(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER"

Transkript

1 L 279/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 991/2014 af 19. september 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af fosetyl i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF ( 1 ), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 16, stk. 1, litra a), og ud fra følgende betragtninger: (1) Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for fosetyl. (2) Restkoncentrationsdefinitionen til overvågning, der gælder for fosetyl, omfatter moderforbindelsen fosetyl, nedbrydningsproduktet phosphorsyrling og salte heraf. Salte af phosphorsyrling betegnes phosphonater. (3) Kommissionen har fra medlemsstaterne og virksomhedsledere fået oplyst, at der forekommer phosphonater i eller på visse produkter, hvilket medfører højere restkoncentrationer end den maksimalgrænseværdi på 2 mg/kg, der er fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005 for disse produkter, svarende til bestemmelsesgrænseværdien. (4) Kommissionen har i 2014 indsamlet overvågningsdata for at undersøge forekomsten af phosphonater i fødevarer. Disse data, som er udarbejdet af fødevarevirksomhedsledere, viser, at phosphonater forekommer i varierende mængde alt efter kilden og produktet, men ofte overstiger maksimalgrænseværdien på 2 mg/kg. Yderligere dataanalyse har vist, at langt størstedelen af de ikke-overensstemmende prøver indeholder restkoncentrationer af phosphorsyrling og salte heraf, som overstiger bestemmelsesgrænseværdien, mens restkoncentrationerne af fosetyl og salte heraf ligger under bestemmelsesgrænseværdien. (5) Selv om phosphonater ikke er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 ( 2 ) i overensstemmelse med forordningens artikel 14, kan de være indeholdt i gødninger, der er godkendt på nationalt plan, navnlig visse gødningsprodukter, der påføres planters blade (bladgødning). I betragtning af manglende relevante godkendelser af plantebeskyttelsesmidler indeholdende fosetyl i både Unionen og tredjelande, som er vigtige eksportører af de pågældende fødevarer til Unionen, de få påviselige restkoncentrationer af fosetyl og salte heraf og anvendelsen af phosphonater i bladgødningsprodukter kan det med rimelighed antages, at restkoncentrationerne skyldes anvendelsen af bladgødningsprodukter, der indeholder phosphonater. ( 1 ) EUT L 70 af , s. 1. ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 af , s. 1).

2 L 279/ (6) Kommissionen har anmodet Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt»autoriteten«) om at afgive en udtalelse om de folkesundhedsmæssige risici forbundet med phosphonatrester i eller på visse produkter. På grund af sagens hastende karakter afgav autoriteten ikke en begrundet udtalelse, men en»erklæring«( 1 ), hvori der blev henvist til en række uafklarede spørgsmål. Autoriteten har sendt erklæringen til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort den. (7) Autoriteten konkluderede i erklæringen, at de foreslåede midlertidige maksimalgrænseværdier må forventes at beskytte forbrugerne tilstrækkeligt. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag (ADI) overskrides ved livslang eksponering for phosphonatrester gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem. Autoriteten foretog ikke nogen vurdering af den akutte forbrugereksponering, fordi phosphonat har lav akut toksicitet. Autoriteten påpegede, at erklæringen er behæftet med usikkerhed, og foreslog, at definitionen på restkoncentration ændres. (8) For at undgå betydelige markedsforstyrrelser i forbindelse med handelen med de pågældende produkter, og eftersom der ud fra de foreliggende videnskabelige data ikke er fundet nogen risiko for forbrugerne, er det hensigtsmæssigt at fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for fosetyl på grundlag af de foreliggende overvågningsdata og autoritetens erklæring. De midlertidige maksimalgrænseværdier bør kun gælde, indtil foranstaltningerne med henblik på at forebygge forekomst af phosphonatrester i relevante afgrøder i kommende vækstsæsoner får virkning. (9) På baggrund af autoritetens erklæring og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder den pågældende ændring af maksimalgrænseværdien kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005. (10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. (11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. Artikel 2 Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand ( 1 ) European Food Safety Authority; Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (t-mrls) for fosetyl-al in certain crops. EFSA Journal 2014;12(5):3695, 22 pp.

3 L 279/3 BILAG I bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer: I del A affattes kolonnen vedrørende fosetyl således:»bilag III DEL A Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE NØDDER i) Citrusfrugter Grapefrugter (pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger) Appelsiner (bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger) Citroner (cedrat, citron, buddhafinger (Citrus medica var. sarcodactylis)) Limefrugter Mandariner (klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger tangor (Citrus reticulata sinensis)) Andet ii) Trænødder Mandler 75 (+) Paranødder 2 (*) Cashewnødder 75 (+) Kastanjer 2 (*) Kokosnødder 2 (*) Hasselnødder (lambertsnød) 75 (+) Macadamia 75 (+) Pekannødder 2 (*) Pinjekerner 2 (*) Pistacienødder 75 (+) Valnødder 75 (+) Andet 2 (*) iii) Kernefrugter Æbler (vildæble) Pærer (kinesisk pære)

4 L 279/ Kvæder Mispel Japanmispel Andet iv) Stenfrugter 75 (+) Abrikoser Kirsebær (sødkirsebær, surkirsebær) Fersken (nektarin og lignende krydsninger) Blommer (kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/kinesisk daddel/ almindelig jujube (Ziziphus zizyphus)) Andet v) Bær og små frugter a) Spisedruer og druer til vinfremstilling Spisedruer Druer til vinfremstilling b) Jordbær c) Stængelfrugter 75 (+) Brombær Korbær (loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus) Hindbær (vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus Rubus idaeus)) Andet d) Andre små frugter og bær Blåbær, lav og amerikansk (almindelig blåbær, bølle) 75 (+) Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) 2 (*) Solbær og ribs (røde, sorte og hvide) 75 (+) Stikkelsbær (herunder krydsninger med andre Ribes-arter) 75 (+) Hyben 2 (*) Morbær (bær fra jordbærtræ) 2 (*) Azarolhvidtjørn (mediterranean medlar) (stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta)) 2 (*) Hyldebær (sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn, havtorn, tjørn, 2 (*) bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer) Andet 2 (*)

5 L 279/ vi) Diverse frugter a) Spiselig skræl Dadler 2 (*) Figner 75 (+) Spiseoliven 2 (*) Kumquat (marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia Fortunella spp.)) 75 (+) Karambol (bilimbi) 2 (*) Almindelig kaki 75 (+) Jambolan (javablomme) (javaæble/vandæble, malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær/grumichama (Eugenia uniflora)) Andet 2 (*) b) Ikke spiselig skræl, små Kiwifrugter Litchi (pulasan, rambutan/håret litchi, longan, mangostan, langsat, salak) 2 (*) Passionsfrugter 75 (+) Ægte figenkaktus (kaktusfigen) 2 (*) Stjerneæble 2 (*) Amerikansk kaki (Virginia kaki) (sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel/gul sapote, stor sapote (mammey)) Andet 2 (*) c) Ikke spiselig skræl, store Avocadoer Bananer (dværgbanan, melbanan, æblebanan) 2 (*) Mangofrugter 2 (*) Papaja 75 (+) Granatæbler 75 (+) Cherimoya (netannona, sød annona/sukkeræble, ilama (Annona diversifolia) og andre mellemstore frugter af Annona-familien) Guava (Rød pitahaya/dragefrugt (Hylocereus undatus)) 2 (*) Ananas Brødfrugt (jackfrugt) 2 (*) Durian 2 (*) Pigget annona (guanabana) 2 (*) Andet 2 (*) 2 (*) 2 (*) 2 (*)

6 L 279/ GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE i) Rod- og knoldgrøntsager a) Kartofler b) Tropiske rod- og knoldgrøntsager 2 (*) Maniok (taro, tarorod, tannia) Batater, søde kartofler Yams (yamsbønne, mexicansk yamsbønne) Salepmaranta Andet c) Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe Rødbeder 2 (*) Gulerødder 2 (*) Knoldselleri 2 (*) Peberrod (angelikrod, løvstikkerod, ensianrod) 2 (*) Jordskokker (kinaskok) 2 (*) Pastinakker 2 (*) Persillerod 2 (*) Radiser (sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel 25 (Cyperus esculentus)) Havrerod (skorzoner, haveskorzoner/vegetabilsk østersplante, japansk 2 (*) burre) Kålroer 2 (*) Majroer 2 (*) Andet 2 (*) ii) Løg Hvidløg 50 (+) Kepaløg (andre løg, perleløg) Skalotteløg 2 (*) Forårsløg og pibeløg (andre grønne løg og lignende sorter) Andet 2 (*) iii) Frugtgrøntsager a) Solanacea Tomater (kirsebærtomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarum og L. chinense) trætomat) 100

7 L 279/ Peberfrugter (chilipeber) Auberginer (ægplanter) (melonpære, antroewa/hvid aubergine (S. macrocarpon)) Okra (lady's fingers) 2 (*) Andet 2 (*) b) Cucurbitae spiselig skræl Agurker Drueagurker, asieagurker Courgetter (sommersquash, mandelgræskar (patisson), flaskegræskar (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/karela, slangeagurk, kantluffa/teroi) Andet c) Cucurbitae ikke spiselig skræl Meloner (hornmelon) Græskar (vintersquash, mandelgræskar (sen sort)) Vandmeloner Andet d) Sukkermajs (babymajs) e) Andre frugtgrøntsager iv) Kål a) Blomsterkål Broccoli (calabrese, cime di rapa, kailankål) Blomkål Andet b) Hovedkål Rosenkål Hovedkål (spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål) Andet c) Bladkål Kinakål (indisk eller kinesisk sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, petsai) Grønkål (foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål) 100

8 L 279/ Andet d) Kålrabi v) Bladgrøntsager og friske urter a) Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea Vårsalat (italiensk feldsalat) Salat (hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romainesalat (cossalat)) Endivie, bredbladet (vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endive, sugar loaf (C. endivia var. crispum/c. intybus var. foliosum), mælkebøtteblade) Havekarse (mungbønnespirer, lucernespirer) Langskulpet vinterkarse Salatsennep, rucola (vild sennep, sandsennep (Diplotaxis spp.)) Rød sennep Blade og skud af Brassica spp, herunder majroetoppe (mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde blade, herunder brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8), blade af kålrabi Andet b) Spinat og lign. (blade) Spinat (newzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tanniablade, bitterblad/bitawiri) Portulak (vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 75 2 (*) Bladbeder (blade af rødbeder) Andet 2 (*) c) Vinblade (vindrueblade) (malabarspinat, bananblade, cha-om (Acacia pennata)) 2 (*) d) Brøndkarse (kinesisk snerle/vandsnerle/vandspinat/kangkong (Ipomoea aquatica), kløverbregne, vandmimose) 2 (*) e) Julesalat f) Urter Kørvel Purløg

9 L 279/ Blade af selleri (blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/ lostilk, angelik, sødskærm og andre blade af Apiacea, culantro/mexicansk koriander/lang koriander (Eryngium foetidum)) Persille (blade af rodpersille) Salvie (vintersar, almindelig sar, blade af Borago officinalis) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (blade af citronmelisse, mynte, pebermynte, hellig basilikum, sød basilikum, citronbasilikum, spiselige blomster (Tagetes spp. og andre), asiatisk centella, vilde betelblade, karryblade) Laurbærblade (citrongræs) Estragon (isop) Andet vi) Bælgfrugter (friske) Bønner, med bælg (grøn bønne/krybbønne/brydbønne, pralbønne, snitbønne, meterbønne, guarbønne, sojabønne) 75 (+) Bønner, uden bælg (hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne) 75 (+) Ærter, med bælg (mangetout/sukkerært) 75 (+) Ærter, uden bælg (haveært/grønært, kikært) 75 (+) Linser 2 (*) Andet 2 (*) vii) Stængelgrøntsager (friske) Asparges 50 (+) Kardoner (stængler af Borago officinalis) 2 (*) Bladselleri 2 (*) Fennikel 2 (*) Artiskokker (bananblomst) Porrer Rabarber 2 (*) Bambusskud 2 (*) Palmehjerter 2 (*) Andet 2 (*) viii) Svampe 2 (*) Dyrkede (havechampignon, østershat, shitake, svampemycelium (vegetative dele)) Vilde (kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat)

10 L 279/ Andet ix) Tang 2 (*) BÆLGFRUGTER, TØRREDE 2 (*) Bønner (hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne) Linser Ærter (Kikært, markært, fladbælg) Lupiner Andet OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER 2 (*) i) Olieholdige frø Hørfrø Jordnødder Valmuefrø Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø (frø af agerkål, rybs) Sojabønner Sennepsfrø Bomuldsfrø Græskarfrø (frø af andre frugter af græskarfamilien) Safflor Almindelig hjulkrone (vejbredslangehovede (Echium plantagineum), agerstenfrø (Buglossoides arvensis)) Sæddodder Hampfrø Kristpalmefrø Andet ii) Olieholdige frugter Oliven til oliefremstilling Palmenødder (oliepalme-kerner) Frugt fra oliepalmer Kapok Andet

11 L 279/ KORN 2 (*) Byg Boghvede (amarant, quinoa) Majs Hirse (kolbehirse, teff, fingerhirse, perlehirse) Havre Ris (canadisk vildris (Zizania aquatica)) Rug Durra Hvede (spelt, triticale) Andet (frø af almindelig kanariegræs (Phalaris canariensis)) TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO i) Te 5 (*) ii) Kaffebønner 5 (*) iii) Urteudtræk (tørrede) a) Blomster Blomster af kamille Blomster af hibiscus Kronblade af roser Blomster af jasmin (hyldeblomst (Sambucus nigra)) Blomster af lind Andet b) Blade Jordbærblade Rooibosblade (ginkgoblade) Maté Andet c) Rødder Baldrianrod Ginsengrod Andet d) Andre urteudtræk

12 L 279/ iv) Kakaobønner (gærede eller tørrede) 2 (*) v) Karob (johannesbrød) 2 (*) HUMLE (tørret) KRYDDERIER i) Frø Anis Sortkommen Sellerifrø (løvstikkefrø) Korianderfrø Spidskommenfrø Dildfrø Fennikelfrø Bukkehornsfrø Muskatnød Andet ii) Frugter og bær Allehånde Sichuanpeber (anispeber, kinesisk peber) Kommen Kardemomme Enebær Peber, grøn, hvid og sort (lang peber, rosapeber) Vanillestænger Tamarinde Andet iii) Bark Kanel (cassia) Andet iv) Rødder eller jordstængler Lakrids Ingefær Gurkemeje (kurkuma) Peberrod (+) Andet 400

13 L 279/ v) Knopper Kryddernellike Kapers Andet vi) Støvfang Saffrankrokus Andet vii) Frøkapper Muskatblomme Andet SUKKERPLANTER Sukkerroer (roden) 2 (*) Sukkerrør 2 (*) Cicorierødder Andet 2 (*) ANIMALSKE PRODUKTER LANDDYR i) Væv 0,5 (*) a) Svin Muskel Fedt Lever Nyre Spiselige slagtebiprodukter Andet b) Kvæg Muskel Fedt Lever Nyre Spiselige slagtebiprodukter Andet

14 L 279/ c) Får Muskel Fedt Lever Nyre Spiselige slagtebiprodukter Andet d) Geder Muskel Fedt Lever Nyre Spiselige slagtebiprodukter Andet e) Heste, æsler, muldyr og mulæsler Muskel Fedt Lever Nyre Spiselige slagtebiprodukter Andet f) Fjerkræ høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer Muskel Fedt Lever Nyre Spiselige slagtebiprodukter Andet g) Andre husdyr (kaniner, kænguruer, hjorte) Muskel Fedt Lever Nyre Spiselige slagtebiprodukter Andet

15 L 279/ ii) Mælk 0,1 (*) Kvæg Får Geder Heste Andet iii) Fugleæg 0,1 (*) Kyllinger Ænder Gæs Vagtler Andet iv) Honning (gelée royale, pollen, bikage med honning) 0,5 (*) v) Padder og krybdyr (frølår, krokodiller) 0,5 (*) vi) Snegle 0,5 (*) vii) Andre animalske produkter af landdyr (vildtlevende vildt) 0,5 (*) (*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien. ( a ) Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for. Fosetyl-Al (summen af fosetyl, heraf, udtrykt som fosetyl) (+) Maksimalgrænseværdi gældende indtil den 31. december 2015, hvorefter dato 2 (*) vil være gældende, medmindre den ændres ved en forordning Mandler Cashewnødder Hasselnødder (lambertsnød) Macadamia Pistacienødder Valnødder (iv) Stenfrugter Abrikoser Kirsebær (sødkirsebær, surkirsebær) Fersken (nektarin og lignende krydsninger) Blommer (kræge, reineclaude, mirabelle, slåen, rød daddel/kinesisk daddel/almindelig jujube (Ziziphus zizyphus)) Andet c) Stængelfrugter Brombær

16 L 279/ Korbær (loganbær, taybær, boysenbær, multebær og andre krydsninger med Rubus) Hindbær (vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus Rubus idaeus)) Andet Blåbær, lav og amerikansk (almindelig blåbær, bølle) Solbær og ribs (røde, sorte og hvide) Stikkelsbær (herunder krydsninger med andre Ribes-arter) Figner Kumquat (marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia Fortunella spp.)) Almindelig kaki Passionsfrugter Papaja Granatæbler Hvidløg Bønner, med bælg (grøn bønne/krybbønne/brydbønne, pralbønne, snitbønne, meterbønne, guarbønne, sojabønne) Bønner, uden bælg (hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne) Ærter, med bælg (mangetout/sukkerært) Ærter, uden bælg (haveært/grønært, kikært) Asparges (+) Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode ) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode ), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/ Peberrod«

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 273/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 899/2012 af 21. september 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01515/Dep.sagsnr.: 18266 Den 29. november 2012 FVM

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.1.2016 L 2/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1 af 3. december 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) 12459/14 AGRILEG 168 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 8. august 2014 til: Komm. dok. nr.: D033914/02 Vedr.: Uwe CORSEPIUS,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/AKOU Dep sagsnr: 28470 Den 17. november 2014 FVM 342 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en) 11434/16 AGRILEG 112 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: D045753/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Dep sagsnr.: 27623 Den 15. september 2014 FVM 312 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.5.2002 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 134/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/42/EF af 17. maj 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Mrs. Test Fødselsdag: 31-08-1996 Dato: 12-02-2013 IgG antistoffer detektion af 07-02-2013 ID nummer : eh20643 Resultat Prøve Antal af fødevarer Enheder Detektion af IgG-antistoffer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: D041473/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01337/Dep.sagsnr.: 19266 Den 20. februar 2013 FVM

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) 5218/16 AGRILEG 5 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 12. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: D042689/16 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne Patientvejledning Oligosakkarider Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne En stor del af den energi vi indtager dagligt, kommer fra kulhydrater. Kulhydrater er sukkerstoffer. Der findes

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Attila Hanko Fødselsdag: 28-01-1941 Dato: 20-01-2014 IgG antistoffer detektion af 15-01-2014 Prøvemateriale: menenske kapillærblod ID nummer : eh26231 Prøve Antal af fødevarer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01725/Dep sagsnr: 20417 Den 18. april 2013 FVM 139 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 130 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 130 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 130 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00191 / 31539 Den 9. september 2015 MFVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 106 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01514/Dep.sagsnr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 24.10.2014 L 305/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1126/2014 af 17. oktober 2014 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00158 / 30635 Den 28.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01100 / Dep. sagsnr.: 12852 5. december 2011

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 287./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF L 107/28 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 4.5.2000 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF af 28. april 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF

Læs mere

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1 Side 1 0001 Abrikos, tørret 0000 Energi kj 1159 1244 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig g 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0014 A-vitamin RE 199 398 0001 Abrikos, tørret 0061 Jern, Fe mg 6.00

Læs mere

Minestronesuppe Februar side 9. Funky bede-, grønkåls-, gulerodssalat m. peberrod & appelsin Marts side 1

Minestronesuppe Februar side 9. Funky bede-, grønkåls-, gulerodssalat m. peberrod & appelsin Marts side 1 Indholdsfortegnelse over opskrifter Alle mulige grøntsager i retten Funky bede-, grønkåls-, gulerodssalat m. peberrod & appelsin Marts side 1 Det store, rå knasefad med rygeostcreme Juni side 1 Fryseoprydning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse

(EØS-relevant tekst) (7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse 27.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 166/67 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 556/2012 af 26. juni 2012 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2012 Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør

Læs mere

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011 Pesticider i kosten 1. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.7.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 592/2012 af 4. juli 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2014 L 138/75 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 488/2014 af 12. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdierne for cadmium i fødevarer (EØS-relevant tekst)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.4.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 105/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 322/2012 af 16. april 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en) ådet for Den Europæiske Union Bruelles, den 15. juli 2015 (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 FØLGESKIVELSE fra: modtaget: 13. juli 2015 til: Jordi AYET PUIGANAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.6.2015 Den Europæiske Unions Tidende L 140/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/846 af 28. maj 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 116 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00782/

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01904/Dep sagsnr. 22234 Den 9. september 2013 FVM 180 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01907/Dep. sagsnr.: 22252 Den 9. september 2013 FVM 182 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 16.5.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 491/2014 af 5. maj 2014 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01963/Dep sagsnr: 23251 Den 12. november 2013 FVM 206 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 4.6.2015 Den Europæiske Unions Tidende L 138/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/845 af 27. maj 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

Dampet Tsing Tao courgette

Dampet Tsing Tao courgette Dampet Tsing Tao courgette 1 Tsing Tao øl ( eller anden lys asian øl 2 små courgetter 3 spsk mizka eddike 1 alm løg 1 stor knold ingefær 1 kvist rosmarin 2 spsk honning Lidt oliven olie Vask dine grøntsager.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 88/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 251/2013 af 22. marts 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 2.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 266/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 897/2012 af 1. oktober 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets

Læs mere

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark GRØNTSAGER Alle varer er økologiske Citrongræs 20,00 kr pr. 100 g Uganda Gurkemejerod 15,00 kr pr. 100 g Peru Ingefær 10,00 kr pr. 100 g Peru Peberrod 20,00 kr pr. 100 g Danmark BLADGRØNTSAGER Bladselleri

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 27.11.20 Den Europæiske Unions Tidende L 312/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 99/20 af 26. november 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Syre/basetabel Tilføjet af Birgitte Harms søndag 02. november 2008 Sidst opdateret mandag 24. august 2009 For meget syre i kroppen kan give ubehagelige symptomer af flere slags. Gentagne infektioner, ledsmerter,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fra www.foedevareallergi.dk

Indholdsfortegnelse. Fra www.foedevareallergi.dk Indholdsfortegnelse Pollenallergi og mad Side 2 Symptomer og allergitest Side 3 Allergi over for frugt, grønt og krydderier Side 4 Pollenkalender Side 7 Side 1 af 7 Pollenallergi og mad Symptomerne på

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 192/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 668/2013 af 12. juli 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA L 328/22 Den Europæiske Unions Tidende 10.12.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1282/2011 af 28. november 2011 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) 10/2011 om plastmaterialer

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2013 Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 5. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00622 / Dep. sagsnr. 404 Den 31. maj 2010

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2012-29-221-01517/Dep. sagsnr: 22253 Den 9. september 2013 FVM 183 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003L0090 DA 24.12.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/90/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 45,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 45,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark GRØNTSAGER Alle varer er økologiske Citrongræs 20,00 kr pr. 100 g Uganda Gurkemejerod 15,00 kr pr. 100 g Peru Ingefær 10,00 kr pr. 100 g Peru Peberrod 20,00 kr pr. 100 g Danmark BLADGRØNTSAGER Bladselleri

Læs mere

Frugt & grønt. sortiment

Frugt & grønt. sortiment Frugt & grønt sortiment Grønt Bananer 96179 Bananer 10stk stk 10 stk Inco F&G Grønt Bananer 215960 Bananer grøn stk stk 1 stk Inco F&G Grønt Bananer 112816 Bananer grønne 18kg stk 18 kg Inco F&G Grønt

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 279 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 279 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 279 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 12.februar 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 151/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 500/2013 af 30. maj 2013 om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 43 Mandag Farsbrød lavet på oksekød med fetaost, peberfrugt og chili Salt bagte små kartofler med rosmarin og olivenolie Waldorfsalat a la Frokost+ med romaine og frisee salat, blå druer,

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2016 Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Varekendskab. Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter

Varekendskab. Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter Varekendskab Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter Majs Grøntsager: Grøntsager kan inddeles i følgende kategorier:

Læs mere

Forret, hovedret og dessert

Forret, hovedret og dessert Forret, hovedret og dessert Forretter Røget dådyrkølle m/ honningmelon Blåmuslingesuppe m/ urter Ørredmousse m/ lakserogn - citron - rødløg creme fraiche - brød. Smør gratineret pandekagepose m/ spinat

Læs mere

Frugt & grønt. sortiment

Frugt & grønt. sortiment Frugt & grønt sortiment Grønt Agurk 97736 Agurk dk stk stk 1 stk F & G Grønt Agurk 16383 Agurk skole ks stk 1 stk F & G Grønt Agurk 40789 Agurker 14 stk/ks stk 1 stk F & G Grønt Agurk 14435 Agurker drue

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt Fødevarestyrelsen / Kemi og Fødevarekvalitet J.nr. 2016-29-35-00276/ 2016-6363 Den 8. juni 2016 MFVM 086 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 155 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.:

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 202 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 08 Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun spiselige frugter og nødder. 2. Kølede frugter og nødder tariferes i samme position

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2011 Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

Pesticidrester 1. kvartal 2015

Pesticidrester 1. kvartal 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2016 Pesticidrester 1. kvartal 2015 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få.

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Nødder og frø: Amarant Cashewnødder Cedernødder Chiafrø Hasselnødder Hirsefrø/kolber Hørfrø

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) 7071/15 AGRILEG 53 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. marts 2015 til: Komm. dok. nr.: D36785/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

*Kyllinge-, svine- kalve- eller kalkunkød efter smag og behag kan evt. marineres i nogle timer før stegning med saften fra ½ limefrugt.

*Kyllinge-, svine- kalve- eller kalkunkød efter smag og behag kan evt. marineres i nogle timer før stegning med saften fra ½ limefrugt. Wokretter Asiatisk wokret* 1 løg pilles skæres på langs i tynde skiver. ½ peberfrugt renses skæres i strimler. 1 gulerod skrælles snittes i tynde skiver eller strimler. 100 g hvidkål 100 g porre eller

Læs mere

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen.

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen. Grøntliste Tekst markeret med rødt er ting jeg fraråder da de er/kan være giftige for marsvin/kaniner. Listen kan bruges både til at fodre marsvin men også kaniner efter. Med alt grønt gælder at man vænner

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/MAKIR/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01964/Dep sagsnr: 23278 Den 13. november 2013 FVM 207 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, revet rødbede med sesam, Romana bønner, Conchiglini skaller med pesto, peberfrugt og ristede solsikke kerner

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, revet rødbede med sesam, Romana bønner, Conchiglini skaller med pesto, peberfrugt og ristede solsikke kerner Frokostmenu A uge 44 Mandag Skiver af kyllingebryst i paprika/rosmarin flødesauce med stegte auberginer, friske cherrytomater og peberfrugter Lun pastasalat vendt med hjemmelavet tomatpesto, ost og ristede

Læs mere

GRØNSAGER: SAVOYKÅL 7100 Savoykål tern 20 x 20 mm 7300 Savoykål strimler 10 mm 7350 Savoykål fin 7352 Savoykål mellemfin

GRØNSAGER: SAVOYKÅL 7100 Savoykål tern 20 x 20 mm 7300 Savoykål strimler 10 mm 7350 Savoykål fin 7352 Savoykål mellemfin GRØNSAGER: LØG 1001 Løg hele 1022 Løg halve 1023 Løg kvarte 1028 Løg ottendedel 1100 Løg tern 10x10x10 mm 1104 Løg store tern 18x18x18 mm 1116 Løg små tern 6 x 6 x 6 mm 1110 Løg ekstra små tern 3 x 3 x

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2011 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør en sundhedsmæssig

Læs mere

Sandwich (mellemtrin og udskoling)

Sandwich (mellemtrin og udskoling) Uge 10 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Indhold Spegepølse,okse, stave, grov Agurg Indhold Lammekød, røget Coleslaw, grov, Melon Indhold Makrelfilet, røget Rygeostecreme Æg, cherry Indhold af Roastbeef

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Mr.Test Side 1 IgG antistoffer detektion af 28-02-2013 ID nummer : 85406 Resultat Prøve Antal af fødevarer Enheder Detektion af IgG-antistoffer 0 240 < 7.5 µg/ml 1 11 fra 7.5 µg/ml

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 7. juli 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

Æg fyldt m/ tun kapers creme Filoruller m/ feta persille

Æg fyldt m/ tun kapers creme Filoruller m/ feta persille Menu 1 Kyllingebrystsalat m/ persilledressing anrettet på salat melon og bønnesalat m/ røget laks lun kalveculotte små lune smørristede kartofler grillede grøntsager m/ krydderurtesmør grøn blandet salat

Læs mere

DETAILSLAGTER Delikatesse Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 1244 af 23.

DETAILSLAGTER Delikatesse Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 1244 af 23. DETAILSLAGTER Delikatesse Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 1244 af 23. oktober 2007 Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000

Læs mere

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få.

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Nødder og frø: Cashewnødder. Cedernødder. Chiafrø. Hasselnødder. Hirsefrø/kolber. Hørfrø.

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 39 Mandag Coq au vin Blanc Kylling med perleløg, svampe og hvidvin Små kartofler med oliven olie og krydderurter Broccoli salat med ristet bacon, syltede rødløg og ristede nødder Tynde

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2015 Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere