DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 Strategier for virksomheders forebyggende indsats til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø - eksempler fra Norge, Spanien og Polen Ann-Louise Holten, Ulrik Gensby, Karina Nielsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf Fax DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

2

3 STRATEGIER FOR VIRKSOMHEDERS FOREBYGGENDE INDSATS TIL FORBEDRING AF DET PSYKOSOCIALE ARBEJDSMILJØ - EKSEMPLER FRA NORGE, SPANIEN OG POLEN Ann-Louise Holten, Ulrik Gensby & Karina Nielsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København 2008 Konsortiet om udvikling af metoder til forebyggelse af dårligt psykisk arbejdsmiljø

4 NFA-rapport Strategier for virksomheders forebyggende indsats til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø eksempler fra Norge, Spanien og Polen Af Ann-Louise Holten, Ulrik Gensby & Karina Nielsen ISBN København, december 2008 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: e-post: Hjemmeside: ii

5 FORORD Som en del af velfærdsaftalen er der oprettet et konsortium om udvikling af metoder til at sikre et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Konsortiet består af repræsentanter fra Arbejdstilsynet (AT) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og har til formål at indsamle, udvikle og formidle værktøjer, som danske virksomheder kan bruge i deres arbejde med det psykosociale arbejdsmiljø. Som en del af konsortiets arbejde er der igangsat et udredningsprojekt, som indebærer en afdækning af eksisterende viden på europæisk plan om virkemidler til udvikling af et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Afdækningen har særligt fokuseret på konkrete strategier på virksomhedsniveau. Resultatet af dette arbejde præsenteres i en række selvstændige rapporter. Indtil videre er der i konsortiets regi udarbejdet to rapporter. Den første rapport afdækker en konkret tilgang til det psykosociale arbejdsmiljø, som anvendes i Storbritannien (Risk Management og Management Standards). Anden rapport under udredningsprojektet i konsortiet afdækker aktiviteter og metoder på det psykosociale område fra Tyskland, Irland og Italien. Nærværende rapport præsenterer erfaringer og metoder fra Norge, Spanien og Polen. Rapporten præsenterer indledningsvis forskellige erfaringer fra Norge. I afsnittet beskrives først den norske tradition for en participatorisk tilgang samt forskellige metoder udviklet på denne baggrund. Dernæst rapporteres, hvordan man i en specifik norsk virksomhed har tilpasset og implementeret Risk Management-metoden. Siden redegøres for PrevenLab - en spansk metode til kortlægning og intervention på det psykosociale arbejdsmiljøområde. Sidst beskrives, hvordan man i Polen arbejder med det psykosociale arbejdsmiljø. Afslutningsvis vurderes overførbarheden af de respektive landes aktiviteter og metoder, med vægt på potentialer og udviklingsområder i forhold til deres anvendelse i en dansk sammenhæng. Rapporten er et produkt af en længere proces, hvor medlemmer af konsortiets faglige arbejdsgruppe løbende har diskuteret metodernes anvendelighed og perspektiver. Derudover har der været afholdt et dialogmøde mellem NFA og AT, hvor temaet var den spanske PrevenLab-metode samt de norske erfaringer med at anvende Risk Management. I forbindelse med dialogmødet deltog to eksperter fra hhv. Spanien og Norge. Tak til den faglige arbejdsgruppe for en god arbejdsproces. Palle Ørbæk Direktør Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Jens Jensen Direktør Arbejdstilsynet (AT) iii

6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 1 Baggrund... 5 Et organisatorisk perspektiv på det psykosociale arbejdsmiljø... 6 Et norsk eksempel til udvikling af det psykosociale arbejdsmiljø... 9 Den norske arbejdsmiljøpraksis... 9 Anvendelse af Risk Management i Norge (StatoilHydro) Hvad har StatoilHydro gjort? Hvad har StatoilHydro lært? Overførbarhed til danske forhold Potentialer i forhold til at bruge erfaringerne i en dansk sammenhæng Udfordringer i forhold til at bruge erfaringerne i en dansk sammenhæng Et spansk eksempel til udvikling af det psykosociale arbejdsmiljø Den spanske arbejdsmiljøpraksis En spansk metode: PrevenLab Metodens teoretiske baggrund PrevenLab-metodens indhold og anvendelse Overførbarhed til danske forhold Potentialer i forhold til at bruge metoden i en dansk sammenhæng Udfordringer i forhold til at bruge metoden i en dansk sammenhæng Den polske arbejdsmiljøpraksis og tilgang til psykosocialt arbejdsmiljø Det polske arbejdsmiljøsystem og fokus Kortlægningsredskaber i Polen Overførbarhed til danske forhold Referencer Web v

8

9 SAMMENFATNING Nærværende rapport afdækker konkrete metoder der p.t. bruges til at udvikle og sikre et godt psykosocialt arbejdsmiljø i henholdsvis Norge, Spanien og Polen. De tre landes udvikling og anvendelse af metoder i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø på virksomhedsniveau varierer. Der er derfor også forskel på, hvor omfangsrige beskrivelserne i de respektive afsnit kan være. Variationen skal ses i sammenhæng med de enkelte landes udvikling og prioritering af det organisatoriske niveau i deres indsats på det psykosociale område og i arbejdsmiljøarbejdet, samt i hvilken grad information og materiale desangående har været tilgængeligt. Derudover afspejler variationen også konsortiets behovsanalyse og dermed den afsøgningsstrategi, der er anvendt i undersøgelsen af de tre lande. På grund af det varierende niveau og graden af de forskellige landes aktiviteter på virksomhedsniveau, er der derfor også forskel på, hvorledes disse aktiviteter eventuelt vil kunne overføres og bruges i en dansk sammenhæng. Især aspekter ved de norske og spanske eksempler vil kunne tjene som inspiration i en dansk sammenhæng til en videre udvikling af metoder på det psykosociale arbejdsmiljøområde. I Norge er den participatoriske tilgang til psykosociale arbejdsmiljøproblematikker udbredt. Dette gælder både i forhold til lovgivningen, traditionerne for samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og på forskningsområdet. Flere metoder anvendes på det psykosociale område på baggrund af den participatoriske tilgang. Rapporten beskriver bl.a. egenvurdering, klistrelapp-metoden og kortmetoden. Det er dog primært erfaringer fra StatoilHydro i Norge, hvor man har arbejdet med at overføre og anvende Risk Management, som dominerer beskrivelsen af de norske erfaringer. Virksomheden har siden 2004 arbejdet målrettet med at vurdere, tilpasse og implementere den oprindeligt britiske metode til dens nationale og virksomhedsspecifikke kontekst. Dette er sket gennem et pilotprojekt, casestudier i forskellige forretningsområder i virksomheden, evaluering af sammenhæng med allerede anvendte metoder, oversættelse af en del af et spørgeskema og udvikling af en brugermanual. Erfaringerne viser dog, at der ikke var behov for megen tilpasning, for at metoden levede op til de kontekstspecifikke krav. Virksomheden har i anvendelsen af metoden lagt særlig vægt på visse elementer og også udviklet supplerende, virksomhedsspecifikke tiltag. Det drejer sig bl.a. om et overvågningssystem, ekstern benchmarking, intern markedsføring, løbende opfølgning, netværksdannelse mellem ledere og hensyntagen til organisationsforandringer i planlægningsfasen. I forhold til den danske kontekst er det interessant, at Risk Management-metoden ikke behøvede en særlig tilpasning for at finde anvendelse og leve op til norske lovgivningsmæssige arbejdsmiljøkrav på det psykosociale område. Metoden er som udgangspunkt kontekstrelativ og tilpasses gennem selve implementeringen til den enkelte virksomhed eller afdeling. Dette betyder dog ikke, at denne eller andre udenlandske metoder umiddelbart kan anvendes i Danmark. En sådan proces bør i alle tilfælde nøje testes og evalueres, som det også har været tilfældet i den norske virksomhed. Den specifikke anvendelse af Risk Management i StatoilHydro kan desuden inspirere i en dansk sammenhæng i forhold til de elementer, som virksomheden i særlig grad har lagt vægt på eller selv har udviklet. Det gælder bl.a. i forhold til virksomhedens ønske om at benchmarke sig i forhold til selve arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø, netværksdannelsen mellem ledere for at øge den organisatoriske læring og planlægning i forhold til organisatoriske forandringer. De mest iøjnefaldende udfordringer ved at overføre erfaringerne fra StatoilHydros implementering af Risk Management til en dansk sammenhæng synes at være selve virksomhedens størrelse. At virksomheden er stor indebærer nogle 1

10 økonomiske muligheder i forhold til arbejdet på det psykosociale område, som de mange små og mellemstore danske virksomheder (SMV er) givetvis ikke har. I forlængelse heraf har erfaringerne i den norske virksomhed været båret igennem af professionelle HR-medarbejdere, der på længere sigt kan uddanne og træne kollegaer i andre af virksomhedens afdelinger til at anvende metoden. De særlige kompetencer, der således fordres, er muligvis heller ikke umiddelbart tilstede i små og mellemstore virksomheder. I Spanien arbejder man ved universitetet i Valencia på at udvikle metoden PrevenLab til at kortlægge og intervenere i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø. Metoden bygger på en teoretisk model (AMIGO), der tager et helhedsorienteret perspektiv på organisationer. Det vil sige, at modellen forholder sig til, at en organisation består af flere sider og at ændringer i enkelte sider kan påvirke organisationens øvrige sider. Modellen tager afsæt i fire perspektiver på det psykosociale arbejdsmiljø: Den positive psykologi, inklusion af den sociale kontekst, en proaktiv tilgang til forbedringer samt at psykosociale fænomener bør undersøges på flere niveauer (individ, gruppe og organisation). Den teoretiske model danner en forståelsesramme for PrevenLab-metoden, både i forhold til udrednings-, analyse- og interventionsdelen, hvor psykosociale risici identificeres i forhold til organisationssiderne i den teoretiske model. PrevenLab-metoden består overordnet af tre moduler: Et forberedelsesmodul (hvor metodens anvendelse forberedes ved at afklare konteksten, aktørerne og de givne krav og betingelser), et dataindsamlings- og analysemodul (hvor data indsamles vha. et spørgeskema og der foretages en overordnet analyse) og et interventionsmodul. Interventionsmodulet består af tre dele: a) gennemførelse af uddybende undersøgelser, b) indledning af interventionen vha. tilbagemelding af spørgeskemaresultaterne (spørgeskemafeedback) og c) planlægning, implementering og evaluering af selve interventionen. Efter andet modul (dataindsamling og analyse) kan det næste skridt enten være direkte at påbegynde planlægning, implementering og evaluering af selve interventionen eller efter behov at gennemføre en uddybende analyse og/eller give spørgeskemafeedback før selve interventionen indledes. Spørgeskemaet, som bruges i dataindsamlingsmodulet, består af både en kvalitativ og en kvantitativ del, der begge kategoriseres i forhold til organisationssiderne i den teoretiske model. Selve interventionsdelen beskrives i 16 skridt, opdelt i 5 faser: Behovsanalyse, identifikation af rammer og betingelser, identifikation og involvering af aktører, målsætning, design og implementering samt evaluering. Metoden er blevet anvendt i 6 spanske virksomheder og er stadig under udvikling og afprøvning. Spørgeskemaet er blevet statistisk afprøvet på baggrund af besvarelser fra et mindre antal (ca. 550) medarbejdere. Den spanske metode kan inspirere i en dansk sammenhæng ved sit helhedsorienterede syn på organisationer. Dette indebærer bl.a., at man, før metoden anvendes, forholder sig til og analyserer den enkelte organisation. Den helhedsorienterede tilgang til organisationer stemmer fint overens med det fokus, man i Danmark har på sammenhænge mellem interventioner og det psykosociale arbejdsmiljø, arbejdsorganisering, trivsel og produktivitet. På baggrund af metodens status som værende under udvikling, kan det overvejes, om en tilpasning af metoden i forhold til små og mellemstore virksomheder vil kunne udgøre et potentiale i en dansk sammenhæng. Særligt den kvalitative del af metodens spørgeskema vil muligvis kunne udgøre et potentiale for SMV er. Desuden kunne det overvejes at begrænse metodens omfang og anvende særligt relevante dele i forbindelse med en specifik intervention. Dette vil dog bero på yderligere udvikling og afprøvning. Centralt for metoden er forståelsen af den psykologiske kontrakts 1 rolle og vigtighed. I forhold til en dansk kontekst, hvor 1 Begrebet psykologisk kontrakt forklares nærmere i afsnittet om den spanske metode. 2

11 der er tradition for samarbejde og dialog mellem medarbejdere og ledelse, kan et fokus på den psykologiske kontrakt være et af metodens potentialer. Dette bør dog undersøges nærmere. Der viser sig også udfordringer i forhold til metodens mulige anvendelse i en dansk kontekst. Særligt to udfordringer skal nævnes: At metodens anvendelse forudsætter brugen af en ekstern facilitator og den, i forhold til en dansk kontekst, sene og ringe grad af medarbejderinvolvering. Rapporteringen i forhold til arbejdet på det psykosociale område i Polen har været begrænset af, at størstedelen af de polske udgivelser udelukkende forefindes på polsk. Afsnittet om Polen i denne rapport baserer sig således på det tilgængelige engelsksprogede materiale, vi har haft til rådighed. I Polen har der traditionelt været et primært fokus på interventioner på det individuelle niveau. Interventioner på organisatorisk niveau synes dog at vinde mere og mere indpas i den polske praksis. Bl.a. har man i 2008 indledt et stort, nationalt projekt (koordineret af det polske arbejdsmiljøinstitut CIOP), der har til formål at forbedre sikkerheds- og arbejdsbetingelser på de polske arbejdspladser, bl.a. ved at udvikle og implementere innovative organisatoriske og tekniske løsninger. I afsnittet beskriver vi et kortlægningsredskab på det psykosociale arbejdsmiljøområde, der er udviklet i Polen. Her er tale om et spørgeskema, hvis struktur er baseret på Karaseks krav-kontrol-model. Skemaet bygger på mange måder på samme forståelse af det psykosociale arbejdsmiljø, som er fremherskende også i Danmark. Vi har som resultat af afdækningsarbejdet ikke kunnet fremdrage en særlig metode eller et redskab på det psykosociale område, der er udviklet og anvendt i Polen. Der er dog andre forhold, som vi i Danmark kan lade os inspirere af. Dette gælder bl.a. en målrettet formidling af arbejdsmiljørelaterede emner til SMV er på arbejdsmiljøinstituttet CIOP s hjemmeside. 3

12

13 BAGGRUND Virksomhedernes indsats på det psykosociale arbejdsmiljøområde har gennem de senere år indtaget et vigtigt punkt på dagsordenen såvel blandt politikere, myndigheder og interesseorganisationer som blandt arbejdsmiljøprofessionelle og virksomheder. Interessen har særligt haft fokus på at stimulere virksomhedernes egenindsats og handlet om hvilke metoder, der kan hjælpe virksomhederne til at identificere eventuelle problemer og være vejledende i gennemførelsen af konkrete indsatser til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø. Samtidig er flere virksomheder blevet bevidste om betydningen af et godt psykosocialt arbejdsmiljø (Arbejdstilsynet 1995;Kristensen 2004;Regeringen 2006). For at styrke udviklingen af metoder til virksomhedernes arbejde på det psykosociale arbejdsmiljøområde blev der i 2007 igangsat et udredningsprojekt under Konsortiet om Udvikling af Metoder til Forebyggelse af Dårligt Psykisk Arbejdsmiljø. Udredningsprojektet skal i en række europæiske lande afdække metoder til at udvikle og sikre et godt psykosocialt arbejdsmiljø. I første omgang valgte konsortiet at afdække et eksempel fra Storbritannien. Dette har resulteret i udarbejdelsen af en selvstændig rapport, som beskriver den britiske tilgang inklusiv en diskussion af, hvilke elementer der er overførbare til danske forhold (Gensby et al. 2007). I rapport nummer to præsenteres metoder fra Tyskland, Irland og Italien. Også denne rapport indeholder en diskussion af overførbarhed til danske forhold (Gensby et al. 2008). Konsortiet har gennemført en behovsanalyse, der identificerer en række behov for viden om, hvordan danske virksomheder kan arbejde med deres psykosociale arbejdsmiljø. Grundlaget for behovsanalysen bygger på en række behov, som blev identificeret ved dialogmøder mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Arbejdstilsynet (AT) den 19. september 2007 og mellem konsortiet og de autoriserede arbejdsmiljørådgivere den 25. oktober Formålet med behovsanalysen er at sætte fokus på de områder, hvor der mangler eller bør videreudvikles metoder og redskaber til udvikling og sikring af et godt psykosocialt arbejdsmiljø, når de forskellige landes eksisterende viden afdækkes, herunder hvilket indhold, vi leder efter i disse metoder, der kan give inspiration i en dansk kontekst. Konsortiet har endvidere fokuseret på, at metoderne er i tråd med dansk arbejdsmiljøarbejde. Nærværende rapport beskriver metoder og strategier fra Norge, Spanien og Polen. I udvælgelsen af, hvilke lande, der skulle afdækkes, har konsortiet valgt en afsøgningsstrategi, der tager hensyn til, hvilken viden, vi allerede har om de enkelte landes arbejde på det psykosociale arbejdsmiljøområde. Indenfor hver rapport har vi tilstræbt at sprede afdækningen geografisk ud, så der i samme afdækning så vidt muligt skeles til både Nord-, Syd-, Øst- og Vesteuropa. Indsamlingen af viden er foretaget på baggrund af konkret information indhentet gennem PEROSH 2 -samarbejdet, PRIMA-EF 3, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (OSHA) 4, HIRES 5 og den faglige arbejdsgruppes øvrige kontaktflader i Europa. 2 Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH), 3 Psychosocial Risk Management European Framework (PRIMA-EF), 4 European Agency for Healthy and Safety at Work (OSHA), 5 Health In Restructuring innovative approaches and policy recommendations 5

14 Konsortiet har, som en del af udredningsprojektet, afholdt regelmæssige dialogmøder mellem NFA og AT. På hvert møde har udvalgte eksperter fra de undersøgte lande deltaget i og bidraget til møderne. Dette har også været tilfældet i forhold til nærværende rapport, hvor dialogmødet blev gennemført med deltagelse af en spansk og en norsk ekspert. I Norge har vi søgt information om metoder på organisationsniveau gennem PEROSH-samarbejdet og udvalgte norske forskningsmiljøer (bl.a. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), SINTEF (tdl. Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole), det norske Arbeidstilsynet og forskellige norske universiteter). Vi er desuden blevet bekendt med, at man i StatoilHydro i samarbejde med universitetet i Nottingham har tilpasset og implementeret Risk Management (beskrevet i den første konsortierapport) (Gensby et al. 2007). Denne virksomheds praktiske erfaringer med at overføre metoden til en norsk kontekst er beskrevet i nærværende rapport. I konsortiets behovsanalyse blev der bl.a. identificeret et behov for mere viden om metoder, der ville kunne anvendes i SMV er. I Norge er der, som i Danmark, behov for metoder, der er målrettede de små og mellemstore virksomheder (Lindø et al. 2001;Lindø 2002). Også Spanien og Polen har en stor proportion af SMV er. Af denne årsag fremstår det derfor relevant også at orientere sig om, hvorvidt disse lande anvender metoder, som vil kunne inspirere i forhold til de danske SMV ers arbejde på det psykosociale område. I vores undersøgelse af Spanien har vi via PEROSH-samarbejdet kontaktet det spanske arbejdsmiljøinstitut Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), en sammenslutning af eksperter i anvendt psykosociologi Asociación de Expertos en Psicosociologia Aplicada (AEPA) og adskillige spanske universiteter, særligt universitetet i Valencia. Vi har yderligere anvendt materiale fra en central spansk sammenslutning af arbejdsgiverorganisationer (FOMENT) og modtaget information fra et forsikringsselskab med fokus på ulykker og arbejdsrelateret sygdom (MC-Mutual). I Polen har vores afdækningsstrategi inkluderet kontakter formidlet via PEROSH-samarbejdet og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Vi har således søgt information ved det polske arbejdsmiljøinstitut Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP), Work Psychology Department ved The Nofer Institute of Occupational Medicine (NIOM) samt to polske universiteter. Der er i udredningen af de enkelte landes forebyggende aktiviteter forskel på, hvor meget der kan beskrives. Denne variation skal ses i sammenhæng med de enkelte landes udvikling og prioritering af det organisatoriske niveau i indsatsen på det psykosociale arbejdsmiljøområde. Desuden har rapporteringen for Polens vedkommende været begrænset af, at det sprogligt udelukkende har været muligt at inkludere informationer og materiale skrevet på engelsk og at omfanget af dette materiale i sig selv er begrænset. Et organisatorisk perspektiv på det psykosociale arbejdsmiljø Interventioner i virksomheder er komplekse og kræver god forberedelse og tid til gennemførelse. En vigtig forskningsbaseret pointe i forhold til interventioner er, at det viser sig helt centralt at tage i betragtning, i hvilken kontekst en given intervention gennemføres. Lindström (Lindström 2004) 6

15 fremhæver, at konteksten (samfundet, organisationen, arbejdsgruppen og arbejdskulturen) fungerer som en vigtig modificerende kraft i forhold til selve resultatet af interventionen. De konkrete interventioner, der sættes i værk for at sikre et godt psykosocialt arbejdsmiljø, kan foregå på forskellige niveauer alt afhængig af den pågældende kontekst og problemløsning. Overordnet kan interventioner inddeles i tre kategorier: Individniveau Organisationsniveau Individ- og Organisationsniveau Interventioner på individniveau sigter som regel mod at begrænse problemer relateret til det psykosociale arbejdsmiljø for de enkelte ansatte, der allerede udviser symptomer og er belastede. Hensigten er at gøre den enkelte bedre til at tackle sin arbejdssituation f.eks. ved hjælp af konkrete teknikker eller andre håndteringsstrategier. Problemløsning på organisationsniveau går ud på at reducere årsager til psykosociale arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen. Der kan f.eks. fokuseres på ændringer i organisationsstrukturer eller på fysiske og miljømæssige faktorer. På individ- og organisationsniveau kan interventionerne f.eks. rettes mod at forbedre forholdet mellem kollegaer og ledere på arbejdet eller at forbedre den enkelte medarbejders tilfredshed med arbejdet. Der kan eksempelvis træffes forebyggende foranstaltninger på tre niveauer for at bekæmpe stress på arbejdspladsen: Via organisering af arbejdet, jobindhold og uddannelse (Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 2003). Megen forskning har imidlertid haft et ensidigt fokus på individniveau, mens den organisatoriske kontekst fremstår mere underbelyst. I de senere år er de organisatoriske processer, roller og interpersonelle krav, der karakteriserer arbejdsmiljøarbejdet på de enkelte virksomheder, imidlertid kommet mere i fokus (Cox et al. 2000;Kreis og Bödeker 2004;Quick et al. 1997;Semmer 2006). Som et vigtigt supplement til den eksisterende viden på individniveau, anlægger det organisatoriske perspektiv en forståelsesramme, der går bag om karakteren af de tilstedeværende interesser, traditioner og holdninger til arbejdsmiljøindsatsen på den enkelte virksomhed (Landy et al. 1994;Semmer 2003). Problemløsningen, relateret til det psykosociale arbejdsmiljø, bliver i denne optik ikke kun et individuelt anliggende, men anskues i samspil med organisationen som helhed, da individets trivsel og helbred anses som et resultat af en ubalance mellem arbejdets organisering og helbredsmæssige ressourcer, hvilket den enkelte ikke kan tage hånd om egenhændigt (Cox 1993;Murphy 1987). For at skabe succesfulde indsatser på de enkelte arbejdspladser, er det derfor nødvendigt med et fremadrettet fokus på de organisatoriske processer i forhold til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø. Strømninger indenfor interventionsforskningen har da også taget dette budskab til sig og skabt øget opmærksomhed på, hvilken betydning planlægningen og implementeringen af konkrete interventioner til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø har for udformningen og effekten af disse (Aust og Ducki 2004;Cox et al. 2000;Cox og Griffiths 1992;Nielsen et al. 2006;Nytrø et al. 2000). Som i de to øvrige rapporter fokuserer denne rapport også på at afdække metoder på organisatorisk niveau. Denne strategi reflekterer både konsortiets behovsanalyse og det øgede fokus, der i de senere år er kommet på organisatoriske processer. Målet med udredningsprojektet er således at identificere og beskrive metoder, der med fokus på det organisatoriske niveau kan igangsætte processer til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø. Der er således ikke tale om blot at give medarbejdere redskaber til at 7

16 håndtere arbejdet men derimod at søge at identificere og forholde sig til de bagvedliggende organisatoriske sammenhænge og derigennem arbejde med at udvikle og fastholde et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Især i de skandinaviske lande har der været fokus på de organisatoriske aspekter i arbejdsmiljøarbejdet (Gustavsen og Engelstad 1986). Det organisatoriske perspektiv på arbejdsmiljøproblematikker passer bl.a. ind i en nordisk tradition, hvor helbred i arbejdslivet, arbejdsmiljø og nationale helbredspolitikker betragtes som relaterede størrelser. Vægtningen af det organisatoriske perspektiv i arbejdsmiljøarbejdet findes i den nordiske tradition både i relation til analyser og praksis (Lindø et al. 2001). 8

17 ET NORSK EKSEMPEL TIL UDVIKLING AF DET PSYKOSOCIALE ARBEJDSMILJØ Dette afsnit giver først en kort introduktion til den norske arbejdsmiljøpraksis og den norske tradition for anvendelse af en participatorisk tilgang til arbejdsmiljøproblematikker. Der findes i Norge ikke én særlig afprøvet og evalueret metode. Derimod vil afsnittet beskrive, hvordan forskellige metoder, med udgangspunkt i den participatoriske tilgang, anvendes. Dernæst præsenteres et konkret, norsk eksempel på, hvordan en virksomhed har arbejdet med at udvikle og sikre et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Det drejer sig om erfaringer fra StatoilHydro med at tilpasse og implementere den britiske Risk Management-metode, der blev introduceret og diskuteret i første konsortierapport (Gensby et al. 2007). Den norske arbejdsmiljøpraksis Undersøgelser i 90 erne i Norge viser, at flere medarbejdere med tiden har fået en større grad af indflydelse på deres egen arbejdssituation. Denne indflydelse er for fleres vedkommende udvidet til også at omhandle arbejdsmiljøspørgsmålene og indflydelsen derpå (Arbeidslivsutvalget 1999). I Norge er den participatoriske tilgang til arbejdsmiljøproblematikker udbredt. Dels bygger dette på at der lov- og traditionsmæssigt i Norge er kutyme for at involvere medarbejderne og deres repræsentanter i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet (Willadssen 2002), dels på en udbredt forskning på området. Grundtanken bag den participatoriske tilgang er, at medarbejderne engageres i udviklingen og forbedringen af deres eget arbejdsmiljø. Den participatoriske tilgang har indenfor forskningen rødder i tre traditioner: klassisk aktionsforskning, operationel forskning og participatorisk forskning (Whyte 1991). Særligt i forhold til psykosociale arbejdsmiljøspørgsmål synes den participatoriske tilgang at medføre fordele i relation til at beskrive og konkretisere relevante problemer og mulige løsningsforslag. Den participatoriske tilgang er studeret af flere forskere (Mikkelsen et al. 2000;Mikkelsen og Saksvik 1999). Der findes ikke én metode i Norge som resultat af forskningen på det participatoriske område, derimod synes den participatoriske tilgang at danne en ramme for forskellige metoder og deres anvendelse i det norske arbejde på det psykosociale arbejdsmiljøområde. Den participatoriske tilgang til arbejdsmiljøet er bl.a. blevet udforsket i forskningsprojektet Egenvurdering av arbeidsmiljøet (Sørensen og Seierstad 2002). I nævnte projekt undersøges anvendelsen af egenvurdering som metode til forbedring af arbejdsmiljøet ved universitetet i Oslo 6. Egenvurderingen lægger vægt på, at arbejdsmiljøarbejdet skal være både forebyggende og løsningsorienteret, at handlingsmuligheder og behov synliggøres, samt at ressourcer på alle niveauer i virksomheden (og samspillet derimellem) anvendes. En grundtanke i forskningsprojektet er, at egenaktiviteten (de ansatte medvirker både til kortlægning og valg af initiativer) i det nære arbejdsmiljø er afgørende for arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø på organisatorisk niveau. 6 Metoden er desuden afprøvet i en norsk bydelsforvaltning og en større privat vidensvirksomhed. 9

18 Metoden består af følgende trin: 1) Møde med ledelsen. 2) Møde med ledelsen og medarbejderrepræsentanter. Her nedsættes en arbejdsgruppe og gruppens opgaver fastlægges. Der aftales en tidsplan der rækker frem til udformningen af en handlingsplan. 3) Orienteringsmøde med alle medarbejdere vedrørende gennemførelsen af metoden. 4) Elektronisk udsendelse af pilot-spørgeskema til medarbejderne. Bearbejdelse af besvarelser. Arbejdsgruppen mødes for at prioritere udformningen af det endelige spørgeskema (alm. post) i forhold til selvvalgte temaer. 5) Arbejdsgruppen gennemgår spørgeskemabesvarelser og der afholdes workshop med deltagelse af alle ansatte. Workshop-arbejdet fører til udformningen af en handlingsplan. 6) Der gennemføres helbredssamtaler og evt. en arbejdspladsundersøgelse. 7) Evaluering (efter 6 måneder eller mere). Den participatoriske tilgang har også dannet baggrund for bl.a. Arne Ebeltofts tilgang til forebyggende arbejde på det psykosociale område (Ebeltoft 1987). Lene Cecilie Skahjem (seniorinspektør ved Arbeidstilsynet i Norge) har i et notat til NFA beskrevet nogle praktiske erfaringer med to metoder ( klistrelapp-metoden & kort-metoden ) baseret på denne tilgang. Overordnet følger metoderne den samme proces: 1) information af medarbejderne om det forestående arbejdes formål og rammer, 2) gennemførelse af fællesmøder og 3) evaluering af processen. Metodens omdrejningspunkt er fællesmøderne (med deltagelse af personer alt efter hvilken version, der vælges), hvor deltagerne på sedler noterer gode og dårlige sider ved arbejdsmiljøet. Dette kan foregå enten individuelt, i grupper eller i anonym form. Sedlerne ordnes i temaer og prioriteres (hvilke problemer tages op umiddelbart og hvilke gøres noget ved på længere sigt). Når prioriteringen er foretaget, udarbejdes en handlingsplan, der beskriver, hvem der har ansvar for hvad og indenfor hvilket tidsrum. Der fastlægges også en plan for, hvordan medarbejderne kan følge med i arbejdet og handlingsplanens udførelse. Skahjem bemærker, at disse participatoriske metoder kræver, at der i virksomhederne er en åben kultur, hvor de problematikker, der bringes på bane, kan diskuteres frit. Den indledende information til medarbejderne om formål, rammer og spilleregler er desuden vigtig for processens succes og medarbejdernes motivation for at deltage deri (Skahjem 2008). Også Willadssen (Willadssen 2002) omtaler klistrelapp-metoden, som har en stor vægtning af medarbejderdeltagelse, forankring i organisationen og procesfokus. I sin rapport beskriver han 4 metoder til at komme videre med arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne. Ud over klistrelapp-metoden nævnes: Åbne interview (med enkelte eller grupper af medarbejdere), dialogkonferencen (Ebeltoft 1991) og sikkerhedsrunderinger (der i særlig grad hænger sammen med norsk lovgivning og praksis). Anvendelse af Risk Management i Norge (StatoilHydro) Der findes i Norge ikke officielle forskrifter om, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø skal kortlægges eller forbedres. Der er dog en undtagelse i petroleumsindustrien, idet virksomheder indenfor denne branche også underlægges kontrol fra et særligt petroleumstilsyn. Denne rapport beskriver netop, hvordan en norsk virksomhed (StatoilHydro) indenfor petroleumsindustrien arbejder med det psykosociale arbejdsmiljø. 10

19 Metoden, der anvendes i StatoilHydro, er Risk Management 7 fra Storbritannien. På trods af, at der ikke er tale om en norsk metode, er eksemplet inkluderet i denne rapport, idet StatoilHydros erfaringer med at tilpasse og implementere Risk Management vil kunne supplere den allerede indsamlede viden i første konsortierapport om den britiske metode. På et mere overordnet plan vil StatoilHydros erfaringer med at anvende en udenlandsk metode kunne tilføje perspektiver til diskussionen om overførbarhed og anvendelighed af europæiske metoder i en dansk sammenhæng. StatoilHydro har siden 2004 arbejdet med at implementere Risk Management som metode til at udvikle og forbedre det psykosociale arbejdsmiljø i virksomheden. Denne del af rapporten vil beskrive StatoilHydros arbejde og erfaringer med at anvende og overføre denne metode til deres specifikke virksomhed og nationale kontekst. Da arbejdsmiljøpraksissen i Danmark og Norge på mange måder ligner hinanden, er den viden og erfaring, der er blevet gjort i forbindelse med anvendelsen af Risk Management i StatoilHydro, også interessant i dansk sammenhæng. Hvad har StatoilHydro gjort? StatoilHydro har i forbindelse med anvendelsen af Risk Management-metoden valgt at samarbejde med Institute of Work Health and Organizations ved Nottingham Universitet, hvor metoden er udviklet. Fokus for dette samarbejde har netop været arbejdet med at tilpasse metoden til virksomheden og de norske forhold. Som udgangspunkt stemmer metodens fokus på forebyggelse og risikoreduktion på det psykosociale område overens med de krav til virksomheder, der stilles i den norske lovgivning. Første skridt i samarbejdet bestod i at gennemføre et pilotprojekt, hvor metoden blev afprøvet i en mindre del af virksomheden. Andet skridt var selve arbejdet med i praksis at tilpasse metoden til virksomhedens interne regler og krav. Der blev til dette arbejde nedsat en arbejdsgruppe (bestående af en rådgivnings- og en kvalitetssikringsgruppe) med følgende kommissorium og arbejdsproces: 1) Implementere og skræddersy Risk Management-metoden til StatoilHydro på baggrund af pilotprojektet. Dette skete med det fokus at sikre, at metoden var brugervenlig, omkostningseffektiv og ressourcebesparende. 2) Gennemføre to casestudier i forskellige forretningsområder i virksomheden (350 medarbejdere i første case, 90 medarbejdere i anden case) 8. 3) Evaluere metodens sammenhæng med allerede anvendte metoder i virksomheden. Her så man både på metodernes fælles berøringsflader, eventuelle overlap og mangler og hvordan de mangler, der måtte være, evt. kunne minimeres. I StatoilHydro anvendte man på tidspunktet allerede tre spørgeskemaredskaber. 4) Sikre at metoden lever op til kravene om dokumentation. 5) Oversætte den standardiserede del af spørgeskemaet 9 til norsk. Oversættelsen blev første gang foretaget i virksomhedens HR-, sikkerheds- og samarbejdssystem. Derefter blev skemaet oversat af en tosproget person udenfor virksomhedens HR-, sikkerheds- og samarbejdssystem. De to oversættelser blev diskuteret af arbejdsgruppen, der vedtog den endelige version. 7 Se rapporten Strategier for virksomheders forebyggende indsats til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø et eksempel fra Storbritannien (Gensby et al. 2007), hvor diskussioner om metodens mulige anvendelse i Danmark også præsenteres. 8 Der er i alt i StatoilHydro ca medarbejdere i 40 forskellige lande. 9 Det er en vigtig del af Risk Management-metoden, at spørgeskemaet, der anvendes, tilpasses den enkelte virksomhed. Dette er også tilfældet i StatoilHydro. Oversættelsesprocessen er således sket i forhold til anvendelsen af standardiserede skalaer om generel trivsel. 11

20 6) Udvikle en brugermanual for metoden. Manualen blev diskuteret på en workshop og kvalitetssikret i tæt samarbejde med de involverede parter. Der er desuden udviklet et Risk Management træningsprogram og et dokumentations- og overvågningssystem i forhold til psykosociale risici i virksomheden. Siden er metoden blevet godkendt af virksomhedens interne arbejdsmiljøråd (Hinna og Bergh 2007). Under dialogmødet mellem AT og NFA, afholdt med deltagelse af en norsk ekspert fra StatoilHydro, blev det nævnt, at StatoilHydro i anvendelsen af metoden har lagt særlig vægt på visse af metodens elementer, samt tilført nye tiltag specifikt i forhold til denne virksomhed. Det drejer sig bl.a. om: a) Overvågningssystem. Der er udviklet et overvågningssystem til at registrere og dokumentere, hvilke konkrete tiltag, der gennemføres i forhold til kortlægning, handlingsplan, forbedringstiltag og opfølgning. Overvågningssystemet anvendes både i forbindelse med intern og ekstern kontrol. b) Ekstern benchmarking. Virksomheden vil i fremtiden benchmarke sig i forhold til selve anvendelsen af Risk Management. Måden, hvorpå virksomheden arbejder med det psykosociale arbejdsmiljøområde, bliver således i sig selv et kvalitetsstempel for virksomheden. c) Intern markedsføring. Der lægges vægt på at markedsføre metoden i forbindelse med dens anvendelse i de forskellige afdelinger det vil sige, at man i et dagligdags sprog gør medarbejdere og ledere opmærksomme på de kommende tiltag. d) Løbende opfølgning. Det prioriteres, at der, i forhold til processen med at anvende metoden, sker en løbende opfølgning af forløbet, f.eks. ved at kontakte nøglepersoner efter 1, 3 og 6 måneder. e) Netværksdannelse mellem ledere. Der dannes netværk mellem ledere af de afdelinger, hvor metoden er anvendt. Formålet med disse netværk er erfaringsudveksling og idégenerering på tværs af de enheder, der anvender Risk Management. f) Organisationsforandring. Overvejelser og planlægning vedrørende mulige organisationsforandringer (udskiftning af leder, sammenlægning af enheder m.m.) inkorporeres i metodens anvendelse. Det vil sige, man udarbejder en nødplan allerede før implementeringsfasen. Hvad har StatoilHydro lært? Anvendelsen af metoder, der er udviklet og anvendt i et andet land, rejser flere spørgsmål om overførbarhed: I hvilken grad skal metoden tilpasses og udvikles for at kunne anvendes i det pågældende land? Tilfredsstiller metoden eventuelle særlige nationale krav og forpligtelser? I StatoilHydro i Norge har man gjort sig en række erfaringer i forhold til tilpasningen og implementeringen af Risk Management. Særligt fire læringspunkter kan nævnes: 1) Pilot- og casestudierne bekræftede vigtigheden af topledelsens engagement i implementeringen og anvendelsen af metoden, samt medarbejdernes deltagelse i processen og i gennemførelsen af opfølgning og evaluering. 2) I forhold til metodens integration med allerede anvendte metoder, fandt man ud af, at de i virksomheden allerede anvendte spørgeskemaers resultater kunne kombineres med anvendelsen af Risk Management og at der skulle arbejdes med at forbedre visse mangler ved de allerede anvendte redskaber. 12

Målet med formiddagen. Ann-Louise Holten, 30/9 2009

Målet med formiddagen. Ann-Louise Holten, 30/9 2009 Målet med formiddagen Ann-Louise Holten, 30/9 2009 Ny publikation fra Psykkonsortiet Ny publikation om opmærksomhedspunkter i arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø. Under udarbejdelse udkast udsendt

Læs mere

Præsentation af udredningsprojektets kommende arbejdspapir. Ann-Louise Holten, 28/5 2009

Præsentation af udredningsprojektets kommende arbejdspapir. Ann-Louise Holten, 28/5 2009 Præsentation af udredningsprojektets kommende arbejdspapir Ann-Louise Holten, 28/5 2009 Tre rapporter fra udvalgte europæiske lande Rapport 1 Storbritannien: Risk Management & Management Standards Rapport

Læs mere

WORKING PAPER PSYKKONSORTIET, JUNI 2009. Ann-Louise Holten & Karina Nielsen

WORKING PAPER PSYKKONSORTIET, JUNI 2009. Ann-Louise Holten & Karina Nielsen WORKING PAPER PSYKKONSORTIET, JUNI 2009 Ann-Louise Holten & Karina Nielsen ARBEJDSRAPPORT Working paper Psykkonsortiet, juni 2009 Af Ann-Louise Holten & Karina Nielsen ISBN 978-87-7904-205-6 København,

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Strategier for virksomheders forebyggende indsats til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø - eksempler fra Tyskland, Irland og Italien

Strategier for virksomheders forebyggende indsats til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø - eksempler fra Tyskland, Irland og Italien Strategier for virksomheders forebyggende indsats til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø - eksempler fra Tyskland, Irland og Italien Ulrik Gensby, Ann-Louise Holten, Birgit Aust, Karina Nielsen

Læs mere

STRATEGIER FOR VIRKSOMHEDERS FOREBYGGENDE

STRATEGIER FOR VIRKSOMHEDERS FOREBYGGENDE STRATEGIER FOR VIRKSOMHEDERS FOREBYGGENDE INDSATS TIL FORBEDRING AF DET PSYKOSOCIALE ARBEJDSMILJØ EKSEMPLER FRA SVERIGE Johan Søren Simonsen, Ann-Louise Holten og Karina Nielsen Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv - brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv - brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv - brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Cerva-undersøgelsen Hvornår kan certificering stimulere arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden?

Cerva-undersøgelsen Hvornår kan certificering stimulere arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden? Cerva-undersøgelsen Hvornår kan certificering stimulere arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden? Lise Granerud & Pernille Hohnen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Cerva-undersøgelsen 2006-2009

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne SAM En metode til at skabe forbedringer i arbejdsmiljøet ved at inddrage de ansatte DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ SAM er baseret på forskningsprojektet

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

HR Strategi. HR Strategi Udarbejdet efterår 2016

HR Strategi. HR Strategi Udarbejdet efterår 2016 2017-2018 Udarbejdet efterår 2016 1 Indholdsfortegnelse FORORD 3 PROCESSEN INDTIL NU 3 FORMÅL MED HR STRATEGIEN 4 BESKRIVELSE AF DE 3 HOVEDTEMAER 5 NYE INDSATSER I 2017-18: 7 2 Forord Denne HR strategi

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Jørgen Falk, chefkonsulent Oplæg på konferencen Styrk trivsel og sundhed 15. juni 2010 Disposition Hvor langt er vi i Danmark?

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Risk Management Approach

Risk Management Approach Risk Management Approach Karina Nielsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø AT dialogdag 30. november 2007 Seminar om medindflydelse på eget arbejde i ældresektoren 2. maj 2007 Baggrund 1990s:

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Strategier for virksomheders forebyggende indsats til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø - et eksempel fra Storbritannien

Strategier for virksomheders forebyggende indsats til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø - et eksempel fra Storbritannien Strategier for virksomheders forebyggende indsats til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø - et eksempel fra Storbritannien Ulrik Gensby, Ann-Louise Holten, Karina Nielsen Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

KAN EVIDENSEN BRUGES

KAN EVIDENSEN BRUGES KAN EVIDENSEN BRUGES miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidens 2011 Kan evidensen bruges Formål Denne guide bruges til at vurdere om en sundhedsintervention, som har dokumenteret

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet. Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre. Indkaldelse af ansøgninger

Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet. Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre. Indkaldelse af ansøgninger Sikkerhed og sundhed er godt for alle både for dig og for arbejdspladsen. Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre Fremme et bæredygtigt arbejdsliv #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu Prisuddeling

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER

KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER TRIVSELSMÅLINGER NYTTER DET NOGET, OG HVAD ER ALTERNATIVET? 14/1 2015 OLE H. SØRENSEN, AALBORG

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne Et bedre arbejdsliv arbejdsmiljøinstit OM INDHOLDET AF DENNE PJECE INDHOLD De senere års udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Temadag om MTU2009- benchmarking

Temadag om MTU2009- benchmarking Temadag om MTU2009- benchmarking Introduktion til metoder og værktøjer til opfølgning på MTU ESB-netværket, 6. oktober 2009 Sidsel Westi Kragh, Rejseholdet Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden

Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden - overvejelser om, hvad begrebet omfatter Reiner Rugulies Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) København, 30. oktober 2015 Mit foredrag 1. Hvad er

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Gå-hjemmøde: Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen

Gå-hjemmøde: Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen Gå-hjemmøde: Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 29. Marts 2016 Program Tre oplæg om psykisk arbejdsmiljø, social kapital

Læs mere