgrundstoffer: fordeling, klassifikation og massebevarelse forelæsning: Kappens og skorpens hovedelementsammensætning Klassifikation Binære variationsdiagrammer Teori om massebevarelse

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere