Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet i midtbyen, og at der etableres løsninger med nedgravede systemer til dagrenovation, glas og papir. Disse tiltag skal blandt andet være med til at skabe en renere by. For at opnå en helhedsorienteret løsning vil det være hensigtsmæssigt også at foretage en ændring af storskraldsordningen, idet der til denne ordning genereres en del affald, som ofte anbringes på offentlige fortove/arealer til stor gene for forbipasserende og omkringboende. Det foreslås, at storskraldsordningen ændres fra en kombineret rute og tilkaldeordning til udelukkende at være en tilkaldeordning i hele Århus Kommune. Det foreslås ligeledes, at storskraldsbegrebet indsnævres til effekter, der ikke må eller kan anbringes i skraldespanden. Desuden foreslås fristen fra bestilling af storskraldsafhentning og frem til afhentningsdagen at være 2 3 arbejdsdage inden for Ringgaden samt Langenæs og dage i resten af kommunen som den eksisterende ordning. Bautavej Århus V Sagsnr.: AVA/07/ Journalnr.: 00.01A00 Sagsbeh.: Susanne Thor Telefon: Direkte: Telefax: E-post: Direkte: Det vurderes, at ændringerne vil mindske mængden af affald, der er henstillet på gaden i en længerevarende periode, og samtidig får borgerne uændret mulighed for at få afhentet storskrald. Ændringerne i storskraldsordningen foreslås at træde i kraft pr. 1. januar Tidligere beslutninger Byrådet godkendte den 3. oktober 2001, at miljøbilordningen blev en integreret del af storskraldsordningen, og at der blev indhentet tilbud

2 til en revideret storskraldsordning med mulighed for indsamling af flere fraktioner. Efter indhentning af priser skulle byrådet tage endelig stilling til, hvilken storskraldsordning der skulle være, og som efterfølgende skulle udbydes. Byrådet godkendte den 22. maj 2002 en kombineret rute og tilkaldeordning for afhentning af storskrald i Århus Kommune. Byrådet godkendte den 13. juni 2007 en indstilling om anlægsbevilling til nedgravede containere i midtbyen til dagrenovation, papir og glas i det offentlige rum. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Nuværende ordning Storskraldsordningen er i dag opdelt i en tilkaldeordning og en ruteordning. Tilkaldeordningen er for borgere uden for midtbyen, som selv skal sørge for at bestille afhentning af storskrald, mens storskrald efter ruteordningen afhentes efter på forhånd fastsatte datoer, ca. hver 4. uge inden for midtbyen. Den nuværende storskraldsordning blev indført i tilknytning til affaldssorteringssystemet med grønne og sorte poser. Dengang var det nødvendigt at fjerne genstande, som kunne ødelægge poserne og i stedet indsamle disse separat. Det betød, at storskraldsordningen blev udvidet. Samtidig blev det besluttet at nedlægge miljøbilen, der havde afhentet borgernes farlige affald. Farligt affald som maling, batterier og spraydåser blev omfattet af storskraldsordningen, som supplement til eksisterende forhandlerordninger, hvor borgerne kunne komme af med visse typer farligt affald. En gang om året afhentes der juletræer hos borgerne i midtbyen samt hos større boligforeninger i hele Århus Kommune. Juletræerne afhentes som et led i storskraldsordningen. I forbindelse med storskraldsordningen foretages der desuden oprydninger ved kuber og affaldsøer. Oprydningen foretages med intervallerne en gang ugentlig eller hver 4. uge. Enkelte steder er det nødvendigt at foretage oprydning 2 gange om ugen. En række større bebyggelser og boligforeninger har på eget initiativ og efter vejledning af Århus Kommune oprettet genbrugspladser på Side 2 af 11

3 private arealer. Ved hovedparten af genbrugspladserne og ved større bebyggelser generelt indsamles der storskrald efter faste aftaler. Faste aftaler om afhentning af storskrald indgås efter intervallerne ugentlig, hver 14. dag eller hver 4. uge. Enkelte steder er der mængdemæssigt behov for afhentning af storskrald 2 gange om ugen. Der opkræves ikke gebyr for faste aftaler om storskrald. De faste aftaler kan også kombineres med en såkaldt udbæringsaftale, hvor transportøren afhenter storskrald i rum, mod opkrævning af et gebyr. Prisen for udbæring er 204 kr. pr. gang inkl. moms. 3.2 Forslag til ny storskraldsordning: For at opnå en bedre og mere tidssvarende storskraldsordning foreslås, at følgende ændringer foretages: 1) Tilkaldeordning i hele Århus Kommune 2) Begrænse fraktionerne 3) Differentiere afhentningstiden Ad 1) Tilkaldeordning i hele Århus Kommune: Den nye storskraldsordning foreslås ændret til en tilkaldeordning i hele Århus Kommune. Tilkaldeordningen vil fungere på samme måde som i dag, hvor borgerne enten ved telefonisk henvendelse til Borgerservice og/eller BrugerCentret eller via internettet selv bestiller afhentning af storskraldet. Baggrunden for at ændre storskraldsordningen til en tilkaldeordning i hele kommunen er, at tilkaldeordningen uden for Ringgaden i dag fungerer tilfredsstillende, mens ruteindsamlingen inden for Ringgaden har resulteret i uønskede tilstande, som længerevarende anbringelser af storskrald på offentlige arealer. Hertil kommer, at det er en fordel, at borgerne ved tilkaldeordningen skal oplyse deres navn, hvilket gør det nemmere at følge op på reklamationer vedrørende fejlanbringelser og lignende. Det er hensigten, at den renovatør, der skal forestå indsamlingen, også dagligt skal indberette om uhensigtsmæssige forhold ved en adresse. En anden fordel ved en tilkaldeordning i hele Århus Kommune er, at fremsendelse af budskaber og information til borgerne bliver mere ensartet. Side 3 af 11

4 Ad 2) Begrænse fraktionerne: Storskraldsordningen skal fremover primært anvendes til bortskaffelse af møbler og andet indbo fra husholdninger. Antallet af fraktioner skal derfor begrænses, således at fraktionerne, hvor det er muligt, i stedet afleveres til dagrenovationsordningen som forbrændingsegnet affald. Dette vil være effekter fra småt brændbart, der for eksempel omfatter paraplyer, flamingo og plastlegetøj uden batterier m.m. For borgerne vil det være en fordel, at de i stedet kan aflevere småt brændbart til ordningen for dagrenovation, da de så ikke længere skal samle fraktionerne sammen, men kan aflevere det, når de har lyst. I øvrigt er der en tendens til, at klare plastsække, henstillet til storskrald, bliver gennemrodet i løbet af natten af forbipasserende, og derfor vil det være en fordel at få så få fraktioner som muligt placeret på vej/fortov. Borgerne skal dog fremover stadig sortere nogle mindre fraktioner i klare plastsække. Dette kan for eksempel være fraktioner som småt jern og metal eller småt elektronik, som er uønsket i forbrændingsanlægget. I det tilfælde, at der placeres løse fraktioner på gaden, eller småt brændbart afleveres til storskraldsordningen, vil renovatøren for den nye storskraldsordning, være forpligtet til også at medtage disse fraktioner. Til storskraldsordningen vil det fortsat ikke være muligt at aflevere fraktioner som byggeaffald, haveaffald og lignende affaldsfraktioner. Af bilag 1 fremgår det, hvilke fraktioner der ikke kan medtages. Der er dog enkelte byggeaffalds lignende fraktioner, som kan medtages i begrænset omfang. Årsagen hertil er, at det skal være muligt for borgerne at få medtaget for eksempel køkkenskabe, hvis de selv kan foretage udskiftningen. Erfaringer viser, at private husstande får mere og mere pap, der skal bortskaffes. Mængden af pap, der stilles på offentlige arealer enten ved ejendomme eller ved kuber til papir og glas, er derfor stigende. Fremover vil det stadig være muligt at aflevere pap til storskraldsordningen. Det er målet, at borgerne, når de bestiller afhentning af storskrald, skal informeres om, hvorledes pap korrekt skal afleveres, for at det medtages af storskraldsordningen, og så det ikke flyder i gadebilledet. Side 4 af 11

5 I forbindelse med henstilling af storskrald på gaden vil det fremover være et krav til borgerne, at storskraldet skal placeres, så der så vidt muligt er 1 meters fri passage på fortovet. Årsagen hertil er, at der ikke skal skabes farlige situationer, hvor fodgængere kan falde over storskraldet eller er henvist til kørebanen for at passere det. Borgerne vil ved bestillingen blive oplyst om, hvorledes storskraldet skal placeres på fortovet. Dette vil ske enten af Borgerservice/BrugerCentret, hvis bestillingen sker telefonisk eller via informationer og billeder på internettet, hvis bestillingen foretages her. Der vil ikke være noget loft for, hvor ofte den enkelte borger kan bestille afhentning af storskrald. Ad 3) Differentierede afhentningstider: Afhentningstiden foreslås differentieret, således at den inden for Ringgaden og Langenæs vil være 2 3 arbejdsdage fra bestillingen, og i resten af kommunen vil afhentningstiden maksimalt være 16 dage fra bestilling til afhentning. Årsagen til denne forskel er, at beboelsessammensætningen er anderledes i Århus midtby, hvor hovedparten af ejendommene er etageboliger, mens størstedelen af ejendommene uden for midtbyen er énfamiliehuse. Ofte er det ved etageejendomme vanskeligere at opbevare storskrald i længere perioder, idet eneste opbevaringsplads typisk vil være på offentligt areal, mens opbevaring ved énfamiliehuse kan ske på privat areal. Side 5 af 11

6 En tilkaldeordning forventes at mindske den mængde af affald, som står på gaden i længere tid, idet der er få dage mellem bestilling og afhentning. Erfaringen har vist, at affaldet henstilles på gaden, når det er bekvemt for borgerne uden hensyntagen til, hvornår der afhentes storskrald. Det er derfor nødvendigt med en hurtig respons for afhentning af storskrald. Det anbefales, at afhentningsfrekvensen fastsættes til 2 3 dage. 3.3 Serviceniveau for borgerne: Det vil primært være borgerne i midtbyen, der vil opleve de største ændringer i forbindelse med en ny storskraldsordning, idet storskraldet ikke længere afhentes med faste intervaller. Ændringerne indebærer en serviceforbedring, idet afhentningstiden for storskrald ikke vil være så lang som tidligere. Ved at borgerne selv skal foretage bestillingen, vil de også få bedre informationer om, hvorledes storskraldet skal håndteres, og det vil være langt nemmere at opnå en dialog med borgerne. 3.4 Fast afhentning ved større bebyggelser, oprydninger og juletræsindsamling: Det vil stadig være muligt for større bebyggelser og boligforeninger at få afhentet storskrald efter en fast aftale, efter intervallerne hver 4. uge, hver 14. dag eller hver uge. Enkelte steder vil det stadig være muligt at få afhentet storskrald 2 gange om ugen. Afhentning af storskrald fra rum mod betaling vil også stadig være et tilbud. Det forventes, at det fremover vil være nødvendigt at foretage en oprydningsindsats ved kuber og nedgravede containere som i dag, hvilket skal ske via storskraldsordningen. Juletræsindsamlingen fortsætter i den nye storskraldsordning på samme vilkår, som det kendes i dag, hvor beboere inden for Ringgaden samt Langenæs og større bebyggelser og boligforeninger har mulighed for at få afhentet juletræer. 3.5 Information om storskraldsordningen: I forbindelse med ændringen af storskraldsordningen foreslås det, at der udarbejdes målrettede informationskampagner om storskraldsordningen. Det foreslås, at borgerne opdeles i forskellige målgrupper, som informationsstrategien herefter tilpasses efter. Informationen til borgerne Side 6 af 11

7 skal ske løbende og nytilflyttere til Århus Kommune skal også informeres om storskraldsordningen. Ligeledes foreslås det, at det nuværende bestillingssystem til afhentning af storskrald på internettet forbedres. Dette skal sikre, at systemet kan håndtere de flere bestillinger, der vil komme ved ændringen af storskraldsordningen. Bestillingssystemet foreslås udbygget, således at det vil være muligt for borgerne også at modtage oplysninger om, hvorledes storskraldet skal placeres korrekt, og hvornår det tidligst må stilles frem. Merudgifterne til information og til forbedring og vedligeholdelse af bestillingssystemet afholdes inden for nuværende budgetter. 3.6 Internt samarbejde For at anvende ressourcerne bedst muligt i forbindelse med renholdelse i Århus Kommune, er der mellem Trafik og Veje og AffaldVarme Århus etableret et samarbejde, hvor målsætningen er en renere by. De 2 forvaltninger er enige om et fælles udgangspunkt, der er beskrevet i bilag Strategi for borgerinddragelse En ændring af storskraldsordningen har været forelagt medlemmerne af Dialogforum vedrørende affaldsløsninger i Århus midtby, og de har haft mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til den nye storskraldsordning. Bemærkningerne er indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende indstilling. Ændringerne i storskraldsordningen har ligeledes været sendt til høring hos Trafik og Veje samt Århus MiljøCenter. Århus MiljøCenters høringssvar er vedlagt som bilag 3 og AffaldVarme Århus svar til Århus MiljøCenter er vedlagt som bilag Økonomiske konsekvenser De samlede udgifter til storskrald i Århus Kommune var i 2006 ca. 14,1. mio. kr. ekskl. moms. og udgør udgifterne til storskraldsordningen inkl. oprydninger, genbrugspladsordningen samt behandlingsomkostninger for storskrald. Side 7 af 11

8 Udgifter til storskraldsordningen i 2006 Ruteindsamling inkl. indsamling af juletræer Tilkaldeordning Oprydning ved affaldsøer og kuber Øvrige oprydninger Indsamling fra genbrugspladser i bebyggelser Håndtering på modtageplads i Lisbjerg Behandlingsomkostninger Kr. ekskl. moms 2,4 mio. kr. 2,1 mio. kr. 0,8 mio. kr. 2,6 mio. kr. 3,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. 2,7 mio. kr. 14,1 mio. kr. Omkostningerne til indsamling af storskrald er sammensat således, at der afregnes en pris pr. tilkald, en pris pr. husstand i ruteindsamlingsområdet, en pris pr. udbæring, en pris pr. indsamlet ton affald og en pris for oprydninger. Der indgås en aftale med renovatøren om de økonomiske rammer for indsamling af storskrald fra 1. januar 2008 og frem til 31. oktober Indsamlingen af storskrald skal i løbet af 2008 sendes i EUudbud. Udgiften på 2,4 mio. kr. omfatter ruteindsamling ca. hver 4. uge af storskrald og indsamling af juletræer en gang om året fra ca husstande inden for Ringgaden og Langenæs. Prisen pr. tilkald uden for midtbyen var i 2006 ca. 105 kr., mens prisen i 2007 er ca. 108 kr. Ved ugentlig afhentning af storskrald i midtbyen vil prisen pr. afhentning også være ca. 108 kr. pr. afhentning i 2008, mens prisen ved afhentning efter 2-3 arbejdsdage er beregnet til ca. 115 kr. pr. afhentning. Den højere pris skyldes, at der skal indsættes ekstra biler til opgaven. Det forventes, at antallet af tilkald i midtbyen vil være ca tilkald pr. år. Side 8 af 11

9 Hvis antallet af tilkald bliver større f.eks tilkald pr. år, vil udgifterne være tilsvarende større, jf. nedenstående skema: Pris pr. tilkald tilkald pr. år tilkald pr. år. Efter en uge:. 108 kr. 2,2 mio. kr. 2,7 mio. kr. Efter 2-3 dage: 115 kr. 2,3 mio. kr. 2,9 mio. kr. Hvis antallet af tilkald bliver som forventet pr. år, vil udgiften være på niveau med udgifterne til den nuværende ruteindsamling, uanset om der vælges afhentning efter 2-3 dage eller ugentlig afhentning. Hvis antallet af tilkald bliver pr. år eller højere, vil udgiften være højere end det nuværende udgiftsniveau til ruteindsamlingen, uanset om storskrald afhentes efter 2-3 dage eller efter en uge. Det anbefales, som tidligere nævnt at vælge det høje serviceniveau med afhentning efter 2-3 dage for at få en renere by. 5.1 Indsamlede mængder Skema 1.1 viser de mængder, der er indsamlet af storskrald i perioden Total mængde indsamlet storskrald År 2003 År 2004 År 2005 År ton ton ton ton Skema 1.1, totalmængden for indsamlet storskrald. I ovennævnte totalmængde indgår alt indsamlet storskrald samt indsamlet affald fra oprydninger ved kuber og affaldsøer. Mængden af storskrald har gennem de seneste år været stigende. I 2003 og 2005 blev der, i en måned, gennemført separate indvejninger af storskraldet. Disse tal viste, at mængden af indsamlet affald fra oprydninger primært ved kuber og affaldsøer var steget. Årsagen hertil kan blandt andet være, at nogle borgere har for vane at anbringe storskrald på gaden ved kuber og affaldsøer. Yderligere viste disse tal, at der var sket en stigning i den mængde affald, der indsamles fra faste aftaler ved boligforeninger og andre større bebyggelser, hvilket Side 9 af 11

10 hænger sammen med, at der oprettes flere genbrugspladser, og flere større bebyggelser er opmærksomme på muligheden for fast at få afhentet storskrald. 6. Miljømæssige konsekvenser Ændringerne i storskraldsordningen har været forelagt DTU (Danmarks Tekniske Universitet) med henblik på en vurdering af de miljømæssige konsekvenser. DTU vurderede, at de miljømæssige konsekvenser af en ændring af storskraldsordningen vil være minimale, idet ændringerne primært vil have betydning for dieselforbruget. 7. Konsekvenser i forhold til mål Det er målsætningen, at Århus Kommune skal være en renere by. Ændringen af storskraldsordningen vil være en medvirkende faktor til, at storskrald henstilles på offentlige fortove/arealer i en kortere periode. Samtidig vil storskraldsordningen være en serviceordning for borgerne, hvor de har mulighed for at aflevere affald, der ikke er omfattet af ordningen for dagrenovation. Ved en ændring af storskraldsordningen vil der ligeledes være bedre muligheder for kommunikation og dialog med borgerne om en hensigtsmæssig bortskaffelse af storskrald. 8. Beslutningspunkter Det indstilles til byrådet, At 1) storskraldsordningen ændres til en tilkaldeordning i hele Århus Kommune fra og med den 1. januar At 2) fraktionerne, der medtages af storskraldsordningen, begrænses, mens dagrenovationsordningen medtager mere affald. At 3) der er differentieret afhentningstid for midtbyen og resten af kommunen, således at afhentningsfristen fra bestilling af afhentning af storskrald og frem til afhentningsdagen er 2-3 arbejdsdage inden for Ringgaden samt Langenæs og dage i resten af kommunen. Peter Thyssen / Bjarne Munk Jensen Side 10 af 11

11 Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Effekter, der ikke medtages af storskraldsordningen (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 2: Samarbejde mellem Trafik og Veje og AffaldVarme Århus (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 3: Høringssvar fra Århus MiljøCenter (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 4: AffaldVarme Århus svar til Århus Miljøcenter (kopi til alle/+ elektronisk) Side 11 af 11

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune DIREKTIONEN Affald Århus/Privataffald Bautavej 1 8210 Århus V Deres ref.: Vores ref.: POL Århus V. Den 26. juli 2007 Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1917 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/00104

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning:

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Norddjurs Kommune Syddjurs kommune!"" ### $ % $ &' ( )** Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Reno Djurs I/S vil igangsætte følgende

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5.

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. juni 2005 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Indstilling. Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugsstationerne. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus

Indstilling. Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugsstationerne. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 23. november 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Forligskredsen bag den politiske aftale om omorganisering af affaldssektoren

Læs mere

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2016 Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs mere

Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune

Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune 16. juni, 2007 Anna Warberg Larsen Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold DIESELMÅLINGER... 2 RESTAFFALD...

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Den 15. januar 2007 Århus Kommune

Den 15. januar 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 15. januar 2007 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø for affalds-øer 1. Resume Affalds-øerne på Frederiksbjerg Vest blev

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Indstilling. Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 31. august 2007 Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme 1. Resume Varmeplan Århus og Fjernvarme Århus

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Hvis det viser sig, at der er behov for en modtageplads for olie- og kemikalieaffald på Materielgården, kan den etableres igen.

Hvis det viser sig, at der er behov for en modtageplads for olie- og kemikalieaffald på Materielgården, kan den etableres igen. Pkt.nr. 6 Modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald på Materielgården 670221 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget: 1. at tage stilling til hvorvidt den eksisterende

Læs mere

Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune

Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune Grøn og dynamisk - med respekt for dig Tilladelse til etablering af nedgravede containere skal søges hos By og Landskabsforvaltningen, Stigsborg

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 3. marts 2014.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 3. marts 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. marts 2014 Anlægsbevilling til et ReUseCenter i midtbyen Aarhus Kommune Teknik og Miljø Midlertidig, eksperimenterende genbrugsstation

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. AffaldVarme Århus. Den 11. september 2008

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. AffaldVarme Århus. Den 11. september 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. september 2008 Tillægsbevilling til flere nedgravede containere i Midtbyen til dagrenovation samt til papir og glas i det offentlige

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

STORSKRALD. Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres storskrald.

STORSKRALD. Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres storskrald. STORSKRALD Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres storskrald. 1 HVORDAN ØNSKER I AT FÅ HENTET STORSKRALD? I fællesskab med de andre i dit boligområde skal du vælge, hvordan

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af Århus Kommunes Affaldsplan Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Godkendelse af Århus Kommunes Affaldsplan Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. august 2010 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 13. januar 2010 at sende Forslag til Affaldsplan

Læs mere

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007.

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. august 2007 Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Bilagsrapport 5: Datagrundlag for økonomiske beregninger

Bilagsrapport 5: Datagrundlag for økonomiske beregninger Bilagsrapport 5: Datagrundlag for økonomiske beregninger 16. juli, 2007 Hanna Kristina Lindvall Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold INDHOLD... 1 1 INDLEDNING... 2 2 OPSAMLING...

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

R Ø D O V R E KO M M U N E

R Ø D O V R E KO M M U N E R Ø D O V R E KO M M U N E Elvergaardens Grundejerforening Att.: Bestyrelsen Krusedinesen@privat.dk 16. november 2012 Opfølgning på møde vedr. implementering af nyt affaldssystem i Rødovre Kommune, Minervavej,

Læs mere

Undersøgelse og beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved ændret indsamling af dagrenovation fra sække til containere i Aalborg Kommune

Undersøgelse og beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved ændret indsamling af dagrenovation fra sække til containere i Aalborg Kommune Notat Dato: 18.12.2014 Sagsnr.: 2014-002180 Dok. nr.: 2014-002180-18 Direkte telefon: 9931 4970 Initialer: AND/ANK Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 Postboks 463

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG ALBERTSLUND KOMMUNE VOGNPORTEN 9 2620 ALBERTSLUND WWW.ALBERTSLUND.DK/AFFALD AFFALDOGGENBRUG@ALBERTSLUND.DK AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Vedtagelse af Affaldsplan

Vedtagelse af Affaldsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 22. april 2015 Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2015- efter offentlig høring. 1. Resume Byrådet vedtog på byrådsmøde den 3. december

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus.

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. november 2006 Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2007 1. Resume Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø anbefaler, at affaldsgebyrerne

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Referat af møde den

Referat af møde den Næstved Kommune Team Affald www.naestved.dk Referat af møde den 20.8.2015 Mødedato 20-08- 2015 Tid 14-16 Sted Mødelokale 5, Rådmandshaven 20 Mødedeltagere Curtie, Lizzi, Varnny, Henning, Anne, Lisbeth,

Læs mere

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET)

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET) Takstforslag renovation 2015 Årlig pris/pris pr. ydelse Renovation/genbrug 2015 2015 2014 2014 Ex moms Inkl moms Ex moms inkl moms Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles

Læs mere