DEN NY VERDEN 2004:4 Pluk fra DIIS s forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN 2004:4 Pluk fra DIIS s forskning"

Transkript

1 DEN NY VERDEN 2004:4 Pluk fra DIIS s forskning 1

2 Poul Ove Pedersen Et ENRECA-projekt Erfaringer med 10 års forskningssamarbejde mellem forskningsinstitutter i Danmark og Kenya Danida etablerede omkring 1990 ENRECA-programmet (ENhancement of REsearch CApacity) til at fremme af udviklingslandenes forskningskapacitet. Programmet skulle støtte institutionsopbygningen af udviklingslandenes forskningsinstitutter gennem etablering af langsigtede forskningssamarbejder mellem forskningsinstitutter i Danmark og i udviklingslandene. Umiddelbart efter etableringen af ENRECA-programmet startede Center for Udviklingsforskning (CUF) forhandlinger med Institute for Development Studies (IDS) ved Nairobis Universitet om etableringen af et sådant forskningssamarbejdsprojekt finansieret af ENRECA-programmet. Det førte i begyndelsen af 1994, efter nogle års forhandling, til etableringen af et ENRECA-projekt, der nu har været igennem tre faser og formelt afsluttedes ved udgangen af Artiklen diskuterer resultaterne af og erfaringerne med projektet. Valget af IDS som samarbejdspartner skyldtes, at der op gennem 1970 erne og 1980 erne havde været et betydeligt formelt samarbejde mellem IDS og CUF. Mange danske udviklingsforskere havde gennem tiden fået forskningstilladelse gennem IDS, men der var sjældent tale om noget nært samarbejde, og IDS høstede kun begrænset nytte heraf. Det var derfor en udbredt opfattelse på CUF, at vi skyldte IDS noget. IDS blev oprindeligt etableret af Nairobis universitet i 1965 (få år efter CUF) som et multidisciplinært forskningsinstitut uden egen undervisning og med en forskningsprofi l meget lig CUF s. Det udviklede sig hurtigt til et af de bedste samfundsforskningsinstitutioner i Afrika. Men i slutningen af 1980 erne blev vilkårene for forskningen i Kenya stadig dårligere, universitetets budget skrumpede, og dets ledelse blev mere og mere politiseret. IDS befandt sig derfor i begyndelsen af 1990 erne på et lavpunkt og havde i høj grad brug for støtte. Fordi jeg, da forhandlingerne startede, var leder af det af CUF s forskningsområder, der havde flest forskere i Kenya, blev jeg ansvarlig for samarbejdsprojektet. Det blev derfor hurtigt klart, at den fælles forskning skulle fokusere på de små virksomheders rolle i økonomien, der var mit forskningsområde og samtidig et vigtigt tema i IDS s forskningsprofi l. DEN NY VERDEN 2004:4 Et ENRECA-projekt 107

3 DEN NY VERDEN 2004:4 Poul Ove Pedersen 108 Udviklingen af små virksomheder og den uformelle sektor, der beskæftiger en stadig stigende del af befolkningen, har også siden 1970 erne været et vigtigt element i Kenyas formelle politik. Holdningen til den uformelle sektor har dog ofte været fordomsfuld og baseret på mangelfuld forståelse af sektoren rolle i samfundet, og chikane fra politiets og de lokale offentlige myndigheders side har hørt til dagens orden. Mange studier har fokuseret på den uformelle sektors muligheder for at skabe arbejdspladser og indkomst for de fattige, mens der har været meget mindre fokus på den rolle, sektoren spiller i økonomien, og som dybest set er en forudsætning for, at den kan udfylde sin sociale funktion. Således har den offentlige politik og mange donorprojekter fortrinsvis fokuseret på de små produktions- og håndværksvirksomheder, skønt to tredjedele af dem i virkeligheden er handelsvirksomheder, der udgør den helt dominerende del af landets detailhandel. Der var derfor stort behov for forskning på området. I 1992 fi k vi en initiativbevilling fra Danida, dels til i januar 1993 at afholde en international konference i Nairobi med temaet Small Enterprises 1 Flexibility and Networking in an African Context og dels til at finansiere de rejser, der var nødvendige for at gennemføre forhandlingerne med IDS om en egentlig ansøgning. Det førte til, at vi i maj 1993 søgte om midler til den første treårsfase, som blev bevilget i begyndelsen af Projektet skulle støtte udviklingen af forskningskapaciteten på både IDS og CUF ved at finansiere et forskningssamarbejde mellem de to institutter fokuserende på de små og mellemstore virksomheders betydning for Afrikas udvikling og industrialisering og desuden yde institutionel støtte til IDS. Forskningssamarbejdet i fase 1: Små og mellemstore virksomheders betydning for Afrikas udvikling og industrialisering Det umiddelbare mål for forskningssamarbejdet var at forbedre forskningstræning og -muligheder især for de yngre kenyanske forskere inden for fokusområdet, at intensivere den faglige støtte til de yngre forskere gennem peer review og at etablere bredere forskningsnetværk mellem universitetsinstitutterne i Kenya, Østafrika og andre steder. Et vigtigt middel hertil var en lille forskningsfond, der skulle støtte yngre forskeres feltarbejde. Fondens midler blev fordelt i to runder efter en åben indkaldelse af ansøgninger fra forskere ved alle universiteterne i Kenya, Tanzania og Uganda. I alt fik vi 40 ansøgninger. Ansøgerne blev inviteret til at præsentere deres ansøgning på et seminar, hvor de blev kommenteret af resursepersoner fra Nairobis Universitet og diskuteret mellem deltagerne. Derefter blev de bedt om at revidere deres ansøgninger, og på basis af de reviderede ansøgninger udvalgte vi 13 projekter (med 21 forskere), der hver fi k danske kroner til at gennemføre et feltarbejde og

4 Negotiating Social Space: Micro Enterprises in East Africa Bogen handler om, hvordan små virksomheder i Østafrika forhandler om livsrum. Små virksomheder opererer ofte på marginale og yderst usikre markeder, som de større virksomheder ikke finder det rentabelt at betjene. De opererer også i et socialt rum med mange bindinger, fx relationerne mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, relationerne mellem kvindelige virksomhedsejere og deres ægtefæller, familier og bredere sociale omverden, og de små rurale virksomheders samspil med landdistrikternes og landbrugets udvikling. Disse bindinger yder på den ene side en vis garanti mod markedets ustabilitet, men resulterer på den anden side også i krav, der kan være med til at øge ustabiliteten. Derfor er virksomhedsejernes evne til at manøvrere mellem de mange bindinger og forhandle sig til et socialt frirum helt afgørende for de små virksomheders muligheder for at skabe beskæftigelse og indkomst til ejeren og hendes eventuelle ansatte. Projekterne analyserede disse bindinger og hvorledes, de har udviklet sig igennem 1990 erne, hvor karakteren af og vilkårene for de små virksomheder har ændret sig på afgørende vis. Nogle projekter om arbejdsmarkeds relationerne i de små virksomheder viser, at en stigende del af virksomhedsejerne er middelklassefolk med en relativt lang uddannelse og ofte relativt høje indkomster, mens deres ansatte gennemgående har et meget lavt uddannelsesniveau, lave indkomster og dårlige arbejdsvilkår. Dette tyder på, at karriereforløbet fra lærling til arbejder og selvstændig, der ofte forudsættes at eksistere i den uformelle sektor, næppe er realistisk i fremtiden. Mens det ofte antages, at kvinder i den uformelle sektor er ugifte, enker og fraskilte, viser en række projekter om kvindelige virksomhedsejere, at flertallet nu faktisk er gift og ofte med mænd, der er ansat i den formelle sektor. Mens nogle af kvinderne har meget lave indkomster, er der forbløffende mange af de kvinder, der er gift med mænd med beskæftigelse i den formelle sektor, der tjener mere end deres mænd. Det har ført til ændringer i kønsrelationerne. Et studie af kvindelige virksomhedsejere i et slumområde i Nairobi viser således, at gifte kvinder ofte starter deres virksomhed med støtte fra ægtefællen, men at støtten ofte senere bliver trukket tilbage på grund af jalousi eller angst, hvis kvinden får succes med virksomheden. Endelig er der en gruppe af projekter, der påviser en tæt forbindelse mellem de små virksomheder i landdistrikterne og landbrugsudviklingen. Et kenyansk studie af små virksomheder i et område, hvor der dyrkes sukkerrør, viser således en forbindelse mellem virksomhederne og udviklingen af sukkerproduktionen i området; og to studier fra Tanzania viser, hvorledes grupper med traditionel håndværksproduktion (smede og pottemagere) gennem 1990 erne har været i stand til at udvikle og tilpasse deres produktion til at forsyne markedsøkonomien. 109 DEN NY VERDEN 2004:4 Et ENRECA-projekt

5 DEN NY VERDEN 2004:4 Poul Ove Pedersen 110 skrive en artikel på basis af resultaterne. Blandt de 13 projekter var der et fra Tanzania og et fra Uganda; resten var fra en lang række institutter på fire af Kenyas universiteter. Kun et var fra IDS. Selvom udvælgelsesproceduren var ret omfattende, var den også meget givende for deltagerne. Den skabte et netværk af yngre forskere i Kenya og Østafrika, som IDS senere har haft stor glæde af. Selv ansøgere, der blev vraget, følte at de fi k noget ud af processen, og en del har senere brugt deres ansøgninger som basis for ansøgninger til andre fonde. Ti af de 13 projekter førte til artikler, der sammen med tre artikler skrevet af danske forskere blev publiceret i en bog med titlen Negotiating Social Space: Micro Enterprises in East Africa (Alila & Pedersen 2001). Forskningssamarbejdet i fase 2 og 3: The Kenyan Business System I projektets anden ( ) og tredje fase (et-årig afslutningsfase, ) blev forskningstemaet ændret til at omfatte ikke bare de små virksomheder, men hele erhvervslivet set i de institutionelle rammer i hvilket, det fungerer. Med henvisning til en teori, der egentlig er udviklet på basis af erfaringerne fra Sydøstasien og Europa, fik det titlen The Business System in Kenya (Whitley 1992; Whitley & Kristensen 1996; Pedersen & McCormick 1999). Baggrunden for dette skift var, at selvom en stor del af forskningen stadig skulle handle om de små virksomheder, så er deres udvikling i høj grad afhængig af udviklingen i de store virksomheder og det socio-politiske og økonomiske system, de opererer i. I kenyansk politik afspejlede det sig sidst i 1990 erne i en fornyet fokus på industrialisering og eksportorientering (Republic of Kenya 1996). Mens man tidligere antog, at industrialiseringsprocessen og den erhvervsstruktur, den resulterer i, er den samme all vegne, så viste business systems-studierne i Asien og Europa, at forskelle i de institutionelle miljøer har ført til store nationale forskelle i erhvervslivets organisering i fx Taiwan og Sydkorea, England og Tyskland. Nøglen til forståelse af disse forskelle er variationen i de økonomiske, politiske og sociokulturelle institutioner, der påvirker den måde, virksomhederne opererer på. Denne sammenhæng mellem de institutionelle rammer og erhvervslivets struktur eksisterer utvivlsomt også i Kenya og andre afrikanske lande. Men hvor den oprindelige business systems-litteratur beskrev økonomisk mere udviklede og integrerede økonomier, hvor der er en tæt sammenhæng mellem institutionerne og erhvervslivets struktur, så er de afrikanske business systemer ofte stærkt fragmenterede og markedet stærkt segmenteret. Mange af forfatterne til den oprindelige business systems-teori synes derfor at være af den opfattelse, at man ikke kan tale om et egentligt business system i de afrikanske lande. Det påviste projektet imidlertid er forkert, fordi fragmenteringen og markeds-

6 segmenteringen i sig selv i høj grad er et resultat af de institutionelle rammer (Pedersen & McCormick 1999). For at studere disse processor i Kenya var der også i projektets anden og tredje fase sat penge af til en forskningsfond, men nu begrænset til at støtte forskning, der udførtes af IDS s egne forskere. Der blev iværksat en række sektorstudier, der skulle studere samspillet mellem forskellige erhverv (beklædningsindustrien, metalindustrien, forskellige landbrugsindustrielle sektorer (kaffe og te) og forskellige serviceerhverv med fokus på handel og transport) og de institutionelle rammer, de opererer i. Resultatet af denne forskning vil blive offentliggjort i en bog om Kenyas business system. Institutionsopbygning Selvom temaet for forskningssamarbejdet skulle være de små virksomheder, var det dog klart, at institutionsopbygningen ikke kunne begrænses til dette forskningsområde, men måtte omfatte hele IDS og trække på alle resurserne i CUF, der har næsten samme brede forskningsprofi l som IDS. Det var vigtigt af to grunde, dels fordi IDS ikke skulle udvikle sig til et institut for den uformelle sektor, og dels fordi antallet af CUF-forskere, der arbejdede i Kenya, skrumpede hastigt ind fra fem til nul under forhandlingerne om ENRECA-projektet, i hvert fald delvis på grund af den spændte politiske udvikling in Kenya. Resultatet var, at da vi kom i gang med projektet, var jeg stort set den eneste forsker på CUF, der arbejdede i Kenya, og jeg var primært beskæftiget med at færdiggøre et forskningsprojekt i Zimbabwe. Senere har en stor del af min forskning dog været relateret til ENRECA-projektet, og også andre af CUF s forskere har været involveret i samarbejdet med IDS. De to ph.d.-studerende, der blev finansieret af ENRECA-projektet, har således ikke forsket i små virksomheder, men i henholdsvis jordspørgsmålet (Kanyinga 1998) og industrielt vandforbrug i Kenya (Onjala 2002). Karuti Kanyinga har studeret de politiske kampe og konflikter, der har været og er afgørende for adgangen til jord i Kenya, og Joseph Onjala har studeret vandforbruget og spildevandsafledningen i den kenyanske industri, og hvordan de påvirkes af offentlige afgifter og regulering og effektiviteten af disses administration. De læste begge på RUC, på henholdsvis IU og TekSam. En tredje ph.d.-studerende, der skulle have studeret innovation blandt små virksomheder, blev syg af aids og var derfor ikke i stand til at færdiggøre sine studier. Han døde i Til gengæld har projektet støttet udarbejdelsen af projektansøgninger 2 for de første to ph.d.-studerende, der i 2004 er blevet optaget på IDS s eget ph.d.- program, der blev godkendt af universitetet i ENRECA-projektet har også støttet IDS s masterprogram, der blev etableret i november 2000, med stipendier for to studerende pr. årgang i de første tre år. DEN NY VERDEN 2004:4 Et ENRECA-projekt 111

7 DEN NY VERDEN 2004:4 Poul Ove Pedersen Herudover er IDS s forskningkapacitet øget gennem støtte til IDS s bibliotek og computeriseringen af IDS og dets bibliotek, finansiering af en række workshops og konferencer, og støtte til publicering af bøger, IDS Working Papers og et halvårligt IDS Newsletter, der har været meget nyttigt til at skabe kontakt med andre forskningsinstitutter, regeringskontorer, donorer og ngo er. I alt har projektet kostet 7,6 mill. kr. fordelt over 11 år. Udviklingen i IDS s forskningskapacitet Siden vi begyndte at diskutere ENRECA-projektet i begyndelsen af 1990 erne, har IDS utvivlsomt gennemgået en meget positiv udvikling. Det skyldes naturligvis ikke kun ENRECA-projektet, men i høj grad den politiske liberalisering, der har fundet sted i løbet af 1990 erne, og som har påvirket universitetets ledelse positivt. På den anden side er universitetets økonomiske situation stadig dårlig og lønniveauet meget lavt sammenlignet med akademikerlønninger både i den private og andre steder i den offentlige sektor. Samtidig har der været næsten permanent ansættelsesstop, så det kun med store forsinkelser har været muligt at fylde tomme stillinger, der er opstået på grund af jobskift eller dødsfald (to forskere er døde i projektperioden). Det er på den baggrund, ENRECAprojektet har været i stand til at spille en positiv rolle. Ud over selve ENRECA-bevillingen har ENRECA-forskningen gjort det muligt for IDS at tiltrække en række større kontraktforsknings- og forskningstunge konsulentopgaver på erhvervsforskningsområdet. Således var IDS koordinator på et stort fondsfinansieret forskningsprojekt om virksomhedsnetværk i Ghana, Kenya, Tanzania og Zimbabwe; IDS har gennemført et stort forskningsprojekt for den britiske donororganisation om liberalisering af reguleringen af små virksomheder i Kenya; IDS har været netværkskoordinator for et projekt med hollandsk støtte om udviklingen i beklædnings- og skoindustrien i Etiopien, Kenya Sydafrika og Tanzania; og for det kenyanske arbejdsministerium har IDS gennemført en række projekter om uddannelse og beskæftigelse i den uformelle sektor. IDS har også i stigende omfang været i stand til at tiltrække forskning og konsulentopgaver på andre områder, for eksempel har IDS foreløbig forfattet tre årgange af UNDP s Human Development Report for Kenya. På trods af de lave lønninger har IDS også været i stand til at fastholde de fleste af sine forskere. Det gør det sandsynligt, at de fleste af de forbedringer, der er sket på IDS, kan opretholdes når ENRECA-projektet stopper. 112 Støtten til IDS s bibliotek er nok det, der lykkedes dårligst. Støtten til bibliotekets computerisering har for så vidt fungeret udmærket og også

8 ført til en tiltrængt sanering af den ældste bogmasse, men det er ikke lykkedes at få bogindkøbene sat i system og få biblioteket til at fungere som et forskningsbibliotek. Det skyldes i hvert fald delvis, at selvom biblioteket formelt er IDS s institutbibliotek, så er bibliotikarerne ansat på universitetsbiblioteket, og IDS har derfor ringe kontrol over biblioteket. Efter årtier på smalhals ser universitetsbiblioteket sig selv som et undervisningsbibliotek, der skal håndtere et begrænset udbud af lærebøger i klassesæt, snarere end som et forskningsbibliotek, der skal sørge for ny litteratur. Derfor har biblioteket fået en ny betydning efter etableringen af IDS s masterprogram, men som forskningsbibliotek fungerer det dårligt, dels fordi der ingen anskaffelsespolitik er, og dels fordi mange nye bøger forsvinder fra biblioteket. Nye bøger arkiveres derfor på et kontor i IDS, snarere end i biblioteket, og det er ikke lykkedes at organisere bogindkøbene på en fornuftig måde. IDS har derfor kun været i stand til at udnytte en mindre del af de midler, der har været til rådighed. I en periode forsøgte vi at organisere indkøbene gennem en stor boghandler i Nairobi, men det fungerede ikke, og de fleste bøger er blevet købt af forskerne selv, når de er i Europa eller USA. Der er især to forhold, der har været vigtige for ENRECA-projektets positive indflydelse på IDS s udvikling. For det første har den langsigtede karakter af ENRECA-projektet givet basis for mere teoretiske og grundforskningsprægede aktiviteter, der sjældent er plads til i mere kortvarige konsulent- og kontraktforskningsopgaver, men som ofte er en forudsætning for at få disse opgaver. For det andet har den meget fleksible budgetteringspraksis i ENRECA-administrationen, der har givet mulighed for hyppige budgetrevisioner inden for budgetrammen, gjort det muligt at anvende ENRECA-midlerne til at supplere og komplementere resurser indtjent gennem andre kilder og derved opnå en mere effektiv anvendelse af resurserne. Selvom det er sandsynligt, at forbedringerne i IDS s forskningskapacitet kan opretholdes efter ENRECA-projektets lukning, vil det derfor være vigtigt for IDS at etablere tilsvarende langsigtede samarbejdsaftaler, og det synes at være lykkedes, idet IDS for nylig har indgået en langsigtet samarbejdsaftale med et tysk udviklingsforskningsinstitut. Litteratur Alila, Patrick O. & Poul Ove Pedersen Negotiating social space: East African micro enterprises. Trenton N:J: and Asmara: Africa World Press. Kanyinga, Karuti The land question in Kenya: struggles, accumulation and changing politics. Roskilde: Roskilde University, International Development Studies. McCormick, Dorothy & Poul Ove Pedersen, eds Small enterprises: fl ex- DEN NY VERDEN 2004:4 Et ENRECA-projekt 113

9 DEN NY VERDEN 2004:4 Poul Ove Pedersen ibility and networking in an African context. Nairobi: Longhorn Kenya. Onjala, Joseph O Managing water scarcity in Kenya: industrial response to tariffs and regularory enforcement. Copenhagen: Institute for International Studies. Pedersen, Poul Ove & Dorothy McCormick African business systems in a globalising world. The Journal of Modern African Studies 37, 2, Republic of Kenya Industrial transformation to the year Sessional Paper No. 2 of Nairobi. Whitley, R Business systems in East Asia. London: Sage. Whitley, R. & P. H. Kristensen The changing European firm: limits to convergence. London: Routledge. Noter 1 Et redigeret udvalg af papirerne fra konferencen blev udgivet i McCormick & Pedersen (1996). 2 Geoffrey Njeru skal studere entreprenørskab blandt frugtavlere og mælkeproducenter i Mbeere i det østlige Kenya (Geoffrey Njeru) og Paul Kamau skal studere Kenyas udenrigshandel og WTO. 114

10 DEN NY VERDEN 2004:4 Et ENRECA-projekt 115

11 DEN NY VERDEN 2004:4 Poul Ove Pedersen 116

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009

Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009 Danish Water Forum: Vidensnetværk for Vand og Udvikling, årsplan 2008 Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009 Danish Water Forum: Vidensnetværk for Vand

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder DI Oktober 2016 DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder 1. Baggrund om analysen DI har i 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 51 forskningstunge

Læs mere

Den uformelle frivillige indsats hvor meget og hvem blandt danskere og ikke-vestlige indvandrere

Den uformelle frivillige indsats hvor meget og hvem blandt danskere og ikke-vestlige indvandrere hvor meget og hvem blandt danskere og ikke-vestlige indvandrere Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet Konference om Frivillighed i udvikling Syddansk Universitet, 5.

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser

Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser Jonas Orebo Pyndt, Chefkonsulent jopy@di.dk, 3377 4613 Camilla Munksgaard, Studentermedhjælp camu@di.dk, 3377 4612 NOVEMBER 2016 Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser Virksomheder

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ØL Projekter i Øst Afrika. Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 20-03-2013. 2. marts 2013

ØL Projekter i Øst Afrika. Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 20-03-2013. 2. marts 2013 Beretning Ulandsudvalgets Årsmøde 2. marts 2013 ØL i Øst Afrika Torben på besøg i SATNET. Her skal plantes flere ananas til saft og gin produktion 1 NOGAMU ØL Partnerskabs Aktiviteter Africa 2000 Network

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Dansk Erhverv IT-Branchen. Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk

Dansk Erhverv IT-Branchen. Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Dansk Erhverv IT-Branchen Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Videnudveksling 140 120 100 80 60 40 Spinout-virksomheder Licens, salgs- og optionsaftaler

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Hvordan Ikast-Brande Kommune har skabt landets bedste erhvervsklima?

Hvordan Ikast-Brande Kommune har skabt landets bedste erhvervsklima? Hvordan Ikast-Brande Kommune har skabt landets bedste erhvervsklima? Vi udøver myndighed med et service-gen Torsdag den 17. marts 2016 Bornholms Regionskommune Program 1. Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Title og Væksthus Midtjylland Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Hvad er Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network har med

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 1 Hvem er vi? Fra universitetet/trilo: - Flemming Smedegaard, lektor, studieleder for International

Læs mere

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Christian Helms Jørgensen UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING Adfærdsvidenskab en vej til bedre regulering Fredag den 24. november 2017 inviterer Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til

Læs mere

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset Det førindustrielle Danmark, ca. 1730-1870 Danmarks Økonomiske Historie Forelæsning 3/9-2009 Paul Sharp, paul.sharp@econ.ku.dk Om mig Cand.Polit og ph.d. i økonomi Afhandling om international økonomisk

Læs mere

DEN NY VERDEN 2006:4 Menneskerettighederne - brugt og misbrugt

DEN NY VERDEN 2006:4 Menneskerettighederne - brugt og misbrugt DEN NY VERDEN 2006:4 Menneskerettighederne - brugt og misbrugt 1 Henrik Nielsen Boganmeldelse Harri Englund: Prisoners of Freedom. Human Rights and the African Poor Antropologen Harri Englund har med Prisoners

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Myter og fakta om seniorer på arbejdsmarkedet

Myter og fakta om seniorer på arbejdsmarkedet Hold på seniormedarbejderne! Et par år ekstra gør en forskel. Det er Denne pjece om myter og fakta er budskabet i Beskæftigelsesministeriets udgivet op til konferencen Seniorer informations- og holdningskampagne

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Lektor Viola Burau Workshop ved Århus-seminar 2010 20. august 2010 1 Overblik (1) Komparative studier Historien bag komparativ sundhedspolitik

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

FORSKERSKOLER MED TILSKUD FRA FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN (FIST): SLUTRAPPORT

FORSKERSKOLER MED TILSKUD FRA FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN (FIST): SLUTRAPPORT DECEMBER 2003 FORSKERSKOLER MED TILSKUD FRA FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN (FIST): SLUTRAPPORT Sagsnr. 646-03-0028 Forskerskolens navn Forskerskolens leder Værtsuniversitet Deltagende universiteter

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Ledelse af unge digitale medarbejdere. KTC årsmøde, 21. september 2012

Ledelse af unge digitale medarbejdere. KTC årsmøde, 21. september 2012 Ledelse af unge digitale medarbejdere KTC årsmøde, 21. september 2012 Søren Schultz Hansen Konsulent, rådgiver i fremtidens medarbejdere og mediebrugere Forsker, forfatter og foredragsholder m. fokus på

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere