Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald"

Transkript

1 Omslag -procedurer og skemaer :42 Side 1 Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt samarbejde Fælles mål Helbredsstatus og Funktionsevne Hjemmetræning og gruppetræning Leveråd

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Projekt Forebyggelse af ældres fald Overordnede formål Konkrete delmål Målgruppe Projektbeskrivelse godkendt af den regionale videnskabsetiske komite. Resume Samlet beskrivelse Procedurer anvendt i kommunerne Flowskema for undersøgelse, visitation, indsats og opfølgning Interviewskemaer Hjemmebesøg 1 (interview skema) Euroqol 5-d skema Euroqol 5-d VAS skala Hjemmebesøg 2 (interview skema) SF36 delskala om fysisk funktion Funktionstest Vejledning (procedure) Funktionsevnetest (skema stole test, stående balance) 34 Semitandem, Tandem, Timed Up&Go) Bergs Balance test Noteringsark Bergs balance test Manual og de 14 test Mini Mental State Examination (skema)

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Status Vejledning (procedure) Interviewskema Euroqol 5-d skema Euroqol 5-d VAS skala Kommentar ark Faldskema (udfyldt ved interview efter fald) EuroQol Group Newsletter (Kort om EuroQol, indhold, betingelser for brug mm) Indtastning af data Introduktion til program EpiData udviklet til indtastning skærmbilleder fra indtastning for status skema Specifikation af beregning af body mass index

4 FORORD Der optræder årligt ca lårbensbrud i Danmark. Litteraturen om faldulykker samt om forskellige faktorer, der er forbundet med øget risiko er omfattende. Risikofaktorer som balanceforstyrrelser, generel svækkelse, svagt syn og høj alder identificeres i de fleste studier. Angst for fald gengives ligeledes i flere studier, som en væsentlig markør for at ældre borgere ikke i tilstrækkeligt omfang er aktive. Efter lårbensbrud er der et udtalt funktionstab. Dansk Sygehus Institut har vurderet dette i en mindre undersøgelse (1) og fandt bl.a. at ca.75% anvendte ganghjælpemiddel 6 mdr. efter lårbensbrud, mod ca. 45% før. 24% følte sig ikke friske nok til at gøre det, de havde lyst til, mod 5 % før bruddet. Det er erfaringen, at ældre med lårbensbrud som regel udskrives fra hospitalet med en teknisk set rimelig funktionsdygtighed. I praksis viser det sig dog ofte, at borgeren i egne realistiske omgivelser ikke tør bevæge sig omkring alene og derfor kommer til at sidde det meste af tiden, og i løbet af ganske kort tid mistes den opnåede gangfunktion og andre færdigheder. Risikoen for gentagne fald øges stærkt, ligesom livskvaliteten forringes. Med afdelingslæge Jens M. Lauritsen som projektkoordinator, har Fyns Amt, Initiativ for Ulykkesforebyggelse, i 1999 igangsat et faldforebyggelsesprojekt: Forebyggelse af ældres fald ved hjemmetræning og anden indsats. Seks kommuner i Fyns Amt har deltaget i projektet: Middelfart, Odense (distrikt Skibhus), Svendborg (Område Vest), Rudkøbing,, Sydlangeland og Ærøskøbing samt Sundhedscentret, Sygehus Fyn. Financieringen er delt ligeligt mellem amtet og de deltagende kommuner. Udgangspunktet i projektet har været at samle forskningsbaseret viden til en regional forebyggelses strategi, der er tilpasset den eksisterende organisering af ældrearbejdet samt at afgrænse brugbare kriterier for tildeling af indsats. Side 1

5 FORORD Kernen i projektet er en bredt orienteret undersøgelse af borgerens situation efterfulgt af en struktureret indsats. Undersøgelsen består af et interview og funktionsevnetests. Indsatsen i projektet har bestået af hjemmetræning og/eller gruppetræning og i vejledning i faktorer, der har betydning for balanceevnen, i projektet kaldet Leveråd (17). Overordnede formål: De overordnede formål for projektet har været 1. At forebygge faldulykker 2. At mindske omfanget af gentagne fald blandt sårbare ældre 3. At mindske funktionsevnetab generelt hos ældre 4. At stimulere til et tættere samarbejde mellem sygehus og kommuner samt foreningsliv o.lign. Konkrete delmål: 1. At afprøve et fælles statusmål, der kan fastlægge helbredsstatus og funktionsevne i alle dele af et genoptræningsforløb. 2. At udvikle et træningstilbud til ældre svækkede borgere, som en integreret del af den sædvanlige træningsindsats i området. 3. At kortlægge hvordan funktionsevnetab efter lårbensbrud udvikles de første 12 måneder efter bruddet. 4. At udvikle samarbejdsrutiner, således at rådgivning af de ældre varetages i et samspil mellem sygehuse og primærkommuner. Desuden at etablere samarbejdsflader, der sikrer flydende overgange fra ældreidrætten for de raske til den egentlige genoptræning og vedligeholdende træning af skrøbelige ældre. Målgruppe Projektets målgruppe har været borgere, der er over 65 år og udskrives fra sygehuset efter behandling for hoftenære frakturer. er over 75 år og har været faldet mindst 2 gange inden for det sidste halve år. Side 2

6 FORORD Skematisk oversigt over forløbet Fastlæggelse af indsats Visitation Indsats Evaluering Hjemmebesøg to gange: selvrapporteret helbred funktionstest observation mini mental Visitation Aftale af mål for indsats En blanding af interventioner indsættes: 4 ugers struktureret hjemmetræning 12 ugers gruppe baseret træning Andet fx Ændring af daglige levevaner Ændring af daglige sociale vaner Fokus på overføringsværdi af indsats Status: Afslutning af indsats 6 mdr. 12 mdr. Anden form for status: 3 mdr. og 9 mdr. (kort/tlf.) Register baseret indtil 5 år. nej Er målene nået? ja Den ældre tilskyndes til fortsat at være aktiv, fx i ældreidræt eller seniordans i hensyntagende hold i gå tur grupper i boligområdet selvstændigt at gå tur 1 /2 time om dagen. Evt. aftale af mål for fortsat indsats. Målemetoder I projektperioden er der udviklet og afprøvet en række testskemaer, som afdækker dels borgerens generelle sundhedsstatus, dels borgerens funktionsevne med særligt henblik på forebyggelse af fald. Kravet til skemaerne har været, at de kan opfylde flere formål: være velegnet til identifikation af sårbare ældre kunne afdække hvilken indsats, der er behov for kunne bruges til effektmål af indsatsen kunne anvendes af alle instanser i et patientforløb (forebyggende hjemmebesøg,kommunal træning, hjemmepleje, sygehus, almen praksis) Side 3

7 FORORD Testmaterialet er undervejs blevet tilpasset og justeret og består nu af: 1. Basisbeskrivelse: Standard Interview Guide: En screening af borgerens boligforhold, hjemmeplejekontakt, daglige funktioner, ernæring, medicinforbrug, faldtendens, sociale liv og oplevelse af egen helbredstilstand (EuroQol 5-d). Funktionsevnetest: Siddende og stående balance (tandem) og Timed Up & Go test. Aftaleskema: Notering af borgerens ønsker og forventninger og de aftaler, der indgåes om opgaver og ansvarsfordeling. 2. Ved behov for yderligere udredning suppleres med: Bergs balanceskala. Udvidet balancetest MMSE. Mini Mental State Examination. Demens screeningstest. Faldskema. Beskrivelse af fald MNA - Mini Nutritional Assessment. Hurtig vurdering af risiko for ernæringsmangler. Kostskema til ældre. Spørgsmål vedr. kostvaner. Konkret procedurebeskrivelse og kopi af anvendte skemaer er udgivet i et materialebilag der er fælles for Leveråd og Træningskatalog. Side 4

8 FORORD Grundtanken med projektet har været, at anvende metoder og principper der er udviklet i forskningsprojekter på en måde, hvor det respekteres, at der lokalt er forskel på faglige og organisatoriske principper. Der skal være rum til lokal faglighed, strukturering skal være tidsmæssig overkommelig og indsatsen skal beskrive principper, men overlade detaljering til det lokale niveau. Dog uden at der mistes muligheder for at dokumentere omfang og effekt af det sædvanlige arbejde. Metoderne er udvalgt, således at de kan anvendes ved kvalitetssikring. Navne på personer der har deltaget i projektet findes på bagsiden af dette hæfte. Udover de tre hæfter der er omtalt på bagsiden af dette hæfte vil en beskrivelse af resultater og metoder fra projektet blive indsendt som artikler til fagtidsskrifter. Afd. læge Jens Lauritsen, Initiativ for Ulykkesforebyggelse, Fyns Amt August Side 5

9 PROCEDURE Fra henvisning til status. Information og struktur i hjemmetræningsprojektet. Oversigt over informationen. Fastlæggelse Visitation Indsats Evaluering af indsats Hjemmebesøg to gange : - selvrapprteret helbred -funktionstest -observation -mini mental Visitation Aftale af mål for indsats nej Er målene nået? ja En blanding af interventioner indsættes : 4 ugers struktureret hjemmetræning 12 ugers gruppe baseret træning Andet fx Ændring af daglige levevaner Ændring af daglige sociale vaner Fokus på overføringsværdi af indsats Den ældre tilskyndes til fortsat at være aktiv, fx - i ældreidræt eller seniordans - i "hensyntagende hold" - i "gå tur grupper i boligområdet" - selvstændigt at gå tur ½ time om dagen. Status: - Afslutning af indsats. - 6 mdr - 12 mdr Anden form for status: - 3 mdr og 9 mdr (kort/tlf) - Register baseret indtil 5 år. Evt. aftale af mål for fortsat indsats a. Alle oplysninger indsamles ved interview ud fra "hjemmebesøg 1 og 2" Skemaerne indeholder de områder, som er vigtige for området (generelle forhold, sociale vaner, kost, medicin, træning, en adl vurdering, Hyppighed af fald og angst for fald. Et generelt helbredsstatusmål - (EQ-5D). Hvordan kommer den ældre på toilet om natten, får tømt postkasse, væskeindtag... b. Mini Mental State Examination (MMSE) screeningstest for demens c. Funktionstest (siddende, stående balance og tandem stand, samt Timed Up&Go) + Berg's balancetest). Udført i synkroniseret rækkefølge d. Beskrivelse af fald e. Evt. supplerende oplysninger fra egen læge, som altid kontaktes (altid: se i teksten) Visitation: f. Aftale om mål for indsats g. Aftale om hvilke former for indsats, der skal iværksættes. Uddybning: Ovenstående uddybes nedenfor. Se desuden flow skemaet. Henvisning: Indsatsen omfatter borgere, der har eller kan have øget faldrisiko, og hører under en af følgende Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

10 målgrupper: 1. Borgere over 65 år, som udskrives fra sygehuset efter behandling for hoftenære frakturer. (Definition af hoftenær fraktur: Pertrochantær fraktur og collum femoris fraktur). 2. Borgere over 75 år, der inden for det sidste halve år er faldet mindst 2 gange. 3. Borgere der skønnes at have en forøget risiko for at pådrage sig alvorlige følger af et fald. Fx ældre der har været på skadestue efter et fald uden at have pådraget sig en fraktur eller ældre med udviklet osteoporose. Alle kan i princippet henvise til projektet. Gruppeledere og terapeuter, der finder relevante borgere fra målgruppen, henviser til projektmedarbejderne. Hertil anvendes henvisningsskemaerne, der blev gennemgået på informationsmødet. Når man tager kontakt til borgeren med henblik på at få vedkommende med i projektet, er det meget vigtigt at informere vedkommende om, hvad det går ud på. Husk at udlevere pjecen. Samarbejdet med borgeren er vanskeligt, hvis denne misinformeres eller overhovedet ikke informeres! Oprettelse af borger og første kontakt fra projektet. Når en henvisning er modtaget for en borger oprettes vedkommende med et id nr i projektet. Det vil sige, at vi bagefter kan opgøre hvor mange der er henvist og hvor mange af disse der senere indgik i indsatsen. I hver kommune gøres dette efter et system, som passer ind i den pågældende kommunes journalpraksis. Borgeren får tilbudt 2 besøg. Ofte er der behov for et 3. besøg, hvor der kan aftales plan fremover. Tiden mellem besøgene kan variere fra 1-2 uger afhængig af, hvad borgeren kan overkomme. Nogle ønsker eventuelt hjælp af et familiemedlem. Andre kan sagtens overkomme 2 besøg på 1 uge. Før 1. besøg foretages følgende: 1. Projektmedarbejder tildeler henvisningen et id nummer, der aldrig igen tildeles en anden borger eller samme borger ved fornyet henvisning senere. 2. Projektmedarbejder kontakter borgeren telefonisk med henblik på at aftale besøg 3. Pjecen udleveres/sendes, hvis det ikke er gjort tidligere. 1. besøg: Hensigten med første besøg er at fastlægge deres aktuelle funktionsniveau, sætte mål for indsatsen samt forberede visitationen. På 1. besøg foretages følgende: 1. Etisk brev underskrives. 2. Skemaer, der skal udfyldes: - Hjemmebesøg 1. - Beskrivelse af fald. 3. Pjecen udleveres, hvis det ikke er gjort tidligere. 4. Boligen gennemgås sammen med borgeren efter skema "Hjemmebesøg 1". 5. Ved afslutningen af besøget afgrænses borgerens ønsker om mål, således at det tydeligt fremgår, at der er tale om et besøg i forbindelse med overvejelse af indsats besøg aftales. Det er en god ide, at fortælle hvorfor vi skal vide så meget. Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

11 Rækkefølgen kan ikke på forhånd fastlægges, da det er forskelligt fra borger til borger, hvordan denne skal have tingene serveret. 2. besøg: På 2. besøg foretages følgende: 1. Skemaer, der skal udfyldes: - Hjemmebesøg 2 udfyldes ved interview. - MMSE udføres som interview. - Funktionsevne test udføres. Se punkt om dette nedenfor. - Foreløbigt aftaleskema udfyldes. Giv allerede her råd og vejledning, der er oplagt. F.eks.: fjernelse af tæpper, tilstrækkeligt væskeindtag eller lignende. Hvis begge parter har brug for lidt tid til at overveje mulig plan fremover, aftales et nyt besøg indenfor samme uge. Udfyld evt. et Aftaleskema sammen med borgeren. Ved indgåelse af aftalerne fastsattes samtidig en dato for udførelse. Dvs. en dato, der kan bruges til at kontrollere om aftalen var opfyldt. Funktionsevne test. I materialet indgår to forskellige test skemaer: - Funktionsevne test. Der består af siddende balance, stående balance, semi-tandem, tandem stand. Samt Timed Up & Go test. - Bergs Balance test ~ også kaldet udvidet balance test. Bergs balance test består af 14 forskellige test med tiltagende vanskelighed. For nogle særligt svage ældre er det ikke realistisk at gennemføre hele Berg's balance test. Samtidig føles det som en gentagelse, hvis både Berg's balance test og Funtionsevne testen gennemføres. Derfor er proceduren som følger: 1. Der startes med skemaet for "Udvidet balancetest". Her udføres de 5 første test af Bergs skala. Hvis borgeren scorer mindre eller lig 5 point i test nr 1,2,3 og 5 tilsammen afbrydes Bergs test og der fortsættes med Funktionsevne test skemaet forfra. 2. Hvis Bergs fuldføres eller det alligevel viser sig, at både siddende, stående, semi-tandem og tandem stand kan udføres, gennemføres derefter Timed Up&Go test. Helt endeligt kender vi ikke dag til dag variationen i testene og derfor skal der, hvis det ikke allerede er sket gennemføres en særlig afprøvning således: Hver kommune område skal udfylde 15 funktionstest for 15 Id numre i træk ved både hjemmebesøg 1 og hjemmebesøg 2, for at vi kan undersøge variationen fra dag til dag af de grundlæggende test. Efter de 15 test undlades grundlæggende test ved den første og anden undersøgelse, og der udføres alene test som beskrevet ovenfor i punkt 1 og 2.). Funktionstestene er uddybet til sidst Kontakt til praktiserende læge: Inden visitationsmødet tages der altid kontakt til den praktiserende læge. Formålet kan være f.eks. være at få lægen til at medvirke i et udredningsarbejde eller at undersøge, om der er kontraindikationer i forhold til en planlagt indsats. Altid skal her tolkes som en grundregel, der kan være lokale regler, som gør at der er andre aftaler. Ideen er, at vi ved opgørelser og lignende kan skrive Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

12 "Forinden iværksættelse af indsats er egen læge orienteret, således at evt. kontraindikationer for træning mm. kunne oplyses. Kontaktformen til egen læge varierede efter lokale aftaler". Resume Efter de to besøg og kontakten til den praktiserende læge laves en opsamling, som munder ud i en indstilling til visitationsmødet. Visitationsmødet: I visitationsmødet deltager de personer, som er relevante for at oplysningerne fra hjemmebesøgene udnyttes optimalt og som er nødvendige, for at der kan foretages en faglig vurdering der sikrer en korrekt visitation. Der oprettes En sag på alle de sager, der forelægges på visitationsmødet. Hvad kan der visiteres til? Hjemmetræning: Hjemmetræning er et 4 ugers træningsforløb med selvstændig målsætning. Der er et element af selvtræning inkluderet. Der skal visiteres til hjemmetræning, når målene skønnes at kunne nås på den måde (mindste-indsats-princippet). Borgere visiteres hertil, hvis målene skønnes bedst at kunne nås ved at anvende denne træningsform. F.eks..: Borgere med stærkt nedsat gangfunktion, dvs afhængige af personstøtte eller følge. En borger har et ønske om et funktionsløft, men som ikke ønsker/kan træne udenfor hjemmet. En borger, der i første omgang ikke ønsker at træne ude, men hvor vi skønner, at det kunne være en fordel på længere sigt. Her kunne målet bl.a. være at komme ud af huset. Borgere, som har et behov for at træne specifikt i eller umiddelbart udenfor hjemmet Gruppetræning: Der visiteres til træning i grupper, når det skønnes at målene kan nås med denne indsats. Træningsforløbet strækker sig over ca. 12 uger. Træningen varer ca. 2 timer pr. gang 2 gange om ugen. Træningen kan være bygget op som fællestræning alene eller fællestræning kombineret med individuel træning. Ved afslutningen skal der foretages en re-test og en evaluering af de satte mål. Gruppetræningen kan kombineres med individuel træning i hjemmet. Gruppetræning: Borgere med selvstændig gangfunktion. Borgere, der kan have gavn af gruppeprocessen i såvel træningen som til social igangsætning på længere sigt. Borgere, som er motiverede eller som kan motiveres til senere at vedligeholde sit funktionsniveau i foreningsliv eller i et kommunalt tilbud. Visitation til råd og Vejledning. Råd og vejledning kan være et alternativ til hjemmetræning og gruppetræning. Det er i princippet en "udvidet strukturering" af de forebyggende hjemmebesøg udført efter den grundlæggende kortlægning ved hjemmebesøg mv. Råd og vejledning, tre grupper:: Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

13 Borgeren har ikke brug for træning, men skal have vejledning om kost, væske samt medicin, eller have ændret møblering o.l. Borgeren har brug for træning, men er for velfungerende til vores regi. Kan profitere af andre tilbud (AOF og lign.), eller selvtræne, hvis det skønnes, at borgeren er i stand til det. Borgeren har brug for træning og skønnes at kunne profitere af et af vores tilbud, men vil ikke ud af huset eller deltage i noget af det, som vi kan tilbyde. Kan enten få et selvtræningsprogram eller hjælpes i gang i klub (socialt samvær eller motionshold i andet regi). Opfølgning efter dette: Hvis der ikke er opstillet særlige mål for denne råd og vejledning skal opfølgningen alene ske ved et telefon interview efter 3 mdr. Telefoninterviewet gennemføres med særlig vægt på hvordan den ældres dagligdag fungerer. Herunder om der er grund til fornyet visitation (forudgået af et nyt hjemmebesøg, hvor en status gennemføres). Hvis der opstilles egentlige mål i forbindelse med denne visitationsform opfølges som for hjemme- og gruppetræning. Efter visitation Efter visitationen foretages følgende: 1. Notering af borgeren i lister over hold/hjemmetræning 2. Notering af borgeren i kalender på de tidspunkter, hvor der skal foretages status. 3. Brev til borgeren om det der blev aftalt ved visitationen 4. Aftaler med hjemmepleje, forebyggende hjemmebesøg eller andre afhængig af hvad der er aftalt med borgeren. 5. Brev til egen læge/evt. henviser om aftalerne (efter lokale aftaler) Hvad hvis en ældre holder op inden et aftalt forløb er afsluttet? Hvis forløbet afsluttes fordi de aftalte mål er nået afkortes perioden blot og der afsluttes som om hele perioden var fulgt. Dvs med status og opfølgning på sædvanlig form Hvis forløbet afsluttes for tidligt. Fx efter 1-2 træningsgange. Borgeren noteres som ophørt i "utide" og der foretages ikke yderligere opfølgning. Ofte vil dette være nogen som er "gået i baglås". Det bør dog overvejes og noteres på sagen, at forløbet er afsluttet, at der sendes et brev til den pågældende og egen læge om afslutningen og at det med hjemmeplejen overvejes om afslutningen "er rimelig begrundet" eller grunder i en vanskelig kontaktform eller andet, der nødvendiggør indsats fra hjemmeplejen. Status Hensigten er at udvikle et kort statusinstrument, som fremover kan bruges til kvalitetssikring i alle områder. Status målingen skal derfor afspejle tre områder: Den ældres egen vurdering på statustidspunktet Funktionsstatus, som udtrykt ved funktionstest Er de opstillede mål for "træning/den gode dagligdag/levereglerne nået. Der lægges vægt på to typer mål: a. umiddelbare indsatsmål der skal nås, fx et træningsmål. b. rehabiliteringsmål. Status gennemføres på én af to måder: 1. Interview og funktionstest. Vurdering af om fastlagte mål er opnået Væsentlige områder fra "hjemmebesøg 1 og 2." Funktionstest. Begge dele udført i hjemmet eller i kommunalt regi. Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

14 2. Kun interview. Vurdering af om fastlagte mål er opnået. Væsentlige områder fra "hjemmebesøg 1 og 2. Oplysninger indsamlet ved telefoninterview eller alternativt besøg i hjemmet. Type 1: Ved afslutning af indsats, samt 6 og 12 mdr senere. 2: Ved 3 og 9 mdr. Afslutning af indsats Det vigtigste her er at få afgjort om målene er opfyldt og om der er sket en forandring i både egenvurdering af funktion og observeret funktion. Desuden skal det aftales hvordan den ældre kommer videre (overføring af opnået funktion, vaner mv.). 1. Er målene nået? 2. Hvis ja : Hvad skal der ske fremover - opstilling af fastholdelsesmål. 3. Hvis nej: Skal der iværksættes ny indsats?. 3 og 9 mdr's status. Der fokuseres på om målene er nået samt hvordan borgeren har det på det pgl. tidspunkt. Hvis der iværksættes nye tiltag (som ikke er et led i fastholdelse) skal der i princippet startes forfra igen. 6 og 12 mdr's status. Der fokuseres på om målene er nået samt hvordan borgeren har det på det pgl. tidspunkt. Hvis der iværksættes nye tiltag (som ikke er et led i fastholdelse) skal der i princippet startes forfra igen. Kan valgfrit foretages i hjemmet eller i forbindelse med et besøg i center el. lign. fx i forbindelse med deltagelse i vedligeholdende træning. Kan ske i forbindelse med et almindeligt "forebyggende hjemmebesøg". Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

15 Basis Fyn - Funktionsevne test. Vejledning Hensigten med funktionsevne testen er at få et hurtigt overblik over den motoriske funktion for en person, hvor den fysiske funktion ønskes beskrevet på en standardiseret måde. Det kunne være som led i: - udskrivelse af en patient fra sygehus til kommunal opfølgning - vurdering af udvikling i et træningsforløb - beskrivelse af funktionsevnen for de ældre der har haft kontakt til et ambulatorie, et træningscenter eller de forebyggende hjemmebesøg i en kommune. Opbygning af testen Der er i litteraturen publiceret talrige skalaer og vurderingsinstrumenter, men de fleste tager enten lang tid, involverer et stort moment af vurdering (fx graduering i "nogen problemer", "svære problemer"... med en given funktion) eller kræver specielt udstyr. Det har været væsentligt for valget af testene at de kan udføres alle steder uden særligt udstyr, at de tog kort tid og kunne udføres af personale med forskellig baggrund. Samt at de i et vist omfang var funktionelt orienteret, derfor skulle gangfunktion indgå. I funktionstesten indgår disse test: A1. Stole test/rejse sig op A2. Stå uden støtte med samlede fødder i 10 sek. A3: Stående: Semi-tandem i 10 sek. A4: Stående: Tandem stand i 10 sek. A5: Timed Up & Go ( Dynamisk balance ) Testen er sammensat ud fra publicerede test i litteraturen, primært udvalgte dele af to grundlæggende test, der fokuserer på siddende og stående balance med varierende grad af tandem position {Guralnik, Simonsick, et al /id}, samt dynamisk balance {Podsiadlo & Richardson /id}. For yderligere at beskrive graden af balance problemer kan funktions testen udvides med Berg's balance skala {Berg, Wood-Dauphinee, et al /id}, som dog ikke nærmere uddybes her. Testen er hierakisk opbygget. Der er tiltagende sværhed gennem testen. For personer, som ikke kan udføre en bestemt funktion skal disse altså ikke gennem et antal test som de ikke kan udføre. Samtidig har personalet den sikkerhed, at så snart det viser sig, at testpersonen ikke kan, så er testen overstået. Hvis en person ikke gennemfører hele testen er der i hver deltest mulighed for at angive hvorfor. Fx. om testpersonen prøvede men ikke kunne eller om det var personalet der afbrød testen pga. overhængende fare for testpersonen. Opbygningen er således: Hvis A1 ikke gennemføres afsluttes testen umiddelbart. Hvis A2, A3,A4 ikke fuldføres fortsættes efter den ikke fuldførte med A5. Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

16 Testen tidssættes For at vurdere resurse forbrug er der indsat tidspunkter i testen. Dette kan efterfølgende gøres op. Tvivlsspørgsmål Nogle spørgsmål vil altid opstå og disse må afklares nærmere. Umiddelbart har disse aspekter vist sig: a. Hvor mange forsøg må testpersonen få? I princippet kun et forsøg i hver test. Testen er opbygget således at graden af instruktion og støtte fra personalet aftager gennem de stående test. Der er stor støtte i starten, mens der ved fuld tandem stand er ringe støtte og vejledning. Den ældre må derfor ikke få flere forsøg efter hinanden. b. Fodtøj? Hvilket fodtøj skal testpersonen bruge. Da det er vores hensigt, at komme så tæt til en funktionel test som muligt er det testpersonens eget valg af fodtøj der er afgørende. Har personen valgt at "møde" den faglige person med sutsko på, må man anvende disse. Hvis testpersonen spørger hvilket fodtøj, så skal der svares: "Brug det fodtøj du finder dig mest sikker i". For at kunne tage højde for valget af fodtøj er der i skemaet afsat plads til at notere det. c. Vægt og Højde?. Hvordan skal de fastlægges. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre bør testpersonerne vejes på en vægt (badevægt er acceptabel). For at måle højden kan almindelig tommestok eller båndmål anvendes. Spørg om testpersonen vil stille sig op ad en væg i rank stilling uden sko. Mål fra gulv til et niveau vandret ud for det højeste punkt på interviewpersonen. Hvis der ingen vægt er eller det ikke er muligt at måle højden angives den vægt, som testpersonen fortæller og samtidig noteres i skemaet, at det var en meddelt og ikke målt værdi. d. Må oplysningerne overhovedet indsamles? Alle oplysninger indsamles som led i det almindelige kliniske arbejde og føres i journaler, dagsark, resumeark mv. som alle øvrige oplysninger testpersonerne giver det sted, hvor funktionstesten er foretaget. Ved den særlige prøveordning på sygehusene fraklippes cpr. numre inden bearbejdning. I kommuneforsøget med de 6 kommuner fastlægges registerforhold senere. Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

17 Basis Fyn - hjemmebesøg 1 Indsamles først når borgeren har sagt ja til at være med i indsatsen. Skal danne grundlag for iværksættelse af indsats. Oplagte spørgsmål kodes direkte uden spørgsmål. Fx bolig spørgsmål nr 1-3. (navn, deltager eller evt. cpr nummer for personen) Dato for hjemmebesøg var: - år: Udfyldt af personale: T1: Klokken ankomst til bolig: : (fx 12:30) initial: T2: Klokken ved start på spsm 1 : (fx 12:30) Bolig 1. Hvordan bor borgeren? 2. Hvordan kommer man fra gaden ind i boligen? (Sæt kryds ved det der skal passeres/ anvendes. Gerne flere kryds) 1 På institution (plejehjem) 2 Ejendom med flere lejligheder 3 I et rækkehus/tofamiliehus 4 I et fritliggende enfamiliehus 8 Andet. Hvad? 1 Der er ingen trin overhovedet 2 Man skal op ad nogle få trin 3 Ad en trappe 4 Med elevator 3. Borgeren bor alene? 1 Nej, bor sammen med (ægtefælle, søn, bror, søster...) 2 Ja Din dagligdag, hvordan ordnes de mest almindelige opgaver? (Svar for de sidste 14 dage). Det er vigtigt, at svaret gælder "både at planlægge og udføre". Ved svar nr 4 er borgeren helt afhængig af andres indsats til både at indse behov og til at udføre. 4. Hvem klarer rengøringen? 1 Du gør det selv uden hjælp 2 Du gør selv det meste, men får hjælp fra en anden 3 En anden gør det meste, men du hjælper selv til. 4 Andre (en anden) gør det alene. 5. Hvem klarer indkøb? 1 Du gør det selv uden hjælp 2 Du gør selv det meste, men får hjælp fra en anden 3 En anden gør det meste, men du hjælper selv til. 4 Andre (en anden) gør det alene. 6. Hvem klarer madlavningen (varm mad) 7. Hvem sørger for at få maden fra køkkenet til spisepladsen? 1 Du gør det selv uden hjælp 2 Du gør selv det meste, men får hjælp fra en anden 3 En anden gør det meste, men du hjælper selv til. 4 Andre (en anden) gør det alene. 1 Du gør det selv uden hjælp 2 Du gør selv det meste, men får hjælp fra en anden 3 En anden gør det meste, men du hjælper selv til. 4 Andre (en anden) gør det alene. (fx får maden ude fra/spiser ude) 8. Hvem klarer tøjvask? 1 Du gør det selv uden hjælp 2 Du gør selv det meste, men får hjælp fra en anden 3 En anden gør det meste, men du hjælper selv til. 4 Andre (en anden) gør det alene. Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

18 9. Hvordan får du ringet op? 1 Du gør det selv uden hjælp 2 Du gør selv det meste, men får hjælp fra en anden 3 En anden gør det meste, men du hjælper selv til. 4 Andre (en anden) gør det alene. Nu følger nogle spørgsmål om hvad DU SELV GØR. Det er hvad du gør og har gjort ikke hvad du kan gøre. Svarene skal gælde for de sidste 14 dage 10. Klarer du selv toiletbesøg? 1 Nej 11. Står du selv ud af sengen? 1 Nej 12. Går du selv omkring i dit hjem? 1 Nej 13. Har du indenfor de sidste 14 dage gået på trapper, mere end 10 trin? 14. Har du været udendørs de sidste 14 dage? 15. Har du gået ture i det fri på mindst en halv time dagligt eller næsten dagligt? 2 Ja Hvis ja er det med besvær? Nej 1 Ja 2 2 Ja Hvis ja er det med besvær? Nej 1 Ja 2 2 Ja Hvis ja er det med besvær? Nej 1 Ja 2 1 Nej var der trapper at gå på? Nej 1 Ja 2 2 Ja Hvis ja var det med besvær? Nej 1 Ja 2 1 Nej (skriv nej i nr 15) 2 Ja Hvis ja var det med besvær? Nej 1 Ja 2 1 Nej 2 Ja Hvis ja blev du forpustet? Nej 1 Ja 2 Du har nu fået et grundlæggende kendskab til borgerens dagligdag og hvor selvhjulpen denne er. De næste spørgsmål er delvis om samme emner, men nu skal du finde ud af, hvordan de udføres: Toilet og op om natten: 16. Er toilet,køkken,stue og soverum i samme niveau? 17. Spørg om borgeren vil vise hvordan vedkommende står op om natten for at gå til toilettet. Instruktion: Vil du vise mig, hvordan du går fra sengen til toilettet, hvis du skal på toilet om natten. Tænd det lys du plejer selvom det er dag nu. 1 Alt er i samme etage uden trin. 2 Der er nogle få trappetrin. 3 Nej på flere etager Passerede: gik delvist i mørke? soveværelse: oplyst: 1Nej 2Delvis 3 Ja gang: oplyst: 1Nej 2Delvis 3 Ja trappe: oplyst: 1Nej 2Delvis 3 Ja gang: oplyst: 1Nej 2Delvis 3 Ja toilet: oplyst: 1Nej 2Delvis 3 Ja Delvis oplyst: a) lys fra andet rum b)en del af tiden 18. Kan borgeren nå lyset fra sengen om natten? 19. Er der kontakter til at tænde lys om natten så borgeren kan gå i oplyste rum hele vejen til toilet? 1 Nej 2 Ja 1 Nej går i mørke 2 Ja men kun tilbage til soveværelset 3 Ja både frem og tilbage 4 Andet Køkken spiseplads, skraldespand og postkasse Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

19 20. Findes der hylder/skabe i køkkenet, som borgeren ikke kan nå fra gulvet? 21. Borgeren skal vise hvad der bruges for at komme højere op, end borgen selv kan nå i køkkenet. kodes til højre 22. Borgeren skal vise hvordan skraldespand tømmes. beskrives til højre 23. Borgeren skal vise hvordan postkassen tømmes/post hentes ind i stuen? Øvrige punkter fra leveregler m.v. beskrives til højre 24. Hvor meget drikker du i løbet af en almindelig dag - målt i liter? Hvis borgeren ved dét, så skriv det her. Ellers instrueres eventuelt i at måle i en kande (når det skønnes realistisk). 25. Hvilke sko/fodtøj anvender borgeren sædvanligvis (spørg om du må se dem) beskrives til højre (fortsæt her ved pladsmangel) 26. Hvilke gang hjælpemidler anvender borgeren sædvanligvis (spørg om du må se dem) beskrives til højre 1 Nej 2 Ja 1 Trappestige 2 Taburet 3 Stol 4 Andet : Borgeren kunne selv? 1 Nej kunne ikke selv 2 Ja men kun med assistance/støtte 3 Ja men kun efter instruktion 4 Ja Borgeren kunne selv? 1 Nej kunne ikke selv 2 Ja men kun med assistance/støtte 3 Ja men kun efter instruktion 4 Ja I alt drikker jeg cirka:, liter pr dag. Sutsko m åben /nedtrådt hæl Lædersko med rågummi sål Lædersko med lædersål Træsko?: Stok Gang stativ/gang buk Kørestol Person til støtte?: Indenfor Indenfor Udenfor Udenfor Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

20 27. Borgerens motions- og træningsvaner. Hvordan har du fået motion? Gymnastik Ældredans Cykelture Havearbejde Grovere rengøring For tiden Tidligere Gåture Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

21 Hjemmepleje kontakt 28. Deltager du i foreningsliv, møder eller lignende? (herunder aktiv sportsdeltagelse og træning, aftenskole i sæsonen m.m.) 29. Hvor ofte træffer du familie og venner og bekendte? Sæt to kryds til højre -ét ved familie og -ét ved venner og bekendte 30. Hvor ofte taler du i telefon med familie, venner og bekendte? Hjemmepleje kontakt Sæt to kryds til højre -ét ved familie og -ét ved venner og bekendte 31. Har du haft hjemmehjælp fra kommunen eller privat hushjælp de sidste 14 dage? 32. Har du haft besøg af hjemmesygeplejerske de sidste 2 uger? 1 Dagligt eller næsten dagligt 2 1 eller 2 gange om ugen 3 1 eller 2 gange om måneden 4 Sjældnere 5 Aldrig venner og bekendte Dagligt eller næsten dagligt eller 2 gange om ugen eller 2 gange om måneden... 3 Sjældnere... 4 Aldrig... 5 venner og bekendte Dagligt eller næsten dagligt eller 2 gange om ugen eller 2 gange om måneden... 3 Sjældnere... 4 Aldrig nej 2 ja, hvis ja, hvor mange timer om ugen? ca: 1 nej 2 ja - hvis ja, hvor mange besøg om ugen? ca: familie familie Nogle spørgsmål om at falde 33. Er du generet af svimmelhed? 1 Dagligt eller næsten dagligt 2 1 eller 2 gange om ugen 3 1 eller 2 gange om måneden 4 Sjældnere 5 Aldrig 34. Er du bange for at falde for tiden? 1 Meget bange for at falde 2 I nogen grad bange for at falde 3 Ikke bange for at falde Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

22 35. Har du ændret noget i din dagligdag fordi du er bange for at falde? (gerne flere kryds) 1 Nej, har ikke ændret noget 2 Ja, a har opgivet at gå på indkøb b har opgivet at gå på trapper c beder om støtte for at gå på trapper d beder nu om støtte for at gå udenfor e bruger nu stok, gangstativ mm f opgivet at passe haven g andet : 36. Sker det at du falder 1 Dagligt eller næsten dagligt 2 1 eller 2 gange om ugen 3 1 eller 2 gange om måneden 4 Sjældnere 5 Aldrig 37. Er du faldet, hvor du måtte have hjælp af andre til at komme op igen? 38. Er du faldet således, at du ikke selv vidste, at du var faldet? (nogen andre fandt dig) 39. Har du været på skadestue, indlagt eller hos din egen læge på grund af et fald de sidste 12 mdr.? 1 Nej 2 Ja hvis ja, hvor længe siden var det? : Sidste måned Sidste ½ år Sidste år 1 Nej 2 Ja hvis ja, hvor længe siden var det? : Sidste måned 2-5 mdr 6-12 mdr > 12 mdr 1 Nej 2 ja, hvis ja, hvor mange fald i alt? heraf antal der medførte besøg hos: egen læge/vagtlæge Skadestue Indlagt Nu udfyldes faldskema for det seneste fald, hvis de er faldet. Dvs for alle som svarer ja til mindst ét af nr Ved flere fald: Uddyb evt. i kommentarerne og udfyld for det seneste. Desuden sættes der et kryds ud for det/de spørgsmål af 36-39, som svarer til det fald der er uddybet. Start på mål sætning og formulering af mål: Vi har nu talt meget om hvordan du har det nu. Jeg vil nu gerne høre noget om hvad du gerne vil. Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

23 40. Har du et særligt ønske om noget du gerne vil gøre igen, eller gøre i det hele taget, men som du synes ikke har kunnet lade sig gøre? 1 Nej 2 ja, hvis ja, uddyb: - Hvor vil du gerne hen? Herefter fortsættes med EuroQol 5-d Hjemmebesøg 1. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

24 Angiv, ved at sætte kryds (sådan ) i én af kasserne i hver gruppe, hvilke udsagn, der bedst beskriver din helbredstilstand i dag. Bevægelighed Jeg har ingen problemer med at gå omkring... Jeg har nogle problemer med at gå omkring... Jeg er bundet til sengen... Personlig pleje Jeg har ingen problemer med min personlige pleje... Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på... Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på... Sædvanlige aktiviteter (fx.arbejde, studie, husarbejde, familie- eller fritidsaktiviteter) Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter... Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter... Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter... Smerter/ubehag Jeg har ingen smerter eller ubehag... Jeg har moderate smerter eller ubehag... Jeg har ekstreme smerter eller ubehag... Angst/depression Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret... Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret... Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret... Sammenlignet med min helbredstilstand gennem de seneste 12 måneder, er min helbredstilstand i dag: Sæt kryds i én kasse Bedre... Stort set den samme... Værre... Basis Fyn - funktionstest. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

25 For at hjælpe folk med at sige, hvor god eller dårlig en helbredstilstand er, har vi tegnet en skala (næsten ligesom et termometer), hvor den bedste helbredstilstand du kan forestille dig er markeret med 100, og den værste helbredstilstand du kan forestille dig er markeret 0. Vi beder dig angive på denne skala, hvor godt eller dårligt du mener dit helbred er i dag. Angiv dette ved at tegne en streg fra kassen nedenfor til et hvilket som helst punkt på skalaen, der viser, hvor god eller dårlig din nuværende helbredstilstand er. Din egen helbredstilstand i dag T3: Klokken efter EQ-5D: : (fx 12:30) Basis Fyn - funktionstest. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

26 Basis Fyn - hjemmebesøg 2 (navn, deltager eller evt. cpr nummer for personen) Yderligere oplysninger der indsamles ved hjemmebesøg 2 Dato for hjemmebesøg var: - år: Udfyldt af personale: T1: Klokken ankomst til bolig: : (fx 12:30) initial: T2: Klokken ved start på spsm 1 : (fx 12:30) Kost og væske 41. Hvor mange måltider plejer du at spise til daglig? 42. Hvor mange skiver brød plejer du at spise dagligt? 43. Hvor meget mælk, ost og youghurt får du på en almindelig dag? 44. Hvor meget drikker du i løbet af en almindelig dag Evt: Har du prøvet at måle siden sidst? 1 tre eller flere 2 to eller færre 1 tre eller flere 2 to eller færre En skive er: ½ skive rugbrød, 1 skive franskbrød eller knækbrød Glas mælk: hvor mange Skiver ost: hvor mange Portioner youghurt, tykmælk og lign: I alt drikker jeg :, liter pr dag. Har prøvet at måle 1 nej 2 ja 45. Drikker du øl, vin eller spiritus? 1 nej 2 ja Hvis ja, hvor mange genstande i gennemsnit pr. uge? Øl: Vin: Spiritus: 46. Ryger du? 1 Nej Har røget tidligere? 1Nej 2 Ja Helbred 47. Hvorledes vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? 48. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? 3 Ja, Ryger dagligt? 1 Nej 2 Ja Ønsker du at holde op? 1 Nej 2 Ja 1 Virkelig god 2 God 3 Nogenlunde 4 Dårlig 5 Meget dårlig 1 Ja, for det meste 2 Ja, af og til 3 Nej, sjældent 49. Er du glad og tilfreds med din tilværelse? 1 Ja, for det meste 2 Ja, af og til Basis Fyn - funktionstest. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

27 3 Nej, sjældent Basis Fyn - funktionstest. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

28 50. Hvor meget kan du læse i en avis? 1 alt, også de små typer 2 kun de store typer 3 ingenting 51. Kan du læse underteksterne på TV? 1 nej 2 ja 52. Begrænser Dit syn det arbejde, huslige gøremål eller aktiviteter som du kan klare? 53. Kan du høre ved almindelig samtale med én person? 54. Kan du høre ved samtaler, hvor flere mennesker taler med hinanden på én gang? 1 nej 2 ja 1 nej 2 ja 1 nej 2 ja Lægekontakt og medicin 55. Hvornår har du sidst haft kontakt til din egen læge? 56. Tager du for tiden medicin eller piller, som er på recept? 57. Hvornår har du sidst sammen med din læge ændret medicin? (ny medicin, ophør med medicin eller ændret dosis. Dvs overvejet om det var det rigtige og evt. ændret, ikke blot forlænget recept ) 58. Hvor ofte tager du medicin, hvor der er en rød trekant på etiketten? (blandt andet sovemedicin og nervemedicin) 1 indenfor den sidste måned 2 indenfor det sidste halve år 3 indenfor det sidste år 4 længere end et år siden 1 nej 2 ja hvis ja: hvor mange forskellige slags? : 1 indenfor den sidste måned 2 indenfor det sidste halve år 3 indenfor det sidste år 4 længere end et år siden 1 Dagligt eller næsten dagligt 2 1 eller 2 gange om ugen 3 1 eller 2 gange om måneden 4 Sjældnere 5 Aldrig tager slet ikke den slags medicin 59. Får du kalktilskud? 1 Nej 60. Hvem sørger for at du får den rigtige medicin hver dag? 2 Ja men ikke dagligt 3 Ja - dagligt siden (år) 1 Får ingen medicin 2 Jeg selv uden hjælp 3 Tager selv fra dosisæske 4 Får medicinen af andre 5 Andet, hvad: Basis Fyn - funktionstest. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

29 61. Har du fået binyrebarkhormon i længere tid nu eller tidligere? (fx prednisolon) 62. Kun kvinder: Har du fået hormon behandling efter /ved overgangsalderen? 63. Har du fået medicin mod knogleskørhed? Nogle spørgsmål om brud på knogler 64. Er der tilfælde af knogleskørhed i familien? (nogen som har haft mange brud i høj alder eller sammenfald i ryggen) 65. Har du haft knoglebrud siden 50 års alderen? (ryg beskrives næste spørgsmål) 1 nej 2 ja, pga (astma, bindevævssygdom...). Hvor fik du recepten? Egen læge Sygehus 1 nej 2 ja, fra alder til alder Kan du huske navn på pillerne? 1 nej 2 ja, fra alder til alder Kan du huske navn på pillerne? 1 Nej, 2 Ja hvis ja, hvem 1 Nej, uddyb gerne til venstre 2 Ja hvis ja, Knogle og årstal hofte håndled ryg andet uddyb gerne til venstre 66. Har du haft sammenfald af ryghvirvlerne? 1 Nej, uddyb gerne til venstre 2 Ja hvis ja, Hvor gammel var du da det skete? Hvordan fandt du af det? (gerne flere kryds) en læge fortalte det der var taget et røntgenbillede nogen andre sagde det? hvem Har du smerter i ryggen for tiden? 1 Nej, 2 Ja nogen gange 3 Ja, dagligt Nogle spørgsmål om at falde 67. Er du faldet siden jeg var her sidst? 1 Nej, 2 Ja hvis ja, udfyld et nyt faldskema, 68. Er du bange for at falde for tiden? 1 Meget bange for at falde 2 I nogen grad bange for at falde 3 Ikke bange for at falde Basis Fyn - funktionstest. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

30 69. Har du overhovedet været på skadestue eller været indlagt efter et fald siden du blev 65 år? 70. Har du være hos din egen læge eller vagtlægen efter et fald siden du blev 65 år? 1 nej 2 ja. Hvor mange gange i alt? 1 nej 2 ja. Hvor mange gange i alt? Herefter udføres MMSE testen. 71. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald hvor meget? a. Krævende aktiviteter, som fx. at løbe, løfte tunge ting, deltage i anstrengende sport b Lettere aktiviteter, såsom at flytte et bord, støvsuge eller cykle c. At løfte eller bære dagligvarer d. At gå flere etager op ad trapper e. At gå én etage op ad trapper f. At bøje sig ned eller gå ned i knæ g. Gå mere end én kilometer h. Gå nogle hundrede meter i. Gå 100 meter j. Gå i bad eller tage tøj på Ja, meget begrænset Ja, lidt begrænset Nej, slet ikke begrænset T3: Klokken efter s31-j : (fx 12:30) Herefter udfyldes mål skemaet sammen med borgeren. og dernæst balance test. Basis Fyn - funktionstest. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

31 Basis Fyn - Funktionsevne test Afd/område: (stempel) (navn)-(cpr eller deltager nummer for personen) Hvem udførte testen: Starttidspunkt: T1: Klokken: : Testen har tre elementer: 1. Grundtest, som kun udføres for de ældre, som ikke er set gående eller stående uden personstøtte. 2. Stående balance. 3. Timed Up&Go test. Evt.kombineres med udvidet test (Berg's Balance test), se proceduremappe (Skriv evt en kommentar om vægt/højde er målt eller oplyst). Fodtøj: Grundtest - Kan personen overhovedet rejse sig fra en stol Er personen set "gående" eller "stående uden personstøtte i 2min"? A1. Stole test/rejse sig op 1. Hvis personen er i kørestol, spørg: Kan du selv rejse Dig fra stolen? udfyld til højre 2. Mål højden fra stolens forkant til gulv: 3. Spørg: Føler du at det er sikkert, at du prøver at rejse dig op fra stolen? udfyld til højre 4. Prøv at rejse dig fra stolen uden at bruge armene.(vis dét). 5. Hvis personen ikke rejste sig op scores til højre i punkt 5 og funktionstesten afsluttes. Stående balance A2. Stå uden støtte med samlede fødder i 10 sek. 1. Du skal nu prøve at stå med helt samlede fødder uden at støtte til noget, sådan som jeg gør her (vis dét). 2. Du må bruge armene, bøje i knæene eller bevæge kroppen for at holde balancen. Men prøv at lade være med at flytte fødderne indtil jeg siger stop. 3. Stå ved siden af personen og hjælp P til at stå med samlede fødder. Personen må gerne støtte sig til dig for at få balancen. 4. Når personen har fødderne samlede: Giv kun minimal støtte og spørg: Er du klar?, sig derefter: 5. Når du er klar, så slip min arm. Start uret når P slipper 6. Stop stopuret efter 10 sek og sig STOP. udfyld scoring (Sig STOP tidligere, hvis P flytter fødderne) Testen udført den: dag måned år Højde:. m Målt d: Vægt: kg Målt d: BMI: vægt/(højde*højde): 1 nej udfør stole test/rejse sig op A1 2 ja fortsæt ved a2 1. personen er i kørestol og 1 svarer nej fortsæt ved A1 pkt 5 2 svarer ja fortsæt testen ved A1, pkt 2 2. cm (max højde nær forkant) 3. Svar fra personen til spørgsmål 3: 1 Nej - Fortsæt ved A1,pkt 5 2 Ja det er sikkert fortsæt testen 4. Personen rejste sig op?: 1 Nej fortsæt ved A1, pkt 5 2 Ja uden at bruge armene fortsæt A2 3 Ja men brugte armene fortsæt A2 5 1 Forsøgte men kunne ikke 2 Afbrudt,observatør følte ikke dét gik an 3 andet (skriv til venstre), fx sengebundet fortsæt ved T3 (afslut testen ) Scoring Personen holdt positionen i 10 sekunder 1 nej, fortsæt scoring: 2 ja Hvor længe. (når < 10.0) 1 Forsøgte men kunne ikke 2 Afbrudt,observatør følte ikke dét gik an 3 andet, hvad fortsæt ved T2 fortsæt ved A3 Basis Fyn - funktionstest. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

32 A3: Stående: Semi-tandem i 10 sek. 1. Nu skal du stå sådan, at indersiden af hælen rører ved storetåen på den anden fod i cirka 10 sekunder. Du må selv vælge hvilken fod, der skal være forrest. Se, mens jeg viser dét. Begynd, når jeg siger: Klar Begynd 2. Du må bruge armene, bøje i knæene eller bevæge kroppen for at holde balancen. Men undgå at flytte fødderne indtil jeg siger stop. 3. P skal nu selv placere fødderne og du spørger Er du klar?. Klar Begynd. Start uret ved begynd. 4. Stop stopuret efter 10 sek og sig STOP. udfyld scoring (Sig STOP tidligere, hvis P flytter fødderne) A4: Stående: Tandem stand i 10 sek. 1. Nu skal du stå med den ene fod foran den anden, så hælen rører ved tæerne på den anden fod. i cirka 10 sekunder. Du må selv vælge hvilken fod, der skal være forrest. Se, mens jeg viser dét. Begynd, når jeg siger: Klar Begynd 2. Du må bruge armene, bøje i knæene eller bevæge kroppen for at holde balancen. Men undgå at flytte fødderne indtil jeg siger stop. 3. P skal nu selv placere fødderne og du spørger Er du klar?. Klar Begynd. Start uret ved begynd. 4. Stop stopuret efter 10 sek og sig STOP. udfyld scoring (Sig STOP tidligere, hvis P flytter fødderne) Sig STOP tidligere, hvis P flytter fødderne. A5 Timed Up & Go ( Dynamisk balance ) A5 (Sæt først en sko eller lignende 3 meter fra stolen) 1. Spørg: Synes du, at det er sikkert for dig, at du rejser dig fra stolen, går rundt om skoen (genstanden nævnes), tilbage til stolen og sætter dig ned igen? Du må gerne bruge hjælpemiddel? udfyld til højre ved pkt 1 2. Sig: Det er vigtigt, at du går i et tempo, du føler dig sikker i. Begynd når jeg om lidt siger Klar Begynd. Gå så hen til skoen.gå rundt om den og sæt dig på stolen igen. 3. Sig Klar begynd (Start stopuret ved begynd ). Stop uret: Når P når tilbage til stolen og har sat sig ned. Stop også: 1. Efter ét (1) minut, hvis P ikke har rejst sig op endnu 2. Efter Din vurdering, hvis du er bekymret for P s tilstand 3. Hvis P stopper og synes udtrættet før stolen er nået og dette bekræftes ved at spørge: Kan Du fortsætte? Hvis ja, fortsæt ellers stop. Scoring: udfyld punkt 3 Scoring Personen holdt positionen i 10 sekunder 1 nej. 2 ja Scoring Hvor længe. (når < 10.0) fortsæt ved T2 fortsæt med A4 Personen holdt positionen i 10 sekunder 1 nej. 2 ja Hvor længe. (når < 10.0) fortsæt ved T2 fortsæt ved T2 T2: Klokken er nu: : 1. P synes det er sikkert?... 1 Nej 2 Ja Hvis nej: Stop testen og fortsæt ved T3 2 Scoring: Tid: Minut Sek: : Fx: 9,3 sek: 0 Sek: 9 : 3 2a testen gennemført, udfyld her a Brugte armene til at komme op b Gik med stok/gangstativ el.lign. c Brug for person i nærheden d Fik personstøtte 2b testen IKKE fuldført, udfyld her 1 Opgav at rejse sig 2 Opgav inden afsluttet vending. 3 Opgav på tilbagevejen 6 andet (hvad T3: Klokken er nu: : Grund testen er slut. Basis Fyn - funktionstest. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

33 Basis Fyn-Udvidet balancetest (Berg) Afd/område: (stempel) (navn)-(cpr eller deltager nummer for personen) Hvem udførte testen: Testen udført den: dag måned år Basis Fyn Udvidet balancetest. Bergs balancetest anvendes som en udvidet balancetest Udstyr: Stopur, almindeligt ur, stol uden armlæn (evt. også én med armlæn). Tvivl?: 1 Se i proceduremappen. 2 Spørg din lokale kontaktperson. 3 Referencer og nærmere oplysninger udleveres fra Fyns Amt, Inititativ for Ulykkesforebyggelse, Afd. læge Jens Lauritsen tlf (fax ). Når testen udføres startes med spørgsmål 1-5. Hvis borgeren ikke klarer disse første fem test tilstrækkeligt (se nedenfor), fortsættes med grundtesten helt forfra. Bergs Balance test. Anvend det særlige skema til at se de enkelte test Skriv resultatet af testen ind i skemaet til højre. AF hensyn til de svageste ældre!!. Læg sammen efter test 5. (OBS nr 4 skal ikke med i summen!). Hvis denne delsum er 5 eller mindre afbrydes testen og der fortsættes med almindelig funktionstest forfra indtil vedkommende ikke kan mere (se skema for almindelig funktionstest). (Sæt ring om resultat) T1b: Klokken er : : berg 1) berg 2) berg 3) berg 4) berg 5) Sum af : 1,2,3 og 5: berg 6) berg 7) berg 8) berg 9) berg 10) NB: Summen skal kun udregnes hvis der er brug for resultatet umiddelbart. berg 11) berg 12) berg 13) berg 14) SUM: T2b: Klokken er: : Status skema. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

34 Basis Fyn - status Indsamles pr tlf eller ved interview. Formålet er at måle "dagens situation" Skemaet "Status Oversigt" bruges også! (navn, deltager eller evt. cpr nummer for personen) Dato for interview: - år: Udfyldt af (Personale): T1: Klokken er nu: : (fx 12:30) 72. Hvilken status er dette? 1 Afslutning af indsats 2 3 mdr 3 6 mdr 4 9 mdr 5 12 mdr 73. Hvor er oplysninger indsamlet? 1 Pr tlf 2 I hjemmet 3 Træningssted el. lign. 74. Er du flyttet de sidste tre måneder? 1 Nej 2 Ja- samme type bolig 3 Ja- fra privat/egen bolig til plejehjem 4 Ja- Andet, hvad Opfyldelse af mål 75. Huskede borgeren målene uden at du skulle repetere dem? (kodes blot, spørg ikke) 76. Synes borgeren at de aftalte mål med indsatsen er nået? 77. Synes personalet (intervieweren) at de aftalte mål er nået? 1 Nej, slet ikke 2 Ja, delvis 3 Ja, helt 1 Nej - slet ikke 2 ja, et enkelt mål 3 ja, flere mål 4 ja, alle mål 5 Andet, 1 Nej - slet ikke 2 ja, et enkelt mål 3 ja, flere mål 4 ja, alle mål 5 Andet, Helbred 78. Hvorledes vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? 79. Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? 1 Virkelig god 2 God 3 Nogenlunde 4 Dårlig 5 Meget dårlig 1 Ja, for det meste 2 Ja, af og til 3 Nej, sjældent 80. Er du glad og tilfreds med din tilværelse? 1 Ja, for det meste 2 Ja, af og til 3 Nej, sjældent 81. Har du haft hjemmehjælp fra kommunen eller privat hushjælp de sidste 14 dage? 1 nej 2 ja, hvis ja, hvor mange timer om ugen? ca: Status skema. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

35 82. Har du haft besøg af hjemmesygeplejerske de sidste 2 uger? 83. Hvornår har du sidst haft kontakt til din egen læge? Besøg, aktivitet mm. 84. Deltager du i foreningsliv, møder eller lignende? (herunder aktiv sportsdeltagelse og træning, aftenskole i sæsonen m.m.) 1 nej 2 ja - hvis ja, hvor mange besøg om ugen? ca: 1 indenfor den sidste måned 2 indenfor det sidste halve år 3 indenfor det sidste år 4 længere end et år siden 1 Dagligt eller næsten dagligt 2 1 eller 2 gange om ugen 3 1 eller 2 gange om måneden 4 Sjældnere 5 Aldrig Din dagligdag, hvordan ordnes de mest almindelige opgaver? (Svar for de sidste 14 dage). Det er vigtigt, at svaret gælder "både at planlægge og udføre". Ved svar nr 4 er borgeren helt afhængig af andres indsats til både at indse behov og til at udføre. 85. Hvem klarer rengøringen? 1 Du gør det selv uden hjælp 2 Du gør selv det meste, men får hjælp fra en anden 3 En anden gør det meste, men du hjælper selv til. 4 Andre (en anden) gør det alene. 86. Hvem klarer indkøb? 1 Du gør det selv uden hjælp 2 Du gør selv det meste, men får hjælp fra en anden 3 En anden gør det meste, men du hjælper selv til. 4 Andre (en anden) gør det alene. 87. Hvem klarer madlavningen (varm mad) 88. Hvem sørger for at få maden fra køkkenet til spisepladsen? 1 Du gør det selv uden hjælp 2 Du gør selv det meste, men får hjælp fra en anden 3 En anden gør det meste, men du hjælper selv til. 4 Andre (en anden) gør det alene. 1 Du gør det selv uden hjælp 2 Du gør selv det meste, men får hjælp fra en anden 3 En anden gør det meste, men du hjælper selv til. 4 Andre (en anden) gør det alene. (fx får maden ude fra/spiser ude) 89. Hvem klarer tøjvask? 1 Du gør det selv uden hjælp 2 Du gør selv det meste, men får hjælp fra en anden 3 En anden gør det meste, men du hjælper selv til. 4 Andre (en anden) gør det alene. 90. Hvordan får du ringet op? 1 Du gør det selv uden hjælp 2 Du gør selv det meste, men får hjælp fra en anden 3 En anden gør det meste, men du hjælper selv til. 4 Andre (en anden) gør det alene. Nu følger nogle spørgsmål om hvad DU SELV GØR. Det er hvad du gør og har gjort ikke hvad du kan gøre. Svarene skal gælde for de sidste 14 dage 91. Klarer du selv toiletbesøg? 1 Nej 2 Ja Hvis ja er det med besvær? Nej 1 Ja Står du selv ud af sengen? 1 Nej 2 Ja Hvis ja er det med besvær? Nej 1 Ja 2 Status skema. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

36 93. Går du selv omkring i dit hjem? 1 Nej 94. Har du indenfor de sidste 14 dage gået på trapper, mere end 10 trin? 95. Har du været udendørs de sidste 14 dage? 96. Har du gået ture i det fri på mindst en halv time dagligt eller næsten dagligt? 2 Ja Hvis ja er det med besvær? Nej 1 Ja 2 1 Nej var der trapper at gå på? Nej 1 Ja 2 2 Ja Hvis ja var det med besvær? Nej 1 Ja 2 1 Nej (skriv nej i nr 24) 2 Ja Hvis ja var det med besvær? Nej 1 Ja 2 1 Nej 2 Ja Hvis ja blev du forpustet? Nej 1 Ja 2 Medicin 97. Tager du for tiden medicin eller piller, som er på recept? 98. Hvor ofte tager du medicin, hvor der er en rød trekant på etiketten? (blandt andet sovemedicin og nervemedicin) 1 nej 2 ja hvis ja: hvor mange forskellige slags? : 1 Dagligt eller næsten dagligt 2 1 eller 2 gange om ugen 3 1 eller 2 gange om måneden 4 Sjældnere 5 Aldrig tager slet ikke den slags medicin Nogle spørgsmål om at falde 99. Er du generet af svimmelhed? 1 Dagligt eller næsten dagligt 2 1 eller 2 gange om ugen 3 1 eller 2 gange om måneden 4 Sjældnere 5 Aldrig 100. Er du bange for at falde for tiden? 1 Meget bange for at falde 2 I nogen grad bange for at falde 3 Ikke bange for at falde 101. Sker det at du falder 1 Dagligt eller næsten dagligt 2 1 eller 2 gange om ugen 3 1 eller 2 gange om måneden 4 Sjældnere 5 Aldrig 102. Er du faldet, hvor du måtte have hjælp af andre til at komme op igen? (siden hjemmebesøg eller foregående status) 103. Er du faldet således, at du ikke selv vidste, at du var faldet? (siden hjemmebesøg eller foregående status) (nogen andre fandt dig) 1 Nej 2 Ja hvis ja, hvor længe siden var det? : Antal uger: 1 Nej 2 Ja hvis ja, hvor længe siden var det? : Antal uger: Status skema. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

37 104. Har du været på skadestue, indlagt eller hos din egen læge på grund af et fald (siden hjemmebesøg eller foregående status)? 1 Nej 2 ja, hvis ja egen læge Skadestue Indlagt Nu udfyldes faldskema for det seneste fald, hvis de er faldet. Dvs for alle som svarer ja til mindst ét af nr Ved flere fald: Uddyb evt. i kommentarerne og udfyld for det seneste. Desuden sættes der et kryds ud for det/de spørgsmål f 36-39, som svarer til det fald der er uddybet. Status skema. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

38 Angiv, ved at sætte kryds (sådan ) i én af kasserne i hver gruppe, hvilke udsagn, der bedst beskriver din helbredstilstand i dag. Bevægelighed Jeg har ingen problemer med at gå omkring... Jeg har nogle problemer med at gå omkring... Jeg er bundet til sengen... Personlig pleje Jeg har ingen problemer med min personlige pleje... Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på... Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på... Sædvanlige aktiviteter (fx.arbejde, studie, husarbejde, familie- eller fritidsaktiviteter) Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter... Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter... Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter... Smerter/ubehag Jeg har ingen smerter eller ubehag... Jeg har moderate smerter eller ubehag... Jeg har ekstreme smerter eller ubehag... Angst/depression Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret... Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret... Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret... Sammenlignet med min helbredstilstand gennem de seneste 12 måneder, er min helbredstilstand i dag: Sæt kryds i én kasse Bedre... Stort set den samme... Værre... EQ-5D (Euroqol)

39 For at hjælpe folk med at sige, hvor god eller dårlig en helbredstilstand er, har vi tegnet en skala (næsten ligesom et termometer), hvor den bedste helbredstilstand du kan forestille dig er markeret med 100, og den værste helbredstilstand du kan forestille dig er markeret 0. Vi beder dig angive på denne skala, hvor godt eller dårligt du mener dit helbred er i dag. Angiv dette ved at tegne en streg fra kassen nedenfor til et hvilket som helst punkt på skalaen, der viser, hvor god eller dårlig din nuværende helbredstilstand er. Din egen helbredstilstand i dag EQ-5D (Euroqol)

40 32 Vi har nu talt meget om hvordan du har det nu. Jeg vil nu gerne høre noget om hvad du gerne vil Har du et særligt ønske om noget du gerne vil gøre igen, eller gøre i det hele taget, men som du synes ikke har kunnet lade sig gøre? 1 Nej 2 ja, hvis ja, uddyb: - Hvor vil du gerne hen? Udfyld nu Skemaet "Status Oversigt" ud fra ovenstående og samtalen med borgeren. Andre kommentarer: Ved afslutningen af status: T2: Klokken er nu: : (fx 12:30) Procedurer. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

41 33 Status Oversigt Udfyldes med mål ud fra 2. hjemmebesøg og beslutninger ved visitation. (navn, deltagernr eller evt. cpr nummer for personen) Dato for 2. hjemmebesøg var: - år: Borgerens mål fastlagt ved hjemmebesøg og/eller visitationen Udfyldt af (initial): Status ved afslutning af indsats. Udfyldt af (initial): Dato for afslutning: - - : Hvordan går det med målene? Siden sidst, hvad er sket med målene (fastholdelsesmål)? 3 mdr efter afslutning af indsats. Udfyldt af (initial): Dato ved 3 mdr: - - : Hvordan går det med målene? Siden sidst, hvad er sket med målene (fastholdelsesmål)? 6 mdr efter afslutning af indsats. Udfyldt af (initial): Dato ved 6 mdr: - - : Hvordan går det med målene? Siden sidst, hvad er sket med målene (fastholdelsesmål)? 9 mdr efter afslutning af indsats. Udfyldt af (initial): Dato ved 9 mdr: - - : Hvordan går det med målene? Siden sidst, hvad er sket med målene (fastholdelsesmål)? 12 mdr efter afslutning af indsats. Udfyldt af (initial): Dato ved 12 mdr: - - : Hvordan går det med målene? Siden sidst, hvad er sket med målene (fastholdelsesmål)? Kan uddybes på bagsiden (husk dato) Procedurer. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

42 34 Indtastning af data Projektet har haft til hensigt at udarbejde procedurer og tilpasse skemaer til daglige rutiner, men i disse er der selvfølgelig også brug for indtastning af data. Som led i udviklingen af projektet blev der påbegyndt et arbejde med videreudvikling af et indtastningsprogram, som nu er frit tilgængeligt. På de næste sider findes en introduktion til programmet, som hedder EpiData. Nærmere oplysninger findes på hvorfra programmet også kan downloades det er gratis. På den pågældende www side vil en kopi af filer med originale skemaer som i dette hæfte, samt de anvendte indtastningsmasker også være at finde1. Princippet for udarbejdelse af indtastningssystemerne er at tage skemaerne og tildele koder m.v. således at der ikke tastes forkert. For statusskemaet kan der fra side 61 ses en kopi af skærmbilledet. Nedenfor ses et eksempel på skærmbillede, hvor indtasteren i et mindre vindue vælger hvilken kode der skal indtastes for Timed Up&Go testen. 1 Forventet tilgængelighed er medio september 2001 Procedurer. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

43 35 En kort oversigt over indtastning af data ved hjælp af EpiData Jens M. Lauritsen, Michael Bruus & Mark Myatt. EpiData Foreningen, Odense, Danmark For yderligere oplysning og information om seneste udgave: Se Hvad er EpiData? EpiData er et program til indtastning og dokumentation af data. Brug EpiData når du har indsamlet data som er nedskrevet på papir og du ønsker at udføre statistiske analyser eller tabulering data. Data kan både være spørgeskemaer, interviewskemaer eller systematiske optegnelser, fx. registreringsark fra en tælling. EpiData indeholder kun begrænsede funktioner til data analyse, men kan omforme data til direkte brug i statistikprogrammer. Med EpiData kan du anvende Kontrolleret indtastning. Kontrolleret betyder at EpiData kun tillader brugeren at indtaste data, som opfylder bestemte kriterier. fx. lovlige værdier med tilhørende såkaldte værdi labels (1 = Nej 2= Ja), interval check (kun aldre fra er tilladt), lovlige værdier (fx 1,2,3 og 9) eller lovlige datoer (fx er 29 febr 2001 ikke gyldig). EpiData kan bruges til enkle datasæt med et skema, men også ved flere sammenhængende skemaer eller kombinationer af datakilder. EpiData hentes fra og er gratis. Se på samme www side efter en versionsliste og en redegørelse for udviklingen. Princippet i EpiData er udviklet i dos programmet EpiInfo, som har mange brugere rundt om i verden. Ideen er at du skriver simple tekst linier. Programmet konverterer linierne til en indtastnings formular, kaldet dataform. Når dataformen er klar er det let at indtaste direkte eller at definere særlige kontroller, som skal udføres under indtastningen. EpiData fungerer uafhængigt af andre programmer. Det er et vigtigt princip for EpiData ikke at blande sig i opsætningen af din computer. EpiData består af en program fil og nogle få hjælpefiler. (Teknisk set betyder dette, at der ikke installeres eller læses i dll system filer udenfor selve EpiData mappen opsætningen gemmes i registry.) Begrænsninger Der er ingen begrænsning i antal observationer. (testet med ). Søgning med indeks i observationer < 1 sek med Pentium I 200Mhz). Alle felter (variable) skal kunne være indenfor 999 tekstlinier. Sådan arbejder du med EpiData EpiData skærmen har standard Windows layout med en menu linie og to værktøjslinier. "Proces værktøjslinien" følger et projekt trinvis fra "1. Definér data" til 6. Eksport af data til et statistisk analyse program. Hvert af disse omtales kort nedenfor. Procedurer. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

44 36 1. Definér Data Definér data ved at skrive tre typer information for hver variabel: A.. Navn på feltet (En variabel læses fra et felt, fx v1 eller alder). B.. Tekst der beskriver variablen. (fx køn eller "fødselsdato") C.. Definition, fx. ## for et to cifret tal. Mit første indtastningsskema id (automatisk id nummer) <idnum > V1 køn # V2 Højde (meter) #.## v3 Vægt(kilo) ###.# bmi Body Mass Index ##.## v4 Fødselsdato <dd/mm/yyyy> age Alder i dag ### s1 Bor i dette land s2 By (nuværende addresse) <a > Andre felt typer er logiske (ja-nej) eller lydkode (Soundex). Variabel navne kan være på to måder: a. v1koen (8 første bogstaver i linien) b. v1 (første ord i linien). 2. Opret/vis dataform. Efter at du har skrevet definitionen kan du enten vise dataformen eller oprette en datafil. 3. Tilføj Check under indtastning Der kan defineres omfattende regler og beregninger under indtastning. Sæt restriktioner, så kun bestemte værdier indtastes. Tilføj samtidig kodeværdier der beskriver disse talkoder. Angiv rækkefølge af indtastning eller at nogle felter springes over, fx for mænd. Foretag beregninger under indtastning. Fx. antal dage fra indlæggelse til et bestemt symptom eller alder ved undersøgelse i et ambulatorie. Beregn skalaer eller indeks. Særlige instruktioner eller udvidede definitioner afhængig af indtastede værdier, fx. hierarkiske datastrukturer eller udvidede if.. then...endif strukturer. (Se ). 4. Indtast Data Filen åbnes og du kan tilføje, rette eller søge i data. Farver kan defineres. Her er valgt hvid baggrund og gule felter. Den blå forklarende tekst er tilføjet af EpiData ud fra værdier i de pgl. felter. Body mass index og alder er beregnede variable. Filer der oprettes: A. Dataform definitions fil, fx. first_dk.qes B. Filen der indeholder data.fx first_dk.rec. C. Filen med definerede check. fx first_dk.chk D. Supplerende filer, fx first_dk.not med indtastningsnoter eller first_dk.log med dokumentation. Procedurer. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

45 37 5. Dokumentation af Data Efter oprettelse af datafilen kan strukturen dokumenteres. Eksempel (del af first_dk.rec) er: DATAFIL: C:\data\first_dk.rec Fillabel: Min første datafil (eksempel) Filstørrelse: 1016 bytes Sidste ændring: 21. feb :25 Antal felter: 10 Antal observationer: 2 Checks tilføjet: Ja (Sidste ændring 21. feb :08) Felter i datafilen: Nr. Navn Variabel label Felttype Bredde Checks Værdi labels ID (automatisk id ID-number 6 nummer) 2 V1 køn Integer 1 sex 5 BMI Body Mass Index Fixed number 5:2 NoEnter 1: Mand 2: Kvinde 9: Uoplyst 8 S1 Bopæl i (land) Text 14 Legal: Denmark,Cuba, Columbia,Nepal, China,Australia, South Africa 10 T1 Dags Dato Today date-dmy 10 (øvrige felter udeladt her) Efter indtastning af data kan værdierne vises. Observation 1 id 1 v1 Mand v v4 12/12/1945 s1 denmark s2 Copenhagen t1 28/10/2000 En kodebog kan udskrives med samlede tabeller. (eksemplet er ikke fra first_dk.rec) v Sex type: Integer værdi labels: sex range/legal: 1-2,2 uoplyst: 0/25 interval: [1,2] unikke værdier: 2 tabel: Frekv. Pct. Værdi Label Male Female v Temp type: Floating point range/legal: uoplyst: 0/25 interval: [36.00,37.50] unikke værdier: 12 Middelværdi: 36,84 std.afv.: 0,37 Procedurer. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

46 38 6. Eksport til statistisk analyse og sikring af data. Med sikkerhedskopiering kopieres alle filer der hører til en bestemt datafil til et andet sted, fx. diskette eller netværksdrev. Det valgte drev huskes fra gang til gang. Værktøj og andet Epidata har flere funktioner end de nævnte, fx. kan filer der er dobbelttastede sammenlignes. Evt. forskelle udskrives sammen med id nummer. Filstrukturen kan tilrettes uden at miste indtastede data. Data kan indtastes efter et hierarkisk kodeprincip. Med komplet udvikling af EpiData forventes også relationel indtastning og udvidet kontrol af logisk sammenhæng i data efter indtastning. Desuden påtænkes funktioner der gør det muligt at opfylde datatilsynets krav om brug af logfiler og kryptering ved indtastning af data der kan henføres til enkelt personer, samt mulighed for at brugerne kan tilføje funktioner til check fil kommando sproget. Analyse Datafiler som skrives af EpiData kan umiddelbart analyseres i EpiInfo. Til andre programmer kan data eksporteres i simpel tekst form (data og variable: komma separarede ascii/ansi filer, dbaseiii eller Excel) eller i komplet form (data samt variable og labels: Stata version 4-7, SPSS, SAS). Desuden kan der importeres data. Support Hjælpefilen samt supplerende dokumenter kan hentes gratis fra Om EpiData EpiData er et Windows 95/98/NT/2000 baseret program (32 bit) til indtastning og dokumentation af kvantitative data. Programmet er gratis og udgives af EpiData Foreningen. Program design Jens M. Lauritsen, Michael Bruus og Mark Myatt, EpiData Foreningen. Programmering udføres af M.Bruus. Fonds støtte og taksigelser. Følgende har støttet udviklingen af EpiData i starten: Fyns Amt, Danmark. Brixton Health, Wales UK. Dansk Data Arkiv/ERAS, Danmark, Syddansk Universitet Odense Universitet Sundhedsvidenskabeligt fakultet. Århus Universitet, Sundhedsvidenskabeligt fakultet. Valid International. London UK. London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK. International Centre for Eye Health, London UK. EpiData er udviklet for at fastholde qes-chk-rec fil strukturen som anvendt i Epi Info V6. Samt for at udvide denne strategi med principper for god datadokumentation. Epi Info 2000 afviger på to væsentlige punkter. Filstrukturen er en database og programmet er stærkt indvævet i Windows systemfiler. Se nærmere på En komplet liste over acknowledgements/taksigelser findes i hjælpefilen. Internationale udgaver findes på forskellige sprog, bl.a. Engelsk, Hollandsk, Spansk, Fransk, Slovensk og senere Portugisisk. Se For bidrag eller donationer til yderligere udvikling, send en til: Begrænset Ansvar EpiData er udviklet og testet således at fejl under indtastning og dokumentation af data minimeres. Vi har gjort hvad der var os muligt for at udvikle et program der minimerer eller undgår fejl, men kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for fejl, mistede eller slettede data, tab af arbejdstid og eller andre tab der måtte opstå i forbindelse med brug af programmet. Procedurer. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

47 Procedurer. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

48 40 Indtastning af den del af funktionstest som svarer til skemaet side Efter indtastning af højde og vægt beregnes BMI automatisk, ligesom samlet scoring af stående balance og Timed Up&Go testen beregnes automatisk. Hvis tiderne er udfyldt i skemaet kan varighed af at anvende testene beregnes. Det kunne også ske under indtastningen, men er ikke vist her. På næste side vises de koder der skrives for at beregne BMI. De øvrige beregnes efter lignende principper. Procedurer. Samarbejde mellem Fyns Amt- Initiativ for ulykkesforebyggelse, amtets sygehuse og kommunerne om forebyggelse af ældres fald ved træning og anden indsats (Tlf ). Initiativ for ulykkesforebyggelse,version

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

Simpel funktionsmåling

Simpel funktionsmåling Simpel funktionsmåling November 2007 Simpel funktionsmåling Beskrivelse af funktionsniveau indgår i alle behandlings- og støttesituationer både på sygehuse og i kommuner. Hvordan klarer du hverdagen? Kan

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed og helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT Patientens CPR-nummer: Hvilken kommune bor borgeren i? Haderslev kommune Aabenraa kommune Tønder

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 0. 1. Helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT

ACCESS spørgeskema dag 0. 1. Helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT ACCESS spørgeskema dag 0 1. Helbred 2. DEMMI 3. OMC 4. REJSE-SÆTTE-SIG 5. HÅNDTRYKSKRAFT Patientens CPR-nummer (uden bindestreg): Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Center for Sundhed & Pleje Version 3, nov. 2014 Titel: Gældende for: Ansvarlige: Målgruppe: Formål: Begreber: Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Ledere i

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Evaluation Date: / / Section to be completed by the RITAZAREM Participant Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det,

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand side 1 SF-36 om helbredstilstand Vejledning: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Bilag. EQ-D skema. Angiv, ved at sætte kryds i én af

Læs mere

Retningslinier for anvendelse

Retningslinier for anvendelse Retningslinier for anvendelse Hvad er EASYcare? EASYcare er en metode til gennemførelse af en hurtig vurdering af et ældre menneskes fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Formålet med metoden er

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål.

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Del A v Denne side udfyldes af intervieweren før interviewet

Del A v Denne side udfyldes af intervieweren før interviewet Base-line interview NOMO 1.0, Nordic Mobility Related Outcome Evaluation of Assistive Device Interventions. NOMO 1.0 må kun anvendes ifølge vejledningerne i manualen. Alle spørgsmål skal bes medmindre

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Dit Helbred og Velbefindende

Dit Helbred og Velbefindende Løbe-nummer: Opstart Afslutning Dit Helbred og Velbefindende Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

START - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer

START - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer Kære For at kunne hjælpe dig bedst mulig med dine vandladningsproblemer, bedes du udfylde dette spørgeskema side 1 - side 7. Læs hvert enkelt spørgsmål grundigt igennem, inden du svarer. Hvis du har behov

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer.

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer. DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een af

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Patient Details. Participant Initials: Date of Birth: Subject ID:

EQ5D FORM-MONTH 0 / / Patient Details. Participant Initials: Date of Birth: Subject ID: EQ5D FORM-MONTH 0 Section to be completed by the RITAZAREM Participant Angiv, ved at sætte kryds i én af kasserne i hver gruppe, hvilke udsagn, der bedst beskriver din helbredstilstand i dag. Bevægelighed

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Et pilotprojekt i Fredericia Kommune Resumé Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg 5-02-10 Lov om Forebyggende hjemmebesøg: I lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre står: Formålet med tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere

Læs mere

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse APP-1001 E En spørgesskemaundersøgelse OM DIT HELBRED SIDE 1 Disse fem udsagn handler om, hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage. Sæt venligst kryds i den kasse, der passer bedst. Hvor stor

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Tager du lægeordineret medicin Hvis Ja, anfør venligst navn,

Læs mere

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Faldforebyggelse Savner du selskab til maden, så få dig en spiseven

Faldforebyggelse Savner du selskab til maden, så få dig en spiseven Faldforebyggelse Hvad kan du selv gøre for at forebygge fald: Hjemmets indretning Undgå løse tæpper og ledninger. Sørg for god plads og gode lysforhold, både nat og dag. Skridsikkert underlag i badeværelse.

Læs mere

Gode råd fra ergoterapeuten, når din hofte er gået af led

Gode råd fra ergoterapeuten, når din hofte er gået af led Gode råd fra ergoterapeuten, når din hofte er gået af led Din hofte er gået af led. Her finder du en samling gode råd til, hvordan du nemmest klarer dine daglige aktiviteter. Du må forvente, at du ikke

Læs mere

Redskab til stratificering

Redskab til stratificering T I D L I G I N D S A T S P Å T V Æ R S Redskab til stratificering På de følgende sider er beskrevet et spørgeskema samt metoder til at vurdere, om en borger kan kategoriseres som TIT-borger og dermed

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled Du er blevet opereret for hoftebrud og har fået et kunstigt hofteled. Her finder du en samling gode råd til, hvordan du nemmest klarer

Læs mere

Til patienter og pårørende. Rygbrud. Information om påsætning af korset. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Rygbrud. Information om påsætning af korset. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Rygbrud Information om påsætning af korset Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Generelt Husk: Har du behov for hjælp til tilretning af korsettet efter udskrivelsen,

Læs mere

SLUT - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer

SLUT - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer a. Nummer: (udfyldes af personalet) b. : c.område: Navn: Cpr.nummer: d. Dato for udfyldelse: Kontaktperson: Telefonnummer: 1 1. Hvilke tilbud har du modtaget? (sæt gerne flere krydser!) Undersøgelse /

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Komiteen for Sundhedsoplysning September 2007 Alment helbred 1. Hvordan synes du, dit helbred er

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled Du er blevet opereret for hoftebrud og har fået sat en kunstig hofte ind. Her finder du en samling gode råd til, hvordan du nemmest klarer

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED gennem et aktivt seniorliv Tag hånd om en aktiv tilværelse Træning før Pleje er et nyt visitationskoncept fra Aalborg Kommune, hvor vi sammen med dig

Læs mere

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud T R Æ N I N G S G U I D E til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud Træningsguide til patienter med hoftebrud Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang med

Læs mere

Præsentation af publikationen for sundhedspersonale med den daglige kontakt til borgerne

Præsentation af publikationen for sundhedspersonale med den daglige kontakt til borgerne Præsentation af publikationen for sundhedspersonale med den daglige kontakt til borgerne Præsentation udarbejdet af Ingrid Salling, Lene Ljungquist & Helene Agerholm, temagruppe om forebyggelse af ældres

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Side 1. Cpr_0. 1 Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter

Side 1. Cpr_0. 1 Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter Side 1 ID_. Hvad er dit personnummer? Cpr_ - Følgende 6 spørgsmål handler om dig og dit helbred generelt. Besvar spørgsmålene med det udsagn, der bedst beskriver din helbredstilstand i dag. Markér kun

Læs mere

Fald og faldforebyggelse. Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter

Fald og faldforebyggelse. Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter Fald og faldforebyggelse Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter Faldhyppighed -Danmark Omkring 1/3 af alle over 65 år falder mindst en gang om året, og

Læs mere

FQM-TESTEN Functional Quality of Movement beregnet til apopleksipatienter.

FQM-TESTEN Functional Quality of Movement beregnet til apopleksipatienter. FQM-TESTEN Functional Quality of Movement beregnet til apopleksipatienter. Basisoplysninger: Pt. navn:... adr.... cpr. nr.: afd. stue.. hjemme dato dato for apopleksiens opståen: symptomer: højresidig

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et halvt kunstigt hofteled

Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et halvt kunstigt hofteled Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et halvt kunstigt hofteled Du er blevet opereret for hoftebrud og har fået et halvt kunstigt hofteled. Her finder du en samling gode råd til, hvordan du nemmest

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

prøvet at falde? frygter du at falde?

prøvet at falde? frygter du at falde? Har du også prøvet at falde? eller frygter du at falde? Husk der er altid en grund til man falder og det er ikke kun alder! Undgå fald For ældre er faldulykker den hyppigste ulykkestype. Et fald kan medføre

Læs mere

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant

Patient Details. Section to be completed by the RITAZAREM Participant Section to be completed by the RITAZAREM Participant VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du

Læs mere

Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen

Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen Marts 2013 Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen Tea Broeng Projektkoordinator, afd. C. Gentofte Hospital Akutklinikker på Herlev og Gentofte modtager

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Sådan træner du, når du er opereret i knæet

Sådan træner du, når du er opereret i knæet Sådan træner du, når du er opereret i knæet Du skal træne efter din knæoperation for at styrke musklerne omkring knæet. Det er nødvendigt for at du kan opnå normal bevægelighed i knæleddet, og for at du

Læs mere

Spørgeskema om symptomer efter indlæggelse for hjertesygdom

Spørgeskema om symptomer efter indlæggelse for hjertesygdom AKJ-1001 Spørgeskema om symptomer efter indlæggelse for hjertesygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Medicinsk

Læs mere

Til patienter og pårørende. Specifik knætræning. Øvelsesprogram for VMO. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Specifik knætræning. Øvelsesprogram for VMO. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Specifik knætræning Øvelsesprogram for VMO Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken VMO Udleveret af: Tlf.nr.: 79 97 61 63 VMO er en muskel og er en forkortelse

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Indsættelse af nyt hofteled

Indsættelse af nyt hofteled Information og øvelsesprogram Indsættelse af nyt hofteled uden restriktioner Fysioterapien SVS Indholdsfortegnelse Information side 2 Bilkørsel side 3 Øvelsesprogram side 4 Liggende øvelser side 5 Stående

Læs mere

Dato: 4. december 20 Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 20 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Mette Kruse Kontaktpersons navn og uddannelse: Social og sundhedsassistent. Beboers navn: 1 Tilsynskonsulenter:

Læs mere

METODE! Gå sammen i grupper af to og to. Mindst én af jer skal have en smartphone eller tablet.

METODE! Gå sammen i grupper af to og to. Mindst én af jer skal have en smartphone eller tablet. TIDLIG OPSPORING: ØVELSER TIL UNDERVISNING FORMÅL At skabe kendskab til app en Tidlig Opsporing og dens værktøjer med udgangspunkt i praktiske øvelser. OBS: De nedenstående øvelser bygger på fiktive cases

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Vurdering af AssiStep

Vurdering af AssiStep KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af AssiStep Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET FORRESTE KORSBÅND (ACL)

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET FORRESTE KORSBÅND (ACL) ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET FORRESTE KORSBÅND (ACL) Ophavsretten

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Brud på anklen. - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen - konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver behandling. Formålet

Læs mere

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte [Skriv tekst] 0 Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte Hvornår finder mødet sted? Det afklarende møde hos

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid

Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Når du har, eller søger hjemmehjælp i Syddjurs Kommune, så vil vi gerne sammen med dig undersøge,

Læs mere

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering.

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Resultater: Samlet set stemmer resultaterne fra projektet overens med resultaterne

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2014 # 1

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2014 # 1 Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2014 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Hanne Tårup Jensen Kontaktpersons navn og uddannelse: Ufaglært Beboers navn: 1 Tilsynskonsulenter: Anne Rasmussen og Maria Rathmann

Læs mere