Gode og dårlige menneskelige repræsentationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode og dårlige menneskelige repræsentationer"

Transkript

1 Forskning II Af Jan Ivanouw Rorschach-testen Det Rorschach-system der er udviklet af John Exner, kaldes the Comprehensive System (CS) og er både i Danmark og internationalt set det dominerende system til scoring og fortolkning af Rorschach-test. Artiklen giver et overblik over de senere års nyudviklinger af systemet. Eftersom Hermann Rorschach døde tidligt efter at have publiceret Rorschach-testen, blev den videreudviklet af andre, hvilket resulterede i at der blev udviklet flere indbyrdes forskellige Rorschach-testsystemer. John Exner påtog sig at forene systemerne i et samlet system, CS. Han begyndte med at beskrive de fem forskellige amerikanske systemer udviklet af henholdsvis Beck, Klopfer, Piotrowski, Margurite Hertz og David Rapaport i samarbejde med Roy Schafer (Exner, 1969) og forsøgte derefter, efter samtykke fra hovedfigurerne, at udvikle et system der skulle indeholde det bedste fra hvert af disse systemer. Han publicerede systemet i trebindsværket The Rorschach: A Comprehensive System, hvor bind 1 rummer den grundlæggende beskrivelse, bind 2 gennemgår testen i forhold til voksne psykiatriske patienter, og bind 3 gennemgår testning af børn. Hvis man har fulgt Exners arbejde, ved man at han til stadighed forsøger at forbedre og videreudvikle testen i lyset af fortsat forskning. Lige siden den første udgave af bind 1 i 1974 har systemet derfor ændret sig. Hver nyt bind og hver ny udgave af denne grundbog har rummet ændringer og tilføjelser til systemet. Siden 1993 har systemet dog ligget nogenlunde fast. Det er et forløb der på den ene side giver respekt for Exners arbejde og tillid til testen og på den anden side gør livet besværligt for den praktiserende psykolog. 14 Nr

2 Vi har at gøre med et system der ikke er stivnet, men som ændres i lyset af stadig nye erfaringer. Exner har under denne udvikling søgt at sikre gode psykometriske egenskaber ved testens variable. Han har lagt vægt på at retest- og interscorerreliabiliteten skal være høj, kategorierne skal være enkle at score, systemets variable skal have sammenhæng med relevante personlighedsegenskaber, og dette skal have været godtgjort i en række forskellige valideringsundersøgelser. Exner har endvidere lagt vægt på at udvikle relevante sammenligningsmaterialer af ikke-patienter og forskellige patientgrupper. I dette arbejde har Exner selv været hovedpersonen med støtte fra en kreds af medarbejdere tilknyttet hans institution Rorschach Workshops samt en lang række uafhængige forskere og praktikere. Exner har blandt andet udnyttet dette netværk til at indsamle forskellige slags Rorschach-protokoller, eksempelvis et omfattende sample til en undersøgelse af psykoterapipatienter. For at sikre den fortsatte udvikling af systemet har Exner imidlertid for et par år siden dannet et formelt forskningsråd, The Rorschach Research Council. Rådet består ud over Exner selv af Gregory Meyer, Phil Erdberg, Mark Hilsenroth, Tom Ball og William Perry. De ændringer der omtales nedenfor, er de første i det der måske vil blive en ny periode med videreudviklinger af systemet. Gode og dårlige menneskelige repræsentationer Exner har længe ikke været tilfreds med de variable og fortolkningsmuligheder CS indeholder på det interpersonelle område. Der har været forskellige forsøg på yderligere udvikling på dette område. Perry og Viglione har udviklet et Ego Impairment Indeks (EII) hvori indgik en opgørelse de kaldte en Human Experience Variable (HEV). Inspireret af denne variabel har Exner udviklet nogle nye variable som jeg beskriver nærmere i det følgende. For at score de nye variable identificeres først alle svar i protokollen der rummer menneskerepræsentationer. Ud over svar der direkte har menneskeligt indhold, omfatter det også svar med dyr i menneskelignende bevægelse (fx en kanin der sidder og drikker te ) samt dyresvar med kooperativ bevægelse, COP (fx to bjørneunger der leger sammen ). Disse human representation answers scores derfor som enten good human representations (GHR) eller poor human representations (PHR). Der er udarbejdet en detaljeret sekventiel scoringsvejledning. (Se Boks 1) Nr

3 Scoring af gode og dårlige menneskelige representationer (GHR og PHR) HR-svar omfatter: 1. Alle svar med indholdskategorier H, (H), Hd, (Hd) og Hx 2. Alle svar, som indeholder determinanten M 3. FM svar der har COP eller AG special scores. Først gennemgås alle protokollens svar, og de svar, der er HR-svar, markeres. Alle HR-svar scores enten som gode (GHR) eller dårlige (PHR) ved, at man gennemfører følgende punkter i rækkefølge. Punkt 1 gennemgås for alle protokollens HR-svar, og de relevante scores GHR. Derefter gennemgås punkt 2 for alle resterende HR-svar, og de relevante scores PHR. De følgende punkter gennemgås i rækkefølge, indtil alle HR-svar er scoret enten GHR eller PHR. 1. Der scores GHR for svar med ren H indholdsscoring, som også har alle følgende egenskaber: a. Formkvalitet FQ+, FQo eller FQu b. Ingen kognitive special scores bortset fra DV1 c. Ingen AG eller MOR special scores 2. Der scores PHR for svar, der enten har: a. FQ- eller FQnone (ingen formkvalitet), eller b. Formkvalitet FQ+, FQo eller FQu samt ALOG, CONTAM eller level 2 spec score 3. Der scores GHR for resterende HR-svar, der har COP special score, men ikke har AG special score. 4. Der scores PHR for resterende HR-svar, som har: a. Special scores FABCOM eller MOR, og/eller b. Indholdsscoring An 5. Der scores GHR for resterende HR-svar til tavle III, IV, VII og IX, som er populærsvar. 6. Der scores PHR for resterende HR-svar, som har: a. Special score AG, INCOM eller DR og/eller b. Indholdsscoren Hd [ikke (Hd)] 7. Der scores GHR for alle resterende HR-svar. Noget af den forskning der ligger bag indførelsen af denne nye variabel, blev præsenteret på den internationale kongres for Rorschach og projektive metoder i Amsterdam Gregory Meyer gennemgik her en undersøgelse der bygger på et materiale af 70 ambulante patienter der blev undersøgt i indledningsfasen af deres psykoterapi. Patienterne blev vurderet på standardiserede skalaer af både deres terapeut og af en pårørende. Der blev udregnet et samlet indeks for god social funktion for hver patient ud fra disse to vurderinger. Den pårørende vurderede patienten ud fra Katz adjustment scale. Patientens sociale funktion vurderedes på en række områder på 3- eller 4-punktsskalaer, og terapeuten vurderede på en række skalaer i hvilken grad patienten havde sociale eller interpersonelle problemer. Den samlede vurdering af social funktion blev ved hjælp af statistiske regressionsanalyser søgt forklaret på baggrund af relevante Rorschach-variable samt de nye GHR og PHR scores som forsøgsvis blev sammenfattet på forskellige måder. 16 Nr

4 Resultaterne viser at differensen mellem GHR og PHR er god til at forudsige social funktion. Sammen med Coping Deficit Indekset (CDI), Isolationsindekset og selvmordskonstellationen (S-CON) forklarer den nye variabel 58 % af variansen i indekset for social funktion. Dette er et godt resultat, specielt når de målinger der sammenlignes stammer fra forskellige metodefamilier. I dette tilfælde er det data fra personen selv på en projektiv test der sammenlignes med andre personers vurderinger på rating scales. Differensen GHR - PHR har også incremental validity i forhold til andre Rorschachvariable der siger noget om social funktion, hvilket vil sige at den tilfører ekstra information ud over den der rummes i de andre variable. Exner gennemgik på samme kongres sine normative sammenligningsgrupper og viste at GHR er højere end PHR for % af ikke-patienterne, herunder ikke-patient børn. I en blandet gruppe af ambulante patienter gælder det samme for omkring 60 %, mens kun omkring 30 % af depressive og omkring 15 % af skizofrene indlagte patienter havde et antal gode menneskerepræsentationer der oversteg de dårlige. Exner gennemgik endvidere en sociometrisk undersøgelse af 41 collegestuderende. Femogtyve af disse fik en god sociometrisk vurdering af deres medstuderende, mens de øvrige 16 fik en dårlig vurdering. Ved at opdele gruppen i to, alt efter om GHR oversteg PHR med mindst 1, kunne den sociometriske vurdering forudsiges for 83 % af de studerende. På baggrund af denne forskning anvendes ved tolkningen af de nye variable forskellen, differensen, mellem dem. Det forventes at der er flest GHR. Jo mere PHR overstiger GHR, jo dårligere sociale færdigheder vil man forvente at finde hos testpersonen. Schizofreniindeks (SCZI) og Perceptual-Thinking-Indeks (PTI) SCZI er et indeks der blev udviklet for at undersøge om testpersonen kunne tænkes at have de alvorlige forstyrrelser af perception og tænkning som ofte ses hos skizofrene Indekset indeholder seks kriterier. Hvis mindst fire af disse er positive, regnes indekset for positivt. Indekset har imidlertid på baggrund af sit navn været misforstået som et redskab til at diagnosticere skizofrene patienter. Exner mener imidlertid ikke at Rorschachtesten i sig selv er tilstrækkelig til psykiatrisk diagnosticering. Skizofrene patienter er ganske vist den gruppe der hyppigst har et positivt SCZI, men dette gælder også % af personer med andre alvorlige forstyrrelser, eksempelvis alvorlige affektive eller andre psykotiske tilstande. Kleiger (1999) har nærmere gennemgået forekomsten af tankeforstyrrelser hos forskellige psykiatriske grupper således som de viser sig i Rorschach. Nedenstående forskning gennemgås ud fra Exner (2000). Der er imidlertid også eksempler på personer som havde et positivt SCZI uden at der var andre tegn på alvorlige forstyrrelser af perception og tænkning. For at undersøge dette problem nærmere har Exner analyseret Rorschachtests fra 150 personer der havde et falsk positivt SCZI. Det bestod af 70 protokoller fra børn i alderen 11 til 15 og 80 protokoller fra ambulante ikke-psykotiske patienter. Disse protokoller blev sammenlignet med 100 diagnosticerede skizofrene og 50 personer med ikke-skizofrene psykotiske tilstande. Hver af de seks kriterier i SCZI blev gennemgået med hensyn til hvor godt de kunne diskriminere mellem disse to grupper. Diskriminationen var dårlig for tre kriteriers vedkommende. Kriterium 1 (ENTEN X+%<.61 og S-% <.41 ELLER X+% <. 50) var positivt for 81 % af den psykotiske gruppe, men også for 64 % i gruppen af falsk positive. Kriterium 3 (ENTEN FQ- > FQu ELLER FQ- > FQo+FQ+) var positivt for 77 % i den psykotiske gruppe, men også for 58 % af de falsk positive. Kriterium 5 (ENTEN sum6 > 6 ELLER Wsum6 > 17) blev undersøgt separat for de to indgående dele. Sum6 > 6 var positiv for 85 % i den psykotiske gruppe, men også for 67 % af de falsk positive. Wsum6 > 17 var positiv for 69 % i den psykotiske gruppe, men kun for 29 % af de falsk positive. I betingelse 5 er den vægtede variabel Wsum6 (hvor de seks kritiske special scores vægtes efter alvorlighedsgrad) altså bedre til at diskriminere mellem psykotiske og ikke-psykotiske end den tilsvarende uvægtede variabel sum6. De resterende tre kriterier fra SCZI diskriminerede tilfredsstillende mellem de to grupper. Exner undersøgte om de tre dårligt diskriminerende kriterier kunne forbedres. Kriterium 5 blev forbedret ved kun at indeholde Wsum6 og ved at der bruges en højere cut-off score i protokoller med få svar samt ved at der bruges mere liberale cut-off scores for børn under 14 år. Det var ikke muligt at forbedre kriterierne 1 og 3 ud fra de indgående variable der alle havde at gøre med formniveau. Diskriminationen viste sig imidlertid at blive bedre hvis formniveauet blev udtrykt ved at indføre to nye variable. I systemet findes fem scoringskategorier for formkvalitet. Hvert svar i protokollen scores som Nr

5 højt elaboreret, FQ+, ordinær, FQo, usædvanlig, FQu eller minus, FQ-. I tilfælde hvor der ikke kan tildeles en formkvalitet, scores FQ no form. Ud fra disse scoringer beregnes nogle procenter i forhold til det samlede antal svar i testen: X+% beregnes som summen af FQ+ og FQo divideret med samlet antal svar i testen. Xu% og X-% beregnes som henholdsvis antal FQu og FQ- divideret med antal svar. Endelig beregnedes variablen F+% som analogi til X+%, men kun for svar med rene formdeterminanter. Denne variabel er imidlertid nu udgået (se nedenfor). For at forbedre kriterierne 1 og 3 fra SCZI blev der indført to nye variable. Den ene er variablen XA%, form appropriate extended, som angiver den procentvise andel af de svar som ikke afgørende bryder med den adækvate form af perceptet, det vil sige summen af FQ+, FQo og FQu divideret med samlet antal svar. Denne variabel kan også findes ved at summere X+% og Xu%. Den anden er variablen WDA%, form appropriate - common areas, som beregnes på samme måde som XA%, men kun for svar med lokalisering W og D. Denne variabel udelader svar med lokalisering Dd, altså de sjældent anvendte klatdele, og den vil som regel være højere end XA%. (Se boks 2) I ved at afprøve forskellige cut-off scores i undersøgelsen fandt Exner at der i den psykotiske gruppe var 79 % der havde en XA% <.70, mod kun 17 % af de falsk positive. I den psykotiske gruppe var der 91 % som havde en WDA% <.75, mod 23 % af de falsk positive. Ved at afprøve forskellige måder at anvende disse to variable sammen fandt Exner at en kombination af både XA% <.70 og WDA% <.75 i samme kriterium diskriminerede bedst. Der var således 86 % i den psykotiske gruppe der opfyldte kriteriet, men kun 10 % af de falsk positive. Dette nye kriterium erstatter første og tredje af de tidligere. Det nye indeks har derfor kun fem kriterier. (Se boks 3) Beregning af XA% og WDA% XA% beregnes som antal svar, der har formkvalitet +, o eller u divideret med samlet svarantal. En alternativ beregningsmåde består i at lægge X+% og Xu% sammen. WDA% beregnes for svar, der har lokalisering W (og WS) eller D (og DS). Man udelukker altså svar med lokalisering Dd (og DdS) fra beregningen. WDA% beregnes som antal svar med lokalisering W eller D, der har formkvalitet +, o eller u divideret med samlet antal W + D svar. 18 Nr

6 BEREGNING AF PERCEPTION-TÆNKNING-INDEKSET (PTI) Der gennemgås fem betingelser: 1. både XA% <.70 og WDA% < X-% > både Lvl2 special scores > 2 og FAB2 > 0 4. ENTEN både R < 17 og Wsum6 > 12, ELLER både R < 16 og Wsum6 > 17* 5. ENTEN M- > 1 ELLER X-% >.40 * Wsum6 kriteriet justeres for børn under 14 år på følgende måde: 5-7 årige: ENTEN både R < 17 og Wsum6 > 16, ELLER både R > 16 og Wsum6 > årige: ENTEN både R < 17 og Wsum6 > 15, ELLER både R > 16 og Wsum6 > årige: ENTEN både R < 17 og Wsum6 > 14, ELLER både R > 16 og Wsum6 > 18 Antal positive betingelser summeres. PTI kan altså antage værdier mellem 0 og 5. I modsætning til andre indekser er der ikke nogen bestemt cut-off score. PTI skal opfattes som en skala, der viser stigende grad af vanskeligheder med adækvat perception og tænkning. For at undgå de diagnostiske misforståelser ved navnet SCZI er indekset nu blevet kaldt Perceptual-Thinking Index (PTI). Det skal opfattes som en skala der angiver stigende grader af vanskeligheder med perception og tænkning. Der er ikke nogen bestemt cut-off score, og der tales ikke om at indekset kan være positivt. Exner anfører i den seneste udgave af sin Workbook (2001) værdier af PTI for forskellige sammenligningsgrupper. Blandt 600 ikke-patienter er der en enkelt som har PTI=3, men ingen som har højere. Blandt børn i alderen 5-11 år er der ingen som har PTI på 3 eller mere. I aldersgrupperne er der 1-2 % der har PTI=3, men ingen højere. I gruppen af 535 ambulante med blandede diagnoser er der i alt 3 % der har PTI=3 eller højere. Blandt de indlagte depressive der har høj-lambda (avoidant) stil, har ingen PTI=3 eller højere, mens der blandt de depressive patienter der ikke har en avoidant stil, er i alt 10 % der har 3 eller mere, fordelt på 6 % der har PTI=3, 3 % PTI=4 og 1 % PTI=5. Blandt indlagte skizofrene med avoidant stil har i alt 72 % PTI på 3 eller derover, fordelt på 44 % med PTI=3, 20 % PTI=4 og 8 % PTI=5. Blandt skizofrene patienter der ikke har avoidant stil, har 74 % med PTI på 3 og derover, fordelt på 12 % med PTI=3, 25 % PTI=4 og 37 % PTI=5 (altså omtrent samme andel, men forskudt mod de højere værdier af indekset). Det ses altså at indekset fungerer som ønsket, i den forstand at ikke-patienter får lave værdier på indekset, og patienter der kan forventes i stigende grad at have vanskeligheder med perception og Nr

7 tænkning, får stadig højere værdier på indekset. Det skal imidlertid også bemærkes at omkring en fjerdedel af de skizofrene ikke har høje værdier på indekset. Om dette skal opfattes som et sandt billede af perception og tænkning hos disse skizofrene, eller om der er tale om falsk negative, vil kræve andre undersøgelser, men det understreger faren ved at benytte dette (eller andre) Rorschach-indekser som eneste kriterium ved diagnosticering. Formkvalitet De senere resultater fra mange internationale undersøgelser, eksempelvis en dansk undersøgelse (Ivanouw. 1999), viser formkvaliteter på et andet niveau end angivet i Exners normer. Det drejer sig særligt om at der blandt ikke-patienter er fundet lavere X+% og højere Xu% end angivet i Exners normalmateriale. I nogle materialer er også X-% lidt højere end i Exners normer. Der er søgt forskellige forklaringer på dette. Nogle forskere har givet en forklaring der tager udgangspunkt i de almindelige løbende ændringer i begrebsverdenen over tid, således at personer i de nyere samples der er undersøgt ser delvis andre percepter end personerne i de samples Exner anvendte til at udvikle de formkvalitetstabeller der benyttes ved scoringen. Andre har forsøgt at finde egentlige metodologiske fejl ved udvikling af tabellerne. For at undersøge disse spørgsmål nærmere er Exner i færd med at indsamle et nyt kontrolsample af ikke-patienter. De nye variable XA% og WDA% er imidlertid ikke følsomme for forskydningen mellem X+% og Xu%, og da der ved opstilling af tolkningshypoteser i den reviderede version af CS lægges mere vægt på de nye variable end på disse to gamle, har problemstillingen vedrørende formniveau ikke nogen afgørende praktisk betydning. Andre ændringer Der er en række andre, mindre ændringer i CS. Følgende ændringer er beskrevet i Exner, Det som Exner tidligere har betegnet som høj- Lambda stil, kalder han nu en avoidant, dvs. undgående stil. S-% og SQx fordelingen er udgået på baggrund af ændringen af SCZI til PTI. Antal S-svar indgår nu i mediation-clusteret. F+%, FQx fordelingen, CONFAB og forholdet (H)+(A): (Hd)+(Ad) er udgået på grund af mangel på valideringsforskning. Forholdet H+A:Hd+Ad indgår ikke mere i det interpersonelle cluster, men er stadig en del af HVI-indekset. Exner har derudover gennemgået systemets øvrige variable med henblik på justering af cutoff scores og fortolkning. Nogle af de vigtigste ændringer er følgende: Man bør ikke klassificere testpersonens stil som introvert, ambitent eller ekstratensiv medmindre summen af de to sider af EB (også kaldet EA) mindst er på fire. EB skal endvidere forstås i lyset af Lambda. Hvis testpersonen har en avoidant stil, regner man ikke med en egentlig introvert, ambitent eller ekstratensiv stil. EB bruges i dette tilfælde som henvisning til nogle træk der indgår i den undgående stil, og der tales i så tilfælde om avoidant-introvert, avoidant-ambitent eller avoidant-ekstratensiv. EBPer kan ikke anvendes hvis testpersonen har en avoidant stil. Forholdet Ma:Mp bør kun tolkes hvis den samlede værdi af M mindst er to. Forholdet a:p bør kun tolkes hvis der mindst er fire bevægelsessvar. Afr skal fortolkes i lyset af stil, herunder avoidant stil. Når det drejer sig om ekstratensive testpersoner, skal man kun tolke color-shading blend som udtryk for ambivalens eller forvirring med hensyn til følelser hvis der er mindst to af denne type svar. Forholdet H:(H)+Hd+(Hd) bør kun tolkes hvis der i alt mindst er tre svar med menneskeindhold. Der er indført aldersdifferentierede cut-off scores for egocentricitetsindekset, Wsum6 og Afr. Nye normer De nye variable der er gennemgået ovenfor, indgår i sammenligningsmaterialerne i den nye udgave af Workbook (Exner. 2001). Sammenligningsgrupperne omfatter nu følgende: 600 ikke-patienter, samlet og opdelt i introverte, ekstratensive, ambitente og avoidant. De tre første af disse grupper rummer ikke protokoller med høj lambda (avoidant) og adskiller sig dermed fra de tidligere publicerede tabeller. Der er 1390 børn i aldersgrupper fra 5 til 16 år. Samplet er identisk med de tidligere publicerede. Der er 535 voksne ambulante patienter som opgives både samlet og, ligesom ikke-patienterne, opdelt i introverte, ekstratensive, ambitente og avoidant. Der er endvidere tabeller for 279 indlagte depressive patienter og for 328 førstegangsindlagte skizofrene patienter. Begge grupper er opdelt efter om der er en avoidant stil eller ej. 20 Nr

8 Mulige kommende tilføjelser til CS Som nævnt kræver ændringer og tilføjelser omfattende forskning. Der er på nuværende tidspunkt forskellige kandidater til indlemmelse i CS som imidlertid afventer mere forskningsmæssig afklaring. Det drejer sig blandt andet om de aggressionsscores som er foreslået af Gacono og Meloy (1994), og om en udbygning af scoringen for perseveration som gør det muligt neuropsykologisk at diskriminere mellem forskellige grupper af patienter (Perry, Potterat, Auslander, & Kaplan. 1996; Perry & Braff. 1998; Perry, Felger, & Braff. 1998). Viglione og Perry har, som nævnt ovenfor, udviklet et Ego Impairment Indeks (EII) (Perry & Viglione. 1991; Perry, Viglione Jr, & Braff. 1992; Perry & Viglione Jr. 1993; Perry, McDougall, & Viglione. 1995) som også overvejes som kandidat til indlemmelse i CS. (Beregningen er gennemgået i boks 4). EII er udviklet ved faktoranalyse, og indekset er pga. faktorværdierne lidt besværligt at beregne. Høje positive værdier er tegn på psykologisk forstyrrelse, mens negative værdier af EII findes hos velfungerende personer. Beregning af Ego Impairment Index, et generelt mål for psykologisk forstyrrelse Sum FQ- x = WSum6 x = Kritisk indhold x = M- x = Sum PHR x = Sum GHR x = R x = Subtraher konstant Samlet sum = Total EII Kritisk indhold: Sum af An, Bl, Ex, Fi, Fd, Sx, Xy, AG & MOR Fortolkning af EII: Områderne nedenfor overlapper pga. vanskeligheder ved præcist at definere psykologisk forstyrrelse. < er optimalt -0.4 til er det typiske område for ikke-patienter 0.0 til +0.6 er det område, der kan vise minimal grad af psykologisk forstyrrelse +0.4 til +0.8 viser mild til moderat grad af psykologisk forstyrrelse +0.7 til +1.5 viser moderat til alvorlig psykologisk forstyrrelse > +1.3 viser en betydelig psykologisk forstyrrelse Nr

9 Publikationer For at lære at bruge Rorschachtesten kræves der et studium af litteratur der gennemgår den forskningsmæssige baggrund for testen. Den grundlæggende litteratur består primært af første bind af Exners grundbog (Exner. 1993) Rorschachtesten har den meget store fordel at den kan anvendes ved undersøgelse af alle aldersklasser og af mange forskellige grupper af patienter og ikke-patienter. Derfor kræves der endvidere et kendskab til de forskellige gruppers måde at reagere på Rorschachtesten. Voksne psykiatriske patienter anvendes som referencemateriale i ovennævnte bog, men de forskellige diagnostiske hovedgrupper gennemgås nærmere i andet bind af Exners grundbog (Exner. 1991). Undersøgelse af børn er gennemgået i tredje bind af samme bog (Exner & Weiner. 1995) som også indeholder materiale for børn med forskellige psykologiske vanskeligheder og anvendelse af Rorschachtestning i forbindelse med forældremyndighedssager. Undersøgelse af antisociale og psykopatiske voksne og børn er gennemgået af Gacono og Meloy (1994). Når man har lært at anvende testen, kan man have brug for to praktiske vejledninger. Den ene er en workbook der vedrører administration og scoring, og som netop er kommet i sin 5. udgave (Exner. 2001). Den anden er en ny vejledning i tolkning der kaldes en Primer for Rorschach Interpretation (Exner. 2000). Den rummer en revideret og udvidet udgave af en række kapitler i bind 2 af Exners grundbog hvor arbejdet med at opstille hypoteser ud fra testresultaterne blev gennemgået i en række præcist beskrevne trin. Der er endvidere indarbejdet casemateriale i den nye bog som også omfatter en række øvelsesopgaver. De nye variable som er beskrevet i denne artikel, er indarbejdet i disse to praktiske vejledninger, mens den ovennævnte grundlæggende litteratur i sagens natur fremstiller den tidligere version af CS. PC-programmer Exner udviklede tidligt to PC-programmer som hjælp i det praktiske arbejde med Rorschach. Det ene, Rorschach Scoring Program (RSP), kan hjælpe med indtastning af scoringer ved at gøre opmærksom på logiske fejl, og det beregner alle relevante variable og indekser som opstilles i standardiserede skemaer. Det andet, Rorschach Interpretation Assistance Program (RIAP), kan det samme og kan derudover udskrive de hypoteser som udløses af cut-off scores på de forskellige variable. I RIAP version 2 udskrives den nøjagtige tekst til tolknigshypoteserne som findes i bind 2 af Exners grundbog. I version 3 er nogle hypoteser ændret, og specielt modificeres nogle af hypoteserne på basis af resultater fra andre variable. Version 4 er den første udgave af programmet som er et egentligt Windows-program. Exner solgte rettighederne til programmet til firmaet Psychological Assessment Ressources (PAR), og RIAP4 er udformet uden kontakt med Exner og hans forskningsgruppe. Tolkningshypoteserne i RIAP4 bygger på samme forskning og samme cut-off scores som RIAP3, men selve ordlyden er omformuleret af Irv Weiner (svarende til formuleringerne i Weiner, 1999). Firmaet PAR har for nylig frigivet en ny udgave, RI- AP4+, som indbefatter de nye scores der er gennemgået i denne artikel. Programmet er beskrevet på websiden (søg efter Rorschach ). Et alternativ til RIAP er programmet ROR-SCAN som er udviklet af Philip Caracena. ROR-SCAN er også et Windows-program der anvendes til indtastning og opstilling af tolkningshypoteser. De hypoteser der opstilles af programmet, beskrives af mange som mere kliniske end de tilsvarende i RIAP, men er også mere komplekse, og de forekommer vanskeligere at vurdere med hensyn til validitet. Caracena gør imidlertid meget ud af at forsøge at inkorporere nyere forskning både fra Exners forskningsgruppe og fra uafhængige forfattere. Den sidste version 6.01 indeholder de nye CS variable og bygger fortolkningerne på Exners omtalte Rorschachprimer, ligesom den også udskriver også det eksperimentelle indeks EII. For hver tolkningshypotese viser programmet hvilke Rorschachvariable hypotesen bygger på. Programmet kan også udskrive en side med tolkninger der kan bruges som checkliste til brug for testpersonen selv. Programmet kan udskrive data i et format der kan indlæses i statistikprogrammet SPSS. Programmet er beskrevet på websiden: Jan Ivanouw underviser som ekstern lektor i personlighedstest og i forskningsmetode på Københavns 22 Nr

10 Rorschach-testen Litteratur Exner, J.E. (1969). The Rorschach Systems. New York: Grune & Stratton. Exner, J.E.J. (1993). The Rorschach: A comprehensive system, Vol. 1: Basic foundations (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons. Exner, J.E.J. (1991). The Rorschach: A comprehensive system, Vol. 2: Interpretation (2nd ed.). New York: John Wiley and Sons. Exner, J.E.J., & Weiner, I.B. (1995). The Rorschach: A comprehensive system, Vol. 3: Assessment of children and adolescents (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons. Exner, J.E. (1999). Personal communication. 16. International Congress of Rorschach and Projective Methods, Amsterdam July. Exner, J.E. (2000) Alumni Newsletter. Exner, J.E. (2000). A Primer For Rorschach Interpretation. Asheville, NC: Rorschach Workshops. Exner, J.E. (2001). A Rorschach Workbook for the comprehensive system. 5th ed. Asheville, NC: Rorschach Workshops. Gacono, C.B., & Meloy, J.R. (1994). The Rorschach assessment of aggressive and psychopathic personalities. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Ivanouw, J. (1999). The Rorschach adult normative study in Denmark. 16. International Congress of Rorschach and Projective Methods, Amsterdam July. Kleiger, J.H. (1999). Disordered Thinking and the Rorschach. Hillsdale, NJ: The Analytic Press. Meyer, G.J. (1999). Personal communication. 16. International Congress of Rorschach and Projective Methods, Amsterdam July. Perry, W., & Viglione, D.J. (1991). The Ego Impairment Index as a predictor of outcome in melancholic depressed patients treated with tricyclic antidepressants. Journal of Personality Assessment, 56, Perry, W., Viglione Jr, D.J., & Braff, D.L. (1992). The Ego Impairment Index and schizophrenia: A validation study. Journal of Personality Assessment, 59, Perry, W., & Braff, D.L. (1998). A multimethod approach to assessing perseverations in schizophrenia patients. Schizophrenia Research. Perry, W., Felger, T., & Braff, D. (1998). The relationship between skin conductance hyporesponsivity and perseverations in schizophrenia patients. Biological Psychiatry. Perry, W., McDougall, A., & Viglione, D. (1995). A five-year follow-up on the temporal stability of the Ego Impairment Index. Journal of Personality Assessment, 64, Perry, W., Potterat, E., Auslander, L., & Kaplan, E. (1996). A neuropsychological approach to the Rorschach in patients with dementia of the Alzheimer type. Assessment, 3, Nr

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

skizofreniindeks Exners I Psykolog Nyt Mogensen og Autzen nogle resultater vedrørende sensitiviteten af skizofreniindekset (SCZI) fra Exners

skizofreniindeks Exners I Psykolog Nyt Mogensen og Autzen nogle resultater vedrørende sensitiviteten af skizofreniindekset (SCZI) fra Exners Rorschach Af Kasper Jørgensen Exners skizofreniindeks I Psykolog Nyt 12/2000 præsenterer Mogensen og Autzen nogle resultater vedrørende sensitiviteten af skizofreniindekset (SCZI) fra Exners Comprehensive

Læs mere

Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser

Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser Af Karl Bang Christensen Associate Professor Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet kach@sund.ku.dk Ved dannelsen

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

skizofreniindeks Exners om Exners skizofreniindeks i rorschachprøven.

skizofreniindeks Exners om Exners skizofreniindeks i rorschachprøven. Rorschach Af Per Knudsen og Birgitte Brun Exners skizofreniindeks Exners skizofreniindeks i rorschachprøven: Et psykometrisk flagskib eller en kilde til undren og diagnostisk usikkerhed i klinikken? I

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Evidence-based medicine: Measurement based mental care

Evidence-based medicine: Measurement based mental care Psykiatrisk Forskningsenhed 222 Dyrehavevej 48 34 Hillerød Telefon 38 64 3 96 Fax 38 64 3 99 Mail per.bech@regionh.dk Dato: 27.3.24 Evidence-based medicine: Measurement based mental care HoNOS årsrapport

Læs mere

Kursus projektive test

Kursus projektive test Kursus projektive test Dec.2013, jan,febr,marts 2014 Kasuistik med testrapport + forkortet udgave Ordsprog (svarene demonstreret på kursus) Patienten gives i alt 13 ordsprog og giver svar på dem alle.

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

Logistisk Regression. Repetition Fortolkning af odds Test i logistisk regression

Logistisk Regression. Repetition Fortolkning af odds Test i logistisk regression Logistisk Regression Repetition Fortolkning af odds Test i logistisk regression Logistisk Regression: Definitioner For en binær (0/) variabel Y antager vi P(Y)p P(Y0)-p Eksempel: Bil til arbejde vs alder

Læs mere

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Denne artikel beskriver, hvordan forældrekompetenceundersøgelser gennemføres af CAFA. Det beskrives, hvilke overvejelser og tilgange, CAFA har til undersøgelsens

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003 Opgave 1 (mandag) Figuren nedenfor viser tilfælde af mononukleose i en lille population bestående af 20 personer. Start og slut på en sygdoms periode er angivet med. 20 15 person number 10 5 1 July 1970

Læs mere

Logistisk Regression. Repetition Fortolkning af odds Test i logistisk regression

Logistisk Regression. Repetition Fortolkning af odds Test i logistisk regression Logistisk Regression Repetition Fortolkning af odds Test i logistisk regression Logisitks Regression: Repetition Y {0,} binær afhængig variabel X skala forklarende variabel π P( Y X x) Odds(Y X x) π /(-π

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

TESTNORMER Af Erik Lykke Mortensen

TESTNORMER Af Erik Lykke Mortensen 19 TESTNORMER Af Erik Lykke Mortensen Udenlandske test ILLUSTRATION: LISBETH CHRISTENSEN på dansk grund Der vil kunne rettes kritik mod danske psykologer, hvis de vurderer danskeres testpræstationer på

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = )

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = ) PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 6, onsdag den 11. oktober 2006 Eksempel 9.1: Hæmoglobin-niveau og seglcellesygdom Data: Hæmoglobin-niveau (g/dl) for 41 patienter med en af tre typer seglcellesygdom.

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure Canadian Occupational Performance Measure ERGO15 Odense, 12. november. 2015 Lektor, MScOT Ergoterapeutuddannelsen / Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Et oversættelses og validerings projekt I 8 studier

Læs mere

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Programmet der afprøves i dette projekt er udviklet i Canada og England 1. De er baseret på kognitiv færdighedstræning og har vist sig særdeles

Læs mere

TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov.

TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov. TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov.) Population: Borgere i Nord- og Syddjurs Kommune der er i kontakt

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

af Rorschach er omtalt i Finn (1996b). Træning af studerende i metoden er gennemgået af Finn (1998).

af Rorschach er omtalt i Finn (1996b). Træning af studerende i metoden er gennemgået af Finn (1998). Terapi Af Jan Ivanouw TERAPEUTISK En undersøgelse har selvfølgelig til formål at skaffe informationer om et eller andet. En psykologisk undersøgelse af en klient eller et klientsystem har til formål at

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE CamC ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE Skrevet af: Camilla Ørskov Psykolog, Projektleder hos Pearson Assessment og Betina Rasmussen Ergoterapeut med speciale i børn INDLEDNING Adolescent/Adult Sensory Profile

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen.

Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen. Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen. Korrespondanceanalysen er en multivariat statistisk analyseform, som i modsætning til mange af de mere traditionelle

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret

Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret Generelt Det er ikke sjældent, at man ønsker at udføre et studie, hvor man tæller kontakthyppigheden til f.eks. psykologer eller almen praksis

Læs mere

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S S A F E T Y SIKKER ARBEJDSADFÆRD Rapport for: John Doe ID: HA154821 Dato: 30 Marts 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

TANKEFORSTYRRELSER OG RORSCHACHTESTEN

TANKEFORSTYRRELSER OG RORSCHACHTESTEN 848 Psyke & Logos, 2004, 25, 848-852 TANKEFORSTYRRELSER OG RORSCHACHTESTEN Anmeldelse af James H. Kleiger: Disordered Thinking and the Rorschach. The Analytic Press 1999; 400 sider, ca. 50 hos Karnac.

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

TEST Af Birgitte Bechgaard

TEST Af Birgitte Bechgaard TEST Af Birgitte Bechgaard Projektive test i voksen Som diagnostisk metode er projektive test et værdifuldt supplement til andre metoder. Men hvad skal der til for, at testene overlever i voksenpsykiatrien?

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual

ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual Ved professor, ovl. Niels Bilenberg (klinisk ansv. i BupBase), DBUH, Odense BupBase sekretariatet: BupBase sekretariatet

Læs mere

BARNETS udvikling og adfærd

BARNETS udvikling og adfærd ET SPØRGESKEMA AF ANEGEN TRILLINGSGAARD BARNETS udvikling og adfærd Præsentation af et nyt instrument til at vurdere vanskeligheder og styrker på en række udviklings- og adfærdsområder hos børn i alderen

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Vi kalder nu antal prøverør blandt de 20, hvor der ikke ses vækst for X.

Vi kalder nu antal prøverør blandt de 20, hvor der ikke ses vækst for X. Opgave I I en undersøgelse af et potentielt antibiotikum har man dyrket en kultur af en bestemt mikroorganisme og tilført prøver af organismen til 20 prøverør med et vækstmedium og samtidig har man tilført

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Testrapport. Navn: micma18

Testrapport. Navn: micma18 Testrapport Navn: micma18 Din samlede score: 128 Sammenlignende score: Godt begavet Du har gennemført testen. Tillykke! Klik på "Udskriv" i din browser, hvis du ønsker at gemme dit testresultat. Samlet

Læs mere

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A)

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Opgave 1 I nedenstående tabel ses resultaterne af samtlige hjerteklapoperationer i 007-08 ved Odense Universitetshospital (OUH) sammenlignet

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem 5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem Kilde: http://dms.dartmouth.edu/cms/ (Worksheets) Hvad er 5P? 5P er en struktureret metode til at danne et fælles billede af det kliniske mikrosystem. Ethvert system

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet DKDK Årskursus 11/9-15 Publicerede artikler I. Salem, LC; Andersen, BB; Nielsen R; Jørgensen MB; Rasmussen,

Læs mere

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm.

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm. Multiple choice opgaver Der gøres opmærksom på, at ideen med opgaverne er, at der er ét og kun ét rigtigt svar på de enkelte spørgsmål. Endvidere er det ikke givet, at alle de anførte alternative svarmuligheder

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

HoNOS Årsrapport for 2006

HoNOS Årsrapport for 2006 Psykiatrisk Sygehus Nordsjælland Hillerød Voksenpsykiatrisk Enhed Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Afsnit Psykiatrisk Forskningsenhed Clinimetrics Centre in Mental Health Telefon 4829 4829 Direkte 4829 3253

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Konfidensintervaller og Hypotesetest

Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensinterval for andele χ -fordelingen og konfidensinterval for variansen Hypoteseteori Hypotesetest af middelværdi, varians og andele Repetition fra sidst: Konfidensintervaller

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

BILLEDER Familie Nr. 11. 2003 13

BILLEDER Familie Nr. 11. 2003 13 Familie BILLEDER 13 Testnyhed Af Finn Westh Familie BILLEDER Parents Preference Test er navnet på en ny dansk test, som kan måle forældrestilen. Billedafprøvning indgår som et centralt led i valideringen

Læs mere

a) Har måleresultaterne for de 2 laboranter samme varians? b) Tyder resultaterne på, at nogen af laboranterne måler med en systematisk fejl?

a) Har måleresultaterne for de 2 laboranter samme varians? b) Tyder resultaterne på, at nogen af laboranterne måler med en systematisk fejl? Module 6: Exercises 6.1 To laboranter....................... 2 6.2 Nicotamid i piller..................... 3 6.3 Karakterer......................... 5 6.4 Blodtryk hos kvinder................... 6 6.5

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Efterår 2006. Dagens program

Kvantitative Metoder 1 - Efterår 2006. Dagens program Dagens program Afsnit 2.4-2.5 Bayes sætning Uafhængige stokastiske variable - Simultane fordelinger - Marginale fordelinger - Betingede fordelinger Uafhængige hændelser - Indikatorvariable Afledte stokastiske

Læs mere

SOLISTEN - psykose på det store lærred

SOLISTEN - psykose på det store lærred SOLISTEN - psykose på det store lærred PsykInfo 5. marts 2013 Ledende overlæge, Psykiatrien Øst Region Sjælland Litteratur Skizofreni og andre psykoser Psykiatrifonden 2011 ISBN: 978-87-90420-79-6 Litteratur

Læs mere

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER? Indhold Forord............................................. 7 Kapitel I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?.......... 11 Kapitel II HVORDAN KAN MAN TILRETTELÆGGE UNDERSØGELSEN?..... 25 Kapitel III

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 / 43 Indledning Sammenligning af middelværdien i to grupper indenfor en stikprøve kan

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Århus 8. april 2011 Morten Frydenberg Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Opgave 1 ( gruppe 1: sp 1-4, gruppe 5: sp 5-9 og gruppe 6: 10-14) I denne opgaveser vi på et

Læs mere

c) For, er, hvorefter. Forklar.

c) For, er, hvorefter. Forklar. 1 af 13 MATEMATIK B hhx Udskriv siden FACITLISTE TIL KAPITEL 7 ØVELSER ØVELSE 1 c) ØVELSE 2 og. Forklar. c) For, er, hvorefter. Forklar. ØVELSE 3 c) ØVELSE 4 90 % konfidensinterval: 99 % konfidensinterval:

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Generelle bemærkninger om statusrapporter

Generelle bemærkninger om statusrapporter Generelle bemærkninger om statusrapporter Opdateret den 19. december 2011 Indhold Alle grenspecialer... 2 Diverse:... 2 Litteratur:... 2 Praksis /Klinisk:... 3 Specielt for Onkologi... 4 Specielt for Radiologi...

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 Indledning 2 Ensidet variansanalyse 3 Blokforsøg 4 Vekselvirkning 1 Indledning 2 Ensidet

Læs mere

HoNOS. Årsrapport for 2004

HoNOS. Årsrapport for 2004 HoNOS Årsrapport for 2004 P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Telefon Telefax 48 29 32 53 48 26 38 77 Indledning I modsætning til de tidligere

Læs mere

Statistik viden eller tilfældighed

Statistik viden eller tilfældighed MATEMATIK i perspektiv Side 1 af 9 DNA-analyser 1 Sandsynligheden for at en uskyldig anklages Følgende histogram viser, hvordan fragmentlængden for et DNA-område varierer inden for befolkningen. Der indgår

Læs mere

Opgave: BOW Bowling. Rules of Bowling. danish. BOI 2015, dag 1. Tilgængelig hukommelse: 256 MB. 30.04.2015

Opgave: BOW Bowling. Rules of Bowling. danish. BOI 2015, dag 1. Tilgængelig hukommelse: 256 MB. 30.04.2015 Opgave: BOW Bowling danish BOI 0, dag. Tilgængelig hukommelse: 6 MB. 30.04.0 Byteasar er fan af både bowling og statistik. Han har nedskrevet resultaterne af et par tidligere bowling spil. Desværre er

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Definition of C-KAT... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions (Marks et al. 1998) Anvendt

Læs mere