DEN NY VERDEN 2004:4 Pluk fra DIIS s forskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN 2004:4 Pluk fra DIIS s forskning"

Transkript

1 DEN NY VERDEN 2004:4 Pluk fra DIIS s forskning 1

2 Poul Ove Pedersen Et ENRECA-projekt Erfaringer med 10 års forskningssamarbejde mellem forskningsinstitutter i Danmark og Kenya Danida etablerede omkring 1990 ENRECA-programmet (ENhancement of REsearch CApacity) til at fremme af udviklingslandenes forskningskapacitet. Programmet skulle støtte institutionsopbygningen af udviklingslandenes forskningsinstitutter gennem etablering af langsigtede forskningssamarbejder mellem forskningsinstitutter i Danmark og i udviklingslandene. Umiddelbart efter etableringen af ENRECA-programmet startede Center for Udviklingsforskning (CUF) forhandlinger med Institute for Development Studies (IDS) ved Nairobis Universitet om etableringen af et sådant forskningssamarbejdsprojekt finansieret af ENRECA-programmet. Det førte i begyndelsen af 1994, efter nogle års forhandling, til etableringen af et ENRECA-projekt, der nu har været igennem tre faser og formelt afsluttedes ved udgangen af Artiklen diskuterer resultaterne af og erfaringerne med projektet. Valget af IDS som samarbejdspartner skyldtes, at der op gennem 1970 erne og 1980 erne havde været et betydeligt formelt samarbejde mellem IDS og CUF. Mange danske udviklingsforskere havde gennem tiden fået forskningstilladelse gennem IDS, men der var sjældent tale om noget nært samarbejde, og IDS høstede kun begrænset nytte heraf. Det var derfor en udbredt opfattelse på CUF, at vi skyldte IDS noget. IDS blev oprindeligt etableret af Nairobis universitet i 1965 (få år efter CUF) som et multidisciplinært forskningsinstitut uden egen undervisning og med en forskningsprofi l meget lig CUF s. Det udviklede sig hurtigt til et af de bedste samfundsforskningsinstitutioner i Afrika. Men i slutningen af 1980 erne blev vilkårene for forskningen i Kenya stadig dårligere, universitetets budget skrumpede, og dets ledelse blev mere og mere politiseret. IDS befandt sig derfor i begyndelsen af 1990 erne på et lavpunkt og havde i høj grad brug for støtte. Fordi jeg, da forhandlingerne startede, var leder af det af CUF s forskningsområder, der havde flest forskere i Kenya, blev jeg ansvarlig for samarbejdsprojektet. Det blev derfor hurtigt klart, at den fælles forskning skulle fokusere på de små virksomheders rolle i økonomien, der var mit forskningsområde og samtidig et vigtigt tema i IDS s forskningsprofi l. DEN NY VERDEN 2004:4 Et ENRECA-projekt 107

3 DEN NY VERDEN 2004:4 Poul Ove Pedersen 108 Udviklingen af små virksomheder og den uformelle sektor, der beskæftiger en stadig stigende del af befolkningen, har også siden 1970 erne været et vigtigt element i Kenyas formelle politik. Holdningen til den uformelle sektor har dog ofte været fordomsfuld og baseret på mangelfuld forståelse af sektoren rolle i samfundet, og chikane fra politiets og de lokale offentlige myndigheders side har hørt til dagens orden. Mange studier har fokuseret på den uformelle sektors muligheder for at skabe arbejdspladser og indkomst for de fattige, mens der har været meget mindre fokus på den rolle, sektoren spiller i økonomien, og som dybest set er en forudsætning for, at den kan udfylde sin sociale funktion. Således har den offentlige politik og mange donorprojekter fortrinsvis fokuseret på de små produktions- og håndværksvirksomheder, skønt to tredjedele af dem i virkeligheden er handelsvirksomheder, der udgør den helt dominerende del af landets detailhandel. Der var derfor stort behov for forskning på området. I 1992 fi k vi en initiativbevilling fra Danida, dels til i januar 1993 at afholde en international konference i Nairobi med temaet Small Enterprises 1 Flexibility and Networking in an African Context og dels til at finansiere de rejser, der var nødvendige for at gennemføre forhandlingerne med IDS om en egentlig ansøgning. Det førte til, at vi i maj 1993 søgte om midler til den første treårsfase, som blev bevilget i begyndelsen af Projektet skulle støtte udviklingen af forskningskapaciteten på både IDS og CUF ved at finansiere et forskningssamarbejde mellem de to institutter fokuserende på de små og mellemstore virksomheders betydning for Afrikas udvikling og industrialisering og desuden yde institutionel støtte til IDS. Forskningssamarbejdet i fase 1: Små og mellemstore virksomheders betydning for Afrikas udvikling og industrialisering Det umiddelbare mål for forskningssamarbejdet var at forbedre forskningstræning og -muligheder især for de yngre kenyanske forskere inden for fokusområdet, at intensivere den faglige støtte til de yngre forskere gennem peer review og at etablere bredere forskningsnetværk mellem universitetsinstitutterne i Kenya, Østafrika og andre steder. Et vigtigt middel hertil var en lille forskningsfond, der skulle støtte yngre forskeres feltarbejde. Fondens midler blev fordelt i to runder efter en åben indkaldelse af ansøgninger fra forskere ved alle universiteterne i Kenya, Tanzania og Uganda. I alt fik vi 40 ansøgninger. Ansøgerne blev inviteret til at præsentere deres ansøgning på et seminar, hvor de blev kommenteret af resursepersoner fra Nairobis Universitet og diskuteret mellem deltagerne. Derefter blev de bedt om at revidere deres ansøgninger, og på basis af de reviderede ansøgninger udvalgte vi 13 projekter (med 21 forskere), der hver fi k danske kroner til at gennemføre et feltarbejde og

4 Negotiating Social Space: Micro Enterprises in East Africa Bogen handler om, hvordan små virksomheder i Østafrika forhandler om livsrum. Små virksomheder opererer ofte på marginale og yderst usikre markeder, som de større virksomheder ikke finder det rentabelt at betjene. De opererer også i et socialt rum med mange bindinger, fx relationerne mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, relationerne mellem kvindelige virksomhedsejere og deres ægtefæller, familier og bredere sociale omverden, og de små rurale virksomheders samspil med landdistrikternes og landbrugets udvikling. Disse bindinger yder på den ene side en vis garanti mod markedets ustabilitet, men resulterer på den anden side også i krav, der kan være med til at øge ustabiliteten. Derfor er virksomhedsejernes evne til at manøvrere mellem de mange bindinger og forhandle sig til et socialt frirum helt afgørende for de små virksomheders muligheder for at skabe beskæftigelse og indkomst til ejeren og hendes eventuelle ansatte. Projekterne analyserede disse bindinger og hvorledes, de har udviklet sig igennem 1990 erne, hvor karakteren af og vilkårene for de små virksomheder har ændret sig på afgørende vis. Nogle projekter om arbejdsmarkeds relationerne i de små virksomheder viser, at en stigende del af virksomhedsejerne er middelklassefolk med en relativt lang uddannelse og ofte relativt høje indkomster, mens deres ansatte gennemgående har et meget lavt uddannelsesniveau, lave indkomster og dårlige arbejdsvilkår. Dette tyder på, at karriereforløbet fra lærling til arbejder og selvstændig, der ofte forudsættes at eksistere i den uformelle sektor, næppe er realistisk i fremtiden. Mens det ofte antages, at kvinder i den uformelle sektor er ugifte, enker og fraskilte, viser en række projekter om kvindelige virksomhedsejere, at flertallet nu faktisk er gift og ofte med mænd, der er ansat i den formelle sektor. Mens nogle af kvinderne har meget lave indkomster, er der forbløffende mange af de kvinder, der er gift med mænd med beskæftigelse i den formelle sektor, der tjener mere end deres mænd. Det har ført til ændringer i kønsrelationerne. Et studie af kvindelige virksomhedsejere i et slumområde i Nairobi viser således, at gifte kvinder ofte starter deres virksomhed med støtte fra ægtefællen, men at støtten ofte senere bliver trukket tilbage på grund af jalousi eller angst, hvis kvinden får succes med virksomheden. Endelig er der en gruppe af projekter, der påviser en tæt forbindelse mellem de små virksomheder i landdistrikterne og landbrugsudviklingen. Et kenyansk studie af små virksomheder i et område, hvor der dyrkes sukkerrør, viser således en forbindelse mellem virksomhederne og udviklingen af sukkerproduktionen i området; og to studier fra Tanzania viser, hvorledes grupper med traditionel håndværksproduktion (smede og pottemagere) gennem 1990 erne har været i stand til at udvikle og tilpasse deres produktion til at forsyne markedsøkonomien. 109 DEN NY VERDEN 2004:4 Et ENRECA-projekt

5 DEN NY VERDEN 2004:4 Poul Ove Pedersen 110 skrive en artikel på basis af resultaterne. Blandt de 13 projekter var der et fra Tanzania og et fra Uganda; resten var fra en lang række institutter på fire af Kenyas universiteter. Kun et var fra IDS. Selvom udvælgelsesproceduren var ret omfattende, var den også meget givende for deltagerne. Den skabte et netværk af yngre forskere i Kenya og Østafrika, som IDS senere har haft stor glæde af. Selv ansøgere, der blev vraget, følte at de fi k noget ud af processen, og en del har senere brugt deres ansøgninger som basis for ansøgninger til andre fonde. Ti af de 13 projekter førte til artikler, der sammen med tre artikler skrevet af danske forskere blev publiceret i en bog med titlen Negotiating Social Space: Micro Enterprises in East Africa (Alila & Pedersen 2001). Forskningssamarbejdet i fase 2 og 3: The Kenyan Business System I projektets anden ( ) og tredje fase (et-årig afslutningsfase, ) blev forskningstemaet ændret til at omfatte ikke bare de små virksomheder, men hele erhvervslivet set i de institutionelle rammer i hvilket, det fungerer. Med henvisning til en teori, der egentlig er udviklet på basis af erfaringerne fra Sydøstasien og Europa, fik det titlen The Business System in Kenya (Whitley 1992; Whitley & Kristensen 1996; Pedersen & McCormick 1999). Baggrunden for dette skift var, at selvom en stor del af forskningen stadig skulle handle om de små virksomheder, så er deres udvikling i høj grad afhængig af udviklingen i de store virksomheder og det socio-politiske og økonomiske system, de opererer i. I kenyansk politik afspejlede det sig sidst i 1990 erne i en fornyet fokus på industrialisering og eksportorientering (Republic of Kenya 1996). Mens man tidligere antog, at industrialiseringsprocessen og den erhvervsstruktur, den resulterer i, er den samme all vegne, så viste business systems-studierne i Asien og Europa, at forskelle i de institutionelle miljøer har ført til store nationale forskelle i erhvervslivets organisering i fx Taiwan og Sydkorea, England og Tyskland. Nøglen til forståelse af disse forskelle er variationen i de økonomiske, politiske og sociokulturelle institutioner, der påvirker den måde, virksomhederne opererer på. Denne sammenhæng mellem de institutionelle rammer og erhvervslivets struktur eksisterer utvivlsomt også i Kenya og andre afrikanske lande. Men hvor den oprindelige business systems-litteratur beskrev økonomisk mere udviklede og integrerede økonomier, hvor der er en tæt sammenhæng mellem institutionerne og erhvervslivets struktur, så er de afrikanske business systemer ofte stærkt fragmenterede og markedet stærkt segmenteret. Mange af forfatterne til den oprindelige business systems-teori synes derfor at være af den opfattelse, at man ikke kan tale om et egentligt business system i de afrikanske lande. Det påviste projektet imidlertid er forkert, fordi fragmenteringen og markeds-

6 segmenteringen i sig selv i høj grad er et resultat af de institutionelle rammer (Pedersen & McCormick 1999). For at studere disse processor i Kenya var der også i projektets anden og tredje fase sat penge af til en forskningsfond, men nu begrænset til at støtte forskning, der udførtes af IDS s egne forskere. Der blev iværksat en række sektorstudier, der skulle studere samspillet mellem forskellige erhverv (beklædningsindustrien, metalindustrien, forskellige landbrugsindustrielle sektorer (kaffe og te) og forskellige serviceerhverv med fokus på handel og transport) og de institutionelle rammer, de opererer i. Resultatet af denne forskning vil blive offentliggjort i en bog om Kenyas business system. Institutionsopbygning Selvom temaet for forskningssamarbejdet skulle være de små virksomheder, var det dog klart, at institutionsopbygningen ikke kunne begrænses til dette forskningsområde, men måtte omfatte hele IDS og trække på alle resurserne i CUF, der har næsten samme brede forskningsprofi l som IDS. Det var vigtigt af to grunde, dels fordi IDS ikke skulle udvikle sig til et institut for den uformelle sektor, og dels fordi antallet af CUF-forskere, der arbejdede i Kenya, skrumpede hastigt ind fra fem til nul under forhandlingerne om ENRECA-projektet, i hvert fald delvis på grund af den spændte politiske udvikling in Kenya. Resultatet var, at da vi kom i gang med projektet, var jeg stort set den eneste forsker på CUF, der arbejdede i Kenya, og jeg var primært beskæftiget med at færdiggøre et forskningsprojekt i Zimbabwe. Senere har en stor del af min forskning dog været relateret til ENRECA-projektet, og også andre af CUF s forskere har været involveret i samarbejdet med IDS. De to ph.d.-studerende, der blev finansieret af ENRECA-projektet, har således ikke forsket i små virksomheder, men i henholdsvis jordspørgsmålet (Kanyinga 1998) og industrielt vandforbrug i Kenya (Onjala 2002). Karuti Kanyinga har studeret de politiske kampe og konflikter, der har været og er afgørende for adgangen til jord i Kenya, og Joseph Onjala har studeret vandforbruget og spildevandsafledningen i den kenyanske industri, og hvordan de påvirkes af offentlige afgifter og regulering og effektiviteten af disses administration. De læste begge på RUC, på henholdsvis IU og TekSam. En tredje ph.d.-studerende, der skulle have studeret innovation blandt små virksomheder, blev syg af aids og var derfor ikke i stand til at færdiggøre sine studier. Han døde i Til gengæld har projektet støttet udarbejdelsen af projektansøgninger 2 for de første to ph.d.-studerende, der i 2004 er blevet optaget på IDS s eget ph.d.- program, der blev godkendt af universitetet i ENRECA-projektet har også støttet IDS s masterprogram, der blev etableret i november 2000, med stipendier for to studerende pr. årgang i de første tre år. DEN NY VERDEN 2004:4 Et ENRECA-projekt 111

7 DEN NY VERDEN 2004:4 Poul Ove Pedersen Herudover er IDS s forskningkapacitet øget gennem støtte til IDS s bibliotek og computeriseringen af IDS og dets bibliotek, finansiering af en række workshops og konferencer, og støtte til publicering af bøger, IDS Working Papers og et halvårligt IDS Newsletter, der har været meget nyttigt til at skabe kontakt med andre forskningsinstitutter, regeringskontorer, donorer og ngo er. I alt har projektet kostet 7,6 mill. kr. fordelt over 11 år. Udviklingen i IDS s forskningskapacitet Siden vi begyndte at diskutere ENRECA-projektet i begyndelsen af 1990 erne, har IDS utvivlsomt gennemgået en meget positiv udvikling. Det skyldes naturligvis ikke kun ENRECA-projektet, men i høj grad den politiske liberalisering, der har fundet sted i løbet af 1990 erne, og som har påvirket universitetets ledelse positivt. På den anden side er universitetets økonomiske situation stadig dårlig og lønniveauet meget lavt sammenlignet med akademikerlønninger både i den private og andre steder i den offentlige sektor. Samtidig har der været næsten permanent ansættelsesstop, så det kun med store forsinkelser har været muligt at fylde tomme stillinger, der er opstået på grund af jobskift eller dødsfald (to forskere er døde i projektperioden). Det er på den baggrund, ENRECAprojektet har været i stand til at spille en positiv rolle. Ud over selve ENRECA-bevillingen har ENRECA-forskningen gjort det muligt for IDS at tiltrække en række større kontraktforsknings- og forskningstunge konsulentopgaver på erhvervsforskningsområdet. Således var IDS koordinator på et stort fondsfinansieret forskningsprojekt om virksomhedsnetværk i Ghana, Kenya, Tanzania og Zimbabwe; IDS har gennemført et stort forskningsprojekt for den britiske donororganisation om liberalisering af reguleringen af små virksomheder i Kenya; IDS har været netværkskoordinator for et projekt med hollandsk støtte om udviklingen i beklædnings- og skoindustrien i Etiopien, Kenya Sydafrika og Tanzania; og for det kenyanske arbejdsministerium har IDS gennemført en række projekter om uddannelse og beskæftigelse i den uformelle sektor. IDS har også i stigende omfang været i stand til at tiltrække forskning og konsulentopgaver på andre områder, for eksempel har IDS foreløbig forfattet tre årgange af UNDP s Human Development Report for Kenya. På trods af de lave lønninger har IDS også været i stand til at fastholde de fleste af sine forskere. Det gør det sandsynligt, at de fleste af de forbedringer, der er sket på IDS, kan opretholdes når ENRECA-projektet stopper. 112 Støtten til IDS s bibliotek er nok det, der lykkedes dårligst. Støtten til bibliotekets computerisering har for så vidt fungeret udmærket og også

8 ført til en tiltrængt sanering af den ældste bogmasse, men det er ikke lykkedes at få bogindkøbene sat i system og få biblioteket til at fungere som et forskningsbibliotek. Det skyldes i hvert fald delvis, at selvom biblioteket formelt er IDS s institutbibliotek, så er bibliotikarerne ansat på universitetsbiblioteket, og IDS har derfor ringe kontrol over biblioteket. Efter årtier på smalhals ser universitetsbiblioteket sig selv som et undervisningsbibliotek, der skal håndtere et begrænset udbud af lærebøger i klassesæt, snarere end som et forskningsbibliotek, der skal sørge for ny litteratur. Derfor har biblioteket fået en ny betydning efter etableringen af IDS s masterprogram, men som forskningsbibliotek fungerer det dårligt, dels fordi der ingen anskaffelsespolitik er, og dels fordi mange nye bøger forsvinder fra biblioteket. Nye bøger arkiveres derfor på et kontor i IDS, snarere end i biblioteket, og det er ikke lykkedes at organisere bogindkøbene på en fornuftig måde. IDS har derfor kun været i stand til at udnytte en mindre del af de midler, der har været til rådighed. I en periode forsøgte vi at organisere indkøbene gennem en stor boghandler i Nairobi, men det fungerede ikke, og de fleste bøger er blevet købt af forskerne selv, når de er i Europa eller USA. Der er især to forhold, der har været vigtige for ENRECA-projektets positive indflydelse på IDS s udvikling. For det første har den langsigtede karakter af ENRECA-projektet givet basis for mere teoretiske og grundforskningsprægede aktiviteter, der sjældent er plads til i mere kortvarige konsulent- og kontraktforskningsopgaver, men som ofte er en forudsætning for at få disse opgaver. For det andet har den meget fleksible budgetteringspraksis i ENRECA-administrationen, der har givet mulighed for hyppige budgetrevisioner inden for budgetrammen, gjort det muligt at anvende ENRECA-midlerne til at supplere og komplementere resurser indtjent gennem andre kilder og derved opnå en mere effektiv anvendelse af resurserne. Selvom det er sandsynligt, at forbedringerne i IDS s forskningskapacitet kan opretholdes efter ENRECA-projektets lukning, vil det derfor være vigtigt for IDS at etablere tilsvarende langsigtede samarbejdsaftaler, og det synes at være lykkedes, idet IDS for nylig har indgået en langsigtet samarbejdsaftale med et tysk udviklingsforskningsinstitut. Litteratur Alila, Patrick O. & Poul Ove Pedersen Negotiating social space: East African micro enterprises. Trenton N:J: and Asmara: Africa World Press. Kanyinga, Karuti The land question in Kenya: struggles, accumulation and changing politics. Roskilde: Roskilde University, International Development Studies. McCormick, Dorothy & Poul Ove Pedersen, eds Small enterprises: fl ex- DEN NY VERDEN 2004:4 Et ENRECA-projekt 113

9 DEN NY VERDEN 2004:4 Poul Ove Pedersen ibility and networking in an African context. Nairobi: Longhorn Kenya. Onjala, Joseph O Managing water scarcity in Kenya: industrial response to tariffs and regularory enforcement. Copenhagen: Institute for International Studies. Pedersen, Poul Ove & Dorothy McCormick African business systems in a globalising world. The Journal of Modern African Studies 37, 2, Republic of Kenya Industrial transformation to the year Sessional Paper No. 2 of Nairobi. Whitley, R Business systems in East Asia. London: Sage. Whitley, R. & P. H. Kristensen The changing European firm: limits to convergence. London: Routledge. Noter 1 Et redigeret udvalg af papirerne fra konferencen blev udgivet i McCormick & Pedersen (1996). 2 Geoffrey Njeru skal studere entreprenørskab blandt frugtavlere og mælkeproducenter i Mbeere i det østlige Kenya (Geoffrey Njeru) og Paul Kamau skal studere Kenyas udenrigshandel og WTO. 114

10 DEN NY VERDEN 2004:4 Et ENRECA-projekt 115

11 DEN NY VERDEN 2004:4 Poul Ove Pedersen 116

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden SANDUKO En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden Sanduko er en international hjælpeorganisation, der støtter socialt baserede initiativer indenfor undervisning og

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvad vil jeg snakke om Oversigt hvad er family farming og hvor meget fylder det Energiomsætningen i industrielt landbrug

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK Cranet konferencen 8. september 2015 CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK - fortsat fokus på HRM s og HR-specialisters unikke bidrag Frans Bévort, PhD., assistant professor, CBS

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Samfundsudfordringer kræver interdisciplinær forskning, men hvordan? Metode og resultater

Samfundsudfordringer kræver interdisciplinær forskning, men hvordan? Metode og resultater Samfundsudfordringer kræver interdisciplinær forskning, men hvordan? Metode og resultater Ved Maria Theresa Norn Chefkonsulent, PhD DAMVAD 1 Hvad ville vi (og hvorfor) Udgangspunktet: Interdisciplinær

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR Centre for Economic and Business Research en del af Copenhagen Business School CEBR-analyse leverer altid Troværdighed i alle detaljer Vores

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Carsten Greve Copenhagen Business School

MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Carsten Greve Copenhagen Business School MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Carsten Greve Copenhagen Business School Oversigt Markedsgørelse (her primært udlicitering) af den offentlige sektor En styringsmodel for markedsgørelse Faktorer

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere