Ansøgning om forlængelse Application for renewal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om forlængelse Application for renewal"

Transkript

1 OEKO-TEX - International Forening til Forskning og Prøvning på området Textiløkologi OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Ansøgning om forlængelse Application for renewal (Danish / English)

2 2 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Til instittuet / To the Institute Ansøgning om forlængelse Application for renewal af fortsat tilladelse til brug Oeko-Tex Standard 100 mærket. Ansøger to continue the authorisation to use the Oeko-Tex Standard 100 mark Applicant Firma Gade Postnummer By Stat Land Telefon / Fax Hjemmeside Firm Street No. ZIP-Code City State Country Phone / FAX Homepage Ansvarlig person (teknisk) Responsible person (technical) Navn Telefon / Fax Name Phone / FAX Ansvarlig person (markedsføring/salg) Responsible person (marketing/sale) Navn Telefon / Fax Name Phone / FAX

3 3 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Prøvningsinstituttet og certificeringsinstansen har med sin uvildige og uafhængige position tavsheds- og diskretionspligt. Prøvningsinstituttet har forpligtelse til at holde givne informationer fortrolige. De givne data anvendes kun som basis for at træffe beslutninger vedrørende nødvendigt prøvningsomfang for certificeringen. Kontaktdetaljer (firma, ansvarlig person, adresse, e- mail adresse, telefon- og faxnummer) samt information om certifikatet (certifikatnummer, produktbetegnelse, produktklasse, oplysninger om gyldighed mm.) sendes i forbindelse med certificeringsprocessen til OEKO-TEX Foreningen, Splügenstrasse 10, CH-8027 Zürich til viderebehandling. Rigtigheden af informationer i ansøgningen vedrørende anvendte farvestoffer, pigmenter, kemikalier, hjælpemidler og udgangsmaterialer såvel som underliggende certifikater, kan blive søgt bekræftet direkte hos de respektive leverandører. Manglende, uklare eller modstridende oplysninger i ansøgningen kan forsinke certificeringsforløbet. Denne ansøgning er kun gyldig, hvis den er underskrevet på side 9. Due to their independent status for the purposes of quality assurance, the testing institute and certification body are obliged to keep all data secret. Therefore the institute gives a guarantee of absolute secrecy. These data are exclusively used to determine the number of tests necessary for the certification. Contact details (company, responsible person, address, address, telephone and fax number) as well as information about the certificate (certificate number, name of products, product class, information validity, etc.) are transmitted during the certification process to the OEKO-TEX Association, Splügenstrasse 10, CH-8027 Zurich and processed there further. Information in the application regarding used colorants, chemicals, auxiliaries and source materials as well as 3 rd party certifications may be verified with the respective supplier directly. Any missing, unclear or contradictory entries in the application form may delay the certification process. This application is valid only when bearing an authorized signature on page 9.

4 4 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard Oplysninger om certifikatet, der skal forlænges Details of the certificate to be renewed Certifikat nummer Number of the certificate Institut Institute Udstedelsesdato for certifikatet Date of certification Udløbsdato for gyldighed End of the period of validity Ønske om ændring af beskrivelsen af de certificerede artikler på det hidtidige certifikat? Request of change of description of the certified product(s) on the current certificate? Certifikatet, der ønskes forlænget, blev udstedt for produkter hørende til følgende produktklasse: The certificate to be renewed was issued for products belonging to the following product class I Produkter for babyer Products for babies II Produkter med hudkontakt Products with direct contact to skin III Produkter uden hudkontakt Boligindretnings- og dekorationsmaterialer IV Products without direct contact to skin Decoration material

5 5 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard Ansøger Applicant Producent I hvilke produktionstrin Fiberfremstilling Spinding Vœvning Strikning Farvning Trykning Efterbehandling Belœgning (coatning) Syning Andre Er adressen på produktionsstedet (-stederne), herunder også underleverandører, identisk med adressen på forsiden? ja Nej, så anfør venligst adressen her Adresse / Address Producer In which production stages Fibre production Spinning Weaving Knitting Dyeing Printing Finishing Coating Sewing, making-up Others Is the address of the production site(s), including sub-contractors, identical to the address given on the front page? yes No, then please indicate address here Tel Fax / Kontaktperson Contact person Handelsvirksomhed og/eller detailforhandler Trader and/or retailer 3 Kvalitetssikring og styringssystemer Quality assurance and management systems Hvem er ansvarlig for kvalitetssikringen (personnavn) Who is responsible for the quality assurance (name of the person) 3.1 Hvordan er kvaliteten sikret? How is the quality assured? Ved hjælp af eksternt certificeret styringssystem (vedlæg venligst kopi af certifikatet) Ved hjælp af vores eget system (venligst vedlæg en kort beskrivelse) Der er ingen kvalitetssikring By externally certified management system (please attach a copy of the certificate) By an in-house system (please give a short description in an attachment) No quality assurance installed 1 for eksempel / for exampleiso 9000, ISO 14000, EMAS, Oeko-Tex Standard 1000, SA 8000:ISO 9000, ISO 14000, EMAS, Oeko-Tex Standard 1000, SA Skal indeholde oplysninger vedrørende leverandører/aftagere, indgangs-, proces- og slutkontrol. Must contain information about suppliers/purchasers, goods inward, process and final control

6 6 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard Oplysninger om produkterne Details concerning the products 4.1 Ejer af varen Owner of the materials Ansøger (egen virksomhed) Rekvirent (lønvirksomhed) Blandet (egen og lønvirksomhed kræver to certifikater) Applicant (own business) Ordering customer (commission business) Mixed (own and commission business require two certificates) 4.2 Udgangsmaterialer Alle udgangsmaterialer der anvendes, med undtagelse af kemikalier, hjælpemidler, farvestoffer og pigmenter Source Materials All source materials used with the exception of chemicals, auxiliaries and dyes ingen Udgangsmaterialerne er kun for nogle eller for slet ingens vedkommende certificerede efter Oeko- Tex Standard 100 Udgangsmaterialerne er alle uden undtagelse certificerede efter Oeko-Tex Standard 100 Alle anvendte udgangsmaterialer skal anføres i vedlagte lister (Beskrivelse og betegnelse af produktet, leverandøren, og hvis det foreligger: Oeko-Tex certifikat nr., udløbsdato for gyldighed, produktklasse). For ethvert udgangsmateriale, der ikke er Oeko-Tex Standard 100 certificeret, skal der indsendes en prøve. For udgangsmaterialer, der i forvejen er Oeko-Tex Standard 100 certificeret, reduceres antallet af prøver der skal indsendes som anført i den følgende tabel: Antal Oeko-Tex certifikater for udgangsmaterialer Number of Oeko-Tex certificates from source materials non Source materials are partly or not certified according to Oeko-Tex Standard 100. Source materials are certified according to Oeko- Tex Standard 100 without exception. All source materials used have to be mentioned in enclosed lists (Designation of the product, supplier, and, if available: Oeko-Tex certificate number, expiry date of validity, product class). For each source material that is not certified according to Oeko-Tex Standard 100 a sample has to be sent in. In case of source materials that are already certified according to Oeko-Tex Standard 100 the number of samples is reduced according to the following table Antal referenceprøver, der skal indsendes Number of reference samples to be sent in prøve fra hvert certifikat One sample for each certificate prøver fra 5 forskellige certifikater 5 samples from 5 different certificates prøver fra 7 forskellige certifikater 7 samples from 7 different certificates prøver fra 10 forskellige certifikater 10 samples from 10 different certificates mere end 50 more than prøver fra 15 forskellige certifikater 15 samples from 15 different certificates

7 7 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard Produktionsprocesser Processes Hvilke ændringer er der sket hvad angår de benyttede processer (slettemidler, avivage, voks, midler til forbehandling, farvning og trykning, imprægnerings- og andre midler til efterbehandling) i forhold til oplysningerne givet i den forrige ansøgning (om forlængelse)? What has changed in respect of the processes applied (reviving, sizing, waxing, pre-treatment, dyeing and printing, and finishing processes) compared to the data given in the previous application (for renewal)? Alle hjælpemidler, kemikalier, farvestoffer og pigmenter der anvendes, skal anføres i vedlagte lister. All auxiliaries, chemicals, and colorants used for the processes involved have to be mentioned in the enclosed lists Spindeproces for syntetiske fibre Spinning process of synthetic fibers ikke kendt Tørspinding, smeltespinding eller vådspinding uden organiske opløsningsmidler Vådspinding med organiske opløsningsmidler hvilke / Which: Begge (opmœrk venligst prøverne tydeligt) not known Dry, melt or wet spinning process without organic solvents wet spinning process using organic solvents Both (please clearly mark testing samples) Vand- og olieafvisende imprægnering eller belægning (coatning) Water and oil repellent finish or coating ja nej Anvendte recepter og anvendte midler hhv. komponenter skal anføres i separat liste med handelsnavn og producent hhv. leverandør for hvert produkt. yes no Recipes, preparations, and components used must be shown in a separate list with trade name and source of each product Brug af biologisk aktive substanser eller komponenter (inkorporeringer) Use of biological active substances or components ja Produktnavn / OTS 100 certifikatnummer yes, Name of the product / Number of certificate according to OEKO-TEX Standard 100 nej Anvendte recepter og anvendte midler hhv. komponenter (inkorporeringer) skal anføres i separat liste med handelsnavn og producent hhv. leverandør for hvert produkt. Vedlæg dokumentation fra leverandøren (leveringsdokumenter, fakturaer eller lignende). no Recipes, preparations, and components used must be shown in a separate list with trade name and source of each product. Enclose documents (delivery note, invoice or similar) of the supplier.

8 8 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard Brug af flammehæmmende substanser eller komponenter (inkorporeringer) Use of flame retardant substances or components ja Produktnavn / OTS 100 certifikatnummer yes, Name of the product / Number of certificate according to OEKO-TEX Standard 100 nej Anvendte recepter og anvendte midler hhv. komponenter (inkorporeringer) skal anføres i separat liste med handelsnavn og producent hhv. leverandør for hvert produkt. Vedlæg dokumentation fra leverandøren (leveringsdokumenter, fakturaer eller lignende). no Recipes, preparations, and components used must be shown in a separate list with trade name and source of each product. Enclose documents (delivery note, invoice or similar) of the supplier Anvendelse af dimethylfumarat (DMFu) under produktionen ja nej ubekendt Use of dimethylfumarat (DMFu) during production yes no not known 4.4 Området for beklædnings-størrelser Range of garment sizes Fra / From til / up to 4.5 Oplysninger om forhandlede artikler Disse informationer vedrører kun artikler, der ikke er blevet ændret af ansøger (handelsvarer), Information regarding traded articles This information concerns only articles that have not been changed by the applicant (merchandise) Antal leverandører Number of suppliers Leverandørernes adresser Adresses of the suppliers se vedlagte liste (produktbetegnelsen, leverandør incl. adresse, tel., fax, , og hvis det foreligger: Oeko- Tex certifikat nr., slutgyldighedsdato, produktklasse) see enclosed list (Designation of the product, supplier incl. address, tel. FAX, , and, if available: Oeko- Tex certificate number, expiry date of validity, product class)

9 9 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Erklæring Declaration Ved at underskrive denne ansøgning med en bemyndiget underskrift bekræfter ansøgeren, at alle ovenfor angivne oplysninger om ændringer, sammen med de oplysninger, der er angivet i den oprindelige ansøgning, samlet svarer til produkternes nugældende tilstand. Ansøgeren forpligter sig stadig til straks at informere det certificerende institut om enhver teknisk ændring og er opmærksom på, at den overensstemmelses-erklæring (konformitets-erklæring), som blev underskrevet ved den oprindelige certificering, stadig gælder. Ansøgeren anerkender, at brug af beskyttede handelsnavne/vare-mærker, såvel som begreber, der er beskyttet andetsteds (f.eks. via lovgivning, som det er tilfældet for organic og økologisk ), i artikel-beskrivelsen på certifikatet, alene er ansøgers ansvar. Ansøgeren er indforstået med, at ansøgers adresse bliver anført i eninternational referenceliste for Oeko- Tex certifikatindehavere (hvis der ikke gives tilladelse til dette, bedes afsnittet her krydset over). Ansøgeren er indforstået med løbende at få tilsendt information fra den Internationale OEKO-TEX Forening i form af et elektronisk Newsletter til den i ansøgningen angivne adresse (hvis der ikke gives tilladelse til dette, bedes afsnittet her krydses over). By signing this application with an authorised signature, the applicant confirms that all the above supplementary data, together with the data given in the original application, are to such a degree complementary that they refer to the today s state. The applicant is further obliged to inform the testing institute of any alterations and takes note of the fact that the conformity declaration signed when obtaining certification is still valid The applicant acknowledges that the use of protected trade names / marks as well as terms which are protected elsewhere (for example by law, as it is the case for organic ) in the article description on the certificate are in his sole responsibility. The applicant agrees that his address can be mentioned in an international reference list of all holders of Oeko-Tex certificates (please cross out this paragraph if you do not agree to this). The applicant agrees that he will receive repeated information from the International OEKO-TEX Association in the form of an electronic newsletter to the e- mail address mentioned in the application (please cross out this paragraph if you do not agree to this). Dato / Date Underskrift / Signature... Indkøbshjælper For at de certificerede artikler kan blive optaget i Indkøbshjælperen (Shopping guide) bedes Shopping guide-formularen udfyldt og returneret. Shopping guide In order to mention the certified articles in the shopping guide the enclosed form has to be filled in and sent back.

10 10 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Liste over leverandører med Oeko-Tex certifikat List of suppliers with Oeko-Tex certificate Leverandør Beskrivelse af indkøbt(e) artikel(er) (inkl. materialeindhold) og/eller lønproces Certifikat nr. Udløbsdato Produktklasse Supplier Designation of sourced articles and/or services (incl. material composition) Certificate number Expiry date Product class Kopier af de ovenfor anførte Oeko-Tex certifikater skal vedlægges denne ansøgning, vær opmærksom på gyldighedsperioden! Copies of the Oeko-Tex certificates mentioned above must be enclosed herewith, pay attention to the period of validity! Upload tomme ekstrasider Load additional empty pages

11 11 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Liste over leverandører uden Oeko-Tex certifikat List of suppliers without Oeko-Tex certificate Leverandør Adresse, tel., fax, Beskrivelse af artiklen (inkl. materialeindhold) Supplier Address, phone,. FAX, Designation of article (incl. material composition) Upload tomme ekstrasider Load additional empty pages

12 12 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Benyttede farvestoffer og pigmenter Colorants used Handelsnavn Leverandør Farvestoftype Anvendelse C.I. navn Trade name Source Dyestuff type Application C.I. name eksempel / example Dianix Blue AC-E Dystar Disperse Dyeing Disperse Blue 56 Supplerende information om indhold af tungmetaller og MAK-aminer kan hjælpe til at optimere prøvningsprogrammet. Vedlæg venligst sikkerhedsdatablade (MSDS). Additional information regarding heavy metal content and MAK amines may help to optimize the testing program. Please attach MSDS. Upload tomme ekstrasider Load additional empty pages

13 13 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 Benyttede hjælpemidler (Inkorporeringer, præparater som fibre eller garner er blevet behandlet med, forbe-handlinger, farvning, trykning, imprægne-ringer og efterbehandlinger) Auxiliaries and chemical compounds used (Fibre constituents, Fibre and yarn preparations, Pre-treatment processes, dyeing and printing procedures, finishing) Handelsnavn Leverandør Type af hjælpemiddel Sikkerhedsdatablads dato Trade name Source Type of auxiliary Date of the safety data sheet eksempel / example Softycon SM Textilcolor Softener 11/2010 Vedlæg venligst sikkerhedsdatablade (MSDS) for alle produkter. Please attach MSDS of all products. Upload tomme ekstrasider Load additional empty pages

14 14 Ansøgning om forlængelse OEKO-TEX Standard 100 SKAL KUN UDFYLDES FOR PRØVER AF GULV- TÆPPER, MADRASSER OG SKUM! TO BE FILLED IN ONLY FOR SAMPLES OF TEXTILE CARPETS, MATRESSES, FOAMS, AND OTHER LARGER COATED ARTICLES! Prøvens betegnelse Denomination of the specimen Produktionsdato Date of production Prøveudtagningsdato Date of sampling Størrelsesmålene på det produkt (f.eks. skumblok) hvorfra prøven er udtaget Dimensions of the product (e.g. foam block) where the sample for the test was taken from Udtaget fra Taken from Dato hvor prøven er blevet indpakket Date of packing Prøvestørrelse Sample size Dato for afsendelse Date of dispatch Hver prøve skal emballeres lufttæt og enkeltvis, ved omvikling med gennemsigtig plastfolie (polyethylen) eller i tils-varende plastpose. Each testing sample has to be wrapped airtight and separately in plastic foil. Nødvendige prøvestørrelser / Required sample size Madrasstykke og skum Mattress parts and foams Andre prøver til emissionskammertest Other samples for the Emission chamber test 2 stykker der er 25 x 20 x maksimal tykkelse [cm] 2 pieces of 25 x 20 x maximum used thickness [cm] 2 stykker der er 50 x 40 cm 2 pieces of 50 x 40 cm udfyldes af laboratoriet / to be filled in by the laboratory Dato for prøvemodtagelse på laboratoriet Date of sample arrival in the laboratory Analysedato Date of analysis Bemærkninger Remarks

Ansøgning OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Ansøgning OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - International Forening til Forskning og Prøvning på området Textiløkologi OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Ansøgning OEKO-TEX Standard

Læs mere

Application for Renewal STANDARD 100 by OEKO-TEX

Application for Renewal STANDARD 100 by OEKO-TEX STANDARD 100 by OEKO-TEX OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology OEKO-TEX - International Forening til Forskning og Prøvning på området Textiløkologi

Læs mere

Application STANDARD 100 by OEKO-TEX

Application STANDARD 100 by OEKO-TEX STANDARD 100 by OEKO-TEX OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology OEKO-TEX - International Forening til Forskning og Prøvning på området Textiløkologi

Læs mere

Ansøgning OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Ansøgning OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - International Forening til Forskning og Prøvning på området Textiløkologi OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Ansøgning OEKO-TEX Standard

Læs mere

Application STANDARD 100/LEATHER STANDARD by OEKO TEX

Application STANDARD 100/LEATHER STANDARD by OEKO TEX Edition 02.2017 Application STANDARD 100/LEATHER STANDARD by OEKO TEX OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology OEKO-TEX - International

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 REJSEARRANGØRS KONKURS - ANMELDELSESBLANKET (FINANCIAL FAILURE

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 European Union Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Info & on-line

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-24 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Are prenatal maternal stress associated

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

til studieophold i udlandet i 2007/2008

til studieophold i udlandet i 2007/2008 Ansøgning om NORDPLUS-stipendium Application for Nordplus grant til studieophold i udlandet i 2007/2008 for exchange stays in 2007/2008 Læs først vedlagte vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Dealer s Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Medicines

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Forretningens navn Purchase

Læs mere

Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100

Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100 Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100 Ansøgning Ansøgning om tilladelse til mærkning af produkter med "TILTRO TIL TEKSTILER" - Testet for sundhedsskadelige

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. no 2014-19 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses:

Læs mere

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie Penge til gode hos Gable Insurance Tilbagebetaling af præmie Ristorno Præmien Ristorno præmien Tilbagebetaling af præmie for ubrugt ejerskifteforsikring. Her anvendes de regler, der også er gældende ved

Læs mere

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008.

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008. Page 1 of 2 Jens Tjagvad From: To: Sent: 12. november 2008 20:56 Attach: ABS13_final.xls Subject: registrering af asbest i ABS13 Hej Jens. Hermed afrapportering

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter pr. 16. februar 2015 s and additional fees for work on cases on biocidal products Valid from 16 February 2015

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Lægemiddelstyrelsen godkender hermed, at The Danish Medicines Agency hereby authorises

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2016-16 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Investigation of preventable risk

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-17 Project title: Er mental sundhed associeret med problematisk skolefravær blandt 11-12-årige børn i Danmark? Applicant: Other partners

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015.

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015. Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 9202. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal approval) DK foretager (Fx. ZRMS,

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO:

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO: Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Dato: 21. november 2013 FCO: 200 01 502 035 Vi leverer oplysningerne i denne meddelelse for at underrette dig om et vigtigt

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 21. 10. årgang. 2010-11-05 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 21. 10. årgang. 2010-11-05 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 21. 10. årgang. 2010-11-05 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 302 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Transport af lithiumbatterier i undtagne mængder med TNT Express (gældende fra January 1, 2010)

Transport af lithiumbatterier i undtagne mængder med TNT Express (gældende fra January 1, 2010) Hvorfor er dette farligt gods? Lithiumbatterier (eller celler) der benyttes til at tilbringe strøm til en større elektroniske enheder anses for farligt gods idet disse, under visse forhold, kan overophede

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 16. 11. årgang. 2011-08-19 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 16. 11. årgang. 2011-08-19 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 16. 11. årgang. 2011-08-19 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 154 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 02. 12. årgang. 2012-01-20 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 02. 12. årgang. 2012-01-20 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 02. 12. årgang. 2012-01-20 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 12 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Tekstil- og plastikprodukter

Tekstil- og plastikprodukter Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) Fastening Products Group Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) YKK tilbyder vores kunder et bredt sortiment af tekstil-

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere