Indien-undersøgelsen Undersøgelsesrapport om adoptionsformidling fra Indien i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indien-undersøgelsen Undersøgelsesrapport om adoptionsformidling fra Indien i perioden 2000-2007"

Transkript

1 Indien-undersøgelsen Undersøgelsesrapport om adoptionsformidling fra Indien i perioden Familiestyrelsen 9. oktober 2007

2 2 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelsen...3 De formidlende organisationer...3 Det danske system...3 Det indiske system...4 Haagerkonventionen...5 Adoptionsprocessen i Indien...6 Den konkrete sag...7 De danske oplysninger om adoptionssagen...7 De indiske oplysninger om adoptionssagen...7 De øvrige indiske sager, der er fulgt i sommeren Tillid til det indiske system...8 Omkostninger ved en indisk adoption...10 AC-Børnehjælps formidling fra Indien...11 DanAdopts formidling fra Indien...11 Familiestyrelsens konklusion...12

3 3 Baggrund for undersøgelsen I DR s program 21 søndag den 10. juni 2007 blev der sået tvivl om omstændighederne omkring adopti- i Indien. Udsendelsen fokuserede på en konkret adoption fra AC-Børnehjælp, der fandt sted i 2003, oner samt på at der angiveligt er gennemført meget store betalinger og donationer til de enkelte børnehjem, hvilket er i strid med de indiske retningslinjer. I udsendelsen udtaler en mand, at han er far til nogle børn, der er bortadopteret til Danmark i 2003, og at han ikke har givet samtykke til bortadoption af børnene men alene til, at de kunne anbringes på et børne- idet han var syg, og børnenes mor var død kort tid inden. Under udsendelsen fremviser manden bil- hjem, leder af børnene. I den forbindelse bad familie- og forbrugerminister Carina Christensen, Familiestyrelsen undersøge, om forholdende omkring adoptioner fra Indien fungerer, som de skal. Indtil undersøgelsen er gennemført, blev der sat midlertidigt stop for adoptioner fra Indien. Adoptionsstoppet blev hævet den 5. oktober Familiestyrelsens undersøgelse af, om adoptioner fra Indien fungerer, indebærer dels en undersøgelse af den konkrete adoptionssag, som gav anledning til stoppet, og dels en mere omfattende undersøgelse af de økonomiske forhold omkring adoptioner fra Indien i perioden (31. maj 2007). Familiestyrelsen har valgt at inddrage de to adoptionsformidlende organisationer i Danmark uagtet, at det kun var AC- Børnehjælp, der blev kritiseret i udsendelsen. Under forløbet har Familiestyrelsen aflagt besøg i Indien hos den indiske centralmyndighed for adoptioner, CARA. Familiestyrelsen har endvidere anmodet revisionsselskabet Ernst & Young om at gennemgå, kortlægge og analysere visse økonomiske transaktioner i forbindelse med adoptioner fra Indien. De formidlende organisationer Det danske system Rammen for formidlingsvirksomhed Adoptionsformidlingen af udenlandske børn varetages af de to formidlende organisationer AC-Børnehjælp og DanAdopt, som ministeren for familie- og forbrugeranliggender efter adoptionslovens 30 har givet tilladelse til at yde adoptionshjælp. Familiestyrelsen har udstedt autorisationsvilkår for organisationernes arbejde og indgået en autorisationsaftale med organisationerne. Autorisationsvilkårene er senest fornyet den 1. august 2006 og gældende indtil 31. juli I autorisationsvilkårene har styrelsen bl.a. fastsat følgende krav til organisationens virksomhed: 1. Den skal være bestemt af hensynet til barnets bedste, 2. den skal drives på et etisk og fagligt forsvarligt niveau og uden økonomisk vinding for øje og 3. den skal være i overensstemmelse med internationale konventioner, den danske adoptionslovgivning og vilkårene i autorisationen samt adoptionslovgivningen i de lande, hvor organisationen arbejder. Organisationerne må alene indlede fast samarbejde med adoptionshjælpsvirksomheder, organisationer, institutioner og personer (formidlingsparter) i andre lande efter forudgående godkendelse fra Familiestyrelsen og så vidt muligt fra myndighederne i det pågældende land. I forbindelse med Familiestyrelsens godkendelse af nye formidlingsparter i udlandet undersøges bl.a. det pågældende lands adoptionslovgivning, herunder proceduren for frigivelse af børn til adoption. Den nye

4 formidlingsparts arbejde skal være lovligt efter reglerne i det pågældende land, og formidlingsparten skal være bekendt med og indstillet på at overholde vilkårene for adoptionsformidling i Danmark. 4 Adoptionsgebyrer Adoptionsansøgerne betaler et gebyr til organisationerne for det arbejde, organisationerne udfører i forbindelse med formidlingen. Størrelsen af gebyret skal afspejle organisationens omkostninger og udgifter i forbindelse med adoptionsvirkomheden, herunder udgifter til hjælpearbejde, der har naturlig tilknytning hertil. Indtil medio 2007 har DanAdopts gebyrfastsættelse bygget på et solidarisk udgangspunkt, hvor alle ansøgere betaler samme gebyr, uanset hvilket land de adopterer fra og uanset DanAdopts udgifter for det enkel- te land. Fra 1. juli 2007 har DanAdopt forladt solidaritetsprincippet og anvender i stedet individuelle geby- rer for de enkelte lande. DanAdopts gebyr består i dag af et tilmeldingsgebyr, klargøringsgebyr, landege- hjemtagelsesgebyr og evt. byr, ekskortegebyr. AC-Børnehjælps gebyrfastsættelse bygger ligeledes på et solidarisk udgangspunkt, hvor alle ansøgere betaler samme gebyr, uanset hvilket land de adopterer fra og uanset AC-Børnehjælps udgifter for det enkelte land. Undtaget herfra er imidlertid de private institutioner i Colombia, hvor der er et individuelt gebyr, da udgifterne forbundet med adoption fra de private institutioner i Colombia er væsentlig højere end fra andre lande. AC-Børnehjælps gebyr består, uanset om det er solidarisk eller individuelt, af et tilmeldningsgebyr, godkendelsesgebyr, hjemtagelsesgebyr og evt. ekskortegebyr. Det indiske system Rammen for formidlingsvirksomhed Den overordnede myndighed på adoptionsområdet er The Central Adoption Ressource Agency, CARA, der er en del af Ministry of Women & Child Development. De nærmere betingelser for og procedure ved gennemførelsen af international adoption af indiske børn fastsættes i guidelines udstedt af CARA. CARA varetager en række generelle opgaver, herunder udviklings- og koordinations-opgaver, godkendel- adoptionsformidlere se af og tilsyn med indiske og udenlandske m.v. I forbindelse med godkendelse af indiske adoptionsformidlere til international adoption modtager CARA ansøgningen via det lokale State Government med en indstilling om godkendelse. Det lokale State Governemt bør ikke indstille en ansøgning eller en forlængelse af en ansøgning, hvis adoptionsformidleren ikke har tilladelse til at foretage nationale adoptioner. En tilladelse gives typisk for en periode på 3 år. Det er bl.a. en betingelse for at blive godkendt som indisk adoptionsformidler, at formidleren gennem de seneste 4 år har arbejdet for kvinders og børns velfærd. Endvidere kan der først gives tilladelse til international adoption, når formidleren har formidlet børn til national adoption i minimum 3 år. Endelig skal for- drives non-commercial og midlingen non-profit. Det lokale State Government fører tilsyn med de indiske adoptionsformidlere, der har tilladelse til at formid le børn til international adoption, og foretager indberetninger til CARA. Mindst en gang årligt skal CA RA/ State Government gennemgå alle de formidlende organisationer med henblik på at sikre, at CA- bliver overholdt, herunder at adoptionsformidlingen foregår uden økonomisk RA s guidelines vinding. Udenlandske adoptionsformidlere, der ønsker at formidle børn fra Indien, skal have tilladelse hertil af CARA. En tilladelse gives typisk for en periode på 5 år. Det er et krav for tilladelsen, at den udenlandske adoptionsformidler har en tilladelse til at formidle international adoption fra den nationale kompetente myndighed i henhold til Haagerkonventionen, når det er muligt. Det er desuden en betingelse, at den udenlandske adoptionsformidler drives non-commercial og nonprofit, samt at den udenlandske adoptionsformidler foretager årlige indberetninger til CARA.

5 5 AC-Børnehjælp og DanAdopt har tilladelser til at formidle adoptioner fra Indien. CARA har senest den 8. december 2005 forlænget AC-Børnehjælps tilladelse frem til den 7. december DanAdopts tilladelse er senest blevet forlænget af CARA den 9. november 2005 og gælder i perioden fra den 20. november 2005 og frem til den 11. november Adoptionsgebyrer Det fremgår af CARA s guideline fra 1995, at indiske adoptionsorganisationer i deres arbejde ikke må ha- økonomisk vinding for øje og ikke må arbejde profit orienteret. Ifølge samme guideline var det tilladt ve for disse organisationer at modtage tilbagebetaling eller anden form for betaling for direkte og indirekte omkostninger eller aktuelle udgifter i forbindelse med adoptionen. Guidelinen foreskrev en beløbsgrænse på Rupies pr. adoption, der kunne forhøjes med 100 Rupies pr. dag fra den dag, forældrene accepterede barnet, og indtil barnet blev hjemtaget. Guidelinen fra 1995 indeholdt ikke et forbud mod, at de udenlandske adoptionsorganisationer gav donationer eller lignende til understøttelse og udvikling af adop- i tionsarbejdet Indien. I guidelinen fra 1995 er det beskrevet, at de udenlandske formidlende organisationer årligt skal fremsende en indberetning om deres virksomhed i Indien til CARA. Dette er videreført i CARA s autorisation til AC- Børnehjælp og DanAdopt. Indberetningernes form og indhold er ikke fastlagt nærmere. Med CARA s guideline fra 2006 blev beløbsgrænsen for, hvor meget en adoption må koste ændret. Græn- blev fastsat til $ eller tilsvarende i Rupies. Gebyret inkluderer omkostninger til pleje af barnet, sen medicinske og juridiske tjenesteydelser, pas, visa, betaling til professionelt personale, overvågning, korre- om barnet, lægeerklæringer etc. Gebyret indeholder ikke de udgifter, spondance, udarbejdelse af rapport der er forbundet med sagens behandling ved domstolene i Indien. Samtidig blev der indført et forbud mod, at de indiske adoptionsorganisationer modtager donationer eller lignende til adoptionsrelateret arbejde i Indien. Haagerkonventionen Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner er tiltrådt af både Danmark og Indien. Konventionen trådte i kraft den 1. maj Dan- ratificerede konventionen den 2. juli 1997, og konventionen trådte efterfølgende i kraft den 1. no- mark vember Indien ratificerede konventionen den 6. juni 2003, og konventionen trådte herefter i kraft den 1. oktober Baggrunden for Haagerkonventionen er et ønske om at skabe et multilateralt instrument, der ikke kun for- deltagerlandenes internationalprivatretlige regler, men som også definerer en række grundlæggende ener principper, og som skaber nogle internationale retlige rammer for samarbejdet mellem myndighederne i adoptivbørnenes hjemlande og i modtagerlandende med henblik på beskyttelse af børnenes interesser. Konventionen indeholder tre grundprincipper, der danner rammen for konventionen, og udgør de overord- retningslinjer for fortolkningen af de enkelte artikler. Disse tre principper er et familieprincip, et be- nede skyttelsesprincip og et individprincip. Familieprincippet går ud på, at barnet i almindelighed bør vokse op i en familie frem for på en institution. I den forbindelse skal det så vidt muligt sikres, at barnet kan blive hos sin biologiske familie (familieprin- cippet), og international adoption bør kun findes sted, hvis der ikke kan findes en egnet familie biologisk eller ej i barnets hjemland (subsidiaritetsprincippet). Beskyttelsesprincippet indebærer, at barnet har et særligt behov for beskyttelse mod overgreb i adoptions- Hensynet til barnets bedste skal derfor afvejes med andre legitime hensyn, særligt hensynet til de sager. biologiske forældre og til de kommende adoptanter. En adoption kan således aldrig finde sted i strid med barnets interesser.

6 6 Individprincippet understreger, at adoption kun må gennemføres med respekt for barnets grundlæggende rettigheder. Hermed menes, at det enkelte barn i overensstemmelse med principperne i FN s Børnekonvention må anses for at have et særligt behov for omsorg og beskyttelse, herunder for at andre tager sig af det og træffer beslutninger for det. Samtidig skal barnet dog også betragtes som et selvstændigt individ med selvstændige interesser og rettigheder så som ytringsfrihed, ret til privatliv og ret til at blive hørt og have indflydelse på egne anliggender. I overensstemmelse med disse principper vil der i relation til det enkelte barn skulle foretages en omfattende sagsbehandling, der indebærer undersøgelse af barnets forhold, herunder en afklaring af, om barnet måske har familie eller andre mulige omsorgspersoner, der kan tage sig af det, eller om national adoption er en mulighed. Kun hvis international adoption efter denne undersøgelse findes at være den bedste løsning for barnet, vil barnet kunne frigives til adoption til udlandet. Et meget væsentligt formål med adoptionskonventionen er at modvirke salg og anden handel med børn. Artikel 32 indeholder i stk. 1 et forbud mod opnåelse af enhver form for utilbørlig vinding, herunder øko- nomisk vinding i forbindelse med international adoptionsvirksomhed. En vis vinding tillades imidlertid, idet omkostninger og andre udgifter som rimelige honorarer kan modtages, jf. artikel 32, stk. 2. Hvad der nærmere ligger i begrebet rimeligt vederlag eller rimeligt honorar, bestemmes af den enkelte kontraherende stat. Adoptionsprocessen i Indien Frigivelse af indiske børn foregår ved, at den eller de biologiske forældre afgiver et surrender document over for en af de godkendte Adoption Agencies. Forældrene skal forinden være behørigt vejledt. Forældrene har herefter 60 dages betænkningstid, hvorefter the surrender document er endeligt. Barnet kan ik- ke anvises til adoption, før denne frist er udløbet. I Mombai området, hvorfra Danmark modtager de fleste børn, er der for nogle år siden indført en ordning, hvorefter overdragelse af barnet til en institution skal finde sted med myndighedernes tilstedeværelse. Ordningen blev indført for at forhindre, at afgivelsen af børnene foregik under utilbørlige omstændigheder. Ifølge CARA s guideline fra 2006 skal den enkelte institution inden for 24 timer indberette modtagelsen et nyt barn til den lokale Child Welfare Committee. Hvis barnet er forældreløst eller efterladt, vil der blive foretaget en efterforskning, der typisk tager 4-6 måneder, og som normalt indbefatter politimæssige undersøgelser og annoncering i trykte og elektroniske medier efter slægtninge til barnet. Hvis efterforskningen ikke giver resultat, kan The Juvenile Welfare Board under Child Welfare Committee udstede en release order, hvorefter barnet erklæres fri til adoption. Når barnet er frigivet til adoption, skal det indiske Adoption Agency i en periode på 45 dage forsøge at an- barnet til adoption hos en indisk familie. Hvis dette ikke lykkes, skal barnets sag forelægges en decen- vise tral myndighed, der frigiver børn til national eller international adoption, VCA (Voluntary coordinating Agency), der herefter i en periode på to måneder skal undersøge mulighederne for at anvise barnet til en indisk familie. Hvis det fortsat ikke er muligt, udsteder VCA en såkaldt VCA Clearence Certificate, og barnet er herefter frigivet til international adoption. af

7 7 Ifølge CARA s guideline fra 2006 er Voluntary Coordinating Agency blevet afløst af Adoption Coordination Agency (ACA). ACA er en decentral organisation, der har til formål at fremme den nationale adoption gennem koordinering med de øvrige indiske Adoption Agencies, der er i området. ACA skal godkendes af CARA. ACA kan udstede Clearance Certificate, hvorefter barnet frigives til international adoption1. Formidling af et barn til international adoption foregår ved, at adoptionsansøgerens ansøgning indgives til et godkendt Adoption Agency. Kopi af ansøgningen skal også sendes til CARA. Når den indiske adoptiguardianship over onsorganisation har bragt et barn i forslag til ansøgeren, og denne har samtykket, forelægges matchingsforslaget for CARA. Hvis CARA ikke har nogen indvendinger mod adoption, udsteder CARA et No Objection Certificate (NOC). Sagen kan herefter fremsendes til domstolene med henblik på, at adoptivforældrene tildeles barnet. Som forberedelse af retssagen gennemgås sagen af et såkaldt Scrutiny Agency, der er udpeget af domstolen til at forestå dette arbejde. Det er Scrutiny Agency s opgave at sikre, at barnets frigivelse til adoption er korrekt, at familiens dokumenter er i overensstemmelse med reglerne og at barnets anbringelse i den pågældende familie er til barnets bedste. Under retssagen vil der være en repræsentant fra Scrutiny Agency til stede for at repræsentere barnet. An- søgerens tilstedeværelse kræves ikke, men vedkommende vil være repræsenteret af en advokat. På baggrund af rettens afgørelse om, at ansøgeren tildeles guardianship, udstedes der pas til barnet, hvorefter der ansøges om visum hos Den Danske Ambassade. Når pas og visum foreligger, kan barnet hjemtages af adoptanterne. De enkelte dele af proceduren er beskrevet nærmere i CARA s guidelines. Den konkrete sag De danske oplysninger om adoptionssagen Til brug for Familiestyrelsens undersøgelse har styrelsen indhentet AC-Børnehjælps og statsamtets akter i adoptionssagen. Det fremgår af akterne, at den indiske familieret i Pune, Indien ved dom af 21. februar 2003 gav tilladelse til, at ansøgerne fik guardianship over børnene og tilladelse til at bringe børnene til Danmark. Statsamtet udstedte herefter i juni 2003 dansk adoptionsbevilling. De indiske oplysninger om adoptionssagen Familiestyrelsen orienterede CARA om det midlertidige adoptionsstop den 13. juni 2007, hvorefter CARA den 15. juni 2007 meddelte, at ifølge deres oplysninger havde børnenes far givet sit samtykke til adoption, men at CARA ville iværksætte en nærmere undersøgelse af hele sagen. Resultatet af undersøgelsen blev modtaget i Familiestyrelsen den 1. august I undersøgelsen konkluderer CARA følgende: Børnenes overgivelse til børnehjemmet (Preet Mandir) er sket i overensstemmelse med CARA s guidelines fra 1995 og Adoptionsproceduren er sket i overensstemmelse med rettens og CARA s anvisninger. Det lokale socialkontor i Solapur, Indien, har i forbindelse med undersøgelsen besøgt faren i hans hjem i Sangola, hvor faren har erkendt, at han har givet afkald på sine børn, hvilket skete med hans 1 Der er imidlertid Familiestyrelsens opfattelse, at det Clearance Certificate, der udstedes i dag, fortsat kaldes for VCA.

8 8 søster og svoger som vidner. Faren har indrømmet, at direktøren fra Sakhi og Childline s direktør i Pune, der tillige er medlem af Juvenile Justice Bord i Pune, har presset ham til at klage. Farens søster og svoger har i forbindelse med undersøgelsen ligeledes erkendt, at de bevidnede, at faren gav afkald på børnene. Farens søster og svoger har desuden oplyst, at faren aldrig har været i stand til at drage omsorg for børnene. De har videre oplyst, at faren i dag arbejder som tjener på et hotel i Sangola og tjener 50 Rupies om dagen (svarende til 7 kr.). Det er deres opfattelse, at faren er blevet vildledt af nogle mystiske personer, hvis råd han har fulgt. Under et besøg hos CARA i september 2007 har Familiestyrelsen fået fremvist hele CARA s sagsmappe den konkrete sag. Sagsmappen indeholdt bl.a. følgende: Kopi af samtykke til national og international adoption underskrevet den 9. april 2002 af børnenes far. Samtykket er underskrevet på marathi, og sagen indeholder en engelsk oversættelse heraf. Socialrapport om faren og børnene udarbejdet den 11. april 2002 af en socialrådgiver fra børnehjemmet Preet Mandir. VCA- erklæring dateret den 13. august 2002, NOC No Objection Certificate udstedt af CARA den 15. januar Den konkrete sag omtalt i DR s udsendelse er nu belyst, og det er både Familiestyrelsens og den indiske centralmyndigheds opfattelse, at den indiske procedure er fulgt, herunder at der foreligger det nødvendige samtykke fra børnenes far til international adoption. Det er endvidere Familiestyrelsens opfattelse, at den indiske adoptionsprocedure i den konkrete sag opfylder de internationale standarder for adoption, der er foreskrevet i Haagerkonventionen. i De øvrige indiske sager, der er fulgt i sommeren 2007 Siden adoptionsstoppet i juni 2007 har Familiestyrelsen fulgt de knap 30 sager, hvor der var foretaget et match mellem barnet og den danske familie, men hvor barnet endnu ikke var hjemtaget. Sagerne var på forskellige stadier i den indiske proces. Mange sager var allerede sendt til domstolene med henblik på guardianship, mens der i andre endnu ikke var udstedt en No Objection Certificate fra CA- RA. Familiestyrelsen har gennemgået de juridiske dokumenter i sagerne og modtaget dokumentation for de økonomiske transaktioner, der er foretaget i de enkelte sager. Efter ovennævnte gennemgang er det Familiestyrelsens opfattelse, at adoptionsproceduren i alle tilfælde var overholdt, hvorefter familierne kunne hjemtage barnet. Tillid til det indiske system Det fremgik af DR s program 21 Søndag den 23. september 2007, at DanAdopt i juni 2005 orienterede Adoptionsnævnet om anklager om trafficking rettet mod DanAdopts tidligere samarbejdspartner Malaysian Social Service, hvorfra DanAdopt havde hjemtaget 2 børn i Det fremgik videre af udsendelsen, at de hollandske myndigheder er i færd med at undersøge alle (ca. 50) gennemførte adoptioner fra det om- talte børnehjem. Familiestyrelsen har på denne baggrund bedt Adoptionsnævnet om at redegøre for, hvilke overvejelser Adoptionsnævnet gjorde sig, og hvilke initiativ nævnet tog i anledning af orienteringen fra 2005.

9 9 Adoptionsnævnet har svaret følgende: Adoptionsnævnet lagde ved sine overvejelser vedrørende oplysningerne om formidlingen fra Indien vægt på de enkelte myndigheders opgaver i forbindelse med gennemførelse af en adoptionssag i Indien. Det indgik i den forbindelse i nævnets overvejelser, at CARA ikke er inddraget i selve processen med frigivelse af det enkelte barn til adoption, hvilket har betydning i forbindelse med artiklens beskyldninger om kidnapning. Nævnet fandt ikke, at underretningen af 21. juni 2005 gav holdepunkter for at antage, at der var generelle problemer med formidlingen af børn fra Indien, og at henvendelsen uden vide- re kunne begrunde en dansk henvendelse til CARA. Imidlertid førte underretningen som nævnt til drøftelser af formidlingssituationen på mødet den 16. november Nævnet fandt, at organisationerne på mødet fremkom med særde- et andet lands offentlige myndigheder, uden at les alvorlige mundtlige beskyldninger mod dette var begrundet i nærmere angivne omstændigheder, som nævnet kunne henvise til ved en eventuel henvendelse til den pågældende myndighed. Nævnet fandt det derfor nødven- digt, at organisationerne nærmere redegjorde for, hvorpå man byggede beskyldningerne. Organisationernes redegørelser af henholdsvis 30. december 2005 og 3. januar 2006 styrkede efter nævnets opfattelse ikke det grundlag, som i givet fald skulle bære en henvendelse til de indiske myndigheder om bl.a. korruptionsbeskyldninger. Organisationerne havde således ikke konkrete oplysninger om korruption, og begge havde i øvrigt understreget, at de ville trække sig fra samarbejder, hvis der opstod mistanke om uregelmæssigheder. På denne baggrund og på baggrund af udfaldet af drøftelserne med de øvrige nordiske lan- CARA. Dette er også baggrunden for, at styrelsen, som allerede havde kendskab til forløbet, de, fandt nævnet ikke grundlag for, eventuelt via styrelsen, at rette en dansk henvendelse til ikke modtog en særskilt underretning. Nævnets sekretariat orienterede dog styrelsen om or- ganisationernes redegørelse ved sekretariatets bemærkninger af 16. juni 2006 vedrørende godkendelse af nye kontraktsteder i Indien. Familiestyrelsen kan henholde sig til det af Adoptionsnævnet fremførte. Adoptionsnævnet har desuden fået oplyst, at der i Holland er iværksat en tredelt undersøgelse af adoptio- fra Indien. Baggrunden for undersøgelsen er en henvendelse fra indisk politi i januar 2007 vedrørende ner et konkret tilfælde af child trafficking fra Malaysian Social Service. De danske myndigheder har aldrig modtaget en tilsvarende henvendelse fra det indiske politi om de to børn, som er formidlet i 2000 fra den samme indiske organisation til Danmark. De hollandske myndigheder har vurderet, at det ikke var nødvendigt at suspendere formidlingen fra Indien. Den involverede formidlende organisation valgte imidlertid selv at indstille formidlingen i slutningen af juni 2007, indtil undersøgelsen er afsluttet. Undersøgelsen forventes afsluttet i løbet af oktober 2007.

10 Omkostninger ved en indisk adoption Familiestyrelsen henviser for en nærmere gennemgang til Ernst & Youngs Afrapportering af analyse af danske adoptionsformidleres økonomiske transaktioner ved adoption fra Indien ( ). 10 Det bemærkes at undersøgelsen af de økonomiske forhold omkring adoptioner fra Indien bl.a. har vist, at de to danske fo rmidlende organisationers omkostninger i Indien ligger i nogenlunde samme leje i perioden De samlede indiske udgifter ved adoption er opgjort pr. barn og svinger for AC-Børnehjælps vedkommende mellem kr. og kr., hvor kr. er det samlede gennemsnit. I samme perio de har AC-Børnehjælp opkrævet et adoptionsgebyr fra adoptanterne på mellem kr. og kr. I dag er AC-Børnehjælps gebyr på kr. Gebyret skal foruden omkostninger i Indien dække organisationens omkostninger i Danmark. De samlede indiske udgifter ved adoption er opgjort pr. barn og svinger for DanAdopts vedkommende mellem kr. og kr., hvor kr. er det samlede gennemsnit. I samme periode har DanAdopt opkrævet et adoptionsgebyr fra adoptanterne på mellem kr. og kr. I dag er DanAdopts gebyr på kr. Gebyret skal foruden omkostninger i Indien dække oromkostninger i ganisationens Danmark. Efter anmodning fra Familiestyrelsen har Adoptionsnævnet undersøgt, hvordan de svenske og norske ge- med adoption af børn fra Indien i perioden var sammensat, herunder geby- byrer i forbindelse rernes størrelse. Den norske centralmyndighed på adoptionsområdet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har svaret følgende: Verdens Barn formidler adoptivbarn fra Children of the World i Bombay (CWB) og BSSK i Pune (Poona). Foreningen overfører norske kroner pr adoptsjon til sine samarbeid- sorganisasjoner i India. Beløpet skal gå til dekning av barnehjemmenes utgifter i tiden frem til adopsjonen (som ofte er ganske langvarig). Innbetalingen er ikke obligatorisk, men ordfor at barnet har den omsorg det ningen har vokst frem som en hensiktsmessig måte å sørge trenger frem til foreldrene kan hente det. Verdens Barn ville foretrukket en ordning der CARA gikk inn og regulerte hva som er et rimelig tilskudd til barnehjemmene, på samme måte som CCAA har gjort dette i Kina. Verdens Barn har nå et gebyr på til sammen kr pr adopsjon. Beløpet er det samme for alle søkere, uavhengig av land og uavhengig av hva adoptjonen reelt sett koster. Verdens barns utgifter knyttet til adopsjoner fra India er blant de laveste, altså godt under gjen- fra Kina er også mer udgifskrevende enn adopsjoner fra nomsnittet. Verdens Barn formidler også adoptivbarn fra Sør-Korea, Kina, Sør-Afrika og Thialand. Adopsjonerne fra India og Thailand er langt billigere enn adopsjoner fra Sør- Korea og Sør-Afrika. Adopsjonerne India og Thailand. Adoptionsforum har de siste årrene hatt en markant nedgang i antallet adopsjoner fra India. Bufidr mener Adopsjonsforums utgifter i India er av samme omtrent på samme nivå som for Verdens Barn.

11 11 På Adoptionsnævnets yderligere forespørgsler om, hvilken periode oplysningerne vedrørte, oplyste Bufdir, at de: mener beløpet på kroner har været konstant over flere år. Gebyret til adopsjonsforeningen har økt det siste året. Dette fordi alle tre foreninger gikk med underskudd i 2005 og 2006, på grunn av langt lavere adopsjonstall enn forventet. De hadde budsjettert med mange flere adopsjoner enn det ble. Det er nedgangen i Kina som er årsaken. Nå har vi på norske lagt foreningene å øke sine gebyrrer, slik at de ikke går med underskudd, og slik at de ikke konkurrerer hverandre konkurs. For bare få år siden var gebyrene til adopsjonsforeningene på under norske kroner. Det riktige prisnivået nå er omkring kroner. Den svenske centralmyndighed på adoptionsområdet, Myndighetten för Internationella adoptionsfrågar (MIA), har fremsendt en oversigt over gebyrene forbundet med adoptioner fra Indien i perioden Det fremgår af oversigten, at organisationerne har opkrævet adoptionsgebyr fra adoptanterne i størrelsen mellem Skr i 2000 og Skr i Gebyrene er af forskellig størrelse hos de tre svenske orstøt ganisationer. Det er imidlertid kendetegnene for alle tre organisationer, at gebyrets størrelser har været stigende i perioden. Det fremgår videre af oversigten, at de svenske organisationers omkostninger i forbindelse med adoptioner fra Indien har været meget varierende. Omkostningerne spænder fra Skr. til Skr. AC-Børnehjælps formidling fra Indien AC-Børnehjælp har ikke og har ikke haft skriftlige aftaler med de adoptionsformidlende organisationer i Indien, hvorfra der adopteres børn eller gives donationer. AC-Børnehjælp har formidlet børn fra Indien siden I perioden har AC-Børnehjælp hjemtaget 247 børn fra 18 forskellige børnehjem. AC-Børnehjælp har årligt aflagt besøg i Indien, hvor flere institutioner er blevet besøgt. Det er kendetegnende for AC- Børnehjælps besøg, at de oftere besøger de institutioner, hvorfra de reelt hjemtager børn end de institutioner, hvor samarbejdet er hvilende. Endvidere besøger AC-Børnehjælp de institutioner, hvorfra de forventer at hjemtage børn. Familiestyrelsen henviser for en nærmere gennemgang til Ernst & Youngs Afrapportering af analyse af danske adoptionsformidleres økonomiske transaktioner ved adoption fra Indien ( ). DanAdopts formidling fra Indien DanAdopt har ikke og har ikke haft skriftlige aftaler med de adoptionsformidlende organisationer i Indien, hvorfra der adopteres børn eller gives donationer. DanAdopt har formidlet børn fra Indien siden midten af 1970 erne. I perioden har DanAdopt hjemtaget 381 børn fra 7 forskellige børnehjem. Langt størstedelen af børnene (337) er hjemtaget fra Bal Vikas, som DanAdopt har samarbejdet med siden stiftelsen af Bal Vikas i DanAdopt foretager typisk 1 årligt besøg på institutionerne i Indien.

12 Familiestyrelsen henviser for en nærmere gennemgang til Ernst & Youngs Afrapportering af analyse af danske adoptionsformidleres økonomiske transaktioner ved adoption fra Indien ( ). Familiestyrelsens konklusion 12 Familiestyrelsen er opmærksom på, at der i de lande, Danmark adopterer børn fra, kan være forhold, der gør, at de involverede myndigheder og organisationer i adoptionsprocessen skal udvise særlig opmærk- til gennemførelse af adoptioner. Arbejdet med adoption stiller således betydelige krav til somhed i relation de involveredes seriøsitet og etiske handlemåder. Det er styrelse ns vurdering, at det indiske adoptionssystem sikrer en grundig behandling af adoptionssager, herunder en domstolsbehandling og et centralmyndigheds arbejde, der bevirker, at der overordnet set kan fæstes lid til det indiske adoptionssystem. Undersøgelsen har også vist, at der er grund til fortsat tillid til de danske adoptionsformidlende organisationers arbejde i Indien. Et arbejde der er karakteriseret ved, at organisationerne trækker sig fra samarbejder, hvis de har mistanke om uregelmæssigheder. Familiestyrelsen vurderer endvidere på baggrund af Ernst & Youngs analyse af danske adoptionsformidle- res økonomiske transaktioner ved adoption fra Indien, at disse adoptioner ikke sker med økonomisk vinding for øje, og at de danske formidlende organisationer har arbejdet inden for de gældende retningslinjer. Familiestyrelsen har belyst den konkrete sag, og det er styrelsens opfattelse, at den indiske procedure er fulgt, herunder at der foreligger det nødvendige samtykke fra børnenes far til international adoption et samtykke faren med vidner har afgivet på sit eget sprog. Det er videre Familiestyrelsens opfattelse at den indiske adoptionsprocedure i den konkrete sag opfylder de internationale standarder for adoption, der er foreskrevet i Haagerkonventionen. I undersøgelsesperioden er der endvidere stillet spørgsmålstegn ved formidlinger gennemført af den indiske organisation Malaysian Social Service, som DanAdopt i 2000 samarbejdede med i 2 konkrete sager. Familiestyrelsen har ikke fundet grundlag for at undersøge sagerne nærmere. Der er herved lagt vægt på, at adoptionerne er gennemført i 2000, og at styrelsen ikke har modtaget en henvendelse fra indisk politi vedrørende Child Trafficking.

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem Rønde, den 10. februar 2015 2014 Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem Adoption & Samfund ser frem til, at den politiske aftale

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Rejseberetning Kina Indhold:

Rejseberetning Kina Indhold: Rejseberetning Kina Indhold: Formålet med rejsen...2 Deltagere i rejsen...3 Adoptioner fra Kina...4 Proceduren i Kina...6 Indkaldte sager med børn fra Kina...7 Møder med organisationer og myndigheder...7

Læs mere

International adoption. Betænkning afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg

International adoption. Betænkning afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg International adoption Betænkning afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg Betænkning nr. 1338 København 1997 Betænkning nr. 1338 Udgivet af Justitsministeriet Juni 1997 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Her kommer børnene fra

Her kommer børnene fra Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere...

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Kilder: Bilag: Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Akkrediteringsvilkår i skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering af DanAdopt til at yde adoptionshjælp

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre

Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre 29. april 2005 L:\TEKST\FORLAG\JM\Adoption\Adoption af rumænske børn.doc/jp Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre af Jill Mehlbye akf forlaget april 2005 1 2 Forord Den foreliggende

Læs mere

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Introduktion til landsmødet ved formand for Adoptionsnævnet, Vibeke Rønne Som indledning på landsmødet redegjorde Vibeke Rønne for

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Thailand

Adoptionsnævnets rejse til Thailand Adoptionsnævnets rejse til Thailand Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Thailand i perioden 7. november 16. november 2003 Fejl! Ukendt argument for parameter. -

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere