Ansøgning om forlængelse Application for renewal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om forlængelse Application for renewal"

Transkript

1 OEKO-TEX - International Forening til Forskning og Prøvning på området Textiløkologi OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Ansøgning om forlængelse Application for renewal (Danish / English)

2 2 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Til instittuet / To the Institute Ansøgning om forlængelse Application for renewal af fortsat tilladelse til brug Oeko-Tex Standard 100 mærket. Ansøger to continue the authorisation to use the Oeko-Tex Standard 100 mark Applicant Firma Gade Postnummer By Stat Land Telefon / Fax Hjemmeside Firm Street No. ZIP-Code City State Country Phone / FAX Homepage Ansvarlig person (teknisk) Responsible person (technical) Navn Telefon / Fax Name Phone / FAX Ansvarlig person (markedsføring/salg) Responsible person (marketing/sale) Navn Telefon / Fax Name Phone / FAX

3 3 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Prøvningsinstituttet og certificeringsinstansen har med sin uvildige og uafhængige position tavsheds- og diskretionspligt. Prøvningsinstituttet har forpligtelse til at holde givne informationer fortrolige. De givne data anvendes kun som basis for at træffe beslutninger vedrørende nødvendigt prøvningsomfang for certificeringen. Kontaktdetaljer (firma, ansvarlig person, adresse, e- mail adresse, telefon- og faxnummer) samt information om certifikatet (certifikatnummer, produktbetegnelse, produktklasse, oplysninger om gyldighed mm.) sendes i forbindelse med certificeringsprocessen til OEKO-TEX Foreningen, Splügenstrasse 10, CH-8027 Zürich til viderebehandling. Rigtigheden af informationer i ansøgningen vedrørende anvendte farvestoffer, pigmenter, kemikalier, hjælpemidler og udgangsmaterialer såvel som underliggende certifikater, kan blive søgt bekræftet direkte hos de respektive leverandører. Manglende, uklare eller modstridende oplysninger i ansøgningen kan forsinke certificeringsforløbet. Denne ansøgning er kun gyldig, hvis den er underskrevet på side 9. Due to their independent status for the purposes of quality assurance, the testing institute and certification body are obliged to keep all data secret. Therefore the institute gives a guarantee of absolute secrecy. These data are exclusively used to determine the number of tests necessary for the certification. Contact details (company, responsible person, address, address, telephone and fax number) as well as information about the certificate (certificate number, name of products, product class, information validity, etc.) are transmitted during the certification process to the OEKO-TEX Association, Splügenstrasse 10, CH-8027 Zurich and processed there further. Information in the application regarding used colorants, chemicals, auxiliaries and source materials as well as 3 rd party certifications may be verified with the respective supplier directly. Any missing, unclear or contradictory entries in the application form may delay the certification process. This application is valid only when bearing an authorized signature on page 9.

4 4 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard Oplysninger om certifikatet, der skal forlænges Details of the certificate to be renewed Certifikat nummer Number of the certificate Institut Institute Udstedelsesdato for certifikatet Date of certification Udløbsdato for gyldighed End of the period of validity Ønske om ændring af beskrivelsen af de certificerede artikler på det hidtidige certifikat? Request of change of description of the certified product(s) on the current certificate? Certifikatet, der ønskes forlænget, blev udstedt for produkter hørende til følgende produktklasse: The certificate to be renewed was issued for products belonging to the following product class I Produkter for babyer Products for babies II Produkter med hudkontakt Products with direct contact to skin III Produkter uden hudkontakt Boligindretnings- og dekorationsmaterialer IV Products without direct contact to skin Decoration material

5 5 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard Ansøger Applicant Producent I hvilke produktionstrin Fiberfremstilling Spinding Vœvning Strikning Farvning Trykning Efterbehandling Belœgning (coatning) Syning Andre Er adressen på produktionsstedet (-stederne), herunder også underleverandører, identisk med adressen på forsiden? ja Nej, så anfør venligst adressen her Adresse / Address Producer In which production stages Fibre production Spinning Weaving Knitting Dyeing Printing Finishing Coating Sewing, making-up Others Is the address of the production site(s), including sub-contractors, identical to the address given on the front page? yes No, then please indicate address here Tel Fax / Kontaktperson Contact person Handelsvirksomhed og/eller detailforhandler Trader and/or retailer 3 Kvalitetssikring og styringssystemer Quality assurance and management systems Hvem er ansvarlig for kvalitetssikringen (personnavn) Who is responsible for the quality assurance (name of the person) 3.1 Hvordan er kvaliteten sikret? How is the quality assured? Ved hjælp af eksternt certificeret styringssystem (vedlæg venligst kopi af certifikatet) Ved hjælp af vores eget system (venligst vedlæg en kort beskrivelse) Der er ingen kvalitetssikring By externally certified management system (please attach a copy of the certificate) By an in-house system (please give a short description in an attachment) No quality assurance installed 1 for eksempel / for exampleiso 9000, ISO 14000, EMAS, Oeko-Tex Standard 1000, SA 8000:ISO 9000, ISO 14000, EMAS, Oeko-Tex Standard 1000, SA Skal indeholde oplysninger vedrørende leverandører/aftagere, indgangs-, proces- og slutkontrol. Must contain information about suppliers/purchasers, goods inward, process and final control

6 6 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard Oplysninger om produkterne Details concerning the products 4.1 Ejer af varen Owner of the materials Ansøger (egen virksomhed) Rekvirent (lønvirksomhed) Blandet (egen og lønvirksomhed kræver to certifikater) Applicant (own business) Ordering customer (commission business) Mixed (own and commission business require two certificates) 4.2 Udgangsmaterialer Alle udgangsmaterialer der anvendes, med undtagelse af kemikalier, hjælpemidler, farvestoffer og pigmenter Source Materials All source materials used with the exception of chemicals, auxiliaries and dyes ingen Udgangsmaterialerne er kun for nogle eller for slet ingens vedkommende certificerede efter Oeko- Tex Standard 100 Udgangsmaterialerne er alle uden undtagelse certificerede efter Oeko-Tex Standard 100 Alle anvendte udgangsmaterialer skal anføres i vedlagte lister (Beskrivelse og betegnelse af produktet, leverandøren, og hvis det foreligger: Oeko-Tex certifikat nr., udløbsdato for gyldighed, produktklasse). For ethvert udgangsmateriale, der ikke er Oeko-Tex Standard 100 certificeret, skal der indsendes en prøve. For udgangsmaterialer, der i forvejen er Oeko-Tex Standard 100 certificeret, reduceres antallet af prøver der skal indsendes som anført i den følgende tabel: Antal Oeko-Tex certifikater for udgangsmaterialer Number of Oeko-Tex certificates from source materials non Source materials are partly or not certified according to Oeko-Tex Standard 100. Source materials are certified according to Oeko- Tex Standard 100 without exception. All source materials used have to be mentioned in enclosed lists (Designation of the product, supplier, and, if available: Oeko-Tex certificate number, expiry date of validity, product class). For each source material that is not certified according to Oeko-Tex Standard 100 a sample has to be sent in. In case of source materials that are already certified according to Oeko-Tex Standard 100 the number of samples is reduced according to the following table Antal referenceprøver, der skal indsendes Number of reference samples to be sent in prøve fra hvert certifikat One sample for each certificate prøver fra 5 forskellige certifikater 5 samples from 5 different certificates prøver fra 7 forskellige certifikater 7 samples from 7 different certificates prøver fra 10 forskellige certifikater 10 samples from 10 different certificates mere end 50 more than prøver fra 15 forskellige certifikater 15 samples from 15 different certificates

7 7 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard Produktionsprocesser Processes Hvilke ændringer er der sket hvad angår de benyttede processer (slettemidler, avivage, voks, midler til forbehandling, farvning og trykning, imprægnerings- og andre midler til efterbehandling) i forhold til oplysningerne givet i den forrige ansøgning (om forlængelse)? What has changed in respect of the processes applied (reviving, sizing, waxing, pre-treatment, dyeing and printing, and finishing processes) compared to the data given in the previous application (for renewal)? Alle hjælpemidler, kemikalier, farvestoffer og pigmenter der anvendes, skal anføres i vedlagte lister. All auxiliaries, chemicals, and colorants used for the processes involved have to be mentioned in the enclosed lists Spindeproces for syntetiske fibre Spinning process of synthetic fibers ikke kendt Tørspinding, smeltespinding eller vådspinding uden organiske opløsningsmidler Vådspinding med organiske opløsningsmidler hvilke / Which: Begge (opmœrk venligst prøverne tydeligt) not known Dry, melt or wet spinning process without organic solvents wet spinning process using organic solvents Both (please clearly mark testing samples) Vand- og olieafvisende imprægnering eller belægning (coatning) Water and oil repellent finish or coating ja nej Anvendte recepter og anvendte midler hhv. komponenter skal anføres i separat liste med handelsnavn og producent hhv. leverandør for hvert produkt. yes no Recipes, preparations, and components used must be shown in a separate list with trade name and source of each product Brug af biologisk aktive substanser eller komponenter (inkorporeringer) Use of biological active substances or components ja Produktnavn / OTS 100 certifikatnummer yes, Name of the product / Number of certificate according to OEKO-TEX Standard 100 nej Anvendte recepter og anvendte midler hhv. komponenter (inkorporeringer) skal anføres i separat liste med handelsnavn og producent hhv. leverandør for hvert produkt. Vedlæg dokumentation fra leverandøren (leveringsdokumenter, fakturaer eller lignende). no Recipes, preparations, and components used must be shown in a separate list with trade name and source of each product. Enclose documents (delivery note, invoice or similar) of the supplier.

8 8 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard Brug af flammehæmmende substanser eller komponenter (inkorporeringer) Use of flame retardant substances or components ja Produktnavn / OTS 100 certifikatnummer yes, Name of the product / Number of certificate according to OEKO-TEX Standard 100 nej Anvendte recepter og anvendte midler hhv. komponenter (inkorporeringer) skal anføres i separat liste med handelsnavn og producent hhv. leverandør for hvert produkt. Vedlæg dokumentation fra leverandøren (leveringsdokumenter, fakturaer eller lignende). no Recipes, preparations, and components used must be shown in a separate list with trade name and source of each product. Enclose documents (delivery note, invoice or similar) of the supplier Anvendelse af dimethylfumarat (DMFu) under produktionen ja nej ubekendt Use of dimethylfumarat (DMFu) during production yes no not known 4.4 Området for beklædnings-størrelser Range of garment sizes Fra / From til / up to 4.5 Oplysninger om forhandlede artikler Disse informationer vedrører kun artikler, der ikke er blevet ændret af ansøger (handelsvarer), Information regarding traded articles This information concerns only articles that have not been changed by the applicant (merchandise) Antal leverandører Number of suppliers Leverandørernes adresser Adresses of the suppliers se vedlagte liste (produktbetegnelsen, leverandør incl. adresse, tel., fax, , og hvis det foreligger: Oeko- Tex certifikat nr., slutgyldighedsdato, produktklasse) see enclosed list (Designation of the product, supplier incl. address, tel. FAX, , and, if available: Oeko- Tex certificate number, expiry date of validity, product class)

9 9 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Erklæring Declaration Ved at underskrive denne ansøgning med en bemyndiget underskrift bekræfter ansøgeren, at alle ovenfor angivne oplysninger om ændringer, sammen med de oplysninger, der er angivet i den oprindelige ansøgning, samlet svarer til produkternes nugældende tilstand. Ansøgeren forpligter sig stadig til straks at informere det certificerende institut om enhver teknisk ændring og er opmærksom på, at den overensstemmelses-erklæring (konformitets-erklæring), som blev underskrevet ved den oprindelige certificering, stadig gælder. Ansøgeren anerkender, at brug af beskyttede handelsnavne/vare-mærker, såvel som begreber, der er beskyttet andetsteds (f.eks. via lovgivning, som det er tilfældet for organic og økologisk ), i artikel-beskrivelsen på certifikatet, alene er ansøgers ansvar. Ansøgeren er indforstået med, at ansøgers adresse bliver anført i eninternational referenceliste for Oeko- Tex certifikatindehavere (hvis der ikke gives tilladelse til dette, bedes afsnittet her krydset over). Ansøgeren er indforstået med løbende at få tilsendt information fra den Internationale OEKO-TEX Forening i form af et elektronisk Newsletter til den i ansøgningen angivne adresse (hvis der ikke gives tilladelse til dette, bedes afsnittet her krydses over). By signing this application with an authorised signature, the applicant confirms that all the above supplementary data, together with the data given in the original application, are to such a degree complementary that they refer to the today s state. The applicant is further obliged to inform the testing institute of any alterations and takes note of the fact that the conformity declaration signed when obtaining certification is still valid The applicant acknowledges that the use of protected trade names / marks as well as terms which are protected elsewhere (for example by law, as it is the case for organic ) in the article description on the certificate are in his sole responsibility. The applicant agrees that his address can be mentioned in an international reference list of all holders of Oeko-Tex certificates (please cross out this paragraph if you do not agree to this). The applicant agrees that he will receive repeated information from the International OEKO-TEX Association in the form of an electronic newsletter to the e- mail address mentioned in the application (please cross out this paragraph if you do not agree to this). Dato / Date Underskrift / Signature... Indkøbshjælper For at de certificerede artikler kan blive optaget i Indkøbshjælperen (Shopping guide) bedes Shopping guide-formularen udfyldt og returneret. Shopping guide In order to mention the certified articles in the shopping guide the enclosed form has to be filled in and sent back.

10 10 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Liste over leverandører med Oeko-Tex certifikat List of suppliers with Oeko-Tex certificate Leverandør Beskrivelse af indkøbt(e) artikel(er) (inkl. materialeindhold) og/eller lønproces Certifikat nr. Udløbsdato Produktklasse Supplier Designation of sourced articles and/or services (incl. material composition) Certificate number Expiry date Product class Kopier af de ovenfor anførte Oeko-Tex certifikater skal vedlægges denne ansøgning, vær opmærksom på gyldighedsperioden! Copies of the Oeko-Tex certificates mentioned above must be enclosed herewith, pay attention to the period of validity! Upload tomme ekstrasider Load additional empty pages

11 11 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Liste over leverandører uden Oeko-Tex certifikat List of suppliers without Oeko-Tex certificate Leverandør Adresse, tel., fax, Beskrivelse af artiklen (inkl. materialeindhold) Supplier Address, phone,. FAX, Designation of article (incl. material composition) Upload tomme ekstrasider Load additional empty pages

12 12 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Benyttede farvestoffer og pigmenter Colorants used Handelsnavn Leverandør Farvestoftype Anvendelse C.I. navn Trade name Source Dyestuff type Application C.I. name eksempel / example Dianix Blue AC-E Dystar Disperse Dyeing Disperse Blue 56 Supplerende information om indhold af tungmetaller og MAK-aminer kan hjælpe til at optimere prøvningsprogrammet. Vedlæg venligst sikkerhedsdatablade (MSDS). Additional information regarding heavy metal content and MAK amines may help to optimize the testing program. Please attach MSDS. Upload tomme ekstrasider Load additional empty pages

13 13 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Benyttede hjælpemidler (Inkorporeringer, præparater som fibre eller garner er blevet behandlet med, forbe-handlinger, farvning, trykning, imprægne-ringer og efterbehandlinger) Auxiliaries and chemical compounds used (Fibre constituents, Fibre and yarn preparations, Pre-treatment processes, dyeing and printing procedures, finishing) Handelsnavn Leverandør Type af hjælpemiddel Sikkerhedsdatablads dato Trade name Source Type of auxiliary Date of the safety data sheet eksempel / example Softycon SM Textilcolor Softener 11/2010 Vedlæg venligst sikkerhedsdatablade (MSDS) for alle produkter. Please attach MSDS of all products. Upload tomme ekstrasider Load additional empty pages

14 14 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 SKAL KUN UDFYLDES FOR PRØVER AF GULV- TÆPPER, MADRASSER OG SKUM! TO BE FILLED IN ONLY FOR SAMPLES OF TEXTILE CARPETS, MATRESSES, FOAMS, AND OTHER LARGER COATED ARTICLES! Prøvens betegnelse Denomination of the specimen Produktionsdato Date of production Prøveudtagningsdato Date of sampling Størrelsesmålene på det produkt (f.eks. skumblok) hvorfra prøven er udtaget Dimensions of the product (e.g. foam block) where the sample for the test was taken from Udtaget fra Taken from Dato hvor prøven er blevet indpakket Date of packing Prøvestørrelse Sample size Dato for afsendelse Date of dispatch Hver prøve skal emballeres lufttæt og enkeltvis, ved omvikling med gennemsigtig plastfolie (polyethylen) eller i tils-varende plastpose. Each testing sample has to be wrapped airtight and separately in plastic foil. Nødvendige prøvestørrelser / Required sample size Madrasstykke og skum Mattress parts and foams Andre prøver til emissionskammertest Other samples for the Emission chamber test 2 stykker der er 25 x 20 x maksimal tykkelse [cm] 2 pieces of 25 x 20 x maximum used thickness [cm] 2 stykker der er 50 x 40 cm 2 pieces of 50 x 40 cm udfyldes af laboratoriet / to be filled in by the laboratory Dato for prøvemodtagelse på laboratoriet Date of sample arrival in the laboratory Analysedato Date of analysis Bemærkninger Remarks

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Fakturaformatet...1 1.1.1 Specielle

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse DS-information DS/ISO/IEC TR 90006 1. udgave 2013-11-28 Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse og integreringen med ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Referencematerialer Certifikater og mærkater

Referencematerialer Certifikater og mærkater DS-information DS/ISO Guide 31 1. udgave 2007-12-06 Referencematerialer Certifikater og mærkater Reference materials Contents of certificates and labels DS/ISO Guide 31 København DS projekt: M226503 ICS:

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk Versionnr. 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten

Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten Dansk standard DS/ISO 10667-1 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten Assessment service

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

DS-information DS/ISO/TS 14071

DS-information DS/ISO/TS 14071 DS-information DS/ISO/TS 14071 1. udgave 2014-06-20 Miljøledelse Livscyklusvurdering Kritisk gennemgang af processer og kompetencer hos den person, der foretager vurderingen: Yderligere krav og retningslinjer

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

Appendix A: Summary... 2. Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4

Appendix A: Summary... 2. Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4 Table of Contents Appendix A: Summary... 2 Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4 Appendix C: Offentlighedsloven (2013)... 8 Appendix D: Email Correspondence

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 171/2010 (2. afdeling) Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla (advokat Johan Løje for begge) mod Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group

Læs mere