Indien-undersøgelsen Undersøgelsesrapport om adoptionsformidling fra Indien i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indien-undersøgelsen Undersøgelsesrapport om adoptionsformidling fra Indien i perioden 2000-2007"

Transkript

1 Indien-undersøgelsen Undersøgelsesrapport om adoptionsformidling fra Indien i perioden Familiestyrelsen 9. oktober 2007

2 2 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelsen...3 De formidlende organisationer...3 Det danske system...3 Det indiske system...4 Haagerkonventionen...5 Adoptionsprocessen i Indien...6 Den konkrete sag...7 De danske oplysninger om adoptionssagen...7 De indiske oplysninger om adoptionssagen...7 De øvrige indiske sager, der er fulgt i sommeren Tillid til det indiske system...8 Omkostninger ved en indisk adoption...10 AC-Børnehjælps formidling fra Indien...11 DanAdopts formidling fra Indien...11 Familiestyrelsens konklusion...12

3 3 Baggrund for undersøgelsen I DR s program 21 søndag den 10. juni 2007 blev der sået tvivl om omstændighederne omkring adopti- i Indien. Udsendelsen fokuserede på en konkret adoption fra AC-Børnehjælp, der fandt sted i 2003, oner samt på at der angiveligt er gennemført meget store betalinger og donationer til de enkelte børnehjem, hvilket er i strid med de indiske retningslinjer. I udsendelsen udtaler en mand, at han er far til nogle børn, der er bortadopteret til Danmark i 2003, og at han ikke har givet samtykke til bortadoption af børnene men alene til, at de kunne anbringes på et børne- idet han var syg, og børnenes mor var død kort tid inden. Under udsendelsen fremviser manden bil- hjem, leder af børnene. I den forbindelse bad familie- og forbrugerminister Carina Christensen, Familiestyrelsen undersøge, om forholdende omkring adoptioner fra Indien fungerer, som de skal. Indtil undersøgelsen er gennemført, blev der sat midlertidigt stop for adoptioner fra Indien. Adoptionsstoppet blev hævet den 5. oktober Familiestyrelsens undersøgelse af, om adoptioner fra Indien fungerer, indebærer dels en undersøgelse af den konkrete adoptionssag, som gav anledning til stoppet, og dels en mere omfattende undersøgelse af de økonomiske forhold omkring adoptioner fra Indien i perioden (31. maj 2007). Familiestyrelsen har valgt at inddrage de to adoptionsformidlende organisationer i Danmark uagtet, at det kun var AC- Børnehjælp, der blev kritiseret i udsendelsen. Under forløbet har Familiestyrelsen aflagt besøg i Indien hos den indiske centralmyndighed for adoptioner, CARA. Familiestyrelsen har endvidere anmodet revisionsselskabet Ernst & Young om at gennemgå, kortlægge og analysere visse økonomiske transaktioner i forbindelse med adoptioner fra Indien. De formidlende organisationer Det danske system Rammen for formidlingsvirksomhed Adoptionsformidlingen af udenlandske børn varetages af de to formidlende organisationer AC-Børnehjælp og DanAdopt, som ministeren for familie- og forbrugeranliggender efter adoptionslovens 30 har givet tilladelse til at yde adoptionshjælp. Familiestyrelsen har udstedt autorisationsvilkår for organisationernes arbejde og indgået en autorisationsaftale med organisationerne. Autorisationsvilkårene er senest fornyet den 1. august 2006 og gældende indtil 31. juli I autorisationsvilkårene har styrelsen bl.a. fastsat følgende krav til organisationens virksomhed: 1. Den skal være bestemt af hensynet til barnets bedste, 2. den skal drives på et etisk og fagligt forsvarligt niveau og uden økonomisk vinding for øje og 3. den skal være i overensstemmelse med internationale konventioner, den danske adoptionslovgivning og vilkårene i autorisationen samt adoptionslovgivningen i de lande, hvor organisationen arbejder. Organisationerne må alene indlede fast samarbejde med adoptionshjælpsvirksomheder, organisationer, institutioner og personer (formidlingsparter) i andre lande efter forudgående godkendelse fra Familiestyrelsen og så vidt muligt fra myndighederne i det pågældende land. I forbindelse med Familiestyrelsens godkendelse af nye formidlingsparter i udlandet undersøges bl.a. det pågældende lands adoptionslovgivning, herunder proceduren for frigivelse af børn til adoption. Den nye

4 formidlingsparts arbejde skal være lovligt efter reglerne i det pågældende land, og formidlingsparten skal være bekendt med og indstillet på at overholde vilkårene for adoptionsformidling i Danmark. 4 Adoptionsgebyrer Adoptionsansøgerne betaler et gebyr til organisationerne for det arbejde, organisationerne udfører i forbindelse med formidlingen. Størrelsen af gebyret skal afspejle organisationens omkostninger og udgifter i forbindelse med adoptionsvirkomheden, herunder udgifter til hjælpearbejde, der har naturlig tilknytning hertil. Indtil medio 2007 har DanAdopts gebyrfastsættelse bygget på et solidarisk udgangspunkt, hvor alle ansøgere betaler samme gebyr, uanset hvilket land de adopterer fra og uanset DanAdopts udgifter for det enkel- te land. Fra 1. juli 2007 har DanAdopt forladt solidaritetsprincippet og anvender i stedet individuelle geby- rer for de enkelte lande. DanAdopts gebyr består i dag af et tilmeldingsgebyr, klargøringsgebyr, landege- hjemtagelsesgebyr og evt. byr, ekskortegebyr. AC-Børnehjælps gebyrfastsættelse bygger ligeledes på et solidarisk udgangspunkt, hvor alle ansøgere betaler samme gebyr, uanset hvilket land de adopterer fra og uanset AC-Børnehjælps udgifter for det enkelte land. Undtaget herfra er imidlertid de private institutioner i Colombia, hvor der er et individuelt gebyr, da udgifterne forbundet med adoption fra de private institutioner i Colombia er væsentlig højere end fra andre lande. AC-Børnehjælps gebyr består, uanset om det er solidarisk eller individuelt, af et tilmeldningsgebyr, godkendelsesgebyr, hjemtagelsesgebyr og evt. ekskortegebyr. Det indiske system Rammen for formidlingsvirksomhed Den overordnede myndighed på adoptionsområdet er The Central Adoption Ressource Agency, CARA, der er en del af Ministry of Women & Child Development. De nærmere betingelser for og procedure ved gennemførelsen af international adoption af indiske børn fastsættes i guidelines udstedt af CARA. CARA varetager en række generelle opgaver, herunder udviklings- og koordinations-opgaver, godkendel- adoptionsformidlere se af og tilsyn med indiske og udenlandske m.v. I forbindelse med godkendelse af indiske adoptionsformidlere til international adoption modtager CARA ansøgningen via det lokale State Government med en indstilling om godkendelse. Det lokale State Governemt bør ikke indstille en ansøgning eller en forlængelse af en ansøgning, hvis adoptionsformidleren ikke har tilladelse til at foretage nationale adoptioner. En tilladelse gives typisk for en periode på 3 år. Det er bl.a. en betingelse for at blive godkendt som indisk adoptionsformidler, at formidleren gennem de seneste 4 år har arbejdet for kvinders og børns velfærd. Endvidere kan der først gives tilladelse til international adoption, når formidleren har formidlet børn til national adoption i minimum 3 år. Endelig skal for- drives non-commercial og midlingen non-profit. Det lokale State Government fører tilsyn med de indiske adoptionsformidlere, der har tilladelse til at formid le børn til international adoption, og foretager indberetninger til CARA. Mindst en gang årligt skal CA RA/ State Government gennemgå alle de formidlende organisationer med henblik på at sikre, at CA- bliver overholdt, herunder at adoptionsformidlingen foregår uden økonomisk RA s guidelines vinding. Udenlandske adoptionsformidlere, der ønsker at formidle børn fra Indien, skal have tilladelse hertil af CARA. En tilladelse gives typisk for en periode på 5 år. Det er et krav for tilladelsen, at den udenlandske adoptionsformidler har en tilladelse til at formidle international adoption fra den nationale kompetente myndighed i henhold til Haagerkonventionen, når det er muligt. Det er desuden en betingelse, at den udenlandske adoptionsformidler drives non-commercial og nonprofit, samt at den udenlandske adoptionsformidler foretager årlige indberetninger til CARA.

5 5 AC-Børnehjælp og DanAdopt har tilladelser til at formidle adoptioner fra Indien. CARA har senest den 8. december 2005 forlænget AC-Børnehjælps tilladelse frem til den 7. december DanAdopts tilladelse er senest blevet forlænget af CARA den 9. november 2005 og gælder i perioden fra den 20. november 2005 og frem til den 11. november Adoptionsgebyrer Det fremgår af CARA s guideline fra 1995, at indiske adoptionsorganisationer i deres arbejde ikke må ha- økonomisk vinding for øje og ikke må arbejde profit orienteret. Ifølge samme guideline var det tilladt ve for disse organisationer at modtage tilbagebetaling eller anden form for betaling for direkte og indirekte omkostninger eller aktuelle udgifter i forbindelse med adoptionen. Guidelinen foreskrev en beløbsgrænse på Rupies pr. adoption, der kunne forhøjes med 100 Rupies pr. dag fra den dag, forældrene accepterede barnet, og indtil barnet blev hjemtaget. Guidelinen fra 1995 indeholdt ikke et forbud mod, at de udenlandske adoptionsorganisationer gav donationer eller lignende til understøttelse og udvikling af adop- i tionsarbejdet Indien. I guidelinen fra 1995 er det beskrevet, at de udenlandske formidlende organisationer årligt skal fremsende en indberetning om deres virksomhed i Indien til CARA. Dette er videreført i CARA s autorisation til AC- Børnehjælp og DanAdopt. Indberetningernes form og indhold er ikke fastlagt nærmere. Med CARA s guideline fra 2006 blev beløbsgrænsen for, hvor meget en adoption må koste ændret. Græn- blev fastsat til $ eller tilsvarende i Rupies. Gebyret inkluderer omkostninger til pleje af barnet, sen medicinske og juridiske tjenesteydelser, pas, visa, betaling til professionelt personale, overvågning, korre- om barnet, lægeerklæringer etc. Gebyret indeholder ikke de udgifter, spondance, udarbejdelse af rapport der er forbundet med sagens behandling ved domstolene i Indien. Samtidig blev der indført et forbud mod, at de indiske adoptionsorganisationer modtager donationer eller lignende til adoptionsrelateret arbejde i Indien. Haagerkonventionen Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner er tiltrådt af både Danmark og Indien. Konventionen trådte i kraft den 1. maj Dan- ratificerede konventionen den 2. juli 1997, og konventionen trådte efterfølgende i kraft den 1. no- mark vember Indien ratificerede konventionen den 6. juni 2003, og konventionen trådte herefter i kraft den 1. oktober Baggrunden for Haagerkonventionen er et ønske om at skabe et multilateralt instrument, der ikke kun for- deltagerlandenes internationalprivatretlige regler, men som også definerer en række grundlæggende ener principper, og som skaber nogle internationale retlige rammer for samarbejdet mellem myndighederne i adoptivbørnenes hjemlande og i modtagerlandende med henblik på beskyttelse af børnenes interesser. Konventionen indeholder tre grundprincipper, der danner rammen for konventionen, og udgør de overord- retningslinjer for fortolkningen af de enkelte artikler. Disse tre principper er et familieprincip, et be- nede skyttelsesprincip og et individprincip. Familieprincippet går ud på, at barnet i almindelighed bør vokse op i en familie frem for på en institution. I den forbindelse skal det så vidt muligt sikres, at barnet kan blive hos sin biologiske familie (familieprin- cippet), og international adoption bør kun findes sted, hvis der ikke kan findes en egnet familie biologisk eller ej i barnets hjemland (subsidiaritetsprincippet). Beskyttelsesprincippet indebærer, at barnet har et særligt behov for beskyttelse mod overgreb i adoptions- Hensynet til barnets bedste skal derfor afvejes med andre legitime hensyn, særligt hensynet til de sager. biologiske forældre og til de kommende adoptanter. En adoption kan således aldrig finde sted i strid med barnets interesser.

6 6 Individprincippet understreger, at adoption kun må gennemføres med respekt for barnets grundlæggende rettigheder. Hermed menes, at det enkelte barn i overensstemmelse med principperne i FN s Børnekonvention må anses for at have et særligt behov for omsorg og beskyttelse, herunder for at andre tager sig af det og træffer beslutninger for det. Samtidig skal barnet dog også betragtes som et selvstændigt individ med selvstændige interesser og rettigheder så som ytringsfrihed, ret til privatliv og ret til at blive hørt og have indflydelse på egne anliggender. I overensstemmelse med disse principper vil der i relation til det enkelte barn skulle foretages en omfattende sagsbehandling, der indebærer undersøgelse af barnets forhold, herunder en afklaring af, om barnet måske har familie eller andre mulige omsorgspersoner, der kan tage sig af det, eller om national adoption er en mulighed. Kun hvis international adoption efter denne undersøgelse findes at være den bedste løsning for barnet, vil barnet kunne frigives til adoption til udlandet. Et meget væsentligt formål med adoptionskonventionen er at modvirke salg og anden handel med børn. Artikel 32 indeholder i stk. 1 et forbud mod opnåelse af enhver form for utilbørlig vinding, herunder øko- nomisk vinding i forbindelse med international adoptionsvirksomhed. En vis vinding tillades imidlertid, idet omkostninger og andre udgifter som rimelige honorarer kan modtages, jf. artikel 32, stk. 2. Hvad der nærmere ligger i begrebet rimeligt vederlag eller rimeligt honorar, bestemmes af den enkelte kontraherende stat. Adoptionsprocessen i Indien Frigivelse af indiske børn foregår ved, at den eller de biologiske forældre afgiver et surrender document over for en af de godkendte Adoption Agencies. Forældrene skal forinden være behørigt vejledt. Forældrene har herefter 60 dages betænkningstid, hvorefter the surrender document er endeligt. Barnet kan ik- ke anvises til adoption, før denne frist er udløbet. I Mombai området, hvorfra Danmark modtager de fleste børn, er der for nogle år siden indført en ordning, hvorefter overdragelse af barnet til en institution skal finde sted med myndighedernes tilstedeværelse. Ordningen blev indført for at forhindre, at afgivelsen af børnene foregik under utilbørlige omstændigheder. Ifølge CARA s guideline fra 2006 skal den enkelte institution inden for 24 timer indberette modtagelsen et nyt barn til den lokale Child Welfare Committee. Hvis barnet er forældreløst eller efterladt, vil der blive foretaget en efterforskning, der typisk tager 4-6 måneder, og som normalt indbefatter politimæssige undersøgelser og annoncering i trykte og elektroniske medier efter slægtninge til barnet. Hvis efterforskningen ikke giver resultat, kan The Juvenile Welfare Board under Child Welfare Committee udstede en release order, hvorefter barnet erklæres fri til adoption. Når barnet er frigivet til adoption, skal det indiske Adoption Agency i en periode på 45 dage forsøge at an- barnet til adoption hos en indisk familie. Hvis dette ikke lykkes, skal barnets sag forelægges en decen- vise tral myndighed, der frigiver børn til national eller international adoption, VCA (Voluntary coordinating Agency), der herefter i en periode på to måneder skal undersøge mulighederne for at anvise barnet til en indisk familie. Hvis det fortsat ikke er muligt, udsteder VCA en såkaldt VCA Clearence Certificate, og barnet er herefter frigivet til international adoption. af

7 7 Ifølge CARA s guideline fra 2006 er Voluntary Coordinating Agency blevet afløst af Adoption Coordination Agency (ACA). ACA er en decentral organisation, der har til formål at fremme den nationale adoption gennem koordinering med de øvrige indiske Adoption Agencies, der er i området. ACA skal godkendes af CARA. ACA kan udstede Clearance Certificate, hvorefter barnet frigives til international adoption1. Formidling af et barn til international adoption foregår ved, at adoptionsansøgerens ansøgning indgives til et godkendt Adoption Agency. Kopi af ansøgningen skal også sendes til CARA. Når den indiske adoptiguardianship over onsorganisation har bragt et barn i forslag til ansøgeren, og denne har samtykket, forelægges matchingsforslaget for CARA. Hvis CARA ikke har nogen indvendinger mod adoption, udsteder CARA et No Objection Certificate (NOC). Sagen kan herefter fremsendes til domstolene med henblik på, at adoptivforældrene tildeles barnet. Som forberedelse af retssagen gennemgås sagen af et såkaldt Scrutiny Agency, der er udpeget af domstolen til at forestå dette arbejde. Det er Scrutiny Agency s opgave at sikre, at barnets frigivelse til adoption er korrekt, at familiens dokumenter er i overensstemmelse med reglerne og at barnets anbringelse i den pågældende familie er til barnets bedste. Under retssagen vil der være en repræsentant fra Scrutiny Agency til stede for at repræsentere barnet. An- søgerens tilstedeværelse kræves ikke, men vedkommende vil være repræsenteret af en advokat. På baggrund af rettens afgørelse om, at ansøgeren tildeles guardianship, udstedes der pas til barnet, hvorefter der ansøges om visum hos Den Danske Ambassade. Når pas og visum foreligger, kan barnet hjemtages af adoptanterne. De enkelte dele af proceduren er beskrevet nærmere i CARA s guidelines. Den konkrete sag De danske oplysninger om adoptionssagen Til brug for Familiestyrelsens undersøgelse har styrelsen indhentet AC-Børnehjælps og statsamtets akter i adoptionssagen. Det fremgår af akterne, at den indiske familieret i Pune, Indien ved dom af 21. februar 2003 gav tilladelse til, at ansøgerne fik guardianship over børnene og tilladelse til at bringe børnene til Danmark. Statsamtet udstedte herefter i juni 2003 dansk adoptionsbevilling. De indiske oplysninger om adoptionssagen Familiestyrelsen orienterede CARA om det midlertidige adoptionsstop den 13. juni 2007, hvorefter CARA den 15. juni 2007 meddelte, at ifølge deres oplysninger havde børnenes far givet sit samtykke til adoption, men at CARA ville iværksætte en nærmere undersøgelse af hele sagen. Resultatet af undersøgelsen blev modtaget i Familiestyrelsen den 1. august I undersøgelsen konkluderer CARA følgende: Børnenes overgivelse til børnehjemmet (Preet Mandir) er sket i overensstemmelse med CARA s guidelines fra 1995 og Adoptionsproceduren er sket i overensstemmelse med rettens og CARA s anvisninger. Det lokale socialkontor i Solapur, Indien, har i forbindelse med undersøgelsen besøgt faren i hans hjem i Sangola, hvor faren har erkendt, at han har givet afkald på sine børn, hvilket skete med hans 1 Der er imidlertid Familiestyrelsens opfattelse, at det Clearance Certificate, der udstedes i dag, fortsat kaldes for VCA.

8 8 søster og svoger som vidner. Faren har indrømmet, at direktøren fra Sakhi og Childline s direktør i Pune, der tillige er medlem af Juvenile Justice Bord i Pune, har presset ham til at klage. Farens søster og svoger har i forbindelse med undersøgelsen ligeledes erkendt, at de bevidnede, at faren gav afkald på børnene. Farens søster og svoger har desuden oplyst, at faren aldrig har været i stand til at drage omsorg for børnene. De har videre oplyst, at faren i dag arbejder som tjener på et hotel i Sangola og tjener 50 Rupies om dagen (svarende til 7 kr.). Det er deres opfattelse, at faren er blevet vildledt af nogle mystiske personer, hvis råd han har fulgt. Under et besøg hos CARA i september 2007 har Familiestyrelsen fået fremvist hele CARA s sagsmappe den konkrete sag. Sagsmappen indeholdt bl.a. følgende: Kopi af samtykke til national og international adoption underskrevet den 9. april 2002 af børnenes far. Samtykket er underskrevet på marathi, og sagen indeholder en engelsk oversættelse heraf. Socialrapport om faren og børnene udarbejdet den 11. april 2002 af en socialrådgiver fra børnehjemmet Preet Mandir. VCA- erklæring dateret den 13. august 2002, NOC No Objection Certificate udstedt af CARA den 15. januar Den konkrete sag omtalt i DR s udsendelse er nu belyst, og det er både Familiestyrelsens og den indiske centralmyndigheds opfattelse, at den indiske procedure er fulgt, herunder at der foreligger det nødvendige samtykke fra børnenes far til international adoption. Det er endvidere Familiestyrelsens opfattelse, at den indiske adoptionsprocedure i den konkrete sag opfylder de internationale standarder for adoption, der er foreskrevet i Haagerkonventionen. i De øvrige indiske sager, der er fulgt i sommeren 2007 Siden adoptionsstoppet i juni 2007 har Familiestyrelsen fulgt de knap 30 sager, hvor der var foretaget et match mellem barnet og den danske familie, men hvor barnet endnu ikke var hjemtaget. Sagerne var på forskellige stadier i den indiske proces. Mange sager var allerede sendt til domstolene med henblik på guardianship, mens der i andre endnu ikke var udstedt en No Objection Certificate fra CA- RA. Familiestyrelsen har gennemgået de juridiske dokumenter i sagerne og modtaget dokumentation for de økonomiske transaktioner, der er foretaget i de enkelte sager. Efter ovennævnte gennemgang er det Familiestyrelsens opfattelse, at adoptionsproceduren i alle tilfælde var overholdt, hvorefter familierne kunne hjemtage barnet. Tillid til det indiske system Det fremgik af DR s program 21 Søndag den 23. september 2007, at DanAdopt i juni 2005 orienterede Adoptionsnævnet om anklager om trafficking rettet mod DanAdopts tidligere samarbejdspartner Malaysian Social Service, hvorfra DanAdopt havde hjemtaget 2 børn i Det fremgik videre af udsendelsen, at de hollandske myndigheder er i færd med at undersøge alle (ca. 50) gennemførte adoptioner fra det om- talte børnehjem. Familiestyrelsen har på denne baggrund bedt Adoptionsnævnet om at redegøre for, hvilke overvejelser Adoptionsnævnet gjorde sig, og hvilke initiativ nævnet tog i anledning af orienteringen fra 2005.

9 9 Adoptionsnævnet har svaret følgende: Adoptionsnævnet lagde ved sine overvejelser vedrørende oplysningerne om formidlingen fra Indien vægt på de enkelte myndigheders opgaver i forbindelse med gennemførelse af en adoptionssag i Indien. Det indgik i den forbindelse i nævnets overvejelser, at CARA ikke er inddraget i selve processen med frigivelse af det enkelte barn til adoption, hvilket har betydning i forbindelse med artiklens beskyldninger om kidnapning. Nævnet fandt ikke, at underretningen af 21. juni 2005 gav holdepunkter for at antage, at der var generelle problemer med formidlingen af børn fra Indien, og at henvendelsen uden vide- re kunne begrunde en dansk henvendelse til CARA. Imidlertid førte underretningen som nævnt til drøftelser af formidlingssituationen på mødet den 16. november Nævnet fandt, at organisationerne på mødet fremkom med særde- et andet lands offentlige myndigheder, uden at les alvorlige mundtlige beskyldninger mod dette var begrundet i nærmere angivne omstændigheder, som nævnet kunne henvise til ved en eventuel henvendelse til den pågældende myndighed. Nævnet fandt det derfor nødven- digt, at organisationerne nærmere redegjorde for, hvorpå man byggede beskyldningerne. Organisationernes redegørelser af henholdsvis 30. december 2005 og 3. januar 2006 styrkede efter nævnets opfattelse ikke det grundlag, som i givet fald skulle bære en henvendelse til de indiske myndigheder om bl.a. korruptionsbeskyldninger. Organisationerne havde således ikke konkrete oplysninger om korruption, og begge havde i øvrigt understreget, at de ville trække sig fra samarbejder, hvis der opstod mistanke om uregelmæssigheder. På denne baggrund og på baggrund af udfaldet af drøftelserne med de øvrige nordiske lan- CARA. Dette er også baggrunden for, at styrelsen, som allerede havde kendskab til forløbet, de, fandt nævnet ikke grundlag for, eventuelt via styrelsen, at rette en dansk henvendelse til ikke modtog en særskilt underretning. Nævnets sekretariat orienterede dog styrelsen om or- ganisationernes redegørelse ved sekretariatets bemærkninger af 16. juni 2006 vedrørende godkendelse af nye kontraktsteder i Indien. Familiestyrelsen kan henholde sig til det af Adoptionsnævnet fremførte. Adoptionsnævnet har desuden fået oplyst, at der i Holland er iværksat en tredelt undersøgelse af adoptio- fra Indien. Baggrunden for undersøgelsen er en henvendelse fra indisk politi i januar 2007 vedrørende ner et konkret tilfælde af child trafficking fra Malaysian Social Service. De danske myndigheder har aldrig modtaget en tilsvarende henvendelse fra det indiske politi om de to børn, som er formidlet i 2000 fra den samme indiske organisation til Danmark. De hollandske myndigheder har vurderet, at det ikke var nødvendigt at suspendere formidlingen fra Indien. Den involverede formidlende organisation valgte imidlertid selv at indstille formidlingen i slutningen af juni 2007, indtil undersøgelsen er afsluttet. Undersøgelsen forventes afsluttet i løbet af oktober 2007.

10 Omkostninger ved en indisk adoption Familiestyrelsen henviser for en nærmere gennemgang til Ernst & Youngs Afrapportering af analyse af danske adoptionsformidleres økonomiske transaktioner ved adoption fra Indien ( ). 10 Det bemærkes at undersøgelsen af de økonomiske forhold omkring adoptioner fra Indien bl.a. har vist, at de to danske fo rmidlende organisationers omkostninger i Indien ligger i nogenlunde samme leje i perioden De samlede indiske udgifter ved adoption er opgjort pr. barn og svinger for AC-Børnehjælps vedkommende mellem kr. og kr., hvor kr. er det samlede gennemsnit. I samme perio de har AC-Børnehjælp opkrævet et adoptionsgebyr fra adoptanterne på mellem kr. og kr. I dag er AC-Børnehjælps gebyr på kr. Gebyret skal foruden omkostninger i Indien dække organisationens omkostninger i Danmark. De samlede indiske udgifter ved adoption er opgjort pr. barn og svinger for DanAdopts vedkommende mellem kr. og kr., hvor kr. er det samlede gennemsnit. I samme periode har DanAdopt opkrævet et adoptionsgebyr fra adoptanterne på mellem kr. og kr. I dag er DanAdopts gebyr på kr. Gebyret skal foruden omkostninger i Indien dække oromkostninger i ganisationens Danmark. Efter anmodning fra Familiestyrelsen har Adoptionsnævnet undersøgt, hvordan de svenske og norske ge- med adoption af børn fra Indien i perioden var sammensat, herunder geby- byrer i forbindelse rernes størrelse. Den norske centralmyndighed på adoptionsområdet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har svaret følgende: Verdens Barn formidler adoptivbarn fra Children of the World i Bombay (CWB) og BSSK i Pune (Poona). Foreningen overfører norske kroner pr adoptsjon til sine samarbeid- sorganisasjoner i India. Beløpet skal gå til dekning av barnehjemmenes utgifter i tiden frem til adopsjonen (som ofte er ganske langvarig). Innbetalingen er ikke obligatorisk, men ordfor at barnet har den omsorg det ningen har vokst frem som en hensiktsmessig måte å sørge trenger frem til foreldrene kan hente det. Verdens Barn ville foretrukket en ordning der CARA gikk inn og regulerte hva som er et rimelig tilskudd til barnehjemmene, på samme måte som CCAA har gjort dette i Kina. Verdens Barn har nå et gebyr på til sammen kr pr adopsjon. Beløpet er det samme for alle søkere, uavhengig av land og uavhengig av hva adoptjonen reelt sett koster. Verdens barns utgifter knyttet til adopsjoner fra India er blant de laveste, altså godt under gjen- fra Kina er også mer udgifskrevende enn adopsjoner fra nomsnittet. Verdens Barn formidler også adoptivbarn fra Sør-Korea, Kina, Sør-Afrika og Thialand. Adopsjonerne fra India og Thailand er langt billigere enn adopsjoner fra Sør- Korea og Sør-Afrika. Adopsjonerne India og Thailand. Adoptionsforum har de siste årrene hatt en markant nedgang i antallet adopsjoner fra India. Bufidr mener Adopsjonsforums utgifter i India er av samme omtrent på samme nivå som for Verdens Barn.

11 11 På Adoptionsnævnets yderligere forespørgsler om, hvilken periode oplysningerne vedrørte, oplyste Bufdir, at de: mener beløpet på kroner har været konstant over flere år. Gebyret til adopsjonsforeningen har økt det siste året. Dette fordi alle tre foreninger gikk med underskudd i 2005 og 2006, på grunn av langt lavere adopsjonstall enn forventet. De hadde budsjettert med mange flere adopsjoner enn det ble. Det er nedgangen i Kina som er årsaken. Nå har vi på norske lagt foreningene å øke sine gebyrrer, slik at de ikke går med underskudd, og slik at de ikke konkurrerer hverandre konkurs. For bare få år siden var gebyrene til adopsjonsforeningene på under norske kroner. Det riktige prisnivået nå er omkring kroner. Den svenske centralmyndighed på adoptionsområdet, Myndighetten för Internationella adoptionsfrågar (MIA), har fremsendt en oversigt over gebyrene forbundet med adoptioner fra Indien i perioden Det fremgår af oversigten, at organisationerne har opkrævet adoptionsgebyr fra adoptanterne i størrelsen mellem Skr i 2000 og Skr i Gebyrene er af forskellig størrelse hos de tre svenske orstøt ganisationer. Det er imidlertid kendetegnene for alle tre organisationer, at gebyrets størrelser har været stigende i perioden. Det fremgår videre af oversigten, at de svenske organisationers omkostninger i forbindelse med adoptioner fra Indien har været meget varierende. Omkostningerne spænder fra Skr. til Skr. AC-Børnehjælps formidling fra Indien AC-Børnehjælp har ikke og har ikke haft skriftlige aftaler med de adoptionsformidlende organisationer i Indien, hvorfra der adopteres børn eller gives donationer. AC-Børnehjælp har formidlet børn fra Indien siden I perioden har AC-Børnehjælp hjemtaget 247 børn fra 18 forskellige børnehjem. AC-Børnehjælp har årligt aflagt besøg i Indien, hvor flere institutioner er blevet besøgt. Det er kendetegnende for AC- Børnehjælps besøg, at de oftere besøger de institutioner, hvorfra de reelt hjemtager børn end de institutioner, hvor samarbejdet er hvilende. Endvidere besøger AC-Børnehjælp de institutioner, hvorfra de forventer at hjemtage børn. Familiestyrelsen henviser for en nærmere gennemgang til Ernst & Youngs Afrapportering af analyse af danske adoptionsformidleres økonomiske transaktioner ved adoption fra Indien ( ). DanAdopts formidling fra Indien DanAdopt har ikke og har ikke haft skriftlige aftaler med de adoptionsformidlende organisationer i Indien, hvorfra der adopteres børn eller gives donationer. DanAdopt har formidlet børn fra Indien siden midten af 1970 erne. I perioden har DanAdopt hjemtaget 381 børn fra 7 forskellige børnehjem. Langt størstedelen af børnene (337) er hjemtaget fra Bal Vikas, som DanAdopt har samarbejdet med siden stiftelsen af Bal Vikas i DanAdopt foretager typisk 1 årligt besøg på institutionerne i Indien.

12 Familiestyrelsen henviser for en nærmere gennemgang til Ernst & Youngs Afrapportering af analyse af danske adoptionsformidleres økonomiske transaktioner ved adoption fra Indien ( ). Familiestyrelsens konklusion 12 Familiestyrelsen er opmærksom på, at der i de lande, Danmark adopterer børn fra, kan være forhold, der gør, at de involverede myndigheder og organisationer i adoptionsprocessen skal udvise særlig opmærk- til gennemførelse af adoptioner. Arbejdet med adoption stiller således betydelige krav til somhed i relation de involveredes seriøsitet og etiske handlemåder. Det er styrelse ns vurdering, at det indiske adoptionssystem sikrer en grundig behandling af adoptionssager, herunder en domstolsbehandling og et centralmyndigheds arbejde, der bevirker, at der overordnet set kan fæstes lid til det indiske adoptionssystem. Undersøgelsen har også vist, at der er grund til fortsat tillid til de danske adoptionsformidlende organisationers arbejde i Indien. Et arbejde der er karakteriseret ved, at organisationerne trækker sig fra samarbejder, hvis de har mistanke om uregelmæssigheder. Familiestyrelsen vurderer endvidere på baggrund af Ernst & Youngs analyse af danske adoptionsformidle- res økonomiske transaktioner ved adoption fra Indien, at disse adoptioner ikke sker med økonomisk vinding for øje, og at de danske formidlende organisationer har arbejdet inden for de gældende retningslinjer. Familiestyrelsen har belyst den konkrete sag, og det er styrelsens opfattelse, at den indiske procedure er fulgt, herunder at der foreligger det nødvendige samtykke fra børnenes far til international adoption et samtykke faren med vidner har afgivet på sit eget sprog. Det er videre Familiestyrelsens opfattelse at den indiske adoptionsprocedure i den konkrete sag opfylder de internationale standarder for adoption, der er foreskrevet i Haagerkonventionen. I undersøgelsesperioden er der endvidere stillet spørgsmålstegn ved formidlinger gennemført af den indiske organisation Malaysian Social Service, som DanAdopt i 2000 samarbejdede med i 2 konkrete sager. Familiestyrelsen har ikke fundet grundlag for at undersøge sagerne nærmere. Der er herved lagt vægt på, at adoptionerne er gennemført i 2000, og at styrelsen ikke har modtaget en henvendelse fra indisk politi vedrørende Child Trafficking.

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Afrapportering af analyse af danske adoptionsformidleres økonomiske transaktioner ved adoption fra Indien (2000-2007)

Afrapportering af analyse af danske adoptionsformidleres økonomiske transaktioner ved adoption fra Indien (2000-2007) Afrapportering af analyse af danske adoptionsformidleres økonomiske transaktioner ved adoption fra Indien (2000-2007) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 1 1.1 Sammenfatning af analysens hovedkonklusioner

Læs mere

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling. DanAdopt 5. november 2013 Holdninger til fremtidens adoptionsformidling Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Læs mere

Adoption og gebyrer gennem 10 år

Adoption og gebyrer gennem 10 år Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 360 Offentligt 26. september 2014 Adoption og gebyrer gennem 10 år På 10 år er det gennemsnitlige gebyr for at formidle et adoptivbarn gennem AC Børnehjælp steget

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption BEK nr 1863 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 77 Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 ISSN 0907-905X Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption I medfør af 25 i anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse Socialministeriet Familieret J.nr. 2013-2548 28. juni 2013 Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse 1. Baggrunden for og indholdet

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Kina rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care China Center for Children s Welfare and Adoption (CCCWA) i Kina formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Adoptionsdialogens Dag Velkommen

Adoptionsdialogens Dag Velkommen Adoptionsdialogens Dag Velkommen 28. maj 2015 Ordstyrer: Christa Leve Poulsen Program Kl. 15.00: Velkomst og præsentation v/jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund Oplæg: Er Danish International Adoption

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Vietnam og Indien i efteråret 2000

Adoptionsnævnets rejse til Vietnam og Indien i efteråret 2000 Adoptionsnævnets rejse til Vietnam og Indien i efteråret 2000 Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Vietnam og Indien i perioden 17. november - 1. december 2000 -

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Thailand rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Child Adoption Centre (CAC) under socialministeriet i Thailand formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark

Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2004-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2011 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk UDVIKLINGEN

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem DanAdopt for hermed at skabe grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Prisdannelsen på adoptionsområdet. Afrapportering for arbejdsgruppen om prisdannelsen på adoptionsområdet

Prisdannelsen på adoptionsområdet. Afrapportering for arbejdsgruppen om prisdannelsen på adoptionsområdet Prisdannelsen på adoptionsområdet Afrapportering for arbejdsgruppen om prisdannelsen på adoptionsområdet November 2002 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...2 1.1. Arbejdsgruppens nedsættelse, opgaver

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

Adoptionspolitisk Forums svar til Social, Børne og Integrationsministeriets dialogmøde den 22. oktober 2013 kl. 14 18.

Adoptionspolitisk Forums svar til Social, Børne og Integrationsministeriets dialogmøde den 22. oktober 2013 kl. 14 18. Adoptionspolitisk Forums svar til Social, Børne og Integrationsministeriets dialogmøde den 22. oktober 2013 kl. 14 18. Om Adoptionspolitisk Forum Adoptionspolitisk Forum blev etableret i foråret 2013.

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International

Læs mere

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp Gældende for tilmelding 1. august 2013 31. oktober 2013 Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp 2 Udfyld tilmeldingsskemaet med tydelige blokbogstaver eller på skrivemaskine.

Læs mere

NOTAT. Indhold. Side 1 af 18

NOTAT. Indhold. Side 1 af 18 NOTAT EMNE: Oversigt over høringssvar til forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Indhold 1. Hørte myndigheder og organisationer m.v.... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2014-2016 1 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg BETÆNKNING NR. 1323

afgivet af Justitsministeriets adoptionsudvalg BETÆNKNING NR. 1323 Betænkning om Haager-konventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner sammenholdt med dansk adoptionslovgivning afgivet af Justitsministeriets

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om adoption

Udkast til ændring af Vejledning om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Udkast til ændring af Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption Den 9. maj 2008 J.nr.: 2008-600-00003 Sagsbehandler: Mariam Khalil U D K A S T FORSLAG til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier j.nr. 2015-6307 hbo 28. oktober 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 REJSEN TIL KINA Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 14 12 00 Ankestyrelsens Kontaktoplysninger Amaliegade 25

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2013-2015 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2015 Publikationen kan hentes på på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 1 ("noget yngre") (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer samt

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Bortadoption uden samtykke. - Adoptionsloven 9, stk. 2-4

Bortadoption uden samtykke. - Adoptionsloven 9, stk. 2-4 Bortadoption uden samtykke - Adoptionsloven 9, stk. 2-4 Dagens program Velkomst og præsentation v/charlotte Veistrup De lovgivningsmæssige rammer for adoption Hvorfor adoption fremfor anbringelse? PAUSE

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILSYNSREJSE TIL BOLIVIA. Adoptionsnævnets rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Bolivia i perioden 10. 18. september 2008

TILSYNSREJSE TIL BOLIVIA. Adoptionsnævnets rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Bolivia i perioden 10. 18. september 2008 TILSYNSREJSE TIL BOLIVIA Adoptionsnævnets rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Bolivia i perioden 10. 18. september 2008 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Sydafrika rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 13. november 2013 Abba Adoptions i Sydafrika formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på adoptionsområdet 1.1. Regelgrundlaget

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

1. Sammenfatning og konklusion

1. Sammenfatning og konklusion Indhold: 1. Sammenfatning og konklusion...1 2. Formål med undersøgelsen...1 3. Basistal...3 4. Selve matchingfasen...4 5. Hjemtagelsen...10 6. Det efterfølgende forløb...15 7. Spørgeskemaet...21 1. Sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere