BULLETIN Nr. 73 Oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1"

Transkript

1 BULLETIN Nr. 73 Oktober

2 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. februar Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen eller NKF-dk s bestyrelse Michael Højlund Rasmussen, formand. Vejle Amts konserveringsværksted Maribovej Vejle Tlf Ansvarshavende redaktør: Susan Ritterband Gungevej Hvidovre Øvrig redaktion: Karin Wegener Tams Martin Bernsted Annoncer: Katja Storkholm Indlæg til Bulletin sendes uformateret på diskette, CD, eller via til den ansvarshavende redaktør. Karen Borchersen, næstformand Konservatorskolen Esplanaden København K. Tlf Vivi Lønborg Andersen, kasserer Arbejdermuseet Nørrebrogade 66 D 2200 København N. Tlf Hjemmesider: Fællesnordisk hjemmeside: IT-ansvarlig og webredaktør: Jens Aagaard Oplag: 400 Skrifttype: Century Schoolbook Tryk: L.P. Nielsen Offset Bogtryk Susan Ritterband, ansvarshavende redaktør af Bulletin Gungevej Hvidovre Tlf Maj Ringgaard Frilandsmuseet Højskolevej Kgs. Lyngby tlf Suppleanter: Camilla Bastholm, Martin Bernsted, Repræsentant i ECCO: Helle Strehle, Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Redaktør af Meddelelser om Konservering : Maj Stief Aistrup, Revisorer: 2 Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk

3 Indholdsfortegnelse Leder Michael Højlund Rasmussen, formand Leder 3 Generalforsamling, referat 4 Formandens beretning 6 Referat af arrangement i Odense 8 NKF-dk. s medlemsliste 9 NKF-dk s samarbejde med SLA 9 NKF-dk s arrangementer 10 NKF-dk arbejdsgrupper 12 ECCO 13 Udstilling, klima og transport-gruppen 15 Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden: 3 Kulturarvsstyrelsen (KUAS) har i løbet af august måned lanceret et forslag til retningslinjer for håndtering og bevaring af kulturarvsgenstande til høring blandt arkiver, biblioteker, museer (ABM-insitutioner) og konserveringsværksteder. Retningslinjerne er udsendt og organiseret som et web-site bestående af flere enkeltsider med oplysninger om korrekt håndtering og bevaring af alle slags kulturarvsgenstande. De er resultatet af over et halvt års arbejde i en arbejdsgruppe, som KUAS nedsatte til formålet sidste år. Her har der siddet repræsentanter for de statslige ABM-institutioner samt fra NKF-dk, der også har repræsenteret de øvrige konserveringsværksteder. Ideen med at skabe retningslinjer for håndtering af kulturarven blev oprindeligt undfanget af NKF-dk tilbage i 1999, hvor bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe af museumskonservatorer, der udarbejdede et sæt minimumsstandarder for området. Vores minimumsstandarder blev indsendt til det daværende Statens Museumsnævn til videre behandling. Men da nævnet blev nedlagt kort efter, for senere at genopstå som KUAS, tog det nogen tid, før der kunne arbejdes videre med det. Samtidig resulterede regeringens rapport, Udredning om Kulturarven (2003) i et ministerielt krav om udarbejdelse af retningslinjer for håndtering og bevaring af kulturarven. På den måde kom vores standarder til at danne oplæg til det arbejde, som KUAS kom til at stå for. Meningen er nu at retningslinjerne er i høring indtil 1. marts Herefter vil KUAS revurdere dem i lyset af de kommentarer, der er indkommet. For konservatorer vil retningslinjerne være et velkomment instrument til at styrke niveauet for bevaringsindsatsen på institutionerne. Samtidig med at retningslinjerne angiver et vist forventeligt niveau for bevaringsforholdene, vil de også blive brugt som udgangspunkt for KUAS s kvalitetsvurdering af museerne. På den måde vil de forhåbentlig kunne medvirke til en generel højnelse af bevaringsforholdene på danske ABMinstitutioner noget der i nogle tilfælde er hårdt tiltrængt.

4 Generalforsamling 9.april 2005, referat Susan Ritterband, referent. Referat fra Generalforsamling 9. april 2005, på Møntergården i Odense kl til kl deltagere. Referent: Susan Ritterband Dagsorden: 1. Formandens beretning for det forløbne år. 2. Regnskabsaflæggelse og budget. 3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 4. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus én suppleant (jfr. 4). 5. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant. 6. Meddelelser om Konservering. 7. Nordisk Videreuddannelse. 8. Eventuelt. Jan Brøndsted blev valgt til dirigent. ad 1. Formanden Michael Højlund aflagde sin beretning. Den kan læses på side 6. Den blev godkendt. ad 2. Kassereren Vivi Lønborg gennemgik regnskabet for 2004 (ses i Bulletin nr.72, marts 2005 side 5). Konklusionen var, at foreningen har en sund økonomi. Regnskabet blev godkendt. Vivi gennemgik budgettet for Jens Aagaard foreslog, at vi for kunne sende Bulletin, medlemsliste mv. som PDF-fil, for at spare porto. Jan Brøndsted gjorde opmærksom på, at der ikke indgår kontingentforhøjelser. Budgettet blev vedtaget. ad 3. Bestyrelsen havde flere forslag: a. ECCO-Newsletter sendes ikke ud, men kan rekvireres. b. ændringer i Stadgars vedtægter, navneændring c. ændring af NKF-dk s vedtægter d. optagelse af ordinære medlemmer ad a. På grund af de høje posttakster vil ECCO-Newsletter ikke længere automatisk blive udsendt, men kan rekvireres hos bestyrelsen. Dette blev vedtaget. ad b. 1 ændres til følgende ordlyd: Foreningens navn er Nordisk Konservatorforbund Danmark (forkortet NKF-dk). På engelsk hedder foreningen Nordic Association of Conservators Denmark. Dens formål er at fremme konservator-professionens interesser fagligt og politisk. Kendskabet til professionen fremmes gennem samarbejde med relevante interesseorganisationer og ved afholdelse og formidling af faglige sammenkomster, seminarer o.lign. samt fælles nordiske møder. NKF-dk er en del af Nordisk Konservatorforbund. Dette blev vedtaget. ad c. 6 ændres til følgende ordlyd: 6. Ordinær generalforsamling 4 Generalforsamlingen er Den danske Afdelings højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med en dagsorden, der minimum skal indeholde følgende punkter: 1. Formandens beretning for det forløbne år. 2. Regnskabsaflæggelse og budget. 3. Optagelse af ordinære medlemmer 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 5. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus én suppleant (jfr. 4). 6. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant. 7. Orientering om fælles nordiske publikationer og hjemmeside. 8. Orientering om E.C.C.O. 9. Eventuelt. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til denne indleveres skriftligt mindst 5 dage før til bestyrelsen. Over forhandlingerne føres et referat, der bekræftes på førstkommende bestyrelsesmøde, og som publiceres i foreningens blad. Efter tilføjelse af et ekstra punkt blev det vedtaget, som det skrevet står her. d. fire optagelser af ordinære medlemmer blev vedtaget: Karen Margrethe Varming, Sophie Rowe, Mette

5 Westergaard og Pia Lyngberg Larsen. ad 4. Michael Højlund blev genvalgt til formand Bestyrelsesmedlemmerne Vivi Lønborg og Susan Ritterband var på valg, og begge blev genvalgt. Suppleant Martin Bernsted var på valg og blev genvalgt. ad 5. Revisorerne Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk var på valg, og begge blev genvalgt. Revisorsuppleant Maj Stief var på valg og blev genvalgt. ad 6. Maj Stief orienterede om Meddelelser om Konservering. Første blad under referee-ordning er under produktion. Publikationsplan for både 2005 og 2006 er fastlagt. Der har været overvejelser om at sænke prisen på bladet, hvilket blev mødt med modstand bl.a. fordi der bør akkumuleres penge til at aflønne referees på sigt. gang med forberedelser allerede i Maj Ringgaard fortalte, at Baltikumrejsen havde været så stor en succes, at der var kommet opfordringer til at arrangere en ny tur f.eks. til Polen. Camilla Bastholm fortalte om kommende arrangementer bl.a. en rundvisning på kastellet, week-end tur til Göteborg, kulturnatarrangement og et arrangement med en politimand, der skal fortælle om digitale fotos. Annonce B 26/03/03 12:06 Side 1 ad 7. Maj Ringgaard fortalte om det succesfulde seminar med 60 deltagere fra alle de nordiske lande. Der var et overskud på kr , som vil blive overgivet til Finland, der skal holde næste seminar. I anledning af det fine overskud fik alle deltagere på denne generalforsamling et glas vin - det var så forklaringen på ombytningen af de to sidste punkter. Storfagsreoler i et eller flere plan til opbevaring af store genstande ad 7. Blev udskudt til efter punkt 8 ad 8. Karen Borchersen spurgte til hjemmesiden. Jens Aagaard fortalte, at den var flittigt besøgt. Jobsiden havde dog fået et dyk på grund af pass-wordordningen, men det er stadig den mest besøgte side. For jobsøgningsbasen er der indført en 3 måneders begrænsning. Hvis man ikke selv opdaterer, bliver man automatisk slettet. Michael Højlund fortalte, at arbejds-og stategiplanen ikke var blevet gennemgået, da den ikke er ændret bortset fra, at flere af punkterne er opfyldt. Der arbejdes stadig videre ifølge planen. I 2009 er det Danmarks tur til at afholde kongres, så vi vil gå i Tegningsskabe til plancher, plakater og kalker SCAN-FLEX har i flere år beskæftiget sig med magasinindretning til museer og arkiver. Vi spænder lige fra småvarereoler til de store komplette indretninger. Vi tilbyder Dem en reel og kompetent vejledning, lige fra de tomme rum til det færdige magasin kontakt os for yderligere information. STÅLREOLER ApS Mobil-Reoler til malerier og arkivalier mm. Højvangsvej Tølløse Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside:

6 Formandens beretning 2004/2005 Michael Højlund Rasmussen Efter generalforsamlingen 2004 konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: Michael Højlund Rasmussen, formand Karen Borchersen, næstformand og sekretær Vivi Lønborg Andersen, kasserer Susan Ritterband, redaktør af Bulletin Maj Ringgaard, ordinært medlem Martin Bernsted, suppleant Camilla Bastholm Jensen, suppleant Revisorerne Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk genvalgtes, og Helle Strehle fortsætter som foreningens repræsentant i E.C.C.O. Bestyrelsens arbejde 1. Også i år har NKF-dk deltaget i det europæiske standardiseringsarbejde (CEN) omkring bevaring af kulturarv. Vi har betalt 2 á 3 rater á kr. for deltagelse og har været repræsenteret ved Lone Petersen, Kulturhistorisk Museum, Randers. Lone har netop bedt sig fritaget, så bestyrelsen har bedt Lise Ræder Knudsen, Vejle Amts Konserveringsværksted om at repræsentere foreningen. Arbejdet er godt i gang også på internationalt plan. 2. Kulturarvsstyrelsen (KUAS) nedsatte 2004 en arbejdsgruppe til udarbejdelse af standarder eller retningslinjer for bevaring og håndtering af kulturarvsgenstande. NKF-dk har indtil nu været repræsenteret af Marianne Hadsund, NAK og Ida F Hovman, Langelands Museum samt Michael Højlund. Sidstnævnte er udpeget som redaktør af indlæggene, som vil komme ud i høring blandt konservatorer og museumsfolk i løbet af forsommeren. 3. NKF-dk deltager fortsat i en række netværksgrupper med tilknytning til museerne og de to fagforeninger. 4. NKF-dk har afleveret høringssvar i forbindelse med et forslag om ændring af Museumsloven i anledning af gennemførelsen af strukturreformen. Vi har anerkendt de tiltag, der er taget for at sikre amtskonserveringsværkstedernes fortsatte eksistens efter amternes nedlæggelse samt påpeget enkelte problemer i den forbindelse. Der er blevet lyttet til os og lovforslaget er nu til behandling. 5. Hjemmesiden er blevet opgraderet bl.a. med passwordbeskyttelse på enkelte dele af siden. 6. Formanden har deltaget i Norges Museumsforbunds årsmøde d september 2004 i Kristianssand, hvor han berettede om udbygning af fællesmagasiner og konserveringstjenester i Danmark. Der var stor interesse for dette emne, der er meget aktuelt også i Norge. 7. I forbindelse med fusionen mellem museumsforeningerne blev der 2/ holdt stiftende generalforsamling for Organisationen Danske Museer (ODM) på Nyborg Slot. Formanden deltog i den efterfølgende reception og middag på slottet. Denne længe ventede 6 begivenhed kommer til at få stor betydning for konservatorerne, idet vi gennem det seneste år har fået etableret et glimrende samarbejde med museumsfolkene. Organisationen forventes at få stor slagkraft, hvilket kan være gunstigt også for os. Bulletin Bladet redigeres nu af en gruppe bestående af Susan Ritterband, Martin Bernsted, Karin Tams og Katja Storkholm. Det diskuteres fortsat, hvordan bladets indhold skal vægtes. Det faglige stof fylder mindre end det organisatoriske, men det er i høj grad op til medlemmerne at bidrage til bladets udvikling. Redaktionen kunne i den forbindelse godt tænke sig nogle flere billeder til illustration af artiklerne. Stor tak til Susan og redaktionen for et solidt stykke arbejde. Nordisk Konservatorforbunds Forbundsråd Mødet 2004 blev holdt på Frilandsmuseet og her blev Tina Kramer Molkte formelt indsat som forbundsrådsformand efter Eva Ringborg (S). Det blev bl.a. diskuteret mulighederne for at reducere omkostningerne ved udgivelsen af Meddelelser om Konservering (MoK). Det blev aftalt at mødes med de lokale redaktører om dette i løbet af den kommende periode. Det første møde fandt sted i Stockholm d. 28/10 04, hvor det blev besluttet at fastholde MoK, som det er. Der blev taget initiativ til at gøre den fælles hjemmeside

7 mere kendt og brugt blandt medlemmerne. Endnu et møde i en særlig nordisk web-gruppe d. 9/ i København har ført til konkrete initiativer i retning af en opgradering af siden. Nordisk Videreuddannelses kursus i Magasinbygningens fysik og funktion blev afholdt oktober 2004 på Museumshøjskolen i Sorø. En styregruppe bestående af Maj Ringgaard, Marianne Hadsund, Morten Ryhl-Svendsen og Simon Botfeldt sikrede et succesfyldt forløb med mange deltagere fra alle de nordiske lande samt lærere fra Danmark og England (se referatet i Bulletin nr. 72, 2005). Bestyrelsen takker fondene for støtte og styregruppen for et solidt stykke arbejde. Vi har på forbundsplan sendt to protest-breve i løbet af januar og februar Det ene til Skibsbevaringsfonden i Danmark som har koordineret en samlet protest mod EU s planer om at forbyde brug og fremstilling af trætjære gennem et kommende biocid-direktiv. Det andet i form af et høringssvar til den svenske regering, hvor der advares mod en påtænkt udflytning af Riksantikvarieämbetet til Gotland. ECCO Der er blevet lyttet til vores forslag om at koncentrere arbejdsplanen om et hovedpunkt med flere underpunkter. Det har givet sig udslag i, at der nu satses på at samarbejde med organisationen ENCoRE at få vedtaget et forslag til direktiv, der definerer konservator-professionen i EU. ECCO Reports er netop udkommet med yderligere information om aktiviteterne. Arrangementer Baltikumturen blev efter flere udskydelser endeligt gennemført d maj Den blev en stor succes, der blev skabt nye kontakter i de baltiske lande, og turen løb økonomisk rundt. Turen er refereret i Bulletin nr. 71/2004. En planlagt rundvisning på AROS i Århus 16/ måtte desværre aflyses p.g.a. manglende tilslutning. NKF-DK s medlemstal er p.t.: Associerede medlemmer: 75 Ordinære medlemmer: 225 Æresmedlemmer: 5 Institutionsmedlemmer: 24 7

8 Arrangement i H.C. Andersens hus og på Møntergården Hvis I har fået nok af først mediehysteri og popsmart merchandiseindustri og siden larmende stilhed i forbindelse med fejringen af H. C. Andersens 200 års fødselsdag, skulle I tage til Odense og genopdage ham. Måske er I ikke lige så heldige som de 19 deltagere, der fik en inspirerende og begejstret rundvisning af museumsinspektør Ejnar Askgaard i H. C. Andersens Hus som optakt til NKF s generalforsamling d. 9. april - men et besøg er absolut anbefalelsesværdigt. Man kommer i tanke om, hvor stor en tusindkunstner H. C. Andersen var, hvor forud for sin tid han var, og at der er stor mening med den internationale anerkendelse af hans kunst både som forfatter, tegner, papirklipper og collagekunstner (franske kunsthistorikere anerkender ham som den, der indførte collageteknikken i nyere tids kunst). Og alt dette giver én lyst til at læse og genlæse alle de fantastiske ting han har skrevet både romaner og eventyr. I det første rum i udstillingen står en 1:1 statue af H. C. Andersen på en scene med scenetæppe, som er en fotostat af et af hans papirklip. Han skuer ud over en masse fragmenter af sin tid; Opfindelser og hverdagsting, breve fra store mænd fra tiden både nationale og internationale, svingploven som resulterede i bedre levestandard og geværer, der symboliserer, at krig stadig var noget, der var en almindelig del af livet. Midt i rummet sidder Stemningsbillede fra H.C. Andersens Hus i Odense Signe Nygaard en nattergal i sit bur, som er formet som en gine og under nattergalen er ophængt billeder af kvinder, der ligesom den er i bur. Nattergalen kvidrer dog lystigt som et symbol på de frihedsfølelser, der var i tiden - men som stadig ikke var. I det næste rum er mennesket H. C. Andersen beskrevet både af sig selv og samtiden. Bl.a. er der to fotografier af ham, som vennen Collin har fortalt, lignede H. C. Andersen mest. På det ene ser han ud, 8 som lige før han blev gnaven - lidt sammenskuttet og nedtrykt sidder han og ser væk fra fotografen. På det andet står han i højt humør, poserende med spilopper i øjnene og skal lige til at bryde ud i en vits. I Kunsthallen, som er et smukt rum med en væg af vinduer ud til en lille dam, er tegninger og papirklip udstillet. Solens stråler legede denne lørdag lystigt i vandet og reflekterede levende mønstre i gardinerne (som til konservatorens store tilfredshed var ophængt). I udstillingsteksten beskriver H. C. Andersen selv: Jeg er som vand, Alt bevæger mig, Alt afspeiler sig i mig, det hører vel til min Digternatur og tidt har jeg jo Glæde og Velsignelse deraf, men ofte er det ogsaa en Oval. Den fantastiske kreativitet som de små lapper med tegninger og papirklip viser, betragtede H. C. Andersen selv som en åndsgave, men han var samtidig bange for, at den ville resultere i sjælesyge. På bagvæggen er en montre med H. C. Andersens pen og en anden med hans saks, hvilket er meget effektfuldt hvis man er i rette stemning. I Mindehallen (det runde rum midt i museet) med freskerne af Niels Larsen Stevns, der afbilder scener fra H. C. Andersens liv (fra digterens selvbiografi: Mit Livs Eventyr ) er kunstnerens liv kronologisk og detaljeret gennemgået med fragmenter af digterens barndom, venskaber, forelskelser,

9 udgivelser, rejser etc. Og her blev vi virkelig taget ved hånden af Ejnar Askgaard, som læste højt og viste frem. Vi havde slet ikke tid nok, men måtte videre i dagens program. Og således opløftede med stor ømhed for mennesket H. C. Andersen og stor respekt for kunsten han frembragte, gik vi videre til Møntergården. - Og rundt omkring i byen var der solansigter fra hans papirklip i metal og i blomsterarrangementer i Kongens Have, og de små grønne og røde mænd i byens trafiklys havde i anledning af byens store mand fået høj hat og spadserstok. Og det gjorde ikke spor På Bevaringfunktionen hos Odense Bys museer fortalte kemiker Tom Koch Svennesen, om blæksyreskader på HC- Andersen dokumenter. Han forskede i problemstillingen for ENB-midler. Blæksyreskader er almindeligt forekommende på papir beskrevet med jerngallusblæk, som er fremstillet af galæbler fra egetræ, jern og svovlsyre. Tom fortalte meget spændende og detaljeret om projektet, som Besøg på Møntergården Karen Borchersen omfatter analyser og forsøg på samtidige dokumenter. Tak til Tom Kock Svennesen for et spændende indblik i problemstillingen omkring blæksyreætsning og tak til NKF og NKF s kvinde på stedet Jannie Amsgaard Ebsen, som havde arrangeret. NKF-dk s medlemsliste Foreningens medlemsliste vil fremover kunne hentes fra hjemmesidens passwordbeskyttede del. Hvis det ønskes kan man dog få tilsendt et printet eksemplar ved henvendelse til bestyrelsen. Der må dog forventes noget ventetid, idet der samles sammen og laves samlede udskrifter. Det er hensigten at opdatere medlemslisten løbende man kan dog kun forvente at få tilsendt medlemslister en gang pr år. NKF-dk indleder samarbejde med SLA Michael Højlund Rasmussen På et møde i juli d.å. mødtes undertegnede med formanden for Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA), Asbjørn Hellum og repræsentant for SLA s bevarings- og materialeudvalg, Ole Loell for at drøfte mulighederne for et mere formelt samarbejde mellem vore to organisationer. Der blev foreslået flere emner, der kunne danne udgangspunkt for et samarbejde omkring va- retagelsen af den arkivalske kulturarv: Bedre koordinering af arkivernes interne undervisning i bevaring og håndtering, bedre muligheder for arkiverne for evt. at komme ind under de regionale konserveringsordninger i lyset af kommunalreformen og retningslinjer for bevaring af digitale medier på mindre institutioner. Som et første konkret tiltag diskuterede vi muligheden for 9 at få fremstillet nogle nye arkiv- og museumsæsker af en højere kvalitet, men på samme rimelige prisvilkår, som vi p.t. er vant til. Hvem der skal producere og forhandle æskerne og til hvilken pris er endnu uklart, men det vil formentlig blive afgjort på de kommende møder. NKFdk ser med forventning frem til resultatet af dette samarbejde.

10 NKF-dk arrangementer Lossepladsen En fortælling om udgravningerne på Esplanaden; demonstration af 3D-scanninger af fodtøj fra fundene og mulighed for at se nogle af de spændende fund live ved Lene Høst Madsen, Vivi Lena Andersen og Maj Ringgaard. Torsdag d. 27 oktober 2005 kl. 16:00. Konservatorskolen, Esplanaden 34. I forbindelse med arrangementet bydes der på kaffe / te og kage. I er meget velkomne til at medtage ledsagere. Tilmelding til arrangementet skal ske senest fredag d til: Maj Ringgaard på eller telefon Lene Høst Madsen, Københavns Bymuseum, vil fortælle om det arkæologiske arbejde ved udvidelsen af A.P. Møllers hovedsæde på Esplanaden. Udgravningsfeltet var på 1 hektar og udgravningsperioden kun få uger. Der er tidligere gjort stenalderfund både syd og nord for feltet, og i 1970erne i forbindelse med bygningen af A.P. Møllers hovedsæde blev der gjort en del fund, så der var en stor sandsynlighed for interessante fund i området. Der blev anlagt fire søgegrøfter ind i affaldslagene, som viste sig at være 3 meter høje og ligge på havbund. Vandstanden i området havde været 1meter før opfyldningen, som skete i forbindelse med Nyhavns anlæggelse i 1700tallet. På basis af fundene regner man med at opfyldningen skete i midten af 1700 tallet. De skriftlige kilder er ikke bearbejdet endnu. Yngste genstand er en mønt fra Den ældste genstand er en altervase af fajance fra begyndelsen af 1600tallet. Tilsyneladende er opfyldningen sket fra en høj kant, hvor læs af affald er smidt ud over. Der er områder i lagene med koncentrationer af samme type genstande eksempelvis afklippede parykker måske fra en parykmager, der har kunnet genbruge håret; men som har smidt de flettede bunde ud. Der er produktionsaffald fra keramisk produktion (10% af det keramiske materiale stammer fra fajancefabrik i Store Kongensgade-fabrikken). Desuden er der en stor portion silkestrømper, affald fra hornproduktion m.v. Erhvervsaffald er blandet med husholdningsaffald og latrin, og fundenes karakter og sammensætning tyder på, at affaldet kommer fra nærområdet. Der er tale om meget velbevaret affald, fordi det er blevet smidt ud i vand. Dog er cellulosefibre ikke bevaret. Den korte udgravningstid på 3 uger fordrede utraditionelle metoder. Gravemaskiner rystede fundene ud af jorden. Her blev især større og genkendelige genstande samlet op. Desuden blev et stort mekanisk sold fra Viborg Søndersøudgravningerne anvendt. Her blev også mindre genstande som nåle og søm fundet. 10 Der er ikke stor arkæologisk teoridannelse på feltet Rubbish Archeology ; men genstandsfeltet kan som helhed sige noget om omløbstid i materialer og tidens forbrugsmønstre. Der er eksempelvis ikke fundet møbler i affaldslagene og kun ganske få trægenstande. I alt er 5-10% af lossepladsen udgravet. Ganske få genstande er blevet konserveret indtil nu blandt andet en udsmykket metalplade formodentlig fra pandestykket til en grenadérhue. Pladen er blevet kopieret efter en 3D-scanning. Originalen kommer på udstilling på Tøjhusmuseet fra 10. juni. Desuden er der fundet en grenadérhue med broderi, og der er formodentlig flere uniformsdele i området. Cirka en tredjedel af fundmaterialet er dragtdele (herunder sko og handsker), afklip og boligtekstiler. En del klude følger med latrin, så man kunne formode, at de har været anvendt som WC-papir eller menstruationsbind. Vivi Lena Andersen, Københavns Bymuseum, vil fortælle om 3D-scanning af skoene fra fundene.

11 Ved scanningen kan man opnå en elektronisk kopi af genstanden med dens slidmærker m.v. Via optegning med en digital tegnearm, kan man få støbt ( udprintet ) en tredimensionel, håndterbar model af en sko i 1:1. Via en skumdokumentation af skoens indre kan man forske i, hvordan sko og fod har påvirket hinanden. Målsætningen med at arbejde i 3D er objektivitet og tilgængelighed. Rundvisning i Erichsens Palæ Danske Banks hovedsæde ved Adam Granjean Torsdag d. 26 januar 2006 kl. 16:50. NB dørene lukkes kl.17:00 præcis! Holmens Kanal 2 Det er lykkedes os at få arrangeret denne rundvisning i Erichsens Palæ fra 1801 af kgl. Hofbygmester, C.F. Harsdorff,. Programmet byder bla. på velkomst i Bellevuesalen, rundvisning i Palæet, hvor vi kommer til at høre om palæets historie og den fine samling kunst, eks. Strøbæks vægudsmykninger i Direktionslokalet. Sluttelig er Danske Bank vært for et let traktement i Peschiers Gård. I er meget velkomne til at medtage ledsagere. Tilmelding til arrangementet skal ske senest onsdag d til: Maj Ringgaard på eller telefon

12 Arbejdsgrupper under NKF-dk Vi har i øjeblikket 7 grupper som laver et meget værdifuldt arbejde. Hvis du har lyst til at deltage i dette arbejde kan du bl.a. henvende dig til nedenstående personerne og høre nærmere. Møbler Poul Rasmussen Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Papir Henriette Berg Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Arkæologigruppen Jannie Amsgaard Ebsen Bevaringsfunktionen Odense Bys Museer Claus Bergs Gade Odense C Ramme Berit Møller Bommen Solrød Strand Klima, udstilling og transport Maj Stief Aistrup Hellerupgårdsvej 3 st Hellerup Tekstiler Maj Ringgaard Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Magasin Lone Petersen Kulturhistoriske Museum Stemannsgade Randers Vi har desværre ikke mulighed for at kompensere økonomisk for folks deltagelse i arbejdet, men der er mulighed for at få refunderet op til 500 kr. pr. år til møderne mod at gruppen afleverer mindst 1 referat til Bulletin om året. r 12

13 Generalforsamling i E.C.C.O. 11. marts 2005 Helle Strehle, NKF-DK s repræsentant i E.C.C.O. En stor del af de europæiske konservatorforbund har sluttet sig sammen i E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers Organisations). E.C.C.O. er i sin tur medlem af organisationen af liberale erhverv i EU (CEPLIS), og CEPLIS stiller mødelokaler og tolke til rådighed for E.C.C.O. s årlige generalforsamling. Den danske Kulturarvsstyrelsen, KUAS, har i lighed med tidligere år bevilget rejse og ophold til den danske delegat. Mødets dagsorden og de dokumenter, der skal behandles er naturligvis hjemmefra diskuteret i den danske NKF-bestyrelse, således at delegaten ved hvad vi mener og har mandatet klart. Strategiplan og vigtigste punkt på mødet. Ganske som vi i den danske afdeling havde ønsket os det, er det overordnede mål for E.C.C.O. s arbejde at opnå en konsistent lovformelig definition og officiel anerkendelse af professionen i national og international lov. Til den ende har man i årets løb arbejdet (videre) på en formulering af vor profil, d.v.s. hvad der karakteriserer vort erhverv (i forhold til) alle andre erhverv. Dette er sket i tæt parløb med konservatoruddannelsernes organisation ENCoRE. Dette fælles udspil skulle stille os stærkere i forhold til Europarådet, der har formuleret et direktiv, som vi gerne vil omfattes af. ENCoRE har på sin generalforsamling tiltrådt formuleringerne, men skal blot have dem kikket igennem af jurister. På E.C.C.O. s generalforsamling var der en del uklarhed angående papirets mål og udformning. Heldigvis var René Larsen i sin egenskab af præsident for ENCoRE i stand til at forklare de tøvende og tvivlende, hvorfor papiret var udformet som det var, nemlig for at harmonisere det med de tilsvarende dokumenter for de organisationer, der allerede er omfattet af direktivet (læger, sygeplejersker, jordemødre, farmaceuter, tandlæger, dyrlæger og arkitekter). Det måtte også forklares, at der intet odiøst er i at beskrive professionen på højeste niveau, d.v.s. masteruddannelsen (ligesom de andre professioner har gjort det), og at man derfor ikke udelukker hverken de ældre mesterlæreuddannede eller bachelorniveauet. Afslutningsvis kunne generalforsamlingen stemme for dokumentet som et udkast, der skal arbejdes videre med. Det blev bestyrelsens opgave at fremkomme med de endelige formuleringer, som man så vil kunne diskutere og stemme om elektronisk. Nye medlemmer De slovakiske konservatorer virker meget engagerede og entusiastiske, og da deres statutter i øvrigt lever op til E.C.C.O. s standarder kunne vi optage slovakerne som det første af de gamle østlande. Et af de italienske og et af de franske forbund er blevet nedlagt/ opsuget i andre forbund og er således udgået af E.C.C.O. Det græske forbund var med som opservatører med henblik på at søge optagelse. Statutændringer Der blev vedtaget en række statutændringer. En del af disse ændringer har til hensigt, at sikre at E.C.C.O. er i trit med (den ændrede) belgiske lovgivning. Dette er nødvendigt for at Belgien kan huse E.C.C.O. og forlene E.C.C.O. s bestemmelser med gyldighed i hele EU. Dernæst blev der lavet en række tilføjelser der sikrer, at E.C.C.O. kan lade sig tilknytte andre organisationer samt ikke mindre vigtigt: at andre organisationer får øget adgang til at tilknytte sig E.C.C.O. Således kan der etableres et samarbejde selvom disse andre organisationer ikke (endnu) opfylder kravene til fuldt medlemsskab. Her tænkes naturligvis på alle de nye EUlande. Tjekkerne og ungarerne er således på trapperne. E.C.C.O Newsletter På årets generalforsamling blev det besluttet at E.C.C.O Newsletter ikke længere automatisk udsendes til alle medlemmer. Når Newsletteret udkommer vil der gå en besked via mailinglisten, om at bladet er kommet, og det vil være muligt at hente bladet på foreningens arrangementer så som generalforsamlingen og lign. Ordinære medlemmer der fortsat ønsker at modtage E.C.C.O Newsletter pr post, bedes give besked til foreningens kasserer 13

14 14

15 Referat af NKF-møde i udstilling, klima og transport-gruppen 8 april 2005 på Det Kongelige Biblioteks Bevaringsafdeling. Magasinbyggeri på KB. Hanne Karin Sørensen Første punkt på dagsordenen var Marie Vest, Bevaringschef på Det Kongelige Bibliotek (KB), som fortalte om bibliotekets nye magasinbyggeri og nogle af de bevaringsmæssige udfordringer, der følger med. KB har 106 hyldekm. biblioteksmaterialer, hvortil der er knyttet bevaringsansvar, og der er både for lidt plads, men også manglende klimastyring i de eksisterende magasiner. Efter Udredningen om Bevaringen af Kulturarven blev der afsat 159 millioner til at bygge yderligere magasiner i kombination med en ny universitetslæsesal ved KU Amager. KB har både en fysisk tilvækst og en digital pligtaflevering. Alle publikationer afleveres i to eksemplarer. Statsbiblioteket står for udlån, KB har bevaringsforpligtelsen. Universitetsbiblioteket blev slået sammen med KB i 90erne. I Holmbygningen fra 1906 er der ikke mere plads og klimaet er dårligt med stort lysindfald fra vinduerne. Der er ristegulve, og støv bevæger sig ned mellem ristene. I 1966 byggede man Hansen-bygningen til kontorer, så de ansatte fik bedre plads. I Den Sorte Diamant fra 1999 er der magasinplads til nogle typer materiale, men det er ikke klimastyret. På Lergravsvej 59 er der også magasiner, men det er til dels lejet plads og forholdene er meget dårlige. I Vestindisk pakhus ved havnefronten opbevares aviser. I 1998 blev der bygget magasin til 44 hyldekm samt læsesal i Njalsgade. Dette var første etape i hvad der skulle have været fire etaper. Planen er imidlertid stoppet, fordi der er blevet bygget et kollegie på grunden og man når derfor kun til etape to, som er byggeri af endnu et klimastyret magasin samt læsesal. Dette er imidlertid ikke nok plads og KB skal derfor på sigt have magasiner et tredje sted, evt. sammen med Rigsarkivet på godsbaneområdet. Arkitektfirmaet Dissing & Weitling står for det nye magasinbyggeri ligesom de stod for det første magasin i Njalsgade 112. KB har selv ansvaret for byggesagen og ikke Kulturministeriet. KB s styregruppe, byggetekniske udvalg, magasinarbejdsgruppe, sikringsgruppe og publikumsgruppe har i samarbejde med arkitektfirmaet vedtaget en udbygning af de eksisterende magasiner og en etablering af en læsesal til universitetsbiblioteket. Projektet er nu i licitation. I øjeblikket er følgende magasiner klimastyrede: danske sals boks, bog- og negativmagasin i Njalsgade 112, diamantboksen og nitratcontaineren. I de øvrige magasiner er der store udsving og i Diamanten bliver der meget varmt om sommeren. Et stort spørgsmål er derfor, hvilke samlinger, der skal i de nye magasiner, hvilket ikke er helt afklaret endnu. Man har arbejdet med to ISO-standarder ISO 2003 (11799) og ISO 2004 (19934), hvor sidstnævnte, som noget relativt nyt, benytter sig af klimazoner, hvor kravene ikke er helt så rigide som tidligere, men bløde svingninger tillades. Det giver en bedre driftsøkonomi, i et begrænset omfang, at lade indeklimaet svinge med udeklimaet. Bogmagasinet bliver et magasin på 12 grader. Der laves i øjeblikket forsøg for at undersøge fare for kondens, når bøgerne tages fra et tørt og koldt magasin til et varmt og fugtigt klima. Et slusesystem er en mulighed. På Filmarkivet fungerer det uproblematisk. I det nye 12 graders magasin vil RH ligge på 45% og det nye 2 graders magasin til fotografisk materiale vil ligge på 30%. Ny forskning viser, at vi skal ned i RH. Ved langtidbevaring kræver papir 30% (ved hyppig brug højere RF), men problemet er, at læder, pergament og orientalsk materiale ikke kan tåle det tørre klima. Til fastsættelse af grænseværdier for luftforurening er bla. ASHRAE Handbook 2003 og ISO (2003) blevet brugt. Der kommer kulfiltre og partikelfiltre i det nye byggeri og overfladebehandlingen af væggene bliver støvfri og med materialer så bygningen kan ånde. KB er også ved at kortlægge forureningsgraden, (hvor meget afgasser genstandene) men dette er der ikke svar på endnu. Disse krav til opbevaringsmiljøet er indarbejdet i dispositionsforslaget fra arkitektfirmaet, og kan forhåbentlig fastholdes gennem hele forløbet. Tak til Marie for et spændende foredrag. Næste indlæg på dagsordenen var Christina Henningsen, som fortalte om Kulturarvsstyrelsens minimumsstandarder. Med baggrund i Udredningen om Bevaring af Kulturarven udgivet af Kulturministeriet i 2003 blev der nedsat en gruppe under Kulturarvsstyrelsen af forskelligt museums- og bevaringsfagligt personale. Det har været formålet at få lavet en opdatering af, hvad der bør forventes af, hvordan museer, biblioteker og andre samlinger skal bevare og håndtere deres genstande. Der er blevet fremstillet 14 standarder og 2 vejledninger. Da Christina i 2004 var ansat i Statens Arkiver med rådgivningsansvaret for bevaringen af arkivalierne indgik hun i arbejdsgruppen, ledet af Morten Lundbæk fra KUAS. Øvrige deltagere i arbejdsgruppen var; (Statens arkiver), Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek, Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet, Zoologisk Museum, Langelands Museum, Nordjyllands Amtskonservering, Vejle Amtskonservering og Konservatorskolen. Mødefrekvensen var ca. en gang om måneden og det sidste møde blev afholdt i januar, hvorefter en redaktionsgruppe skal sammenskrive de mange indlæg. Det forventes at dette resultat bliver godkendt på mødet til april og herefter lægges ud på KUAS hjemmeside til en høringsperiode for de berørte institutioner. Overskrifterne for arbejdsgruppens emner er som følger; Standard for modtagelse; mærkning; emballering ved magasinering; intern transport inkl. emballering; inventar og indretning; bygninger; klima; luftforurening; lys; rengøring; tilsyn; ekstern transport inkl. emballering; bevaringsplan og katastrofeplan. Dertil kommer to vejledninger: Vejledning til læsesalsbrugere og vejledning til læsesalsopsyn. Christina har, sammen med Marianne Hadsund og Michael Højlund, arbejdet på standarden for inventar og indretning. Ligeledes har hun arbejdet sammen med Elsebeth Kirring fra Statsbiblioteket om vejledning til læsesalsbrugere og vejledning til læsesalsopsyn. Ordet standard er anvendt i arbejdssammenhæng og det er muligt, at der bliver valgt et andet udtryk, men det er intentionen, at danske kulturinstitutioner bør kunne leve op til disse standarder. Tak til Christina for et spændende indlæg, vi glæder os til at læse flere detaljer på KUAS hjemmeside 15

16 Lossepladsen Konservatorskolen, Esplanaden 34. Torsdag d. 27 oktober 2005 kl. 16:00. Erichsens Palæ Danske Banks hovedsæde Holmens Kanal 2 Torsdag d. 26 januar 2006 kl. 16:50. NB dørene lukkes kl.17:00 præcis.

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere